Sei sulla pagina 1di 361

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.
Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.
Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.
Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro da http://books.google.com
,
•.
.1
.

-
-
1
-

'i

-
-l

-
| *
-t-.-;

•,
|
Éi
-

i
É
-
-

-
e i

-
-

-
-

02-0

- -

...
a
sºa -
-
- -
-- -
º
a -

» - - -

-
-

-
-

-
-
-
-

» -
-
-
-
-
- -
-
-

- -
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

a
- -
-

-
-
º

-
-
-
-

-
- -

-
-
-
- A. º
-
-

- -
-

-
/~«*•
a• couuua 4.' <~• &•: /zxe
;
,
i.

Multi eorum, qui fuerant curiosa


sectati, contuIerunt Libros, et
combufserunt coram omnibus.
L1cz. Cap. XIX, V. 19.
i
I N D E X
' LI BROR UM
-
PROHIBIToRUM
SSÀi D. N. - :: :

•*
BENEDICTI XIV. '
pONTIFICIS MAXIMI
j ® S s ® ?

Recognitus » atque editus.


—,
- --

]
f.
p.

ROMÆ M. DCC. LVIII.


£x Typographia Rev. Cameræ Apoftolicae.
-
- ;
f
4. cUM SUMMi PoNTiFicis PriviLEGiQ,
4.

-
• a eâ<• £«.
/• - ~z: *-*-- 7a-4^-at 4«. £a <
*•
,,, ,
• • ► |►
→ • •• ••
YBENEDICTUS
P A P A XIV.
Ad perpetuam rei memoriam ..

UÆ ad Catholicæ Religionis
I puritatem integerrime tuen
1. dam , & caftos mores a con
| tagione caute fervandos ma
. • • • xime pertinent , cum femper
ab Apoftolica hac fanéta Sede provide ,
fapienterque conftituta , & fanétiffime •
*. , cuftogtta*fint; tiim.jhgi. ia; primis 4au- Is ••
ia:primi*4
dabili Romanorum *öntificüimi præ decef. `e~ •
5 forum noftrorum zelo, ac vigilantia pro- *

vifum , & cautum fuit , ne ullumi, pro *

pter pravos , exitiofofque Libros , qui _?


bus Fides , & pietas libefaétari plerüm--*
que folent, Chriftifidelium animabus præ
judicium , ac detrimentum irrogaretur.
uamobrem non folum hujufmodi Libros
improbare , & profcribere confueverunt,
fed ne vetitæ quoque eorum leétionis obli
vio ulla unquam fubreperet , aut ignoran
tia obtenderetur, publicis tabulis , atque
Catalogis eofdem perniciofos Libros de
fcribi , & confignari voluerunt;
* - 3
quo e•A*
f;
• •. - …

* •
fieret, ut, palam denunciata atque oculis
fubjecta eorum pravitate , ab omnium ma
nibus facilius removerentur , Crefcente au
tem in dies exitiofà ipforum fegete , & co
pia , renovari identidem , atque augeri
oportuit Indices ipfos , quorum primum ,
quidem publica Ecclefiæ auétoritate a fà
pientiffimis Tridentinæ Synodi Patribus
difpofitum fel, rec. Pius PP. IV. prædecef,
for nofter optimis regulis communituni ;
perfecit, atque Apoftolica auétoritate vul
gavit : deinde vero Clemens PP. VIII. iti
demùΕ Librörüih iiumero,
au£tüm ,s atque noniiullis ig antediétas Re--
gulas gbfervationibus illuftratum nova lu
ce donavit. Alexander denique PP. VII,
pariter prædeceffor nofter diverfa a prio
e- ribus methodo ordinatum , atque in varias
partes tributum hujufmodi Indicem fuo
inomine edi voluit, ac promulgari. Etfi au
tem pro temporum conditione fatis dili
genter , atque utiliter in iis conficiendis
laboratum fit , diuturna tamen obfervatio
ne, atque experimento compertum eft, me
moratcs Indices neque fatis correétos, ne
que fatis ufui accommodatos prodiiffe :
quapropter e publica utilitate fore viç
- - £it »
eft , fi novus Index methodo aptiore dige
ftus, atque a mendis , erratifque pluribus,
quæ in priores irrepferant, emendatus con
ftrueretur. Rem hanc omni procul dubio
laboris , & diligentiæ plenam jam tum ani
mo præconceperamus, cum certas Regu
las in examine, & profcriptione Librorum
fervandas tradidimus in Conftitutione no
ftra, quæ incipit: Sollicita, ac provida , VII.
Id. Jul, Anno Incarn. Dom. MDccLIII. Pon
tificatus noftri An. XIII. data, Hujufmodi
fubinde negotium mature jam difcuffum ,
Ven. Fratribus Ę S. R. E. Cardinali
bus Cofigregationi Indicis Librorum pro
hibitorum præpofitis dirigendum, promo
vendumque commifimus, qui pro injunéti
fibi muneris ratione, zelo,ac folertia, adhi •2.

bitis etiam in confultationem &c opus do


&tis, ac diligentibus Viris , omnia pro vo
tis fedulo, accurateque perfecerunt. Ab
folutum itaque juxta mentem noftram lau
datum Indicem , & ab iifdem Cardinalibus
revifum , atque recognitum Typis Cameræ
noftræ Apoftolicæ edi yoluimus, ipfumque
prgfentibus Literis noftris tanquam expreß
fe infertum habentes, au&toritate Apoftoli
ca tenore præfentium approbamus, & con
- firma
firmamus, atque ab omnibus , & fihgulis
perfonis, ubicumque locorum exiftentibus,
inviolabiliter, & inconcuffe obfervari præ
cipimus , & mandamus fub poenis tam in ,
Regulis Indicis, quam in Literis , & Con
ftitutionibus Apoftolicis alias ftatutis, &
expreffis , quas tenore earumdem præfen
tium confirmamus& renovamus. Non ob
ftantibus Apoftolicis generalibus, vel fpe
cialibus Literis , Conftitutionibus , ac qui
bufvis ftatutis, decretis, ufibus , ftylis, &
confuetudinibus etiam immemorabilibus ,
cæterifque fn, contrariu facientibu
m s qui
ÉÉɤ; ÉÉ; .
præfentium Literarum tranfumtis, feu ex
emplis etiam impreffis , manu alicujus No
tarii publici fubfcriptis, & figillo Prælati
alicujus in dignitate ecclefiaftica conftituti
obfignatis eadem prorfus fides habeatur ,
quae ipfis præfentibus haberetur , fi forent
exhibitæ, vel oftenfae. Datum Romæ apud
Sanétam Mariam Majorem fub annulo Pi }

fcatoris diexxIII. Decembris MDCCLVII.


Pontificatus Noftri Anno XVIII,
Cajetanus Amatus.
C A THQ ]
CATHOLICO LECTORI
FR. T H O M A S A U G U S T I N U S
R. I C C H I N I U S
o A D r NT r s p R ae p r c A T o R v M
a*

$ A C• C O N G R E G AT I o N I s I N DI c Is
s e c R E TA R I u s .

UM haäenus editi prohibitorum Librorum


Indices amanuenfium , ac typographorum
incuria mendis pluribus deformati effent.
neque fatis commode , apteque difpofiti
plerifque viderentur, non opportunum mo
do, fed neceffarium vifùm eß alteram edi.
tionem curare , que cateris, quoad fieri poffet, emendatior.
accuratiufque ordinata prodiret . Hic autem ordo ille eß.
*.
hac'ratio, quam in ipfa editione fervandam nobis propofùi
�mus .

In primis Indici univerfo cum Regulas ipfius Indicis fa


crofanáta Synodi Tridentina juffu editas, tum eafdem in Res
gulas Obfervationes , qua Clementis VIII. . & Alexan
ari VII. auëtoritate confeâa funt , pramißinus, una cum.
ejufäem Clementis VIII. Inßruäione . Quibus quidem re
bus omnibus cum majorem & lucem, & vim afferat Sapien•
tiffimi Pontificis BENEDICTI XI V. Confiitutio inci
piens : Sollicita, ac provida : eam idcirco adjungendam pu
tavimus. Subjecimus deinde Decreta quadam generalia, quo
& brevitati Indicis eonfuleremus , & dubitationem omnem
tolleremus, ß qua de certis quibufdam libris fuboriri poffet.
qui in Indice nominatim defcripti non effent.
4uäores autem ipfos, quorum nomina, ac cognomina,
magna adhibita diligentia, germana leäioni reftituimus, in
alpha
alphabeticum ordinem redegimus, majoremque in iis afferen
dis rationem habuimus cognominum , quam nominum, quod
hac illis minus nota effe videantur. Cognominum tamen lo
co habuimus quoque fimulata cognomina, quibus Pfeudony
mi delitefcunt, tum aliquando Patriam, aut etiam Sanótos
ipfos , quos fibi nonnulli tamquam cognomina affumunt.
Thefes , atque Difputationes non Difcipulorum , fed
Magiftrorum, aut Pr&fidentium nomine, qui plerumque earum
auäores effe folent, difpofuimus, nifi forte quis vel fuum
unice, non Magiftri nomen attulerit, vel ipfe quidem earum
dem Thefium veriffimus auótor habitus fit.
Libri a duobus auäoribus confcripti ejus auâoris co
gnomine referuntur, qui primus ordine reperitur. Qui vero
Jibri a pluribus compofiti funt , jam non auítorum cogno
ninibus , fed ipfis fuis titulis defignantur.
Eadem ratione Anonymos libros , alphabeti ordine
retento, recenfùimus ; Quos inter fi quis tibros aliquos an
numeratos deprehendat , qui certos auäores habent, neeºun
: quam Anonymi editi funt , id & in pracedentibus Indici
bus , & in hoc noftro non fine caufa faäum effe intel
*} digat . - -

Titulos vero iibrorum , quos pariter emendandos fi


fcepimus, eadem Orthographia defcriptos attulimus , quam
auótores ipß adhibuerant. Et aliquibus quidem libris locum
& tempus editionis addidimus, tum leétorum commodo , ne
fcilicet illos cum aliis ejufáem tituli, atque argumenti con
funderent ; tum ad commonßrandum editiones illas , non re
liquas , qua diverfà fùnt , aut emendata , effe profcriptas -
Caterorum vero librorum , ß locum, ubi impreffì funt, omi
fimus, id propterea faciendum exiftimavimus , ut intelligeret
quifque omnes eorum librorumi editiones , quocumque tandem
{oco faéta fint , prohibitas effe ; id enim cautum Decretis
Sacr« Congregationis . Quam ob rem perraro etiam unius
ejuf
ejufJemque libri diverfas, qu4 aliquando fieri folent , indi
Aimus verffones . Cum ex Inßruäione Clementis YII I.
ait, de prohibit. librorum §.6. appareat perniciofos , ac malos
l;bros, qui certa aliqua lingua editi , ac deinde prohibiti
funt, prohibitos cenferi debere, in quodcumque idioma poß
ea transférantur, -

Diem , menfem , & annum prohibitionis fingulis fere


libris , qui poß annum 1 , 96. profcripti funt, adjunximus.
Defcriptos vero ante pradiäum annum in Indice Pii IV.
quem Tridentinum vocant , & in Indice Clementis VIII.
qui Tridentini Appendix vocari folet, hifce notis diftinxi.
mus : Ind. Trid., App. Ind. Trid,
Quibus autem libris , eo quod utilitatem aliquam
prafeferre videantur, additum eß Donec corrigantur , feu
ÌDonec expurgentur : eam correâionem a nemine privato
judicio , atque au£toritate fieri poffe , fed rem totam ad
Sacram Indicis Congregationem effe deferendam monemus.
Jam vero reticendum non putamus , quod non ii dum
taxat libri excommunicationis refervata pæna funt profcri
pti , qui ab Hareticis compofiti de Religione Catholica ex
profeffo agunt , harefefque docent , quod Literis Apoftolicis
die Cænæ Domini legi folitis , & Conftitutione Alexan
dri VII., qua incipit: Speculatores, fatuitur ; Sed quod ii
etiam fere omnes libri hujufmodi pæna profcribuntur, qui
poß pradiétam Alexandri VII. Conßitutionem editam die ;,
IMartii anni 1664. Brevibus , aut Bullis Pontificiis prohi
biti indicantur , ut ex ipfis Breyibus intelligi poteß , ad
que leäores remittimus, - -

Catera , qua in hac nova editione , ut omnium com


nodo , & utilitati ferviremus , praßanda curavimus , ufù
quodam animadvertenda , ac judicanda Leäori relinquimus,

R E
(~~~~)=- • • ~~~~ ~~ -5 ----+ *** ~~ ~~~~ ~~

-
*

-.
• •


·

-
PEGULÆ INDICIS '
S AC R O S A N C T Æ S Y N O D E
T R I D E N T I N Æ
J U s s U E D I T $.
R E G U L A . I.
Is R 1 omnes, quos ante annum M. D. XV. aut
fummi Pontifices , aut Concilia œcumenica
damnarunt, & in hoc Indice non funt, eodem
áúl modo damfiati effe ccnfcantur, ficut ölim da
=] mnati fuerunt.
R E G U L A II.
_\[Ærefiarcharum libri , tam eorum , qui poft praedi
T1 &tum annum haerefes invenerunt , ve! fufcitârunt,
quam qui hæreticorum capita , aut duces funt, vel fuc^
runt, quales funt Lutherüs , Zwinglius, Calyihus, Bal
afar Pacimontanus, Schwenckfeldius , & his fimiles.
cujufcumque nominis, titu\i, autargumenti exiftant, omni
no prohibentur.
Aliorum autem hæreticorum libri, qui de religionc
quidem ex profeflo traétant, omnino dám hantur:
Qui verg de religione non traétant , a Theologis Ca
tholicis, juffu Epifcöporum , & Inquifitorum examìnati.
& áíóbáti , permittuntur.
Libri etiam catholice confcripti, tam ab illis, qui poft
ca in hærefim lapfi funt, quam âb illis, qui pòft lapfum.
ad Ecclefiae gremiium rediefe, approbati â Facultate Theo
Hogica alicujüs Univerfitatis Cathólicæ, vel ab Inquifitione
gencrali, permitti poterunt. -

R E G U L A I I I.
`Erfiones fcriptorum etiam Ecclefiafticorum, quae ha
&tenus editæ funt a damnatis auétoribus, modo nihi!
contra fanam doétrinam contineant, permittüntur.
Librorum autem veteris Teftámenti verfiones viris
tantum άο&tis , & piis, judicio Epifcopi concedi poterunt;
modo hujufmodi "verfiönibus , tanqüam elucidationibus
Vulgatæ editionis , ad intelligendam facram Scripturam » .
non autcm tanquam facro tcxtu, utantur. V.
a Vcr«.
rx R E G U L ae I N D I c I s ,
Verfiones vero novi Teftamenti ab au&oribus primae
Claffis hujus Indicis faétæ , nemini concedantur, quia uti
litatis parum, periculi vero plurimum leétoribus ex earum
leétione manare folet.
Si quæ vero annotationes cum hujufmodi, quæ per
mittuntur, verfionibus, vel cum Vulgata editione circúm
feruntur, expunétis locis fufpeétis a Facultate Theologica
alicujus Üniverfitatis Catholicæ , aut Inquifitione genera
li , permitti eifdem poterunt, quibus & verfiones. T
$. conditiónibus totum volumen Bibliorum,quod
vulgoTBiblia Vatabli dicitur, aut partes ejus, concedi viris
piis , & doétis poterunt.
Ex Bibliis vero Ifidori Clarii Brixiani prologus , &
prolegomena præcidantur, ejus vero textum, nemo tex
tum §ά editionis effe exiftimet.
R E G U L A I V.
C'; M experimento manifeftum fit, fi facra Biblia vul
gari lingua paffim fine difcrimine permittantur, plus
inde , ob hominum temeritatem , detrimenti, quam utili
tatis oriri 5 hac in parte judicio Epifcopi, aut Inquifitoris
ftetur, ut cum confilio Parochi, vél Conféffarii Bibliorum,
a Catholicis auétoribus verforüm, le&tionem in vulgari
lingua eis concedere poffint, quos intellexerint ex hüjuf
modi leétione non damnum , fed fidei, atque pietatis aug
gT capere poffe 5 quâm facultatem in^fcriptis há
e^^t,
Qui autem abfque tali facultate ea legere , feu habere
praefumpferit, nifi prius Bibliis Ordinario fedditis, pecca
torum abfolufionem percipere non poffit.
Bibliopolæ vero , qüi prædiétam facultatem non ha
benti Biblià idiomate vulgafi confcripta vendiderint, ve!
alio quovis modo concefférint, librorum pretium , in ufus
pios ab Epifcopo convertendum, amittant ; aliifque pœnis
pro deliéti qüalitate , ejufdem^ Epifcopi arbitrio , fub
jaceant. - -

Regulares vero , nonnifi facultate a Prælatis fuis habi


ta , ea legere , aut emere poffint.
R E G U L A V. ›

Ibri , qui hæreticorum auétorum opera interdum.


prodeunt, in quibus nulla, aut pauca de fuo appo
nunt, fed aliorum diéta colligunt, cüjufmodi funt Léxi
ca, Concordantiæ, Apophthegmata, Similitudines, Indi
- - - £cs,
R E & U L ae I N D r c I s, III*:

ees , & hujufmodi , fi quæ habeant admixta, quae expur


gatione indigeant , illis Epifcopi , & Inquifitoris, una
íum Theologorum Catholicorum confilio fublatis , aut
emendatis, permittantur.
R E G U L A V I.
L'£ vulgari idiomate de controverfiis inter Catholicos,
& hæréticosnoftri temporis differentes, non paffim per
mittantur , fed idem de iis fervetur, quod de Bibliis vul
gari linguâ fcriptis ftatutum eft.
Qüi vero de ratione bene vivendi, contemplandi, con
fitendi, ac fimilibus argumentis vulgari fermone confçripti
fiiit, fí íîåíåôárihäïòóïinéáí, íóÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
antur; ficut nec fermones populares vulgari lingua habiti.
$£ fi haétenus, in aliquo regio , vel provincia ,
aliquiTlibri funt prohibiti, quod nonnülla contifieant, quae
fine deleétu ab ómnibus fegi non expediat ; fi eorum au
&tQres Catholici funt, poftquam emiendati fuerint , per
mitti ab Epifcopo, & fnquifitore poterunt.
R E G U L A V I I.
Ibri, qui res lafcivas, feu obfcenas ex profeffo tra
&tafit, narrant, aut docent , cum non folum fidei,
fed & morum, qui hujufmodi librorum leétione facilé
corrumpi folent, ratio habenda fit, pmnino prohibentur;
& qui eos habuerint, fevere ab Epifcopis puniantur.
Antiqui vero ab Ethnicis confcripti, propter fermo
nis elegantiam , & proprietatem, permittuntur : nulla ta*
men ratione pueris prælegendi erunt.
R E G U L A VIII.
L'i , quorum principale argumentum bonum eft, in
quibus tamen obiter aliqua inferta funt, quæ ad hę
refim , feu impietatem, divinationem , feü fuperftitio
nem fpeétant , a Catholicis Theologis, Inquifitionis ge
neralis auétoritate, expurgati, concedi poflunt.
Idem judicium fit de Ërologis, fummariis, feu anno
tationibus, quae a damnatis ά , libris non damna
tis appofitæ funt: fed pofthac non nifi emendati excudantur.
R E G U L A IX.
I Ibri omnes , & fcripta Geomantiæ, Hydrgmantiae.
Aeromantiæ, Pyromantiæ, Onomantiae, Chirgman
tiae , Necromantiâ , five in quióus continentür fortilegia ,
i. à 2, Vcnc
, - -
yv R E & U t ae In p I c I s.
veneficia, auguria, aufpicia, incantationcs artis magicæ,
prorfus rejiciuntur.
Epifcopi vero diligenter provideant, ne Aftrologiae
judiciariæ libri , tractatus, indices legantur , vel habeän
tur , qui de futuris contingentibus ,`fucceßibus , fortui
tifve cafibus, aut iis aétiónibus, quae ab humana volun
tate pendent , certo aliquid eventurum affirmare audent.
Permittuntur autem iudicia , & naturales obfervatio
ncs, quæ navigationis , agriculturæ ,\five medicæ artis
juvandæ gratia, confcripta funt.
R E G U L A X.
N librorum, aliarumve fcripturarum impreffione ferve
tur, quod in Concilio Lateranenfi fub LeoneX. Sefs.X,
ftatutum eft.
Quare fi in alma urbe Roma liber aliquis fit impri
mendùs, per Vicarium fummi Pontificis, & facri Palatii
Μagiftrum, vel perfonas a Sanétiffimo Domino Noftro
depütandas , prius examinetur.
In aliisvero locis ad Epifcopum, vel alium habentem
fcientiarn libri, vel fcripturæ impriméndæ, ab eodem Epi
fcopo , deputandum, ac Inquifitorem hæreticæ pravitátis
ejus civitatis, vel âiççô , in qua impreffio fiet, ejus
approbatio , & examen pertineat , & per eorum manum .
propria fubfcriptione, gratis , & fine'dilatione imponen^
dam , fub pœnis, & cehfuris in eodem decreto conitentis,
approbetur 5 hac lege , & conditione addita, ut exemplum
libri imprimendi aüthenticum , & manu auétoris fubfcri
ptum apud examinatorem remaneat.
Eos vero, qui libellos manufcriptos vulgant, nifi an
te examinati , probatique fuerint, iifdem pœnis fubjici
debere judicarunt Patres deputati , quibus impreflores 5 &
qui eos habucrint , & legerint , nifi auétores prodiderint,
pro auctoribus habeantuf.
Ipfa vero hujufmodi librorum probatio in fcriptis de
tur , & in fronte libri, vel fcripti, vel imprefli, authentice
appareat ; probatiqque, & exámen, ac cétera gratis fiant.
Præterea in fingulis civitatibus, ac dioecefibus, do
mus , yel loci , ubi árs imprefforia éxercetur , & biblio
thecæ librorum venalium fæpius vifitentur a perfonis ad id
deputandis ab Epifcopo , five ejus Vicario, atque etiam
ab Inquifitore hæreticæ pravitatis, ut nihil eorum, quæ
rohibcntur, aut imprimatur , áut vendatur , aüt ha
£atur. - *.
R r G U r. ae I N D I c I § . w

'Omnes vero librarii , & quicumque librorufm vendi


rores habeant in fuis bibliothecis Indicem librorum vena
lium, quos habent, cum fubfcriptione diétarum perfona
rum; nec alios libros habeant, aut vendant, aut quacun
ueratione tradant, fine licentia eorundem deputatorum,
üb pœna amiffionis librorum , & aliis arbitrio Epifcopo^
rum, vel InquifitQrum imponendis : emptores vero, le
ctores , vel impreffores, eorundem arbitrio puniantur.
Quod fi aliqui libros quofcunque in aliquam civita
tem ìtroducant , teneantur iifdem perfonis deputandis
renunciare ; vel fí fòciis Ę mercibus ejufmodi con
{titutus fit, miniftri publici ejus loci prædictis perfonis
fignificent, libros efle adduétos.
Nemo vero audeat librum , quem ipfe , vel alius in
civitatem introduxit, alicui legendum tradere, vel aliqua
ratione alienare , aut commódare , nifi oftenfo prius li
bro , & habita licentia a perfonis deputandis, aut nifi no
terié conftet, librum jam effe pmnibus permiffum. . .
Idem quóque fervetur ab hæredibu§, & exequutori
bus ultimarum voluntatum , ut libros a defunéto réli&tos ,
five eorum Indicem , illis perfonis deputandis afferant, &
ab iis licentiam obtineant , priufquam eis utantur , aut in
alias y£rfonas quacunque ratione éos transferant.
In his autém omnibus, & fingulis pœna ftatuatur,
vel amiffionis librorum , vel alia, árbitrio eorundem Epi
fcoporum , vel Inquifitorum , prò qualitate contumaciæ ,
vel delicti. - -

Circa vero libros, quos Patres deputati, aut exami


narunt , aut expurgarunt, aut expurgandos tradiderunt.
aut certis conditionibus , üt rurfus exêuderentur . gQncef
ferunt , quicquid illos ftatüiíÉçônftiterit, tam bibliopo
3æ , quam ceteri obfervent.
Liberum tamen fit Epifcopis, aut Inquifitoribus ge
neralibus, fecundum facultatem, quam habent, eos etiam
!ibros, qui his Regulis permitti videntur , próhibere, fi.
hoc in fuis regnis, `aut provinciis, vel diœcéfibus expedi
re judicaverint.
, Ceteruin nomina cum librorum , qui a Patribus depu
tatis purgati funt, tum eorum, quibus illi hanc provin
ciam dederunt, eorundem deputaforum Secretarius Nota
rio facræ univerfalis Inquifitiohis Romanæ defcripta, San
<tiffimi Domini Noftri juffu tradat. -

Ad extremum vero'omnibus Fidelibus præcipitur, ne


quis audcat contra harum Regularum præfcriptum, aut
2 3 hujus
vi R E c U L ae IN D 1 c I s. -

ÉÉ Indicis prohibitionem, libros aliquos legere, aut


abere. -

Quod fi quis libros hæreticorum , vel cujufvis au&o-


ris fcfipta, ob hærefim , yel ob falfi dogmatis fufpicionem
gamnata , àtqùÉÉÉÉÉÉitâ legerit , five habuerit, ftatim
in excommunicationis fententiam incurrat. -

Qui vero libros alio nomine interdiétos legerit, aut


abuérit , praeter pecgati mortalis reatum, quo afficitur,
judicio Epifcoporum fevere puniatur.

O B S E RVA T I O N E S
AD REGULAM QUARTAM ET NONAM
C L E M E N T IS P A P Æ VIII.
j U s s U F A cT £ .
Circa quartam Regulam.

A¥# eft circa fùprafcriptam quartam Regu


1am Indicis fel. rec. Pii £? I/, nullam per hánc
impreffionem , & eâitionem de nov% tribui facultatem Epifco
pi$. vel Inquifitoribus , aut Regularium Superioribus , con
<edendi licentiam emenai , legehdi , aut retinendi Biblia vul
gari lingua edita , cum haäejus mandato , & ufu fan£i4 Ro
jnana,'& ufiiyerfalis Inquifitionis fublata eis fuerit facultas
concedendi hujufrnodi licentias legendi , vel rétinenäi Biblia,
É
•yul , aut alias facræ Scriptura , tam novi , quam veteris
2Tjíamenti partes , quavis vulgari lingua edita$.
A D D I T I O.

Quqd fihujufmodi Bibliorum verfiones vulgari lingua


fuerint ab Apoftolica Sede approbatæ, aut editæ cum an
notationibus,defumptis ex fanétis Ecclefiæ Patribus, vel ex
do&tis . Catholicifjue viris , conccduntur . Decr. Sacr.
' Congr. Ind. 13, Junii 1757.

cia
O b s E R v A r 1 o N e s. vtt

Circa nonam Regulam.


Irga Regulam nonam ejufdem Indicis ab Epifcopis , &
Inquifitoribus Chrifti fideles fedulo j? funt ,
£, in legentes , aut rétiméntes contra Regulam hanc?ibras
tjufmodi Aftrologia judiciaria , divinatiónum , & fortile
giorum , rerúmque aliarum in eadem Regula expreffarum ,
jprocedi poteß , non modo per ipfos Epifcopos , Ordinarios .
£d etiarn per Inquifitores /ocorüm, ex ζῆ; fel. rec. Sixti
Pap4 Quinti contra exercentes Aftrologi&judiciaria artem,
alia quâcumque divinationum genera, !i %f; de eis legen
tes, ac tenéntes , promulgatâ, fub Dat. Roma apud San
êtum Petrum , Ahno (Iniçarnat: Dom. M. D. LXXXV.
Nonis Januarii, Pontificatus fui Anno primo.
De Thalmud, & aliis libris Hebræorum.
Q%£; in Indice pradiéii Pii Papa QuartiThalmud
Hebræorum , ejufqüe gloffè , annotationes , interpreta
tiones, & expofitionesjmnes prohibeantur ; fed quod,
f abfque nomine Thalmud , & fine injuriis , & calümniis in
Teligiónem Chriftianam aliquando pródiiffent, tolerarentur :
quiâ tamen Sanctiffimus Dominus Nofter Dominus Clemens
IPapa VIII. per fuam ££j£gffi contra impia fcripta,
& libros Hebraorum fùb Dat. Rom® apud Sanëfum Petrum.
Anno Incarnat. Dom. M. D. XCII. pridie Kal. Martii,
Pontificatus fui Anno fecundo, illos prohibuit, atque da^
mnayit : mens ipfîus non eft , eos propterea ullatenu$ etiam
fùb illis cgnditiojiibus permittendi, dut tolerandi ; fed fpe
sialiter, & expreffè ßatuit, & vult, ut hujufmodi impii Thal
mudici , Cabaliffici, aliique nefarii Hèbraorum %í; omni
mo damnati, & prohibiti jnafteänt , & cenfeantur ; atque fù
per eis , & aliis libris hujufmodi pradiciâ Conftitutio perpe
iuo , & inviolabiliter obférvetur.
De Libro Magazor.
D hac fciant #jj , Ordinarii , & Inquifitores lo
corum , librum Magazor Hebraorum, qui cojitinet par
tem officiorum , & caremigiiarum ipforum , & Synagóga ,
Lufitjhica , Hifpanica, Gallica , ά, , Italicâ, aut
quavis alia vulgari lingua , pr&terquam Hebraa, editum .
jamdiu ex.fjti decreio rationabiliter prohibitum effe. Ig
Σirco pr9yideant, illum nullatenus permitti, aut tolerari de
bere, niß Hebraica lingua pradiäa.
• a 4 OB
.
"oBSERVATIONES
AD REG U LAM D EC IM AM
ALEXANDRI PAPÆ VII.
JU s sU AD D IT Æ.
O tes in ßatu Sedi Apoßolic& mediate, vel#!
Bfervandum ef? circa Regulam decimam ,
degen- '
immediate
fubjeéto non poffünt tranfijittere libros a fe compofitos, alibi
jmprimendo3, fìne expreffà approbatione , & iri fcriptis Egi
nentiffìmi , ac ReverendiffîmiîID. Cardinalis Sânctiffimi Do
zyini Noftri Kicarii, & Magiftri facri Palatij , fi in Urbe ;
ß vero extra Urbem exiftant 7ìné Ordinarii loci illius , five
ab his geputatorum facúltate, & licentia operi infigenda .
Qui vero fùper impreffionem librorum, ordináriam, aut
delegátam auëtoritatem exercent, dent operam, ne ad exa
rneji librorum hujufrngdi, perfonas affeötui au£torum quomo
dolibet addiétas præfertim vero propinquitate illos , aüt alia,
quantumvis a lofige petita ea fit (veri , & finceri judicii cor
fuptrice ) neceffitüdine contingentes admittant : füper omnia
aütem ab oblatis fìbi in hanc öperam per eofâem aùctores cen
foribus caveant ; fed iis demùm utantur, quos doëtrina, mo
Tumque integritaté probatos, ab 9mni füfpicione gratiæ inta
£fos , ag, ß fieri poteft, auëtoribus ipfis ignoto$ , & unius
Boni publici , Deique glori& ftudiofos cógmoverint . Quo vero
ad auótores RÉÉ. cujiifcumque oräinis , & inffituti fint,
illud praterea óbfervandum , ut fie eorum fcripta ,'vel ópera
aliis ejufdem inftituti Regularibus examinanda committan
zur ,j! alterius ordinis ,'& inftituti viri pii , doctique , & &
partiüm ftudio, atque ab amoris , & odiiffimulis prorfus re
jmoti eligantur: per hoc autem non tollitur , quin intra eg
rundem TRegularium ordinem , per Religiofos ejufdem ordi
nis , Superiorum fùorum juffu , pr&fati libri examinari de
beant.

IN*
INSTRUcT io "
'Pro iis, qui libris tum prohibendis , tum ex
purgandis, tum etiam imprimendis ,
diligentem, ac fidelem, ut par eft ,
operam funt daturi ,

c L E M E N T I S VIII.
JAUCTORITATE REGULIS INDICIS

AD JE c TA.
D Fidei Catholicæ confervationem non fatis
eft, quinam ex jam editis libris damnatae le
&tiónis fint, cognofcere ( quod Indice , & Re
gulis confe&tis per Patres a generali Tridentina
- Synodo dele&tòs, præcipuè fancitum eft), nifi
illud etiam caveatur, ne vel iidem denuo pullulent libri,
vel fimiles alii emergant, & propagentur, qui incautas Fi*
delium mentes occulto veneno inficientes, jufta, ac merita
damnatione digni judicentur.
. . Ut igitur quicumque pofthac, feu veteres, feu novi
libri edefitur, quam maxime puri, & tam in iis, quæ ad
fidem , quam quæ ad mores pertinent , incontaminati exi
ftant 5 quid circa malorum librorum interdiétionem , ad
eos penitus abolendos, tam ab Epifcopis, & Inquifitori
bus, quam a ceteris, qüorum ad id in Ecclefia Dei ftudium
valere , & auétoritas poteft ; (præter ea, quæ Tridentino
rum Patrum Regulis fupradiétis decreta íüìï) publica utj
litas exigat, capitibus infra pofitis, diligentiüs fancitur,
iifäemque ftatuitur , quæ omnino in pöfterum, tum ab
iifdem Epifcopis, & Ifiquifitoribus, aliifque, ut præfer
tur, in malorum librorum ííííííáíôïé, & abolitione,
tum a corre&toribus in librorum,ac ceterorum quorumcum
que fcriptorum correétione , atque emendatione, tum a
ÊÊÊ in ipforum librorum impreffione ( pœna pro
arbitrio Epifcopi, & Inquifitoris adverfus eofdem typogra
phos ά} inviolâte funt obfcrvanda ,
DB
>'< I N s r R U c r 1 6.

DE PROHIBITIONE LIBRORUM.
- §. I.
C Urerit Epifcopi & Inquifitores, ut ftatim $ hic
Index fuerit íüblicatûs , eorum jurifdiétioni fubjeéti
ad ipfos defcriptâ fingillatim deferafit. nomina librorum
omnium, & fingulorüm, quos apud fe in eodem Indice
prohibitos quifqùe reperiet. - -

Ad hujüfmodi véro libros fic fignificandos , infra cer


tum tempus ab Epifcopo, vel Inquifitore præfcribendum,
omnes cüjufcumque gradus, & conditionis extiterint, fub
gravi poena, eorum arbitratu infligenda, teneantur.
Romae vero hæc omnia, certo a fe , propofitis edi&tis,
præfcribendo tempore, praeftari curabit facri Palatii Ma
gifter. - - -

§. II.

S!'tis,
qui erunt, qui librum unum, aut plures ex prohibi
qui ad præfcriptum Regularum permitti poflunt,
certa aliqua ex caufa poteftatem fibi retinendi, aut legen
di fieri ante expurgationem defiderent ; concedendæ fácul
tatis, extra Urbem jus erit penes Epifcopum , aut Inquifi
torem 5 Romae , penes Magiftrum facri Palatii.
Qui quidem gratis eam, & fcripto manu fua fubfigna
to tribuent, de triennio in triennium renovandam 5 eâ in
primis adhibita confideratione, ut nonnifi viris dignis, ac
ietate, & do&trina confpicuis, cum deleétu , ejufmodi
É largiantur ; iis autem in primis, quorum ftudia
utilitati publicæ, & fanétæ Catholicæ Ecclefiae ufui efle,
compertum habuerint.
Qui inter legendum, quæcumque repererint animad
verfiohe digna ,T notatis câpitibus, & foliis , fignificare
Epifcopo, vel Inquifitori teneantur.
§. III.
.
Llud etiam Catholicæ fidei confervandæ neceffitas extra
Italiam, maxime cum ab Epifcopis, & Inquifitoribus,
tum a publicis Univerfitatibus, omni doótrinæ laude flo
rentibu§ poftulat, ut eorum librorum Indicem confici , &c
É curent, qui per eorumi regna, atque provincias,
æretica labc infeéti, ac bonis moribus contrarii vesan;;;
*- . 1Wc
I N S r R u c r I o. xi,

five illi propria nationis, five aliena lingua, confcripti fue


I1nt.
Utque ab eorum leétione , feu retentione, certis pœ
nis, ab eifdem Epifcopis, & Inquifitoribus própofitis, eo
rundem regnorum, ac provinciarum homines arceant.
, Ad quod exequendùm Apoftolicæ fœdis Nuntii, &. Le
gati extra Italiam, eofdem É , Inquifitóres', &
Üniverfitates, fedulo excitare debebunt.
§. IV.
I Idem Apoftolici extra Italiam Nuntii , five Legati, nec
non in Italia Epifcopi, & Inquifitores, eam curam fu
fcipient , ut fingulis annis catalogum diligenter colle&tum
librorum in fui$partibus imprefforum, qui aut prohibiti
fint, aut expurgatione indigeant, ad íánäriï §ά Apo
ftolicam, vel congregatioiiem Indicis ab illa deputatam,
tranfmittant.
$. W.

Pifcopi . & Inquifitores, feu ab iifdem fubdelegati.


& deputati, tàm in Italia, quam extra , penes fe ha
beant fingularum nati9num iìiès; ut librorum, qui apud
illas damnati, ac prohibiti funt, cognitionem häbeiiës.
facilius profpicere poffint, an etiamTa fuae jurifdiétionis
terris eofdem recognitos arcere, vel retinere dcbeant.
6. VI.

N univerfum autem de malis, & perniciofis libris id de


claratur, atque ftatuitur, ut qui certa aliqua lingua ini
tio editi, & deinde prohibiti, ac damnati a fede Âpofto
lica funt 5 iidem quoque, in quamcumque poftea vertantur
linguam, cenfeahtuf ab eadem Sede, übique gentium, füô
cifdem pœnis interdiéti, & damnati.
DE coRREcTIONE LIBRoRUM.
§. I.
I | Abeant ÉÉÉÉ , & Inquifitores cqnjun&im faculta
tem quofcumque libros juxta praefcriptum hujus In
dicis î andi, etiam in locis exeinptis, & Nullius: ubi
vero nulli funt Inquifitores, Egifkogi íoli, -

kibro
3<II I N S T R U c T t O, -

Librorum vero expurgatio nonnifi viris eruditione, &


pietate infignibus committatur, iique fint tres 5 nifi forte,
confiderato genere libri, aut eruditione corum , qui ad iâ
deligentur, plures, vel pauciores judiccntur expedire.
[Ubi emendatio confèéta erit , notatis capitibus, para
graphis, & foliis, manu illius , vel illorum, qui expur
gaverint, fubfcripta , reddatur eifdem Epifcopis, & In
quifitoribus, ut præfertur ; qui fi cmcndationem approba
verint, tunc liber permittatur.
§. II.

Q;;gandi,
negotium fufceperit corrigendi , atque expur
circumfpiccre omnia, & attente notare de
-Tbet , non folum, quæ in curfu operis manifefte fe
off.funt]Tféïíôùíiííáöïiis , in fummariis , in margi
nibu3, in indicibus librorum , in præfatiqnibus, aut epi
íiófis âáíôáíôïíô , tamquam in infidiis , delitefcunt.
Quæ autem correctione , atquc expurgatione indigent,
fere hæc funt, quæ fequuntur.
Propofitiönës hæréticæ, erroneæ, hærefim fapientes,
fcandalofae , piarum auriumi offenfivæ_, temerariae , fchif
maticae , feditiofae , & blafphemæ.
Quæ contra Sacramentorum ritus , & cæremonias,
contrâque receptum ufum , & çöhfüëïdiii€mTÍåíäÄRo:
manæ Ecclefiae novitatem aliquam inducunt. -

Profanæ etiam novitates vocum ab hæreticis excogi


tatæ, & ad fallendum introdu&tæ .
Verba dubia, & ambigua, quæ legentium animos a
reéto, catholicoque fenfu âd nefarias opinioncs adducere
poffünt. -
ù.
Verba facræ Scripturæ non fideliter prolata, vel e pra
vis hæreticorum verfionibus depromptâ ; nifi forte affer
rentur ad eofdem hæreticos impugnandos, & propriis telis
jugulandos , & convincendos.
Expungi etiam oportet verba Scripturæ facrae, quæcun
ue ad profanum ufum impie accommodantur: tum quæ ad
ÄÈÉ, detorquentur ÉÉÉ; a Catholicorum pa
trum , atque doétorum uaanimi fententia.
Itemque epitheta honorifica, & omnia in laudem hæ
reticorum di&ta deleantur. - * .

Ad hæc rejiciantur omnia, quae fuperftitiones, forti


lcgia, ac divinationes fapiunt.
Itcm quæcumquc fato, aut fallacibus fignis, aut efh
1)1C2C
I N s T R U c r I 6. ! x1r1
nicae fortunae, humani arbitrii libertatem fubjiciunt, obli
terentur.

Ea quoque aboleantur, quæ paganifmum redolent.


Item quae famæ proximorum , & præfertim Eccle
fiafticorum , & Principum detrahunt ; bönifque moribus,
& Chriftianæ difciplinæ funt contraria, expungantur.
Expungendæ funt etiam propofitiones , qüae funt con
tra libértatem , immunitatem , & jurifliétionem Eccle
fiafticam. -

Item quæ ex gentilium placitis, moribus, exemplis


rannicam politiam fovent,& quam faíôßôçãïí áíôïéí
atus, ab Evangelica, & Chriftiana lege abhorrentem in
ducunt, deleantür.
Explodantur exempla, quæ Ecclefiafticos ritus, Reli
ioforum ordines, ftatum , dignitatem, ac perfonas læ
$; , & violant.
Facetiæ etiam , aut di&teria, in perniciem, aut præ
judicium famæ, & exiftimationis aliorum jaétata , repu
dientur.
Denique lafciva, quæ bonos mores corrumpere pof
funt, deléantur.
Et fi quæ obfcenæ imagines, praediétis libris expurgan
dis impreffae , aut depi&tæ `extent, etiam in litteris gran
diufculis, quas initi9 librorum , vel capitum imprimi mo
Σis eft}Tiujüs generis omnia penitus obliterentuf.
§, III.

I N libris autem Catholicorüm recentiorum, qui poft an


num Chriftianæ falutis M. D. XV. confcripti fufit , fi id
quod corrigendum occurrit , paucis demptis, aut additis,
êmendariíôïé Viâëåíùí$íd éorrc&iores faciefidum curent;
fin minus , omnino auferatur. -

§. IV.
N libris autem Catholicorum veterum nihil mutare fas
1 fit , nifi ubi , aut fraude hæreticorum, aut typographi
incuriâ maniféfîus erroFirrepferit.
Si quid autem majoris momenti , & animadverfione
dignum occurrerit, liceat in novis editionibus, vel a
margines, vel iííhóíisadhotare 5 ea in primis adhibita
diligentia, an ex doétrina, locifque collatis, ejufdem au
&toiis fententia difficilior illuftrari, ac mens ejus planius
cxplicari poffit. •.
- Poft
.
xrv IN S r R U c r I ©.

§. V.
D Qftquam codex expurgatorius confe&us erit, ac man
dato Epifcopi, & Inquifitoris qui
impreffus, libros
£xpurgandos habebunt, pöterunt de eorundem licentia,
juxta formam in codice traditam , eos corrigere, ac pur-^
|
Eare.
DE IMPRESSIONE LIBRORUM.

§. I.
i
Ullus liber in pofterum excudatur, qui non in fron
te nomen, cognomen, & patriam præferat au£toris.
Qgod fi de áuάδre non conftet, aut juftam aliquam
9b caùfam, tacito ejus nomine, Epifcopo, & Inquifitori
liber edi poffe videatur, nomen illius omnino defcribatur,
qui librum examinaverit, atque approbaverit.
In his vero generibus librorum , qui ex variorum fcri
torum diétis, áut exemplis, aut vocibus compilari fo
ent, is qui íábóÉÉÉ £öiijçíái , & compilandi fufceperit.
j
pro auétore habeatur. s. II.
Egulares, praeter Epifcopi, & Inquifitoris licentiam
(de qua Regula decima diótum £? ), meminerint te
neri fe , facri Concilii Tridentini decreto , operis in lu
cem edendi facultatem a Prælato, cui fubjacent, obtinere.
. Utramque autem conceffionem , quæ appareat , ad
principium operis imprimi faëiant.
§. III.
C Urent Epifcopi , & Inquifitores, poenis etiam propo
\u fitis, nè imprefforiam artem exercentes, 9bfcenas
imagines , turpefve , etiam in grandiufculis litteris impri
mi confuetas, in librorum dcificeps impreffione apponant.
. Ad libros yero, qui de rebus Ecclefiafticis, aut fpi
ritualibus confcripti funt , ne charaéteribus grandioribus
utantur, in quibus expreffe appareat alicujus fei profanæ,
nedum turpis, obfcefiaeve fpècies.
- $. etiam invigilabunt fummopere, ut in fingulorum
impreffione librorum nomen imprefforis , locus impreffio
nis, & annus , quo liber impreffus eft, in principio ejus,
atque in fine adnotetur. - *

Qui
I N s τ R U c r 1 o. , xv

§. IV.
U1 operis alicujus editionem parat, integrum ejus
exemplar exhibeat Epifcopo, vel Inquifitofi: id É;
recognoverint, probaverintque, penes fe retineant.
QuodR9mae quidem in Archivo Magiftri facri Palatii ;
extra Urbem vero , in loco idoneo, quem Epifcopus, aut
. Inquifitor elegerit, refervetur.
Poftquam autem liber impreffus erit, non liceat cui
quam venalem in vulgus proponere , aut quoquomodo pu
blicare , antequam is. áf quem hæc cura pertinet, illüm
cum manufcripto apud fe retento diligenter contulerit,
licentiamque, ut vehdi, publicarique póffit, concefferit.
Idque tum demum „£É§ , cum exploratum ha
bebitur , typographum fideliter fe in fuo munere geffiffe,
peque ab exemplari manufcripto vel minimum difceffiffc .
§. V,
C Urent Epifcopi, & Inquifitores, quorum muneris erit
facultatem íí:; imprimendi concedere , ut eis exa
minandis fpe&atæ pietatis, & doétrinæ viros adhibeant
de quorum fide , & integritate fibi polliceri queant, íiíii
eos gratiae daturos, nihil odio, äj
omni humano
pofthabito , Dei dumtaxat gloriam'fpeétaturos, & fidelis
populi utilitatem. - - -

. ' Talium autem virorum approbatio , una cum licen


tia Epifcopi , & Inquifitoris, ânte initium opcris impri
matur , -

§. VI,
'T Ypographi , & bibliopolæ coram Epifcopo , aut In
qüifitgre, & Romæ córam Magiftro facri Palatii, ju
rejurafido fpondeant, fe munus fuum, catholice, fincere.
ac fideliter exequuturos, hujufque Indicis decretis, ac re
gulis , Epifcoporumque , & Inquifitorum ediétis , quate
nus eorum artes attingunt, obtemperaturos 5 neque ad fuae
artis minifterium quémquam fcienter admifluros, qui hae
retica labe fit inquinatus, - -

Quod fi intér illos, infignes , ac eruditi nonnulli re


periafitur , fidem etiam Càtholicam , juxta formam a
Pio IV. £f. fé praefcriptam, eorumdem Superiorum ar*
bitrio, profitcritcncantur.
• 1Liber
-*
Σψ. f N $ r R U c f I o. -

§. VII.
L'£; auótoris damnati, qui ad præfcriptum Regularum
expurgati permittitur , poftquam accurate recognitus,
& purgatus, legitimeque permiffüs fuerit, fi denuo fit im^
primendus , præferat titulo infcriptum nomen au£toris .
cum nota damnationis, ut quamvis quoad aliqua liber re
cipi, auétor tamen repudiari intelligatur. w

In ejufdem quoque libri principio , tum veteris prohi


bitionis, tum recentis emendationis, ac permiffionis men
tio fiat 5 exempli gratia : Bibliotheca a Conrado Gefnero
Tigurino, damnato auótore, olim edita, ac prohibita, nuna
jj. Superiorum expurgata , & permiffa .

-*

• — •-• •-,

*•.• •
SAN
> (VII

S A NCTI S S I AMY DO AMI N I No$ T R 7

BENE D ICTI P AP AE XIV.


