Sei sulla pagina 1di 13
ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL LOCAL- PROIECT DE HOTARARE NR. 285 din data de 03.09.2019 pentru aprobarea modificarii anexei 4 din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale "Piete, Targuri si Oboare" S.A. Buzdu aprobat prin Hotararea Consiliul Local al Municipiului Buzau nr. 136/30 mai 2019 Consiliul Local al Municipiului Buzdu, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara gi in acelasi timp in adunare general ordinar a actionarului unic al Societatii Comerciale "Piefe, Targuri si Oboare" S.A. Buzau; Avand in vedere: - adresa Societatii Comerciale "Piete, Targuri $i Oboare" S.A. Buzau nr. 1606/02.09.2019, inregistrata la Primaria Municipiului Buzdu la nr. 329/CLM/02.09.2019; > referatul primarului municipiului Buzau, inregistrat sub nr. 329/CLM/02.09.2019; - raportul de specialitate al Directiei Finante Publice Locale nr. 105. 164/03.09.2019; - faportul conducerii executive a Societatii Comerciale "Piete, Targuri si Oboare" S.A. Buzau nr. 1.603/02.09.2019; - Hotararea nr. 27 din 21 august 2019 a consiliului de administratie al Societatii Comerciale "Piete, Targuri si Oboare" S.A. Buzau; - avizul Comisiei pentru patrimoniu gi activitatii economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzau; - prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum gi a anexelor de fundamentare a acestuia; ~ prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ — teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare: - prevederile art. 31, alin. (2), lit. e) din Actul Constitutiv actualizat al Societatii Comerciale " Piefe, Targuri si Oboare " S.A. Buzau aprobat prin Hotararea nr. 65 din 26 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) si alin. (3), lit. d), si art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 4, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum gi prevederile art. 111, alin. 2 lit. e) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE: Art.1.- Se modifica anexa 4 la hotararea consiliului local al municipiului Buzau nr. 136 din data de 30 mai 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 al Societatii Comerciale " Piete, Targuri si Oboare " S.A. Buzau inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/2594/1991 $i avand codul unic de inregistrare RO 1154822, finantaté din venituri proprii, al carei actionar unic este Consiliul Local al Municipiului Buzau, intitulaté “ programul de investitii dotari si surse de finantare". Art.2.- Anexa 4 modificata intitulaté “programul de investitii dotari si surse de finantare* din bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019, face parte integranta din prezenta hotarare. Art.3.-. Primarul municipiului Buzau, prin intermediul Directiei Finante Publice Locale, precum gi Societatea Comercial" Piete, Targuri $i Oboare" S.A. Buzau, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. INITIATOR PRIMAR, Constantin Toma AVIZAT PENTRU LEGALITATE: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, Eduard Pistol 2 Anexa 4 La Hotararea Consiliului local nr. din data..02,09. 3019 Autoritatea administratiei publice locale: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZAU prin PRIMARIA BUZAU Operatorul economic: SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA, Sediu:mun.BUZAU,Str.INDEPENDENTEI NR 11 Nr ORC:J10/2594/1991 Cod unic de inregistrare: ROLIS4822 Programul de investifii, dotri si sursele de finantare 2019 rectificat i] [Data | INDICATORI | finalizarii Pea if | | investitiei | AProbat Rectificat ol al [ 3 [ 4 1| |SURSE DE FINANTARE A | 1551) 1474 IINVESTITILOR, din care: | | 1 |Surse proprii, din care: { 487| 350) |a) - amortizare 27i[ 150 |b) - profit [2 [Alocafii de la buget [3 |Credite bancare, din care: 200 | [a) - interne [ [ |b) externe | “4 [Alte surse din care: FE | 1064) 124 | -Majorare capital social T { 100 “| FAlte rezerve [ 1064) 1024 W |CHELTUIELI PENTRU | 1551| 1474 INVESTITII, din care: i lInvestigii in curs, din care: |a) pentru bunurile proprietatea | privati a operatorului economic | /b) pentru bunurile de natura ‘domeniului public al statului sau al |unitaqii administrativ teritoriale: [- @enumire obiectiv) — lenumire obiectiv) | le) pentru bunurile de natura [ | ldomeniutui privat al statului sau al unitdii administrativ teritoriale: ~ (denumire obiectiv) | |: denumire obiectiv) | |@) pentru bunurile luate in | concesiune, inchiriate sau in locafie de gestiune, exclusiv cele din ‘domeniul public sau privat al statului ‘sau al unitafii administrativ {teritoriale: | | (@enumire obiectiv) | | (@enumire obiectiv) 2 Inve: | a) pentru bunurile proprietatea rivatd a operatorului economic: jere a acoperisului in PIATA CENTRALA | oe intrare | | | f ATA MF |- copertina protectie turnichefi - DRAGAICA, |- usa intrare PIATA MICRO V [b) pentru bunurile de natura \domeniului publie al statului sau al lunitaqii administrativ teritoriale: | (denumire obiectiv) | (denumire obiectiv) ¢) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al |unitaqii administrativ teritoriale: | Genumite obiectiv) | [ @enumire obiectiv) | |a) pentru bunurile Tuate in | [concesiune, inchiriate sau in locafie | |de gestiune, exclusiv cele din | domeniul public sau privat al statului ‘sau al unitajii administrativ ieritorial ‘denumire obiectiv) (denumire obiectiv) re 13 [Investiii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din ‘care: a) pentru bunurile proprietatea 31.12.2019 31.12.2019 | | i 1241 ~ (denumire obi |- @enumire obieetiv) “| |e) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al a strativ teritoriale: || Modemizare GRUP SANITAR ~ | lace sf | |- Modernizare Piata Dorobanti | fd) pentru bunurile Iuate in ‘concesiune, inchiriate sau in locatie ‘de gestiune, exclusiv cele din | domeniul public sau privat al statului ‘sau al unitagii administrativ | teritoriale: ff pescaie de imobilizari ‘corporale) '-Turnicheti taxare intrare Grup anitar Pare Sfintii Ingeri | EModule case de mareat DRAGAICA [Rambursari de rate aferente creditelor pentru investigii, din car CONDUCATORUL UNIT; CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABI \ em (f || — JUD. s I | | [31122019 {30 31.12.2019 [= Ay See | [ | C 220 160 | 31.12.2019 | 65 [160 40 | 40 40 (40 5 c i = 7 ayo? aS ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - PRIMAR - Nr. 329/CLM/02.09.2019 REFERAT la proiectul de hotarare pentru aprobarea modificarii anexei 4 din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale "Piete, Targuri si Oboare" S.A. Buzau aprobat prin Hotararea Consiliul Local al Municipiului Buzau nr. 136/30 mai 2019 Municipiul Buzau, in calitate de persoana juridic&, exercité prin Consiliul Local al Municipiului Buzau, toate drepturile gsi obligaiile corespunzdtoare participatiilor detinute la Societatea Comerciala " Piete, Targuri si Oboare " S.A. Buzau, societate comerciala a carui pachet de actiuni a fost preluat de municipiul Buzau prin Hotararea Guvernului nr. 700/2002 Ulterior prin hotararea consiliului local al municipiului Buzdu nr.81/2015. s- au anulat actiunile detinute de societatea ,Piete, Targuri si Oboare SA” Buzau, astfel c4 Municipiul Buzau a devenit actionar unic. Conform prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 31, alin. (2), lit. e) din Actul Constitutiv actualizat al societatii, aprobat prin Hotararea nr. 362/2017, bugetul de venituri gi cheltuieli, se aprob& de adunarea generala a actionarului unic, prin Consiliul Local al Municipiului Buzau. Consiliul de administratie al societatii comerciale a aprobat propunerea de modificare a anexei 4 — “programul de investitii, dotari si surse de finantare “a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 prin Hotararea nr. 27 din 21 august 2019. In BVC 2019 aprobat prin Hotararea nr.20/22.04.2019 societatea si- a stabilit un program de masuri care cuprinde Sistem inchidere acoperis PIATA CENTRALA; © Copertina intrare PATA DE MARFURI INDUSTRIALE; Copertina turnicheti DRAGAICA; Usa intrare PIATA MICRO 5; Modernizare cladire sediu; Reabilitare GRUP SANITAR parc Sfintii Ingeri; Achizitionarea unor turnicheti pentru taxarea intrarii la grupul sanitar mentionat anterior; Achizitionare module case de marcat DRAGAICA. Modernizare PIATA DOROBANTI. Prin rectificarea supusa aprobarii propunem modificarea valorii atat in plus cat si in minus la o serie de investitii cat si modificarea surselor de acoperire a eceee investitiilor asa cum reiese din anexa 4 a BVC 2019 referitoare la investitii,dotari si surse de finantare. Astfel, copertina de la Piata de marfuri industriale a fost realizata cu o investitie in suma de 41 mii lei ,prevazuta fiind in suma de 50 mii lei. Reabilitarea