Sei sulla pagina 1di 25

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

2.1INSTITUSIPEMERINTAHAN

 

Calonseharusnyadapat:

2.1.1

a)Menghuraikankedudukandanperananraja/maharajadalampemerintahan

Raja/Maharaja

 

KONSEPRAJA/MAHARAJA

ChinadanRusia

(abadke-1620)

Kedudukanteratasdalamhierakipolitik Kuasapenentudalampentadbiran Individuyangpalingberkuasadanpentingdalammasyarakat Mempunyaiperananyangbesar Diseganiolehrakyat Mewujudkankestabilanpolitik,ekonomidansosial Merupakansistempemerintahantertuadidunia(sistemmonarki)

KEDUDUKANMAHARAJADICHINA Kedudukandalamsusunlapis -tertinggidalamsistemfeudal -untukjaminkedudukan:menjalankan pemerintahanpusatdanwilayah -pentadbiranperingkatpusat:dibantuoleh golongansarjanayanglulusdalam peperiksaan awam -pentadbiranperingkatwilayah:dijalankan olehgolonganhulubalang(warlord) Rajadianggapmendapatmandatdarisyurga -tuhanmenganugerahkankuasauntuk memerintah

KEDUDUKANMAHARAJADIRUSIA(TZAR) Kedudukantertinggi -rakyatperlutaat

Berkuasamutlak -sebelumRevolusiRusia1917raja mempunyai kuasaautokratik -contoh:IvanIV–gubalundang-undang untuk lemahkankedudukanorangTartardi Rusia

Hakistimewa

-kebaldarisegiundang-undang

-menjadisumberrujukanundang-undang

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

-kuasatersebutbolehditarikbalikapabila

 

berlakumalapetaka/bencana

KedudukanberdasarkanajaranConfucius

-mestimemerintahmengikutprinsipajaran

Confucius

CHINA

ASPEK

RUSIA

1.Ketuapemerintah

 

1.KetuaNegara

berkuasamutlak berperananpentingdalamurusandasarluar negara ketuaperundangan,eksekutifdankehakiman dibantuolehJabatanSetiausaha Tinggidan MajlisTertinggi JabatanPenapis(pasukanperisikanraja) memutuskandasarkerajaan

berkuasamutlakdalampentadbiran(Tzar

1.Politik

NicholasII)

dasarluar–menentukanhubunganluar

negeri/diplomatic

2.Melantikpembesar

berkuasamelantikmenteribagikukuhkan

keduduakanraja

 

berkuasamelucutkan/memecatmenteriyang

2.Melantikpembesar

menentangpemerintahan

melantikjawatanpegawai-pegawaikerajaan

memilihdanmelantikmenteriyangbenar-

melucutkanjawatanpegawai-pegawaikerajaan

benarbolehdipercayaidanberwibawa

melantikpegawaiyangbenar-benarboleh

menjalankantugaskeranapembesarmerupakan

3.Ketuatentera

tulangbelakangraja/maharaja

bertanggungjawabmemulih,menjaga

melantikpembesardiperingkatpusatdanwilayah

keamanandankeselamatanempayarRusia

mengetuaiekspedisiketenteraan–dasar

3.Ketuatentera

perluasanwilayah

bertanggungjawabmemastikankeamanannegara

dibantuolehgolonganpembesardantentera

mengetuaiangkatantenteradalammedan

peperangan

meluaskanempayar(awalDinastiMing)

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

4.Ketuahakim/perundangan

   

setiaparahanraja/maharajamenjadiundang-

undang

kedudukanmaharajamengatasiundang-undang

undang-undangdigubaluntukmenjamin

kedudukanraja

bolehmenjatuhkanhukumanmati

mengisytiharkanundang-undang

mengendalikankes-kesrayuan

memberikanpengampunan

1.Memajukanekonomi

 

1.Memajukanekonomi

mengamalkandasartutuppintu

2.Ekonomi

PetertheGreat-menggalakkanpembangunan

kuasaisemuasumberekonominegaraseperti

industriperkilangan

pungutancukai/ufti

membangunkansistempengangkutankereta

tentukansistemsukatandantimbangan

api

berkuasakeatastanah(tanahhakraja)

menambahkanperbendaharaannegara

memperkenalkanpelbagaicukai

1.Ketuaagama

 

1.Ketuaagama

Buddha,TaoismedanConfucius

menyuburkanajaranagamaKristianOrtodoks

pastikanrakyatpatuhajaranagama

3.Sosial

pastikanrakyatsentiasamematuipengamalan

pastikanagamatidakdicemaridenganpengaruh

agama

agamaluarsptKristian

mengarahmubalighKristianmempelajari

bahasamasyarakattempatan

2.Ketuaadatistiadat

menghantarmubalightinggalbersama

adatKow-tow:sujuddihadapanmaharaja

keluargayangmenjadisasaranmaharaja

sebanyak9kalitanpamelihatwajah

pastikanalat-alatkebesarandirajasentiasadijaga

2.Pembaharuansosial

(lambangnaga)

Pembaratan(PeterTheGraet) - perubahanpenampilandiri

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

 

3.Pemimpinintelektual

 

- pergaulanbebas

istanasebagaipusatperkembanganilmu

- kebajikanrakyat

istanasebagaipusatpeperiksaanawamkerajaan

- pembanguananpendidikan

2.1.2Pembesar

(b)membandingkanperananpembesardalampemerintahan

 

.KONSEPPEMBESAR

ChinadanRusia

Berperananpentingdalamsistempentadbiranmonarki

Merupakantulangbelakangkepadamaharaja

 

(abadke-1620)

Membantumaharajadalampentadbiran

Dilantiksecararasmiolehmaharaja

KEDUDUKANPEMBESARDICHINA

 