C O N S T IT U T IO
& v 4 -

Methodus præfcribitur in examine, & prow


fcriptione Librorum fervanda.
BENEDIC T U S E PISCO P U S
SE R V US S E R V Q RU M D EI
Ad perpetuam rei memoriam •
OLLICITA aq. provida Romanorum Pontificum
rædeceffopiim noftrorum ¥gí 1n cam
É curam incubuit, ut Öhrifti fideles. ab
eorùm librorum ieétione averteret , ex quibus
sis? s*] incauti,ac fimplices detrimenti quidpiam cape
re poffent, imbuique opinionibus, ac doétrini§, quæ vel
morum integritati, veI Catholicæ religionis dogmatibus
adverfantur I Nam, ut vetuftiffimum miittamus fànóti Ge
lafii I. Decretum, quaeque jam pridem a Gregorio IX.,
aliifque Pontificibus hac de re ftatuta fuerunt 3 ignoraré
neminem arbitramur, quæ fuerint a prædeceffóribus no
ftris Pio IV., fan&o Pió V. , & Clemente VIII. diligej
tiffime praeftita, ut faluberrimum opus a facrofan£tæ Tri
dentinæ Synodi Patribus fufceptum, mature difcuffum,
ac pene ad exitum perduétum , de vetitae leétionis libro
' rum Indice conficiendo , atque vulgando, non abfolve
rent folum, atque perficerent, fed fàpientiffimis etiam de
cretis ac regulis communirent. Quod quidem negocium
Apoftolica Sedes continenter urget, ac promovet 5 ad id
deputatis duabus fanétæ Romanæ Ecclefiae Cardinalium
Congregationibus, quibus opus inquircndi in pravos, no
xiofqueTibros impofitum eft, cognofcendique , quibus
emendatio, & quibus profcriptio debeatur. Id müneris
Congregationi qüidem Romanæ univerfalis Inquifitionis a
Paulo IV, commiiffum perhibent, idque adhuc ab ea exer
&cri Pcrgit, ubi dc libris ad certâ rerüm sgs;aPerus;
uS
<rwIII *SS. D. N. BENEDICTI PAPÆ XIV.
bus judicandum occurrit. Certum eft autem, fan&um
Piumi V. primum fuiife Congregationis Indicis inftituto
rem, quam fubfequentes deifide Pontifices Gregorius XIII.,
Sixtis V. , & Clemens VIII. confirmarunt , väriifque pri
vilegiis & facultatibus auxerunt : ejufque proprium , ac fe
re uifiicum officium eft, in examen libros vocare , de quo
run. prgfcriptione, emendatione , vel permiffione capien
da ? deliberatio . -

§. 1. Qua maturitate, confilio, ac prudentia in Congre


gatione uìiyerfalis Inquifitionis dé pfofcribendis, veIdi
imittendis libris deliberetur , cum neminem latere puta
mus, tum nos ipfi, plane perfpectum, ac diuturna éxpe
rientia compertum habemus 5 nam in minoribus conftitu
ti , de libris nonnullis in ea cenfuram tulimus , & Conful
toris ejufdem Congregationis munere diu perfün&ti fumus;
poftremo inter fanótæ Romanæ Ecclefiæ Cardinales coo
ptati, Inquifitoris generalis locum in ea obtinuimus ; ac
demum ? Apoftolicam Sedem , meritis licet imparibus,
eve&ti , non modo cenforum aeimadverfiones in libros
hóìllos aliquando legere , ac ponderare , fed etiam, in
Congregationibus , quæ fíngulis feriis quintis coram nobis
habéntür, Cardinaliüm fententias, atque fuffragia, ante
quam de iifdem libris quid decernatur, audire, & excipere
confuevimus. Haud minoris diligentiæ teftimonium ferre
poffumus , adeoque debemus, pfo altera Congregatione
Indicis , cui generaliter incumbit, ut fupra diximüs, de
quorumvis librorum profcriptione decernere . Dum enim
in minoribus verfaremur, cüm primi, tum fecundi cenfo
ris, feu relatoris officium in ea Congregatione non femel
obivimus ; ex quo autem fupremum Pofitificatum gerimus,
nullius libri pfofcriptionem ratam habuimus, nifi audito
Congregationis Secretario , qui libri materiem, reviforum
ÉÉÉÉÉÉCardinaliüm jüdicia, & fuffragia accurate nobis
!
exponeret. -

§. 2. Sed quoniam compertum eft nobis, atque explora- '


rum , multas librorum pròfcriptiones, præfertim quorum
auétóres Catholici funt, publicis aliquando injuftifque que
relis in reprehenfionem adduci , tanquam } temere , ac
perfunótorie in Tribunalibus ïòftriSërcs ageretur 5 operæ
pretium duximus, hac noftra perpetuo valitura Conftitu
tione , certas , firmafque regulas proponere , juxta quas de
inceps librorum examen, jüdiciümque peragatur ; tametfi
plane affirmari poffit, idipfum jampridem, vel eadem pror
fus ratione, vel alia æquipollenri, conftanter aëtum
_^
fí;
QIIO
CoN s rIt U r I o. XIX<.

§. 3. Porro Romanæ univerfalis Inquifitionis Congre


gatio ex pluribus conftat fanétæ Romanæ Ecclefiæ Càrdi
iialibus a fummo Pontifice dele&tis , quorum alii facrae
Theologiae , alii Canonici Juris doétrina, alii Ecclefiaftica
rum rerum peritia, munerumque Romanæ Curiæ exercita
tione, Κί áéíüì , ac probitatis laude , confpicui
habentuir. His adjungitur ünus'ex Romanæ Cufiæ Præfuli
bus , quem Affefforem vocant ; unus etiam ex ordine Præ
dicatofum facræ Theologiæ Magiftcr , quem Commifla
rium appellant ;. certus præterea Confultorum numerus,
$ ex ütroque Clero feculari, ac regulari affumuntur ; alii
emum praeftantes doétrina viri, qui a Congregatione juffi,
de libris cenfuram inftaurant, iifque Qualificatorum no
men tributum eft. De variis in præfata Congregatione ,
jjßjue graviflimis rebus agitur , in primis autém de gaufis
fidéi, ác de perfonis violatæ religionis reis . At cum librum
aliquem ad eam, tanquam ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ dignum , deferri
contigerit ; nifi ad Indicis CongregatiQnem, ut fieri ple
rumque folet, judicandum remittât , fed pro rcrum, tem
porumque ratione fibi de illo cognófcendum effe arbitrc
tur ; nos, inhærentes decreto lató ab eadem Congregatio
ÉÉÉì quarta kalendis Julii anni millefimi feptingentefimi
quinquagefimi, atque a nobis çonfirmato feria quinta infé
uente,Thac ratione, & methodo judicium inftitui man
a1nus.

§. 4. Primo nimirum uni ex Qualificatoribus, autCon


fultoribus a Congregatione defignando , liber tradatur,
quem is attento afiimo legat, ac diligenter expendat 5 tum
cenfuram fuam fcripto cönfignet, löcis indicátis ,.& pagi
nis, in quibus notati errores continentur. Mox liber cüm
animadverfionibus reviforis ad fingulos Qonfultores mitta
tur, qui in Congregatione pro mióre habgnda fingulis fe
riis fecundis in ædibus fanéti Officii, de libro , & cenfura
fententiam dicant : ipfa deinde cenfura , cum libro, &c
Confultorum fuffragiis, ad Cardinales, tranfmittatur, ut
hi in Congregatione , qüae feria quarta haberi folet in fra
trum ÉÉÉ; Cœnobio fanctæ Mariæ fupra Miner
vam nuncupato, de tota re definitive pronuncient. Poft
ab Affefforé fan&i Officii a&ta omnia ad Pontificem refe
rantur, cujus arbitrio judicium omne abfolvetur.
§. 5. Cum autem ? veteri inftitutione receptum ,_ ut
auétoris Catholici liber, non unius tantum relatorisĘ
&ta cenfura, illico profcribatur ; ad normam præfati dc
creti menfis Julii afini millefimi feptingentefimi quinqua
b . gcfimi,
!

xx SS, D. N. Benepieri Parae XIV.


gefimi, volumus eam confuetudinem omnino fèrvari; ita
üt fi primus cenfor librum profcribendum effe judicet,
quamvis Confultores in eandem fententiam conveniant ,
jiihilominus alteri revifori ab eadem Congregatione ele&t6
liber , & cenfura tradantur, fuppreffo pfimi cenforis no
mine , quo alter judicium fuúí jÉÉ exponat. Si au
tem fecündus revifor primo aflentiatur, tùnc utriufque
animadverfiones ad Cardinales mittantur , ut iis expefifis
de libro decernant ; at fi fecundus a primo diffentiat, ac
librum dimittendum exiftimet, tertius eligatur confor,
cui, fuppreffo priorum nomine , utraque cenfura com
municetur. Hujus autem relatio , fi a priore Confulto
rum fententia non abludat , Cardinalibus immediate com
municetur, ut ipfi , quod opportunum fuerit decernant.
Sin minus , iterum Confultóres, perfpeéta tertia cenfura
fuffragium ferant 5. idque una cum omfiibus præfatis rela
tionibus, Qardinalibus exhibeatur, qui, ré ita mature
perpenfa, de controverfia denique prónuficiare debebunt.
Quotiefcumque autem Pontifex, vel ob rei, de qua in
libro agitur, gravitatem , vel quia id auétoris merito,
aliifque gircumftantiis tribuendum cenfeat, libri judiciumi
coram fe ipfo in Qongregatione feriae quintæ hábendum
decreyerit 5 quod faepé a nobis faétum füit, & quoties ita
expedire judicabimus, in pofterum quoque fiet 3 tunc fa
tis fuerit exhibere Pgntifici, & Cardinalibus libri cenfuras,
& Confultorum fuffragia, qmiffo examine Congregatio^
nis feriæ quartae , ejufque relatione , quam per ÁÉÉ;
Pontifici faciendam diximus: nam Cardinalium fuffragiis
coram ę Pontifice ferendis,atque hujus definitiva fenfén
tia, v alio opportuno confilió in eadem Congregatione
capiendo , res abfolvetur .
§. 6. Altera quoque Indicis Congregatio plures comple
&itur Cardinales ipfi a Pontifice adfcriptos, iifdemque do
tibus praeditos, qüibus fanéti Officii Cardinales pollere fo
!ent ; quum etiam eorum aliquos in utraque Congregatio
ne locum habere contingat . Ex iis unus ejufdem Cgngre
gationis Praefe£tus exiftit 5 Affiftens vero perpetuus eft Ma
£ifter facri Palatii 5 Secretarius autem, a prima Congre
ationis inftitutione ufque in præfentem diem , ex ordine
É, Prædicatorum à fummo Pontifice Ê tempore eli
gi cqnfuevit .. Sunt præterea ex utroque glero feculari , &
Èegulari ejufdem Congregationis Confultores, & Rçíàtó
res feleóti 5 & quidem , ubi aliquis librorum relationes co
sam Congregatione fcmel, bis, tertio laudabilitcr pere
- gcrit, v
C o N s T r r U r 1 o. XXI

gerit, tum ipfa Congregatio Pontificem rogare folet, ut


ëjus auétoritate in Cönfültorum numerum feferatur.
§.7. Sub ipfa Pontificatus noftri primordia, ea nos fu
biit cogitatio, ut certam aliquam, & immutabilem me
thodum pro examine, judicioque librorum in hac Indicis
Congregatione fervandam ftatúeremus. Qua de re, non
modò cónfilium exquifivimus dile&ti filii nöftri Angeli Ma
riæ fanétæ Romanæ Ecclefiae Cardinalis $£ núncupati,
ejufdem fanétæ Romanæ Ecclefiae Bibliothecarii , & diétae
Qongregationis Praefeéti , qui pari prudentia & do&trina
fuumi nóbis fenfum fcripto declâravit ; verum etiam anti
ę aliquot ejufdem Congregationis Confultores coram
ileéto filioJofepho Auguftifioörfi ordinis Prædicatorum,
tunc ipfius Congregationis Secretario, nunc autem Palatii
Apoftolici Magiftrö, convenire juffimus, fuamque fenten
tiam aperire, quae pariter fcripto concepta, nobis jam tunc
exhibita fuit Cumque hæc omnia diligénter apud hos affer
vata fuerint, nunc demum veteremT deliberationem no
ftram refuméntes, quemadmodum ea, quæ ad librQrum
examen,atque judiciüm in primodi&taCongregatione fan£ti
0fficii perágeridum, pertinent, auétoritäte îoftra confta
bilivimus 5 ita etiàm ea, quæ ad Congregationem Indi
cis, & ejufdem generis negocia apud eaiii tfaétanda facere
$ unt , opportünis decretis conftitugre volentes, prælau
ati Cardinalis Præfe&ti confiliis, diétorumque Cönfulto
rum votis inhærendo, hæc deinceps fervandâ decernimus.
' §. 8. Cum Congregatio Indicis ad librorum cenfuram
unice, ut diétum eft , inftituta , non ita crebro convoca
ri foleat, ut altera fanéti Officii Congregatio, quae ob cau
, & neg9ciorum, multitudinem fingulis hebdomadis
ter haberi coiifuevit 5 illius propterea Scêretario peculiare
munus, & officium ÉÉÉ ÉÉ denunciationes, ut
eri jam ante confuevit, committimus, & demandamüs.
Is ajtem a libri delatQreyergunétabitur diligepter, quas ob
caufas illum prohiberi poftulet,tum librum ipfum haud per
funétorie pefvolvet, ut de propofitae accufationis fubfifíen
tia cognofcat ; åùòöÜíçíáííííííííííííííííííííííí
£oribüs , ab ipfo , prævia fummi Pontificis, aut Cardina
!is Praefe£ti , vel ejus, qui Præfe&ti vices füpplet, apprp
batione eligendis : quorüm collato confilio, fílibér cehfu
ra, & notãdignus videatur, unus aliquis rélator ad feren
$um de eo judicium idoneus, illius nemipe facultatis, de qua
in libro agitur, peritus, eaJem, quam nuper innuimüs.
rationc cligcndus erit, qui fcripto sfg; siiaudis;
3 Vas,
*<xII SS. D. N. BENEDICTI PAPÆ XIV.
fuas, adnotatis paginis, quibus fingula ab ipfo reprehenfa
continentur. Sed ântequam ejus cenfura ad Cardinalium
“Congregationem feratur,haberi volumus privatam Conful
torum Congregationem , quam olim Parvam dixerunt,
nos autem Præparatoriam vocabimus, ut Relatoris animad
verfionibus ad librum collatis, de earum pondere judicium
fiat. Hujufmodi Congregatio femel omnino fingulis men
fibus, aut etiam fæpiùs ,Tfi oportuerit, ab jÉÉ Congre
gationis Secretario convocanda erit, vel in fuis cubiculis ,
vel opportuniore , ut ipfi videbitur , loco , intra praedióti
€Coenobii ædes, ubi is commoratur. Eique femper intere
rit Magifter fäcri Palatii pro tempore exiftens , una cum
fex aliis e numero Confultorum, fingulis vicibus , pro qua
litate argumenti , & materiæ , de qua difputandum erit,
ut fupra de primis duobus Cónfultóribus, & de relatoré
conftitutum eft, a Secretario eligendis 5 præter Secretarium
ipfum, cujus partes erunt in äää referre Confultorum
èntentias, quas deinde ad Congregationem Cardinalium
mittet, cüm relatoris cenfura. In generali demum Con
ç
's
gregatione omnia illa fervari debebunt, quæ fuperius fta :;
tutâ funt pro Congregatione fanéti Officii circa librorum
examen . Ac quemíadímodum ad Affefforem fanéti Officii
pertinet de aéîis in Congregatione fummum Pontificem
.
certum reddere ; ita ad Secretarium Congregationis Indi
cis fpeétabit , quoties hæc librum aliquem pröfcribendum,
aut emendanduim cenfuerit, ejufdem Pontificis affenfum ,
prævia diligenti a&torum omnium relatione , exquirere .
§. 9. Qüoniam vero in Congregatione Indicis de fola
librorumjrohibitione agitur , fionnulla hoc loco adjun
enda judicavimus, eidém Congregationi potiffimum ufui
utura , quae tamen ab altera etiam Congregatione fanéti
Officii, dum in hujus qugque generis caufis fe immifcet,
ubi fimiles re.um circumftantiae fe offerant, æque obfer
vanda erunt . Quotiefcumque agatur de libro auëtoris Ca
tholici , qui fit integræ famae , & clari nominis , vel ob
alios editös libros, vel forte ob eum ipfum, qui in exa
men adducitur, & hunc quidem profèribi ópórteat ; prae
.
oculis habeatur ufu jamdiu recepta confuetudo ÉÉÉÉÉéîi
librum , adje&ta claufula: donec corrigatur, feü donec ex
purgetur, fi locum habere poffit, nec grave, quidpiam ob
eí, quo minus in cafu, de qu6 agitür, adhiberi valeat.
Hac autem conditiQne prgfcriptioni adjeéta , non ftatim
edatur decretum , fed fú illius publicatione , res an
tca cum auétore, vel quovis altero pro co agente, & ro
- - gantc •
C o N s r I r U r I o. • • XXIII:

*ante , communicetur, atque ei quid delendum , mutan


um , corrigendumve fuerit, indicetur . Quod fi nemo
auétoris nomine compareat, vel ipfe, aut alter pro eo
agens, injunétam correótionem libri áeíêà êí , congruo
définito tempore decretum edatur. Si vero idem auëtor
ejufve procurator , Congregationis juffa fecerit, hoc e
§$. cum opportunis gaftiga
novam inftituerit libri
tionibus, ac mutationibus 5 tunc fupprimatur profcriptio
nis decretum : nifi forte prioris editiónis exemplaria` ma
no numero diftraéta fuérint ; tunc enim ita decretum pu
É erit , ut omnes intelligant, primæ editionis
exemplaria dumtaxat interdiéta fore , fecündæ vero jam
emendatæ permiffa.
§. Io. Conqueftos fcimus aliquando nonnullos, quod
librorum judicia, & profcriptiones, inauditis auétoribus.
fiant, nullo ipfis loco ad defenfionem conceffo. Huic au
tem querelæ refponfum fuiffe novimus, nihil opus effe au
&tores in judicium vocare , ubi non quidem de eorum per
fonis notândis, aut condemnandis agitur , fed de confulen
do Fidelium indemnitati, atque âÄÈÉÉÉÉÍÓá5i5f$£€ricú
lo, quod ex nocua librorum leétione facile incurritur 5 fi
quâ vero ignominiæ labe auçtoris nomen. ex eo afpergi
contingat , id non directe , fed oblique ex libri damnatiö
ne confequi . Qua fane ratione minime improbandas cen
femus hujufmddi librorum prohibitioncs, inauditis au&to
ribus faétas ; quum praefeftim credendum fit, quidquid
pro fé ipfo, aut pro doétrinæ fuæ defenfione potuiffet au
£tor afferre, id minime a cenforibus, atque judicibus igno
ratum , negle&tumve fuiffe. Nihilo tamen minus, quod
ÉÉÉÉàfià§ííüíïìá æqüiätis, & írüáéíæ fáíôïíe Tä5
eadem CongregatiQne factum fuiffè conftat , hoc etiam in
pofterum ab ea feryari magnopere optamus, ut quando
fes fit de auétore Catholico,Taliqua nominis & meritorum
fama illuftri, ejufque opus, démptis demendis, in pu
blicum prodire, & prodeffe poffe dignofcatur, vel auéto
rem ipfum fuam caufam tueri volentem audiat, vel unum
ex Cónfultoribus defignet_, qui ex officio operis patroci
nium , defenfionemque fufcipiat. -

§. 11. Quemadmodum yero , ubi de Congregatione


fanéti Offiçii agebamus, eidem nos femper iiiteffuturos
recepimus, quotiefcumque de libro, cujus materia grayig
ris momenti fit , judicium agatur ; quod erit nobis facilli
mum, quum eadem Cpngregatio qualibet feria quinta co
ram nobis habeatur 5 fic & Indicis
-
cog;ationi
4.
præfen
{1am
×xrv SS. D. N. BENEDICTI PAPÆ XIV.
'tiam noftram impendere parati fumus, quoties rei gravi
tas id promereri videbitur. Neque enim id opus effe di
cendum eft, quum vel íéïí liber denunciatur,
in quo auétór errores Catholico dogmati adverfantes con
fulto tradit, aut tuetur ; vel opus aliquod in examen ad
ducitur , quo re&tae morum regülae labefaétantur, ac vitiis.
& corruptelis fomenta præbentur. In his enim cafibus ne
illas quidem, quas fupra fcripfimus, accuratiores caute
las adhibere fieceffe erit ; fed hæretico dogmate * vel pra
vo moris incitamento femel comperto , profcriptionis de
cretum illico fanciendum erit, juxta primam , fecundam.
& feptimam Indicis Regulas, facrofanéti Tridentini Con
ciliijuffu editas , atque vulgâtas.
§. 12. Cum in prælaudata Congregatione fan£ti Officii
feveriffimis legibus cautum fit, né de rebus ejufdem Con
ÉÉÉ qüifquam cum alio extra illam loquatur ; nos
amic eamdem filentii legem a relatoribus,Confültoribus, &
Cardinalibus Congregâtionis Indicis religiofè cuftodien
dam præcipimus. Illius tamen Secretario poteftatem faci
mus, ut animadverfiones in libros cenfuræ fubje&tos, eo
rum auétoribus , vel aliis illorum nomine agentibus , &
poftulantibus , fùb eadeiïdëfëti lege communicare queat,
fuppreffis femper denunciatoris, cejforifque nominibus.
§. 13. Examinandis , corrigendifque libris peropportu
na funt, quae decem Regulis Indicis a PatribusTridéntinæ
Synodi confe&tis, atque editis continentur. In Inftruétio
ne autem felicis recordationis Clementis Papæ VIII. ei(-
dem Regulis adje&a , Tit. de correäione librorum §. }^.,
Epifcopis, & Inquifitoribus cura committitur, ut ad libro
rüm edendorum examen fpeétata pietatis.& do£trina viros
adhibeant, de quorum fidè, & integritate ßbi polliceri queant,
nihil eos gratiâ daturos , nihil jí , fed omni humáno afé
feétu pofthabito , Dei dumtaxat gloriam fpeëtaturos , & fi
'delispópuli utilitatem . His porrö virtutibüs, animique do
tibus, fi non majori, at pari certe de caufa , præftare
oportet hujus noftræ Congregationis Revifores, & Con
fultores. Cumque eos omnes , qui nunc hujufmodi mune
ra obtinent, tales effe non ignóremus ; optandum , fpe
randumque eft, non abfimiles deinceps futüros, qui ad id
eligentur ; homines nimirum vitæ É , probatae do
&trinæ , maturo judicio , incorrupto affeétu, ab omni par
tium ftudio, perfonarumque accéptione aliefios ; qui æqui
tatem, libertatemque judicandi , cum prudentia, & veri
tatis zelo conjungant. Cum autem eorum numerus nunc
CertuS ,
*
*.

C o N s r r r U r I o. xxv

certus, & conftitutus non fit5 ab ejufdem Congregatio


snis Cardinalibus confilium expeétabimus, atque capiemus,
num eum pro futuris temporibus definire oporteat, vel ex
pediat: hòc tamen jam nunc decernentes, quatenus eo
rum numerus definiatur, ut tam Relatores , quam Conful
tores, ex utroque Clero, feculari nempe , & regulari,
affumantur, alii quidem Theologi , alii utriufque juris
periti, aliifacra, [& prophana, eruditione præftantes, ut
èx eorum coetu, pro varietate librorum , qui ad Congre
gationem deferuntur, idonei viri non defint ad ferendum
de unoquoque judicium .
§. 14. Ipfos autem Relatores , Confultorefque , tam
nunc exiftentes, quam in pofterum quandocumque futu
ros, monemus , ac vehementer hortamur, ut in examinc,
judicioque librorum, fequentes Regulas diligenter infpi
ciant, accurateque Å; -

§. 15. I. Meminerint, non id fibi muneris, onerifque


impofitum, ut libri ad examinandum fibi traditi profcri
ptionem miodis omnibus curent, atque urgeant 3 fed ut
diligenti ftudio, ac fedato animo ipfüm expendentes, fi
delés obfervationes fuas, verafque rationes Congregatio
ni fuppeditent , ex quibus re&tum judicium de illo ferre,
ejufqüe profcriptionem, emendationem , ant dimiffionemi
pro merito decernere valeat.
§. 16. II, Tametfi haétenus cautum fit, cavendumque
deinceps non dubitemus, ut ad referendum, & confulén
dum in praediéta Congregatione , ii folum admittantur.
ui fcientiam rerum, quas libri delati refpeétive continent.
iuturno ftudio acquifitam poffideant ; decet enim de ar
tibus folos artifices judicare 5 nihilominus fi forte eveniat,
ut alicui per errorem materia aliqua difcutienda commit
tatur, ab illius peculiaribus ftudiis aliena, idque a cen
fore, aut äÄÈ eleéto , ex ipfa libri le&ione depre
endatur ; noverit is, fe neque apud Deum, neque apud
homines culpa vacatúrum, fiifi quamprimum id`Congre
ationi , aut Secretario aperiat , fèque ad ferendam de
ujufmódi libro cenfuram minus aptum profeffus, alium
magis idoneum ad id muneris fubrogari curet : quo tan
tum abeft, ut exiftimationis fuae difpendium apud Ponti
ficem , & Cardinales paffurus fit, ut magnam „potius pro
[bitatis, & candoris dpinionem , & laudem fibi fit conci
liaturus.
§. 17. III. De variis opinionibus, atque fententiis, in
unoquoque libro contcntis, animo a præjudiciis omnibus
- b's Vacuo,
-*

xx\7r SS. D. N. BENEDICTI PAPÆ XIV. -


vacuo, iudicandum fibi effe fciant. Itaque nationis , fa* |
miliae , fcholæ, inftituti affeótum excutiant ; ftudiâ par
tium fèpöÄ 5 Ecclefiae fanétæ dogmata , & commufiem |
.
Catholicorum doótrinam , quæ Cónciliorum generalium
decretis , Romanorum Pontificum Conftitutiónibus , &
Orthodoxorum Patrum , atque Doétorum confenfu con
tinetur , unice præ oculis habeant ; hoc de cætero cogitan
tes, non paucas effe opiniones, quæ uni fcholæ , inftitu
to, aut rationi certo certiores videntur, & nihilominus,
fine ullo fidei , aut religionis detrimento , ab aliis Catho
licis viris rejiciuntur , atque impugnantur 5. oppofitæque .
defenduntur, fciente, ac permittente ÄÈÉÊ Sede ,
quæ unamquamque opinionem hujufmodi in fuo probabi- .. -

litatis gradu relinquit. -

§. 18. IV. Hoc quoque diligenter animadvertendum


monemus , haud rectum judiciüm de vero auétoris fenfu
fieri poffe , nifi omni ex parte illius liber legatur ; quae
que diverfis in locis pofita, & collocata fùnt , inter fe -

comparentur 5 univerfum præterea auétoris confilium, & .

inftitutum artente difpiciatur ; neque vero ex una, yel


altera propofitione a fuo comitextü divulfa, vel feorfim
ab aliis,_ quæ in eodem libro continentur , confiderata ,
& expenfa , de eo pronunciandum effe: faepé enim accidit,
ut quod ab auétore in aliquo operis loco pérfun&torie , aut
fubobfcure traditum eft, ita alio in loco diftin&te , copio- •
fe , ac dilucide explicetur, ut offufae priori fententiæ tene
bræ , qùibus. invóluta prayi fenfus fpeciem exhibebat.
penitus difpellantur, omnifque labis expers propofitio di -

s
gnofcatur. - • §.
" §. 19. V. Qu9d fi ambigua quædam exciderint au£tQri, &
qui alioquin Catholicus fit , & integra religionis, do&tfi- \;
ăîj fama, aequitas ipfa poftularé videtür, ut ejus di- \.
&ta benigne , quantum licuerit, explicata, in bonam par- \
tem acc1p1antur. - - <
§. zo.] Has porro , fimilefque regulas, quæ apud opti- «
mos Script9res de his agentes 'É occurrent, femper ani- '<
mo propofitas habeant`cenfores & Confultores ; quo va- \;
' leant, in hgc graviffimo judicii genere, confcientiæ fuæ, §.
' auétQrum
confulere. famæ
Duo ,autem
Ecclefiæ bonöfufit
reliqua , &in ^ Fidelium
eum fineinutilitati
plane *e
$
»
opportuna, quæ hoc loco adjungenda omnino effe judi- 'S
CaimllS . ô
' §. 11. Prodeunt aliquando libri , in quibus falfa, &c ç
reprobata dogmata, aut fyftemata, religioni, vcl Hmo- » N».
« - _ * ribus '§
C o N s r I r U r 1 o. .' xxvij

ribus exitiofà, tamquam aliorum inventa, & cogitata.


exponuntur, & referuntur, abfque eo quod auétór, qui
opus fuum pravis hujufmodi mercibus onerare fategit, ea
refutandi curam in'fe recipiat. Putant vero, qüi talia
£; , nuiifefè fepíéhéíóí,'aüíôçííüìïóönöXioSefi
è , propterea quod de alienis, ut ajunt , opinionibus ni
hil ipfi affirment, fed hiftoricé agant. At quidquid fit de
eqrum animo , & confilio, deque perfonali in eos anim
adverfione , de qua viderint, qui in Tribunalibus ad coer
cenda crimina inftitutis jus dicünt ; dubitari certe non po
teft, magnam ejufmodi libris in Chriftianam rempublicam
labem,Tac perniciem inferri ; quum incautis leétoribus
venena propinent, nullo exhibito, vel parato , quo præ
ferventür, antidoto. Subtiliffimum hoc humanæ malitiae
inventum , ac novum feduétionis genus , quo fimplicium
mentes facile implicantur, quam ά Revifores
advertant]Taççëïíüíïìájáiáií;TÜTÜêïíüjüfimodiIi
bri, fi aliqua ex ipfis capi poffit utilitas , emendentur ,
vel in vetitorum Indicem omnino referantür. .
§. 22. In ea, quam fuperius laudavimus, prædecefforis
noftri Clementis Papæ VIII. Inftruétione , Tit. de correät,
1ibr. §. 2. fapientiffime cautum legitur, ut qu& fama proxi
morum , & præfertim Ecclefiaßicórum , & Prifícipum , de
trahunt, bonifque moribus, & Chrißiana difciplinâ funt con
traria , expufigantur. Et paulo poft : faceiia etiam ,,aut di*
&feria, in perjiciem , aut præjudicium fama, & exiftimatio
mis aligrum jaótata, repudientur. Utinam yero in afpe
£tum, lucemique hominüm libri ejufmodi in hac temporum
licentia, & pravitate non efferreritur, in quibus diflidentes
auétores mutuis fe jurgiis É ue profcindunt 5 alio
rum opiniones nondum ab Ëccléfiâ ÄÈ cenfura per
ftringünt, adverfarios, eorumque fcholas, ac goetus fu
illaiit , & pro ridiculis ducunt, magno cquidem bonorum
fíì:, Ë, vero cóntefiptu, qui digladianti
»

bus inter fe Catholicis, feque mutuo lacerantibüs, plane


Íiiiiiiiíaní. EfiV€Kö fieriíôïíôïé intelligamus, ut dif
• putationes omnes e mundo tollantur, præfertim cum !i-
rorum numerus continenter augeatur : faciendi enim plu
res libros nullus eß finis , ut eft apud Ecçlefiaften. cap.i?. 5
compertum prætéréa nobis fit, miagnam aliquando ütilita
tem ex iis dapi poffe ; modum tafien in defendendis Qpi
nionibus, & öhfiftiafiam infcribendo moderationem fer
yari merito volumus. Non inutiliter ( inquit Auguftinu§
in Enchirid, cap. 59. propc fincm ) exercentur insig;,£
--- * dolm
xxvrtr SS. D. N. BENEDICTI PAMAE XIV. ,
adhibeatur difèeptatio moderata, & abfit error opinantium fe
fcire quod nejciunt. Qui veritatis ftüdium, & purioris do
&trinæ zelum, quo fùarum fcriptionum mordacitatem cx
cufent, obtendere folent, ii primum intelligant, non mi
n9rem habendam veritatis, quam Evangelicæ manfuetudi
nis, & Chriftianæ charitatis rationem. `Charitas autem de
corde puro , patiens eft, benigna cft, non irritatur, non
æmulatur, nón agit perperam , ( utque addit idem Augu
ftinus, Lib. contra Litteras. Petiliani cap. 29. num. 3f. )
fine füperbia de veritate prafumit , fine f&vitia pro veritate
Σertat . Hæc magnus illé nón veritátis minus, quam chari
tatis do&tor, & fcripto, & opere præmonftravit. Nam in
fuis adverfus Manichæos, Pélagianos, Donatiftas, aliof
que tam fibi, quam Ecclefiae adverfantes, affiduis confii
&tationibus, id femper diligentiffime cavit, ne quempiam
eorum injuriis, aut conviciis læderet, atque exafperaret.
Qui fecus fcribendo, vel difputando fecerit, is profe£to
nec veritatem fibi præcipue cordi cffe , nec çharitáÉÉÉ fe
&tari fe oftendit.
. §. 23. Ji quoque non fatis idoneam, juftamque exgufa
tionem afferre videntur, qui ob fingulare, qugd profiten
tur, erga veteres Do&ores ftudium, eam fibi fcribendi ra
tionem licere arbitrantur ; nam fi carpere novos audeant.
forte ab lædendis veteribüs fibi minimie temperaflent , fi in
eorum tempora incidiffent ; quod præclare animadvérfum
eft ab Auétore Operis imperfeéti in Matthæum Hom.42. :
Cum audieris , inquit, aliquem beatificantem antiquos Do
êtores , proba , qualis ßt circa fups Dóátores : Si enim, illos,
cum qiiibus,viyft. fijîinet , & hgnorat, ßne dubio illos, ß
cum illisΖiffèt , 7hónoraffet : f? autem fugs contemnit.]?
cum illis vixiffet , & illo$ coniempfiffet. $$$$ r

mum, ratumíque fit omnibus, qüi adveríüs aliorum fen


tentias fcribunt , ac difputant, id quod graviter, ac fa
pienter a Ven. fervo Dei prædéceffore nóftro Inngcentio
Papa XI. praefcriptum eft in Decreto cdito die fecunda
Martii anni millefimi fexcentefimi feptuagefimi noni: Tan
4em . inquit, ut ab injuriofis £j£j£ Doétores , feu
Scholaffici , aut alii quicumque . in pofferum abftineant, ut
paci , & charitati cofifulatur, idem Sanäiffimüs in virtute
Janäe obedientia eis præcipit. ut tam in libris imprimendis.
Iac manufcriptis, quam ifi thefibus , ac prædicatiónibus , ca
veant ab omni cenfura, & nota, necnon a quibufcumque £on
viciis contra eas propofitiones, qu4 adhuç inter Catholicos
controvertuntur, donec a fanäa $. recognita ßnt, & fùper
eis.
C o N s r I T U T 1 o. > XIX)

gis judicium proferatur. Cohibeatur itaque ea fcriptorum


licehtia, qui, ut ajebat Auguftinus lib.iz. Conf. cap.zy.
num. 34. fententiam fuam amantes , non quia vera ef?, fed
ia/λά, aliorumi opiniones non modó improbafit, fe
íííííí, etiam notänt, atque traducunt. Nop feratur
omnino , privatas fententias, yeluti certa ac definita Ec
clefiae dogmata, a quopiam in libris obtrudi , oppofitas ve
ro erroris infimulári 3 qug turbae in ÉÉfaT£itantùí,
diffidia inter Doótores?ut feruntur, aut foventur, & Chri
ftianae charitatis vincula perfæpe abrumpuntur.
§. 14. . Angelicus fcholarum princeps, Ecclefiaeque Dg
&tor,S.Thomas Aquinas , dum tot cgnfcripfit nunqùam fa
tis laudata volumina, varias neceffario öffendit Philofo
phorum , Theologorumque opiniones, quas veritate im
pellente refellere debuit. Cæteras vero tanti Do&toris lau
des id mirabiliter cumulat, quod advcrfariorum neminem
parvipendere, vellicare, aut traducere vifus fit, fed omnes
officiöfe, ac perhumaniter demereri ; nam fi qüid durius,
ambiguum, óbfcurumve eorum di&tis fubeffet, id leniter X
enigneque interpretandQ , emolliebat , atque explicabat .
Si aútem religionis, ac fidei caufa poftulabat, üt egrum
fententiam éxploderet, ac refutaret , tanta iâ praeftabat
modeftia, ut non minórem ab iis äiffefiti€hd6 , quam Ca
tholicam veritatem afferendo, laudem mereretur. Qui
tam eximi9 uti folent, ac gloriari Magiftro ( quos magno
numero effe ,. pro fingulari noftro erga ipfum'cultu, $£
dioque , gaudémus) ii fibi ad æmulaiidum, propgnant tan
ti Doétoris in fcribendo moderationem, honéftiffimam
que cum adverfariis agendi, difputandiqúe rationem . Ad
anc ceteri quoque fèfe cqmponere ftudeant, qui ab ejus
fchola , doétrinaque recedunt. Sanétorum enim virtutes
omnibüs in exemplum ab Ecclefia propofitae funt. Cum
que Angelicus Doêtor Sanétorum albo adfcriptus fit, guan
quam diverfa ab eo fentire liceat, ei tamen contrariam in
agendo , ac difputando rationem inire omnino non licct .
Nimium interéft publicae tranquillitatis , proximorum
ædificationis, & chăritatis, ut e Càtholicorum'fcriptis abfit
livor, acerbitas, atque fcürrilitas, a Chriftiana ififtitutio
ne, ac difciplina, & ab omni hóneftate prorfus aliena.
Quamobrem in hüiufmodi fcriptorum licéntiam graviter
pfo munere fuo cenfuram intendant revifores librorum .
eamque Congregationis Cardinalibus cognofcendam fubfi
ciant, ut eam pfo zelo fuo, & poteftate coerceant. ..
6. 23. Quae haétenus a nobis propofita, ac con£;a
vìfìt ,
xxx SS. D. N. BENEDICTI PApae XIV. CoNSTITUrio
funt, prædecefforum noftrorum decretis plane confona,
Congregationum quoque noftrarum legibus, & cQnfuetu
dinibus comprobata, in librorum examine , ac judicio in
ftituendo, Apoftolica auétoritate deinceps fervari decerni
mus: mandafites univerfis, & fingulis, qui in præfatisCon
gregationibus locum obtinent, Ä; illis quomodolibet ope
fami fuam præftant, ut adverfüs præmiffa fic a nobis ftatu
ta nihil edicere, innovare , decernere , aut intentare prae
fumant, abfque noftra, vel fuccefforum noftrorum pro
tempore exifténtium Romanorum Pontificum exprefla fa
§. z6. Non obftantibus contrariis quibufvis , etiam
Apoftolicis Conftitutionibus, & ordinationibus , necnon Y
eârundem Congregationum , etiam Apoftolica auétoritate,
feu quavis firmiitate alia roboratis decretis, ufibus, ftylis .
& confuetudinibus, etiam immemorabilibus, cæterifque
in contrarium facientibus quibufcumque . . . .
. §. 27. : Nulli ergo omnino hominum liceat paginam
hanc noftrorum decretorum , mandatorum , ftatütörum ,
voluntatum, ac derogationum infringere, vel ei aufu te
merario contraire. Si quis autem hóc attentare præfum
pferit , indignationem omnipotentis Dei , ac beatorum
Petri, & Pauli Apoftolorum ejus fe noverit incurfurum.
Datum Romæ apud fanétam Mariam Majorem anno
Incarnationis Dominicæ millefimQ feptingentefimo quin
quagefimo tertio, feptimo Idus Julii, Poiitificatus noftri
anno tertiodecimo. -

D. Card. Paffioneus -

J. Datarius.
V I S A
De Curia J. C. Bofchi.
J. B. Eugenius.
Loco f Plumbi.
Regißrata in Secretaria Brevium.
XXXr

D E C R E TA
DE LIBRIS PROHIBITIS,
N E c

IN INDICE NOMINATIM EXPRESSIS.


iUM non omnes libri , qui vi Conftitutionum
Apoftolicarum , aut Decretorum, Congrega
tiónum S. Officii, & Indicis prohibitifufit, `~
t.
fingillatim numerum
ingentem defcribi inpoffint
Indice: neceffarium
propter eorum
vi
fum eft, hujufmodi libros ad certa quædam capita revo
care, ac per materias, de quibus agunt, eorum veluti In
dicem conficere, ut, fi quòd circa libruim aliquem in In
dice non defcriptum , aut in Regulis ejufJem indicis non
comprehenfum , exoritur dubium , intelligi poflit, utrum
inter prohibitos fit computandus.
v. §. I.
Libri 45 Hæreticis ßripti, vel editi, aut ad eos ,
fìve ad Infidèles pertinentes prohibiti.
I• Genda, feu Formulæ precum, aut Officia eo
rumdem .
2. _Apologiae omnes, quibus eorum errores vindican
tur, fivè explicantur, & cónfirmantur.
3. Biblia facra eorum opera impreffa , vel eorumdem
Annotationibus, Argumentis, Summariis , Scholiis, &
Indicibus au&ta.
4. Biblia facra, vel eorum partes ab iifdem metrice
confcriptæ. `
5. Calendaria , Martyrologia, ac Necrologia eorum
Cm .
6. . Carmina, Narrationes, Qrationes, Imagines, li
bri, in quibus gorum fides, ag religio comfnendätur.
7. .Catechefes, & Catechifmi ofhnes, quamcumque in
£riptionem præférant five librorum Abêçíariórüm , five
Explicati9num Symboli Apoftolici, Præceptorum Décalo
í; , five Jnftruétionum, ac Inftitutionum Religionis Chri
ianæ , Locorum Communium, &c. - -

Collo
&xx11 D £ c R £ T A.
8. Colloquia, Conferentiæ , Difputationes, .Synodi,
A&a Synodalia de fide, & fidei áogíátibüs ab eifdem edi .
ta, & in quibus explicationes quæcumque eorum errorum
continentur. -

9. Confeffiones, Articuli, five Formulæ fideieorumdem.


Io. Di£tionaria autem, Vocabularia, Lexica, Gloffa
ria, Thefauri, & fimiles libri ab iifdem fcripti, five edi
ti, ut Henrici , & Caroli Stephani, Joannis Scapulæ, Joan
nis Jacobi Hofmanni &c. fion* permittuntur, nifi deletis
iis, quæ habent contra religionem Catholicam.
i 1. Inftruétionum, & Rituum feétæ Mahometanæ libú
OmnCS .

§. II.
Libri certorum Argumentorum prohibiti.
?. E materia Auxiliorum Divinorum libri , vel
compofitiones ex profeffo , vel incidenter, aut
prætextu commentandi S. Thomam , vel quemlibet aliu $.
Doótorem, aut alia quavis occafione tra&tantes, impreffi
nulla obtenta licentiaa C9ngregatione S. Officii.
2. De Beatæ Mariæ Virginis Conceptione libri omnes,
Conciones , DifputationesT, Traétatuis impreffi poft an
num 1617. in quibus afferitür, B. Virginem Mariam cum
originali peccato conceptam èííe 5 vel in quibus affirmatur,
opinantes, f. Virginem fuiffe in originali peccato conce
ptam, effe hæreticos, vel impios, vel peccare mortaliter.
3. Declarationes , Decifiones, Interpretationes Congre
ationis Concilii Tridentini, earumquè Colleétiones tam
impreffae , quam imprimendae, ementito ipfius Congrega
tionis nomine. - -
.
4. De Controverfia exopta inter Epifcopum Chalcedo
nefifem, & Regulares Angliae libri omnes , & finguli tra
&tatus impreffi,Tive manüfcripti , & omniâ alia, quae fpe
&tant dire&te, vel indireéte ad praedi&tam contröverfiam .
cr hoc autem Decretum nihil ÉÉÉ Congregatio
ftatuere de meritis caufae, vel ulli auétQri, aut opéri igno
miniam aliquam, vel notam malæ doétrinæ inferre.
. ;. . De dóétrina libri Cornelii Janfenii Epifcqpi Ę;
qui infcribitur £##; , libri omnes , & libelli, aut
epiftolæ tam impréffè , quám manufcriptæ, feu in pofte
rum edendæ, & publicandæ, in quibus illa eo modo damna
ta, quo eam dàmnavit Alexander VII., vel ut eft in V.
PropofitiQnibus damnata,.propugnatur, vel quomodoli
bet approbatur, aut defciiditur. ID
_ * e

/-
D e e r e r A. xxxIIt

6. De Conftitutione Unigenitus Clementis XI. libri,


aliaque fcripta, in quibus illa fubdole eluditur, temere
carpitur, aut contemnitur , & impugnatur.
Item Libri, five libelli vel fcripti, vel typis editi, aut
edendiifiíéféìïíôïéííííííííííííííííí: í NáìììT'jì
ment en Frangois avec des.Reflexions qngrales für, châque
Â: aut alio titulo : Abregé de la Morale de l' Evan
§.jle &c.
Item A&tus, five Inftrumenta Appellationum quaecun
,*

que a Conftitutione Unigenitus £?Concilium generale ;


nec non Judicia Theologorum, aut Facultatum É
carum , five Academiärum : earumque Deliberationes.
Confultationes, Aéta , Decreta ; quorumcumque etiam
aliorum Mandata, Ordinationes, Arrefta, Epiftolae ; In
terpretationes etiam, & Declarationes, ac fcripta quæli
bet, quibus explicatiónis, aut alio quQvis praetextu aliquid
dicitur, vel fcribitur, qüo diétae Cónftitutionis robur , at
que au&toritas , & obligatio minui, aut infringi poffit.
7. De Duellis agentes libri, litteræ, libelli , fcripta, in
quibus eadem duellâ defenduntur, íüãåéíïíåôÉÉÉÉ. Si
qui vero hujufmodi libri ad controverfias íôáaíáã$ , pacef
άue compofiendas utiles effe poflunt, expurgati, & appro
bati permittuntur.
8.^ De Joannis Calà afferti Anachoretæ prætenfa fan&i-
tate , miraculis, vaticiniis, vifionibus, aliífque hujufmodi
fignis libri Eódices , & folia quæcumque five manüfcripta,
five iííéîâ • -

Item Omnia & fingula tranfumpta, feu copiae tam im


preflae , quam manufcfiptæ Decretia Vicario GeneraliCaf
fanenfi emanati, per qüod idem Vicarius aufus fuit defini
tive pronunciare, eumdem Joannem fuiffe in quafi poffef
fione cultus, atqüe ideo in eo manutenendum .T.
9. Libri omhes Immunitatem Bonorum Ecclefiaftico
£um impugnantes.
1o.. De Laminis plumbeis Arabico fermone, & antiquis
chara&eribus confcriptis, ac in cavernis montis Illipulita
ni, diçti Sacri, prope Granatam repertis , & de Scripturis
in turri Torpiana ejufdem civitatis inventis, libri omnes,
Tra£tatus, Refponfa, Confulta, Commentarii, Gloffae ,
Additamenta , Annotationes , & quæcumque âlia , five
manufcripta, five typis impreffa. Alii vero libri, five tra
£tatus, qui ad alia argumenta fpe&tant, obiter vero de his
Laminis, vel de earüm,do&trina traétant, permittuntur,
cxpunétis locis, quæ de his Laminis agunt.
-
DQ.
xxxIv D E c R Ε Τ A.
I I. _De SS. Apoftolis Petro, & Paulo libri omnes tam
impreffi , quam manufcripti, in quibus afferitur, & defen
ditür, qüod S. Petrus, & S. Paulus funt duo Ecclefiae Prin
cipes, qui unicum efficiunt : vel funt duo Ecclefiæ Catho
licæ Coryphæi, ac fupremi Duces fumma inter fe unitate
conjunéti: vel funt geminus univerfalis Ecclefiæ vertex,
ui in unum diviniffime coaluerunt : vel funt duo Ecclefia:
ummiPaftores, ac Præfides, qui unicum caput conftituunt;
atque hæc ita explicantur , ut ponatur omnimoda æqua
litas inter S. Petrum,& S. Paülum fine fubordinatione S.Pau
li ad S. Petrum in poteftate fuprema univerfalis Ecclefiæ .
12. De vera , & non interrupta fucceffione filiorum
S. Francifci, & dé vera forma Capütii ejufdem libri omnes
impreffi , & qui inconfulta facra Congregatione imprimen
tur, traétantes hanc eamdem controverfiam.
13. Pafquilli omnes ex verbis facræ Scripturæ confeéti.
Item Pafquilli omnes etiam manufcripti, omnefque
confcriptiones , in quibus Deo, aut Sanétis , aut Sacra
mentis, aut Catholicae Ecclefiæ, & ejus cultui, aut Apo
ftolicæ Sedi quomodocumque detrahitur.
14. Libriomnes agentes, utvulgo dicitur, delle venture,
e delle forti.
? §. III.
Imagines , & Indulgentia prohibita.
I. IMagines cum laureolis, aut radiis, fiye fplendori
bus, eorum , qui neque canonizationis, neque
beatificationis honore infigniti funt a Sede Apoftolica .
1. Imagines Domini Noftri Jefu Chrifti, & Deiparæ
Virginis Máriæ, ac Angelorum, Evangeliftarum, aliorum
que Sanétorum, & Sanëtarum quarumcumque fcúlptæ, aut
piétæ cum alio häbitiíT&Töíiía , quam in Catholica, &
ÂpóííôïíôåTÉÉciëïãTaö ähtiqüöTièmipor€ coiifi€Vii , vel
etiam cum habitu peculiari alicujus ordinis Regularis.
3. Imagines, Numifmata infculpta prQ Cönfraternita*
tibus Manöipiorum Matris Dei , Italice Schiavi della Ma
dre di Dio , fodales catenatos exprimentia.
Item Libelli, in quibus jÉÉ Confraternitatibus re
ulæ præfcribuntur. Confraternitates autem, quæ catenu
as diftribuunt confratribus, & confororibus , brachiis, &
collo circumponendas, atque geftandas, ut eò figno Beatif
fimæ Virgini emancipatos fe'effe profiteantur , & quarum
inftitutum in eo mancipatu præcipue yerfatur, damnantur,
& extinguuntur. Societatibus vero, quæ ritum aliquem ,
2llt
D E c R E r A. xxxv

aut quodcumque aliud ad mancipatum ejufmodi pertinens


adhibent, præcipitur, ut id ftatim rejiciant. .
4. Imagines, catenulae, folia, libelli pro ufu Confra
ternitatum fub invocatione SS.Sacramenti, B. Mariæ Vir
ginis Immaculatae , & S. Jofeph fub titulo Gregis boni Pa
Jtoris ereétarum, & in quibus repræfentantur hómines pen
Julia ChriftQ , â facra Pyxide , à B. Virgine, a S. Jofepho,
& a quovis alio Sanéto . -

5. – Imagines, ubi repraefentatur puer Jefus in fublime


elarus, & fub ipfo tres Ecclefiae Doétores, & in locum alio
rum trium ( qui repræfentantur in Imaginibus ejufdem
$ormæ jam pridem impreffis) fubftituti fuiit tres Presbyte
ri Regulares cum his verfibus : Jefu Doctorum intima, qui
nubes ignorantia pellis virore gratia &c.
6. fí five depiétæ , five fculptae , five impreffae
Joannem Cala quocumque fanétitatis, vel beatitudinis fi
gno repræfentantes.
7. Imagines, ubi repraefentatur B. Virgo cum Filio in
medio duorum Sanétorum Societatis Jefu, quorum uni tra
dit librum , alii Rofarium cum hac infcriptione: Deipara
Kirg9 cum Filio infpirat , c9rpmendatque Societati jí ani
ßitútionem Sodalitátum , & Officii, Rafariique ufum ,
8. Infcriptiones omnes Imjaginum SS. Francifci, & An
tonii de Padua, in quibus dicitur, formam habitus, qua
depi&ti funt, efle eamdem, qua'ipfi ufi fuerunt : vel in
«quibus afferitur, in hoc vel illó ordine S. Francifci effe ve
ram , _legitimam , & non interruptam ejufdem S. Patris in
filios fucceffionem. -

. . Indulgentiæ omnes conceffae coronis , granis, feu


cúli; , crücibus, & imaginibus facris anté, Decretum
-
Clementis VIII. an. I «97. editum de forma Indulgentiarum.
! Item Indulgentiæ omnes concéîae quibufcümque Re
gularium ordinibus, Confraternitatibus fecularibus, Ca
íitulis, Collegiis, aút eorum Superioribus, ante Conftitu
tionem ejufdem Clementis VIII. Quacumque d. 7. De:
cemb. 1664., & Pauli V. Romanus Pontifèx d. 13. Maji
J6o6., & Qua falubriter, d. 13. Novemb.' 1649, reyocatae
funt, atquè apocryphae habendæ ,. nifi ab iifdem fummis
Pontificibus, aut eorum fuccefforibus renovatæ, ac con
rmatæ fuerint.
1 q. Indulgentiæ conceffae corgnis S. Birgittæ ab Ale
xandro VI. , `declarantur apocryphæ, & nullius roboris ,
ac momenti: fine præjudicio tamen Indulgentiarum a Leo
ne X. diótis coronis conceflarum VI. Id. Jul. 1 5 1 5. Indul
u.

