Sei sulla pagina 1di 6
Exon, 2019 Catre Directorul penitenciarului/penitenciarului-spital/centrului Stimata/e doamna/domnule director, Urmare intrarii in vigoare la data de 02.08.2019 a Legii nr. 145/2019 privind statutul polifistilor de penitenciare, publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30 iulie 2019, se impun precizri cu referire la acordarea unor drepturi prevazute de lege politistilor de penitenciare, in spef find vorba despre conditile de acordare a compensatiei lunare a chiriei, precum si de decontarea dreptului de transport. Astfel, pana la aparitia actelor normative subsecvente legii mai sus-mentionate, in acordarea celor doua drepturi, veti avea in vedere urmatoarele: 1. Compensatia lunara a chiriei - dreptul este reglementat la art. 111 din lege Se impune o precizare legat de situatia contractelor afiate in prezent in vigoare si respectiv decontarea chiriei, in sensul c&, pana la expirarea valabilitafii acestora se aplicA normele anterioare Legii nr. 145/2019. * Referitor la declaratiile autentice pe proprie raspundere: Textul pe care acest document il contine in prezent va fi completat atat cu o mentiune privind existenta/inexistenta unei locuinte de serviciu atribuite politistului de penitenciare sau dupa caz, sotului/sofiei acestuia, cat si cu 0 mentiune privind copii aflati in intrefinere, respectiv daca are copii si, dupa caz, daca acestia detin Inu defin in proprietate o locuinta in localitatea in care politistul de penitenciare igi desfasoara activitatea. Declarafiile autentice cu completérile sus-mentionate vor fi solicitate in mod obligatoriu la cererile de acordare a compensatiei lunare a chiriei depuse ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 145/2019, dar si cu ocazia depunerii actelor aditionale la contractele de chirie aflate in plat, pentru alocarea in continuare la plata compensatiei lunare a chiriei. + Referitor la contractele de inchiriere care au ca obiect inchirierea unui le art. 111 teza a doua a alin. (2) din Legea nr. 145/2019, potrivit cdrora ,in situatia inexistenfei unui fond locativ corespunzator in localitatea unde isi desfsoara activitatea, contractul de inchiriere poate avea ca obiect 0 locuinta situaté intr-o localitate affata la o distan{é de maximum 70 km, tn cazul in care nici politistul de penitenciare $i nici solul/sotia sau copii affati in intrefinere nu au In proprietate personala o locuinté in acea localitate sau in alta localitate situaté mai aproape de locul de munca”. Solicitantul compensatiei lunare a chiriei igi va_asuma printr-o declaratie notariala faptul 4, in localitatea unde tsi desfagoara activitatea, in pofida efort depuse de cel im cauzd in acest sens, nu a reusit s8 identifice o locuinfa corespunzatoare nevoilor sale locative. Totodat, in vederea verificarii indeplinirii conditiei, solicitantul va anexa declaratiei completate conform modelului prezentat in Anexa nr. 1 la prezenta, o adeverint’ emis de primaria localitatii unde acesta tsi desfasoara activitatea, din care s& rezulte c& nu a fost identificat un fond locativ de stat in localitatea respectiva. ‘Str. Maria Ghiculeasa ne, 47, secior2 Bucurestl, Romania wan arp gov. @ © Cat priveste cuantumul compensatiei lunare pentru chirie cuvenita politistilor de penitenciare conform prevederilor art. 111 din Legea nr. 145/2019 privind Statutul polifistilor de penitenciare, precizém faptul ca réman aplicabile prevederile art. 37 din OUG nr. 4114/2018, conform c&rora: "(1) In perioada 2019 - 2021, pentru personalul militar, politistit si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatile, primele, ajutoarele, platile compensatori, despagubirile, compensatille Junare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte din solda lunaré brutd/salariul