KEDUDUKANPEMBESARDIRUSIA

Kedudukandalamsusunlapis -kedudukanselepasgolonganraja -terdiridaripadagolonganbangsawandansarjana -golonganbangsawanmemilikiwilayahsendiri

-merekalulusdalampeperiksaanawam(4tahap)

Kedudukantertinggiselepastzar

-dianggapsebagaitulangbelakang/tiangkerajaan

-mobilitisosialberlakusecaralantikan

Kuasa kuasaterhaddanbolehdilucutkanjawatan olehmaharaja - menjadisumberrujukanundang-undang

Kuasa

-kuasaterhaddanbergantungkepadasokonganraja

-melaksanakantugasterhadapraja

-segalatindakansentiasadipantauolehraja

 
   

SISTEMPEMBESARDIRUSIA

 

SISTEMPEMBESARDICHINA

 
 

1.Peringkatpusat

 

1.Peringkatpusat

membantupentadbiranrajadalamMajlisTertinggi(Duma,

Tigafasapentadbiran,iaitupentadbiranawam,tenteradan

ZemskiiSabor,Prikazi)

tempatan

zamanPeterdiwujudkanMajlisSenatemenggantikanDuma

Memegangjawatanpenting

danZemskiiSabor

Berkhidmatdalamjabatankerajaan

memberiperkhidmatanketenteraan

MenganggotaiSekretariatAgung,MajlisTertinggi(Enam

menganggotaiinstitusigerejaKristianOrtodoksuntukkawal

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

 

BadanMenteri)danLembagaPenapis

kuasagereja

Mengukuhkankedudukanmaharaja

MenganggotaiJawatankuasaTidakRasmiuntukmenasihati

rajadalamhalehwaldasarNegara

2.Peringkatwilayah

golonganbangsawanmenjadiahliDewanPerhimpunan

Gabenordilantikuntukmentadbirwilayah

WilayahmembantuTzardalamurusanpentadbiran

Diberikuasaautonomidalampentadbiranwilayah

PolisRahsiaKhas(Okhrana)untukkawalpenyebaran

Berperananmemeliharakeamanandanmengutipcukai

propagandayangbolehgugatpemerintah

daripadapenduduk

Berhubungsecaralangsungdenganpemerintahanpusat

2.Peringkatdaerah

Diketuaiolehgabenorataunaibgabenor

3.Ketuatentera

MajlisDaerah(Zemstvo)berperananjagainfrastrukturdan

bertanggungjawabmemastikankeamananwilayah

pendidikan

mendapattempatistimewadalamkerajaan

3.Peringkatkampong(Komun/Mir)

4.Golonganintelektual(gentry)

bertanggungjawabmemungutcukaiuntukkerajaanpusat

mendapatpendidikanConfucius

lulusdalampeperiksaanawam

diberikeutamaandalammenjawatjawatankerajaandandi

istana

diberikeistimewaan

 

2.2NEGARABANGSA

 

Calonseharusnyadapat:

(a) membincangdandanmembandingkansistempemerintahanberajamutlakdenganrajaberperlembagaan

2.2.1Rajamutlak

SISTEMRAJABERKUASAMUTLAKDIPERANCIS -rajamerupakansumberkepadasegalakekuasaandanundang-undangdidalamsebuahnegara.

danraja

berperlembagaan

-ContohRajaLouiske-XIV,RajaPerancis(1638-1715)pernahberkata“L’etatc’estmoi”(Negaraadalahbeta)

-rajaberkuasakeatasgereja

Englanddan

-rajaperluberikrarmenjagadanpertahankanagamaNegaraiaituKristianmazhabKatolik

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

Perancis

(abadke-16-18)

-Perancisberjayamengukuhkanpemerintahanmonarkikeranafaktorluarandanfaktordalamannegaraitu sendiri. -NegaraPerancispernahmelaluizamanpeperanganyangpanjangdenganEngland -golonganbangsawanyangbertanggungjawabmembekalkanangkatantenterauntukmembentenginegaratidak berjaya. -Kesempataniniberjayadimanafaatkanolehrajamereka.Rajaberjayamemperolehihakuntukmemiliki tenterayangbersiapsedia(standingarmy). -ContohLouisXIVberjayamempunyaiangkatantenterayangterbesar,palinglengkapdancekapdiEropah. -Raja-rajaPerancisjugamempunyaikuasauntukmemungutcukaimerekasendiritanpasekatan.-Inimemberi kelebihankepadarajauntukmembuatperancanganpentadbiran,ketenteraandanmenanggungperbelanjaan kerajaannyasendiri. -RajaPerancishidupmewahdenganmembinaistana-istanabesardipelusuknegara.Merekahidupbergaya dandapatmembinaprestijyangtersendiri. -ContohrajaLouisXIVtelahmembinaistanabesardiVersailles,arkitek-arkitekterkemukatelahmereka bangunandandiperindahkanolehpelukis-pelukisterkenal. -Rajatelahmenggunakanbalatenteranyauntukmengawalgolonganbangsawanyanginginmenentangnya. -ContohRajaLouiske-XIIImenggunakanpasukantenterarajauntukmemusnahkankota-kota yang menentangnya. -pemerintahmonarkiPerancispandaimengambilhatiparabangsawandenganmemberimerekapencenyang tinggidanditawarkankerja-kerjayangmemberikangajiyanglumayan. -Kuasapopekeatasgerejatelahberjayadikurangkanolehraja. -Rajaberkuasamelantikbiskopdanketuabiara -merekayangdilantikolehrajaakanlebihmentaatiraja,initelahmemberikelebihankepadarajauntuk mengawalgerejadenganlebihmudah. -Golonganpeniaga,kelaspertengahandanprofessionalmemberisokongankepadarajadalammengurangkan kuasagolonganbangsawandangereja. -Inikeranaselamainihanyagolonganinisahajayangmembayarcukaisedangkangolonganbangsawandan gerejadikecualikan.