-
{

xxxwI D Ε c R e r A .
1 1. Indulgentiae conceffae crucibus S. Turibii ab Urba
no VIII. , tafiquam falfae habendae funt . .
14. Indulgentiarum libri omnes, Diaria, Summaria,
libelli, folia &c., in quibus earum conceffiones continen^
tur, non edantur abfqùe licentia S. Congregationis Indul
gentiarum.
§. IV.
Quædam ad Ritus.Sacros fpeäantia ,
quae prohibita funt.
r. Enedi&iones omnes Ecclefiafticae,nifi approbatæ
fuerint a facra Rituum C9ngregatione. -

2. Exorcifmorum formulæ diverfæ áb iis, quæ præfcri


μntur in Regulis Ritualis Romani, & earümdem ufus.
abfque Prævio examine coram Ordinario.
3. Litaniae omnes, præter antiquiffimas, & commu
nes.,.quae in Breviariis, Miffalibus , Pontificalibus , ac Ri
.
tualibus continentur, & præter Litanias de B. Virgine ,
quæ in facra aede Lautetanâ decantari folent.
4, Miffalis Romani omnia exemplaria alterata poft edi
£gm Pii V., præfertim quae Venetiis apud Junâas, Seffa*
Myffèrinum, & ad Signum Š: atque Europa, & quo[-
.
cuinque alios íjí funt ab anno 1 596.
$. ' Officia B. Mariæ Virginis, vel San&torum, aut San
&arum, aliaque hujufmodiábfque approbatione S. Rituum
Congregationis edita , vel edenda.
6.T De Ritibus Sinicis, eorumque controverfiis, aut il
Horum occafione exortis, libri, libelli, Relationes, The
fes, folia , & fcripta quæcumque §£ diem 2. Oéto
bris 171o. édita, in quibus ex profeffo , yel incidenter,
quomodolibet dé iis tra&etur, fine expreffa, & fpeciali li
centia Romani Pontificis in Congregatione fanétæ, & uni
verfalis Inquifitionis obtinenda.
7. Rituali Romano additiones omnes faétæ, aut fa
ciendae poft reformationem Pauli V., fine approbatione
S. Congregationis Rituum. -

8. _ Rofaria quæcumque de novo inventa, aut invenien


3a , fine opportüna S. Sëdis facultate , quibus authenticum
Rofarium Deo, & B. Mariæ Virgini íääfüí antiquaretur,

INDEX
IN D E x
IL I B R O R U M
PROHIBITORUM.
A.
Baelardus , feu Abailardus Petrus. 1, C;
i£TÀÉ.
de Abano, feu dc Apono Petrus. Geoman
tla . Append?
— Heptameron,
ta Magica.feu Elemen- ) jĘ.
/lull C.

) Triderit,
— Et ejufdem de omni genere
- Divinationis Opéra.
Abbadie Jacqucs. Traité de la Yerité dela Religion Chré
tienne. Éartie I. I I.& I 1 1. Decret. 11. Decembris 1703.,
& 12. Martii 170;.
A. B. C. ideff /iöellus traëians rudimenta Religionis , & duo
£gignjmodo Sacramenta commem:oran$. App. Ind.
/Za.

A. B. C. Latina, vel Flandrico idiomate, ubi fecunda pars


Salutationis Angelic& mutata eß, & omiffis verbis : San
άa Maria Mate? Dei : füfißittita funt h3c alia ; Maria
Μater Gratiae , Mater Mifericordiae. Decr. 9. Septemb.
I 688. -

Ablas des kleinen privilegirten, und mit fonderengnaden


begabten ÉÉÉÉÉ; dercn Clofter-Frauem von
def Verkiindigung Marie &c. Ide?: Indu!gentiæ, parvi
privilegiati , É gratiis doncti Röfùrioli Mo
[nialium de AnnuntiationeTBeatiffimae Virginis Mari«,
cQnceff& ab Alexandro VI. , Julio II. , `& Leone X.
Decr. S. Congr. Indulg. 3. Aug. 175o.
Abominationes Päpatus , É, invióta demonftratio Papam
... Romanum efle Antichriftum . Decr. 21. April. 169;.
Abregé Qhronologique de 1'Hiftoire Ecclefiaftiquc. Decr.
£o. Novembris 1752.
Abregé de 1'Hiftoire Ecclefiaftiquc contenant lcs évenc
.*
A. 1¤nctas
2. I N D E x L 1 8 R o R U M.
mens confiderables de chaque fiecle , avec des reße
xions. Decr. 21. Novembris 1757.
abis;esdeEpiftres
la Morale de 1'Evangile, des A&tes des Apoftres,
de S. Paul, des Epiftres $ig; & de
l'Apocalypfe $ ou Pensées Chrétiennes fur e texte de
ces livres facrez. Brevi Clement. XI. 13. Jul. 17o8.,
& Bulla Unigenitus die 8. Septembris 1713.
- Igem aliter: Le Nouveau Teftament en Frangois.
Vide Teftament.
Abregé des Memoires donnez au Roy fur la reunion de
Ordre , & grande Maiftrife de S. Jean de Jerufalem
( mainténant de Malthe ) à la Couronne, fans porter
prejudice à la Nobleffe de France. Decr. 1%. Apr. 1618.
Abftemius Laurentius. „Fabulae . Ind. Trid.
Abus (Divers) & nullités du Decret de Rome du 4. Oéto
bre 1707. au fujet des affaires de 1'Eglife Catholique
tacitdes Provinces-unies. Decr. 22. Jun. I7Iz.
AETE í; Pro 'ÉÉÉ ou la de- }
ivrance prochaine de l'Eglife 5 ouvrage
dans le qüel il eft Ê , que le Papifje ) P;;;;;;-
eft l'Emgire Antichrétien'. Parle S. T
P. J. )\ *?
—p.IE.
Suite P.deE.Th.IAIR. Tom.I.
l'Accomplifßment & II.
des Prophe- ) £7°?*
jî; •

ties , ou Ę des preuves hifto- ÉÉ.


fiqués, qui fontvoir, que le Papifme eft \ *73**
iìícáríiiáíiífimé •

Achmetes Sereimi F. Qneirocritica cum notis Nicolai Ri


galtii. Decr. 3. Julii 1613. -

Achrídenus, feu Acridanus Leo : I. Cl. App. Ind. Trid.


* Acontius Jacóbus. I. Cl. App. Ind. Trid. -

— Stratagematum Satanæ libri oéto. App. Ind. Trid.


Acofta Jerome. Vide Cofta.
Aëta Concilii Tridentini ann. I 546. celebrati, una cum an
notationibus piis , & le£tu digniffimis. App.Ind.Trid.
Aëta Eruditorum Lipfiae . Ab anno 1682. ) Decret.ab ann.
- $#.
ad annum 1751.adinclufve .
ACta Eruditorum ){3ííîãî
$; nent.
Lipfiae , ufque ad ann. 1749. inclufève. ) 757.
A&ta Legatiofiis Ducis Niverniæ ad Clcmentem VIII. Pon
tificem Romanum . Decr. 7. Aug. 1693.
A&a , & Scripta Theologorum Wirtembergenfium, &
Patriarchæ Conftantinópolitani D. Hieremiae , quae
utrique ab ann. I 576. ufque ab ann. I 58o. de Augufta
na Confeffione inter fe miferunt. App, Ind. **âa,
P R O H 1 B 1 r ο R U M. 3
A&ta quaedam Ecclefiæ Ultraje&tinae exhibita in defenfignem
jurium Archiepifcopi , & Capituli, ejuflem Ecclefiae,
adverfus Scriptum Cárdinalis Archiepifcopi Mechli
nicnfis. Decr. 13. Aprilis 1739.
A&te d'Appel interjeété lé 1. Mars 1717. par les Illuftrifs. ,
& Reverendifs. Evêques de Mirepoix, de Senez, de
Montpellier, & de Boulogne au É Concile general
de la Conftitution de N.S. Pere le Pape Clement XI.
du 8. Septembre 171 3. Decr. 16. Febr. 1718.
A&te d'Appel interjeété par le Procureur general de Lorrai
ne , & Barrois de l'execution du Brefdu 11. Septembre
dernier , rendu contre l'Ordonnance de S. A. R. du
mois de Juillet 17or. de N. S. P. le Pape Clement XI.
Brevi Clementis %}; 1 1. Februarii ííí -

A&io in Henricum Garnetum SocietatisJefuiticæ in Anglia


Superiorem. Decr. 7, Sept. 16o9.
Aëtiones duae Secretarii Pontificii, quarum altera difputat.
an Paulus Papa IV. debeat cógitare de inftaurando
Concilio Tridentino ; altera yero, an vi , & armis
goffit deinde imperare ÉÉóteftaííôùsTipfiüs Còncilii
decreta. Ind. Trid. - -

A&iones , & monumenta Martyrum eorum , qui a Wicle


fo , & Hufs ad noftram hanc ætatem in Germania,
Gallia, Britannia, & ipfâ demum Hifpania veritateni
Eyangelicam fanguine fuo conftanter obfignaverunt.
. App.Tnd. Trid. "
d'Adam67Antonio. Anatomia della Meffa. Ind. Trid.
Adamus Cornelius. Exercitationes exegeticae de Ifraelis in
AEgypto multiplicatione , nativitate Mofis, converfio
neTS. Pauli, malifque ΚόΚ paganae , & hodiernæ
NoribùSITîeî. 4. Decemb. 17, 5.
us Melchior. Vitae Germanorüm Theolo- ) Decr.
gorum. duae continentes vitas Theologo- )
-T)ecades i;?eC. -

rum exterorum principum . 24•

Addiffon Mr. ( Jofeph). Remarques fur divers Endroits


g' Italie pöur fervir de quatrieme. tome au voyage de
Monfieur Miffon. Decr. 18. Julii 1719.
Adeodatus Prefbyter. Epißola Comprefbyteris de Clero
É fœderatüm Belgiüm , D. Théodorum Cockium ut
rovicarium non recipientibus. Brevi Clement. XI.
4. Qáob. 17o7.
Adler, feu Aquila Gafpar. 1. Cl. App. Ind. Trid.
,: Admoiiitio (Amica, humilis, & dévota ) adgentem fan
A 1. &tam
A* IN b E x L I Ε R ο R U M

&tam de corrigendo Canone Miffae . Vide Flacius. }


Admonitio Miniftrorum verbi, & fratrum Argentinen
fium . . Kige Verwarnung.
Advis charitable formé aux Ęgres Penitens du Tiers Ordre
de S. Frangois £ut la perfecution qu'ils font aux Pe
res Capucins. Decr. jo. Jun. 1659.
Ægidius Petrus . Viae Scribonius.
AEmilius ( Alphonfus ) Chemnicenfis. I. C/. Ind. Trid.
AEmilius ( Georgius ) Mansfeldcnfis. I. Cl. Ind. Trid.
AEnetius Jacobus. I. Cl. App. Ind. Trid.
AEpinus , feu Hepinus Joannes. I. C/. Ind. Trid.
AErodius Petrus . De Patrio Jure. Dec. zz. O&ob. 1619.
AEfina facti, & juris ( Sacræ Congregationis fupremæ , ac
S. univerfalis Inquifitionis dé Urbe ) pro juftitia Edi
£ti moderni Epifcopi Æfini prohibentis quemdam li
bellum in civitate, & tota diœcefi anno 1698. Decr. 17.
Jan. I7o3.
S. Agobardi opera. Vide Maffonus.
Agricola Bartholomæus. De Ætate ineuntium )
officia. ) Decret.
— Symbolum Pythagoricum , feu de juftitia ) 2. Dec.
i: f;rum
reducenda Prodromus, feu li- ) 1611.
er 1.

Agricola ( Joannes ) Islebius . 1. C/. Ind. Trid.


Agricola Martinus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Agrippa Henricus Cornelius II. C/. Ind. Trid. .
Alabafter Guilielmus. Apparatus in revelationemJefu Chri
fti. Nifi fuerit ex correétis ab auétore , & impreffis Ro
m&. Decr. 3o. Jan. I61o.“
de Alamin Fr. Felix. Efpejo de verdadera, y falfa contem
placion. Decr. 4. Mart. 17o9.
Alanüs Magnus de Infulis . Explanationum in Prophe
tiam Ambrofii Merlini Britanni libri vi 1. Decr. 21.
Decemb. 17oo. … -

Albani Joh. Franc. Neniæ Pontificis de jure Reges adpel


landi . Una cum opufculo eidem adjeäo , quod infcribi
tur : Perilluftris cujüfíam viri eidem Diplomati Cle
mentino oppofitus libellus , Romæ novæ, typis Aldi
nis 17o6.: Qui liber nomen auäoris, typographi, & lo
ci impreffíonís ementitur. Decr. 2. I. Jánuár. 171. I.
Albanus Ægidius. Refutatio libelli,fupplicis, R. P. Mar
ci a S. Francifco Carmelitæ difcalceáti. Decr. 19. No
vemb. 1689. .- - •

Alberius Claudius. Organon, ideft Inftrumentum doétri


jnarum
P R o H 1 B 1 T o R u M. f
> *harum omnium in duas partes divifum. Decr. 16. De
cemb. 16ος.
fAlberti Gio.Andrea. Tgopifte ammaeftrata fecondo gli
efempj della madre fuor Paola Maria di Giesti Centu
riona Carmelitana fcalza. Sufpenfus , donec corriga
tur. Decret. I. Jul. 1693.
Alberti, Magni, de Secretis mulierum libellus. Qui tamen
falfo efadfcribitur. Decr. I 6. Decem. I 6o5.
: AlbértíValentinus . Intereffe præcipuarum Religionum
Chriftianarum in omnibus articulis. Decr. 12. Mart.
I7o3. -

-Et reliqua ejufdem Opera de religione traótantia. Decr.


Io. Màii 1757. -

Albertinus Alexander. Malleus Dæmonum. Decr.4. Mart.


17o9. -
Alberto Magno divifo in tre libri, nel primo fitratta della
virtù délie herbe, nel fecondo della virtui delle pietre,
... nel terzo la virtù di alcuni animali. Decr. Io.Apr. 1666.
Albertus Argentinenfis . Chronicon. Donec corrigatur.
'pp. Ind. Trid. -

Albcrtü$ Brandeburgenfis. 1. Cl. Ind. Trid.


Alberus Erafmus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Alberus Matthæus. 1. Cl. 1nd. Trid.
Albinius Petrus Conftantius. Magia Aftrologica, hoc eft
Clavis Sympathiæ feptem metallorum , & fèptem fele
&torum lapidum ad Planetas. Decr. 4. Decemb. 1674.
Albius, feu exAlbiis Thomas. Vide Anglus. -

Albizzi Mafo. Vide Trattato delle Appéliazioni.


Alchimia Purgatorii. Ind. Trid.
Alciatus Andreas. Epiftola contra vitam Monafticam ad
Bernardum Mattium collegam olim fuum . Decret.
22. Decemb. 17co.
Alciatus Paulus Joannes. I. Cl. App. Ind. Trid.
Alciphron, ou le petit Philofophéên fept dialogues, conte
nant üne apologie de la Religioni Chrétiénne contre
ceux qu'on homine Efprits forts. Decr. 21. Maii 1745.
Alcoranus Francifcanorum'. Ind. Trid.
• Alcoranus Mahometis. Vide Mahometes.
Alcuinus. Vide Loffius.
Alechthrochora Bartholomæus . Differtatio Theorico-pra
ctica de nobiliffima, & frequentiffima Hanreitarum
materia. Decr. 11. Decemb. 1614.
Alegre ( Marcus Antonius ) de Cafanate. Paradifus Car
mclitici dccoris. Decr. 16. Octob. 1 64o.
- A 3 Alen
-
6. I N D E x L I 8 R o R v Mr
Ng$; . I.Cl. £; Ind. Trid.
Alen (Eadmundus )
Alefi;,Agnder ) Scotus, Lipfienfis Profeffor. 1. Cl.
nat. I niat. - -

d'Alet Evêque. Mandement fur la Signature du Formulaire


du I. Juin 1665. Decr. 3. Januar. 1667.
Aletheus Theophilus. Polygamia triumphatrix, ideft Dif
curfus politicus de Polygamia , cüm notis Athanafii
Vincentii. Decr. 17. Maii 1687. , -

Aletophilus Chriftianus. Artes Jefuiticæ in fuftinendis per


tinaciter novitatibus, damnabilibufque Sociorum la
xitatibus. Decr. 4. Martii 17o9. T
— ArtesJefuiticæ : editio fecunda, media fere parte au
&tior. Decr. 1. Decemb. 171 I. ' , ,
Alexander Natalis. Sele&a Hiftoriae Ecclefiafticae Capita,
& in loca ejufdem infignia Differtationes Hiftoricæ,
Chronologicae , Criticae , Dogmaticae a f. Ecclefiæ fæ
ôïíôÜíÉÉTÉÉÉÉîâåííÝÍTÍÓIjüi. I684. , 6•
Aprilis 1685. , & 26. Febr. 1687.
-Sümma S. Thomæ vindicata. -

— Differtationum Ecclefiafticarum Trias. ) Brevi In


—ContraLaunojanas circa Simoniam ob- ) nocent, XI.
fervationes Animadverfio. ) Io. Julii
— Differtario Polemica de Confeffione Sa- ) 1684. ,
cramentali . -

Permittuntur tamen hac eadem Opera juxta editionem


Lucenfem cum notis , & animadverfìonìbus Conftantini
Roncaglia ; fublata etiam excomjrtunicatione 7ata in
#; Brevibus pro quacumque editione. Decr. 8. Ju
ut I754. _ ,
Alexicacus Heliodorus. 1. Cl. Ind. Trid.
Alfabeto litterale, fantafmatico, miftico, acquifito, con
templativo, co1 quale refta formata rifpofta circolare
ad üna Religiofa pufillanime_nel dibattimentQ, della
, contemplazione miftica acquifita. Dec. 1$. Maji 1687.
Aligherius Dantes. De Monarchia libri tres. Ind. Trid.
Allegazioni per la rivocazione dell'Editto publicato daRifii
Vefcovi di Catania, Girgenti, e Mazzara in contem
plazione della lettera miffiva della facra Congregazio
ne dell' Immunità fopra l'affoluzioni ad reincidentiam
fenza il Regio Exequatur, Decr.7. Sept. 1711.
Allegrezze (Sette) dellâ Madonna , quarum initium : Aye
Maria Vergine gloriofa più ch'altre &c. App. Ind. Cle
ament. -

Allix Petrus. Differtatio deTrifagii origine. Dec.17.Qáob.


3678, Alpha
PR o H 1 8 1 r or u m. 7
Alphabeto Chriftiano, che infegna la vera via d'acquiflare
il lume dello Spirito Santo Ind. Trid.
Alftedius Johannes Henricus. Syftema Mnemonicum du
plex. Decr. yo. Maii 1613.
—Encyclopædia omnium Scientiarum. Decr. 18. Junii
165 I.
— Et reliqua Opera de Religione traétantia. Decr. 1o.
Maii 1757.
Althamerus Andreas. 1. Cl. Ind. Trid.
—Commentaria in P. Cornelii Taciti libellum de fitu,
moribus, populifque Germaniae. Donec corrigantur.
Decr. 12. Decemb. 1644. . .
Althufius Joannes. Dicaeologiae libri tres, totum , & uni
verfum Jus, quo utimur, compleétentes. I)ār. 16.
IMartii 1621.
—Politica methodice digefta, & exemplis )
facris, & prophanis illüftrata. ) P;; ;*.
— De utilitate, neceffitate , & antiquitate ) g; -

Scholarum Admonitio panegyrica. j 1619.


Alting Henricus. Theologia Hiftorica, feu Syftematis Hi
orici loca quatuor.TDecr. 2. 5. Jan. 1684. - -

— Et reliqua ejufdem Opera omjiia. Decr.iQ. Maii 1757.


. Alting Jacobus.^Opera omnia. Decr. 1o. Maii 1757.
de Alva, & Aftorga £î: . Naturae prodigium , Gratiae por
tentum, hoc eft Seraphici P. Francifci vitae a&ta ad
Chrifti D. N. vitam, & mortem regulata, & coapta
ta. Decr. 24. Novemb. 1655.
-Nodus indiffolubilis de conceptu mentis, )
& conceptu ventris. -

—îïíüìiinodi indiMolubilis de $) °jj*


conceptu mentis, & conceptu ventris. I 66$
-Sol veritatis cumiventilabro Seraphicopro ) -

candida aurora Maria. -

Alwin Joannes. Elucidatio veritatis in cafu fatálium accu


fationum per quadringentos Fratres coadunatos con
tra Patres Próvinciae Algarbiorum. Decr. 2. 1. April.
I 693. -

d'AlvinStéphanus. De Poteftate Epifcoporum, Abbatum,


aliorumque Prælatorum Traétatus . Donec corrigatur.
Decr. 16. Martii 1611.
Alvifet Virginius . Murenulæ facrae veftis fponfae Regis
aeterni Vermiculatæ , opus de privilegiis Ordinum Rc
gularium. Decr. 17. Novemb. 1664. - - - _ •

de Alzéìo Mauricius. De Praecellentia Epifcopalis dignitatis,


- A 4 dcque
§ IN D E x L I B R O R U M
dcquc Epifcopi fun&ionibus, ac poteftate. Donec cor
rigatur. Decr. 18. Decemb. 1646. ..
Amamia Sixtinus. Anti-Barbarus Biblicus libro quarto au
&tus. Decr. 4. Martii I7o9.
deS. Amant Mr. La Rome ridicule, Caprice. Decr. 3. Apr.
1669.
Amatus Michae!. De pifcium, atque avium efus confue
tudine apud quofilam Chriftifideles in Antcpafchali
jejunio. Decr. 2. Septemb. 1727. -

de Amáya Francifcus. In très pofteriores libros Codicis Impe


fatoris Juftiniani Commentarii. Tomus I. Doncc cor•
rigatur. Decr. 18. Decemb. 1646.
Ambachius Mclchior. I. Cl. Ind. Trid. *-- - -

1'Ambafciata di Romolo a' Romani. Decr. 3o. Junii 167r.


Ambroßus Merlinus . Vide Merlinus.
Amelot de la Houffaye ( Nicolas Abraham ). Hiftoire
du Gouvernement ge Venife . ) Decret.2.
—Suppleinent a 1'HiftoireduGouvernement ) Decemb.
de Venife. ) I 677.
— Tacite, avec des Notes Politiques,& Hiftoriques. Do•
nec corrigantur. Decr. 2. I. Jan. 17. 1. & 1732.
de Amcno Ludövicus Maria. Vide Siniftrari .
Ame;!ius, fèu Amerbachius Vitus. Antipara- }
OXa .
—Hiftoria de Sacerdotio Jefu Chrifti ex Suida. ) #
— Pogmata Pythagoræ, & Phocylidis cum du- ) *^***
plici interpretatione. )
Amefius Guilielmus. Opera omnia. Decr. Io. Maii 1757.
Amicus Francifcus. Cürfus Theologicijuxta Scholafticam
3
hujus temporis Societatis Jefu methodum, Tomus V.
de Jure , & Juftitia , Donec corrigatur ; correétus vero
juxta córreäioncm cxpreffam in I)ecr. 6. Julii 165 r.
ermat*ztur. -
&
Amlingus Wolfgangus . I. C. App. Ind. Trid.
Ammóhius Wolfgajigus. 1. C/. App. Ind. Trid.
de S. Amore Liberiüs.`Épiftolae Theólogicæ, in quibus varii
Scholafticorum errores caftigantur. Decr. 3. April.
I 685. - -
s
Amor Sacer. Decr. 11. Decemb. 1624.
de S. Amour Mr. Journal de ce qui s'eft fait à Rome dans1'af
- faire des ÉÉ Propofitions. Decr. 28. Maii 1664.
Ampelander Wolfgangus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Amplia (Joannes) Polonus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Amfdorffius Nicolaus. I. Cl, Ind. Trid.
&:{ Amfte
PR o H 1 B 1 r ο R U M .
Amftelíus Gisbertus. Expoftulatio prima adverfus eos, qui
dicunt fé de confortio Jefu effe, & non funt, & fünt
Synagoga Satanae. Decr. 26. Octob. 1707.
—Expöftülatio altera adverfus Lojolitas, fœdos Socie
tatis Jefu defertores. Brevi Clement. XI. 4. Odob.
, I7o7.
Amydenius Theodorus. Tra£tatus de officio, & juriffi
&tione Datarii , & de ftylo Datariæ. 15e}. io. De
cemb. 1653.
Amyraldus Mofes. Vide Syntagma Thefium.
Anacreonte. Vide Marchetti ,
Analyfis , refolutio Diale&tica quatuor librorum Inftitutio
num Imperialium, una cum quarumdam utilium quae
ftionum Juris §iàíôïé, cum præfatione Ludovici
Gremp. App. Ind. Trid.
A'vduvnzuç iuris, quod in approbandis Pontificibus Impe
ratores habuerunt. App. Ind. Trid.
S. Anaftafii Sinaitæ Anagogicârum contemplationum in He
xaëmeron liber xi II, cui praemiffa eft Expoftulatio de
S. Johannis Chryfoftomi Epiftola ad Cæfarium Mona
chum. Edition. Londim. 1682. Decr. x. 5. Jan. 1684
Anaftafius ( Joannes) Veluanus. I. C!. Ind. Trid.
AnatQmia. Excufa Marpurgi per Eucharium Cervicornum.
. Ind. Trid,
Anatomia Societatis Jefu, five probatio fpiritus Jefuita
rum. Decr. 23. Aug. 1634.
Andreæ Jacobus, álias Schmidlinus, Paßor Goppingenfis.
I. Cl. App. Ind. Trid. -

S. Andreæ Joaiines. Examen Trophæorum Congregationis


prætenfae Anglicanæ Ordinis S. Benediéti. Decr. 12.
Decemb. 1613. -

Andreæ Joannes Valentinus. Mythologiæ Chriftianae .five


virtutum , & vitiorum vitâ humánæ imaginum libri
tres. Decr. 4. Febr. I 627.
Andreas ( Valeriuis ) Deffe]ius. }^ide Struvius.
, Andrews ( Lancellottus) Ciceftrienfis. Tortura Torti: five
ad Matthaei Torti librum refponfio. Decr. 9. Novemb.
1609., & 3o. Jan. 16Io.
ab AndringaTeynerus. Do&rina non Univerfitatis Lova
nienfis , fed quorumdam privatorum. Donec corriga
tur. Decr. 14. Aprilis 1681. -.

Angelius Joannes . Vide Werdenhagen. -

Angelocrator Daniel. Oííicina Poëticâ, (eu Wiridarium


Poeticum . Decr. 16. Decemb, 1 6o;. d'An
- •
Io I N D E x L 1 B R o R U M.
d'Angers Evefque. Mandement fur la Signature du Formu
laire du 8. Juillet 1665. Decr. ;. Jan. 1667.
Angliae ( Illuftriffimi, ac potentiffimi Senatus, populique)
Sententia de eo Concilio, quod Paulus Epifcöpus Ro
manus Mantuae futurum íiíïíåúit . Ind. Trid.
Anglica, Hibernica, Normannica, Cambrica a veteribus
fcripta ex Bibliotheca Guilielmii Camdeni. Donec cor
rigantur. Decr. 16. Decemb. I6o5.
Anglu§'rid.
Antonius, auäor libri de Origine Miff&. 1. Cl. In«.
Anglus (Thomas) ex Albiis Eaft-Saxonum, feu Albius, co
É White. Opera omnia , & Scripta . Decr. 17.
avemb. 1661. -

Angujfciola Angelo Gabriello. Della Hebraica Medaglia,


detta Maghen David, & Abraham Dichiarazione.
Decr. 16. Martii 1611.
- Prohibetur etiam omne hujufrnodi Numiffna , & man
datur, ut qui illud habent , ad S. Officium deferant.
Decr. 16. Martii 1611.
Amicius (Joannes) Dulmnenfis. Thefaurus perpetuus In
dulgentiarum Seraphici Ordinis S. Francifci. Decr. 16.
O&fob. I7o7.
1'Anima di Ferrante Pallavicino. Decr. 18. Decemb. 1646.
l'Anima di Ferrante Pallavicino divifa in fei vigilie. Decr.
zo. Febr. 1676.
Annatae, & Index Taxationum Ecclefiarum, & Monafte
riorum per univerfum Orbem. A3 Hareticis deprava
t4. Agp. Ind. Trid. • -

Annatus Pétrus. Apparatus ad pofitivam Theologiam me


thodicus. Tom.I., & II. Donec corrigantur. Decr. I .
Septemb. 1714.
l'Année Chrétienne, ou les Meffes des Dimanches, Feries ,
& Fêtes de toute 1'année. Decr. 7. Septemb. 1695.
Annotazione (Curiofa, e diftinta) di tjtti li nomi, che
fono ftati fino al prefente nella Lifta del Giuöco del
Seminario di Genóva, Napoli, TorinQ,. Milano , e
Venezia, con 1'eftrazzioni feguite pelle fuddette Città,
con la interpretazione de'foghi , ed altre curiofità, per
avyenturaré i giuocatori, dáta in luce da Carlo Fran
cefco Capuro T)ecr. 1 ;. Julii 1732.
Anfaldius Francifcus. De Jürifdiótione Traétatus. Donec
corrigatur. Decr. 18. Decemb. 1646.
l'Antechrift Romain oppofé à l'Antechrift Juif du Cardinal
Bellarmin, duSieür Remond, & autrcs, Decr. 7. Se
ftem5, 1609. - Anti
P R o H 1 B I T o R U M. Is

Anticotone, overo Confutatione della Lettera dedicatoria


del P. Cottone. Decr. 16. Mart. 1621.
Antidoto contra le calunnie de' Capuccini, compofto per li
Fedeli confeffori della verità fielle Leghe dé' Grigioni.
Decr. 4. Februarii 1617.
1'Anti-Pamelâ, ou la fauffe Innocence decouverte dans les
avantures de Syrene . Decr. 12. Maii 1745.
Anti-Sturmius (Laonicus) a Sturmeneck. i. Cl. App. Ind.
Trid.
Antithefe des fai&s de Jefus Chrift, & du Pape, mife en
vers Frangois. inprimé à Rome l'an du grand Jubilé
16oo. Deér. 18. Oäob. I 6o8.
Apellus ( Joannes) Norimbergenfis. 1. Cl. Ind. Trid. .
Aphorifmi do&rinae Jefuitarum, & aliorum aliquot Ponti
ficiorum Doétorum, quibus verus Chriftianifmus cor
rumpitur, pax publica turbatur. Decr. 12. Dec. 1614.
“Apologetica refponfio ad fcabiofum libellum cujufdam Ca
nonici ÉÉÉÉÉ Ecglefiae Unterftorfenfis nuperrime
vulgatum fub fpeciofq titulo : Difcuffionis ÉÉ
co-Juridicæ contra difcuffionem problematicam ad de
cantatam legem Amortizationis bonorum . Decr. 1*.
IMartii 17o3. '• • •

Apologia άica adverfus libellos, declarationes, mo


nita, & confultationes faétas, fcriptas, & editas a fœ
deratis perturbatoribus pacis in Regno Franciae per
E. D. L.I. C. App. Ind. Trid.
Arogi; Confeffiofiis Auguftanae. Ind. Trid.
—,. tI.cetera omnes Hareticorum Apologia.
num. 1.
Vide Decreta
Apologia contra Henricum Ducem. Ind. Trid.
Apologia contra Status Burgundiae. App. Ind. Trid.
Apologia Græcorum de Piirgatorio ighe in Concilio Bafi
leenfi exhibita. Ind. Trid.
Apologia Panegyreos Janfenianae ad Theologum Lovanien
fém, ubi Janfeniani Faéti affertionem Formulario in
eluétabiliter contineri oftenditur. Decr. z6. Oét. 17o7.
Apologia II. Panegyreos Janfenianæ configens Janfenifmi
iftoriam brèvem corrafam a L. C. Deckero. Decr.
29. Oétob. 17or. *•

Apologia III. Panegyreos Janfenianæ enervans Defenfio


nem brevem Hiftoriæ Janfenifmi conflatam a L. C.
Deckero . Decr. 16. Oâobr. 1797.
Apologia pro Sac.Congregatione Ihdicis, ejufque Secreta
rio, ac Dominicänis contra Petri a Walle Claufa libel
lum famofum. Decr. ae. Febr. 1664. .AP@
I2, IN D E x L 1 e R o R U Mr
Apologia Wilhelmi Principis Auriaci, Comitis Naſoviz
º proſcriptionem ab Hiſpaniarum Rege in eum pro
mulgatam . App. Ind. Trid.
Apologie de Monſieur Janſenius Eveſque d' " & de la
doctrine de S. Auguſtin expliquée dans ſon livreini
tulé Au " , contre trois Sermons de Monſieur
Habert Theologal de Paris. Decr. 23. April 1654.
Apologie (Seconde f pour Mr. Janſenius Eveſque d'Ipre,
8 pour la doctrine de S. Auguſtin expliquée dans ſon
livre intitulé Auguſtinus, contre la Reſponſe que Mr.
Habert Theologal de Paris a faite à la premiere Apo
ogie. Decr. 23. Apr. 1654.
Apologie de tous les Jugemens rendus par les Tribunaux
ſeculiers en France contre le Schiſme, dans la quelle
on établit 1. l'injuſtice, 8 l'irregularité des refus de
Sacremens, de Sepulture, & des autres peines qu' on
prononce contre ceux qui ne ſont pas ſoumis à la
Conſtitution Unigenitus. 2. la competence des Juges
Laics pour " à tous ces actes de Schiſme. To.I.
- & II. Brevi BENEDICTI XIV. 2o. Novemb. 1752.
Apologie des devots de la S. Vierge, ou les ſentimens de
"e ſur le libelle intitulé: les Avis ſalutaires de
la Bien-heureuſe Vierge a ſes devots indiſcrets: ſur la
Lettre apologetique de ſon auteur, & ſur les nouveaux
Avis en forme de Reflexions ajoutez au libelle. Decr.
s. Junii 1677. -

Apologie des Lettres Provinciales de Loiiis de Montalte


contre la derniere Réponſe des PP. Jeſuites, intitulée:
Entretien de Cleandre, & d'Eudoxe. Decr. 11. Mar
tii 17o4. -

Apologie, ou Defenſe des Chrétiens, i" ſont de la Reli


gion Evangelique, ou Reformée, ſatisfaiſant à ceux,
ui ne veulent vivre en paix, & concorde avec eux .
ecr. 12. Decemb. 1624.
Apologie pour le Synode de Dordrecht, ou refutation du
livre intitulé: l'Impieté de la Morale des Calviniſtes.
ecr. 3 I. Martii 1681. N
Apologie pour les Caſuiſtes contre les calomnies des Janſe
niſtes par un Theologien, & Profeſſeur en Droit Ca
non. Decr. 21. Auguſti 1659. -

Apologie pour les Religieux Benedictins du Dioceſe, & pais


e Liége touchant leur preſeance, 8 prerogatives pour
ſervir de Réponſe à un écrit intitulé: Repartie de Mr. N
l'Abbé de S. Gilles. Ob traſgreſſionem impoſiti ſilentii.
Decr.17. Maii 1734. de Apo
PRO H I 8 I r O R U M. t3
de Apono Petrus. Vide de Abano. -

dc Aponte Laurentius. In D. Matthæi Evangelium Commen


tariorum litteralium , & moraliumTomus II. Decr.
27. Maii I 687.
4pprobationes Ijieologorum ex variis Religionibus ,.& Or
dini5us Do£irin« Üornelii Janfenii. Vide Teftimonia
, Eruditorum Virorum. -

Aquilinius Cæfar. De tribus Hiftoricis Concilii Tridenti


ni. Decr. 21. Martii 1668. -

d'Aquin Ludovicus Henricus. Vide Daquin.


Aretino Pietro. Opera omnia. Ind. Trid.
Aretiis (Benediétüs) Bernenfis. I. C7. App. Ind. Trid.
d'Argens Marquis. Vide Boyer.
d'Argentano Lüigi Frangefco. Efercizj. del Criftiano interio
re, ne' quäli s'infegnano le prattiche per conformare il
noftro ihteriore a quello di Gesti, dalla lingua France
fe tradotti nell' Italiana. Decr. 5. Julii I7i8.
Argolus Andreas. Ptolemaeus parvus in Gencthliacis, jun•
&tus Arabibus. Decr. Io. Jun. I 658.
Argygyias G. Epiftola ad Germanorum Principes. Ind,
ra -

Ario{to Lodovico. Vide Satire. -

Arithmæus Walentinus. Periculum Academicum, ideft Di


fçeptationum Legalium partus, in duas áíÜîïíô partes.
Decr. 16. Martii 164 I.
Arlenfis (Petrus) de Scudalupis. Sympathia feptem metal
lorum, & feptem felečtorum lapidum ad Planctas.
Decr. 4. Decemb. I 674.
Arnaldus Antonius, Advocatus ÉÉÉ
?s. Oratio contra
Jefuitas habita Parifiis 4. & 3. Idus Julias. Decr. 9. Ne
vembris I 6o9. -

Arnaldus Antonius, Theologus Pariffenfis. Epi- }


ftola , & Scriptum ad facram Facultatem
Parifienfem in Sorbona congregatam die 7. )
Decembris MDgLv. )
-Scripti pars altera ad facram Facultatem )
Parifienfem in Sorbona congregatam dic Io. ) Degr.
Decembris MDcLv. i } 3. Aug.
—Epiftola, & alter Apologeticus ad facram ) ' 1636.
Facultatem Parifienfém iii Sorbona congre- ) -

gatam die 17. Januarii anni MDCLvi. . )


—Epiftola ad Henricum Holdenum, cujus )
initium : Ea temporum conditione. & }
*- Vera S. Thognæ de Gratia fufficicnti,
effica
|
I4 INDEx LI BRo RU M
efficaci. doétrina dilucide explanata. )
- Prqpofitiones Theologicae düae, de quibus )
odie maxime difputatur , clariffime de- )
monftratae. )
-Lettre à une perfonne de condition fur ce , } Decr.
uieftarrivé depuis peu, dans une ÉÉÉÉÉÉ j 3. Aug.
e de Paris, à un Seigneur de la Cour. ) 1656.
-Seconde lettre à un Duc & Pajr de France, )
pour fervir. de refponfe à plufieursefcrits, )
qui ont efté publiez contre fa premiere let- )
tre.
-Inftru&ions fur la Grace felon 1'Ecriture, & les Peres,
avec 1' Expofition de la Foi de 1'Eglife Romaine tou
ςhant la Grace, & la Predeftinatiön par Mr. Barcos.
.Decr. 1 1. Martii 17o4.
Arnifaeus Henningus. Opéra gmnia. Decr. 7. Septem. 1609.,
' 26. Martii 1321., £? Decemb. 1622.
Arnoldus Qhriftophorus. É ÉÉÉÉ Philologicae.
3: Hiftoricae de Flavii Jofephi teftimonio, quod Chri
fto tribuit. Decr. 1o. Junii y662.
-Spicilegium. Vide Urfinus Joh. Henricus. •

Arnoldus Göthofredus. Hiftoria, & defcriptio Theologiae


Myfticae, igemque veterum, & novorum Myfticorum.
Decr. 4. Martii 17o9.
Arnoldus Nicolaus. Religio Sociniana, feu Catechefis Ra
coviana major refutâta. Decr. 1 ;. Jan. 1714.
d'Arodono Rabi Beniamin. Precetti d'effere impárati dalle
donne Hebree. Lezzioni. dichiarate amplamente da
regger la cafa, & allevar li figliuoli nel timor di Diq ,
É; dallaTingua Todefcâ nella volgare per Rabi
Giacob Alpron. Aggiuntoyi molti avvertimenti , c
nel finc diverfi preέétti d'infalar le carni. Decr. z.I.
an. 1752.
Arreft de lâ Cour du Parlement portant fuppreffion d'un
imprimé, intitulé : Lettres áe plufiqurs Evêques fur
1'obligation de priver de 1'oblation du Sacrifice de la
Meffé, & des füffrages de 1'Eglife ceux, qui meurenr
appellänts de la Coîftitution Unigenitus.[Brevi Cle
mentis XII. z6. Jan. 174o. - - -

Arreft de lacour du Parlemieít, qui fupprime-un imprimé


intitulé : Canonizatio Vincentii a Paulo. Parifiis Ty
pis Petri Simoni 1737. Brevi Clementis XII. 1 5. Febr.
1738., & Decr. 13. Apr. 1739. - -

Arrcft í lâ Cour du Parlcment fur deux imprimez e,fi.


P R o H I s I r O R U M. - `r4
me de Brefs du Pape, du 18. Janvier 17Io., 1'un con
cernant le Mandément, & autres écrits de M. 1'Evef
que de S. Pons, l'autrè. touchant le Traité de l'origi
ne de la$; compofé par le Sieur Audoul: duTr.
Avril 17Io.IDecr. 12. Junii I7Iz.
Arreft de la Cour du Parlement fur un Bref du mois d'Aouft
mil fixcent quatre-vingt, du 24. Sept. 168o. Etiam ma
aufcriptum. Brevi Innocentii XI. i8. Decemb. 1 68o.
Arreft de fa Cour rendu fur les Remontrances, & Conclu
fions de Mr. le ProcureurGeneral du Roy, qui le reqoit
appellant comme d' abus d'un Mandement du Sr. Ev&-
que de Vannes 5. Juin J744. extrait des Regiftres du
Parlement. Decr. 22. Maii 1745.
Arrét de la Cour de Parlement portant fuppreffion d'un li
vre intitulé : Inftruétion Paftorale de M. 1'Archevêque
de Cambray, & d'une Thefe foütenue en Sorbonnéke,
3o, O£tobre 1734., du 18. Fevrier 173 s. Brevi Clemen
tis XII. 18. Maii 173 ;.
Arfdekin Richardus. Theologia tripartita uni- ) ID
verfa. Tomus I.
—Tom. II. Pars I. & II. )
$ Donec
corri-
ÉÄi: ecenmo.

— Tomus III. ) gantur. § 17oo.


Artemidorus Oneirocriticus . &íus Africanus, five
difceptatiojudicialis apud Tribunal Praefulis Augüftini
inter veteris, & novitiae Theologiæ patronos.TBullæ
Urbani VIII. 6. Martii 1641., & Decr. 23. Apr. 1654.
Arthus, feu Arthufius Gothardus. Mercurius Gallo-Belgi
ςus Sleidano fuccenturiatus. Decr. 12. Novemb. 16i3.,
& 3. Julii 1613. -

Articulia Facultaté facræ Theologiæ Parifienfi determinati


iuper materiis Fidei noftræ hodie controverfis cum An
tidoto. Opus Joannis Calvini. Ind. Trid.
Articuli Fidei praecipui ad unionem utriufque Ecclefiae Ro
- ÉÉÉÉÉÉ , & Lutheranæ... Decr. 3o. Apr. 1685.
Artopoeus Henricus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Artopoeus Petrus . I. Cl. Ind. Trid. • -

-Evangelicae Conciones Dominicarum totius anni per


Dialeêtica, & Rhctorica artificia breviter traétatæ .
Ind. Trid.
Arturus (Thomas) Britannus. r. Cl. Ind. Trid.
Arumaeus Dominicus. Difcurfus Academici de Jure publi
co. Decr. 12. Oítob. 1619. -

•-Commentarius Juridico-Hiftorico-Politicus de Comi


tiis Romano-Germanici Impcrii. Decr. 18. Jus; I§. ¢&-
Ίς. IN DE x L I s Ro r u M
!
A. S. C. Differtatio pro Francifco Suarez de Gratia ægro op
reffo collata per abfolutionem a Sacerdote præfentc
impenfam, prævia peccatorum expofitione epiftolari.
Decr. Io. Junii 16; 8.
Afccfis Spiritualis pro Confraternitate S. Jofeph. £dita a
Confratribus íä. Confraternitatis in Ecclefiä Varfa
vienfi Carmelitarum difcalceatorum congregatis. Dec.
3o. Junii 167 I.
Afcianus Dorotheus. Montes Pietatis Romanenfes hiftori
ce , canonice, theologice dete&ti. Præmittitur Tragta
tus de Nervis rerumi gerendarum Romanæ Ecclefiæ.
Subjungitur Biga Scriptorum Pontificiorum : _Nicolai
Bariani Monte$ Impietatis, & Michaelis Papafavae De
cifio contra Montes Pietatis. Decr. 11. Martii I7o3.
Ashwarby Joannes. I. C!. Ind. Trid.
Askeve Anna. I. Cl. App, Ind. Trid. - -

Aslacus Conradus. De^ âicendi , & difcendi rationc libri


tres. Decr. 2. Decemb. I 622. -

Afferino Luca. Vide Scelta di Lettere.


Affertio Juris Ecclefiae Metropolitanæ Ultraje&tinae Roma
no-Catholicae adverfus quofdam, qui eam ad inftar
Ecclefiarum per Infidelium perfecütiónes deftructarum
jure priftino penitus excidiffe exiftimant. Per J. C. £.
J. U. Licent. éjufdem Ecclefiae Canonicum. Brevi Cle
mentis XI. 4. O'fo5. 17o7.
Aftone (Joannes) Apglus. 1. C!. Ind. Trid.
S. Athanafii Traétatus dé vera, & pura Ecclefia. Falfò ci ad
fcriptus. Ind. Trid.
Athí Michael Angelus. Sanétiffimæ Deiparæ Laudes
centum & quinquaginta Pfalmorum prima verba cxpo
nentes David §3 I . Decemb. I 624. -

Atrocianus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Atteftatio Notarialis, quod riéque Decretum SS. D. Urba
ni VIII. , neque Pauli V. Lovanii fit publicatum. Inci
pit : Ego infrafcriptus almæ Univerfitatis Studii Gene
ralis Öppidi Lovanienfis Notarius, & Scriba. Finit :
Petrus Mintaert Not. Bulla Urbani VIII. 6. Martii
I64I. -

de Auétoritate, officio, & poteftate Paftorum Ecclefiaftico


- rum 5 & quatenüs fint audiendi , e facris litteris decla
* ' * ratio. App. Ind. Trid.
Audingus Wêïí . 1. Cl. App. Ind. Trid. . .
Audoiil Gafpard. Traité de l'Origine de la Régale, & des
caufes
I73 C.
de fon établiffement. Brevi Clem.XI. i8. Jaa.
Avc«

PR o H I B 1 r O R U M. r7
Avenarius, vulgo Haberman Joannes. 1. Cl.App.Ind.Trid.
Avendafio Michael. De Divina Scientia , & Pfèdeftinatio
ne. Tomus I. II. & III. Decr. 17. Jan. & 3. Apr, 168;.
Avene (Joannes ) Rubeaquenfis. I. Cl. Ind. Trid.
AventifiusJoannes. I. Cl.Ind. Trid. -

'-Liber , in quo declarantur caufæ miferiarum, quibus


- - Chriftiana Refpublica premitur. Qui extat in Tòmo I.
Chronic. Turcicor. Loniceri pag.113. App. Ind. Trid.
Aventrot Giovanni. Lettera al poténtiffimo Re )
di Spagna, nella quale fi dichiara il mifte- ) Decr. 16.
ro #
Paefe Baffo.
elle xvII. Provincie del ) Marti;
) • I6. I. – –
- Eadem Hifpanico idiomate.
Avertiffemens falutaires de la Bien-heureufe Vierge à fes
devots indifcrets par M. W. Donec corrigantur. Decr.
3o. Julii 1678. •,

Avertiffement für la Declaration fuivante : Declaration de


plufieurs Religieux Benediétins de l'Abbaye Royale de
S. Lucien préfentée ,. & fignifiée à Mr. 1'Eyefque de
Beauvais lé r8. Avril 17, f TDecr. 2. Septemb. 1717.
Avertiffement fur les Lettres fuivantes : Lettre du R. P. D.
Charles Diffard au R. P. D. Jean Daret : Réponfe du
R. P. D. Jean Daret à la lettre precedente: Lettre edi
fiante au R. P. D. Thierri de Wiaixne. Decr.z. Se
ptemb. 1727. - -

Aveftiffement, cujus initium : Celui quia recueilli les paffa


É rappórtez cy-devant, a cru faire plaifir au pu
lic &c. Finis vero : à fin d'apprendre leur condamna- .
tion à plus de perfonnes. Quod habetur ?£?* Opu
fculi infcripti : Decret de N. S. Pere le Pape Inho
ςent XI. Contre plufieurs propofitions de Morale.
- Decr. 3 1. Martii f681. . . -

Auguftini, & Hieronymi Theologia. Ind. Trid.