grupului sanitar a fost prevazuta a fi realizata cu 0 investitie de 65 mii lei dar proiectul realizat a determinat modificarea valorii la 160 mii lei,aceasta investitie urmand a fi realizata si prin majorarea capitalului social cu suma de 100 mii lei. Copertina turnicheti Dragaica,usa de intrare de la Piata Dorobanti si modulele de la casele de marcat de la Dragaica au fost realizate sub valoarea stabilita,incadrandu-se astfel in categoria obiectelor de inventar. Din acest motiv ele nu mai apar in lista de investitii. Avand in vedere cele expuse mai sus s-a redactat alaturatul proiect de hotarare, cu rugdmintea de a fi adoptat in forma prezentata. PRIMAR, Constantin Toma ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU Directia Finante Publice Locale Nr. 105.164/03.09.2019 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotdrare pentru aprobarea modificarii anexei 4 din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societ&tii Comerciale "Piete, Targuri $i Oboare" S.A. Buzau aprobat prin Hotararea Consiliul Local al Municipiului Buzau nr. 136/30 mai 2019 Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE, TARGURI $I OBOARE S.A. Buzéu pe anul 2019 a fost aprobat de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 20/22.04.2019 si a fost intocmit cu respectarea urmatoarelor - prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri i cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia,emis de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE; - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ — teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect 0 participatie majoritara; - prevederile art. 31, alin. (2), lit. e) din Actul Constitutiv actualizat al Societatii Comerciale “Piete, Targuri si Oboare “ SA Buzau, aprobat prin Hotararea nr. 65/2009. in BVC 2019 aprobat prin Hotararea nr.20/22.04.2019 societatea si- a stabilit un program de masuri care cuprinde ¢ Sistem inchidere acoperis PLATA CENTRALA; Copertina intrare PIATA DE MARFURI INDUSTRIALE; Copertina turnicheti DRAGAICA; Usa intrare PIATA MICRO 5; Modernizare cladire sediu; Reabilitare GRUP SANITAR parc Sfintii Ingeri; Achizitionarea unor turnicheti pentru taxarea intrarii la grupul sanitar mentionat anterior; e Achizitionare module case de marcat DRAGAICA. e Modernizare PIATA DOROBANTI. Prin rectificarea supusa aprobarii propunem modificarea valorii atat in plus cat si in minus la o serie de investitii cat si modificarea surselor de acoperire a investitiilor asa cum reiese din anexa 4 a BVC 2019 referitoare la investitii,dotari si surse de finantare. Astfel, copertina de la Piata de marfuri industriale a fost realizata cu o investitie in suma de 41 mii lei ,prevazuta fiind in suma de 50 mii lei. Reabilitarea grupului sanitar a fost prevazuta a fi realizata cu o investitie de 65 mii lei dar proiectul realizat a determinat modificarea valorii la 160 mii lei,aceasta investitie urmand a fi realizata si prin majorarea capitalului social cu suma de 100 mii lei. Copertina turnicheti Dragaica,usa de intrare de la Piata Dorobanti si modulele de la casele de marcat de la Dragaica au fost realizate sub valoarea stabilita incadrandu-se astfel in categoria obiectelor de inventar.Din acest motiv ele nu mai apar in lista de investitii. Analizand propunerea Societatii Comerciale "Piete, Targuri si Oboare" S.A. Buzau referitoare la modificarea anexei 4 din buget se constaté cA modificarea programului de investitii, dotari si surse de finantare se incadreaza in prevederile legale. Tn acest sens, a fost elaborat proiectul de hotarare alaturat, cu rugamintea de a fi promovat pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzau. Director gxecutiv, Laurentiu-lufjan Vasile 8.0. PIETE TARGURI SIO a RE /IESIRE NR : SC PIETE, TARGURI $I OBOARE SA (ue HE oat OL .OY, 20/9 Str. Independenfei nr, 11, BUZAUL isi tiatbddisidiaestinitiiiiesimsiiee= RAPORT pentru aprobarea rectificarii listei de investitii (anexa 4)din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al SC PIETE, TARGURI $1 OBOARE SA BUZAU Subscrisa SC PIETE, TARGURI $I OBOARE BUZAU cu sediul in str. Independentei nr. 11, inregistraté la Registrul Comertului cu nr. J 10/2594/1991, CUI 1154822 este societate pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 fiind infiintat& prin Decizia Prefecturii Buzdu nr. 137 din 03.05.1991. SC