-NegaraPerancisberjayamengekalkankekukuhanekonominyadenganjumlahpendudukyangramai,ini

menyebabkanrakyatPerancismerasabanggadantiadaalasanuntukmenentangpemerintahanberaja.

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

-NegaraPerancismempunyaipegawai-pegawaiyangberkebolehansepertimenterikewanganJeanBaptiste

ColbertyangberjayamemjadikanPerancissebagainegaraindustridankuasamiliter.

-ZamanLouisXIVjugazamankeemasanbagikesusasteraanPerancis.Antaratokoh-tokohseniyangterkenal

ialahRacinedanMoliere.

RUMUSAN

JelaslahpembentukannegarabangsadiEropahtelahmenamatkankonsepduniaempayardanmemulakan

konsepnegarayangberasaskansatubangsa,satubahasa,satukesusasteraandansatukesedaran

kebangsaan.Pembentukannegarabangsainijugatelahmemungkinkanpelayarankeseberanglautdan

penemuanduniabaharu.

Sistemrajaberkuasamutlak

Sistemrajaberperlembagaan

DinastiTudor -DiasaskanolehRajaHendryVII -berakhirpadatahun1603semasa pemerintahanRatu Elizabeth -Rajaberkuasapenuhmenggubaldanmelaksanakandasar -Kedudukanrajamengatasiundang-undang -diterimaolehrakyatuntuklmanamatkanhuru-hara -membentukkerajaanyangstabildan mendapatsokongan rakyat -pemerintahanberdasarkanMagnaCarta[Piagamyangdigubal untukmengawalkuasaraja) -tidakmementingkanprinsipkesucianraja

-RajaCharlesIIsebagairajaEngland -perkembanganpolitikkepartian

-wujud2parti(WhigdanTorries)yangdikuasaigolongan

aristocrat,gentrydanbourjuis

-MaryIIdanWilliamofOrangemenjadiRajaEngland-

selepasbelakunyaRevolusiCemerlang

-parlimenmeluluskanTolerationofAct1699(Undang-

undangToleransi) -berikebebasanberagamabagipenganut Kristian Protestan

-BillofRightpada1699kemukakanbidangkuasaraja

-rajadiiktirafsebagaiketuanegara

-Raja-rajaTudorbekerjasamadanmengawal2buahparlimen

-rajatiadalagikuasaautokratik

England(HouseofLordsdanHouseofCommon) -berjayamenanganitentangangolongan puritan(penganut Protestan)terhadapgolonganAnglican.

-rajatidakbolehmemansuhkanundang-undangyang

diluluskanparlimen

-rajatidakbolehcampurtangandalamurusanmahkamah

 

-RajaEnglandmestidarimazhabProtestan

DinastiStuart(1603-1702)

-rajabertanggungjawabkepadaparlimen

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

RajaJamesI -berpegangkuatkepadadoktrinkuasasuciraja -dasarmemihakkepadamazhabKatolik. -mengahwinkanputeranyadenganputeriPerancisbermazhab Katolik

-membubarkanparlimenpadatahun1611

-Parlimenakanadakanbersidangdarimasa-kesemasa

-Parlimensebagaiinstitusiyangmewakilirakyat

-parlimenmempunyaikeutuhandalamsoallegislatifdan

eksekutif

RajaCharlesI -tidakmenyukaigolonganpuritan -membelakangiparlimendalamkutipancukai

-Menahan9orangahliparlimenyangmenentangbaginda

-membubarkanparlimendanmemerintahsecaramutlak

selama11tahun

-mengenakanpelbagaijeniscukai -MemulihkanamalanRomanKatolik -menyebabkankebangkitangolonganpuritan

-tahun1639tubuhkansemulaparlimen

-gagaldapatkerjasamaahliparlimendanbubarkansemula

parlimen

-berjayadikalahkanolehtenteragerejapimpinanOliver

Cromwell.

-dihukumbunuh

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

2.2.2NEGARAKESATUANDANNEGARAPERSEKUTUAN

Calonseharusnyadapat:

membincangkansistempemerintahannegarakesatuandannegarapersekutuan;

Perancisdan AmerikaSyarikat (abadke-1819) 1.JelaskanmaksudNegaraKesatuan
Perancisdan
AmerikaSyarikat
(abadke-1819)
1.JelaskanmaksudNegaraKesatuan
Negarakesatuanmerujukkepadakuasakerajaanpusatlebihluasberbandingkuasakerajaantempatanyanglebih
terhad.ContohnegarakesatuanialahPerancis,Britain,ItalidanJepun.

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

2.Nyatakanciri-cirisistemKesatuan

Ciri-CiriSistemKesatuan

Kesemuaurusannegaraadalahdipusatkan.

Kuasamentadbirygdiberikankepadawilayah/bahagianbolehditarikbalik.

Wilayahataubahagianadalahagenkepadapemerintahanpusatkuasaautonomitidakdiberikansepenuhnya.

Antarakelebihansistemnegarakesatuanialah,sebarangpertindihan/percanggahanantarapembuatdan

pelaksanadasardapatdielakkan.Walaubagamanapunsisteminijugamempunyaikelemahannyaiaitutidaksesuai

digunakandalamsituasinegaraygluasdanpendudukygramai.

3.JelaskankonsepNegaraKesatuanyangdiamalkandiPerancis

NegaraKesatuandiPerancis KonsepnegarakesatuanyangdiamalkandiPerancismerujukkepadapemusatansemuakuasanegarasehingga memberikuasatertinggikepadakerajaanpusat. Setelahsistemfeudaldihapuskan,pentadbiranbaharutelahdiperkenalkandiPerancis.Perancisdibahagikan

kepada83department[wilayah]dansetiapdepartmentpuladibahagikankepadacantons[daerah].Setiapcantons

dipecahkanlagikepadacommune.