Auguftini Hipponenfis, $£ Iprenfis de Deo omnes
• T falvari volente , & Chrifto omnes redimente Homo
logia. Decr. 23. Apr. 1654. *
de Auguftinis Thomas. Librorum omnium in Sacræ Indicis
Congregationis Decretis, prohibitorum ab anno 1636.
£; ad annum 1655. Elenchus ordine alphabetico di
geftus. Cum deficiens fit , nec omnia Decreta contineat
edita a S. Congregatióne ufque ad eum annum. Decr.
19. Junii 16;§.
Auguftinus Antonius. Vide Baluzius. Vide Maftricht.
4\vicinius Joanncs. 1. Cl. App. Ind. Trid,3 .

. Avie
;
£r£ InD ex L1 8Ro Ru M
Avis finceres aux Catholiques des Provinces-unies fur le
Decret de 1' Inquifition de Rome, contre Mr. l'Arche
vêque de Sebafte , avec, plufieurs pieces qui ont rap
port à fon affaire. Brevi Clement. XI. 4. 3}; I7o7.
Avitüs Academicus. Paraenefis ad Alumnos Almæ Univer
fitatis Lovanienfis, e qua liquet, quid deferendum fit
Conftitutioni Vineam Domini Sabaoth . Decr. 26.
Oäob. I7o7.
Avitus Aurelius. Molinomachia, hoc eft Moliniftarum in
Auguftinum Janfenii infultüs noviffimus. Decr. 26.
Novemb. 1663.
1'Avocat des Proteftans, ou Traité du Schifme , dans le quel
on juftifie la feparation des Proteftans d'avec 1'Eglife
Romaine, contre les objeétions des Sieurs Nicôle ,
Brueys, & Ferrand ; par le Sieur A,D.V. Decr.4. Mar
ttt I7o9. …

!Avocat du Diable, ou Memoires hiftoriques, & critiques


fur la Vie , & fur la Legende du Pape Gregoire VII.
Decr. 19. Febr. 1732.
Aurelius Paulus. Panegyris Janfeniana, hoc eft teftimonia
eruditorum virorüm celebrantia librum, cui titulus :
Cornelii Janfenii Augußinus ; addito Prologo Galeato.
Decr. 8. Apr. 1699.
Auruccio Vincenzo. Rituario per quelli, che avendo cura
' d'anime defiderano yegliáre fopra il gregge a loro
commeffo da Dio. Decr. 3o. Junii 167i. -

1'Autorité des Evefques fur les Benefices. Decr. 13. Martii


I 679. -

de l'Autorité de S. Pierre, & de S. Paul, qui refide dans le


Pape fucceffeur de ces deux Apoftrés. Decr. 24. Jan.
I 647.
de 1'Autorité du Roy touchant 1'aage neceffaire à la profeffion
folemnelle des Religieux. Decr. 3o. Junii 1671.
.
Autumnus Georgius. I. Cl. App. Ind. Trid.
gli Avvenimenti felici, o finiftri degli Amanti, reg9lati dall'
influenze de'Pianeti 1'anno 1744. Decr. 29. Apr. 1744.
d'Auxerre Charles-Gabriel Evêque. Vide Caylus.
Aymgn Mr. (Jgan.). Lettres anecdotes. & Memoires hi
' ftoriques du Nonce Wifconti au Qoncilc dc Trcntc ,
Decr. 7. Oäob. 1746,

* * de Ba
PRoRrB1 roru M. f9

B
de B%# Evefque. Ouvrages pofthumes, pu il eft prin
- cipalement traité des miracles contre Mr. l'Archevê

| que de Sens. Decr. 1. Februarii 17ς .


Eacchi, & Veneris facetiæ , ubi agitur de generibus ebrio
forum, & ebrietate vitanda. Decr. 18. Junii 165 I.
Baccinata, overo Battarella per le Api Barberine. Decr. 3.
Apr. 1669.
.Bachimius ( Arnoldus) Denftonius. Pan-Sophia Enchire
tica, feu Philofophia univerfalis experimentalis. Decr.
Io. Septemb. 1688.
Backgifferus ( Lucas ) Luneburgenfis.
/tg. -
1. C/. App. Ind.
Baconus ( Francifcus ) de Verulamio. De dignitate, &
jgj; Scientiarum. Donec corrigatur. Decr. 3.
.-Apr. I 669. . -

Ëadius Conradus. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Baduellus Claudius. Liber dé ratione vitae ftudiofae, ac lit
teratæ in matrimonio collocandae. App. Ind. Ë.
Bagatta Gio. Bonifazio. Vita della Ven. Orfola Benincafa.
Decr. 19. Septemb. 1679. -

laBagatelle, ou Difcours irjfiiques, og 1'on préte dcs fophif


fmes ingenieux au vice , & à l'extravagance pour en
.faire mieux fentir le ridicule. Decr. 1. Septemb. 177.
Eaillet Adrien. Les Wies des Saints. Tome I. Decr.4.Mar
ttt I7o9.
-Tome II. contenant les mois de May, Juin , Juillet,
& Aouft. Decr. 1 5. Jan. 1714. -

Baillius Robertus. Opéris Hiftorici , & Chronologici libri


duo, a creatione Mundi ad Conftantinum Magnum.
Decr. 1o. Septemb. 1688.
Bajus Michael. Opera cum Bullis Pontificum, & aliis ipfius
caufam fpe&tantibus ; ftudio A. P. fíçólôgi . Coloniae
Agrippina 1696. Decr. 8. Maii 1697.
balbus Hiéronymus. Ad Carolum V. Imperatorem de Co
ronatione. Decr. 17. Decemb. 1613.
«de Baldach, feu Waldach Durandus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Baldanus Theophilus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Balduinus Francifcus. Conftantihus Magnus, five de Con
ftantini Imperatoris legibus íj;; atque Civi
libus Commentarioruì libri duo. Ind. Trid.
B z. Baleus.
:
4© IND Ex Lr£ R oRU M
Baleus, feu Balæus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Ealingiüs Nicolaus. I. C!. Ind. Trid.
Baliftarius Joannes, non ille Carmelita , 1. C!. Ind. Trid.
Baluzius Stephanus . Vitæ Paparum Avenionenfium ;
Tom. I. & II. Decr. 11. Decemb. i7oo. - -

s-Antonii Auguftini Dialogorum libri duo de emenda


ti9ne Gratiani, cum notis, & novis emendationibus
ad Gratianum. Decr. 19. Junii 1674. -

Banck Laurentius. Pompa triumphalis, íe folemnis inau


uratio , & coronatio Innocentii Papæ X. Decr. so.
unii 1658.
—Taxa S. Cancellariae Romanae in lucem emiffa, & no
tis illuftrata. Decr. 16. Junii 1654., & 13. Novemb.
I 662.
—- Tariffa delle Speditioni della Dataria. Decr. 13. No
vemb. 1661. -

Bandinius Angelus Maria . Colleétio veterum aliquot


Monumefitorum ad Hiftoriam præcipue Litterariam
pertinentium. Donec corrigatur . Decr. 16. Maii
I7$ 3.
Pangius Thomas. Coelum Orientis, & prifci Mundi, tria
e Exercitationum literariarum repraefentatum. I)ecr.
1o. Junii 1659. -

Baraterius Johannes Philippus. Difquifitio Chronologica


de fucceffione áíüí Epifcoporum Romanorum.
Decr. 13. Aug. 1743. -

Pare; Galeranâ. La Semplicità ingannata. Decr. 4. Ju


tt I 66I.
Barba Pompejus. De Secretis naturæ. Ind. Trid.
Barbault (Mr.) Curé de Bouillant Diocéfe de Senlis. Let
tre éêrite à Monfeigneur !'Ég; de Senlis, au mois
de Novembre 1716. Decr. 17. Febr. 1717.
Barbofa Auguftinus. Colle&tanea Bullarii, aliarumve Sum
morumi Pontificum Conftitutionum ,. nec nQn praeci
puarum Decifionum, quæ ab Apoftolica Sede, & Sa
¢ris Congregationibus ufque ad annum 1633. emana
runt. Decr. 22. Jan. 1642.
— Remiffiones Do&orum, qui varia loca Concilii Tri
dentini incidenter traétafunt. Decr. 6. Junii 1611.
Barclajus Guilielmus. Tra&atus de Poteftate Papae, an, &c
quatenus in Reges, & Principes feculares jus, & im
erium habeat I Decr. 9. Novemb. 16o9. -

Barclajus Joannes. Pietas, five publicæ pro Regibus, ac


Principibus , & privatæ pro Guil. Barclajó P- 55
V una
(
PRo HI b I r o Ru M, : 2. I

Vindiciæ adverfus Card, Bellarmini Traétatum de Po


teftate Summi Pontificis in rebus temporalibus. Decr.
13. Maii 1613. . .
•— Euphormionis Lufinini Satyricon. Decr. 7. Septemb.
I609.
Barclay Robert. Apologie de la veritable Theologie Chrê*
tienne, ainfi qu'elle eft foütenue , & préchée par lé
peuple appellé par mepris les Trembleurs, traduite en
, Frangois.,Pecr. 41. Junii 1711. - . -

Barcos Mf. ( Martin ). Expofition de la Foi de 1'Eglife


Romaine touchant la Grace , & la Predeftimation .
Decr. I 1. Martii 17o4. -

Harlaamus Monachus. De Principatu, feu Primatu Papae,


Joanne Luydo interprete . Decr. 14. Novemb. 1609. ,
& 3o. Januarii 161o.
barì Adrianus . Inftitutio Chriftiani hominis. App.
Ind. Trid.
^- Liber fele&tas quaflam Epiftolas Erafmi Roteroda
mi continens. Æ. Ind. Trid.
Harlow Gulielmus. 1. Cl. App. Ind. Trid. -

IBarlumi a' direttori negl'Efëfcizj di S. Ignazio LojolaFon


datore della Compagnia di Gesti, per facilitare la pra
tica loro con qualfivoglia ftato di perfone. Decr.9 Se
ptemb. 1688.
38arnes , feu Barns Robertus. τ. CI. Ind. Trid.
—- Vitæ Romanorum Pontificum. Ind. Trid. -

Earnefius Joannes. Catholico-Romanus Pacificus. Decr.


6. Augufti 1682.
—Sentéhtia de Écclefiae Britannicæ privilegiis ex Cathol.
Rom. Pacif. Decr. 4. Martii 17o5.
ßaro Bonaventura. Opufcula profa, & metro ; argumenta
etiam varia. Decr. zo. Junii 169o.
Baronius Francifcus. Vindicata veritas Panormitana. Decr.
19. Martii 1633. - _•

IBaronius Robertus . Ad Georgii Turnebulli Tetragonif


- mum Pfeudographum Apódixis Catholica 5 five Apo
|#g; pro difputatione de formali obje&o Fidei. Decr.
3. Apr. 1669, - -

— Et cetera ejiifdem Opera omnia. Decr. 18. Junii 168o.,


1o. Maii 1757.
Earogius Vincentius . Theologiæ Moralis } p. -

Summa bipartita.Tomus I. & II. ) S. É


—Theologiâ Moralis Tomus III. Donec X °%%*
¢orrigatur. } 71.
33 A- Libij
2-2, I N D x x L 1 s R o R v Mt
— Libri quinque Apologetici pro Religio- } Decr. 27.
ne, utraque Theolqgia, moribus, ac } §ÃÄ.
juribus Ordinis Praedicatórum. I 672.
Parret Gulielmus. Jus Regis, five de abfoluto, & inde
pendenti faecularium Principum dominio, & obfequio
eis debito. Decr. 12. Decemb. 1644. .
de Barr9 Joannes ..Libri , & Scripta omnia magic4 artis. Ind.
Innocent. XI.
Bartholinus Thomas. Paralytici N. Teftamenti Medico,
& Philologico Commentario illuftrati. Decr. 22. De
cemb. 17oo.
Eartolus Sebaftianus. Aftronomiae Microcofmicae Syftema
novum. Decr. 21. Junii 1666. -

— In everfionem Scholafticae Medicinae Exercitationum


Paradoxicarum decas. Decr. 18. Jan. 1667.
- Idem alio titulo : Artis Medicae dogmatum communi
ter receptorum examen . Decr. 3. Apr. 1669.
Bafileenfium Miniftrorum Refponfio contra Näm . App.
s B.if}f I
. Ija/t/it Magnais 4neis impreffa a Joanne d
Imago typus 42meus impre/Ia a Joanne de
j % %.ff. £g £„£. I 636. £g; 5. Aprilis 1728.,
Bafilius GrQningenfis, qui & Weffelus Gansfortius. 1. Cl.
Ind. Trid.
Bafhagius Jacobus. Divi Chryfoftomi Epiftola ad Caefa
rium Monachum, cui adjunctæ funt tres Epiftolicae
Differtationes. Prima de Apollinaris Hærefi. Secunda
de variis Athanafio fuppofititiis Operibus. Tertia ad
verfus Simonium. Decr. 11. Apr. 1693.
— Hiftoire de 1'Eglife depuis Jefus-Chrift jufqu'à pre
fent, divifée en quatre parties. Decr. 26. Oétob. 17o7.
e—Sermons fur divers fujets de Morale , de Theologie,
& de l' Hiftoire fainte. Tom. I. & II. Decr. 1 5. Jan.
I7I4.
v- ÉÉire de laReligion des EglifesReformées. Tom.I.
& II. Decr. ;. Julii 1718. -

•— Et cetera j; Opera, in quibus de Religione agit.


Decr. Io. Maii 1757.
Bafhagius Samuel, De Rebus Sacris , & Ecclefiafticis Exer
citationes Hiftorico-Criticae. Decr. 4. Martii 17o9. -
-Morale Theologique, & Politique Â; les vertus, &
les vices de 1'homme. Decr. 7.Febr. 1718.
— Annales Politico-Ecclefiaftici a Cæfare Augufto ad
Phocam ufque. Tomi III. Decr. 2. Septemb. 1737. -
Baffanus Hieronymus. 1. Cl, Ind. Trid. Iia(i
i. * a1tun*


i P R o H 1 ■ 1 r o r u v. ' z;
Baftingius Hieremias. 1. Cl. App. Ind. Trid.
| Batavia Sacra , five res geftae Ap6ftolicorum virorum , qui
em Bataviae primi intulerunt; induftria, ac ftudio
| T. S. F. H. L. H. S. T. L. P. V. T. Decr. 19. Julii 1712.
| Battaglia Francefco Maria . Galeria fpirituale arricchita di
| Varie, e belliffime divozioni. Decret. 21. Novemb.
I 69o. - -

Battenheimer Georgius." I. CI. Ind. Trid.


de Baucio Carolus. Praxis Confeffariorum, Traétatus ma
• gnopere neceffarius ad munus Confeffarii. Decr. 13.
Aug. 1634. . . :

Baudius” Dominicus. Poematum nova editio. Decr. 16. ,


ΛMartii I 62 I. - -

—Orationes. Decr. 12. April. 1618. -

■» ' Baume de Galaad, ou le yeritable moyen d'obtenir H;j:


‧ioí&íéháîéíiãåëïííáÉÉåëï Eglife. Decr.
4. Martii 17o9. -

Bauny Stephanus.Theologia Moralis." ) 1)ecr. 26


-Somme des Pechez qui fe commettent ) O£tobris
•,***
en tous eftats.
I 64o.
— Pratique du Droi&t Canonique. -

Bauwens Armandus. Differtati6 de concordia Sacerdotii,


& Imperii, habita in Univerfitate Lovanienfi , quinto
idus Novembris anni 1713. Decr. I ;. Febr. 172. $. -

Eayardus Oétavius . Beatæ Mariæ Virginis fine originali


labe conceptæ fingulis horis dicendæ Laudes, e Sacrae
Scripturae locis excerptae. Decr. 4. Maii 174*. -

de Bayeux ( Frangois Armand) Evefque. Vide Lorraine.


Bayle Pierre. I)i&tionaire Hiftorique , & Critique. Decr.
] 2. Decemb. 17oo., ac 11. Martii J7o3.
*— Et cetera ejufdem Opera omnia. Degr. ro. IMaii 1757.
Bayli Luigi. Lá Pratica ài pietà, che inßgna, a! Criftiano
il vero modo di piacefe a Dio, dall' Inglefe tradotta
nell' Italiano da G. F. Decr. 19. Julii 1711.
dcBayonne André Evêque. Lettre Paftorale, & Mandement
au fujet de la Conftitution de N. S. Pere le Pape, du 8,
Septembre 1713. Decr. 2. Maii 1714.
β. D. S. Opera pofthuma. Vide Spinoza .
Beatus Georgitis . Sententiarum definitivarum Saxonic. de
Matrimönialibus Centuria. Decr. 3o. Jan. I 6ro.
de Beaufobre Ifaac. Hiftoire Critique de Manichée, &c du
Manicheifme. Decr. 18. j}; I742. -

dc Beauvais Evefque. Mandement fur lä $ignature duFormu


c du 13. Juin 1663. Decr. 5. Jan. 1667.
B 4 - - Bcbe
$ 4. INDEx L 1 B R o R U M.

Bebelius Baltafar. Antiquitates Ecclefiae in tribus prioribus


poft Chriftum natum fæculis. Decr. Io. Septemb. 1688.
— Et reliqua ejufdem Opera omnia. Decr. Io.Maii 1757.
Bebelius Hénrióus. De Inftitutione, puerorum , )
, quibus artibus, & præceptis tradendi, & in- ) Ind.
ituendi fint. . . ) Trid.
-Facetiarum libri tres.
— Triumphus Veneris. I - —

Beconus Thomas , I. Cl. App. Ind. Trid.


Beda Noel. Confeffion. ά tamen falfo ei adfcribitur.• • •

'pp. Ind. Trid. *

Bedroftis (Jacobus) Pludentinus. 1. Cl. Ind. Trid.


de Behault Laurentius.Thefes de Ortu, & Vita Chrifti, cum
quodam Impertinenti incipiente : Epifcopos Belgii ad
mittere non debere &c. Ob contraventionem fileatii a
San£iiffimo impoffti., Decr. 7. Septembris 169$.
Bejerus Cafolus Chriftophorus. I. C7. App. Ind. Trid.
Belial. Vide Liber Belial. • • •
Bellanda Matteo. Vide Soldato Svezzefe. - -

de Bellaunay ( Mr.) Archidiacre de Corbonois, & L. Martin


Chafioine Theologal de Seez . Lettre écrite à Mr.
1'Evêque
les di
de Seez `âu mois, de Nov. ou Dec. 1716. fur
§}jg;
de ce Diocéfe par rapport à la Confti
tution Unigenitus . Decr. 17. Faebr. 1717.
-

Pelli Luca. Coiâménto fopra il Convito di Platone. Donec


corrigatur. Decr. I6. Martii 1611. -

Bell' Huómo Gottardo. Il Pregio, e l'ordine dell'grationi


Qrdinarie, e miftiche. Donec corrigatur. Decr. 16.
- avemb. 1681. -

Beltzius Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Bclydinghe van de feven Pünéten ofte Artikelen des Ghe
' ' lqofs , de welcke een-ieder moet weten door noQdi
gheyfdes middels , om faligh te worden. Igeß : Pro
Jèffio feptem Punótorum , ßje Articulorum Fidei, quos
jnufquifque fcire debet neceffitate medii ad falutem. Sine
1gcó ímpreffionis. Decr. 6. Aug. 1681.
Belydinghe`yäfi de feven Pun&ten 3fte Artikelen des Ghc
loofs , de welcke een-ieder moet weten door noodi
hé§ât des middels, 9m faligh te yorden, wat bree
et $$$$$ om beter té werftaen. Den tweden
druck , Tgt Bruffel 1673. Igeß : Proféffio fèptem Pun
άorum , five Articulorum Fidei, quo3 ünufqüifque fcire
debet neceffitate medii ad falutem . latius expôfiti, ut
relius intelligantur. Editio fecunda. Bruxelli3 1673.
• Decr. 6. Aug. 1682. , Bgly
P R O H I B 1 r ο R U M. 2£
Eclydinghe van de feven Pun&ten ofte Artikelen des Ghe
loofs, de Welcke een-ieghelych moet weten door noo
digheydt des, middels , omi faligh te worden , wat
breeder vyt-gheleydt ofm beter te verftaen. Tot Bruf
fel 168o. Idëft : Profeffio fèptem Punctorum , five Arti
culorum Fidei , quos ünufqüifque fcire debet neceffîtate.
medii ad falutem , latius éxpofiti , ut melius intelligan

tur. Bruxellis 1 68o. Decr. 6. Aug. 1682. .


Benamati Gian-Batrifta. Manuale comodo per li Curati.
Decr. 2. Septemb. 1727. - - -

Benamati Guido Ubaldo. Il Principe Nigello . Decr. 2.6.


, • O&fob. I 64o. , - * , *

de Benediétis Benedi&us. Antithefis de Antichrifto contra


Guillielmum Witackerum . Nififùerit ex correäis ,
j£'j; Romae. Decr. 3o. Jan.Tr61o. .
„ Benediótus ( Erafmus ) Silefius. I. Cl. Ind. Trid.
la Benedizione della Madonna in ottava rima, cujus initium :.
* A te colle mani giunte . App. Ind. Clement. XI.
de Beneficiaria (Re) Differtatiofiés tres, ubi Caroli III. Au
rii , Hifp. Regi§ Ediétum , quo fruétuum capionem
in facerdotiis externorum , & vagantium Clericorum
jubet, tum fummo , tum optimg jure , reéte , atgue
ördiné faétum demonftratur . Brevi Clementis XI.
17. Febr. 17 ro. . . . - - -

Benjamin Tudelenfis. Itinerarium . App. Ind. Trid.


Benius Paulus : Qua tandem ratione j;rimi poffit contro
verfia de efficaci Dei auxilio, & libero arbitrio. Decr.
, 16. Decembr. I 66;. -

Bennazar Petrus. Brève, ac compendiofum Refcriptum


nativitatem, vitam , martyrium , cultum immemora
bilem Raymundi Lulli cómple&tens. Decr. 1o. Junii
„ I 696. ., -

Beno, feu Bennö Cardinalis. De Vita, & gcftis Hilde


. brandi Papae . Ind. Trid.
Benthamus ( Thomas) Anglus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Benvenuti Francefco. Metodo della corfezione paterna,
eftratto da alcune rifpofte del Dottore Federigo Gian
netti . Decr. 19. Maii 1694. . _,
Benzelius Henricus'. Syntagma Différtationum habitarum
, in Academia Lundenfi . Decr. I I. Martii 1754.
Benzi Bernardinus . Differtatio in cafus refervatos Venetae
Dioccefeos. Decr. 16. Aprilis 1744.
— Praxis Tribunalis Confcientiæ , Ê, Tra&atus Theo
$É;
Moralis de Sacramento Pœnitentiæ , Decr. 21.
aut I74$. B ; - Bcr
16 INDEx LI B RORUM
Berchetus Tuffanus. Vide Confilium pium.
Berengarius Diaconus Andegavenfis. 1. Cl. Ind. Trid.
Berenicus ( Theodofius ) Noricus . Tuba pacis occenta
Scioppiano belli facri Claffico. Decr. 9. Maii 1636. ;
Berexafius Petrus. I. Cl, App. Ind. Trid. -

Bergius (Matthias) Brunfyiçenfis. I, C/. App. Ind. Trid.


Beriùgerus ( Erichus) Philyreus. Difcurfus Hiftorico-Po .
liticus in tres feétiones diftributus , quibus errQres
fcripturientium noftri ævi deteguntur'. Decr. 11. No
vemb. I 616.
Berlando ( Matteo), e Jacopo Filippo Ravizza. Il nuovo
Confederamentó di Giésü il Meffia Salvator noftro .
givolgarizzato fedelmente di Greco , e refo intelligi
bile iiifino al volgo. Decr. 2 1. Jan. i7. 1.
Berlichius Matthias.`Conclufiones pra&ticabiles fecundum
Qrdinem Conftitutionum Augüfti Ele&toris Saxoniæ .
. Pars I., II., III., IV., & V. Decr. Io. Junii 1659. .
Hernardi ( Bartholomæus ) Cembergenfis Paftor . I. Cl.
Ind. Trid.
3ernardi Bartholomæus . I. Cl. App. Ind. Trid. _ .
Berneggerus Matthias. Obfervatiòhes Hiftorico-Politicæ.
ccr. 10. Junii 1659.
diBernieres Lovvigni Gio. Opere Spirituali, onde fu cavato
il Chriftiafiö interiore, overo Guida ficÜä per quelli.
che afpirano alla perfettione. Parte I., e II. Decr. 19.
Martii I 692. A.

Beroaldus Matthaeus. I. Cl. App. Ind. Trid.


Berquinus Ludovicus. 1. C!. App. Ind. Trid. L.
Berruyer Ifaac-Jofeph. Hiftoiré du Peuple de Dieu, depuis
δn origine jufqu'à la naiffance du Mcffie. Decr. 17.
aii 1734.
Eadem Itálice : Storia del Popolo diDio dalla fua ori
gine fino alla nafcita del Meffia . Decr. 18. Febr. 1757.
•— Hiftoire du Peuple de Dieu, depuis la naiffance,du
Meffie jufqu'à la fin de la §#39; . Decr. 14. Apr.
175 s., & Brevi Benediäi XIV. 17. Febr. 1758.
— Eadem Italice : Storia del Popolo di Dio')
• dalla nafcita delMeffia fino al fine della Si- )
nagoga , trado£;i dal Francefe._. ;£.

— Räccoltà di Différtazioni, feu Differtatio- ) άΧj;.


nes. Ouibus additur :
_- ÉÉ?della $econda Parte dell' Iftoria dcl } i%£$.
Popolo di Dio, contro le calunnie d'un li- ) *7***
bello intitolato: Progette d'Iftruzion Pa- }
:orale. : - Í3er
i
P R O H 1 8 1 T O R U M. 2y

· · · Bertramus: De Corpore, & Sanguine Domini. Ind. Trid.


Berus Ofwaldus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Bcfoldus Chriftophorus. Difputationum Nomi- ) Decr.:
co-Politicarum libri tres. • Oäob
— De Jurifdiótione Imperii Romani Difcur- ) Έζ
. . fuS .
.—Templum Juftitiae , five de addifcenda , & exercenda
Jurifprudentia Differtatio. Decr. 16. Majiii I 62. I.
— Différtatio Politico-Juridica de Fœderum jure. Decr.
3. Julii, 1613.
Befferer Georgius.. I. Cl. Ind. Trid. -

Bettini Luca.`Oracolo della renovatione della Chiefa, fe


, condo la dottrina del Savonarola. Ind. Trid.
Bettus Francifcus. I. Cl. Ind. Trid.
Betulejus ( Xyftus) Auguftanus. 1. Cl. Ind. Trid.
-Sufanna, Comoedia Tragica. App. Ind. Trid.
Beyeregius Gulielmus . ΣΤNOAIKON , five Pande&tae
• Canonum Sanétorum Apoftolorum , & Conciliorum.
ecr. 22. Junii 1676.
Beumlerus (Marcus) Tigurinus . 1. Cl. App. Ind. Trid.
-Theodoreti Epifcopi Cyri Qialogi tres , cum verfione
Latina Vi&orini Stiigelii, & Analyfi Logica. Decr. 7.
Augufti I 6o3. -

Beurhufius Fridericus .- r. C/. App. Ind. Trid.


aBeuft Joachimus. Le&tura in Titulum Digefti Veteris de
Jurejurandq . App. Ind. Trid. -

, -Tra&tatus de Spöhfalibus , & Matrimoniis ad praxim


- Forenfem accommodatus. Decr. 3. Julii 1613,
- IBeyer Chriftianus. I. Cl. Ind. Trid.
.* Beyer Germanus. I. Cl. App. Ind. Trid.
} ' Beyer Hartmannus. I. Cl.Ind. Trid. -

- Eeza ( Theodorus) Wezelius. I. Cl. App. Ind. Trid.


*-La Confeffione gorretta, e ftampåta di nuovo in Ro
ima per ordin del Papa, Qugd falfo dicitur, cum fit
- Libellus Geneva impreffus I Decr. i3. Julii 16o9.
*- Icones, ideft veræ imagines virorum doétrina £mul,
.& pietate illuftrium . ΈΤΓΒύ. I624.
IaS.Bible, ou le Vieux, & le Nouveau Teftament, avec un
Commentaire littéral compofé de notes choifies, &
ì - - tirées de divers Auteurs Anglois . Decr. 22. Maii
* ... I745.
r Bibliander Theodorus. r. Cl. Ind. Trid.
— De Fatis Monarchiae Romanæ fomnium, vaticinium
Efdræ Prophetæ explicatum. Ind. Trid.
— Ser

É
a8 IN D E x L r B R o R U M
—Sermo divinæ majeftatis voce pronunciatus in monte
, , Sinai. App. Ind. Trid.
Bibliorum (Novorum) Polyglottorum Synopfis : Decr. zj .
Julii 1686.
.
Bibliotheca Fratrum Polonorum. Decr. Io. Maii 1757.
BibliQthcca Hiftorico-Philologico-Theologica Bremenfís ;
, . Décr. 2. Sept. 1727., & 15. Maii 1757.
Bibliotheca Lubecenfis. Decr. 14. Jan. 1737.
Bibliotheca ( Magna) Ecclefiaftica, five nötitia Scriptorum
Ecclefiafticorum veterum, ac recentiorum. Decr. 14.
an. I737. - - - - -

BibliQtheca Studii Theologici ex plerifque Do&torum prifci


$culi monumentis colleéta. Donec expurgetur. App.
- Ind. Tria. - - -

Bibliotheque Britannique, ou Hiftoire des Ouvrages des


* Savans de la Grande-Bretagne. Decr. 28. JuliiTi742. ,
... & Io. Maii 1757. - -

Bibliotheque Germanique, ou Hiftoire litteraire de 1'Alle


imagne 3. & des pays du Nord. Decr. 28. Julii 1742. ».
Io. Maii 1757.
Bibliotheque jarifchifte, ou Catalogue alphabetique des
Livres Janfeniftes, Quefnellifte§, Bajaniftes, ou fu
„fpg&ts de ces erreufs TDecr. zo. Septemb. 17 49.
Biblijs; Raifonpée des Ouvrages des Savans áërEuro
-

pe. Decr. 18. Julii 1741., & ío. Maii 1757.


Bibliotheque Univerfelle , & Hiftorique. Opus Joannis
. Clerici : Decr. 17. Maii 1734.
34. - - - -

Bidenbachius Balthafar. I. Cl. App. Ind. Trid.


Bidenbachius Johannes. Quaeftiòhum nobilium hendeca
des II., quibus tam fuprema territorii, quam meri
uoque imperii jura , & immunitates explicantur.
- ecr. 11. Decemb. i624.
Bidenbachius Wilhelmus T. Cl. App. Ind. Trid.
Bigel Jafparus. I. Cl. Ind. Trid. -

de lâTBigne Margarinus. BibliothecaSanétorum Patrum. Do


ncc expurgetur. App. Ind. Trid. -

de'Bignoni Mariò. Il Sarituario. Decr. 17. Septemb. 1672.


Domenicale . Prediche fopra le' xxiv. Domeniche
doppQ la Pentecofte. Decr. 2. Octob. 1673: ..
— Scráfici fplendori compartiti per li giorni di Quarefi
ma. Decr. 19. Junii 1674.,
Bigot Francifcus. I. Cl. App. Ind. Trid.
EiIlicanus Theobaldus. jÉ Gerlachius . .
Bilftenius Joannes. Syntagma Philippo-Rameum
a -
ajg 1bc
P R O H I g I r o R tJ M. 29
liberalium, methodo brevi, ac perfpicua concinna
tum. Decr. 7. Aug. I693. -

Binderus Georgius. I. Cl. App. Ind. Trid.


Einet Joanngs - Procedenti áb utroque: Quaeftio Theolo
gi* . Qua eff fpeciofiorSole. Sapientiâ 7. y. 37. Tho
ës, qùas tüeri conabitur Joanfies Roland die I. Se
ptefhbfis 1707. in Scholis exterioribus Sorbonae. l)ecr.
26. Očtob. I7o7. - - - ' • •

Binghamus Jofephus.Qrigines, five Antiquitates Ecclefia&


{ticæ. Decr. 17. Maii 1734.
Bifaccioni Majolino ._ Continuatione del Commentario
delle guerre fucceffejn Alemagna. Decr. 23. Aug. 1634.
BifchoffMelchior. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Bifcia Benedetto. Infegnanienti fpirituali per )
la MQnaca. . . - . ) Décr. *:
-Brevi Documenti per 1'anime, che afpi- ) Februarii
rano alla Criftiana perfettione. ) 1688.
— Giesui fpecchio dell' Anima.
Bifterfeldius Johannes Henricus. De uno Deo, Patre , Fi
lio, ac Spiritu Sanéto myfterium pietatis contra Joh.
Crellii de uno Deo Patre libros duos. Decr. 18. De
cemb. 1646.
3Biverus Petrus. Epißola : Do&oribus Jan- ) -

, fenianis S. P. D. Ad rem, ad rem. quod ) Bulla Urba


nulla res eft, omnino nihil eft: S. Àug. ) ni PP.J/III,
Ad rem , Amici , ad rem. ) 6. Martii
\- Epißola : all' Eminentiffimo, y Reve- ) 1641., & De
rehdiffimo Sefior Cardenal. de la Cue- ) cr. 1. Aug.
ya de la Congregacion de la S. Inqui- } I64I.
, ficiQn .
ßizault (Mr.) Prêtre de 1'Oratoire Curé de Foffey. Lettre
écrite à Monfeigneur 1'Archevêque de Rqiien le . . .
Q&tobre 1716, äü fujet de la Conftitution Uaigenitus .
Decr. 17. Febr. I7I7•, , -

Blacvellus Georgius. Vide Quaeftio bipartita.


fe Blanc Ludovicu$. Thefes Theologicæ variis temporibus
, in Academia Sedanenfi editæ.TDecr. 4. Dec. 1715.
Blanc-Mont. Vide Dufeu.
Blancus Joannes. Divina fapientia arte conftruéta ad co
gnitionem , & amorem Dei acquirendum. Decr. 16,
Oetob. 1646. - -

*- Sapientiæ Examen, in quo eruditiffimi yiri Peripate


ticæ , & %¤É doétrinæ apologi dubia folvuntur •
'ecr. II. Jun. I642. ,'
42. , Blan
3o INDE x L 1 b Ro Ru M
BlandrataGeorgius. τ. Cl. App. Ind. Trid. • . •••

Blafius Joanne§. 1. Cl. Ind. Trid.


Elaft (the Firft ) of the trumpet againft the monitruos ré
giment and empire of yomefi . Ideft :,. Primus fonus.
buccina contra monftruofum regimen & imperium fæmi
narum. App. Ind. Trid.
Elaurerus Ambfófius. 1. Cl. Ind. Trid.
Blaurerus Thomas. I. Cl. Ind. Trid. .
-
-

-
.
Bleynianus Antonius Fabricius. In Theoriam & praxihi
Beneficiorum Ecclefiafticorum Introduétio . Donec
... corrigatur. Decr. 18. Jan. 1612.
flosj; ( Nicolaus) Ludimagifter Leydenfis.
114. A rtg. - -
1. Cl. App.
Blondellus David. De Jure Plebis in Regimine Ecclefiafti
co Differtatio. Decr. 1o. Junii 1638.
- Pfeudg-Ifidorus, & Turrianus vapulantes : feu editio,
& cenfura nova Epiftolarum , quas Urbis Romæ Præ.
fulibus a B. Clemente ad Siricium Ifidorus Mercator
- - -

£j;

. Decr. 4. Julii 1661.
aliter. Epiftolarum Decretalium , quae vetuftif
fimis Pontificibüs Romanis tribuuntur, Examen per
D. B. C. Decr. 4. Julii 1661.
-A&tes authentiques des Eglifes Reformées de France,
Germanie, Grande. Brettagne , Pologne , Hongrie ,
Pais Bas. Deer. 4. Maii 1799. .
-Et cetera ejufdem Opera, in quibus de Religione tra
, &fat. Decr. io. Maii 1757. - *

Blouin Claudius._Matri Filium adoranti. Quaeftio Theo


logica. Thefes defenfae Parifiis in Sorboha. Decr. 12.
Jünii 1676. * - -

Blyenburgius Damafus. Venerum Blyenburgicarum, fivé


horti amoris areolæ quinque. Decr. 7. Aug. 16o3.
Boccaccio Giovanni. Il Decameronc , ovvero Cento No
velle. Donec expurgetur. Ind. Trid.
Boccalini Trajano. Commentarj fopra Cornelio Tacito.
- -

*
.
ecr. 19. Septemb. 1679. -

-La Bilancia Politica di tutte le fue Opere con gli Av


vertimenti di Ludovico du May. Parte I. II. e III,
Decr. 1 3. Martii .& 19. Sept. 1679. -

18ocerus ( Joannes) Lubecenfis.TI. Cl. App. Ind. Trid.


Bochellus Laurentius. Decretorum Eccléfiae Gallicanæ Li
bri VIII. Donec corrigantur. Decr. 3. Julii 1613. - *
Bockelmannus Joannes É; . Traétatus pofthumus
de Differentiis Juris Civilis, Canonici, & hodierni,
quem
P R o H I s I r ο R U M. 3r
quem Cornelius Van-Eck edidit, & præfatione auxit.
ecr. 2. I. Jan. 171 I.
Dodg;gius , Jeu Bödehborgius Danicl.
Z
/taq.
1. Cl. App. Ind.
-

Bodenftein ( Andreas) Caroloftadius. r. Cl. Ind. Trid. -


Bodinus Joannes. De Republica libri VI. Decr. 15. Oäob.
I 592.
— De Magorum Dæmonomania. Decr. r Sept. 1 594. .
— Methodus ad facilemHiftoriarum cognitionem.
Ind. Trid.
%p.
— Univerfae Naturae Theatrum. Decr. 19. Martii 1643,
Bodius Hermannus. I. Cl. Ind. Trid. • . "

Boehmerus Ju(tus Henningus. Animadverfiones in Infti


tutiones Juris Ecclefiäftici Claudii Fleury. Decr. 182
Julii 1729.
*- Inftitutiónes Juris Canonici tum Ecclefiaftici, tum
Pontificii ad methodum Decretalium, nec non ââ fora
Catholicorum, & Proteftantium compofitae. Decr. 11.
Maii 174;.
-Schilterüs illuftratus. I)ecr. 11. Maii 1749.
Boethius Henricus. 3. Cl. App. Ind. Trid.
.Boffinus Petrus . I. Cl. App. É; Trid. . .
di Bogliafco Michel'Angeló. Indulgenza Plenaria , e Giubi
leo, perpetuo per tutti.li Fedeli Chriftiani, conceffa
dallâ bócca di N. S. Giesii Chrifto alla $};!; della
.JMadonna degli Angioli in Affifi. Decr. 18. Junii 168o.
Boiffardus Janus ÉÉ . Icones Virorum illuftrium do
άtrina , & eruditione praeftantium ad vivum effi&tae
cum eorum Vitis . Pars I. II. III. & IV. Decr. 16.
Decemb. 16ος.
-Idem alio titülo : Bibliotheca,five Thefaurus virtutis,
& gloriæ, in quo continentur illuftrium doótrina Viro^
rum effigies, & vitae. Decr. 16. Jan. 1633.
deBolleville Prieur'. Réponfe au Livre .intitulé : Sentimens
de quelques Theólogiens de Hollande fur 1' Hiftoire
Critiqué du Vieux Téftament. Decr. I. Decemb. 1687.
Romelius ( Henricus) Wefalienfis. 1. Cl. Ind. Trid.
Bonartes Thomas. Concordia fcientiae cum Fide, e diffi
cillimis Philofophiæ, & Theologiae Scholafticæ quæ
ftionibus concinnata. Decr. 13. Novemb. 1661.
S. Bonaventura Anterus Maria. Auri, gemmarumque my
tica fodina, five Charitatis Congregatio a Domino
noftro Jefu Öhrifto fundata, & fälüberrimis regulis
communita. Donec corrigatur. Decr. 9. Febr. 168 §. -

w- Sve
32. IN D E x L I B R o RU M
-Svegfiatojo de' sfacendati, e ftimolo d'affaccendati
.
-
er ben impiegare il tempo. Decr. 14.4pr. 1682.
Bonfinius Antonius. Sympofión trimeron , fivé de pudicitia
.conjugali, & virginitate Dialogi III. App. Ind. Trid.
$. Bonini Filippo Mariâ. L'Ateifta cofivinto í. fole ragio
.
. ni. Decr. 19. Apr. 1666. -

*- I. Officio di Mària Vergine trafportato daha Latina


all' Italiana lingua. Decr. 19. Junii 1674.
de Bonis Francefco. La Scimia del Montalto, cioè un Libric
ciuolo intitQlato : Apologia in favore de'Santi Padri.
contra quelli, che in matèrie mòrali fanno de' mgdefimè
É&í : convinto di falfità. Decr. 16. Oäob. 17or.
άeBon ieu Sieur. De la Grace viétorieufe de Jefus Chrift; ou
Molina, & fes Difciples convaincus de l'erreur des Pe i
lagiens, & des Semipelagiens. Decr. 23. Apr. 1654.
Bonfiéíóhäìïëïíôïíë irreprochable efi fa conver
ation, diyifé en trois parties. Decr. 18.Jan. 1667.
bonnei Frahcifcus. Traétatus de ratione difcendi. Decr.
18. Junii 165 r.
Bonnus Hermannus. r. C!. Ind. Trid. - .

a Bononia Bernardus. Manuale Confeffariorum Ordinis Ca*


puccinorum. Decr. 28. Julii 1741.
Eongis Joachimus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Bophart Jacobus. De Studiö literarum , & juventute eru
dienda. Ind. Trid.
Boquinus Petrus. 1. Cl, App. Ind. Trid.
Borbonius (Ludovicus) Pffnceps Condaeus. Literæ ad Ca
rolum IX. Galliae Regem." App. Ind. Trid.
Borbonius (Nicolaus) Vähdoperaiius. I. Cl. Ind. Trid.
delaBorde Pere. Principes fur 1'effence, la diftin&tion, & les
limites des deux puiffances fpirituelle , & temporelle ;
Brevi Benediéti XIV. 4. Martii 175 ;. ' -

Borjon Charles Emanuel. Compilation du Droit Rqmain,


du Droit Frangois, & du Droit Canon: des Dignitez
Ecclefiaftiques', oui il eft traité du Pape, des Patriar
ches, des Cardinaux. Tom.I. Partie I. & II. Decr. 19.
aii 169o. & 22. Decembr. 17oo.
*- Des Offices Ecclefiaftiques, öu il eft traité }
des Ę , Wicelegats , & des Nonces. )
Tom. II. ) Decr.12.
*-Des Matiéres Ecclefiaftiques, ou il eft trai- ) Decemb.
té de l'inftitution des Dróits,des Biens, des ) 17oo.
Privileges , Tom. III. -

~Des Matiércs Bcncficiales, ou il eft traité )


des ' !
PR o H r β Ι τ ο R U M. 33
des Benefices, de la nomination, de ) l)ecr. 21. Dec.
l'inftitution. Tom. IV. I7oo. . .
Eornitius Jacobus. Traétatus duo. I. de Majeftate Politj
ca, & fummo Imperio, ejufque funétionibus. II. de
Præmiis in Republica decernendis, deque eorum ge
neribus.^ Decr. 21. Nov. 1619.
Borremanfius Antonius. Variarum Le&ionum liber , ia
quo varia utriufque linguæ auétorum loca emendan
fur. Decr, 3o, Julii 1678.
Borrhaus ( Martinus ) Stuggardianus. I. Cl. Ind. Trid.
Bqrtius Matthias. De natúra Jurium Majeftatis, & Rega
£ium Explicatio. Decr. 21. Novemb. 1619.
Pofius Joannies Andreas. Schediafma de comparanda poti:
tia Scriptorum Ecclefiafticorum , Decr. 11. Martii
I7o3.
Poffius Joannes Angelus. Traétatus de Scrupulis, & eorum
remediis, tum in univerfum, tum fpeciatim circa par*
ticulares materias. Decr. 4. Decemb. 1674.
Boffuet (Mr.) Evêque de Troyes. Projet áé Réponf: à
M. de Tencin Archevêque d'Embrufi. Decr. 7. Oäob.
I746.
Bot&*&iovanni . Relazioni Univerfali. Non permittun:
tur, nifi correétè juxta editionem Taurineffem anni
I6oI. T)ecr. 2. Décemb. I 621.
Botfaccus Johannes. Promptuarium allegoriarum tribu
tum in Centurias xvr 1 1. & fupra. Decr. io.Junii 1654.
— Et cetera ejufäem Opera de Religione traäantia. Decr.
Io. Maii f757.
Eoverius Zacharias. Annales Minorum )
Capucinorum . ) Nifi fuerint corre
— Annali dell' Ordine de' Frati Mi- ) &íi juxta Decr.
nori Cappuccini tradotti nell' Ita- ) 15. Novemb.
liano da^ Fr. Benedetto Sanbene- ) I651.
detti .
de Boulogne Pierre Evefque .•Vide Langle.
Bourignon Anthoinette. La Lumiere $ Monde, recit tres
veritable d'une Pelerine voyageant vers 1'eternité, mis
au jour par Mr.Chriftian de Cort. Dec. 1 5. Maii 1687.
— La Lumiere née en tenebres. Decr. 3o. Junii 1671.
— Et cetera ejufdem Opera omnia. Decr. 1o. Maii 17*7.
Bouzaeus Ludovicus. Problematum mifcellaneorum Anti
Ariftotelicorum Centuria dimidiata. Decr. 1 5. Febr.
I 62. $.
Boxhornius Marcus Zuerius. Hiftoria Univerfalis £:: -

pro
E4 I N D Ε x L 1 s R o r u m.
& prophana a Chrifto nato ad annum ufque 16go. Ac
ceffit Appendix proximorum fequentiumÂnnorum res
_ complexa. Decr. 3o. Julii 1678.
deBoyer (Jean.Baptifte ) Marquis d'Argens. La Philofophie
du bon-fens, ou Reflexións Philófophiques fur 1'iiicer
titude des connoiftances humaines. Decr. 21. Febr.,
& 16. Maii 1753.
Boyle Robertus. Cogitationes de Sacræ Scri- }
pturae ftylo. ) De
-De amore Seraphico, feu de quibufdam ) É:
ad Dei amorem ftimulis. -

-Summa veneratio Deo ab humano intel- ) *7°


leétu debita. )
Boyvin Joannes Gabriel. Vide Labbé Petrus.
Bozi Paolo. Tebaide facra , nella quale con l'occafione
d'alcuni Padri Eremiti firagiona di molte, e varie vir
•Bradfor Decr.
ti.dus 2.3. Aug. 1634.
Joannes. i. Cl. 3;; Ind. Trid.
-

Brandeburgenfis Achatius. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Erandimarie Felice. Panegirici facri di diverfi Santi occor
renti nell'anno. Decr. 3o. Julii 1678.
Brandmüller Gafpar. 1. íá . Ind. Trid.
£randmüllerus, feu Brandmillerus Joannes. 1. Cl. App.
Ind. Trid. -

Brauczek Guilielmus. Brevis Relatio de origine , & divi


fione Religionis S. Francif;i. Non permittitur, nifi de
„ letis, Litaniis. Decr. 11. Martii 1668.
Braudlacht Georgius. Epitgme Jurifprudentiae publicae uni
verfae. Debr. 1o. Junii 1662.
Braunius Joannes. Wcftitus Sacerdotum Hebraeorum, fiye
Commentarius in Exodi Cap. 18. ac 29., & Levitici
... Cap. 16. Liber 1. & 11. Decr. 3. Apr. 168*.
Brcitingero Gio. Giacomo. Inftruttionè fondamentale , fe
unâ fetta duri più, o meno di cent' anni 5 fimilmente
qual fia 1'antica, e nuova Fede. Decr. 4. Febr. 1617.
Brentius Joanncs. 1. Cl. Ind. Trid.
Brentius Joannes Filius. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Brefchwertibach Witus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
da Brefcia Luciano. Vide Raineri.
Brcfhicerus Alexius. 1. Cl. Ind. Trid.
di Bretel Collatino. Il Miftico Parlamento d'Apollo. Decr.
zz. Junii 166$.
Brettanus Paulus Commodus. I. Cl. Ind. Trid.
Breve ad honorcm S. Ubaldi. Decr. 11. Decemb. iat;
ICA»
-.