lunar brut, se mentin fa nivelul luni decembrie 2018.” Astfel, incepand cu data intrari in vigoare a Leaii nr. 145/2019 compensatia lunara pentru chitie se mentine la nivelul lunii decembrie 2018, in cuantum de pana la 50% din venitul net raportat la anul 2009, dar nu mai mult decat chiria prevazuté in contractul de inchiriere incheiat in condifile legii 2. Decontarea dreptului de transport — dreptul este reglementat la art. 105 din lege. 2 ia prezenta adresa. I Cu stima, \ : ; Uy Comisar gef de politie peplitenciara Cristian PLESA Director|general Administratia Natio! ie a Penitenciarelor | Str, Maria Ghiculoasa nr. 47, sector 2 Bucuresti, Romania “Anexa nr. 1 laadresa nr. 22 oy = 2019 Declaratie autenticd pe propria raspundere a sofului/sofiei functionarului public cu statut special ca: Subsemnatul .............. sess, C@lfean roman, domiciliat in....., posesor al C.l...., CNP. , cunoscand sanctiunile prevazute de art. ‘od Penal privind falsul in declarafi, declar pe proprie rspundere faptul ci - am intreprins toate demersurile necesare ins nu am gaisit o locuin{& care s& corespundé nevoilor mele, sens in care ara c& nu exista fond locativ corespunzator in localitatea . (unde imi desfasor activitatea), motiv pentru care contractul de inchitiere pe care 7] prezint are ca obiect o locuinté situata in localitatea ....... aflata la 0 distan{é de maximum 70 km. - nici eu si nici sotul/sofia sau copilt aflati in intretinere nu avem in propriotate personal o locuinfa in acea localitate sau in aité localitate situaté mai aproape de Jocul de munca. Anexez la prezenta declaratie adeverinta nr. din » emisa de ‘Str. Maria Ghiculeasa nr, 47, sector 2 Bucuresti, Romania ‘wn anp gov. Anexa nr. 2 la adresa nr. 0°) 1¥ 234. 2019 DECLARATIE - PE PROPRIA RASPUNDERE A PERSOANEI BENEFICIARA DE DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT LA $I DE LA LOCUL DE MUNCA Subsemnatul (a) domiciiat(a) in posesoriposesoare a BIC] seria, nr. __, CNP , eliberat (8) de la data de ‘cunoscand faptul ca falsul in declaratii se pedepseste ‘conform legii penale, declar pe propria raspundere ca | NU AM © LOCUINTA PROPRIETATE PERSONALA IN LOCALITATEA IN GARE SE AFLA LOCUL DE MUNCA; NU MI-A FOST ATRIBUITA O LOGUINTA DE CATRE AUTORITATILE ADMINSTRATIEL PUBLICE LOCALE; SOTIA/SOTUL (Numele si _prenumele) NU ARE © LOCUINTA PROPRIETATE PERSONALA IN LOCALITATEA IN CARE SE AFLA LOCUL DE MUNCA; NU I-A FOST ATRIBUITA O LOCUINTA DE CATRE AUTORITATILE ADMINSTRATIE! PUBLICE LOCALE; COPILULICOPIII (Numele si prenumele), NU AREJAU O LOCUINTA PROPRIETATE PERSONALA IN LOCALITATEA IN CARE SE AFLA LOCUL DE MUNCA; NU LA. FOST ATRIBUITA O LOCUINTA DE CATRE AUTORITATILE ADMINSTRATIEI PUBLICE LOCALE; Il. NU BENEFICIEZ DE LOCUINTA DE SERVICIU; SOTIAISOTUL (Numele si prenumele), NU BENEFICIAZA DE LOCUINTA DE SERVICIU; Il, NU BENEFICIEZ DE DECONTAREA CHIRIEI IN CONDITILE ART. 111 DIN LEGEA NR. 1465/2019 IV. NU AM INSTRAINAT © LOCUINTA PROPRIETATE PERSONALA IN LOCALITATEA IN CARE [Mii DESFASOR ACTIVITATEA, DUPA DATA INCADRARI IN SISTEMUL ADMINISTRATIE! PENITENCIARE SOTIA'SOTUL (Numele si prenumele) NU A INSTRAINAT O LOCUINTA PROPRIETATE PERSONALA IN LOCALITATEA IN CARE IM DESFASOR ACTIVITATEA, DUPA DATA INCADRARII IN SISTEMUL ADMINISTRATIE! PENITENCIARE COPILULICOPII (Numele_$1_prenumele) NU_A/AU INSTRAINAT O LOCUINTA PROPRIETATE PERSONALA IN LOCALITATEA IN CARE IMI DESFASOR ACTIVITATEA, DUPA DATA INCADRARII IN SISTEMUL ADMINISTRATIEI PENITENCIARE Subsemnatu/a, m& angajez ca in termen de § zile lucrétoare si aduc la cunostinga ‘compartimentului financiar-salarizare orice modificare survenita in datele sus mentionate Numele si prenumele/semnatura Data declaratiei ‘Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucurest, Reménia wwwn.anp.nov.0