Sei sulla pagina 1di 2
#3 FRACTAL otal Tn SPRL ‘Phone (4002) 236 1100; Fue (-4031}226 1401 Bucur, ‘e.$74/09.09.2019, CONVOCAREA ADUNARI CREDITORILOR DEBITORULUI AMFIBOSWIN SRL 1. Date privind dosarul: Numir dosar 2215/85/2016, aflat pe roll Trbunaul SIBIU, Sectia a Ih Gv, de Contencios Administrati $1 Fscal 2. Arhiva/registratura instantel: Adres: Judeful Sibiu, Munleplul sii, Clea Dumb or. 30, ‘Cod Postal 5503248, Numi de telefon: 0269 217 104. Fax: 0269 217 702. Emal:trbunall.siblu@lust.s, Program de lucra cu pul: Lin ~Dl: 08.30 ~ 12.30; Vine: 08.30 ~ 13.30 3. Debitor! AMFIBOSWIN SRL, porscand jurdcd in reorganizere, In fudical reorganisation, en redressement, and sedil in udetul Sibu, Salimbér, Soseava Siulii ni. 45, Cod Postal $57270, Fnvesistrata la Registrul Comertlu Sibiu sub numrul de ordine 122/152/2008, Coa Unie de inregistrare 136109129, Aibut Pscal RO, 4. Administrator Judiciar: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, avind sel In Bucurest), Sectoul 2, Strada Dioise Lip tr. 33, Cad Postal 020021, Inrgistratd in Regstrul Formelor de Organizare sub ar FO II ~ 0637, Coa de fnreistrare Fiscalé 31026728, Atibut Fiscal RO, telefon O34 226 14 00, fax O31 226 14 01, email aice@tracta eu. 5. Administrator special: Sandy Gheorghe OSnut 6. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, in caltate de Adminstrator Judicor al debitorult [AMFIBOSWIN SRL, conform Hotirénl Intermediare Chile nr. 103 din 40.02.2017 a Tribunal SIBIU, Secja II- Cvs, 66 Contendis Administraty st Fiscal 7%. Conform arent 47 aineatl (1) a Lol 85/2034, ‘CONVOACK ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI AMFIBOSWIN SRL ‘Aiynorea crecitonor va avea oc la Sedu adminlstratorululiudicar, in Bucur, Secorl 2, Strada Dionsie Lint ne. 33, Cod Pseal 020021, in data de 18.09.2019, a ors 00. ORDINEA DE ZI ‘este urmitoarea: 4. Aprabarea Raportlu intocmit conform art. $9 si art. 148 alin. (1) dln Lagea 85/2014 prvind activates deetéquratf in perooda 01.05.2019 ~ 31.08.2019 1 Rapertlulprvind stuaile