* -
P R O H I b I r O R U M. 3;
Breviarium Politicorum fecundum Rubricas Mazarinicas.
: Decr. 1. Dec. 1687.
Breulaeus Hcnricus . De Militia Politica duplici, togata ,
& armata. Decr. 16. Decemb. 16o;., & 7. Septemb.
I 609. -

-De renunciandi recepto more, modoque,quem Germa


niæ Principum , Comitum , Baronum , Nobiliumque
filiae , fi qüando nuptui collocantur, obfervare folcnt.
Decr. Io. Maii 1619. .
Brigante Vittorio. Novelli Fiori della Vergine Maria di
LQreto , e fanta Cafa fua. Decr. 7. Aug. 16o3.
Brinkelow Henricus. I. Cl. App. Ind. Trid. -

dc Brion Mr. 1'Abbé. La Wie deTa tres-fublime contempla


tive Soeur Marie de Sainte Therefe Carmelite de Bor•
..deaux. Decr. 2. Septemb. 1717.
Brifmannus Joannes. r. Cl. Ind. Trid. -

de Britannicæ (_Antiqua Ecclefiae ) libertate atque de legi


tima ejufdem Ecclefiae exemptione a Románo Patfiar
chatu, Diatribe per aliquot Thefes dedu£ta authore
J. B. SS. Theologiæ Profeffore. Decr. 4. Martii 17o9.
Brocardus Jacobus. í. Cl. App. Ind. Trid. -

Brodeau, feu BrodaeusViétor. I. Cl. Ind. Trid.


Brognolui$ Candidus. Manuale Exorciftarum, ac Parocho
Trum : hoc eft Tra&tatus de curatione, ac prote£tione
divina. Decr. 2. Septemb. 1727.
Brombach Fridolinus. 1. Cl. Ind. Trid.
BronchorftEverardus. Centuriæ duæ ENANTIO4 AN^N,
& conciliationes eorumdem juxta feriem Pan
difpofitae. Degr. 7. Aug. 16o%. ... -
— Aphorifmi Politici, primo ex variis Scriptoribus per
Lambcrtum Danaeum colle&i , deinde multis exem
plis illuftrati. Decret. 18. Decëmb. 1646. -

Brontius Adolphus. The Catechift catechiz'd, or Loyalty


afferted in vindication of the oath of Allegiance &c.
Ideß : Catechiffa inßruäus, feu Fidelitas jÉ in de•
fenfionem jurâmenti Fidelitatis contra novüm Catechif
fgm. cujtifdam Sacerdotis Societatis Jefu . Decr. 14.
Maii I681. -

bronzini Criftofano . Della Dignità , & nobiltà delle


onne Dialogo . Donec corrigatur . Decr. z. De
cemb. 1612.
Proverius Matthaeus. De Populorum veterum, ac recen
tiorum adorationibus Differtatio. Decr.' 13. April.
4739,
Brough
3& INn Ex L1p RoRu M
Broughtonus Hugo, Opera. Decr. 7. Sept. 16o9.
Brower Henricum. De Jure Conpubiorum apud Batavos
recepto libri duo. Decr. 29. Maii 169o.
broya Francifcus. Praxis Criminalis , feü methodus a&i.
tåíåíifíçíiííiíåííûé TÜÄIjuiiììáô.
Brubachius Petrus. 1. Cl. Ind. Trid.
Brucioli Amtonius. I. Cl. Ind. Trid.
Bruck, feu Pontanus Gregorius. I. Cl. Ind. Trid.
Bruckerus Jacobus. Hiftória critica Philofophiæ a maundi
incunabulis ad noftram ufque aetatem dedu&a. Decr.
28. Julii 17; ;., & 11. Novembris 1757.
Druckfulbergius Georgius . Memoriale juridicum. Vide
Manuduótio.
brullaughan Dominicus. Opufculum de Miffione, & Mif
fionariis . Decr. 1. Julii 1737.
Erunfelfius, feu Brunsfelfius Ottö. 1. Cl. Ind. Trid.
Brünings Chriftianus. De Silentio facræ Scripturae , five
de iis, quæ in Verbo divino omifta funt, Libellus .
ecr. 14. Apr. *75 $.
BrunoTobias. i. Cl. App. Ind. Trid.
Brunfvicenfis Jacobus. f. Cl. App. Ind. Trid.
- Catechefis puerilis. Ind. £;
Erunus Jordanus. Opera omnia. Decr.7. Aug. 16o3.
Bruodinus Antonius . Corolla Oecodomiæ Mindriticae
fcholae Salomonis, five pars altera Manualis Summae
totius Theologiae. Donec corrigatur. Decr. a1. Mar
tii 1668.
Brufchius ( Gafpar ) Egranus. 1. Cl. Ind. Trid.
-Monafteriorum Germaniæ præcipuorum, ac maxi
me illuftrium Centuria prima , in qua Qrigines, an
nales, ac celebriora mönumenta recenfentur. App.
Ind. Trid.
Brufoni Girolamo. La Gondola a tre remi. Decr. 2.o. Na
vemb. 1663.
— Il Carrozzino alla moda. Decr. 3. Apr. 1669.
Brutum fulmen Papæ Sixti V. adverfus Henricum Regem
Navarræ, & Henricum Borbonium Principem Con
dæum , una cum Proteftatione multiplicis nullitatis.
ÄÈÉÍiífrì. - - -- -

Brutus (Stephanus Junius) Celta. Vindiciae contra Tyran


nos :É de Principis in populum , populique in
Principem legitima poteftate . Decr. i4. Novemi.
I 6o9.
Prylingerus Nicolaus. 1, Cl, Ind. Trid. • r^ ge,
P R O M I B I r O R U M. 37

— Vide Comœdiæ , & Tragœdiae aliquot.


Bucerus Martinus. I. Cl. Ind, Trid.
—-Defenfio adverfus axioma Catholicum, ideft crimi
nationem RobcrtiEpifcopi Abrincenfis. Ind. Trid.
— Metaphrafes , & enarrationes perpetuæ Epiftolarum
Divi Pauli Apoftoli, quibus fihgulatim Äpoftoli o
mnia cum argumenta,tum fententiæ excutiuntur, Ind.
rld.

Bucerus ( Nicolaus) Brugenfis. 1. Cl. App. Ind. Trid,


Buchananus ( Georgius ) Scotus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Bucholtz Andreas Henricus. De Ecclefiae Romano Ponti
fici fubje£tae Indulgentiis Traétatus Theologicus .
Dec. 4. Martii 17o9.
Buddeus Jóannes Fraficifcus. Inftitutiones Theologiæ Dog
aticæ variis obfervationibus illuftratæ .T Dec. 4.
ecemb. 1725.
- Et cetera ejufdem Opera omnia. Decr. ;. Maii 175o.
Budone Henrico Maria. Vide Dudone.
Budowez Wenceslaus. Circulus Horologii Solaris, ac Lu
naris, feu de variis Ecclefiae mutatiónibus. Decr. 12,
.Qäob. 1619.
Buffi Benedetto. Opera di Giovanni Caffiano delle Cofti
tutioni , & origine de' Monachi tradotta di Latino in
Volgare. Donec corrigatur. Decr. 19. Junii I674.
Bugenhagius (Joannes ) Pömeranus . I. C!. Ind. Trid,
Bukentoj Henricus. Thefes facrae in Aétus Apoftolorum
uas defendent Fr. Ludovicus Janffens, & Petrus Clae(-
èns Lovanii in Conventu SS. Trinitatis die 11. Julii
1694. Decr. 7. Dec. 1694.
Bülffingerus Georgius Bernárdus. De Harmonia animi , &c
córporis huniani maxime praeftabilita ex mente Leib
nitii . Decr. 1, Sept. 1717.
Pulla Diaboli, qua Papam admonet. Ind. Trid.
}ullarii (Magni) Romani Torpus IV. Editipnis Lugdun.
fumptibus Philippi Bordé, Laurentii Arnaud &c.] Do
fnec auferantur Conftitutio xxv. incipiens : Sacrofanctae
Románæ Ecclefiae 3 & pr&terea fex pagin& a pag. 189. .
cujus initium : In, nómine Domini : ÉÉ ad pa
gjn. 3oo. Decr. 3. Augufti 1656., 17. Julii 1657., &ìo.
Junii 1658.
Bullarii Romani ab Urbano VIII. ufque ad Clementem X,
Tomus V. Lugduni 1673. Dcnec in eo ponatur Bu{a
4lexandri VII. data vii. Kal. Julii 1665. qu4 incipis :
Qum ad aures noftras pcrvcnerit g* íáãïí Jibros:
- prout
*3£ I N D E x L 1 s R o R U Mt
i
prout eft in Bullario Romano edito Rom4 anno 167y.
IDecr. ? *. Januar. 1684.
Bullarii Rgmani Deftruétiò, & confutatio generalis, ac
fpecialis Bullarum Innocentii X. , & Urbani VIII. de
abrogatione pacis Germaniae, de ÉÉÉÉ Jefui
tiffarüm , de cultu Imaginum , & obfèrvatione Fefto
rum . Decr. 1o. Septem. 1688. _ . .
Pullingerus Henricus. 3. Cl. Ind. Trid.
Bullingham (Joannes ) Anglus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Bullus Geqrgius. Opera omnia. Donec cörrigantur. Decr.
13. Apr. 1739. . & 13. Junii 1757.
Hunnius Edmundus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Buno Joannes. Univerfae Hiftoriæ cum facrae, tum pro
phanæ idea. Decr. 18. Jan. 1667.
8uongiorni Ferdinando. Il Buon giorno. Decr. 7. Aug.
I6o3.
Pute;; ( H;pcifus )
. I 1'lal.
Vilnenfis Superintendens . I. Cl,
Burchardus Johannes. Vide Leibnitius.
Eurgovius Francifcus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
a Burgundia Jacobus. 1. Cl. Ind.Trid.
—–Apologia, qua apud Imperatoriam majeftatem inu
âs fibi criminatiónes difuit, fideique fuæ Confeffiq
nem edit. App. Ind. Trid.
Jurlamacchi Nicólao. Vita di D. Armando Giovanni le
Bouthillier di Ransé, raccolta da quella, che ha fcritta
in lingua Francefe 1'Abbate di Marfollier. Donec cor,
rigatür. Decr. 7. Febr. 1718.
— Vide Scienza della falute. •

Burnet Gilbert. Hiftoire de la Reformation de 1'Eglife


d'Angleterre, traduite de l'Anglois par Mr. de Rofé
mgjl . Decr. 29. Maii 169o. . & 11. Apr, 1693.
— Hiftoire des dernieres Revolutions d' Angleterre ;
avec un recit preliminaire des principaux évenemens
fous Jacques I., Charles I. , & Cromwel, Decr. 21.
Jan. 1732.
burnetius Thomas. De Statu Mortuorum, & )
Refurgentium . ) Decr. 17.
-De Fide, & Officiis Chriftianorum . ) Maii
-Appendix de futura Judæorum Reftaura- ) 1734.
t t1one.

=-=Telluris Theoria facra. Decr. 13. Aprilis 1739. _ .


»u(j;
!£nt,
( Hermannus ) Pafiphilus,
-
I, Ölaßis Ind. Tri
van
PR o H 1 8 1 r6 RU M . 39
vanBufcum Petrus. Inftruétio ad tyronem Theo- )
logum de methodo Theológica o&to re- }
gülis perftricta. -

•—Infirüítio, ad,tyronem
methodo Theologica oétoTheologum, de }\ D.,.,
regulis perftri- . I9•

άa, ab infulfis Jéfuitæ Eftrix cavillis vin- )


dicata. §
{j
1674.
-Defenfio adverfus ea, quae Ægidius Eftrix }
in Diatriba Theologica opponit Inftru- }
êtioni ad tyronem Theologum.
Buslebius Joannes. 1. Cl. App.Tnd. Trid.
Buxtorfius Joannes Senior. Éi, Dedica- )
toria, prefixa Lexico Hebraico, & Chal- \ Decr. 4.
daico. ) Julii
-Epiftola Dedicatoria, præfixa Thefauro ) Iß61.
Grammatico Linguæ Sanctæ , )

C z. Cabal
------•••••!--~~~~ ~~ ~~~~)~ ~) ·
f° R o H 1 R 1 r o R U M , ££

C
Aballinus Gafpar, qui & Carolus Molinaus . Tra&a*
tus Commerciorum, & ufurarum , redi- )
tuumque pecunia öíftiídíí; & moneta- \ A
rum.'Donec corrigatur.
Traétatus de eo É intereft , ad theoricam )
- ) ##;-
#; ú
praximque utiliffimus. Donec corrigatur. ft4.

* -Tra&tatus Dividui, & Individui : Donec )


cgrrigatur.
Cabellotii Francefco Maria. Il Fulmine delle prefenti ca
lamità. Decr. zo. April. 1717. -

le Cabinet Satyrique, ou Recueil des vers piquans, & gail


lards, tigés des Cabinets des Sieurs de Sigognes , Rc
gier, Motin, Berthelot, Maynard, & autfes Poëtes ,
ecr. 3o. Junii 1671.
Caccini Damiano. Calculo da rapprefentarfi pro )
veritate per la revifione de' conti. -

— Relaziohe ftata fatta al Sereniffimo Cardi- )


nale Carlo de' Medici : cujus initium: Nella }
caufa del ricorfo fattQ ,
—Scrittura, cujus initium : Per effer venuto )
a notizia al P. D. Dafniano Caccini. \ Deer.
-Scrittufa , cujus initium : Per intelligenza ) . jiiii
diquefti Fatti. ) 4:
— Vallumbrofana Defenfionis : cujus initium: )
Sereniffime Carole Cardinalis Proteótor. }
—Vallumbrofana Gravaminis: cujus initium:
Sereniffime Cardinalis. P. D. Damianus )
de Caccinis.
—ÄÈÉÊËàzióì, e fedi fatte in difefa del P. )
D. Damiano Caccini. è .

Cadana Salvatore. Quarefimale. Decret. 1o. Junii 1639.


. - Dubbii Scritturäli. Donec corrigantur. Decr. 8. Mar
tii 1661.
Caelius. Vide Coelius.
Cæfaris ( Caji Julii) Opera. Vide Montanus.
de Cæfena Michael. 1. C7. Ind. Trid.
de Gævallos, feu Zevallos Hieronymus. Speculum ) Decret.
aureum communium opinionum, feu pra- )
&ticae quaeftiones communes contra cóm- ) 12.I614.
Dec.
muaes. Tomus IV,
C 3. a- Tra
42. I N p E x L 1 s R o R u Mt
— Traétatus de cognitione per viam vio- ) Decr. 13.
lentiæ in caufis Ecclefiafticis, & inter per- ) Decemb.
fonas Ecclefiafticas. ) 1614.
Cajetanus Conftantinus . De Religiofa S. Ignatii , five
S. Enneconis Fundatoris Societatis Jefu per PP. Bene
diótings inftitutione, deque libello Exercitiorum ejuf
dem ab Exercitatoriô Garciæ Cifherii defumpto libri
duo. Quos Abbas Conftantinus tamquam adulteratos .
fùppofììos , & fuo nomiine falfo evulgatos reprobavit.
ecr. 18. IDecembris 1646.
Cajus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Cala Carolus. De Contfäbannis Clericorum in rebus ex
#} prohibitis a Regno Neapolitano. Decr.
at I 65 I.
18. Ju
deCalabria Nicolaus. I. Cl. Ind. Trid.
Calado Manuel. O valerofo Lucideno, e Triumpho da
libergade, Primeira parte. Donec corrigatur . Decr.
íí Novemb. 165 ;.
Calandrini Scipiqne. Trattato dell'origine delle Herefie ,
e delle $3; , che fono nate nella Chiefa di Dio ,
& de' rimedii, che fi deeno ufare contra di quelle
Decr. 16. Decemb. 1 6o*.
Caldori Carlo. Del Sacrofanto Sacrificio della Meffa per
li Sacerdoti novelli. Decr. 29. Aug. I 69o. -

Calendarium Gregorianum perpetuum'. Editionis Franco


furti . Decr. 7. Aug. J 6o3. -

Calendarium Tyrnaviénfe ad annum Jefu Chrifti 172 r.


primum poft Biffextilem ad meridianum Tyrnavien
fem , opera, & ftudio cujufìam Aftrophili. Decr. 19.
Julii 1722. i.
Calendrier des Heures à la Janfenifte de la feconde edi
tion. Decr. 16. Julii 165 r.
Calenus Henricus. Vide Fromondus.
Calfhillus Jacobus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Calixtus Georgius. Opera omnia. Decr. 12. Decemb. 17oo.
le Calvaire profàné, oti le Mont Valerien ufurpé par les Ja
cQbins reformez du faux-bourg S.• Honoré.
ecemb. 17oo. '
Decr. zz. -

Calvinus Antonius. i. Cl. Ind. Trident.


Calvinus Joanne*, . 1. Cl. Ind. Trid.
Calvinus, feu Kahl Joannes. Lexicon Juridicum JurisCae
farei fimul, & Canonici. Decr. 4. Julii 1661.
Camdenus Guilielmus. Vide Anglica . -

deCambronnc (Mr.) Chanoinc dé Clcrmont. Lettrea É


- MQiT*
Ip R o H I B I r ο R U M , 43.

a Monfeigneurr Evêque de Beauvais, cujus initium:


Ayant appris- dans le public: fiais vero : & un rcfpe
&tueux attachement. Decr. 17. Febr. 1717.
Camerarius Joachimus. I. Cl. Ind. Trid.
Camerarius Joannes .. Philofophia moralis Chriftiaria ,
. continens tres Differtationés. I. de reétitudine, & pra
vitate a&tuum humanorum. II. de libero arbitrio. III.
de concurfu Divino. Decr. 23. Aprilis 163A.
Camerarius Philippus . Operae horarumh fubcifivárum, five
Meditationes Hiftoricae. Decr. 7, ££ I 6o3.
Cammarata, & Poyo Philippus. Refponfà Decifiva. De
ΖTibçãïí. I 687. .

Campanella Thomas. Opera , qua Romae impreffa , aut ap


probata non funt, cum Auótorpro fuis eâ non agnofcàt.
ecr. 21. April. 1632. -

Campanus Joanfies, qui fcripfit contra Trinitatem. 1. Cl.


Ind. Trid. -

campiglia Aleffandro. Delle Turbulenze della Francia in


vita del Re Henrico il Grande . Donec corrigatur.
Decr. 16. Martii 162 I. .
le Camus Hieronymus . Judicium de nupera Ifaaci Voffii ad
iteratas. P. Simonii objeétiones refponfione. Decr. 1.
Decemb. 1687.
Canale Floriano. Del Modo di conofcere, & fanare i ma
leficiati, & dell'antichiffimo, & ottiino ufo del benc
dire. Decr. 2o. Septemb. 1766.
Cancerinus Nicolaus. f. C!. App. Ind. Trid.
cand;; Eufebius. Plaufus Íåíí mortis. App. Ind.
7tuQ!.

Candidus Joannes. I. Cl, App. Ind. Trid.


Candidus Pantaleon . Annáles, feu Tabulae ) Decr. 16.
Chronologicae. ) Decemb.
- Epitaphia antiqua, & recentia. , ) 16cy.
daCanfelt Bénedetto. Regola di perfettione, la quale con
tjene un breve , e chiaro compendio di tutta la vita
fpirituale, tradotta dalla Lingua Latina nell' Italiana
dal P. F. Modefto Roman9 . Decr. 29. Novemb. 1689.
Cannerius Joannes. I. Cl. Ind. Trid.
Canturani Selvaggio. VideStoria della Chiefa. Vide Sto
ria profana'. -

Canzius Ifrael Theophilus. ÉÉÉÉÉ Leibnitianae , &c


Wolfianæ ufus ih Theologia. Decr. 13. Apr. 1739. .
& 16. Maii 1783. -

Capaffi Gcrardus.' Conclufiones ex Philofophia, ac Theo


C4 logia
*.
'44 IN D E x L I p R o R u M
logia fele£tae,pro folemniis Divi DQminici propugham.
dæ a Fr. Henrico Antonio Verzelli in Conventu SS.An
nunciatæ de Florentia. Decr. 1. Aprul. 1688.
de Capellis Francifcus Maria. Circulus aureus, feu breve
Compendium Cæremoniarum, quibus paffim ad fuas,
& proximi utilitates Presbyteris uti contingit. Decr.
4. Decemb. 171$.
Capellus Ludovicus. Vide Syntagma Thefium.
Capilupiis Læliüs. Cento ex Virgilio devita Monachorum,
tios vulgo Fratres appellant. Nifi fuerit expurgatus .
τd. É
Capita Fidei Chriftianae contra Papam , & portas Infero
rum . Ind. Trid.
a Capite Fontium Chriftophorus. De neceffaria )
Correétione Theologiæ Scholafticae.
-Novae illuftrafignis Chriftianae Fidei adver- \ A,
fus impios, Libertinos, Atheos, Epicu- ) ##:
— De Miffaeomne
reos , & ÄÈÉ; genus ííífidélèS,
ordine, Epitome. ) #;raì.
& ritu.
— Reliqua vero ipfius Opera prohibentur, do-)
- nec cgrrigantur. - - - - •

Capito Wolfgangus Fabricius. I. Cl. App. Ind. Trid.


Capo Finto. #! Trident.
di Capoa Lionardo. Parere divifato in otto ragionamenti.
Decr. §.Augußi 1693.
Capocoda Giulio'. L'Amore di Carlo Gonzaga Duca di
Mantova, e dclla Contefla Margarita deIla Rovere ,
Decr. 2. I. Martii I 668.
Capuro Carlo Francefco. Vide Annotazione curiofa, e
diftinta . .
Caramanius Julius Dominicus. I. Cl. Ind. Trid.
Caramuel Joannes. Apologema pro antiquiffima, & uni
verfaliflima doétrina de Probabilitate. Decr. 1 s. Jan.
I 664.
Cararino, feu Carrarino Antonio. Specchio )
g'Aftrólogia naturale, il quale tratta dell' ) Decr. 3.
inclinatioiie della natività degl' huomini. ) Julii
- Inclinatione, e natura de' fette Pianeti, e ) 1623.
_ . de' dodici Segni celefti.
Carboni Francefäö. Lc Piaghe dcll' Hebraifmo. Decr. 16.
Septemb. 168o. • •

cari; jieronymus . De Sapientia ) Nifi corrigantur:


=-DeConfolatione libri tres. % App. Ind. Trid.
- — De
P R O H 1 8 I r 6 R U M. 4$
— De Rerum varietate libri xvir. -

Miß
—-De Subtilitate libri xxI.
— In Ql. Ptolemaei iv. de aftrorum judi-
- --

}
ciis, feu quadripartitæ conftruétionis libros ) „;
cor«

Commcntaria. y rigi
— Geniturarum xI 1. Exempla. ) j, -

— De Exemplis centum Geniturarum. ) É


— De Judiciis Geniturarum. ) -

Trid.
— Et reliqua Opera omnia, qua de Medicina )
non tractant.
il carjj; di fanta Chiefa divifo in tre parti. Decr. 3.
r. I 669.
carí Alexander. De Poteftate Romani Pontificis ad
verfus impios Politicos libri duo. Donec corrigantur.
Decr, 7. Aug. 16o3. -

Carion, feu Cario Joannes. 1. Cl. Ind. Trid.


Carlymmeshin Eufebius . Antilogia, feu juridico-hiftorica
defenfio, & refponfio ad ÉÉjüâiçiàíçíéíáßïéíïíç
rarchiae , Clero Cathedrali, & Ordini D. Benediéti il
lata a D. Auguftino Erath . Decr. 13. Julii 1717.
Carmina amicorüm in honorem nuptiarum Stephani Ifaa
ci . App. Ind. Trid. .
Carmina, & Epiftolae de conjugio ad Davidem Chytræum.
App. Ind.Trid.
<Caroli Magni Opus contra Synodum, quae in partibus
Græciæ pr9 adorandis Imaginibgs gefta cft. Ind.Trid.
Caroloftadius Andreas. Vide Bödenfteih.
caronus Raymundus. Apoftolatus Eyangelicus Miffiona
riorum Regularium^ per univerfumTmundum , cum
9bligatione Paftorum quoad manutenentiam Evange
lii . IDonec corrigatur. Decr. 8. Martii 1662.
CarpQvius Jacobus.Theologia revelata Dogmatica , me
thodo fcientifica adornata. Decr. 14. Apr. 1755.
carpzovius, feuCarpzov Benediétus. Pra&tica )
nova ImperialisSaxonica rerum Crimina- )
lium in partes tres divifa.
-Commentarius in legem regiam Germa- ) Decr. 14.
norum,fiveCapitulationem Imperatoriam. ) Novemb.
-Decifiones illuftres Saxonicæ rerum, & ) 16; ;.
quaeftionum Forenfium . )
-Decifionum illuftrium Saxonicarum Pars )
II., & III. -

*- Centuriae juridicarum pofitionum dejuribus fæmina


rum fingularibus. Decr. 8. Martii 1661,
46 IN D Ex L 1 BR oR u M
—Jurifprudentia Ecclefiaftica, feu Confiftorialis rerum,
& quæftionum in Ele£toris Saxoniae Senatu Ecclefiafti
co , & Confiftorio fupremo decifarum . Decr. 15.
JMaii 1714.
—Methodus de ftudio Juris reéte , ac feliciter inftituen
do. Vide Manudu&tio ad univerfum Jus Civile.
Carpzovius Joannes Benediétus. Ifagoge in libros Eccle
fiarum Lutheranarum Symbolicos . Decr. 13. Martii
I 679.
—Notae in Wilhelmum Schickardum. Vide Schickardus.
Carranga Bartholome. Qommentarios fobre clCatechifm
Chriftiano. App. Ind. Trid. -

Carrarino. Vide Cafarino.


Carré. de Montgeron Mr. La Verité des miracles operés à
1'interceffidn de M. de Paris , & autres Appellans.
Decr. 18. Februarii 1739.
Carriere Francifcus. Hiftoria Chronologica Pontificum
Romanorum, cum praefignatione futurorum ex S. Ma
lachia. Donec corrigatur. Decr. 2. I. Decemb. 17oo.
Carterius Ludovicus. Jüfta expoftulatio de P. M. Xante
Mariales. Decr. 2. Oétob. I 673. `
Carteromaco Niccolò. íúo. Decr. 13. Apr. 1739.
desCartes Renatus. Meditationes de prima Phi- )
lofophia, in quibus Dei exiftentia, & ani- )
mae humanae a corpore diftinétio demon- )
ftrantur. )
s-Notae in Programma quoddam fub finem ) Donec
anni 1647. in Belgio editum cum hoc titu- ) corri
lo : Explicatio mientis humanae , five ani- ) gantur.
mae rationalis. ) TIDecr.
•-Epiftola ad Patrem Dinet Societatis Jefu ) mo.No
Praepofitum Provincialem per Franciam. ) vemb.
-Epiftola ad Gisbertum Voetium, in qua ) 166;.
examinantur duo libri pro Woerio editi. )
-Paffiones animae , Gallice ab Au&ore con- )
fcriptæ,nunc autem latina civitate donatae. )
—Qpera Philofophica. . -

-Meditationes de prima Philofophia, in quibus adjc


&tæ funt utiliffimæ quædam animadvérfionés ex variis
authoribus colleëtae. Amftelodami 17o9. Decr. 19.
Julii 1721.
9,artwrightus Thomas. 1. Cl. Append. Ind. Trid.
Carvajalüs Ludovicus. Dulcoratio amarulentiarum Eraf
micae refponfionis ad Apologiam ejufdem Ludovici.
„Donec corrigatur. App.Ind.Trid. Cafa
Pr o H 1 s 1 r o R o M. 47
Cafalas Joannes. Candor lilii, feu Ordo Praedicatorum a
calumniis Petri a Walle-cláufa vindicatus. Decr. 17.
Novembris 1664.
Cafalicchius Carolus. Tuta confcientia, feu Theologia
Moralis. Decr. 9. Febr. 1683.
Cafaubonus Ifaacus. De Rebus facris , & Ecclefiafticis
Exercitationes ad Cardinalis Baronii Prolegomena, &
primam Annalium partem. Decr. 12. Decemb. 1614.
— Epiftolae quotquot reperiri potuerunt . Adje&a eft
Epiftola dé morbi ejus, mortifque caufa, dequie iifdem
narratio Raphaelis Thorii. Dec. 16. Qètob. 164o.
Cafaubonus Ifaacus. Corona Regia, ideft Panegyrici cu
juflam, quem Jacobo I. Britanniæ Regi délinearat,
Fragmenta ab Euphormione in lucem edita. Decr. 18.
Decemb. 1646. * -

Cafelius, feu Chafelius Georgius. I. Cl. Ind. Trid.


CafimirusTolofas. Atomi Peripateticae , five tum vete
rum, tum recentiorum Atomiftarum placita. Tom.II.
III.,IV.,V.,& VI. Donec corrigantur. Decr. 31. Mar
tii 1681.
Cafmannus, feu Cafmanus Otho. Rhetoricae Tropologiæ
ræcepta. Decr. 7. Aug. 1693.
Caffänder ( Georgius ') Brügenfis. Hymni Ecclefiaftici .
præfertim qüi Ambrofiäni dicuntur , cum Scholii;
opportunis in locis adjeétis. Ind. Trid.
-Opera, quae reperiri potuerunt gmnia . Epiftolæ 117.,
& colloqüia duo cum Anabaptiftis. Decr. 2. Decemìb.
I6I7.
Caffiani (Joannis) Diaconi Conftantinopolitani Collatio
de libero arbitrio. Editionis Haganoa per Joannem :
Secerium 1518. App. Ind. Trid. -

— Opera delle Coftitutioni de'Monachi. Vide Buffi.


Caffiodorus Petrus. 1. Cl. ;4; Ind. Trid.
Caftaldus Joannes Baptifta.^ Pacificum certamen, feu in
Julii Nigroni Opufculum de S. Ignatio, & B. Cajeta
no Thienæo animadverfiones. Decr. 21. Apr. 1693.
Caftalio, feu Caftellio Sebaftianus... 1. Cl. Ind. #;
— Dialogi Sacri. í; Ind. Trid.
—DeChfifto imitando , contemnendifque mundi vani
tatibus, authore Thoma Kempifio libri quatuor, in
terprete Sebaftiano Caftellione. Decr. 4.Decemb.i7* y.
Caftellánus Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. -

daCaftello Bartolomeo. Dialogo dell' unione fpirituale di


Dio con I'anima. Decr. 8. Mart. 1 584. Idem

^
48 M N D E x L τ β κ ο R tJ M.
'- Idem : Dialogo dell'unione dell'anima con Dio. Decr.
-7. Aug. 1693. .
caft£;
-yp.
Lid9yico. Opera omnia. Donec expurgentur.
ft£. _! rro/. -

Cafti ÉÉ Baltaflar. I1Cortegiano. Nifi fuerit ex corre


is juxta editionem Venetam anni 1 584. Decr. 3. Julii
I 613.
dcl Caftillo Sotomajor Joannes. De Tertiis debitis Catholi
cis Regibus Hifpaniæ ex fruétibus, & rebus omnibus,
quae decimantur. Decr. 18. Decemb. 1646.
Caft6rienfis Joannes Epifcopus. Amor pœnitens, five de
Divini amoris. ad poenitentiam neceffitate , & reéto
clavium ufu libri duo. Sufpenfus, donec corrigatur.
Decr. xo. Junii 169o.
Cafus Joanngs. Sphæra Civitatis, hoc eft Reipublicæ reéte
ac pie fecundum leges. adminiftrandae fatio. Donec
£orrigatur. £;
Ind. Trid.
CatalanoTNiccolò – Fiume del terreftre Paradifo. Difcorfo
fopra 1'antica forma dell'habito Minoritico da S. Fran
. cefco d'Affifi inftituita, e portata. Dec. 1o. Junii 1658.
Catalogue du Pape, & de Moyfe. Ind. Trid.
Catalogus Teftium veritatis. Vide Flacius Matthias .
Catanéüs Hieronymus. Panegyricus de inftitutione Colle
gii Germanici, & Ungarici. Donec corrigatur. Decr.
5. Oétob. 1651.
Catechefi, ovvero Inftruzione del Chriftiano compofta di
varie diftinzioni cavate dal Catechifmo Romaho, dal
Bellarmino, e da altri autori. Decr. 2. Julii 1686.
Catechefis Religionis Chriftianae,. quæ traditur in Eccle
v. fiis, & Schólis Palatinatus. App. Ind. Trid.
— Et cetera omnes Hareticorum Catechefes . Vide Decre
ta §. r. nam. 7. -

Catechefis , five prima inftitutio, aut rudimenta Religio


nis Chriftiafiae Hcbraicc, Graece, Latine explicata.
Lugduni Bataverum ex Officina] Plantiniana apud
Fràncifcum Raphelengium. Z4pp.Ind. Trid.
a Catechifm' for É thafare moré advanced in years and
knowledge. Ideft : Catechifrnus pro illis, qui ætate ,
& fcientiâ funt maturiores ' Decr. 11. Január. 37; §.
Catechifm, oí abridgement 9fChriftian Doctrine. Ideft :
Catechifrnus, feù ßynopfis Chrißiana Doärina. Décr.
7, Decem, 1754.
Catechifme dc la Grace. Decr. 6. Oäob. r6so.
Catechifme Hiftorique, & Dogmatique für les contefta
tlOnS .
P Ro H I 8I ro Ru M. 49
tions, qui divifent niaintenant 1'Eglife ; ou 1'on mon
tre quelle a été £gg; & le progrés des difputes pré
fentes. Decr. 6. Febr. 1731.
—Suite du Catechifme Hiftorique , & Dogmatique à
Decr. 11. Martii 1754.
Catechifme, 9u Abreg: de doétrine touchant la Grace Die
vine , felon la Bülle de Pie V., Gregoire XIII., Ur
bain VIII. Antidote contre les erreufs du temps: Par
un Do&teur de la S. Theol, de Doiiay. Decr. 6. Oifob.
I 65o.
cate;gi ra
(Simpliffima, & breviffima) expofitio. Ind.
Catechifmo, cioè Formulario pet ammaeftrare i fanciulli
nella Religione Chriftiana^fatto in modo diDialogo.
Ind. Trid. - -

Catechifmo nel quale le controverfie principali di quefbo


tempo. fono brevemente decifè per la parola di Dio,
tradottQ in lingua Italiana, ed accrefciuto. Decr. 1».
» Septemb. 3714. -

Catechifmus, hoc eft brevis inftruétio de praecipuis capiti


bus Chriftianae do&rinae, pro Ecclefia Antuerpienfi
ggoaftionem
rugi.
Auguftaham profitetur. App. Ind.
*— Et ceteri omnes Hareticorum Catechifni. Vide Decre
ta §. I. num. 7. .
Catechifmus Jefuitarum, five examen eorum Doótrinae :
Decr. 12. Decemb. 1624.
catechifmus ofte korte-leeringhe van de Gratie &c. Idcß :
Catechifmus, [eu brevis doärina de Gratia , ex Gallico
idiomate in Flandricum translatus , Decr. 9. Septemb.
I 688.
Gatechifmus, five explicatio Symboli Apoftolici, Ind.Trid.
Catechifmus fuper Evangelium Marci. Ind. Trid.
Catena preziofà de' Schiâvi della fantiffima, & immaculata
Regina del Cielo Madre di Dio, Decr. 2. Oäob.I67}.
& Brev. Clem. X. 1 5. Decemb. 1673.
Catharinus Ambrofius. Vide Politus.
Cato ( Hieronymus ) Pifaurienfis. 1. Cl. Ind. Trid.
Cato Üticenfis redivivus ad ampliffimos archidiœcefeos Ul
traje&tenfis, & diœcefeos Harlemienfis Capitulares vi
ros. Pro aris, & focis a Brevi Clementis 3; 4. Oäob.
17o7.
Cattaneus O&avius. Curfus Philofophici Tomus IV. cQm
plc&tcns quaeftioncs , & difputationcs in
-
unive?I1
w

yo Ind ex L1BR6Ru M
Ariftotelis Metaphyficam. Donec corrigatur. Decr. 13.
JMart. 1679.
Catumfyritus Joannes Baptifta. Opera : exceptis iis , quae
qb auöigre funt regognita, Rom4 iterum edita, ac pro
bata . Decr. 9, Maii 1636.
CaveHiftoria
Ggilielmus. Scriptorum
Literaria Ecclefiaftigorum,
a Chrifto nato ufque ad }\ p.,
Decâî •

fæculum XIV. ÉÉÉ`


- Et reliqua omnia ejus Opera. 7oo.
CaufaArnaldina, feu Ântonius Arnaldus Doétor , & Socius
Sorbonicus a cenfura anno 1656. fub nomine Faculta
tis Theologiæ Parifienfis vulgata vindicatus . Ex quo
gj; nónnulla opufcula
r. I699.
ålias damnata. Decr. 8.
.

caní & amplexæ fint, & retinendam ducant doétri


nam, quam profitentur Ecclefiæ, quæ Confeffionem
Augüftæ exhibitam Imperatori fequúntur. Ind. Trid.
Caufae quare Synodum indiétam a Romano Pontifice Pau
lo III. rectifarint Principes, Status, & Civitates Impc
rii. Ind. Trid.
Cauffe, feu Cauffæus (Bartholomæus) Genevenfis Mini
fter. Qpera omnia . App, Ind. Trid.
dc Caylus (Chârles Gabriel de fiú ) Evêque d'Auxerre.
Lettre à Mr. 1'Evêque de Soiffons, à l'occafion de cc
que ce Prelat dit de luy dans fa premiere lettre à Mr.
1' Evêque de Boulogne . Decr. 14. Julii 1713.
s-Mandement qui Tdeffend de feciter. 1' Office , qui
commence parces mots : Die 2 s. Maii in fefto San
άtiKGregoriiVII. Brevi Benediäi XIII. 17. Septemb.
I729.
•-Mandement à l'occafion du miracle operé dans la Wil
le de Seignelay le 6. Janvier 1733. Brevi Clement.XII.
I9. Jan. 1734.
-Lettre à Mr. 1'Evêque de Montpellier à l'occafion de
ce que ce Prelat dit de lui dans fon Mandement en
date du I. Juillet 1742. l)ecr. 3. Aug. 175o.
-Seconde Lettre à Mr. 1'Evêque de Montpellier à l'oc
cafion de fa Réponfe à ce Prélat, en daté du premier
Avril I744. Decr. 3. Aug. 175o.
- Les Qeuvres. Decr, 1 1 Mart. 1754.
Ccbà Anfaldo. La Rgina. Efther Poema. Donec corriga
tur. Decr. 16. Martii 162.r. -

la Celefte Inftitutione. Vide Inftitutione.


Cclichius Andreas. I, Cl. App, Ind. Trid. Gclla
P R O H I b I r ο R U M. $¥
Cellarius Chriftophorus. Programmata varii }
argumenti Oratoriis exerçitiis in Citicenfi
Lycaeo praemiffa; &Orationesin illuftrio
ri confèffu recitatæ.
- Hiftoria univerfalis breviter expofita, in
antiquam , & medii ævi, ac novam divi
fâ, cum notis perpetuis. -

—- Hiftoria antiqua multis acceffionibus au


&ta, cum notis perpetuis. Decr. 17.
—íiíôïíåîéíiiíWíifitabulis fynopticis , IMaii
& Orationes folemniorcs in Lycaeo Citi I734»
cenfi habitae. - - -

•— Differtationes Academicae varii argumen


ti, in fummam redaétæ cura Jo. Georgii )
Walchii.
-Appendix duarum Differtationum fub )
præfidioCellarii habitarum, I. de Excidio )
Sodomae , Auét. Jo. Guilielmo Bajero.
II, de Påhîòîuâïëri adverfus Card.Pal
lavicinum ab Auguftino Antonio
Cellarius Diethelmus T. Cl. Ind. Trid.
} *,

Cellarius Michaël. 1. Cl. Ind. Trid.


Cellotius Ludovicus. De Hierarchia, &Hierarchis libri ix.
Donec corrigantur. Decr. 24. Jam, 1642.
—Appendicis Mifcellaneae ad Hiftoriam Gottefchalci
Opüfculum quartum de libero arbitrio. Decr. 11. Jan.
I732.
Celfus Minus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Cenedo Petrus. Pra&ticæ Quæftiones Canonicæ, &Civiles,
recognitae , & au£tae ä Joanne Hieronymo Cenedo.
DÉÉÉÉÉIbïéí ; 646.
cenforinus Viétorianus. Fuffur Logicae Wernejanae. Decr.
16. Maii 175 3. -

Ccnfura facræ Facültatis Theologicae Duacenfis in quafdam


ropofitiones de Gratia depromptas ex Diétatis Philo
$ophicis DD. Lengrand, & Marechal. Accedit Appen
dix ad caufam Prófefforum primariorum Collegii Re
ii. Item Mantifla continens cenfuram in Epiftolam
çriptam ab Er. D.Pierart S. Th. Licent. Donec corri
rigatur. Decr. 18. Julii 1729.
Cenfufa facræ Facultatis Theologiæ Parifienfis in librum.
cui titulus : Amadei Guimeniii Lomarienfis, olim pri
marii facræ Theglogiæ Profefforis Opufculüm, fingu
laria univerfae fcrc Theologiæ Morális compk£; ac£Vcr

,.
;

■ £, IN D Ex L1 8R oRu M
adverfus quorumdam expoftulationes,Brevi Alex.VII;
2. 5. Junii 166$.
Cenfura facrae Facultatis Theologiae Parifienfis in librum,
cui titulus : la Defenfe de 1'äuthorité de N. S. P. le Pa?
pe, de Noffeigneurs les Cardinaux, les Archevefques,
& Evefques pár Jacques de Vernant: opera, ac ftúdió
quorumdam Theologorum Parifienfium. Brevi Ale
xand. VII. 2. 3. Junii 166;.
Centomani Afcanio. Ragioni a prò de'Frati Minori Offér
vanti della Provinciãdi S. Nicolò di Bari, con le quali
fi dimoftra non doverfi $ il Breve, in cui viene
elettg il P. Bonaventura diBifceglia Provinciale. Decr.
27. Febr. 1737,
-*Nota a prò de! Sacerdote D. Giufeppe Nardelli, nella
quale fi dimoftra, che non doveafi`interporre 1' Exe
uatur Regi9 al Decreto di Roma deftinante Vifitatore
poftolicô della Digcefi d'Oria Monfignor Lagatti di
Bitonto . Decr. 4. Sept. I737.
Ceppi Nicola Girolamo^. La Scuola Mabillona , nella
quale fi trattano quei ftudj, che poffono convenire
agl'Ecclefiaftici , Decr. 12.Jan. % 3. — .
Cerberus (Otho) Pabergenfis. 1. Cl. Ind. Trid.
Ceremonies, & cQutumés religieufes de tous les peuples du
Monde,reprefentées par dés figures deffinées de la main
de Bernard Picard, avec uné explication hiftorique,
& quelques Differtations curieufes. Decr. a8. Juli?
1738. , i3. Apr. 1739., & Io. Maii 1757.
Cerri Urbano. Vide Steele.
Cevallerius Antonius , feu Antonius Rodolphus . 1. Cb.
App. Ind. Trid. - - - -

-Thefaurus Linguæ Sanétæ Sanétis Pagnini. Vide Mer


cerus*.
Cevallos Hieronymus. Vide Cævallos. - -

Cevafco Gio. Giàcomo. La Quarefima dell'anima, Medi


tazioni. Donec corrigatuÍ. Decr. 1 5. Jun. 1714.
deChaalons Gafton Evêque'. Vide Noailles.
Chalcocondylas LaQni£us. Vide Clauferus.
delaChapelle Armand. Lettres d'un Theologien Reformé à
- uni Gentilhomme Lutherien. Decr. 18. Julii 1741.
Charitopolitanus Alithophilus . Manuale Catholicorum
ÉÉÉ controverfiis amice componendis maxime
neceffarium. Decr. 31. Maii 1663.
— Manuale Catholicorum ad devitandas ex mente Apo
ftoli profanas vocum, doótrinarumquc ex noxiae,
QΓιρ
p r o H I R r r o r U M. 43
gonciliis, atque antiquis Patribus fideliter contcxtum,
ecr. 2. Septemb. 1727.
Charke Gulielmus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Charp Mr,Hiftoire naturelle £. 1'Ame traduite de l'Anglois
ar feu M. H. de l'Academie des Sciences. Deör. 7.
èbr. 1748. _.
Charron, Pierre. De la Sageffe trois livres. Decr. 16. De
cemb. 16o$. - - -

Chaffaing Bruno. Privilegia Regularium, quibus aperte


demonftratur Regulares ab omni Ordinariorum pote
ftate exemptos effe. Decr. 4. Junii 1661, -

Chafteau Lambertus. Thefes ex univerfa Theologia, quas


D. Thoma favente fueri conabitur in trium Corona
rum Gymnafio , Coloniae . Decr. 1 1. Martii £7o4.
cheyjus , feu Kemnitius Martinus, I. Cl. App. Ind.
7tQt. -

Chemnicius Matthaeus. 1. Cl. App. Ind. Trid.


de Cherbury Edoardus. Vide Herbért,
duChefhe Jean Baptifte. Hiftoire du Bajanifme, ou de 1'He
refie de Michael Bajus ..Decr. I7. Maii 1734.
duChefhe Martinus. Difquifitiones duæ de gratuita praede- .
ftinatione, & de gratia, feipfa efficaci , Decr. 8.Maii
I 697. - -

Chiayetta Joannes Baptifta. Trutina, $. Jofephi Balli


fententia eo libro contenta, cujus tituius eft : ÂEnigma
diffòlutum de modo exiffendi Chrifti Domini fub fpecie
íìs panis, & vini : expenditur. Decr. 11. Maii i65 ;.
Chiefa Stephanus. Epiftolica Differtatio Scoti-Thomifti
ca fuper faéti quæftione, utrum Doétor Angelicus do
cuerit B. Χά fuiffè immunem a peccato origina
li; cui acceffit duplex Differtatio circa B. VirginisCon
ceptionem , Dgnec corrigatur. Decr. 18. Julii 1729.
chiî Ifidoro, Iftoria Crönologica della Franca Marti
na. Decr. 1. Aug. 17ςI.
Chlorus Firmianus , qui & Petrus Viretus. I. Cl. Ind. Trid.
Cholinus Petrus. I. Cl. Ind. Trid.
che$ig; Hyacinthus. Mariae Deiparæ in Ordinem Prae
icatorum vifcera materna, Donec corrigatur. Decr.
21. Jan. 1642. - -

Choreander Johànnes. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Choyeronius Bermondus. In Sàcrofanáioris Lateranenfis
ConciliiTitulum de publicis Concubinariis Commen
tafii,., Patee corrigatur. Decr. 7. Aug. 1693.
-
5**
de Choyfcul (Gilbert) dii Pleffy-Praslaiii
.•
de Comine
- gC •
34 IN D Ex L I B R o R v M
e, deinde vero T9rnacenfìs. Ordohnance fur la pu
lication qu'il a faite däns le Synode Diocefain de
Cominge le 9. Očtobre 1633. d£ la Conftitution du -.

Pape Iiinocent X. Decr. 23. April. 1634. -

— Epiftola ad D. Martinum Steyaert de Poteftate Eccle


fiaftica. Decr. 13. Oäob. 1688. . -

deChriftelycke I eeringhe, ghedeylt in diverfche Liedekens,


feer dienftigh Woor de ouders ende haer-lieder kinde^
ren . Uyt gegeven dogr eenen Lief-hebber van den
Cathechifiju§, om in de felye ghebruyckt te worden.
Ideff: Chriftiana Doärina plures in Conciones divifa,
valde utili$ pro parentibu$, eorumque filiis, edita per
amatorem Catechifmi , ut illi?fit ufùi. Decr. 6. Aug.
I 682. -

Chriftenius Joannes. DeCaufis matrimonialibus Differta


tiones. Decr. 5. O£tob. 1688., & 19. Maii 1692.
Chriftiana Inftitutió. Ind. Trid. -

Chriftianae juventutis crepundia. Ind. Trid.


il Chriftiano interiore , over9 la conformità interiore, che
devono havere li Chriftiani con Giesti Chrifto. Opera
tradotta dalla lingua Francefe nell' Italiana da Aleflan- .
dro Cenami. Decr. 19. Novemb. 1689.
chrggia ex facris litteris. Nifi expurgetur. App. Ind.
ru - -

chropologicarum rerum libri duo. Niß expurgentur. App.


££££*** - - ---
Chronologie Septenaire, ou 1'Hiftoire de la paix entre les
Rois de France & d'Efpagne, contenant les chofes les
lus memorables depuisTari I *98. jufqu'à la fin de
Ę 16o4. par P. V. P. C. Decr. f6. Decemb. 16o5.
Chryfippus, five de libero arbitrio Epiftola circularis ad
ÉÉÉÉ Peripateticos. Decr. 2.3.4pr. 1654.
Chryfoftome S. Jean . Vide Homelies. Vide Notæ.
chumillas Julian. Retraétatorias vozes , que levanta à el
Cielo el menor, poftrado con anfias de bolver à la
, gracia de fu padre. Pecr, 21. April. 1693. -

Chufferus Conradus. I. Cl. App. Ind. Trid.


