Sei sulla pagina 1di 2
23 FRACTAL Snape RO 2021 a hone cosas icon os 40H 220540. ucurest, wr. 57/10.09.2019, ADUNARI CREDITORILOR DEBITORULUI A DEBITORULUI BASALAU SPEED SRL 1, Date privind dosarul: Numir dosar 15159/3/2019, Tribunalul ucuapl, Sectia a Vi hits, complet C10 Falimert 2. Arhiva / Registratura instantel: Sucuresl, Sectorul 6, Splaill ndependentel nr. 319L, {hicrea 8 - Sema Parc, Cod Postal 060084, Tel: 021 408 36 00; Fax: O21 313 28 02: mall: rb” Insolventagust.o. Program de ue eu publicul: marl, mlercut ol oele 09.00 ~ 12.00 3. Debitor: BASALAU SPEED SRL, porsoani Juric rom fn insolvent, in insolvency, en procedure collective, avind sedi in Bucurest, Sectoul 1, Strada Nearul ne. 31, Cod Postal 012634, Inregistraté la Regisrul Comertull Bucuresti sub numrul de ordine 140/3819/2016, Cod Unie de Ivepistrare 35800316 4, Administrator Judiciar Provizoriu: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, avind sedis! to Bucuresti, Sectorul 2, Strada lois Lupu nr. 33, Cod Postel 020021, Inregitats tn Registul Formelor de Organizare sub nr. RFO Tl - 0637, Cod de Inregistrare Fiscalé 31026725, Aribut Fiscal RO, telefon 031 226 1400, fax 031 226 14 O1, email: offerte 5. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, In caltate de Adminstrator iclar Provzoriy al debitorul BASALAU SPEED SRL, conform Hotirdel Intermedia nr 459/11,07.2029 pronungate fe Tribunal Bucurest, Sect a Via Civil, Complet C10 Faliment 65. Conform arteaulu 47 aineatul (1 al Lei 85/2014, [ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUE BASALAU SPEED SRL ‘Adunarea crodtorilor va avea loc la sediul administratorulul judiciar provizoru, tn Bucuresti, Sectorl 2, Strada Dioise Lupu nr. 3, Cod Postal 020021, in data de 17.09.2019, la ora 14.00, &3FRACTAL 1 Prezentorea Raportullintocmit in conlile ar. 92 alln. 1 dn Legea 85/2014, prin care s-2 props ‘trocerea a fliment a ebitearel, publica in BPL nr. 15336 dn data de 13.08 2019. 2. Aprobarea Raportullinocmit in coneile art. 92 alin. 1 ln Lagea 85/2014 prvi propunerea de intrare in faiment prin procodurs simpliicats a debitorulul BASALAU SPEED SRL sl aprobarea ‘recerilafaliment prin procadur simplficaté a debitrulul BASALAL SPEED SRL 3 Confrmareaacministratorululjudiar FRACTAL INSOLVENTA SPRL. 4. Aprobarea onorariuful administratorulljudclar FRACTAL INSOLVENTK SPRL dup cum urmeazs 4a, ‘un nora lunar fxn cuantum de 2,000 lunar + TVA. precumn sh 42, ‘un onoraru de succes, In cuantum da 796 din sume distbuite cetera, COnorarile propuse nu includ TVA si chetuele oazionate do procedur. Onorarile sunt ple In ROW Is cursu EURY RON comunicat de BNR, vaabil pentru zivaemiteriFactur- Creditor pot reprezentat tn adunare prin imputemici cu progr special auton sau, in azul ‘editor bugetart a celoriate persoane jurcice, cu delegate sernat8 de concucatorl nit Creditor vor putes vota gi prin corespondents, Srisoarea prin care igi expr vot, semmnat de ‘creditor, sau incrsul fo format electronic cérula | sa incorporat, atagat on asociat semnstura ‘lectronie’ extins,bazatS pe un cerca valabl otf comunleate prin orice mioace, pin in ius 51 le ora feat pentru exprimarea vot, administratorlu Sugar provizru FRACTALINSOLVENTA SPRL. Prin practcian coordonator Alexandru Rusu