Sei sulla pagina 1di 3

Koji Kondo

Russian Folk arr. Hirokazu Tanaka


Viola Nintendo Medley Junichi Masuda
Jun Ishikawa
Mario, Tetris, Legend of Zelda, Pokemon, Kirby, Mii Channel
Kozumi Totaka arr. Rachel Hirota
 = 100
3
            
 44                        
      


5 3
     
                       
 

                             
 
10
                 1. 3 3 2. 3 3

                2
                       4
 
 = 140
15

2  4                                 
4  4      

22
           
                          
   

28
                         
 
  
      

34
             
             
    
 = 100
40

                                         
                                       

45

                                             
                                      

50

                 
                                        
 = 180
55
1. 2.
                   
                          
 
 = 132
62
    3 3
                                 


69

                         
                 

75

                  
                 
81

                                 
         

87
 
                       
       3

 = 180
91

       42                        
              

104
  
                              
      

118

                             
        
 

2
132
3 3
      
    
     
 
150

                              
          

164

                            
         

176

                                  
      

 = 120
188 pizz. arco
 
                      44          
        

199 pizz. pizz. arco
  
                                        
     
206 pizz. arco
      
                            
     
 
212
     
                                   
 
 
 = 120
219 pizz.
1. 2.
                   
                  
   3 3 3

224
 
          42 
 