Churrerus Gafpar. 1. Cl. Ind. Trid.
Chytræus David. I. Cl. App. Ind. Trid. • -• •

—-Liber de auétoritate , & certitudine Chriftianæ do


&trinae , ac ratione difcendi Theologiam. Ind. Trid.
Chytræus Nathan. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Ciaffoni Bernardino. Apológia in favore de' SS. Padri ,
<ontra quei, che nelle mäterie morali fanno de' mede
fimi poca ftima. Decr. 26. Oäob. 1701. Ciam•
! Giammaricone
P R o H I B I r ο R U M.
ę. Hiftoria -fagra di S. Veneranda
τ;

Parafceve Cittadina di Sezza. É £orrigatur Epiftola


ad Acagmicos Setinos. Decr. 4. Martii 1709.
la Cicceide, Decr. 19. Maii 169o. ' -

Cicogna Michele., L'Amore immenfo di Giesii )


hanifeftato ne'duri patimenti della fua ama- )
ra paffione. )
— Ambrofia celefte, o foave cibo dell' anima
contemplativa. - )
„£;;
{;£$£
— Fontana del divino amore . . ) 4•
— Ricreationi del cielo efpreffe nelle narratio- )
ni di varie vite de' Santi . . )
—Fiamme d'amor divino dell'anima defide- )
•.
rofa di
tutto fare tutto
il male. . il bene, e d'impedire ) -

» — Memorie funefte de' fatti dolorofi occorfi ) Decr. 2.r


. £!; paffionc dell' Unigenito Figlio di } %íj;*
1o . - - - Q

— Pafcoli di devotione all'anime defiderofe ) ***°*


_• di perfettione Chriftiana,
- — Tributi di pietà , o fia raccolta di varie )
divotioni da farfida' fedeli. ) -

-Chrifto Giesü appaffionato , overo contemplationi


fruttuofe per indfizzar l'anima nello fpirito. Decr.2.1.
r, I693.
$- - Idea del. cor humano rapprefentata in figure unite
a' divoti foliloquj. Decr. f. Martii 17o3.
-Sacri Trattenimenti , che contengono varie confide
rationi fopra la paffione di N. S. Giesü Chrifto. Decr.
1 5. Jan. 1714. - . .
2 Cicogna, feu Cigogna, Strozzi, Palagio degl'inganti , e
elle gran ÉÉÉ degli fpiritiîe di tütta la natúra
1oro TJDecr. 17. Decemb. 1633. . .
Cicognini Giacinto Andrea, La Forza dell'amicitia. Ope
_ fa tragica. Decr. 18. Maii 1677.
Ciconia Vincentius, Enarrationes in Pfalmos. Donec cor
. rigantur. App. Ind. Trid.
le Cinquiieme Empire , ou Traité dans le quel on fait voir
au'il y aura uncinquieme Empire fur la terre, qui fe
ra plus grand que celui des Affyriens, des ÉÉÉÉÉåés
Grecs, & des Romains. Decr. 21. Apr. 1693.
Cioffius Petrus, Quaeftiones quatuor de fäcris figürativis«
. Decr. 13. Aug. i634.
S
Circulus charitatis divinæ. App. I; Trid. -

2, Cifhc«
3& IN D Ex Lr* R o Rv M
Cifherus Nicolaus. Orationes de vita Othonis III. & Fri
derici II. ImperatQrum , & dc Conrado ultimo Sueviae
gentis Principe . Decr. Io. Maii 1613.
—Alberti Krantzii Saxonia. Vide Krantzius;
de Civitella Felicianus'. 1. Cl. Ind. Trid. -

Clajus ( Johannes ) Hertzbergenfis. 1. Cl. App. Ind.Trid.


de Clamengiis Nicolaus. Vide Clemangiis.
Clapmafius Arnoldus. Opera omnia 5IDecr. 7. Sept. 1699.
Clarenbach, feu Clarebachus Adolphus. 1. Cl. Ind. Trid.
Clarius Chriftophorus. I. Cl. Ind.Trid.
Clarius Eugeniùs. Diotrephes, five fpiritus,& Opera Theo
dori Cockii accurate â€ÉÉÉÉâ , & juftificando Clero
eum in Vicarium Apoftolicum non recipienti in lucem
data. Brev. Clem. XI. f; O£tob.17o7.
Clarke Petrus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Clafgn Daniel. De Juré`aggratiandi liber unus. Decr. 4.
Julii 1661. -

Claude Jean. Réponfè au Livre de Mr. Arnaud. intitulé:


La perpetuité de la. Foy. de l'Eglife Catholique tou
chafit 1'Euchariftie défefiduè . Decr. 3g. Junii 1671,
— Et reliqua omnia ejufdem Opera , Decr. 1o. Maii ,
f757. _. - - - - -

daS. Cláudia Gio. Bartolomeo., Rinforzo dellg fpirito Reli


giofo , con dicci giorni di ozio fanto. Decr. 19. Julii
I72.2..
Claudius Taurinenfis, qui fcripfit de Inaginibus. 1. CA
Ind. Trid. -- -

Claveftain Ferdinando , Apologia in difefa d'una dottrina


di Pietro Conti. Decr. Io.Junii 1638.
Clavicula Salomonis. Ind. Trid. _ .
Clauferus Conradus. I. Cl. Ind. Trid, -

—Laönici Chalcocondylæ de origine, &_ rebus geftis


Turcorum librix. Cum annotatiónibus. Ind. Trid.
Cleander & Eudoxus, feu de Provincialibus, quas vocant,
litteris Dialogi. Decr. 17. Jan. 1703.
Cleberus Eufebius. 1. Cl. £ Ind. Trid. -

Cleitron R. Much may be fáid on both fides. A familiar


Dialogue &c. £ : Plura utrinque dici poffunt. Dia
ogus familiaris Richardum inter & Joannem quondam
condijcipulos. Decr. 14. Jan. 1737.
deClemangiis, feu ggggiis Nicolaus. Opera. Donec cor
rigántur. Ind. Trid.
Cleméntis VIII. Ferratiam petentis, & ingredientis appa
ratus, & forma. Decr. 12. Decemb. 1324, Cl
C^
P R O H I m I r O R U M. </
Qlementius Gulielmus. I. CI. App. Ind. Trid.
Clenaerts Petrus. Synopfis quadripartita Theologo-Schola
ftica, Theologo-Prædicatoriâ, Theologo-Hiftoriga.
Theólogo-PoiìficiaTäíTáeféíéíTÉÉ. Francifùs
Peemans. Decr. 49. Növemb. 1689.
Clericus David. Quaeftiones facrae , ih quibus multa Scri
pturæ loca explicantur. Accefféfunt DiatribaeStephani
Clerici, & Annotationes Jo. Clerici. Decr. 29. Maii
I69o.
Clericuis Joannes. Ars Critica. Volumen I., II., & III.
Decr. 12. Martii I7o3. - - - -

— Hugo Grotius de Veritate Religionis Chriftianæ : edi


tio àccuratior, quam recenfuit, notulifque adje&is
illuftravit. Acceffit de eligenda inter Chriftianos dif
fentientes fententia liberTunicus. Decr. 1 5. Januar.
I7I4.
-Qpéra Philofophica in quatuor Volumina digefta.
ecr. 5. Julii I72.8.
- Et cetera ejufdem Qpera omnia. Decr. 17. Maii 1734.
Clericus Stephánüs. Diátribae . Vide Clericus David.
Clingius, j; Klingius Conradus. Opera omnia . Donec
¢orrigantur. App. Ind. Trid.
Clodinio', ovvero Klodzinsky Girolamo. Efercitii fpiri
tualida farfi, nellgcinque Noyene, e folennità de'gior
ni , e per altre feftività della gran Madre di Dio.
Decr. 3o. Julii 1678.
— Cento difcorfi per le cinque Novene, e folennità del
la gran Madre di Dio. Decr. 17. Oäob. 1678.
Clovet Frangois , Declaration 9u il geduit les raifons
qu'il a éués de fe feparer de 1'Eglife Romainc. Decr.
26. Oétobr. 164o. T.
Gludius Andreas. Ad illuftr.Tit. Digeft. & Codicis de Con
diétione ob turpem vel injuftam cauffam Commenta
rius. Decr. 16. Martii 1611.
Cluten (Joachim) de Parchun, Megalopolitagus. Sylloge
rerum quotidianarum. Decr. f7. Decemb. 1614.
Cluverius Philippus. Vide Hekelius.
Qluverus Johannes. Opera omnia. Decr. 26. Qáob. 164o.
Cocajus Merlinus . Macaronicorum Opus. Nifi repurgatùm
äerit. App. Ind. Trid.
Cocburnus Patricius. y. Cl. App. Ind. Trid.
Cock Jodocus , qui & Juftus Jörias . 1. Cl. Ind. Trid.
Cocles Bartholomaeus. Ânaftafis Chiromagtiae, ac Phyfio
gnomiae . 4PP, Ind, Trid,
ID 3 Cod
;8 IN D E x* L I B R o R u M
' Coddæus, feu Codde (Petrus ) Archiepifcopus )
Sebaftenus. Declaratio fuper pluribus, quæ ) - -

tum ad ipfum, tum ad Miffionem in Hol- ) Decr.3.


landia pertinent, interrogationibus. ) Apr.
— Refpóííô€§ìd Scriptüm varia accufatio- } I7O4.
num capita continens, juffu Eminentiffimo
rum Deputatorum ei traditum. .. .
-*- Defenfio adverfus Decretum Inquifitionis Romae ema
natum die 3. Aprilis 1704. Decr. 13. Julii, 1704.
- Declaratio, & Refponfiones , cum in )
Urbe effet, EE. DD. Cardinalibus tradi- )
tæ, & jam Orbi panditae Chriftiano .
— Epiftola ad Cathólicos incolas Foederati )
Belgii de fuo ad Urbem itinere , ac de ) Brevi Cle
muneris fui adminiftrandi interdiótione , ) ment. XI.
- Epiftola fecunda ad Catholicos incolas ) 4. Oétob.
Foederati Belgii. ) 17o7.
-

v.
v.

- Denuntiatio Apologetica finceris, foli- )


difque documentis firmata, quam circa )
praecipua caufæ fuæ capita evulgandam )
duxit . . - - -• •

Codognat Martinus. Summula Joannis Maldonati, cuili


bet Sacerdoti confeffiones pœnitentium audienti fcitu
perutilis . Qua tamen falfo Joanni Maldonato tribui
tur. Decr. Î6. Decemb. 1 éæ;. , ,
Codomanus Laurentius. I. cl. App. Ind. Trid.
«Codonius Georgius. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Coeleftinus Georgius ; . 1. Cl. Ind. Trid.
Coeleftinus Joaniies Fridericus. 1. Cl. Ind. Trid.
Coelius, feu Caelius Michae!. 1. Cl. #.
Ind. Trid.
Coeltanius Nicolaus. I. Cl. App. Ind.Trid. -

de Cœna Dominica. Ind. Trid. -

Cogelerus Joannes . 1. C!. £#.


Ind. Trid.
Cogelius Charicus. 1. Cl. Ind. Trid. , -

Cognarus ( Gilbertus ) Nozerenus. 1. Cl. Ind. Trid.


--Fabulæ. Ind. Trid. - -

de $£$?
unius Dei Patris. Vide de Falfa & vefa.
Colbert de Croiffy (Charles Joachim ) Evêque de Mqnt
' pellier. Inftruétions generales gn formié de Catechif
fme , qu 1'on, expliqué gn abregé par 1'Ecritur: Sainte.
& par la tradition l'Hiftoire , & les dogmes de la Re
ligion . Decr. f. Jan. i721.
- Ijem Italice: Inftruzioni generali in forma diCate
— •*--.*•. . -
-
chifmo, tradotte dal Frajicefe nell' Italiano
-
ŠanzQ
L«a^**
.*, : • -^* • .
P R O H I B I r ο R U M. £9

' ftanzo Gräffelli Fiorentino . Decr. ar. Januarii 17, 1.


— Idem Anglice: General Inftruétions, by way Qf Ca
> techifin ,' in which the Hiftory, and Tenets ofReli
É are briefiy explain'd by Holy Scripture , and
radition. Translated from the òriginal French , and
carefully compar'd with the Spanishi approw'd Trans
lation .The Tecond edition corre&ted and amended
by S. L. L. Decr. 1 ;. Jan. 171. *.
—Å #; : Inftruétiones generales en forma de
Catechifiho traducidas en Caftellan por D. Manuel
de Villegas y Pifiateli. Tom. I., II., & III. Decr.
2. Septemb. 1727. - -

— Inftru£tion Paftorale adreffée au Clergé, & aux Fide


les de fon diocéfe, au fujet des miraclés que Dieu fait
en faveur des Appellans de la Bulle Unigenitus . Brevi
Clementis XII.T3. Oę.:75 ;.
•— Lettre Paftorale adreffée au Clergé, & áux Fideles de
f9n diocéfe, pour leur notificr in miracle operé dans
fon diocéfe par 1' interceffion de Mr. Paris, & les pre
- miuhir contre un Bref de N. S. P. le Pape en date du
trois Q&tobre 1733. Brevi Clem. XII., i I. Qátob.1734.
- Mandement portánt condamnation d'une feuille im
primée contehant un pretendu Office pour la fête de
S. Gregoire VII. Breyi Benediäi XIII. 6. Dec. 1719.
— Ordominance contre la Deliberation de fon Chapitre.
' Brevi Clem. XII. 27. Aug. 17; I.
=-Les tres humbles Remoiitrances âu Roy, au fujet de
1'Arrét du Confeil d'Etat de Sa Majefté du 1 1. Mars
17. 3. fignifié le 27. du même mois. Decr. 13. Febr.
172. $. -

— Lettre Paftorale au Clergé de fon diocéfe, au fujet des


troubles excités dans fori diocéfe , & de quelques libel
les répandus dans le public à l'occafion de la Signature
du Formulaire. Decr. 13. Febr. 172 s. - '

•-Mandement portant condamnation d'un Ecrit intitu


lé : Teftament de Mr. Jean Soanen Evêque de Senez
dreflé à la Chaife Dieu par Mre Antibule Protonotaire
* Apoftolique. Brevi Clement. XII. 2. 3. Maii 173 s.
— Les Oeuvres . Decr. a8. Julii 1741.
Colerus Matthias . Traétatus de Proceffibus executivis in
caufis civilibus, & pecuniariis ad praéticam fori Saxo
nici accommodatus'. Donec corrigatur. Decr. 2. De
coi√. .ci.a-
* *-• -
PP I.D fi.
OllãçíQ N1COl2uS , I. C/,
4 » In Q. I 774, Colla
6o IN D Ex L1 s Ro Ru M*
Collatio Antuerpienfis ad Petrum Aurelium . Decr. 2;.
Apr. 1654. -

Collatio Divinorum , & Papalium Canonum . Ind. Trid.


Collectanea demonftrationüm ex Prophetis, Apoftolis, &
Do&toribus Ecclefiae , quod Spiritus Sanétus a folo Pa
tre procedit. Ind. Trid. -

Colle&tio figurarum 9mnium Sacræ Scripturae. Nifi expur


getur.] App, Ind. Trid. -

Colléndall Heiiricus. Thefes Theologicæ de peccatis,& gra


tia defènfè in Gymnafio, Paulifio Monâfterienfi Weft
phalię Pp. Sociétatis Jefu 17. Januarii 1785. I)ecr. H.
Martii 17o4. -

Collenfis Julianus. Tra£tatus de certitudine gratiae Dei,


& falutis noftrae. Ind. Trid. -

coli; Altenburgenfe de articulo Juftificationis inter


Eleétoris Saxoniæ Theologos. App. Ind. Trid.
— Et cetera omnia Hareticorüm Collóquia . Vide Decreta
§. I. num. 8. - -

Collyrium Theodoro de Cock dono rniffum per M. M. A.


, P. C. cordis amicitia. Brev. Clem. XI. 3. Oct. 17o7.
Colnerus ( Johannes) Wildunga-Waldeccus ..Chronolo
gia, & Syncrotema Papatus ex ayitis, aliifquc veridi
… cis au&toribus . Decr. iz. Decemb. 17oo.
Columbus Hieronymus. De Angelica, & humana Hierar
chia libri VIII. Decr. 4. Julii 166$.
— In fanétam J. C. temporalem nativitatem , quonam
pa&to planetæ, ac fydera Qhrifto Dqmino fämülentur,
Theologica Difquifiti9. IJecr. 29, Maii 169o.
Colus Guliefimus. £cl. App. Jnd.Trid. . _ .;
Colzeburgius Matthæus. f. C!. App. Ind. Trid.,
Gomander Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. • *.

Cójázzíôïò. Battifta. La Mente del favio. Decr. 1 r.


Martii I7o4. - & as -

-Politica, e Religiope trqvate infiepe nella perfona,


arole, ed azioni di Gesti Crifto , fecondo 1' Evange
io di S. Giovanni. Tom. I., II., III., e IV. Decr.
21. Junii 171 . - -

— La Cofciefiza illuminata dalla Theologia di S. Toma


fo d'Aquino , Decr. 15. Maii 1714. v.

- La Mórale de'Principi offervatâ nell'Ifto- ) ,


ria di tutti gl' Imperãdori, che regnarono ) Decr. 7;
in Roma. - i •• ) Februarii
-Filofofia, & Amore nclla Raccolta d'alcu- } 1718.
ni Sonetti. - - - X.
Com*
P R O H 1 p 1 r o R U M. 6r
Combaffon Bonitus. Vera, & dilucida explicatio praefen
tis ftatus totius Seraphicae Fratrum Minorum Rcligio
nis. Decr. Io. Junii 1658.
le Combat de l'erreur contre la verité : Suite du Parallele de
la doétrine cóndampée par la Bulle, Unigenitus, avec
celle des Ecrivains facré§. des Peres, &:des Doóteurs
de 1'Eglife , Decr. 11, Martii 1754. •
la Combe Fràncifcus. Orationis mentalis Analyfis ; deque
variis ejufdem fpeciebus judicium. Decr.3. $eì.
I 688. - . • -

Combefis Francifcus. Hiftoria Hærefis Monothelitarum :


Decr. 26. Junii 1662. -

Comedia piacevole dellavera, antica, Romana, Cattoli


ca, & Apoftolica Chiefa, nella quale vengono difpu
tate le controverfie, che ôïöïãï Cattolici Romani ,
Luterani, Zuingliani, Calvinifti, Anabattifti , Swenk
-, ' 5#; , & altri per conto della Religione. Decr. 18.
an. I 612. -

</egominge Gilbert Evêque. Vide Choy(eul.


cComitibus Petrus . Summæ Philofophicæ pars prima, tri
** ' bus tomis diftinéta , totam Phyficam compleétens.
- Donec corrigatur. Decr. 2. Octob. 1673. .
Commentaria ( In Ovidii Metamorphofeon libros) fiye
. enarrationes allegoricæ, vel tropologicae . Ind. Trid.
Commentarii in Epiftolas Pauli ad Romanos, & ad Gala
tas; quorum Præfatio in Epiff. ad Romanos incipit :
Cum varias natiónes : & Corimentar. I. Capitis : Cum
-
£;3yftolus
. I rtd.
Romanis fcribere inftituiffet. App.
-

Commentarii (In Eyangelium fecundum Matthaeum, Mar


cum , Lucam ) ex Ecclefiafticis Scriptoribus íôïíéêï:
novæ Gloffae Ordinariæ fpecimen, donec meliora Do
minus. App. Ind. Trid.
Commentariorüm de Regno, aut $i; Principatu reéte ,
& tranquille adminiftrafido libri tres, adverfus Nic.
Machiavellum Florentinum. Quod tamen falfo afferi
tur, cum ei faveat. Decr. 16. Decemb. 1665.
Commentarioruim de ftatu Religionis, & Reipublicae im
Regno Galliæ, Pars J., II., III., IV., & W. Decr. 7.
4ug. 1603., &.3o. Jan. 16Io.
Comméntarium Bibliorum. App. Ind. Trid. : • `-

Commentarium in Bullam Paüli III. Licet ab initio : da


tam anno 1541. qua Romanam Inquifitionem confti
-
tuit , & ejus regimen non Regulàribus, fed $££
cCu
,
61. IN D E x L 1B R o Ru M
feculari commifit . Decret. 1 f. Novembris I7g7. `
Commentarius de Angelo Melanchthonis. Ind. Trid.
Commcntarius captæ Urbis duétore Carolo Borbonio ad
exquifitum mòdum confeótus . App. Ind. Trid.
Commentarius in priorem Timothei Epiftolam a viro fum
rnæ pietatis cönfcriptus. Ind. Trid. -

Commentatiq ad loca quædam N. Teftamenti, quæ de


Antichrifto agunt, aut agere putantur. Decr. 23. Mar- • .
ttt 1671.
delleCommiffioni, e facultà, che Papa Giulio III. ha dato a
* M. Paclo Odefcalco. Ind. Trid.. • . -

Comgediae, ac Tragœdiæ aliquot ex Novo, & Veteri Te


ftamehto defumptæ : adjunétæ præterea duae lepidiffi
mæ Comcediae miores corruptiffimi faeculi elegantiffime
, depingentes, cum praefatione Nicolai Bryfingeri. Ba
file« f{4o. ÁÉ . Ind. Trid. -

Comparaifon de l Éüe du Pape avec 1'Evangile de Je


us Chrift, touchant la remiffion des pechez, & la con
féciitiöïíëïãVi€€€fi€ii€TÌ)ecrA'Febr. 13,7. T* *
Compendio della Confederation Mariana, eretta, fotfo Ja- *
Êfotettione della Beata Vergine Mafia, pella Chiefa
Parochiale di S. Pietro della Città Elettorale di Mona
co. Decr. 17. Novemb. 1689. - ›
Compendio dellâ Dottrina Chriftiana per facilitare la prat
tica d'infegnarla, & impararla; con nuova aggiunta
In Cuneo 1714. ΊύΊíTjÄ. 171. I.
Compendio della Regola del Terz' Ordine de' Penitenti del
Serafico Padre SI Francefco confermata da Papa Nic
colò IV. nuovamente, per comodità de' Terziarii, e
Terziarie, riftampato, con 1'aggiunta di una breve
notizia dell'Indulgenze, favori Je privilegi più con
%$ conceffi dä Sommi Pontefici a queft'Ordine.
ecr. Sacr.Congr. Indulgent. 14. Febr. 174o.
Compendio delli obδlighi, ifidulgenze , gratie, e privile
j, che godono li Fratelli, eTSQrelle della Compagnia
çliáSáííííííííífiíiííéìíîåíïò TDecr. i3. %pr.
1666, -

Compendio (Breve) intorno alla perfettione Chriftiana,


dove fi vede una pratica mirabile per unir l'anima con
Dio. Decr. 17. Jan. 17o3.
Compendio memorabile déllâ iftitutione , approvatione,
e progreffi dell'Qrdine della SS. Trinità gel Rifcatto .
e di due delle più fante Confraternità. Decr. 1o. Apr.
. 4666, …

- Com
P R o H 1 8 1 r ο R U M. &;
€ompendium Antiquitatum Ecclefiafticarum ex Scriptori
' bus Apologeticis , eorumdemque Commentatoribus
compofitum . Accedunt Conr. Sam. Schurzfleifchii
Controverfiae , & quæftiones infigniores Antiquitatum
Ecclefiafticarum , editæ cura & ftudio Jo. Georgii
Walchii . I)ecr. ai. Maii 174;. -

Compendium Hiftoriae Ecclefiafticae decreto Serenifs. Prin


· ëipis Ernefti , Saxon. Jul. Cliviae , & Mont. Ducis, in
• ufum Gymnâfii Gothani ex facris literis, & optifmis
qui extant authoribus compofitum. Decr. af. No
vemff. 169Q. ,- - - - - -

Compendium Orationum cum multis Orationibus, & Pfal


mis contra inimicos. Venetiis per Lucam Antonium
#m , fìve alios.
rag.; - -
Donec expurgetur. App. Ind.
- -

Compendium, five Breviarium textus, & gloffematon in


ómnes Veteris Teftamenti libros..App. Ind. Trid.
Comte de Gabalis, ou Entretiens fur les féfen- ) -

ces fecrétes , renquvellé , & augmenté )


d'une lettre für ce fujet. . •• * ) Decr. 2r.
- Idem Italice . Vide Conte di Gabali. - Junii •
- La Suite du Comte de Gabalis, pu nou- ) 1712.
veaux Entretiens fur les fciences fecrétes, )
touchant la nouvelle Philofophie. * : ) -

a Conccptione Emmanuel ._Enchiridion judiciale Ordinis


Fratrum Minorum. Decr. 22. Decembr. 17oo.
a Conceptione Pius Marianus . Vocabularium trilingue, &
£g; pro Scriptoribus Dominicanis. Decr. 17. No
•vemb. I 664. - -*

Conciliabulum Theologiftarum adverfus bonarum littera


rum ftudiofos. Ind. Trid. •

Concilium Pifanum, quod verius Conciliabulum dicendum


ef?. Ind. Trid.
conciones de decem praeceptis Dominicis. Ind. Trid.
Concordantiae Principum nationis Germanicæ de aftutiis
Chriftianorum, vel Curtifanorum. Ind. Trid.
deConcordia Écclefiæ : App. Ind. Trid. .
Concordia pia , & unafiimi confenfu repetita Confeffio Fi
dei , & do&trinæ Ele&torum, Principum , & Ordinum
Imperii, atque eorumdem Theologorum , qui Augu
ftafiam Confeffignem ampleétuntuí. App. Ind. Trid.
�onen Nicolaus. Thefes Thömiftico-Canonico-Civilifti
co-Juridicæ, Pra&ticae , quas defendent in CQnventu
Confluentinô apud Fratres Prædicatorcs nienfe Mar
tuo
64 INDEx LI B R o R U M
tio 1707. Carolus Gafpar Eruvinus liber Baro a Wal
pot,] Joannes Jacobus Burmer ex Weis &c. Decr. 26.
Otob. 17o7.
Conference de Diodore, & de Theotime, fur les Entrc
fiens de Cleandre, & d'EudQxe. Decr.i 1. Martii 17o4.
Conferencia curiofa dc 1'Affemblea gggglar , que convocò
en la puerta dcl Sol Catalina della Parra'.£xplicada en
una cárta, quc efcrive a Emerico Tekéli." Decr. .i.
A. r. I 693. -

coníí É; exhibita Carolo V, Cæfari Augufto in Co


mitiis Auguftae, anno 153o. Ind. Trid.
- Et ceterà omnes Hareticorum Confèffiones. Vide De
creta §. t. num. 9. • -

Confeffio feptem punétorum, five articulorum Fidei, quae


uilibet fcire tenetur neceffitate medii ad conféquien
falutem, fufius explicatorum ad meliorem intel
ligentiam. Decr. 6. Aüg. 1681. . . . .
Conféífigne di S. Maria Madalena, cujus initium : Altiffi
ma benigna, g benedetta. Ve!?. At nome di Gcsiicon
divozigie. App. Ind. £lem. XI. . . .
taConfiapge Chrétienííé appujée fur quatre pringipes inebran
1ables, d'ou s'enfuivefit neceffairement les principales
verite£ qui regardcnt le (alut des hommes.^ Decr. 11.
rttz I 7o4. - -

il Confitemini della B, Vergine. App. Ind. Clem. XI.


Conformi Bartholomæus . I. Cl. Ἄ. Trid.
les Conformités des ceremonies modernes avec les anciennes.
ecr. 1o. Martii 1668.
Confrérie (La fain&e) du Redempteur , pu le grand tre
for de$ Indulgences cQncedées par plufieufs Papes à la
Confrérie déla Sain&te Trinité , ou Redemption des
Captifs. Decr. 1o. Apr. 1666.
Confutátio Determinatioriis Doétorum Parifienfium contra
Martinum Lutherum. Ind. Trid.
Confutatio, & condemnatio praecipuarum corruptelarum.
Vide Joannes Fridericus. -

Confutatio unius & viginti prgpofitionum de differentia.


Legis, & Evangelii. Ind. Trid. -

Congregatio , fivc colleëtio infignium Concordantiarum


iÉÉ ÍîTî.
Connor Bernardus, Eyangelium Medici , feu Medicina
myftica de fufpenfis náturæ legibus, five de miraculis.
Decr. 11. Jan. 1711.
Conradus Alphonfus. 1. Cl. App, Ind. Trid,
Con
P R o H 1 8 1 r ο R U M. 6;
Conringius Hermgnnus. De Imperii Ggrmanici Republica
Adroamata fex Hiftorico-Politicâ , ' Decr. 13. No
vemb. 1662. - -

— De Finibus Imperii Germanici. ) Decr. 14,


—De Pace civili inter Imperii Ordines re- ) Apr.
jjg;
diffidentes perpetuo confervanda. } 1681.
— £t cetera ejus, Opera, in quibus de Religione traäat ;
Decr. Io. Maii 1757. ` · · · · · · ·

Confalvi Stephanus. Rationalis, & experimentalis Philofo


phiæ plácita,Marcellino Albergetto Marchiæ Guberna
tori a Venafitio Cricchi Leoniflano dicata, Decr. 17.
Julii 17o9. ' - . . *

Conféglio d'alcuni Vefcovi. congregati in Bolggna dato a


Pápa Paulo per ftabilimento `della Chiefä Romana.
Ind. Trid. - -

Confiderationés circa exa&ionem Formulæ Alexandrinae,


variafque de hoc argumento difficultates, ac pugnan
tes inter fe opiniones . Decr. iz. Junii 171?.
Confiderations für la lettre compofée par M. 1'Evêque de
Vabres, pour étre enyoyéé au Pape en fon nom , &
de quelquës autres Prelats . Decr. 23. Apr. 1654.
Confidefazióni, per le quali fi dimoftrâ laTgiuftizia delle
lettere della Maeftà del Re Cattolico Öarlo III. che
ftabilifcono. doverfì nelle caufe appartenenti alla Reli
ione procedere nella Città, e Regno di Napoli dagli*
Qrdinari , e per la via ordinaria üfata in tutti li altri
#ii , e caufe criminali Ecclefiaftiche.
tt I7I I.
Decr. I §. Ju
Confiderazioni Teologico-Politiche fatte a prò degli Editti
` di Sua Maeftà Cäítolica intorno alle rendite Ecclefia
ftiche del Regno di Napoli . Parte I., e II. Brev.
£!em. XI. 17.Tebr. 17Io., & 14. Martii 17JQ.
Confilium admodum paternum Pauli III. Pontificis Roma
ni datum Imperatori in Belgis per Cardinalem Farne
fium, pro Lütheranis ann. j346. , & Eufebii Pamphili
ejufdem Confilii pia , & falutaris explicatio . App.
fid. Trid. - - - - - -

Confilium datum amico de recuperanda , & in pofterum


ftabilienda pace Regni Poloniae . Decr. 7. Septemb.
I6O9.
€onfilium de emendanda Eccfefia. Cum Notis , vel Præfa
tionibus Hareticorum. Ind. Trid. -

Confilium ( Pium ) fuper Papae Sfondrati * di&ti Grego


ri XIIII. , monitorialibus, ut vocant,' Bullis, & ex
COI1l*
r.

66 IN D E x L I B RO R U M .
eommunicationis, atque interdiéti in Galliæ Regem,
a Tuffano BerchetQ Lingonenfi e Gallico in Latinum
fermonem gonverfum. App. Ind. Trid. -

Confpeétus Epiftolarum Joanfiís Launoii . Decr. 27. Se


temb. 1672.
Conftantinus §§ ) Anglus. 1. Cl. É Ind. Trid.
Confultation de Meffieurs les Avocats du Pârlement de Pa
ris, au fujet du Jugement rendu â Ambrun contre
Mönfieur l'Evêque de Sencz. Brevi Bened. XIII. 9.
Junii 1748.
ilConte di Gabali, overo Ragionamenti fulle fcienze fegre
te tradotti dal Francefe. Decr. 2. Martii 1751.
Contemplatione del Peccatore con una laude di Maria, cu
jus initium :. A laude dell' eterno Creatore Trinitâ San
ta un folo Iddio. App. Ind. Clem. XI.
Continuati9. ( Nova Teifiporum ) Germani cujufdam ab
anno falutis 1313. ufqüe ad annum 1 ;49. Quæ extat it;
gio
rta
Eufebii edit. Bafilea ann. i579. App. Ind.
contiíiion de 1' Hiftoire univerfelle de Meffire Jacques
Benigne Boffuet Evêque de Meaux. Decr. 18. Julii
1742.
coní gell'Angelo cól Demonio, cujus initium : Ma
âÉåí ôïíáöÝërgiïëÝîåíåIÁÉÉ'iid. cieri. XI,
ilContrafto di Cicarello. App. Ind. Clen. XI.
Conventus Auguftanus anfió MDxvIII. Ind. Trid.
Conventus Gefievenfis , five Confilium Miniftrorum Gene
venfium in diverforio quodam juxta Genevam habi
tum anno Domini I 365. App. Ind. Trid. -

Converfazioni familiari tra due foraftieri ful punto della


vera, & unica Religione Chriftiana. Decr. 29. Julii {
I 72.2.
Conyivia, feu colloquia Tyronum. App. Ind. Trid. "
Cooke Antonius. 1. Cl. App. Ind. £j?
Cooperus Thomas. I. Cl. App. Ind. Trid.
Copernicus Nicolaus . De Révolutionibus Orbium Coele
T ftium libri vi. Nifi fuerint correéti juxta emendationem
editam anno 161 o. Decr. I ;. Maii 162.o.
Cepia rigº.
d'una lettera fcritta alli 4. di Gcnnaro M.D.L. Ind. -

Copia d'una lettera fcritta da unP. Chierico Regolare Tea


tino ad una Signora fua penitente, divota del Santifsi*
mo Sacramento dell'Altare. Donec corrigatur. Decr.
2. Decemb, 1612. - -

Copie
1P R o H I B I r o R u M . 67
Copie d'une lettre efcrite à Monfieur de .... .. fur !ex
comunication du Procureur General du Roy à Mali
nes. Decr. 17. Jan. 17o3. -

Copius Balthaffar . I. Cl. App. Ind. Trid.


Coppola Gio. Carlo. Mariâ Concetta. Poema. Decr. 9.
Maii 1636. -

Coptis Chriftianus. Ind. Trid. . . . :


Cofallus S. Abydenus, qui & Ulrichus Huttenus. y. C!.
Ind. Trid.
Corafius Joannes. In univerfam Sacerdotiorum materiam,
erudita, ac luculenta Paraphrafis. Donec corrigatur.
App. Ind. Trid. •
-Mémorabilium Senatus Confultorum fummæ apud
Tolofates Curiae , ac fententiarum tum Scholaftica
rum , tum ÉóÉÉÉíuí Centúria. Degr.7.4ugußi 16o3.
-Mifcellaneorum Juris Ciyilis libri fèx , Dönëc corri
gantur. Decr. 7. Septemb. 1609. _ . -

Coitjiau Thomas. 'i. Cf. App.Iiij. Trid.


9ordatus Conradus. 1. Cl. Ind. Trid.
Cordelius (Marcus) Torgenfis. y. Cl. Ind. Trid.
i Corderius Maturinus. 1. Ül.fnd. Trid.
Cordigerae Navis Conflagratio : Dialogus. Ind. Trid.
1 Cordus Euricius. 1. Cl. Ind. Trid. -

di Coreglia Giacomo. Pratica del Confefsionario, e Spiega


zione delle propofizioni condannate da Innocenzo XI.,
& Aleffandro VII. 'tradotta dallo Spagnuolo nell' Ita
liano da Fr. Pietro Francefco da Comö. Parte I., e II.
Decr. 12. Aug. 1719.. & 22. Junii 17J2.
Corio Bernardino. ÉÉä di Milano , Donec corrigatur.
Decr. 16. Martii 1615. _ -

Cornarius Janus. I, Cl. ì. Trid.


Cornerus (Chriftophorus) ex Fagis. r. Cl. Ind. Trid.
— Cantica feleéta Veteris & Novi Teftamenti cum Hy
mnis, .& Colleétis, feu Orationibus purioribus, quae
in Ecclefia cantari folent, addita familiari expofitio
i ne. App. Ind. Trid.
Cornerus Jacobus, I. Cl. App. Jnd. Trid.
Corona di dodici Stelle da p6rfi in capo alla grande Impe
ratrice del Cielo , Divozione da praticaffi da' Divoti
di Maria in onore della Concezione della B.V. Imma
- - c9lata ; con feggi; d'una Novena da premetterfi
- alla fua Féfta. IXecr. 17. Maii 1734. - -

Corona d'gro a Maria Vergine contenehte i dodici privile


gi, che godc in Cielö. Aggiuntavi una divota Qra- ^
. Z1Onc
8£ I N D e x 1 1 B R o R U M.
zione alla Pafsione di Gesü Crifto, e le quindici Ora
zioni di S. Brigida, Decr. 14, Jan. 1737.
Coronelle della Safitifsima Trinitâ, e di Maria Sacratißi
ma , eftratte dall'Opera data in luce da Francefco Pc
pe. Decr. 2. Septemb. 1717.
Corradinus Annibaf. Miles Macedonicus Plautino fale
perfriétus. Decr. 22. Junii 1676. -

Corfanus, feu de Corro Antonius . I. Cl. App. Ind. Trid.


Cortaguerrâ Romolg . L'Huomo del Papa, e del Re £on
tra gl'intrighi del noftro tempo di Zambeccari. Decr.
3Q. Junii 1671. -

Cortaffe Jofeph Ignatius. Conclufiones Polemico-Schola


fticae Sacratifsimæ Virgini Mariae dicatae . Quaeftio
Theologica. Quis fapiens . Defenfæ Romæ in Æde
Minimgrum SS. Trinitatis Montis Pincii 14. Aprilis
1793. Decr. 1 5. Maii 17o3. - -

de Cort Chriftian. Vide Bourignön.


' Corte Bartolomeo. Lettera, nella quale fi difcorre , da
qual tempo probabilmente s'infönda nel feto l'anima
fagionevole. Decr. 1 1. Martii 1704. .
Corthymius Andreas , Florilegium Hiftöricum Sacro-Pro
änüm. Decr. 4. Dec. 15.;. .
Corvinus Andreas. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Corvinus Antonius. I. C/. Ind. Trid.
Corvus Andreas. Liber de Chiromantia . Ind. Trid.
Cofinus (Johannes ) Dunelmenfis Epifcopus . Hiftoria
Tranfubftantiationis Papalis, cui præmittitur, atquc
opponitur tum facrae Scripturae, tum veterum PP. &
Reformatarum Ecclefiarüm do&rina. Decr. 1. De
cemb. 1687. - -

Cofmius Joanhes. 1. Cl. Ind. Trid. -

a Cofta Jerome. Hiftgire de l'origine, & du progrés des


revenus Ecclefiaftiques. Decr. 21. Apr. 1693.
Cofto Tomafo. Il piacevolifsimo Fuggilozio, libri VIII.
Donec corrigatur. Decr. 17. Novemb. 1664.
Cothmannus Efneftus. Commentarius methodicus in li
brum Codicis Juftinianei primum. Decr. 22. Oäob.
I 61 9.
---Refponfa Juris, & Confultationes. Dec.3. Julii 1613.
Cotta (Joannes Francifcus ) Lambergius. 1. Cl, Ind. Trid.
Cottisfordus Thomas . I. Cl. App. Ind. Trid.
%\?
Coverdale ) Eboracenfis'. I. Cl. Ind. Trid.
dcCougniou Philippus. $#. Theologica. %í eß vere
j Dei. I. adTheffalon. z. §. I 3, Thcfès quas
~ tuCIA
P R ο η I Ε τ r o r U M. 96
tueri conabitur Bernardus Frafquin die 22. Augufti in
Sorbona. Decr. 26. Octob, I7o7.
le Courayer Pierre Frangois. Hiftoire du Concile de Trente.
- écrite en Italien' par Fra Paolo Sarpi, & traduite de
nouveau en Frangois, avec des not£§ critiques. hifto
riques, & thcologiqucs . Brevi Clement. XII, 16.
an. I74o.
e— Defenfé de la nouvelle traduétion de 1'Hiftoire du
Concile de Trente. Dec, 7. Ocfob. 1746.
Courcier Petrus , Virgini Deiparæ. Quaeftio Theologica ,
Quid eff columna, & firmamentui veritatis ? I. 4d Ti
mioth. 6, 5. Thefës, quas tueri conabitur Joachimus
• '
Dreux 3. Junii 1707. in Regia Navarra, Decr. 46.
Oátob. I7o7.
\ * Coxus Leonardus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
- Coxus Richardus. 1. Cl, £; Itd. Trid.
«Crakanthorp Richardus. Defenfio Ecclefiae Anglicanae con*
tra M, Antonium de Dominis, opus pófthumum a
Jqanne Barkam in lucem editum. Dec.2.3. Aug. 1634.
a Cranebergh Cornelius, Fraus quinque Articulorum a Pfeu
do-Aüguftini difcipulis primum Alexandro VII., nunc
iterum Alexandro VIII. obtruforum, five eorum cum
Auguftino Iprenfi convenientia demonftrata. Decr.19.
Martii 1692.
£ranmerus Thomas , I. C/. Ind. Trid.
Cratander Andreas. 1. Cl. Ind. Trid.
Crellius Fortunatus, I. Cl. App. Ind. Trid.
Crellius Johannes. De uno Ê Patre. Decr. 18. D&
cemb. 1646, .
-: Et reliqua ejufdem Qpera omnia. Decr.io. Maii 1757,
Crellius Pauilus. i. Cl. App. Ind. Trid.
da Crema Battifta. Opera grnnia. Niß emendentur. Ind.Trid.
Cremer Bernardus Sebaftianus. Prodromus typicus, con
tinens Exercitationes Theologico-Philologicas in V.
& N. Teftamenti loca. Decr. 4. Decemb. i7. {.
Crem9ninus Caefar . Difputatio de Cœlo in tres partes
divifa. Decr. 3. Julii 1623.
Creyghton Robertus. Notæ in Silveftrum Sguropulum.
. Vide Sguropulus.
'Cricchi Veîantiùs. Vide Confalvi. -

Crifis de Probabilitate ex Academia Monachorum Caffi


nenfium in Monafterio S. Catharinæ Genuae . Decr.
._ . 8. Maii 1697. -

Crifpinus Joannes. 1. Cl, App. Ind. Trid. •• - •

E il Cri
•7o IN D E x L I p R o R u M
i1Criftiano interiore. Vide Chriftiano,
il Criftiano occupato ne! ritiro di dieci giorni per far gli
Efercizj Spirituali di S.IgnaziQ, di ufi Religiófo de'Mi
. nori Conventuali di S. Ffancefco , Decr. 23. Julii174.
Critique generale de l' Hiftoire du Calvinifme de Mr.
Maimb9urg . Decr. 18. Maii 1684.
Critius (Andreas) Polonus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Crogerus Nicolaus. Amphitheatrum inortis maturae, for
tis durae. Decr. 22. Oítob. 1619.
Cromerus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.
de Croufaz Jean Pierre, íáãâ Beau. Decr. 2.8.Julii 174^.
Croufers Cyprianus . Leétiones Paræneticae ad Regulám
S. Francifci. Donec cgrrigantur. Decr. 3. Aug.T656.
Crowaeus Guillelmus . Elenchus Scriptorum in Sacram
Scripturam tam Græcorum, quam Latinorum. Decr.
27. Maii 1687. - -

Crowleyus, feu Croleus Robertus. r, C!. App., Ind. Trid,


deCroy Frangois. Les trgis Conformités, favoif1'harmonic,
$ convenance de 1'Eglife Romaine avec le Paganifme,
Judaifme, & herefies anciennes. Decr. 12. Dec.1624.
la Croze Maturin Veyffiere. Hiftoire du Chriftia- ) Decr. 2.8
- nifme des Indes. '. . . jj;;"
—&Hiftoire du
d'Armenie.
Chriftianifme d' Ethiopic, ) ?
j 1741.
-

Cruciger Cafpar. I, C?. Ind. Trid. -

Cruciüs Jacobus. Mercurius Batavus , five Epiftolarum li


bri V. Decr. 2. 3. Jan. 1684.
Crudeli Tommafo, Raccolta di Poefie. Decr. 7. Obf. 1746, .
Crufius Chriftophorus. Traétatus de indiciis )
deliétorum ex jure publico,& privato,cum
obfervationibus, & notis Andreae Crufii. Decr. }
a/?.
1 ;,
•—Traétatus de indiciis deliétorum fpeciali I7I4.
bus, cum praemiffa maleficiorum eorum- }
que poena , compendiofa relatione. -

Crufiùs Jacobus Andréas. De No&te , & no§urnis Officiis


tam facris, quam prophanis. Decr. 8. Magii, 1662.
*— De $i; offérendi. Tra&atus Hiftorico-Philologico
Juridicus. Decr. ao, Junii 1662.
Crufius Martinus. 1. Cl. App. Ind. Trid, -

•—Turco-Græciæ libri VIII. Donec corrigantur, App.


Ind. Trid. ···
Crux Chriftiani cum quibuftlam annotationibus in S. Hi
larium . App. Ind. Trid. - •

de Cucchi Sifto. Wie della contemplatione, ove s' inj£g


1 prin*
P R O H I B I r o R u M. 7I

li principali Effercitii, che follevano l'anima alla com


templatione , & amor di Dio , Decr. zo. Junii I69o.
Cudworth Radulphus, Syftema intelleétuale hujus univer
fi, fèu de veris naturæ rerum originibus Commenta
rii. Decr. 13. April. 1739. -

Cuillerie Stephanus. Matri inter Yirgines puriffimae. Qux


ftio Théologica. Thefes defenfae in Academia Dola
na a Joanné Adamo Groob 29. Martii 169o. Decr. 2.1.
Novembris I 69o, -

Culman, feu Culmannus Leonhardus. I. Cl. Ind. Trid.


Cuno Joannes . r. Cl. App. Ind. Trid.
Cura falutis, five de ftatü vitae mature, ac prudenter deli
berandi methodus, per decem dierum Veneris, Spi
ritus Sanéti, Sanétiffimæ Dei Matris boni Confilii,
S. Ignatii, & Xaverii honori inftituendam , folitam
devótionem, propofita. Decr. 4. Decemb. 17. «.
Cureus, fèu Curaeüs Joachimus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Gentis Silefiæ Annales. App. Ind. Trid.
Curio $ Horatius . I. áí Ind. Trid.
Curio Coelius Secundus. I. Cl. Ind. Trid.
deCurte Camillus. Secunda Pars Diverforii, feu Compren
forii juris feudalis, Decr. 16. 1)ecembris 16o5.
Cufpinianus Joannes. De Cæfaribus , atque Imperatoribus
Romanis. Donec corrigatur. Ind. Trid.
Cutellius, feu Cutelli Mariüs. Codicis Legum Sicularum
libri IV. cum Gloffis, five notis Juridico-Politicis.
Decr. 18. Decemb. 1646.
— De prifca & recenti Immunitate Ecclefiae , & Ecclefia
fticorum libertate.Tomus prior. Decr. 16.Junii 1654.
Cymbalum Mundi , Ind. Trid. -

S. Cypriani Opera recognita per Joannem Oxonienfem Epi


Afcopum, Vide £ell. Wide Lombert. -

Cyprius Philippus. Vide Hilarius.


aS.Cyrillo Joannes Thomas. Mater honorificata S. Anna ;
five 'de laudibus, excellentiis, ac prærogativis Divæ
Annae. Donec corrigatur. Decr. 18. Jan. 1667.
Czapko Joanncs. VideTzapko.

£ z. deDail

}
- --~~~~
- ***wae!!!
+--~~~~*~**
…-------------
-r
PR o H 1 B I rO RU M. %

D
de D^E Beniamin. Examen de 1' oppreffion des Refor
mez en France , ou 1'on juftifieT'innocence de lcur
Religion . Decr. 4. Martii 17og.
van Dale Afitonius . De Oraculis Ethnicorum )
Differtationes duae . Accedit Schediafma )
de Confecrationibus Ethnicis. ) Decr. 14.
— Differtationes de origine, ac progreffu ) Jan.
Idololatriæ, & fuperftitionum. } 1737.
— De vera, & falfâ Prophetia, & de divi- )
nationibüs Idelolatricis. *. )
Dallæus Joannes. De ufu Patrum ad ea definienda Reli
5}; capita, quæ funt hodie controverfa. Decr. 2.
- ulii 1686. .
- Et reliqua ejufáem Opera omnia. Decr. 23. Martii
1672. , & 2.Tülii 1686. -

Damhouderius Jodocus. Praxis rerum Criminalium. Do


nec corrigatur. Decr. 3. Julii 162.3.
Damman Hàdrianus. Imperii, ac Sacerdotii ornatus ; di
verfarum item Gentium peculiaris veftitus, cum Com
mentariolo Cæfarum, Pontificum, ac Saccrdotum.
App. Ind. Trid. -

Danæü§Lambertus. I. Cl. App. Ind. Trid.


-Ethices Chriftianae libritres, in quibus de veris hu
manarum a£tiQnum principiis agitur. App. Ind. Trid,
Dantes. Vide Aligherius.
Daquin Ludovicus Henricus . Sententiæ , & Proverbia
Rabbinorum. Decr. 2. Decemb. 162.z.
IDarrius Joannes. I. Cl. App. Ind. Trid.
Dafypodius Cunradus. 1. C/. Ind. Trid. .
ÉÃpodius Petrus. I. C/. Ind. Trid.
Dathænus Petrus. y. Cl. 4pp. Ind. Trid.
David Kimhi. Vide Kimhi . • • T
Davidis Francifcus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Davila Joannes de Roa . Vide Roa.
I)ecimator Henricus. Sylva vocabulorum, & phrafium
cum folutæ, tum ligatæ orationis. Donec corrigatur.
App. Ind. Trid.
Decifiónum noviffimarum Rotæ Romanæ, five Sac. Palatii
Romani Pars IV. continens tum Decifiones varias.
tum Declarationes Concilii Tiig;ini,
habitas
3
iiii
10*
-

24 IN D E x L I B R o R u M
bliotheca D. Profperi Farinacii. Decr. 7. Septemb.
I 6o9. -

Declarario (Sacræ Cæfareae Majeftatis) quomodo in nego


gio Rgligionis per Imperium ufque ad definitioném
Conciliigeneralis vivendum fit, in Comitiis Augufta
nis xv. Maii anno MDxLvIII. propofita, & publiçata.
App. Iud. Trid. -

Beclaratione del Giubileo . Ind. Trid.