PIETE, TARGURI $I OBOARE SA are ca actionar unic CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZAU. Bugetul de venituri si cheltuieli al SC PIETE, TARGURI $I OBOARE SA Buzéu pe anul 2019 a fost aprobat de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr 20/22.04.2019 si a fost fntocmit cu respectarea urmatoarelor - prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia,emis de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE; - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea discipline’ financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ — teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritar’; - prevederile art.31, alin. (2), lit.e) din Actul Constitutiv actualizat al Societatii Comerciale “Piete, Targuri si Oboare “ SA Buzdu, aprobat prin Hotdrarea nr, 65/2009. in BVC 2019 aprobat prin Hotararea nr.20/22.04.2019 societatea si-a stabilit un program de masuri care cuprinde Sistem inchidere acoperis PIATA CENTRALA; Copertina intrare PIATA DE MARFURI INDUSTRIALE; Copertina turnicheti DRAGAICA; Usa intrare PIATA MICRO 5; Modernizare cladire sediu; Reabilitare GRUP SANITAR parc Sfintii Inger; Achizitionarea unor turnicheti pentru taxarea intrarii la grupul sanitar mentionat anterior; * Achizitionare module case de marcat DRAGAICA. © Modernizare PIATA DOROBANTI. Prin rectificarea supusa aprobarii propunem modificarea valorii atat in plus cat eee ee ee si in minus la o serie de investitii cat si modificarea surselor de acoperire a investitiilor asa cum reiese din anexa 4 a BVC 2019 referitoare la investitii,dotari si surse de finantare. Astfel, copertina de la Piata de marfuri industriale a fost realizata cu o investitie in suma de 41 mii lei ,prevazuta fiind in suma de 50 mii lei Reabilitarea grupului sanitar a fost prevazuta a fi realizata cu o investitie de 65 mii lei dar proiectul realizat a determinat modificarea valorii la 160 mii lei,aceasta investitie urmand a fi realizata si prin majorarea capitalului social cu suma de 100 mii lei. Copertina turnicheti Dragaica,usa de intrare de la Piata Dorobanti si modulele de la casele de marcat de la Dragaica au fost realizate sub valoarea stabilita,incadrandu-se astfel in categoria obiectelor de inventar.Din acest motiv ele nu mai apar in lista de investitii. Conducatorul compartimentului SC PIETE, TARGURI $f OBOARE SA Str. Independentei nr, 11, BUZAU juo72s94/i991 Tel fax: 0238721881 HOTARAREA or. 27 din 21.08.2019 a Consiliului de Administratie al SC PIETE, TARGURI $I OBOARE SA Consiliu! de Administratie intrunit la sediul SC PIETE, TARGUR! $1 OBOARE SA [a data de 21.08.2019, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale de desfasurare a sedintel, 4 deliberarilor, precum si pentru luarea decizillor in baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicat’& side actul constitutiv, a decis urmatoarele: Art. 4 Se aproba modificarea anexei 4 din bugetul de venituri si cheltuieli aferent anutui 2019, iat programui de investitii, dotari gi surse de finantare, Art.2 Directorul societati gi contabilul sef vor efectua toate demersurile necesare pentru apiGarea Hotararii Consiliuiui de Administratie. Pregedintele Consiliului de Administratle, Secretar, CEAUSEL CRISTIAN STEFAN SUDITU DOINITA ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU CONSILIUL LOCAL Comisia pentru Patrimoniu si Activitati economico-financiare Nr. 272/ 05.09.2019 RAPORT DE AVIZARE Pentru Proiectul de Hotarare nr. 285/03.09.2019 pentru aprobarea modificarii anexei 4din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale ,,Piete, Targuri $i Oboare” S.A. Buzau aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 136/30 mai 2019 Astazi data de 05.09.2019, Comisia pentru Patrimoniu si Activitati economico - financiare, s-a intrunit in sedinta de lucru, ocazie cu care a analizat si dezbatut Proiectul de hotarare pentru aprobarea modificarii anexei 4din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Comerciale »Piete, Targuri si Oboare” S.A. Buzdu aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 136/30 mai 2019. in urma_votului exprimat in cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ FAVORABIL. Amendamente/propuneri acceptate sau respinse in cadrul Comisiei Secretarul Comisiei consilier local Constantin lonescu Pregedintele Comisiei Consiljer local lulian-Sorin Lazar