DisetiapdepartmentdiwujudkanGeneralCouncil.Ahlinyadilantikpemerintahpusat.GeneralCouncilmenjadi

penghubungrakyat–kerajaanpusat

Communepulaberperananmentadbirkawasanbandar;

Meluluskanpermitbangunan.

Menjagakeselamatanpenduduk.

Menguruskanpendaftaranperkahwinan.

-CommunediketuaiolehMayor[DatukBandar].

DatukBandarpulaberperanansebagai;

Wakilkerajaanpusatdibandar.

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

Menguatkuasaundang-tempatan.

Menguruspekerjadikawasannya.

*KeputusanDatukBandarbolehdipinda,diubahdandibatalkanolehkerajaanpusat.

Kesimpulan

Setelahpemansuhansistemfeudal,pemerintahannegaraPerancisberubahkepadasistemnegarakesatuan.Sistem

inilebihtersusundanorganisasimempunyaigarispanduanmasing-masing.

2.2.2NegarapersekutuanAmerikaSyarikat(abad18-19)

2.2.2NegarapersekutuanAmerikaSyarikat(abad18-19)

Kerajaanpusatdankerajaannegerimempunyaibidangkuasamasing2dalampekara2tertentu.Sungguhpun

wilayahtersebutmenyerahkankedaulatannyakepadakerajaanpusat,identitikerajaantersebuttidakakanhilang [dijaminolehperlembagaanpersekutuan]Sebagaicontoh,perlembagaanAStetapmemberikebebasankepada

negeri2untukmenggubalundang2berkaitanadatdanbudayamasing2keranasetiapnegerimempunyailatar

belakangdanygberbeza.FaktorinilahyangmenyebabkanperpaduandiAStetaputuhwalaupunterdiridaripada

50buahnegara.

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

Aspek Huraian   NegaraPersekutuandiAmerikaSyarikat Latarbelakang

Aspek

Huraian

 

NegaraPersekutuandiAmerikaSyarikat

Latarbelakang

Sebagaisebuahkerajaanpersekutuan,ASmengamalkansatusistem

pemerintahanygterdiridaripadaduakerajaaniaitu;

Kerajaanpusat

Kerajaannegeri

Kerajaanpusatdankerajaannegerimempunyaibidangkuasamasing2dalam

pekara2tertentu.Sungguhpunwilayahtersebutmenyerahkankedaulatannya

kepadakerajaanpusat,identitikerajaantersebuttidakakanhilang[dijamin olehperlembagaanpersekutuan]Sebagaicontoh,perlembagaanAStetap

memberikebebasankepadanegeri2untukmenggubalundang2berkaitanadat

danbudayamasing2keranasetiapnegerimempunyailatarbelakangdanyg

berbeza.FaktorinilahyangmenyebabkanperpaduandiAStetaputuhwalaupun

terdiridaripada50buahnegara.

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

Kuasa

PerlembagaanASmenggariskansecaraterperincibadan2ygmemerintah

perlembagaan

Amerika.Presidenboleh;

a.membatalkanundang2denganmenggunakankuasaveto.

b.Mengawasikongres.

c.Walaupunkerajaanpersekutuandiberikuasayangluas,rakyattidak

bangkitmenentangkerana;

i. Kebebasandanhakperibadimerekatidakdiusik.

ii. Perkaraberkaitandasarluardanperdagangandiserahkankepada

kerajaan

persekutuan.

Ciri-ciri

Kerajaanpusattidakdiberikuasayangbanyak

pemerintahan

Merupakanliganegeribukankerajaanpusatyangkuat

persekutuan

Kerajaanpusattidakdapatmelaksanakanprojekpembangunankerana

Amerika

kurangsumberkewangan

Kedudukankewanganbergantungkepadasumbangannegeri

Kerajaantidakdibenarkanmembentuksistempeerdaganganantara

negeriataunegaralain

Perubahan kedudukan kerajaanselepas abadke

18(konvensyen

Philadelphia)

Hadkuasapersekutuan

Memeliharahakrakyatdankedaulatannegeri

Pindaandibuatdalambidangmatawang.

mengistiharkanpeperangan

Mengenakancukai

Mengubalundang-undangberkaitankehakiman

 

Menguasaibidangperdagangan

Kuasapresiden

 

dankongres

Membatalkanundang-undangmengunakankuasaveto Mengawalkongres

2/3undididewansenatdanperwakilanbolehmengatasikuasaveto

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

   

Apabilamengubalundang-undang,satupihakbolehmengawasipihaklain

 

Penyatuannegara

Calonseharusnyadapat:

bangsa

membincangkanprosespenyatuannegarabangsa.

 

ItalidanJerman

 
 

(abadke-19)

1.BerikanmaksudNegarabangsa

 

Negarabangsaialahsatukonsepataubentukkenegaraanyangmemperolehpengesahanpolitiknyadenganmenjadisebuah

entitiberdaulatbagisatu-satubangsasebagaisebuah(unit)wilayahyangberdaulat.

 

"Negara"(ataunegeri)ialahentitipolitikdangeopolitik,manakala"bangsa"ialahentitibudayadan/atauetnik.Istilah

"negarabangsa"menandakanbahawakedua-duanya(negaradanbangsa)sebagaisama,daninimembezakannyadengan

bentukkenegaraanyanglain,yangtelahwujudsebelumnya.Jikaberjayadilaksanakan,iamenandakanbahawarakyatnya

berkongsisatubahasa,budayadannilai-yangbukanmerupakanciri-cirinegarayangtelahwujudsebelumnya.

 

Sebuahduniadengannegara-negarabangsajugaakanmelaksanakantuntutanterhadappenentuannasibsendiridan

autonomibagisetiapbangsa,yangmenjadifokusutamafahamannasionalisme.