Declarationes Cardinalium Congregationis Concilii Tri
dentini, una cum Joannis Sotealli, & Horatii Lucii
adnotationibus. Decr. 6. Junii 1611.
Decret du Saint Office de Rome, qui condamne, & abolit,
comme un abus, toutes les Confrairies, ou Societez dé
1' Efclavage de la Mere de Dieu , Scapulaire des Car
mes, & aütres Cordons, Ceinturès &c. Quia in multis
depravatum, & dolofe accommodatum ad alias Sodali
tates ab Apoßolica Sede approbatas , Cinctura , Scapu
laris , & Chòrda. Decr. i5. Januar. 1679. -

Decrets de nos SS. PP. les Papes Algxandre VII. , & Inno
cent XI. contre plufieurs propofitions de la Morale re
lachée. A Liege 1689. Decr. 16. Junii 1683. -

Decretum Norimbërgenfe editum anno 1523. Ind. Trid.


JJedekindus Fridericüs. I. Cl. App. Ind. Trid.
Defenfe de 1'autorité, & des décifions des merveilles que
Dieu ne ceffe poinit de faire en France deputis un grand
nombre d'années. Decr. 1 1. Martii 1754.
Defenfe de 1'Eglife Romaine contre les cîiiies des Pro
teftans; où Le jufte difcernement de la creance Catho
lique d'avec les fentimens des Proteftans, & d'avec
ceux des Pelagiens touchant le myftere de faÉÉÉÉÉÉ ,
nation , & d£la Grace du Sauveur, mis en Frangois
par C. B. P. Decr. 1 1. Martii 17o4. -

Defehfe de la Difciplinc qui s'obferve dans le Diocéfè de


Sens, touchant 1'impofition de la penitence publique
pour les pechez publics. Pecr. 19. Septem. 1679.
Defenfe dela Difcipline qui s'obferve dans plufieurs Diocé
fes de France, touchant 1' impofition de la}j;
publique pour lé pechez publics. Decr. 13. Jan. I 684.
Defénfe de la Differtation fur la validité des Ordinations
des Anglois, contre les differentes Réponfes quiy ont
êê íáíôTbrôÉÉÉÉÉÉÉÉÉXIII%?. }}; I7*8.
Defenfe de la Religion tant naturelle qué revelée contre les
* Infideles , & lés Incredules : extrâite des Ecfits publiés
pour la fóndation de Mr. Boyle, par les plus
-
Έ CI\&
P r o H I s I r O R U M. 75
Gens d' Angleterre. Decret. 7. Oäobr. 1746. :
Defenfe de tous Ies Theologiens, & en particulier des difci
ples de S. Auguftin contre 1'Ordonnance de Mr. 1'Evé
que de Chartres du 3. d'Août 17o3. Decr. 17. Julii
1709,
Defenfedes Theologiens, & en particulier des difciples de
S.Auguftin contre l'Ordonnance de Mr. 1'Evêque de
Charítes, portant condamnation du Cas de Confcien
ce : Secofide edition, ayec une réponfe aux Remar
$j du même Prelat fur les Declarations de M. Coüet.
ecr. 16. Oótob. 17o7.
Defenfè des Abés Commendataires, & des Curés primitifs
contre les , plaintes des Moines, & des Curés ; pour
Š; de réjonfe à l'Abé Commendataire. Decr. 29.
aii 169o.
Defenfe des1ibertez des Eglifes Reformées de France.
Vide Hiftoire Apologetique.
I)efenfe des nouveaux Chreftiens, & des Miffionnaires de
la Chine, du Japon, & des ináéïíôïíôáôïíë ,
intitulez : la Mórale pratique des Jefuites, & 1'Efprit
de Mr. Arnauld. Donec corrigatur , Decr. 22. De
cembris I7oo.
Defenfio Belgärum cQntra evocationes caufarum, & pere
grina judicia. Decr. 23. Apr. 1634.
Deféífio piæ memoriæ D. Petri Codde Archiepifcopi Seba
fteni, & per Foederatum Helgium Vicarii Âpoftolici ad
Clariffimum Dominum ***. Decr. 16. Martii I7Iz.
Dekreet (Naeder.) van de Roomfe vierfchaer genaemd
Inquifice by het welke onder anderen verdoëmt wort
het fmeekfchrift van Heer Adrien van Wyck. Ideß :
Decretum nuperum Tribunalis Romani , quod Inqùifì
tionem vocamus , quo inter cetera damnatur fupplicatio
D. Adriani van jÉ
. Decr. 7. Septemb. i653.
Deliberatio ( Simplex äc pia) qua ratione Chriftiana, &
in verbo Dei fundata Reformatio doétrinae , admiini
ftrationis _Divinorum Sacramentorum, Cæremonia
rum tantifper inftituenda fit. Ind. Trid.
Dempfterus ÉÉ . Antiquitatum Romanarum Corpus
abfolutiffimum, in quo præter ea, quæ Joannes Röfi
nus delineaverat, infinita figi;
, mutantur, ad
duntur. Donec cörrigatur. Decr. 16. Martii 1621,
-Scotia illuftrior , féu mendicabula repreffa modefta
Parecbafi . Decr. 17. Decemb. 1613.
Denckius Joanncs. 1. Cl, Ind. Trid.
- - E4 Den
Z6 I N o E x L Ι Β R o R u M.
3Denftonius Arnoldus. Vide Bachimius.
Denonciation à Monfeigneur le Procureur general du Par
lement de Dijon $ libelle intitulé: Lettre de Mr.
1: Evêque de Challon fur Saône 5 pour fervir de répon
è a celle que Mr. de Crugé luy avoit écrite au fujet
de fon Mandement fur leTlivre des Hexaples. Decr.
29. Julii I7: .. /

Denuntiatio folemnis Bullæ Clementinæ, quae incipit: Vi


neam Domini Sabaoth, faéta univerfae Ecclefiæ Ca
tholicae, ac præfertim omnibus Hierarchis ejus. Decr.
12. Junii 17 1 .
Denys Henricus. Epiftola ad ampliffimum Dominum an
_no I 695. Decr. 7. Septemb. i 695. -

Dcfchamps Felix. Epiftofa ad D.Martinum Steyaertium dc


Summo Pontifice, ejufque poteftate. Decr. 19. No
vemb. 1689. -

Defcriptio ( Iconica, & Hiftorica) praecipuorum Hæfe


fiárcharum , qui ab Ecclefia Cathólica, & Chriftiana,
ut feétarii, âc phanatici, excommunicati rejcétique
funt, per C. V. §. Decr. £z. O&ob. 1 6 1 9.
{
Defirant Bernardus . Commonitorium ad Orthodoxos.
ecr. 26. O£tob. 17o7.
— De nullitatibus, àliifque defeétibus Schedulæ , quam, •
D. Henricus Máicóíí çum fuis corruperunt, publicif s.

que typis donarunt, fub nomine fententiæ latæ contra ά


_ P. Berhardum Defirapt. Decr. tz. Septemb. 1714. ,
Defpagne Jean. Vide Efpagne .
ÉÉÉ Mr. Traité de Ëg; myftique, ou 1'ori -

3.

«lecouvre les fecrets de la fageffé de Dieu dans la coii


duite des ames appliquées äü faint exercice de 1' orai
fon . Decr. 29. Novemb. 1689.
dela Devotion à la Sainte Vierge, & du culte qui lui eft dti .
Donec corrigatur. Decret. 7. Septemb. I 69 ;.
dela Devotion à la Sainte Vierge, & dü cultc qui lui cft dí :
nouvelle edition. Donec corrigatur. Dccr. z.6. Octo
- hris f7or. -

la Devotion au facr& Coeur de N. S. Jefus Chrift, par un Pere


de la Compagnie de Jefus. Decr. II. Martii I7o4.
la Devotion des pécheurs penitens, par un pécheur. Decr.
I *. Jan. 1714.
ia Devotione deilâ Novema perpetua ad honore della gloriofa
S. Anna Madre della gran Madre di Dio. Decr. 18.
Maii 1677. •

Devotioni, che fi poffono fare in onore di S.Anna


-

Mj;
C.
-

.
i
Ρ R ο β τ ε τ τ ο R u M. . 7y

άella gran Madre di Dio , ad inftanza di Agoftine Ri


fpoli I In Napoli 1663. i)E 3o. Julii 1678.
evotioni che fi poffono fare in ohore di S. Anna Madre
dellagran Madre di Dio. In Viterbo. Decr. 3o. Julii
- 1678.
Devotioni da farfi alla gloriofa S. Anna. Napoli 1663.
ecr. 18. Maii 1677. -

evotioni tenere e fervorofe , che fi efèrcitano dalli Fra


telli,e Sorelle della Confraternita di S.Anna di Napoli,
IDecr. 3o. Julii 1678.
1)evozione all'amabiliffimo. Vide Divozione.
Deus & Rex, five Dialogus, quo demonftratur Sereniffi
mum Jácobum Regem in regnis fuis juftiffime fibi
vendicare quidquid in juramento Fidelitatis requiritur.
Decr. 2. Decemb. I 617. ' -;

3Diale£tica Legalis. App. Ind. Trid.


— Idem Opus cum homine Auäoris . Vide Hegendore
phlnus.
I)ialoghi ( Due ), l'uno di Mercurio, & Caronte, nel $£
fîracconta, quel che accadè nella guerra dopo f an
É; £}altro di Lattantio, & di uno Ätäåóô -

11¢l. rIqI.

- Dialoghi HiftQrigi, overg Compendio hiftoricg dell' Ita


iâ, e dellq ftäto prefente de'Prencipi, e Republighe
íåííané
1 666.
, dell'Accademico Incognito. Decr. Io. Apr.
I)ialoghi Politici , overo la politica, che ufano in quefti
témpi i Prencipi, e Repúbliche Italiane per conferva
Éíïóôïìåíí'íeííTíííííí333.
Dialogi. Deco&tio. Eckius Monachus. Ind. Trid. -

Dialogi Sacri. Opus Sebaffiani Caffalionis. App. Ind. Trid.


Dialogo molto curiofo , e degio tra due géntilhuomini
Acanzi, cioè foldati voloiitarii dell'Altezze Sereniffi
_. .me di Modona, e Paima . Decr. 3. Apr. 1669. .
r)ialogo per mufica a favore dell' Immaculata Concezione
* 131 primo iftante, cujus initium : Si fuonia battaglia,
chi il brando mi dà :'Finis vero : Se Fenice fei néi tud
i candore , fii Fenice in lodare il noftro amore . Decr. ,
. .2.6. Septemb. 168a. -

Dialogus de doétrina Chriftiana. Ind. Trid.


I)ialogus (ex Obfcurorum Virorum falibus cribratus ) in
quo introducuntur Colonignfes Theologi tres, Ortui
i nus , Gingolphus, Lupoldus 3. tres iteifi celebres Viri
Joannes Rcuchlia, Dés, Erafmus, & Jacobus Faber
- . - e te

-78 IndEx L1bR oRu M


de rebus a fe recenter fa&tis difceptantes. Ind. Trid.
Dialogus Orat. Pontificis Romani, & illius qui eft Pontifici
a Confeffionibus. Ind. Trid.
Dialogus paradoxos, quo Romani Pontificis Orator una
cum eo, qui eft &c. Ind. Trid.
Diario del Concilio Romano celebrato in S. Gio. Laterano
1'ann9 del Giubileo 1715. fotto il Pontificato di Papa
. Benedetto XIII. Decr. 5. Julii 1718.
I)iario ( Sacro ) delle Grazie, e Indulgenze conceffe alla
Compagnia della Cintura detta di S. Agoftino, e di
S. Monica. Decr. 24. Febr. 1711.
Diatriba Theologica de Peccato Philofophico, cum expo
ßtione Decreti Inquifitionis Romanæ, editi 14. Augu
fti 169o. Decr. 1. Julii 1693. -

Diazius Joannes, ille cujus mortis hiftoriam fcrip/it Senar


claus. 1. Cl. Ind. Trid.
laDichiaratione delli cento cinquanta Salmi di David con le
fue vere efplicationi, e virtü , eftratti da molti libri
di virtuofi Rabbini Ebrei: con una infigne tabella de'
, Caratteri Ebraici, e fue virtü. Decr. 13. Jan. 1714.
Dichiaratione publica di Federico, per la Dio gratia Re di
Boemia, per quali ragioni abbia accettato il governo.
& Regno. Decr. 11. Decemb. 1614.
Dickius Leopoldus. I. C!. Ind. Trid.
Di&tionnaire des Livres Janfëniftes, ou qui favorifent le
Janfënifime. Decr. 1 1. Martii 1754.
Dieterich , feu Dietericus Cunradus. Inftitutiones Cate
cheticæ e Lutheri Catechefi, depromptae. Decr. Io.
Aprilis 1666. -

Dieterichius Joannes Cunradus . Breviarium Pontificum


(
Romanorum a Lino ufque ad Alexandrum VII. Decr.
23. Decemb. 17oo. - -

Dieterichus Georgius. τ. CI. App. Ind. Trid.


Dicterichus Georgius Theodorus'. De Jure & ftatu Judaeo
rum in Republica Chriftianorum Difcurfus. Decr. zo.
Junii 1662. - -

Dietherus, feu Diether Andreas. I. CI. Ind. Trid.


deDieu Ludovicus . Hiftoria Chrifti , Perfice )
confcripta
reddita, & aanimadvérfiopibus
Hieronymo Xavier, Latine )}
notata. Decr.
jiiii 4•
-PHiergnymo
Hiftoria S. Xayier
Petri, ,Perfice
Latine confcripta
reddita, &a )} I661 •

ÉÉÉÉÉåíiííáíÜêrfofiibínóää.
^- Opcra. Dec. 18. Decemb. 1646. -

Difèn
| P R o H 1 R r r o r u M. 79
Difenbachius Martinus. De vero mortis genere , ex quo
Henricus VII. Imperator obiit, Differtatio. Decr.?ig.
Maii 169o. . -

de Differentia Regiae Majeftatis. Vide Opus eximium.


des Difficultez pr5pof$es à Mr. Steyaert für 1'avis )
par luy donné
Cambray à Mr. , 1'&Archevêque
( Premiere de )) Decr. 3.
Seconde Par-
tie ). IMartii,
—Troifiéme Partie, IV., V., VI., VII., ) *7°5*
VIII., & IX.
Digiuno pérpetuo inftituito in onore dell'ImmacolataCon
cezzione di Maria fempre Vergine nella Terra di So
. riano. Decr. 11. Jan.,1739,
Digner Cæfar . Veritas nuda, dilucidatio cujufdam Epifto
læ Capituli Conimbricenfis ad inftantiam Patrum So
- cietatis direétæ ad Urbanum VIII. Decr. 1o. Junii
I 654.
'Dilherrus Joannes Michael . Difputationum Acadcmica
rum, præcipue Philologicarum, Tom. I., & II. Decr.
Ic). Juntt I 654. -

1)illerus Michael. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Dillerus Petrus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Dinellus Michael. 1. Cl. App. Ind. Trid.
a Dinhein Fridericus. 1. Cl. Ind. Trid.
Dinothus Richardus.
morabilibus De rebus,Hiftorici.
Loci communes & faétis Do-
me- )) App.
j#•
nec corrigantur. • . . -* ) #; ì
—Adverfafia.Hiftorica. Donec corrigantur. ). *"**
' Dionjgi (Bartolomeo) da Fano . Coihpendio Hiftorico
dél Vecchio, e del Nuovo Teftamento cavato dalla
Sacra Bibbia. Decr. 3o.Julii 1678., & 17. Oítob. 1678.
Direétor (the Spiritual) for thofe who have none, trans
lated`out of French , Ideß : Dire&tor Spiritualis pro
his , qui nullum habent, ex Gallica lingua
Decr. r8. Julii É*; ££?
Difcernement (le Jufte') de la Creance Catholique. Vide
Defenfe de l'Eglife.
de Difciplina puerorùm, reéteque formandis eorum & ftu
diis, & moribus3 ac fimul tam præceptorum, quam
parentum in eofdem officio, doótorum virorum libelli
... aliqugt vere aurei. App.
Difcorfi fopra i Fioretti §. S.Ind. Trid.
Francefco, ne'quali della
fua Vita , & delle fue Stigmatc fi ragioha. Ind.
Trid.
Difcor
8o IN p E x L 1 p R o R v M
Difcorfo , e parere d'un Teologo intorno al cambio della
ricg ffa á fe fteffo. Decr. ÌÁ. Decemb. 1624.
Difcqrfo ( in . lode dell' Arte Comica ). Kefie;ia 1752.
.. Decr. 4. Julii 1751.
iDifcorfo piacevole ( che le Donne non fiano della fpecie
degl' É ) tradotto da Horatio Plata Romano.
ecr. 18. Junii 16* 1.
Difcours contre la Štion , traduit de f Anglois. Vide
... Traité des Loix Civiles.
Difcours fur la liberté de penfer, écrit à l'occafion d'une
n9uvelle Se&te d'Efprits Forts, ou de gens qui penfent
... librement. Decr. 7. Febr. 1718.
pifcourfe ( A Seafonable) shewing how that the Oaths
. of allegiance, & fupremacy cöntain nothing which
any góod Chriftiani ought to boggle at. By W. B.
Ideß : £j£#; opportuus offendens qua, ratione ju
ramenta fidelitatis , & fùprematus , nihil contineant
quod cuipiam bono gjggg^ injiciat, au
... ihgre V. B. Decr. 27. Septemb. 1679.
Difcuffion Hiftorique, Juridique, & Politique fur !'inamU
•" nité réelle des ÉÉÉɧ , & autres lieux pieux; fur 1'ufa*
ge des excommúnications, leur 9rigine, & leurs for
Ëes, & fur le pretexte que Monfieuf 1'Arghevêque de
Malines s'eft donné poür excommunier le Procureur
Ceneral du Roy , avec des reflexions fur l' Ordonnan
ce du grand Confcil du 8. Aouft 17oo. Decr. 17. Jan.
I7o3.
£pifordine della Chiefa. Ind. Trid. - -

Difputatio £g;y£i, de licita æquivocatione termi


... norum . Degret. 13. Decemb. 1614. -

Difputatio Groningæ habita 5 cum düabus Epiftolis non


minus piis, qüam eruditis, una Anonymi de certa in
Deum fiduciâ habenda &c. : altera Lütheri ad Wolf
gangum Fabritium Capitonem., Ind. Trid.
Difpütatio inter Clericum^, & Militem fuper poteftate
Prælatis Ecclefiae , atque Principibus terrarum com
miffa. Ind. Trid.
Difputatio inter Joannem Eckium, & Martinum Lutherum
abita anno 1 5 19. Ind. Trid.
s- Et cetera omnes Hareticorum Difputationes de Fide,
& Fidei Dogmatibus, in quibus eórum errores continen
tur. Vide Decreta §. 1. num. 8. -

f)ifputatio perjucunda , qua Anonymus probare nititur ,


mulieres homines non cfTe : cui oppofita eft
• .
sgg
ed1C*
P R 6 H 1 8 I r 6 R u Mr. £?
Gedicci Defenfio fexus muliebris, Dec. I ;. Maii 1714.
Difputationum felectiorum inauguralium (Volumina duo)
ex difficillimis jurium matériis defumptarum, a qui
bufdam Candidatis in Bafileenfium Academia publice
propofitarum. Decr. 16. Martii 1611.
A)ifqüifitio Theglogica de poteftate, ac jurifdiétione , qui
bus in Foederatis Belgii Provinciis etiamnum fruitur
Archiepifcopus Sebaftenus, ablato licet Vicariatu Apo
áëïTÉÉÉÉXÍZTöäöÄ. I7o7.
Differtatio de Cœnæ adminiftratione, ubi Paftores non
funt: item an femper communicandum per Symbola.
Decr. 2. 3. Martii 1672.
Differtatio de Conciliorum quorumvis definitionibus ad
examen revocandis, qua Fidelibus jus Conciliorum
uorumvis definitiones expendendi, ex veteris Eccle•
iae fententia afferitur. Decr. 11, Martii 17o3.
Differtatio de Gratia fe ipfa efficaci , & de Praedeftinatio
... ne, Decr. 4. Decemb. 1715. .
I)iffertatio de Sanguine D. N. Jefti Chrifti ad Epift. 146.
S. Auguftini, `qua, num adhuc exiftat, inquiritur.
Decr. 13. Mártii 17o3. . - -

Differtatio de Tertulliani vita, & fcriptis. Decr. 12. Mar


ttt 17o3.
Differtatio de Trifagii grigine. Vide Allix.
{Diflertation fur la validité des Ordinations des Anglois, &
für la fucceffion des Evefques de 1'Eglife Anglicanie &
Brevi Benedi£ti XIII. z;. Junii 1718.
Differtation fur 1' Honoraire des Mefles. Decr. 11.Septemb.
I7$o.
Differtätion fur les vertus theologales, ou 1'on examine r.
$i$ l'objet de ces vertus I 2. Si la Foi & 1'Efperan
ce theologales renferment un faint commencement au
moins d'amour de Dieu. 3. qu'eft-ce que contient la
Charité. Decr. 18. Junii 1746.
Differtatio pro Francifco Suarez. Vide A.S.C.
IDiffertations Mélées fur divers fujets importans, & cu
... rieux. Tome Premier. Decr. 18. Julii 1741.
Diftinétio (Breviffima quinque Propofitionum )
in varios fenfus ), apertaque de iis tum )
Calviniftarum ac Lutheranorum, tum Pe- ) Deer.
Iagianorum & Moliniftarum, tum S. Au- ) 23. Apr.
güftini ejufque difcipulorumi fententia . ) ' 1653.
Sive typis, five fcripto extet. )
*- IdemTibellis Gallice : Diftinétion abre- ) &
geg
82, I N D E x . L 1 B R o R u Mr
gée des cinq Propofitions qui regardent la )
ihatiere dela Grace, la quelle a été pre- ) Decr. 23.
fentée en Latin à Sa Saintefé par les Theo- ) Aprilis
19giens qui font à Rome, pour la defenfe ) i654.
. deTa doétrine de S. Augüftin.
Divinatricis ( Artis ) encomia, & patrocinia diverforum
Authorum. App. Ind. Trid.
ilDivortio celefte_càgionato dalle diffolutezze della fpofa
Romana. Decr. 18. Decemb. 1646. -

laDivozione all'amabiliffimo, e divino cuore del noftro Si


nore Gesti Crifto, cavata dall' Qpere di Giovanni
anfpergio Certofino. Decr. 11. Maii 174*.
la Divozione di Maria Madre Santiffima del Lume, diftri
buita in tre parti da un Sacerdote della Compagnia di
- Gesü. Decr. 12. Maii 1745. -

Diurnale RQmanum . Lugdijii in 4dibus Filiberti Rolleti,


- & Bartholomai Frenf. Ind. Trid.
Do&rinae Jefuitarum præcipua capita. a do&tis quibufdam
Theologis retexta, folidis rationibus, teftimoniifque
Sacrarum Scripturárum, & Doétorum veteris Ecclefiae
confutata. App. Ind. Trid.
Doelfchius ( Joanfiës) Veltkirchenfis. I. Cl. Ind. Trid.
Dogninus Petrus. I. Cl. App. Ind. Trid.
ÉÉ Lodovico. Libri tre, ne i quali fi tratta delle diver
fe forti delle Gemme, che pfoduce la natura. Decr.
16. Decemb. 16o5.
Doletus Stephanus. i. Cl. Ind. Trid.
Dolori (Sette) della Madgnna. #£Peh piacciavi d'udir
divotamente. 4g. Ind. Clem. XI. -

Dolfcius Paulus. 1. Cl. App. Ind. Trid. -

-Pfalterium Græco carmine verfum, cum præfatione


Philippi Melanchthonis. Ind. Trid. '
Domjnicâ: precationis explanatio, Lugduni apudGryphium,
& alios. App, Ind.Trid.
de Dominis Marcus Antonius, De Republica Ecclefiaftica li
- bri X. Decr. 2. Decemb. 1617.
-Et cetera ejufdem Opera pmnia. Decr. 16. Martii 162 r.
Domus Sapieníiæ feptenis fulta columtnis, ideft Traétatus
myfticus de legitimo, & perpetu9 cultu feptem Hora
rum Canonicarum. Ë. 3o. Junii 167I.
Donatus Joannes Paulus. Brevis Traétatus de Cafibus Sedi
Apoftolicæ refervatis. App. Ind. Trid.
Doni Anton-Francefco. Lettére. Ind. Trid.
la Doppia impiccata. Decr. zo. Martii 1668, TXp
ra
P R o H 1 B I r ο R U M. 83
Dordracenae (Synodi ) & eorum qui illi præfuerunt in Bel
gii Remonftrantes, quos vócant ,`crudelis iniquitas
êxpofita. Decr. 16. Martii 1621.
vanDoren Bernardus. Fides, in una Sanéta, Catholica, &
Apoftolica Ecclefia fub uno in terris'capite Roman6 ,
Pontifice , per D. Bonaventuram propugnata , quam
defendent Fr. Henricus Hulshoufs , &TFr. Urbanus
Erckens Bruxellis in Conventu SS. Martini , & Catha
rinæ Fr. Minor. Recelleétorum 12. Oétobris 1694.
Decr. 7. Decemb. 1 694.
Doreffes Guilielmus. Liber contra, quafìam propofitiones
#; Erancifci Angli. Gallicè editus. Decr. 3. Ju
at I62,3.
I)ornavius Gafpar . Amphitheatrum fapientiæ Socraticae
joco-feriæ. Decr. 2. Decemb. 1611. -

Dorfcheus Johannes Georgius. Thomas Aquinas exhibitus


confeffor veritatis Evangelicæ Auguftàna Confeffione
repetitæ , Decr. Io. Junii 1658.
>- Et cetera ejufdem Opera gmnia . Decr. 39. Maii 1757.
Dottrina vecchia, e nuova. Vide Opera utiliffima.
Dottrina veriffimia tolta da! capitolo IV. a' Romani , per
confolare 1' afflitte confcientie . Ind. Trid.
le Dovizie ( Sagre ) de'vivi a prò de' defonti 5 cioè breve Ri
ftretto delle Indulgenzé de'Fedeli, e de' Regolari in
commune , principalmente delle Indulgenze dell'Ordi
ne Carmelitano. É autem non prohiberi In
dulgentias contentas
to.TDecr. 27. in Summario in eodem libro infer
Junii 1673. v.

I)oumamus Georgius . Papa . Antichriftus, five Diatriba


duabus partibus de Antichrifto. Decr. 18. Maii 1677.
] I)oufa Georgius, De Itinere fuo Conftantinopolitano Epi
ola . I)ecr. 22. Novemb. 1619. .
Doufa, feu Douza Janus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Draco Albertus. I. Cl. Ind. Trid, -

Draco , {f Draconites Joannes. 1. Cl. Ind. Trid.


— Poftilla per totum annum. App. Ind. Trid.
Dramata facfa, Comoediae , atque Tragœdiæ aliquot e ve
teri Teftamento dcfumptæ. Colleótore Joanne Opori
no. Ind. Trid. • -

Dranta Thomas. 1. Cl. App. Ind. Trid,


Dreherus Conradus. 1. Cl. App. Ind, Trid.
ADrelincourt Charles. Abregé^ des Controverfes, qu Som
maire des erreurs deT' Eglife Romainc. Decr. 19.
Martii 1633.
- Et
84, IRp :x L1sRoRum
-Et cetera ejufáem Opera omnia. Decr. 1o.Junii 1639.
& 4. Julii I §61.
Drefdenfis Petrus. 1. C/. Ind. Trid.
Drefferus Matthaeus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
-Qrationum libri tres. Decr. 3. Julii 1643.
aDript Laurentius. Statera, & examen Libelli a Sacra Con
§§§ profcripti, cui titulus: Monitacorri Salutaria
. 3. V. ad fug§ cultores indifcictos, Donec gatur,
-
Decr. 3o. Julii 1 678.
Druj; . Opera. Donec emendentur. App. Ind.
-Joannes

/taq.
Duarenus Francifcus. De Sacris Ecclefiae Minifteriis, ac
Beneficiis Libri VIII. Item pro libertate Ecclefiæ Ga!-
licæ adverfus Romanam Aulam Defenfio Parifienfis
Curiæ, Ludovico XI. Gallorum Regi quondam obla
ta. Prohibetur hac Defenfio : Dugrëni vero Liber per
mittitur, ß fuerit correítus. App. Ind. Trid.
Dubia Ampliflimis S. R. E. Cardiiialibus. Vide Epiftola
Ampliffimis S. R. E. Cardinalibus.
Dudone, alias Budone Henrico Maria. Dio folo, overo
Aggregatione per 1'intereffe di Dio folo, compofto in
lingua Frangefe, e tradotto nell' Italiana daun Sacer
dote Secolare. Decr. 9. Septemb. 1688.
Dufeu (E.) dit de Blanc-Mont. Premiere Apologie pour
Jean de Labadie, & pour la juftice de fa declaration.
Decr. Io. Apr. 1666. - -

Duffy Patricius. Theologia ad mentem Doétoris fubtilis


Jo. Duns Scoti, quam defendent Fr. Antonius Kelly,
Fr. Jacobus Magann, Fr, Francifcus Duffy, Fr. Befie
di&tus Sall Lovänii in Collegio S. AntQnii de Padua
ËF. Minorum Hibernorum die 28. Julii 1679. Decr.
I 5. Martii I 684.
Dugo Joannes. Vide Philonius .
Duguet Mr. ( Jacques Jofeph ). Lettre à Monfeigncur
1'Evefque de Montpellier ati fujet de fes Remonftran
ces au Roy. 2 ;. Juillet 1714. Decr. I 3. Februarii 172.;.
Dunelmenfis Joannes Epifcopus. Vide Cofinus. -

Dunoyer Madame. Léttres Hiftoriques, & galantes de


geux Dames de condition. Decr. 4. ÐÈÊerì. I72. $.
Dupin , Ludovicus Ellies. De antiqua Ecclefiae difciplina
Differtationes Hiftoricae . Brevi Innocent. XI. 12,
Jan. 1688.
=-Nouvelle Bibliotheque des Auteurs Ecclefiaftiques
contenant 1'Hiftoire de leur vie, le catalogue, la cri
-
tiquc ,
P R O H I B I T O R U M. 8¢
tique, & la chronologie de leurs ouvrages. Decr. I.
Julii 1693., & Io. Maii 1757.
— Traité de la Do&trine Chrétienne , & Orthodoxe ,
dans le quel les veritez de laRcligiori font établies fur
1'Ecriture , & fur la Tradition. Decr. II. Martii 17o4.
— Veteres figuras adimplenti . Quæftio Theologica.
uis venit legem adimplere ?.Thefes , quas tueri co
nábitur Joaniies Nicolaus Guillaume die 4. Maii 1719.
Decr. 29. Julii I722. -

— Hiftoife du Concile de Trente, & des chofes qui fe


font paffées en Europe touchant la Religion depuis la
convocation de ce Concile jufqu' à faTfin. Decr. 4.
Decemb. 172. 5.
- Tra&tatus iieologico-Philofophicus de )
Veritate. ) Decret. .
—Methodus Studii Theologici reéte infti- ) 28. Julii
tuendi. Præfationem, de vita, fatis, & \ 174*.
fcriptis Dupinii praemifit Joannes Frickius. )
Durellus Johanhes. `Ecclefiæ Anglicanæ adverfus Schifma
ticorum criminationes Vindiciae. Decr. 3o.Junii I67I.
Durrius Johannes Conradus , Tra&tatus Theologici tres.
I. BrevisCommentatio de Religione Chriftiana in Ger
maniam, & fingulatim in Rempublicam Noribergen
fem intröduéta III. Ifagoge in Libros Symbolicos Ec
clefiæ Noribergenfis . III. Obfervationes ad textum
Auguftanæ Coiifeffionis. Decr, 4. Martii 1709,

f. Eberhar;
•^*=~-- →=== *
JP R O H 1 B I T o R u M . * 37

Eum Matthias. 1. Cl. App. Ind. Trid,


ab Eberftain Ludovicus. I. Cl. Ind. Trid.
Eberus Paulus. I. Cl. Ind. Trid.
Ebnerus Erafmus. I. Cl. Ind. Trid,
EbouffGeorgius. 1. Cl. App. Ind. Trid. .
Eccardus (Jüftus) Alsfeldéfifis. Explicatio quæftionis de
Lege Regia, de qua tantopere Jurifconfülti difcepta
runt. Decr. 3. Julii I 623. - -

Ecclefia (Cur ) quatuor Eyangelia acceptavit.. Ind. Trid.


Ecclefiæ Gallicanæ in Schifmate ftatus, Sive fèorfim , five.
infertus Operibus Petri Pithæi. Decr. 3. Julii 1623. `
deEcclefiaftica, & politica poteftate. Opus Edmundi Riche
rii._ Decr. 16. Maii 161 3., & 1. Decemb. 1612.
1'Ecclefiaftico in folitudine, compofto da N. Prete della
Congregatione dell' Qratorio. Decr. 2. Julii 1686.
Echialle Müfti. Vide Religion , ou Theologie dés Turcs.
Eckard Georgius. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Eckhardus Töbias. Henrici Leonis auétoritas circa Sacra
in conftituendis, atque confirmandis Epifcopis. Decr.
- 14. Januarii 1737. 7
Eclairciffemens fur 1'autorité des Conciles generaux, & des
Papes: ou Explication du vrai fens de trois E)ecrets
des Seffions IV., & V. du Concile general de Conftan
ce, contre la Differtation de M. de Schelftrate. Decr.
7. Febr. 1718. `
'Ecloga Oxonig- Cantabrigienfis tributa in libros duos.
Opera & ftudio T. I. IDecr. 7. Aug. I6o3.
Edelman Geqrgius. 1. Cl. App. Â £;; -

Ediäum , cui titulus : Vicarii Generales Sedis Epifcopalis


Iprenfis &c. Incipit : Sanétiffimus Dominus noftefUr
banus beatae me. Papa VIII. Finis : Sicut antiquitus in
ufu fuerunt, intaéta relinquere, & illaefa confervare.
A&um 17. Martii 1651. de mandato Admodum RR.
DD. Vicariorum. M, de Cerf Secretarius. Decr. 1 1.
Maii 1651. - -

Effeétus & virtutes Crucis, five Numifmatis S. Patriarchæ


Benediéti. Decr. 3o. Julii 1678. -

ab Efferhen, feu Efforheri Henricus. 1. Cl. App. Ind. Trid,


1'Eglife Pröteftante juftifiée par£Eglife Roiiiaine fur qucl
ques points de controverfe , J)ecr. 14. Januarii 3737
-*- F z. Eglo
33 I N p E x L r B R o R U Mr
É Paftorale di Grotolo, e Lilia .App. Ind. Clem,XI.
ab Einfidel, feu Einfiedel Henricus. I. Cl. Iiid. Trid.
Eifenberg Jacobus . 1. Cl. App, Ind. Trid.
Eifengreinius Martinus. De certitudine Gratiae. Tra&atus
apologeticus pro vero ac germano intelleétu Cano
nis XIII. Sefs. VI. Concilii Tridentini. App.Ind. Trid.
ab Eitzen Paulus. I. Cl. Ind. Trid. -

Elchanon. Vide Pauli.


Elementa Chriftiana ad inftituendos pueros . Ind. Trid.
Elenchus veterum quorundam breyium Theologorum. Vi.
de MIKPOIIPEXCBTTIKON.
a S. Elia Caffianus. Centum Hiftoriarum examen, feu Deci
fiones Theologico-Legales. Donec corrigatur. Decr,
9. Febr. I 683.
——Theologia Moralis expurgata, & ordine alphabetico
difpofitä. Decr. 2. Julii i686.
Elli Angelo. Specchio fpirituale del principio, e fine della -

vita humana. Decr. 7. Febr. I7i8. ;


Ellingerus Andreas. I. Cl. App. Ind. Trid.
Elmenhorftius Geverhartus. Notae in Gennadii Maffilien
fis librum de Ecclefiafticis Dogmatibus 5 veteris cujuf
dam Theologi homiliam faéram , & Marcialis Epi
fcopi Lemovicenfis Epiftolas. Decr. 4. Febr. 1617.
deElogio primo, ac præcipuo Doótrinæ Angelici Doétoris
: S. Thomæ Aquinatis, occafione Pertinentis cujufJam
impertinentis P. Philofophi. Decr. 18.Jan. 1667.
Elogium (Joannis Launoii Parifienfis Theologi) una cum
ejufdem Notationibus in Cenfuram duarum propofi
tionum A. A. D. S. Decr. 2. Decemb. 17oo.
Elogium ScQti. Vide Labbé.
Elogius Gafpar. I. Cl. App. Ind. Trid.
Elvidius Stanislaus. Refponfio ad Epiftolam ornatiffimi
cujufdam viri de rebus Gallicis. Quz habetur in libel:
Io infcripto : Nuptiæ Parifinae , pag. 59. Decr. s. Julii
I 728.
Elyfius Thomas. Piorum Clypeus adverfus veterum , re
centiorumque Hæreticorum pravitatem fabrefaétus.
App. Ind. Trid. -

de Emendâtione, & corre&ione ftatus Chriftiani. Ind. Trid.


Emonerius Stephanus. Splendor veritatis moralis collatus
cum tenebris mendacii, & nubilo æquivocationis, ac
mentalis reftri&tionis : Addita depulfione calumnia-' :
rum , quibus Joannes, Barnefius Lconardum Leffium,
cncrâvit. Decr. 14.4pr. 1682, -

• -_ * Empi?
PR O M I B ITO R U M . £g}
Empire (le Cinquieme ). Vide Cinquieme. -

les Emportemens amoureux de la Religieufe étrangere. Nou


velle galante , & hiftorique. Decr. 2. Septemb. 1717
Emunétgrium Lucernæ Auguftinianæ , quo fuligines a qui
bufdam afperfæ emunguntur. Décr. 2.3. g; I 654.
Enarrationes Epiftolarum [& Evangelioruim. Opus Mar
„ tini Lutheri. Ind. Trid. -

Ënchauftius Huldrychus. I. Cl. Ind. Trid.


Enchiridion Chriftianæ inftitutionis in Concilio Provincia
* liColonienfi editum. Donec corrigatur. App. Ind.Trid,
Enchiridion Chriftianifmi. Ind. #Â
Enchiridion, cui titulus : Hoc in Enchiridio, Manualive,
pie Leétor , proxime fequentia habentur . Septem ,
Pfalmi Pœnitentiales. Oratio devota Leonis Papae .
.'' Aliquot item orationes adverfus omnia Mundi pericu
.la. Decr. 9. Septemb. 1688. -

Enchiridiori Mánuafe. Roma excufum apud Thomam Mem


brunium , ut quidem apparet in titulo ; ut vero in calce
fibri legitur, Trecis , 24pp. Ind. Trid. -

Enchiridioíí miíitiæ Chriftiáriæ . Compluti editum. Opus


Joannis Jufti Lanfpergii . App. Ind. Trid.
Enchiridion párvi Catechifmi Joannis Brentii in Collo
- quia redactum. App. Ind. Trid.
Enchiridion piarum précationum. Ind. Trid. . . . .
Enchiridion piarum precationum cum Calendario, & Paf
fionali, ut vocant, Mart. Lutheri. App. Ind. Trid.
Engelbert Jean. Diyine vifion & revelátion des trois
êtats, l'Ecclefiaftique, le Politique, & 1'Economique.
Decr. I ;. Maii t7r4. , -

Engelgrave Henricus . iucis Evangelicæ fub velum facro


rùm Emblematum reconditæ Pars III., hoc eft cœle
, fte Pantheon in fefta , & gefta Sanétorum totius anni,
• Pars I. Decr. 2. Julii 1686. - • .
English Loyalty vindicated by the French Divines, or a
- Declaration ofthreefcore Do&tors of Sorbone for the
oath 9f Allegiance, done in English by W. H. Ideft :
* 4iglicana Fidelitas vigdicata a Theologis Gallis , fèu
Declaratio fèxaginta Docforum Sorbonâ in favoremj;£-
ramenti Fílelitátis, in Anglicum translata a V.TH,
ecr. 14. Maji 1682. -

lcsEnluminure§ du fameux Almanach des PP. Jefuiftes, inti


tuléla Dêroute , & la confufion des Janfeniftcs. Decr.
2.3; April. 1654.
Entomius Joannes, I. Cl. Ind. Trid.
- - F 3 Entre
«

9o INDE x L 1 B R O RU M
Entretien (Premier ) d' Eudoxe & d' Eucharifte , pour feru , /
vir de defenfe à la Thefe d'un Bachelier de Sorbonne
contre le Pere Maimbourg. Decr. 4. Decemb. 1674.
Entretiens curieux , qu Dialogues ruftiques entre îiis
perfonnes de differens eftäts ; gT;;; pour l' utilité
'_ de ceux de la Religion Reformée. IDecr. 3. Apr. 168;.
les Entretiens des voyageürs fur la Mer. Prohibéntur ut ící,
Decr. 16. Oäob. 17o7., & 4. Decemb. 1715.
Entretiens fur la pluralité des Mondes. Decr. 1. Dec. 1687.
Entretiens fur le Decret de Rome contre le Nouveau Te
ftament de Chàlons accompagné de réfléxions mora
les . Brev. Clem. XI. 6. Junii 171o.
de Enzinas FrançifcüSTICl.Ind. Triâ.
Eobanus ( Helius ) Heffus. 1. Cl. Ind. Trid. -

Epimetron, five AuétariumThefauri Aphorifmorum poli


ticorum, hoc eft quaeftionum politicarum libri tres.
.. Decr. 18. Maii i6f8. _. . .
Epifcopius Simon. Opera Theologica. Decr. 3. Apr. 168*.
e Epifcoporum (Antiqüis, & majóribus) caufis liber ; in
quo SS. Patrum , Pontificum , & Conciliorum Ecclefiae
Catholicæ fenteiitiae proferuntur ad confutationem er
rorum Davidii in libro Gallice fcripto : de Judiciis
Canonicis Epifcoporum . Decr. 1. Febr. 1679; -

Epißola Ampliffimis S. R. E. Cardinalibus , &' clariffimis


Theologis in Urbe Prænefte congregatis poft pacem
Ecclefiæ Gallicanæ reftitutam , & ÉÉ,í; prope
diem edituris pro ftudiis ÉÉÉg; ab Alumnis Colle
gii Urbani de Propaganda Fide, ad Hæreticos profli
gandos, ad Gentiles , & Atheos in finum Ecclefiæ re
äucendös. Cujus initiùm : Hæc funt dubia jj* ^vero :
& explodendám novitatem. Brevi Benedictu XIV.
*. Septemb. 1757.
Epiftola Apologetica ad fincerioris Chriftianifmi feôtatores
per Frifiami Orientalem, & alias inferiores Germaniæ
regiones. Ind.Trid.
Epiftofà Chriftiana ex Batavis miffa, longe aliter traétans
Cœnam Dominicam, quam hactenus traétata eft. Ind.
raas - -

Epiftola confolatoria ad Reverendos, & graviffimos Theo


logos Jacobum Andreæ, & Lucam Ofiandrum de Pa
latinatus Ele&toralis adminiftratione, & inftituta in ;
Ecclefiis, & Scholis emendationc . App. Ind. Trid,
Epiftola de Magiftris noftris Lovanienfibu§, quot, & qua
les fint, quibus debemus magiftralem illam damnatio
ncm Lutherianam. Ind. Trid. Epi
PR O H 1 8 1 r O R U M. [9?

Epiftola de motibus Angliae . Vide H. V. P. . - -

Epiftola de non Apoftolicis quorumdam moribus, qui iri


EpîfiApoftolorum fe locum libro , cuiglgriantur.
dedicatoria prefixa fjcceffiffe Ind,Trid.
titulus : ÉÉÉÉiâ. So*
cietatisJefu , jiixtà exemplar impreffum Lugdùni ex £y<
pographia Jacobi Regffif'y6g7., edita ab düthore , què
727Augußang Confeffiónis feëiatòrem profitetur. Decret.
_ I 3. Novembris I 664. . . . . . .... s •--•
Epiftola, qu4 habetur initio Hiftoriae Mifcellæ Pauli Dia*
coni .# Bafilea anni 1569. App. Ind.Trid. .
Epiftola della Domenica in`ottava rima , cujus initium 4
Viva Divinitâ donde procede. App. Ind. Clem. XI.
Epiftola direéta ad pauperem, & mendicam Ecclefiam Lu*
... theranam . Ind. Trid. -

Epiftola Doétoris Sorbonici ad amicum Belgam. Parifiis


xi 1. Kal. Decembris 1749. Decr. 6. Maii 175o., & %4•
- Novemb. 17; I.
*— Eadem Gallice. Vide Lettre d'un Do&teur .
Epiftola, & Præfatio in Decalogum. Ind. Trid.
Epißola Eximio, ac admodum Reverendo Domino Liber
to Fromond6, & Reverendo admodum Domino Hen
rico Caleno 5 cujus initium : Gratias ágimgs : finis ;
Profeffores Sacr£ Theologiæ Societati§ Jefu Lovan.
Bulla Urbani VIII. 6. Martii 1641. , & Decr. I. Au
- i 164i. , - -

Epifôfîiilüííiffimorum, ac Reverendiffimorum Ecclefiae


Principum, Francifci Caillebot de la Salle, olim Epi
fcopi Tornacenfis, Joannis Baptiftae de Werthamónt
Epifcopi Apamienfis , Joannis Soanen Epifcopi Sene
cenfis ,, Caroli JöäçíiíTöiöëìíTáé Croiffy Epifcopi
Montifpeffulani , Petri de Langle Epifcopi Bolonieh
fis, Caroli de Caylus Epifcopi Antiffiodorenfis, & Mi
chaelis Caffagnet de Tilladet Epifcopi Måíïòóïéíís
* ad SS.D.N. Innocentium Papam XIII. occafione Con
, ftitutiónis Unigenitus . Decr. 8. Jan. I721.
piftola invitatoriä ( Theologorum quorumdam in Ele
&toratu Saxoniæ) ad univerfos Dóminos Theologos,
& Ecclefiarum Evangelicarum Miniftros, de Jubilæó
Lutherano circa fidem Oétobris, & initium Novem
„bris folemniter celebrando , Decr. 2. Decemb, 1617.
Epiftola Luciferi ad malos Principes Ecclefiafticos.Ind.Trid.
Epiftola Miniftri cujufJam vefbi Dei, de Ecclefiae clavi
bus, Sacramentis, veraque Miniftrorum Spiritus ele
&tione • Ind. Trid. - -

E4 • • Epí
»* IN D Ex L I B R o R u M •
Epiftola N. N. Religionis Reformatæ Miniftrorum ad Per
illuftrem Dominum N. Legionis Batavae Ducem in
Præfidio Bruxellenfi degentem. Decr. 1. Julii 1693.
Epiftola pro pacando fuper Regaliae negotio Summo Ponti
fice Innocentio XI. ad Emiinentiß. Cardinalem Alde
ranum Cybo, Pontificii ftatus Adminiftrum. Decr.
31. Martii 1681.
Epiftola fub nomine Eminentiffimi Domini Joannis S.R.E.
•: Cardinalis Bona, approbans doétrinam Germani Phi
lalethis Eupiftini. Libellus contra Card. Bona fic in
Jcriptus , Decr. 22. Junii 1676.
`Epiftolâ aliquot confolatoriæ, íiæ, & utilcs, maxime iis,
• T qui propter confeffionem veritatis perfecutiones pa
tiuntur, cum præfatione Cyriaci Spangenbergii. App.
- Ind. Trid. *

Epiftolæ duæ Decani , & Canonici cujufdam ( An ftatui.


& dignitati Ecclefiafticorum magis conducat admitte
re Synodum nationalem piam, & liberam, quam de
cernere bello ). Ind. Trid.
JEpiftolae obfcurorum Virorum. App. Ind. Trid.
Epiftolae {Pij , & Chriftianæ ) cüjufdam Servi Dei Jefu
- Chrifti, de Fide, Operibus, & Charitate. Ind. Trid.
Epiftolæ feléctiores (Illuftrium, & clarorum Virorum) fu
periore fæculo fcriptæ, vel a Belgis, vel ad Belgas,
tributæ in Centurias duás . Decr. II. Apr. 1628.
.Epiftolarum Decretalium Examen. Vide Blondellus.
Ë hium faéium Sepulchro Fr. Pauli Servita incipiens :
aulus Venetus Servitarum Ordinis Theologuis , ita
prudens, integer, fapiens &c. Tam impreffum , quam
7manufçriptum. Decr. 3. Julii 1613.
Epithemata Hiftoriæ de béllo Religionis. App. Ind. Trid.
Epitoma Refponfionis Silveftri ad Martinum Lutherum a
Luthero edita. Ind. Trid.
. Epitome belli Papiftarum contra Germaniam, atque pa
triam ipfam Cæfare Carolo V. duce. Ind.Trid.
. Epitome Chronicorum , & Hiftoriarum Mundi, velut In
dex. Prima & fecúnda impreffionis, ubi funt impreffè .
, atque figurata Imperatorum imagines. App. Ind. Trid.
Epitome décem præceptorum , pfout quemque Chriftia
num cognofcere decet. 1nd. Trid.
* Epitome Ecclefiæ renovatae . Ind. Trid.
Epitome Figurarum facræ Scripturæ . App. Ind. Trid.
Epitome Hiftoriæ Gallicæ, hoc eft Reguih & rerum Galliae
ufque ad annum 1603, brevis notatio. Decr. 16. De
- cembr. 16o5, : Epito
p R O H I I. I r O R U M. ' 93.
EpitoneHiftoriarum facrarum , & locorum commtinium.
App. Iftd. Trid.
ab Evêí Henricus. I. Cl. Ind. Trid.
Erafmus ( Defiderius ) Roterodamus. Collo
quia Familiaria.
— Moriae Encomium. Ind. 3,
— Lingua, five de linguæ ufu, atque abufu.
— Chfiftiani Matrimönii Inftitutio.
—De interdiéto Efu carnium.
— Adagia. Si non fuerint ex editione Pauli }
|
IManutii, qu4 permittitur, prohibentur, nifi } App.
Trid.

