Sei sulla pagina 1di 6

gÀZÀ£É

§¸ÀªÀgÁd.n.JA
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ
¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É,gÀÆ¥À£ÀUÀÄr
§¼Áîj ¥ÀƪÀð ªÀ®AiÀÄ §¼Áîj f¯Éè
MAzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£Á ¥ÀjÃPÉë
¸ÀªÀÄAiÀÄ-40 ¤«ÄµÀ 10£Éà vÀgÀUÀw - ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ ¹jPÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ-20
______________________________________________________________________________
F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ 1x2=2
1. gÁ»®£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ?
2. £À¢Ãd®UÀ¼ÀÄ K£ÁVªÉ ?
F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è JgÀqÀÄ - ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j 2x2=4
3. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ DvÀð£ÁzÀ PÉý gÁ»®£À ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁªÀŪÀÅ?
4. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁ¢AiÀiÁVgÀ°®è PÁgÀtªÉãÀÄ ?

F PɼÀV£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É ¸ÁégÀ¸Àå «ªÀj¹ 1x3=3


5. ‚ ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄgÁ £ÉwÛAiÀÄ PÀÄQÌ ‛

6. ¥ÀzÀå¥ÀÆtðUÉƽ¹ §gɬÄj 1x4=4


PÀ®Ä¶vÀªÁ¢Ã ___________________ ªÀÄvÀUÀ¼É®èªÀÇ _________________
_____________________________ ____________________________
CxÀªÁ
_____________________________ ____________________________
_____________________ªÀÄÄmÉÆÖÃt _____________________©vÉÆÛÃt

PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è MAzÀPÉÌ JAlÄ-ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è «ªÀj¹ 1x4=4


7. ±À§jAiÀÄ aAvÉ »AV ºÉÆÃzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ ¸ÁégÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß «ªÀj¹
CxÀªÁ
±À§jAiÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀ,¸ÀAvÉÆõÀ ªÉÄüÀzÀªÀgÀ ºÁr£À°è ºÉÃUÉ ªÀtÂðvÀªÁVzÉ ?
F PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀ Dj¹ , PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆqÀ£É §gɬÄj 1x3=3
8. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è£À C£ÀÄ£Á¹PÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ;
J) 9 ©) 5
¹) 13 r) 2
9. ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄ ¥ÀzÀ F ¸ÀA¢üUÉ GzÁºÀgÀuÉ ;
(J) ªÀÈ¢Þ¸ÀA¢ü (©) UÀÄt¸ÀA¢ü
(¹) ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü (r) ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð ¸ÀA¢ü
10 £ÀªÉÆà £ÀªÉÆà : ¢égÀÄQÛ : : ¢üÃgÀ ±ÀÆgÀ : ______________
(J) eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr (©) C£ÀéxÀð£ÁªÀÄ
(¹) C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄ (r) CAQvÀ£ÁªÀÄ
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£Á ¥ÀjÃPÉë
¸ÀªÀÄAiÀÄ-40 ¤«ÄµÀ 10£Éà vÀgÀUÀw - ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ ¹jPÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ-20
______________________________________________________________________________
F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ 1x3=3
1. PÀA¥À¤ ¸ÀPÁðgÀzÀ zËdð£ÀåªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀ PÀxÉAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¯ÁªÀt AiÀiÁªÀÅzÀÄ ?
2. C²é¤ zÉêÀvÉUÀ¼À ªÀgÀ§®¢AzÀ d¤¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ?
3. AiÀiÁjUÉ ªÀ¸ÀAvÀªÀÄÄR vÉÆÃgÀ°®è ?

PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è MAzÀPÉÌ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j 2x1=2


4. C) ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀÄ zÀAUÉ K¼À®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ ?
D) ºÀ®UÀ°UÉ zÀAqÀÄ §gÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ ?

F PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À°è MAzÀPÉÌ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É ¸ÁégÀ¸Àå «ªÀj¹ 1x3=3


5. C) `` ¤ªÀÄä zÉñÀzÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß PÁ¬Äj ! EzÀÄ zÉÆqÀØzÁzÀ gÁµÀÖç ‛
D) ‚ AiÀiÁgÀ£ÀÄß vÀĽzÀgÉãÀÄ! J°è ºÉeÉÓ ºÁQzÀgÉãÀÄ? J®èªÀÇ CµÉÖ ! ªÀÄtÄÚÚ ! ªÀÄtÄÚ ! ‛
F PɼÀV£À PÀ«AiÀÄ ¸ÀܼÀ, PÁ®, PÀÈwUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÁPÀågÀÆ¥ÀzÀ°è §gɬÄj. 1x3=3
6. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À
F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è MAzÀPÉÌ JAlÄ-ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è «ªÀj¹ 1x4=4
7. C) £Á®ér PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgÀ PÁ®zÀ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ ‘ªÀiÁzÀj ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå’ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ?
CxÀªÁ
D) ²PÀët PÉëÃvÀæPÉÌ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹.

PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀ Dj¹,PÀæªÀiÁPÀëgÀ zÉÆqÀ£É §gɬÄj 1x2=2
8. ¥ÉÆÃZïðVÃ¸ï ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ §AzÀ ¥ÀzÀ ;
(J) d«ÄãÀÄ (©) PÁUÀzÀ
(¹) zÀªÁSÁ£É (r) ¸Á§Æ£ÀÄ
9. MAzÀÄ CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÁPÀåPÉÌ C¢üãÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ;
(J) ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå (©) ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå
(¹) «Ä±Àæ ªÁPÀå (r) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ªÁPÀå

10. F PɼÀV£À UÁzÉ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ §gɬÄj 1x3=3


1. PÉÊ PɸÀgÁzÀgÉ ¨Á¬Ä ªÉƸÀgÀÄ.
2. zÉñÀ ¸ÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄ ; PÉÆñÀ N¢ £ÉÆÃqÀÄ.
3. PÀÄA¨ÁgÀ¤UÉ ªÀgÀĵÀ ; zÉÆuÉÚUÉ ¤«ÄµÀ.
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£Á ¥ÀjÃPÉë
¸ÀªÀÄAiÀÄ-40 ¤«ÄµÀ 10£Éà vÀgÀUÀw - ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ ¹jPÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ-20
______________________________________________________________________________

PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ 1x3=3


1. ªÀģɪÀÄAZÀªÀÄä EAzÀÄ J°è ¥ÀÆfvÀ¼ÁUÀÄwÛzÁÝ¼É ?
2. EAzÀ®è £Á¼É ¥sÀ® PÉÆqÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ?
3. C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ CªÀgÀ ªÀÈwÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?

PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è MAzÀPÉÌ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j 2x1=2


4. C) d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨sÁUïUÉ §AzÀ ¨Á®PÀ ¨sÀUÀvï ¹AUï K£ÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ?
D) d£ÀgÀ¯ï qÀAiÀÄgï£ÀÄ d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï£À°è ªÀiÁr¹zÀ PÀÆægÀ ¥ÉʱÁaPÀ PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß w½¹.

F PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À°è MAzÀPÉÌ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É ¸ÁégÀ¸Àå «ªÀj¹ 1x3=3


5. C) ‚ zÉêÀgÉ, ªÀÄgÀ ºÀvÀÄÛªÀµÀÄÖ CªÀPÁ±À PÀgÀÄt¸ÀÄ ‛
D) ‚ £Á£ÀÄ ªÀÄÄR ªÉÄïÁV ©¢ÝzÉÝ£É ? ‛
F PɼÀV£À PÀ«AiÀÄ ¸ÀܼÀ, PÁ®, PÀÈwUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÁPÀågÀÆ¥ÀzÀ°è §gɬÄj 1x3=3
6. PÀĪÉA¥ÀÄ

F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è MAzÀPÉÌ JAlÄ-ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è «ªÀj¹ 1x4=4