Proses/langkah-langkah/usaha-usahakearahpenyatuanNegarabangsadiItali

LatarBelakang

NegaraItalidanJermanmerupakancontohnegarabangsayangdibentukpadaabadke19.Italipadamulanya

 

terbahagikepadabeberapawilayah.DibahagianUtaranya,beberapawilayahsepertiVenetiadanLombardymasih

dikuasaiolehAustria.OrangItalimahumenyatukanwilayah-wilayahmerekadibawahsebuahpemerintahandan

menghalauorangAustriadaribumiItaliDenganmenggunakanamalanrealpolitik,CountCamillioBensodiCavour

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

berusahamenyatukanItalimenjadisebuahnegara.CountCamillioCavouramatmenyanjungpenyatuanItali berlandaskanpemerintahanmonarkidanberusahamewujudkankerjasamadenganNapoleonIII(Pemerintah

Perancis)bagimenentangAustriapadatahun1860.

ProsesPenyatuanItali

1.GerakanuntukmenyatukanItalibermulasejaktahun1815olehkelasPertengahanItali.

2.FaktorpertamaialahpendudukPerancispadaeraNapoleonBonapartediItalimenyaksikansistempentadbiranyang

berkesanperludiwujudkan.Napoleonmemperbetulkanundang-undangsupayalebihadilkepadasemuakelas. Keistimewaangolonganaristokratdihapuskan&golonganmenengahyangrajinberusahadinaikkanpangkatyangsama sepertigolonganaristokrat.

3.Faktorkeduaberkaitandengankepentingangolongansaudagar.Bagigolongansaudagar,merekapercayadengan

penyatuanItali,dapatmemberifaedahdalambidangekonomi.Faedahnyatermasuklahcukaikastamdapatdihapuskan, pasaranlebihluas,pembinaanjalanpengangkutandiseluruhItali&penyediaanprasaranapelabuhanyanglebihbaik.Itali jugadapatmenjadipenghubungantaraEnglanddenganIndiaapabilaTerusanSuezdibuka.

4.FaktorketigaialahsemangatuntukmenyatukanItalidikuatkanlagidengansentimenanti-Austriayangmenguasai

Lombardy&venetiasertamenempatkantenteradi4kawasanstrategikdiItaliiaituVerona,Mantua,Peschiera&Legnano.

5.Padaperingkatawal,antaratahun1815hingga1830,kemungkinanberperangsecaraterbukadenganpenjajahAustria

agaksukardilakukan.Merekayangmenentangterpaksabergerakdibawahtanahdalambentukkongsigelap.Kongsigelap

yangterpentingialahCarbonari.WalaupunCarbonarimelakukan2kalipenentanganpadatahun1818&1830,namun

gerakantersebutmengalamikegagalan.

6.KebangkitansemangatnasionalismeuntukmenyatukanItalidapatdiperhatikanmelaluibeberapagerakanyang

dipimpinolehMazzini,CountCamilloBensodiCavour&GuiseppeGaribaldi.

PerjuanganMazzini Usaha-usahaMazzini

1.Menyebarkankesedarannasionalisme

2.MempopularkanideapenyatuanItali

3.MenubuhkanpertubuhanYoungItaly

4.PendekatanMazzini,penyatuanharusdilakukanolehrakyatsendiri.

5.Melancarkanpemberontakan.Padatahun1833,MazzinimemimpinsatugerakanmenentangRajaCharlesAlbertdi

PiedmanttetapigerakantersebutdapatdipatahkanolehRajaCharlesAlbert.

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

PerjuanganCountCamilloBensodeCavor Pengenalan

TokohterbilangdalammenyatukanItaliialahCountCamilloBensodeCavor(1810-1861),PerdanaMenteridalamkerajaan

RajaVictorEmmanueldiPiedmont(Sardinia).SemasapemerintahanRajaCharlesAlbert,CountCamilloBensotidakterlibat dengankerajaantetapiapabilaRajaVictorEmmanuelIImenaikitahkta,CountCamilloBensodeCavourterlibatsecara

langsungdalambidangpolitik.Padatahun1849,beliaudipilihsebagaiahliParlimenPiedmont.Padatahun1850,beliau

menjawatMenteriPertanian&Perdagangan.Padatahun1852,beliaumenjadiMenteriluar&PerdanaMenteriPiedmont.

DasardalamNegeriPiedmont

SemasamenjadiPerdanaMenteri,beliaumemajukanPiedmontdenganmenurunkankadarcukai,membinakilang,membawa

masukjentera,memperbaikijalanraya&membinajalankeretaapi.Sistemkewangankerajaandisusunsemula&menghadkan

keistimewaanyangdiberikepadapenguasagereja.

Perubahanyangdilakukanolehbeliaudilihatsebagaititikpermulaankepadacita-citanyaiaitumenyatukanItali.Olehsebab

itu,beliautelahmenyusunsemulatenteranyadenganberundingsecararahsiadenganpihak-pihakdiItaliyangingin

menghalaupemerintahAustriadariItali.

BantuanPeranchisdanBritain LangkahpertamadandasarluarnyaialahbekerjasamadenganPerancisdanBritaindalamPerangCrimerbagimenentang Rusia.NamunramalanCountCamilloBensodeCavouryangmenjangkakanAustriaakanmenyertaiRusiatidakberlakudan rancanganpertamainigagal.

LangkahkeduadalamusahamenyatukanItaliialahmembuatpersetiaandenganPerancisakhirnyapadatahun1858Cavour

menandatanganiperjanjiandenganNapoloenIIIyangbertujuanmembebaskanItalidaripadapenguasaanAustria.

PenyertaanItaliDalamPerangCrimea

PeperanganinimelibatkankerjasamaantaraItali,PeranchisdanBritainuntukmenentangRussiadansekutunya

Austria.PeperanganantaraSardinia(NegeridiItali)-PerancisdenganAustriameletusdanAustriadapatditumpaskandi

MargentadanSolferino.BagaimanapunmaharajaPerancismemberhentikanpeperangantersebutdanmembuatperjanjian

denganAustria.

