Sei sulla pagina 1di 1

M tN I 5TE RLI L $,4 t Ii Cll I

"v

$r ,Iris'r | |-rFr s()cln ["r:


!
I
I
i fr'i;i { r,i'.ii)(i": -i. $"1 .!"rt',ll,r.
il }''fi !"\,\

Nesecret
Agenlia Nalionatl pentru
Pteli ti Inspeclie Sociatd

Agenlia Judeleand pentru Ptali ;i Inspeclie Sociati Vastui

Nr. 1 923llS / 17.02.2018


Citre: Domnu[ Adrian PANTEA
Primar
U.A.T. Comuna Boletti
sat. Bole;ti, com. Bole;ti, jud. Vastui

Ref: Informalii referitoare Ia structura de personat/catificarite necesare unui


serviciu sociaI

Stimate Domnute Primar.

Referitor [a adresa nr.1923/02.02.2018 prin care ne soticitati informatii referitoare [a


infiintarea unui serviciu sociaI vi comunicim urmitoarete:
- pentru stabitirea structurii minime de personat ;i a catificiritor necesare trebuie sI
identificali cu exactitate in nomenctatorul prevdzut de HotirArea Guvernutui nr.
867 /2015 pentru aprobarea Nomenctatorutui serviciitor sociate, precum gi a
regutamentetor-cadru de organizare gi functionare a serviciitor sociate, ce tip de
serviciu sociol intenlionoli sd infiinfafi;
- vd transmitem atiturat Documentu[ suport pentru furnizorii de servicii sociate care
soticiti acreditarea serviciitor sociale in vederea oblinerii licenlei de funclionare gi
lnstrucliunite nr. 1/507 din 28 iutie 2003 de apticare a Normetor privind orgarrizarea,
funclionarea gi finan!area unitititor de asistenli medico-sociate, aprobate prin
uvernutui nr. 412/2003:

Nume/Prenume Functia S ura/ Data


/oicu Haratambie $ef serviciu Inspec(ie Sociati \\r./ 12.02.2018
ntocmit, Tutuianu Atin Inspector sociaI )l-'-- 12.07.2018

Str. Mihait KogaLniceanu, nr.24, Orat.Vastui.Jude!.Vastui


Tet.: 0235/31 1 563: Fax:0235/3'l 5789
ai Dis,vaslui@mman Dis. ro
office@a i osvastui. ro
www.ajpsvaslui, ro
Operator de date cu caracter personal nr. 1 8058