7. C) ©üõÀä ªÀÄvÀÄÛ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£ÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ ¸ÁégÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß «ªÀj¹
D) zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£À bÀ®zÀ UÀÄt CªÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ªÀåPÀÛªÁVgÀĪÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹

PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀ Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀ zÉÆqÀ£É §gɬÄj 1x2=2
8. QæAiÀiÁ¸ÀªÀiÁ¸ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ ;
(J) zÉʪÀ¨sÀQÛ (©) »AzÀ¯É (¹) ©¯ÉÆÎAqÀÄ (r) zsÀ£ÀÄdj¥ÀÄ
9. ªÁZÁ½ - ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ ;
(J) vÀ¢ÞvÁAvÀ£ÁªÀÄ (©) vÀ¢ÞvÁAvÀ ¨sÁªÀ£ÁªÀÄ (¹) PÀÈzÀAvÀ£ÁªÀÄ (r) PÀÈzÀAvÁªÀåAiÀÄ

10.F PɼÀV£À ¥ÀzÀåPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁQ , UÀt «AUÀr¹ ,bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀÄ §gɬÄj 1x3=3
K£ÀÄ ºÉüÉÊ PÀtðavÀÛ

UÁè¤AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀPÉ PÀÄAwÃ

¸ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¨É¸ÀPÉʹ PÉÆA§ÄzÀÄ ¸ÉÃgÀzÉà ¤£ÀUÉ


£Á®Ì£ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£Á ¥ÀjÃPÉë
¸ÀªÀÄAiÀÄ-40 ¤«ÄµÀ 10£Éà vÀgÀUÀw - ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ ¹jPÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ-20
______________________________________________________________________________
PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹ 1x2=2
1. zÉÆæÃt£ÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄgÀ°èUÉ KPÉ §AzÀ£ÀÄ ?
2. AiÀıÉÆèsÀzÉæAiÀÄÄ gÀvÀß PÀA§½UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆlÖ¼ÀÄ ?
PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j 2x4=8
3. zÉÆæÃt£ÀÄ ±À¥ÀxÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ ?
4. ªÀȵÀ¨sÁAPÀ£ÀÄ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄUÉ ªÁ墬ÄzÉ JAzÀÄPÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
5. ªÀvÀðPÀ UÀįÁ© ºÀƪÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÈUÀ K£ÀÄ ºÉývÀÄ ?
6. MUÀlÄUÀ½AzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV K£ÀÄ ¯Á¨sÀ ?
F PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÌ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É ¸ÁégÀ¸Àå «ªÀj¹ 1x3=3
7. C) ‚ ¥ÉÇ£ÀߣɮèªÀÄA ¤Ã£É PÉÆAqÉ ‛

D) ‚ ¤£Àß ¥À¿ÄªÀUÉ £ÀªÀÄä PÀÄ®ªÀģɮèªÀÄ£À¿ÂªÀ §UÉ ‛

F PɼÀV£À PÀ«AiÀÄ ¸ÀܼÀ, PÁ®, PÀÈwUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÁPÀågÀÆ¥ÀzÀ°è §gɬÄj 1x3=3
8. ®QëöäñÀ

PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀ Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀ zÉÆqÀ£É §gɬÄj 1x1=1
9. ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, C£Àå¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¯ÉÃR£À aºÉß :
C) C®à«gÁªÀÄ aºÉß D) GzÀÞgÀt aºÉß E) DªÀgÀt aºÉß F) ªÁPÀåªÉõÀÖ£À aºÉß

10.F PɼÀV£À ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹ §gɬÄj 1x3=3


M¼ÀV£À ªÀÄA¢ UÀÄAqÀÄ ºÉÆrzÀgÉÆ ªÀÄÄAUÁj ¹r® ¹rzÁíAUÀ
CxÀªÁ
DvÀ£ÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀĸÁÜ£À ¥ÀqÉzÀÄ GwÛÃtð£ÁzÀ£ÀÄ. §Ä¢ÞªÀAvÀgÁzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀjÃPÉë
AiÉÆAzÀÄ ¯ÉPÀ̪ÉÃ?

Potrebbero piacerti anche