KekalahanAustriatelahmemberikesankepadapemerintahdaerahsekutuAustriasepertiTuscany,ParmadanModena

keranakehilangansokonganpihakluarsepertiyangdiperolehsebelumini.Merekaturuntakhtadanmelarikandiri

UntukmengukuhkankedudukanSardinia,CavourmerasakanperlunyaSardiniaterlibatsecaraaktifdikawasantertentu

sepertidinegeri-negeriPapal.TenteraSardiniamenyerangnegeri-negeriPapaldanakhirnyanegeri-negeritersebutjatuhke

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

tanganSardiniakecualiRom.

KemenanganinibermaknaCavourberjayamenguasaibahagianutaradantengahItali.

PembentukanPersatuanKebangsaan DitubuhkanuntukmenyatukankumpulanyangberjuanguntukmenyatukanItali. MenyelaraskanPergerakanKebangsaandiItali MendapatkankerjasamadaripadaGaribaldiuntukmenubuhkanpasukantenterasukarela. Mengadakanrundingansecarasulitdenganpemimpin-pemimpinpersatuankebangsaan. ProvokasiterhadapAustria. CountdeCovourmelakukanprovokasiterhadapAustriaagarmemulakanpeperangandenganPiedmont.

MemutuskanhubungandiplomaticdenganVienna(1857)

MengarahkanMenterikewanganPiedmontmengumpuldanauntukpeperangandenganAustria.

PenyatuanItaliialahGiusepppeGaribaldi(1807-1882)

SeoranglagitokohyangterlibatdenganpenyatuanItaliialahGiusepppeGaribaldi(1807-1882)yangberasaldariNice.Di

bahagianselatanItali,iaitudiDuaSicilyberlakupemberontakanterhadappemerintahanRajaBourbon,FerdinandIIdan penggantinyaFrancisII.

GaribaldimemimpintenteranyakeDuaSicilybagipemberontakdisana.Dalammasa3bulansahajabeliautelahberjaya

menguasaiSicilydanNaples.

13.Sehinggatahun1861,semuanegeriberadadibawahkerajaanSardiniakecualiRomdanVenetia.ParlimenSardinia

bertukarmenjadiparlimenItalidanpada17Mac1861,RajaVictorEmmanuelIImemakaigelaranrajaItali.

14.Italimemintabantuankuasaasing,iaituPrusiadalamusahamengusirAustria.Padatahun1870,meletuspeperangan

antaraPerancisdanPrusia.PerancismengarahkantenteranyayangberadadiRom(VaticanCity)supayakeluarbagi

menghadapiPrusia.KesempataninidiambilolehtenteraItaliuntukmemasukiRom.

15.Padatahun1871,RajaVictorEmmanuelIImemindahkanibukotaItalidariFlorencekeRom.Usahapenyatuaninitibake

penghujungnya.

3.Proses/langkah-langkah/usaha-usahakearahpenyatuanNegarabangsadiJerman

1. Sebelumabadke-19M,Jermanmempunyai360negerikecildibawahpemerintahanmasing-masing.Padaawalabad

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

ke-19M,JermantelahdikuasaiolehPerancisdimanaPerancistelahmelucutkantakhtarajasertamengubah

sempadanEropah.PerancistelahmembentuksemulastrukturpemerintahanJermandanmencantumnegeri-negeri

kecildiJerman.

2.SelepasPeranciskalahpadatahun1815,PersidanganVienatelahdibuatdanmerekabersetujuuntukmencantumkan

Jermankepada39buahnegerisahaja(PengabunganJerman)yangterdiridaripadaAustria,Prusia,Bavaria,

Wurtemberg,HonaverdanSaxony.

3.Sebelumtahun1871,penyatuanJermantidakberjayakeranawujudbeberapafaktorpenghalangsepertikebangkitan

revolusipadatahun1848,persainganantarakuasaAustriadanPrusiaiaituyangmanalebihdominanjikaJerman

disatukandanramaigolongannasionalisJermanberselerakdiEropahmalahadayangtelahmenetapdiAmerika.

4.Walaupunwujudfaktor-faktorpenghalang,usahauntukpenyatuanJermantetapwujudbermulapadatahun1815

iaituselepastamatperangNapoleonmelaluiKongresVienna.DalamKongresVienna1815,menetapkanPersekutuan

JermansebagainegeripenampankepadapenaklukanPerancisdankeadaaninimendorongkepadakerjasamaekonomi

yangturutmenyemaipenyatuandalambidangpolitik.

5.Padatahun1818,KesatuanKastam(Zollverein)telahditubuhkandiPrusia.Persatuaninitelahberusaha

menghapuskancukaiantarawilayahbagimenggalakkanaktivitiperdagangan.Initelahmendorongnegeri-negeridi

Jermanuntukmenyertaipersatuanpadatahun1854kecualiAustria.Perkembanganperdaganganinitelah

menyebabkannegeridiJermanmenganggapPrusiasebagaipemimpinpolitikJerman.

ProsesPenyatuanJerman

1.PrusiadilihatsebagaimemainkanperananefektifkearahpenyatuanJerman,apabilaWilliam1ditabalkansebagai

RajaPrusiayangbarupada1861percayaPrusiabolehmemimpinpenyatuanJerman.Beberapalangkahkearahtersebut

telahdilaksanakansepertimemperbesarkanangkatantenteramelaluipenambahanpegawaitentera,rekruttenterayang

ramaidanmemanjangkanperkhidmatansukarelawankepada3tahun.

2.Untukmerealisasikantujuantersebut,William1telahmelantikOttovonBismark,iaituseorangjunkers(tuantanah)

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

yangpernahmenjadiahliparlimen(1847),dutaPrusiakeRusiadanPerancispadatahun1859dantelahdilantiksebagai

PerdanaMenteriyangbarupadatahun1862.TugasutamaBismarkialahmenjinakkanahli-ahliparlimenPrusiasupaya

patuhkepadakehendakkerajaandanraja.NamunapabilaparlimenmenolakpermintaanWilliam1,Bismarktelah

bertindaksecaralebihagresifdalammerealisaikanprosespenyatuanJerman.

3.SebagaiPerdanaMenteri,Bismarkmerancanguntukmengukuhkanpasukantenteradanmemperkasakanekonomi

PrusiaagardapatmengurangkanpengaruhAustriadalamkalangannegeri-negeriJerman.

4.Untukmelaksanakandasarini,BismarkmelibatkanPrusiadalamtigapeperangan.PeperanganpertamaBismark

ialahmenentangDenmarkatasisudaerahSchleswigdanHolsteinyangdiperintaholehRajaDenmark.Kedua-dua

daerahinimempunyaimajoritibangsaJermanyangtelahmenyatakansokongankepadaBismark.Untukmencapai

tujuantersebut,BismarktelahmemujukAustriasupayabersamamemerangiDenmarkpada1864.PerangPrusia-

DenmarkinitelahditamatkandenganPerjanjianGasteinpadaOgos1865.MengikutperjanjianinimenyaksikanAustria

diberihakuntukmentadbirHolsteinmanakalaPrusiamengawalSchleswig.

5.NamundemikianusahapenyatuanJermantidakdapatdilakukansekiranyaAustriatidakdapatditakluki.Justeruitu,

BismarkmulamendapatsokongandaripadasekutunyadiEropahuntukmembantu.Beliautelahmenawarkanbantuan kepadaRusiaketikaRusiaberhadapandenganpemberontakandiPoland.ManakaladiItalipula,Bismarktelah

menandatanganiperjanjianpada1866,iaituPrusiaakanmembantuItaliuntukmendapatkanwilayahVenetiayang

dikuasaiolehAustria.

6.BismarkmendapatpersetujuanWilliam1sertaketua-ketuatenterauntukmemerangiAustrianamunditentangoleh

PartiProgresifyangmenguasaiparlimen.Bagimengatasisenariotersebut,Bismarktelahbertindakmemberikanhak

mengundikepadasemualelakidewasadalampilihanrayadanbukannyahanyakepadagolonganlelakibangsawan

sepertiyangdiamalkansebelumini.PerubahaninimenyebabkanPartiProgresifkehilanganbanyakkerusidiparlimen.

7.Bagimeneruskanmisinya,BismarktelahmengistiharkanperangkeatasAustriaapabilamenghantartenterake

Holsteinpada15Jun1866denganmenuduhpihakAustriamelanggarPerjanjianGasteiniaitukerajaanAustriatelah

melayandenganburukorang-orangJermanyangberadadiAustria.Peranginimengambilmasaselama7minggu,oleh

sebabituiadikenaliPerangTujuhMinggu.

8.TenteraAustriatelahdikalahkandiSedowadanperanginitelahditamatkandenganPerjanjianPraguepadatahun

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

1866.MengikutperjanjianiniAustriadikeluarkandaripadakesatuaninisertaAustriaserahHolsteinkepadaPrusiadan

wilayahVenetiadiserahkankepadaItali.KejayaaninitelahmembolehkanBismarkmengabungkansemuanegeri-negeri

utaraJermanmenjadiPergabunganJermanUtara.

9.PrusiaberhadapandenganPerancisdalamusahamenyatukannegeri-negeriJerman.NapoleonIIItidakakan

menyokongrancanganPrusiamemimpinpenyatuanJerman.SelepastamatPerangPrusia-Austria,Perancismula

bimbangkebangkitanPrusiasebagaikuasakuatdiEropah.InitelahmendorongPerancismenuntutagarnegeri-negeri

SelatanJermandiserahkankepadaPerancissebagaibalasanpertolonganPeranciskepadaPrusiamengalahkanAustria.

10.Denganmenggunakantipuhelah,Bismarktelahberjayamemujuknegeri-negeriSelatanJermanbersatudengan

Prusia.Selepasitu,berusahamemujuksekutu-sekutuPerancissupayatidakmembantuPerancis.Dalammeneruskan

misinyaBismarktelahmelancarkanperangkeatasPerancispadaJulai1870.PerancisberjayadikalahkanolehPrusia

padatahun1871danperanginiditamatkanmelaluiPerjanjianFrankfurt.

11.Mengikutperjanjianini,PerancisserahwilayahAlsacedanLorrainesertamembayargantirugiperangsebanyak3

ribujutakepadaPrusia.SelepasberjayamengalahkanPerancis,BismarktelahmenyatukanJermanmenjadiEmpayar

Jermanyangmengandungi25negerikecualiAustria.

12.Pada18Januari1871,RajaWilliam1dilantiksebagaiKaiserJermanmanakalaBismarkmenjadiCancellor(Perdana

Menteri).Walaupunsetiapnegerimempunyaipemerintahsendiridanadasesetengahnyamempunyaitenteradan

pegawaidiplomatik,namunKaisermengetuaipentadbiranpusat.Kaiserberkuasauntukmengarahkantenterasewaktu

peperangandanmenentukandasarluar.

13.SelepasberjayamenyatukanJerman(1871),Bismarkberusahauntukmewujudkankeamanandidalamdanluar

negeriJerman,membangunkannegaradanmengamalkandasarberhati-hatidalammenjalinkanhubunganpersahabatan

dengannegara-negaraEropah.Bismarkjugatelahmenandatanganiperjanjian3kuasaiaituantaraPrusiadenganItali

danAustriayangdikenalisebagaiPerikatanBertiga.TujuannyauntukmenggelakkandaripadaPerancismenyerang

Jerman.

14.BismarkjugatelahmemperkenalkanperlembagaanJermandenganmenubuhkanparlimenyangmengandungiMajlis

PersekutuandanDietMaharaja.Bismarkjugaberusahamenyekatpengaruhgereja,menyeragamkansektorekonomi,

membangunkansektorperindustrian,memajukansektorpertaniandanperdagangansertapemulihansosial.

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

PenyatuanNegaraBangsaJerman Pengenalan

Padatahun1815,terdapat39negeridiJerman.PrusiadanAustriamerupakan2negeri

ygpalingberpengaruhdansalingbersainguntukmenjadikuasautamadiJerman. Persainganantarakedua-duanegeriinimenjadikanusahauntukmenyatukanJerman menjadisukar.Kebimbangangolonganbangsawanmengenaistatusmerekajika JermanbersatujugamenjadifaktorpenghalangusahamenyatukannegaraJerman.

Sehinggasekitartahun1850-anbelumadatanda-tandanegaraJermanakanterbentuk.

GolongannasionalisJermanbelumbersepakatmengenaipenubuhannegarabangsa

Jerman.

PetaJerman1815

PetaJerman1815

UsahaKeArahPenyatuanJerman

 

Terdapatbeberapausahaataupunlangkahyangtelahdilakukandalamusahamenyatukannegara

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

Jermaniaitu;

Jermaniaitu; 1.KongresVienna1815 KongresinimenetapkanPersekutuanJermansebagainegeripenampandaripadapenaklukan

1.KongresVienna1815

KongresinimenetapkanPersekutuanJermansebagainegeripenampandaripadapenaklukan Perancis.Ketetapankongresinisecaratidaklangsungmenjadititikpermulaankepadakerjasama

antaranegeri2diJerman.

2.PerananPrusia

 

PrusiamerupakannegeriterbesardiJerman.KuasapolitikPrusiadipegangolehjunkersiaitu

 

golongantuantanah.Prusiamemilikikelebihansebagainegeriyangbolehmenyatukannegeri2

laindiJerman.KekuatanyangdimilikiolehPrusiaialah;

 

sistempemerintahanygcekap

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

Kedudukanekonomiygkukuh.Golonganjunkerstelahmenubuhkankesatuanekonomi

iaituZollverein.PerdaganganantaranegeridiJermanmulairancak.Justeru,Prusiadilihatmampu

memainkanperananuntukmenyatukanJerman.

3.PerananRajaWilliamI

RajaPrusiaiaituRajaWilliamItelahmelantikPMbaruiaituOttoEduardVonBismarck.Tindakan

TajaWilliamIdianggapkeputusanyangbijakkeranaBismarckmerupakanseorangpemimpin

yangberkebolehan.KewibawaanBismarckbanyakmenyumbangkearahpenyatuanJerman.Tugas

utamaBismarck:menjinakkanahliparlimensupayapatuhkepadakerajaandanRaja.

4.PerananBismarck

 

TugasutamaBismarckialahmenjinakkanahliparlimensupayapatuhkepadakerajaandanRaja.

Selainitu,beliauberusahamengurangpengaruhAustriadinegeri2lainJerman.Bagi

 

melaksanakandasarini,beliautelahmelibatkanPrusiadalam3siripeperanganiaitu;

 

PerangPrusia–Denmark[Prusiamenang]

5.PerangPrusia–Austria[Prusiamenang].KemenanganinimembolehkanPrusiamenubuhkan

KesatuanJermanUtara[Austriadikecualikan]

6PerangPrusia–Perancis[Prusiamenangatastipuhelah/putarbelitBismarck]

KemenangandalampeperangantersebutmembukapeluangkepadaKesatuanJermanUtara

menggabungkannegeri2diJermantermasuknegeri2diSelatanmembentuknegaraJerman.Pada

tahun1871,RajaWilliamIdilantikmenjadiKaisar[MaharajaJerman].Bismarckpuladilantik

sebagaiChancellor[PerdanaMenteri]

Kesimpulan

Padaperingkatawalnya,usahapenyatuanJermanmengalamibeberapahalangansepertitiadanya

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

sokongangolonganbangsawandangolongannasionalismasihbelumbersatutetapikewibawaan

beberapatokohsepertiBismarckdanRajaPrusiamampumenggerakanusahapenyatuaninike

arahkejayaan.

Langkah-langkahPenyatuanJermanolehOttoVanBismark

MemulihkankeamanandiJermandanEropah

Bismarkmengambillangkah-langkahbagimemulihkankeamanandankselamatanuntuk

membangunkanJerman.

BismarkmenjalinkanhubunganpersahabatandenganNegara-negaralaindiEropah.

MengadakanPerikatandenganAustriadanItaliyangdikenalisebagaiPerikatanBertiga

MenerusiperikataninibeliauberharapNegara-negaralaintidakakanmelancarkanpeperangan

terhadapJerman.

MemperkenalkanPerlembagaanJerman

MemperkenalkanperlembagaanumumbagiseluruhJerman

Perlembagaaninimemperuntukankuasabagisebuahpenubuhanparlimanyangterdiridaripada

majlispersekutuandanDietMaharaja.

MengikutperlembagaanJermankuasasebenarterketakditangancanselordanKaiser.

PerlembagaanmemberikuasakepadaBismarkuntukmengukuhperlembagaanJerman.

MenyekatPengaruhGereja

BismarkmenghadapimasalahdengangerejaRomankatolikakanmemecahbelahperpaduan

Jerman

Beliaumemulakangerakanantigerejayangdikenalisebagaikulturkampf

Beliaumeluluskanundang-undangMeimenyekatperkembangangerejakatolik

SEJARAHDUNIA[1500-1955]

TEMA2:PEMERINTAHANDANPENTADBIRAN

Menyeragamkansistemekonomi

Membangunkansectorperindustrian

Memajukansectorpertaniandanperdagangan

Pemulihansosial