… *

expungantür lóca fùfpeëta. % £f -


ç-— Paraftafi fopra S. Matteo tradotte da Ber ) Trid.
nardino Tomitano . . . . )
— Opera, in quibus de Religione traótat. Do- ) Ind. -
nec expurgentur. _. . - ) • Trid.
Eraftus Thomìas. 1. Cl. App. Ind. Trid. • :
Erath Auguftinus . Comfientarius Theologico-Juridico
Hiftöricus inRegulam S.Auguftini. Dec. 13.Julii 1717.
Erbenius Nicolaus. í. Cl. App.Ind. Trid. - --*

Erbius, feu Erbenus Matthias . I. Cl. App. Ind. Trid.


• Erigenâ Johannes Scotus. De Divifiofie naturæ libri V.
Accedit £;ydis ex Ambiguis S. Maximi Graece , &
Latine. Decr. 3. Apr. 1685.
vanErkel J. C. Proteft vari de Roomf-Cathglyke Clergie der
voornaeme fteden van Zuijt-Holland &c. Ideff: Prá
£#; Romano-Catholici Cleri inÄÈÉ oppidis,
ollandia meridionalis , contra publicatores quárum
dam Epißolarum gerentium nomen D. Joannis 13aptift«,
Buffii Nuncii Apößolici . Decr. I ;. Apr. 171 1. -

Erotemata juris Civilis ex Inftitutis , Digeftis, Codice, &


Novellis ab Anonymo quodam Profeffore Regiomon
tano quondam colleéta. Decr. 9. Febr. I 683. -

Ertzberg Henricus. I. Cl. App. Ind. Trid. .


Erynachus Paulus. Sanétoruin Patrum de Gratia Chrifti,
& libero arbitrio dimicantium Trias. Donec corri
£! tituli Capitum , & Articulorum , atque Index.
ecr. 4. Julii 1661.
-Erythraeus Valentinus. I. Cl. App. Ind. Trid. -

de Efcalante Ferdinandus . Clypéüs Concionatorum verbi


Dei. Non permittitur nifi correáis iis, qu« habentur
capite ultimò libri VI. jam notata a Jacobô Gretfero in.
4dmonitione ad Exterós de Bibliis Tigurinis. Decr. 3.
Julii 1613. derEfau
} - C. :-
94 INDE x L1 B Ro Ru M
de1'Efhaudiere Pierre. La Loüange du Mariage, & recueit
des Hiftoires des bonnes, vertueufes, & illuftres fem
mes . App. Ind. Trid. *.

Efortatione (Supplice) di nuovo mandata all' invittiffimo


Cefare Carlo V. Ind. Trid.
d'Efpagne Jean. Les Erreurs populaires és É principaux
qui concernent 1'intelligenge de la Religion, rappórtez
à leurs caufes. Decr. iz.Junii 1676.
=-Les Oeuvres. Decr. 18. Maii 1677. r
van Efpen (Zegerus Bernardus). Jus Ecclefiafticum univer
fum. Decr. 1?. Apr. 1704. -

—— Et cetera ejufdem Qpera omnia. Decr. 17.Maii 1734.


Efpencaeus Claúdius. Cölleétanea de Continentia. Donec
ÉÉÉ . App. Ind. Trid. . -

— In Epiftolam D. Pauli Apoftoli ad Titum Commen


, tarius. Donec corrigatur. App. Ind. Trid.
1'Efpion dans les Cours des Princé§Chrétiens, )
ou Lettres, & Memoires d'um Envoyé fe- ) Decr. 4. !
cret delaPorte dans les Cours de l'Europe. ) Martii !
*- Suite de l'Efpion dans les Cours des Prin- ) 17o9.
ces Chrétiens.
1'Efpion de Thamas Kouli-Kan dans les Cours de l'Europe .
•.
qu Lettres, & Memoires de Pagi-Naffir-Bek. Traduit
du Perfan par l'Abbé de Rochebrune. Decr. 1 1. Se
ptemb. I 75o. -

£fpófitione dell'Oratione del Signore in yolgare compofta


er un Padre non nominato. Ind. Trid.
1'Efprit de Gerfon , ou Inftruétions Catholiques touchant le
Saint Siege. Decr. I 5, Septemb. 1707.
1'Efprit de MrîArnaud, tiré de fa conduité, & des Ecrits de
iùy,T&ííííííííííííés,T5afficiiiiéféìéìïíéïÀÉóïö .
gie ppur les Catholiques. Decr. 29. Aug. 169o.
de l'Ef5rit [des Loix, ou dui rapport, que les Loix doivent
avoir avec la conftitutióni de chaque gouvernement ,
les moeurs, le climat, la religion, le commerce. Decr.
2. Martii 1752.
--Idem Italice. Vide Spirito delle Leggi.
Eftienne Henry. Vide Stephanus Henriêüô.
Eftor, Joannes Georgius. Delineatio Juris publici Prote
ftantium, exhibens jura, & beneficia Aüguftanæ Con
feffionis. Decr. 18. Julii 1741.
: Eftrix Ægidius. DiatribaTheológica deSapientia ) Decr.s.
Pei benefica, & veracg; fivé manuduétio ad ) Apr.
fidem Divinám perveftigandam. ) 1674.
•— Di
P R O H I B I r O R U M. - 9%
— Dilucidatio communis doétrinæ Theologo- ) Decr.
rum de fide imperfeéta quorumdam rudiüm ) s. Apr.
hominum. • • … . . • ) 1674.
-%g. pro Summis Pontificibus, generalibus Con
cifiis, & Ecclefia Catholica contraTêtri Van-Bufcum
Inftrüáionem ad tyronem Theologum. Donec corri
gatur. Decr. 19. Junii 167
de 1'Etät de 1'homme aprés le íe
5 & de fa predeftination
au falut. Decr. 14. Decemb. 171 3.
Etat prefent de l'Angleterre , avec plufieurs reflexions fut
òn ancien état.T Decr. 17. Maii 1734.
1'Etat, prefent de la Faculté de Theologie de Louvain ; od
I'on traite dela conduite de quelques-uns de fes thά
logiens, & de leurs fentimens contre la fouveraine
&la fureté des Rois, en trois Lettres. Decr. 17. Jan.
I7o3.
Ethices Chriftianæ libri tres. Vide Danæus.
Etiro Partenio ( Pietro Aretino ). Carte parlanti. Dialo*
go. Decr. i8. Junii 168o.
Evangelium æternum. Ind. Trid. .
Evangelium lætum Regni nuncium. App. Ind. Trid.
Evangelium Pafquilli.TInd. Trid. -

in Evangelium fecundum Matthaeum, Marcum,Lucam Comâ


mentarii. Vide Commentarii. ,
Evans Ludovicus. 1. Cl. App. Ind.Trid. -

de Euchariftiae genuino intellé&u. Vide Libellus ex Scriptis.


Evenredige Sámenfpraek op het verwyzen van onfen Sa
ligmáker Jefus Chriftus, en op de zaek vanden Ar
föhbiffchop van Sebaften. Ideß : Colloquium paralle
Jum de condemnatione Redemptoris noftri Jefi. %%
.,
&
. 4.
á£? Archiepifioj Séjiéìi
ob. I7o7.
TärejîlîXI.
-

1'Evefjue de Cour qppofé à l'Evefque Apqftolique, Premier


Entretien fur l'Ordonnance de Mr. 1'Evefque d'Amiens
_}
contre la traduétion du Nouveau Teftament en Fran
gois imprimé à Mons . Decr. 4. Decemb. J674.
—SecQnd Entretien, III., IV., V. , & VI. Decr. 4. De
cemb. 1674., & Io. Maii 1757. , .
ugenius Brugenfis. Ultima y9x zelatricis innocentiae in
digna pàtientis ; five libellus fupplex ad Innocen
tiüm XI. Decr. 19. Novemb. 1689.
£ugenius Theophilus . Protocataftafis , feu prima Societa
„ T tis Jefu inftitutio reftauranda. Décr. y6. Martii 162*.
Eugubinus Auguftinus. Cofmopocia . Nifi fuerii ex Ἀ.
- atus,
96. INpEx L1 sRoRU M '
#j; , & impreffis
/"Idl.
Venetiis anno 1591. Append. Ind,
de Evia Francifcus. Præparatio mortis. App. Ind. Trid.
Euri;;s/"lal.
, feu Eurimachæra Gafpar.Ti. C/. App. Ind. .
Iture; £fclave, fi l'Anglcterre ne rompt fes fers. Decr. 17.
ulii 17o9.
1'£urope vivante , ou Relation nouvelle hiftorique, & pofi
tique de tQus fes états jufq'à l'année pfefefite f667.
Decr. 12. Junii 1676.
Examen de deux άns importantes fur le Mariage :
comment la Puiffance Civile peut-elle déclarer des Ma
riages nuls ? .Quelle eft Tétendus du pouyoir des Sou
vefains fur, le§ empêchemens dirimans le Mariage ?
ecr. 14. Apr. 17* y.
xamen du premier Traité de controverfe du P. Louis
Maimbourg , intitulé : Methode pacifique pour rame
. ' ner fans difpute les Proteftans à lavraiefoifurle point
de 1'Euchariftie. Decr. 3. Apr. 1685. -

Examen impartial des Immunités Ecclefiaftiques, conte


nant les maximes du Droit public, & les faits hiftori
ques qui y ont rapport. Decr. 2. MÄrj; I752..
Examiem jüdiciorum de Prodromo Corporis Theologiæ
P. L. S. P. D. E. ante annum Hagæ Comitum in lucem
emiffo , faétorum. Decr. 4. rtii 17o9.
Examen j$
, & Catholique d'une Apologie du Sieur Ro- . …

yer foy-difant Do&euf, & Precenteuf de 1'Eglife de


Saint Pons. Decr. 27. Apr. 17oI. -

Examen Libelli, cui titulus eft: Propqfitiones excerptæ ex


Auguftino Revfhi Domini Cqriielii Janfenii Epifcopi
£g; , quæ in fpecimen exhibentur Suæ Sanctitati
ecr. 2.3.4pr. 1654.
Excerpta }iiag; Capita, ex Scripturis, omnibus Fidclibus.
neceffaria. App. Ind. Trid. -

deExea y Talayero Lüis. Difcurfo Hiftorico-Juridico fobre


la inftauracion de la Iglefia Cefarauguftana en elTem
, p!o maximo de San Salvador. Decr. 12. Junii I676.
Exempla virtutum, & vitiorum , atque etiam aliarum re
rum maxime memorabilium. App. Ind. Trid.
JExemplarium fanétæ Fidei Catholicae. App. Ind. Trid.
Exemplorum variorum liber de Apoftolis, & Martyribus.
- ive fegrfum , fìve conjunítus Qatalogo S. Hieronymi
de Eçclefiafticis Scriptoribus. 4pp.Iiid. Trid. -

Exercitatio Vitæ fpiritualis. App. lnâ, Trid.


-
Exfi
Or
-
P RO H IB I r O R U M; 97

Exhortatio ad Chriftianiffimi Regis Galliæ Confiliarios,


quo paéto obviam iri pofEt fèditionibus , quæ ob reli
gionis caufam impendere videntur. Decr. 12. De
cemb. 1624.
£xplicatio Decalogi, ut Graece extat, & quomodo ad De
calogi locos Evangelii præcepta referantur. Decr. 17.
Sept. 1672.
Explicátio primi, tertii, quarti, & quinti capitis A£t. Apo
ftolorüm. App. Ind. Trid.
Explicatio Symboli per Dialogos. App. Ind. Trid.
Explication des qualités, ou des áááá que Saint Paul
donne à la Charité. Donec corrigatur. Dec.7.Oét. 1746.
Expofitio nominis Jefu juxta mentém Hebræorum, Græ.
corum , Chaldaeorum, Perfarum, & Latinorum. App.
Ind. Trid,
Espejjg fecundæ Epiftolæ D, Petri, & Judae. App. Ind.
ruat.

Espejjg fuper Cantica Canticorum Salomonis. App. Ind.


/Ία.

Expofitio Symboli Apoftolorum, Orationis Dominicæ , &c


Praeceptorum . Ind. Trid.
Expofition de la Do&trine Chrétienne , ou Inftruétions fur
les principales verités de la Religion. Decret, 21. No
vemb. 1757.
Expofition de la Doótrine de 1'Eglife Gallicane par rapport
auX g$;ions de la Cour de Rome. Decr. 21. No- .
vemb. I757.
Expofition de la Foi Catholique touchant la Grace , & la
Predeftination, avec un recueil des paffages les plus
récis, & les plus forts de 1'Ecriture Sainte. Decr. 8.
aii 1697.
Extrait de l'Examen de la Bulle du Pape Innocent X. contre
la paix de 1'Allemagne concluë â Munfter 1'an. 1648.
fait en Latin par Amand Flayian. Decr.4. Martii 1739.
Extrait d'un livfe Anglois, qui n'eft pas encqr publié,
intitulé: Effay Philofophique concernant 1' entende
ment humain ; commüniqué par Monfieur Locke.
Brevi Clementis XII. I9. Junii 1734.
Eychlerus Michael. I. Cl, App. Ind. Trid.
Eyckenboom Ignatius. Adumbrata Ecclefiae Romanæ, Ca
tholicæquè veritatis de Gratia adverfusJoannis Leydec
£eri in fua Hiftoria Janfenifmi hallucinationes, De
fenfio, l)ecr. 8, 4pr. 1699.
de Faba
---- ---,-:- -
AP R O H I B I r ο R U M.; *99

F
de TAba (Appio Anneo) Cromaziano., Ritratti Poetici;
Storici,Te Critici di varj uomini di Lettere. Decr. 14.
Apr. 1755.
JFaber (Bafilius) Soranus. 1. Cl. #; Ind. Trid. -

Faber Gafpar. I. Cl. App. Ind. Trid. - -

Faber (Jacobus) §üí . Commentarii in )


quátuor Evangelia. _ )
—In omnes ÉÉíítolas D. Pauli Commenta- \ D.„ •
riorum libri XIV, - corri
-Commentarii iiì?piftolas
nis, Petri, Jacobi, & Judæ.CatholicasJoan- )\ ##
,j, �,.
Qüincuplex
—nüm. Pfalterium
Hebraicum, Gallicum,
Vetus, Roma- \ £;
Conciliatum. •

*-De Maria Magdalena, & ex tribus una }


Maria Difceptatio. - )
faber Martinus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Eaber Timæus . Vide Scotanus.
laFable des Abeilles, ou les fripons devenus honnêtes gens.
avec le Commentaire, oii l'on prouve que les yices
des particuliers tendent à l'avantâge du public. Decr. ..-
22. Maii 174$. 7--*.
-- - **- -

de Fabri (Carlo) dà Mondolfo. Scudo diChrifto, ovvero di


David in tre libri diftinto. Decr. z6. Oétob. 17or. •
' Fabri Honoratus. Apologeticus doétrinæ Moralis Societa
tis Jefu. Pars I. , gí Decr. 2. 3. Martii 1671., & 15
Oétob. 1673. -

Fabricius ( Andreas) Chemnicenfis. 1. Cl. Ind. Trid.


Fabricius Antonius. Vide Bleynianus.
Fabricius Erafmus. 1. Cl. Ind. Trid. .
Fabricius Francifcus. Orator facer. Acceffit heptas Dif
fertationum Theologico-Oratoriarum. Decr. 14.Jan.
1737.
fabricius (Georgius) Chemnicenfis. 1. Cl. Ind. Trid.
v-Saxoniæ illüftratae libri IX. Decr. 13. Aug. 1634.
fabricius Joannes. 1. Cl. Ind. Trid.
Σabricius Joannes ..Oratio inauguralis de utilitate, quam
Theologiae ftudiofus ex itifiere capere poteft Italico -
Adjeétis Tabula figurarum, five locorum, quibus non
3 ulla,de Græcæ, & Romanæ Ecclefiæ ritibu$ diéta ocu
íis fubjiciuntur , & notis. Decr. i3. Martii *; bri
- abrl*

:
*©o IN p E x L I B R o R u M .
Eabricius Jo. Albertus. Bibliographia Antiquaria. Donec
!
corrigatur. Decr. 2.1. Jan. 1721. -

-Salutaris lux Evangelii toti Orbi per divinam gratiam


exoriens. Donec corrigatur. Decr. 14. Jan. i737.
Fabricius (Joannes) Montánus. I. Cl. Ind. Trid.
-Poemata. Ind. Trid. -

Fabricius (Joannes) Patavinus. Epiftolarum Mifcellanea


rum ad FridericumNaufeam liber VIII. qui eft Roberti
- a Moshaim. App. Ind. Trid.
de Fabula Equeftris ôïí Conftantiniani Epiftola. Tigu
ri 1712. Decr. I ;. Jan. 1714.
Facetiae facetiarum, hoc eft joco-feriorum Fafciculus exhi
bens variorum Auótorum fcripta leétu jucunda, & jo
cofa . Decr. 18. Julii 165 r. -

Ρacetiæ facetiarum, hoc eft joco-feriorum Fafciculus no


vus exhibens variorum Aüétorum fcripta lectu jucun
. da, & jocofa. Decr. 4. Julii 1661.
Eacius Cafpar. Politica Liviana. Decr. 2. Decemb. 161zz
Paétum, & Inftruétion pour le Sindic des Recolez de la
Province appellée de S. Bernardin , appellant comme
d'abus d'unié Ordonnance de Mr. 1'Evêque de S. Pons
du 18. Septembre 1694. Decr. 27. Apr. i7or.
a£tum, oü Propofitions füccin&tement recueillies des que
fiigns, qui fe forment aujour d'huy fur la matiere de
1'ufure.T Decr. I r. Martii 17o4.
Faétum pour les Dire&teurs des villages du pais du fanc de
Bruges, aufujet des dixmes contre les Ecclefiaftiques.
& aütres preténdans icelles dixmes. Decr. 8.Apr. 1699.
Faes (Johannes ) Luneburgenfis. Exercitatio Academica
$e vulneribus Chrifti, cujus Thefes fub præfidio Jo
bannis Sauberti defendet. Decr. 3o. Julii 1678.
Fagius Paulus. 1. Cl. Ind. Trid. - - -

-Thargum, hoc eft Paraphrafis Qnkeli Chaldaica in


Sacra Biblia, additis in fingula fere capita fuccinétis
.. Annptationibus. App. Ind. Trid.
-:}'ide Kimhi É;. -

la Faillibilité des Papes dans les decifions dogmatiques, dé


montrée par toute la tradition. Avec des Remarques
ur une léttre au Pape de M. 1'Archevêque de Malines,
. & des autres Evêqués du Pais-Bas. Decr. 29. Julii 1742
Falcone Nicolò Carminio. L'intera Storia della famiglia.
vita, miracoli, traslazioni, e culto del gloriofo Mar
tire S. Gcnnaro Vefcowo di Bencvcnto. ìïëï. 7. Febr.
1718, - - . . ,

Falconi'
- -
- -
- - -
PR O H I 8 1 r O R U M . 1®r
Falconi Giovanni, Alfabeto per faper leggere )
in Chrifto, libro di vita eterna.
— Lettera fcfitta ad una figliuola fpirituale, ) Degr. I.
nella quale l'infegna il piti puro, è perfett6 ) Apr.
fpirito dell' oratione. _ . ) 1688.
:— iettera fcritta ad un ReligiofQ in difefa )
del modo d'oratione in pufa fcde.
de Falfa, & vera unius, Dei Patris, Filii , & Spiritus San&i
cógnitione libri duo, Auétoribus Miniftris Ecclefiarum
£#ium in Sarmatia, & Tranfylvania. App.
Ind. Trid. -

IaFamille Chreftienne fous la conduite de S. Jofeph. Decret.


3o, Junii 1671. -

Farellus Guilielmus. 1. Cl. Ind. Trid.


Fafciculus Myrrhae. Geneva impreffus. App. Ind. Trid. -
Fafciculus rerum expetendarum,Tac fugiendarum. Vide
Gratius.
Fafti Academici Studii generalis. Lovanienfis. Donec cor
rigantur. Decr. 13. Novemb. 3661.
Faveniinus Didymus , qui & Philippus Melanchthon.
I, Cl. Ind. Trid.
Favre Mr. Lettres ᾶfiantes, & curieufes fur la vifite Apo
ftolique de M. de La-Baume Evêque d'Halicarnaffe à
la Cochinchine. Decr. 16. Junii 1746.
Fayus Antonius. 1. Cl. 4pp. Ind. Trid.
Fechtius Joannes. Difquifitio de Judaica Ecclefia, in qua
facies Ecclefiae qualis hodie eft, & hiftoria per omnem
ætatem exhibetur. Decr. 1 . Mártii I7o3.
Feguernekinus Ifaac L, I, Cl, App. Ind, Trid.
Fefde Johannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Relic Stanislaus . Notæ fexagintaquatuor morales, cenfa
riæ, hiftoricæ ad infcriptionem, epiftolam, approba
tionem , & capita XIII. introdu£tionis ad Hiftoriam
gj Tridchtini P, Sfortiae Pallavicini. Decr.zz.Ju
ii I 66;.
aS.Felice Joannes. Triumphus, mifericordiae , ideft facrum
Ordinis SS. Trinitatis Inftitutum Redemptionis Capti
vorum, cum Kalendario Ecclefiaftico Hiftorico üni
verfi Ordinis. Decr. 18, Julii 1719. -

Felinus Aretius, qui & Martinus Bucerus. I. Cl. Ind. Trid.


Eell, feu Fellus (Joannes) Epifcopus Oxonienfis. S. Cæcilii .
ypriani Opera recognita , & illuftrata. Accedunt
Annales Cyprianici peíJganhem Pearfon Ceftrienfem
Epifcopum, Decr. 2, Julii 1686, G. Fcll
ClIC
-

IOr. INDEx LIBRORUM


Felle Guglielmo . La R9vina del Quietifmo, e dell'amor
purô. Decr. 1 1. Martii 17o4.
Felfifiius Philippus. 1. Cl. App. fa. Trid.
Fenelon. Viae Salignac . - .

Ferchius Matthæus J Defenfio Veftigationum Peripatetica


rum ab Qffenfionibus Belluti, & Maftrii, Dohec corri.
gatur. Decr. 12. Maii 165 s. - - - - - -

Ferifiarius Joannes. I. Cl. App. Ind. Trid.


Fernajdez ( Petrus) de Willegas. Flofculus San&orum. -

pp. Ind. Trid. -

Ferrarâ Buonaventura, Gratie conceffe da Maria N. Signo


'ra immacolata a molti divoti del digiuno perpetüò in -
pane , & acqua in honore della fua puriffima Concet
tione. Decr, 9, Febr. 1683. - -

ferrafienfis Barthölomæus. De Chrifto Jefu abfcondito


pro folemnitate Corporis gudem
libri VI. Donec ex
purgentur. App. Ind, Trid. . . ' -

Ferrâriéfifis Petrus. r. Cl. Ind.Trid.


de Ferrariis Joannes Petrus. Pra&ica Papienfis. Niß corri
' gatur.' App. Ind. Trid. - -

Ferrêlla Gio. Paolo. Fioretti Spirituali. Decr. 1o. Maii


1619. ' ' ' ' - - - - - -

Ferro Marcus._Jufta damnatio quinque Propofitionum


F - Ę; Decr. 23. April. É; , A. -

sent, gy ore omnia.


cruS Joannes . ra Onemaa . omec corrigantur.
corrigantur. app

— Excipiuntur tamen Commentaria in S. Matthæum :


Commentaria in Evangelium Johannis ; & in Johannis
Epiftolam primam editionis Roma 5 & Examen Ordi
nándorum, impreffum poft annum J 587. App.Ind.Trid.
Feuguereius, feu ÉÉÉ. Guilielmus. f. Cl. App.
/tQl. raa. -

Feurelius Theophilus. τ. Cl. App, Ind. Trid.


Fevret Charles. Traité de l'abus, & du vray fujet des Ap
pellations qualifiqué d'abus. Decr. 22. Decemb. 1703.
Feurus Richardüs. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Peuftelius Chriftianus. Mifcellanea facra, & erudita de
!
phrafeologia, & emphafi Biblica ad Val, Ern. Loefche
rum , Accedit Loefcheri
que fcriptorum a fe promifforum. Decr.
Ę
ge ftatu, r9greffu
I722. ÉÉ;
deFicoroni Francefco. Offervazioni fopra 1'antichità di Ro
- ma defcritte nel Diario Italico del P. Bernardo Mont
faugon. Donec corrigantur. Decr. 13. Jan. 1714.
Fidelis fervi fubdito infidéli refponfio. Vide Rcfpo íá
- - - 1CIIC -
PR o H I B 1 r ο R U M, Io3

-Fidlerus Valerius. I. Cl. App. Ind. Trid. -

Figulus Hermannus. I. Cl. App. Ind. Trid.


Figulus Sebaftianus. I. Cl. App, Ind. Trid.
Filis Paftor in Auftria ;. 1, Cl. 24pp. Ind. Trid. +

Filis Paftor Halberftadienfis. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Filomaftige Cefellio. I Pifferi di montágna, che andaro
no pér fonare , e furono fonati. Ragionamento I.
Decr. 13. Apr. *?j?; - -

Filpotus Joannes. I. Cl. 4pp. Ind. Trid.


Finieck Hermannus. Praética Muficæ. #; Ind. Trid.
Finckelthaus Wolfgangus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Fiori Romani , App. Ind. Trid. -

da Firenze Nicodemò. Prattica de'Cafi di cofcienza, overo


IMartii de'Confeffori
Specchio162. I. . Donec corrigatur, Decr. 16.
v.

firmanus Seraphinus. Apologia pro Baptifta de Crema,


. Trid. -

-Fifcher, feu Fifcherus Chriftophorus . I. Cl.App.Ind.Trid.


Fifcherris (Johannes ) Epifcopus Roffenfis. Opufculum de
fiducia, & mifericordia Dei. Quod tamen ei falfo ad
-
rißerus
Σribitur. App.
pp Ind. Trid.
Samuef. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Fifcherus Wilichius. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Fifchlinus Ludovicus Melchidf. ¥ primogeniti
gmnis cteaturæ, five examen Theglogicum hypothe
feos Jo. Wilhelmi Peterfenii de humanitate Chrifti
anteféculari, ac cœlefti: Acceffit quaeftio fingularis dc
Melchifedecho. Decr. 1. 1. Jan. 17, 1.
Rifcus Papalis, five Catalogus Indulgentiarum , & Reli
quiarum feptem principalium Ecclefiarum Urbis Ro
nimæ . Decr.",. Decemb. ì611.
Elacius (Matthias ) Illyricus. I. Cl. Ind. Trid.
- Amica, humilis, & devota admonitio ad gentem fan
&tam de corrigendo Canone Miffae. Ind. £;
- Catalogus Teftium veritatis. Ind. Trid.
-Spiritus Sanéti figuræ, five typi originale pcccatum ,
d£pingentes , & fefutatio Pelagianoruiim fpeëtrorum.
- j; no!. A riq. -

- Vide Poemata varia. Wide Scripta quædam.


Fladerus Georgius . I. Cl. App. Ind. Trid.
Fleury Claude. Inftitution áú Proit Ecclefiaftiquc. I., II.,
& III. Partie. Decr. 31. Apr. 1693. -

-Neuyieme Difcours fur leslibertéz de 1'Eglife Gallica


nc, Una cum notis eidem/jg; Decr. i3. Febr.r7/.*.
- 2. * * Ca*
104 I N D E x L 1 B R O R U M.
-Catechifme Hiftorique contenant en abregé 1' Hiftoi
Igfainte, & la doctrine Chréticnne. Doneέcorrigatur.
Decr. I. Apr. 1718.
s- Catechifmio Iftorico, che contiene in riftretto 1' Ifto
ria fanta, § la dottrifia Chriftiana. Donec corrigatur.
Decr. 22. Maii 1745. -

Flinfpachius ( Cunmahiius) de Tabernis Montanis. Chro


nologia ex facris, atque ecclefiafticis Auétoribus de
-
£}ta ab orbe condito ufque ad annum 1 5 ; 1.
ra
Ind.
deFlifco Mauritius Comes. Decas de fato , annifque fatali
bus tam hominibus, quam regnis. Decr. 2. Obf. 1673.
Flitnerus Johannes. Vide Nebulo Nebulonum.
„Flor de virtudes. App. Ind. Trid.
Florenius Paulus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Florentinius Hieronymus TDifputatio de miniftrando Ba
ptifmo humanis fœtibus É , Nifi fuerit ex
£g; juxta editionem Lucenfem anni 1666. Decret.
I. r, I 666.
Flores Epigrammatum. Kide a Quercu.
Flori Benvenuto. Il Tcofilo, Cómmedia fpirituale. Do
nec corrigatur. Decr. 18. Decemb. I 646.
Florus Nicoläus. y. Cl. App. Ind. Trid.
Elos $an&tQrum. Impreffü$ C&faraugufts ann. 1 s %6. , & aß
bi . Donec corrigatur. App. Iiid. Trid.
Fludd Robertus. Jtiiufque Cófmi, majoris fcilicet, & mi
noris §£g; , Phyfica, atque Technica Hifto
ria. Decr. 4. Februarii 1617.
la Foi des Appellans juftifiée contre les calomnies contenues
dans üne Lettre Paftorale de M. Berger de Charancy
Evêque de Montpellier. Decr. 19. Apr. 1741.
Eolengiu$ Joannes Baptifta. In Canonicas Apoftolorum
Epiftolas, Jacobi unam , Petri duas, ac D. Joannis
primam Commentarii. App. Ind. Trid,
Fons vitae . Donec corrigatur. App. Ind. Trid.
delaFontaine Mr. ( Jean). Contés, & Nouvelles en vers.
ecr. 12. Martii 17o3.
Fontejus Claudius. De antiquo Jure Presbyterorum in re
imine Ecclefiaftico. Decr. 19. Martii 169o.
Fontius, feu de la FuenteConftantinus. I.Cl.4pp.Ind.Trid.
JForma dell'orationi Ecclefiaftiche, e il modo di ammini
ftrare i Sacramenti, e di celebrare il fanto Matrimo
nio. Ind. Trid. -

Eormula Miffae, & Communionis pro Ecclcfia Wittember


- - genll ,
P R o H 1 B 1 r o R u M. Jo£
genfi . Opus Martimi #j; App. Ind. Trid.
Forfërus Joafines. 1. Cl. Ind. Trid. -

Ind. Trid.ium Hebraicum. Donec corrigatur. App..


—-Diétionar i.

Forfterus Walentinus. De Succeffionibus, quae ab inteftato


deferuntur, libri V. Donec corrigantür. App.Ind.Trid.
Fortius Joachimus. Vide Ringelbergius . . .
Fofcarini Paolo Antonio. Lettera föpra !'Qpinione de' Pit
tagofigi, e del Copefgico della mobilità della Terra,
e ftabilità del Sole. Decr. ;. Martii 1616. -

Fox (Jean) de Bruggs ( Pierre #g; ). Commentaire.


Philofophique É cés paroles de Jefus-Chrift : Con
trains-lés d'entrer. Dedr. 12. Septemb. 1714.
Foxus Joannes . 1. Cl. Ind.,Trid. .
des. Foy Flore. Le Miroir de la pieté Chré- \ pecr. 3o.
tienne . . . - a. • Julii 1678
Suite du Miroir de la pieté Chrétienne. ) 78.
de Francheville Mr. Le Siecle de Louis XIV. Decr. zz. Febr.,
16. Maii 1753.
de fiat; Francefc6. Parenefi al Dottor Capriata. Decr. 3.'^
r, I 669.
Franíí Francifcus. Poemata. Ind. Trid.
Franchois Joannes Baptifta. Thefes Theologicæ de Deo.
& religione, cum digreffionibus ad Thefes : Arcana
Dei. I)ecr. 8. Maii I697.
Francifci noéturna apparitio. Ind. Trid. ,
franck. Vide Francus.
Franckenbergerus Andreas. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Eranco Fernández ( Blas ). Vida de fa Venerable Sierva de
ÌDios Maria de Jefus natural de Willa-Robledo. Decr.
13. Jan. 1714.
Erancó Niccolò. Sonetti contro Pietro Aretino. Ind. Trid.
.-— Priapea. Ind. Trid. '.

les Frangoifès ( !luftres), Hiftoires veritables, ou 1'on trQu


ve dans des caraétéres tres-particuliers, & fort diffé
rens un $ nombre d'exémples rares, & extraordi
naires . IDecr. 4. Decemb. 1715.
Francolinus Clerici Romani Égus ,.laxioris in admi
niftrando Pœnitentiæ Sacraménto difciplinæ magifter.
obfervationibus hiftorico-critico-moralibus exagita
tus. Decret. 26, Oäob. 17o7.
Francus Daniel. Difquifitio Acaderhica de Papiftarum In
dicibus librorum prohibitorum, & expurgandorum.
Decr. Io, Septemb. 1688,
-^ G 3 Eran
136 IN DEx L 1 B R o RU M
Francus, feu Franck Jonas. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Francus, feu Franck Sebaftianus. 1. Cl. Ind. Trid.
Fraffus Petrus. Traétatus de Regio patronatu, ac aliis non ;
nullis Regaliis, Regibus Càtholicis in Indiarum Occi
dentalium imperio pertinentibus. Decr. Io.Sept. 1688.
Frechtus Martinus. 1. Cl. Ind. Trid.
Frederus Johannes. I. Cl. Ind. Trid.
Fregofo Federigo. Pio & chriftianiffimo Trattato della
oratione , il quale dimoftra , come fi debbe orare.
fîtis
dell' Opere. atione,• della Fede , )) Qua
—eDellaGiuftific - #fàlfò
— Prefatione alla Lettera diS. Paolo ) **iî # -

a' Romani . - - • I /tal.

Freigius Johannes Thomas. Opera omnia : App.Iiid.Trid.


Freinshemius Joannes. Orationes cum ά decla .
mationibus. Decr. 1o. Novemb. 1663. -

Érengelius ( Bartholomæus) Cothenus. 1. Cl. App. Ind.


rta. - -

Frenz Chriftophorus. Thefes Theologicæ de fcientia, vo


luntate, providentia, praedeftinatione, & gratia Dei.
Cum jufta refutatione Appendicis R. P. Joânnis Bapti
{tæ vänder Woeftyn, quas defendet Fr. Joannes Don
nelly Lovanii in Collegio S. Crucis 17o3. Decr. 1 1.
Martii 17o4. -

Freydangus Jacóbus. 1. Cl. 4; Ind. Trid,


Freyhub Andreas. r. Cl. App.Ind. Trid.
Fricius Andreas. Vide Modrevius.
Frickius Joannes. Vide Stromeyerus.
Fridenreich Zacharias. Politicorum liber ex facris, profa
hifque Scriptoribus, yeros artis politicæ fontes inve
. . . ftigans. Decr. r6. MÄÈÉÊË.
Frideriöus Achilles Dux Würtembergiae , Confultatio de
Principatu inter Provincias Europæ habita Tubingae . .
Decr. ;. Martii 161 6. -

Friderus ( Petrus) Mindanus. r. Cl. Decr. 7.Aug. 1663.


— De Proceffibus, mandatis, & monitoriis in Imperiali
Camera extrahendis. Liber I., II., & III. Decr. 7.Aug.
1633., 8. Martii 1661., & zo. Novem. 1663.
Fridl Märcus. Englifche ttigend fchulMarie ünter denen
vρmi Clemente XI. gutgéheiffijeri, und beftättigten Re
glen des von der Mariâ Ward &c. Ideß : Angelicarum
5irtutum féhola Maria , in qua fùb Clementé XI. ap
probata , & confirmata fuerünt Regula Mari& Ward
- u4nt
PR oHI B ITO RU M . Io7

Fundatricis Inftituti Maria fub nomine Angelicarum


Virginum. Pars I., & II. Decr. 2. Martii 1752.
Frifchlifius Nicodemus. Opera omnia. Decr. 7. Aug. 16o,.
Frifius (Joannes) Tigurinüs. I. C!. Ind. Trid.
Erit (Joannes ) Londinenfis. I. Cl. Ind. Trid.
Fritfchius Ahafuerus. Traétatus Theologico-Nomico-Po
liticus de mendicantibus validis. Decr. 18. Junii p68o.
Fritzius Anton-Gunter. Ad Jacobi Mafenii Jefuitæ medi
tatam concordiam Confiderationes politicæ xxx. Decr.
F 2.2.ÉÉ I7oo.
romondus Libertus. Brevis Anato-
)
-

mia Hóminis . #%#j pa£


— et HenricusCalenus. Epiftola, ) i5 A. 4 íé
jgijjimTÉÉÉÉÉÉj_!*** *** *P* ***4*
Frofchelius Sebaftianus. I. Cl. Ind. Trid.
Frofchoverus Chriftophorus. 1. C!. Ind. Trid.
FuchsJohannes Chriftophorus, I. Cl. App. Ind. Trid.
Euchfius Leonardus. I.TC!. Ind. Trid.
-Opera . Decr. 16. 1)ecembris I 6ος.
dela Fuente Conftantinus . Vide Fontius.
Fueslinus Joannes Georgius. Conclavia Romana referata.
. . Decr. I ;. Jan. 1714.
Pulco, feu Fulk Gulielmus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Eulda Andreas. I. Cl. App. Ind. Triâ.
Eullerus Nicolaus. Mifèéllaneorum Theologicorum libri
tres. His infuper acceffit. confimilis argumenti liber
quartus. Decr. 1 I. Aprilis 1628.
Funccius. Chriftianus . Quadripartitum Hiftorico-Polit.
Orbis hodie imperantis Breviarium. Decr. 7. Febr.
1718.
Eunccius (Joannes) Noribergenfis. I. Cl. Ind. Trid.
Fundamentum malorum , & 5onorum operum. Ind. Trid.
Furius Cæriolanus (Fridericus) Valentinus. Bononia , five
ge Libris facris in yernaculam linguam convertendis
libri duo. Ind. Trid.

G 4 Gabriel
-
~~ ~~~~====== ===--~~~~==
-!!!!!!~ ~~~~ ~~ --
YP R O H 1 B 1 r O R U M . I 69

'^ Abriel Stephanus. Storgæ Saliceae, ideft Epiftola, in qua


pater orthodoxus filiüm Papiftam in veritatis viam re
äucere conatur , Decr. 26. Octob. 1 64o.
Gabrielis ( Ægidius) Leodienfis. Spegimina Moralis Chri- '
ftianâ, & Moralis Diabolicæ I Decr. 17.Septem. 1679.
—specimiinaMoralia: editio fecunda ab au- ) .
&tore corre£ta, & auéta . ) Decr. 2.'
— Lcs Effais de lâ Theologie Morale. Troi- ) Septem.
fieme edition reveue, `corrigée , & aug- ) f683.
mentée . )
Gajal Rod. I. Cl. Ind. Trid. -

Gaillardus Jacobus , Melchifedecus Chriftus, unus Rex ju


ftitiae , Rex pacis. Decr. 22. Decemb. 17oo.
Galatheus Hieronymus. 1. Cl. Ind. Trid.
Galecus Nicolaus. 1. Cl. Ind. Trid.
Galilei Galileo. Dialogo fopra i due maffimi Siftemi del
Mondo Tolemaico , c Copernicano. Decr. 13. Aug.
I634. . .. - ... - - - -- -- -

6allæus Seryatius. Lucii Cœlii Laétantii Firmiani Opera,


cum fele&tis variorum Commentariis. Decr. 3. Apr.
168;. - -

GallafiusNicolaus, Calvini Defenfor. 1. Cl. Ind. Trid. ,


deGallemart Joannes . Declaratioiies Cardina- ) . .
* citationibus
lium ConciliiJoannis
Tridentini interpretum,
Sotealli cum )) ID%;
, & Remiffio-
nibus Auguftini
£-Sacri Barbofae . Decifiones, & ))
Cohcilii Tridentini *g£^ •

Declarationes Cardinalium ejufdem Con- ) #


ciliiinterpretum,praefertim fecundum cor- ) *****
re&ionem Petri de Marzilla. - -

Gallicanus Gregorius .. Mariale , five Apophthegmata


SS. Patrum in omnibus fcftivitatibus, & materiis Vir
ginis Mariae. Donec corrigatur. Decr. 13. Aug, 1634,
Gallis Joannes. I. C/. App. Ijid. Trid. -

Gallus Nicolaus. 1. Cl. fnd. Trid.


Gambacurta Petrus. Commentariorum de Immunitate Ec
g!efiarum in Conftitutionem Gregorii XIV. libri VIII,
Pecr. 3. Julii 1623. ' . v -*

de Gand Antoine Evefqué. Vide Trieft. -

Gandavenfes Ludi, feu Comædia Gandavi exhibit« fuper


qu&
IIo IN D £x L I B R O R U M . '
geßione : Quæ eft major confolatio morientis. Ind. .
/"l4. -

la Gara dell'intelletto, e della volontà, il giudizio della fa


pie;iza, £ la yittoria della grazia dà cantarfi nell' Ac
, cademià de' Signori Affidatí della Città di Pavia lavi
§j. dell' Immacolata Concezione della SS. Vergine,
cll'Accademico Affidafo Concorde. Dec.11.Aprïíô9;.
Garcæus Joannes , 1. Cl. A; p. Ind. Trid. -

Gardinerus (Stephanus) Epifcopus Wintonienfis. De vera


obedientia Oratio. Ind. Trid. - . •

Garmannus Chriftianus Fridericus. De Miraculis mortuo


rum. Decr. 13. Martii i679. - -. ---

Garnerius £.oannes)
Ind. Trid.
Marburgenfis Profeffor. 1. Cl. App.
Garnier Philippe. Dialogues en cinque Langues,Efpagnole.
Ifalienne, Latine , Frangoife, & Allemande. Decr. 4.
.
Julii 1661. * _ _* .

Garofalo Biagio. Confiderazioni intorno alla Poefia deglt,


Ebrei, è de i Greci. Editionis Roma anni 17o7., Jé
* cunda enim Romana editio anni 1718. permittitur ·
Decr. 7. Febr. 1718. - -

Garrido Joánnes Baptifta. Concordia Prælatorum, Traóta


tus duplex de unione Ecclefiarum , & Beneficiorum :.
De exemptione perfonarum, & Ecclefiarum tum Pon
tificia , tüm Regia, vel de immediata Regis proteétio
ne. Brevi Benediéti XIV. 9. Junii 1746. -

gaffarus, feu Gafferus Achilles Pyrminius. I.Cl. Ind.Trid.


`ÉÉÉÉóíåíùí , & Chronicorum Mundi Epitome.
Gaft Hiob. 1, Cl. Ind. Trid. -

Gaftius (Joannes) Brifacenfis. I. Cl. Ind. Trid.


— Liber Parabolarum, five fimilitudinum, & diffimili*
£}um ex SS. Patrum fcriptis excerptus. App. Ind.
rta. . - - - - -

Gattus M. Antonius. Nugæ Laderchianæ in Epiftola ad


, Equitem FlorentinumTub nomine , & fine nomine Pe
triDonati Polydori vulgata. Centuria prima. Decr.
22. Junii 1741. - I * .

Gebhardus Janus. Oratio Panegyrica, qua viétoriæ deTil


lio, & exercitu Pontificio[ad Schüíùm 7. Septembris
• 163o. partae memoriam celebrabat. Decr. 16. Januar.
. . I633. - -

Öebwilerus Hieronymus . Graviffimae Sacrile- ) Ind.


gii, ac cQntemtæ theofebia: ultionis, Ethni- ) #?
Eorum, Hcbraeorum , Chriftianorum ve- ) Ί•,
riffimis
P R O H I B 1 r O R U M. 1rr
riffimis comprobatae exemplis Syngram- ) Ind.
ma . - -

--Exhortatio ad facram Communionem. ) Trid.

Gediccus Simon. I. Cl; App. Ind. Trid.


—Defenfio fexus muliebfis. Vide Difputatio perjucunda.
Gedultig, feu Patiens Petrus. 1. C!. App., Ind. Trid.
Geierus Martinus. De Ebræorum luétü, lugentiumque ri
tibus. Decr. 21. 4pr. 1693. .
— Et cetera ejufäem Qpera omnia. Decr. Io, Maii 1757.
Geldenhaurius ( Gerarduis) Noviomagus. I. Cl. Ind.Trid.
Gelli Gio. Battifta , Capricci del Bottajo. Donec corrigan
tur. Ind. Trid. -

Genefis cum Catholica expofitione Ecclefiaftica , ideft ex


univerfis probatis Theologis , quos Dominus fuis Ec
clefiis dedit, excerpta a áìödaiii verbi Dei Miniftro ,
App. Ind. Τ/jj. -

cená Joannes Chriftianus. Obfervationes facræ, qui


bus varia Codicis facri loca dilucidantur. Decr. i4.
Jan. 1737. -

Gentili Giufeppe. Vita della Madre Rofa Maria Serio di


- S. Antoniö Priora del Monaftero di S. Giufeppe di Fa
fano. Donec corrigatur , Decr. 7. Oäob. 1746.
Gentilis Albericus. Difputationum de nuptiis + IDecr.
libri vi I. } 7. Aug.
Et cetera ejufdem Qpéra omnia. ) * r6o5.
Gentilis Scipio áé Jurifdi&tione libri tres. Donec corrigan
tur. Decr. 7. Aug. 1663.
Gentilletus, feu Gentiletus ( Innocentius) J. C. Delphinen
fis . . 1. Cl. App. Ind. Trid. •

Geogia univerfalis. Bafilea per Henricum Petri. Ind.


/Iq. -

Georgius ( David ) ex Delphis. 1. Cl. Ind. Trid.


Georgius Francifcus. De Harmonia )
Mundi totius Cantica tria. ) Donec corrigantur.
-In Scripturam facram Proble-
mata ,
}-
App. Ind.Trid.
Georgius Princeps Anhaltinus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Gerardus ( Andreas ) Hyperius. I. Cl. Ind. Trid.
Gerbais Jóannes. Differtatio de Caufis majoribus ad caput
Concordatorum de Caufis. Lutetia Parifiorum 1679.
Brevi Innocent. XI. 18. Decemb. 168o.
-Premiere Lettre à un Benedi&tin de la Congregation
de S. Maur touchant le pecule des ReligieuxTaits Cu
rez, ou Evefques. Donec corrigatur. Decr. 1—
I. Mar
tit I704. Trai
-
1 I 2, I N D Ε x L I B R o R U M.
— Traité du celebre Panorme touchant le Concile de
Basle , mis,en Frangois. Decr. 8. Apr. 1699.
Gerbelius Nicolaus. I.* C/. Ind. Trid.
Gerhardus Johannes. Commentarii fuper Epiftolam pri•
. mam, & fecundam D. Petri. Decr. 17. Septemb. 1672.
- Et cetera ejufdem Opera omnia. Decr. 7. Febr. 1718.,
Io. Maii i757.
.
Gerlachius Stephanus. I. Cl.App. Ind. Trid.
Gerlachius (Theobaldus) Billicänus. 1. Cl. Ind. Trid.
Germain Mf. Defenfe de 1'Eglife Romaine, & des fouve
rains Pontifes, contre Melchior Leydecker. Decr. 1 1.
Martii I7o4.
Gernhard Bartholomæus. 1. Cl. App. Ind. Trid. -

Gernuche Ægidius. Breviarium Theologicum accuratiori


methodó in forma definitionum coiifcriptum. Decr.
2. $. Jaf. I 684. -

gerrarde Philippus. 1. Cl. App. Ind. Trid,


Gertophius Johànnes. Recriniiinatio adverfus furiofiffimum
fycophantam Edoardum Leum. Ind. Trid.
Gery Mr. Apologie ÉÉÉÉ des deux Cenfures de Lou- , —
vain , & deTQoiiai fu£ fa matiere de la Gracc. Donec
corrigatur. Decr. 8, Maii, 1697.
Gefherus Conradus. I. Cl. Ind. Trid.
Geffelius Timannus. Antiqua, & vera Fides, & fola fer;
vans. Decr. 3* Jan. 1714. -

Geft ( Eadmundus ) Anglus. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Gefta Romanorum. App. Ind. Trid.
Geyler (Joannes) Keifëfsbergius. 1. Cl. App. Ind. Trid.
—-Nävicula, five fpeculum fatuorum a Jacobo Otthero
colleéta. Ind. Trid. - - -

—Sermones de Oratione Dominica a Jacobo Otthero


colle&ti. Ind. Trid. : -

Gherardi Innocenzo Amantio. Atti di Chriftiana pietà da


... praticarfi ogni giorno. Decr. 7. Febr. 1718.
Ghefus Ranutius. Delitiæ centum Poetarum Gallorum.
Decr. 1 6. Martii 162. I. -

Giannone Pietro. Hiftoria Civile del Regno di Napoli.


Decr. 1. Julii 1723. - - -

Giardino fpirituale per li putti,,cujus initigm : Q fomma,


Q facra, o altaTrinità. App. Ind. Clem. XI. -

diGiesii Paola Maria. Varii Effercitii Spirituali, compofti in


.yarii tempi. Donec corrigantur. Decr. 1. Julii 1693;
Gifftheil , feu Gieffthei! Joachimus. I.Cl. £££*.
Trid.
Gigas (Joánnes) Northufianus. 1. Cl, Ind. Trid. Gigli
- v. 1gli

.
f
P R o H I f I r O R U M. 1 13

Gigli Girolamo. Vocabolario Cateriniano, ctjus initium :


Girolamo Gigli a chi legge. Decr. 11; 4iig, 1717.
:—Il Don Piloné, ovvero il Bacchettone fàlfo . Com
media. Decr. 7. Febr. 1718. -

Gilby (Antonius) Lincolnienfis. 1. Cl. App. Ind. Trid,


Gilles Pierre. Hiftoire Ecclefiaftique des Eglifes Refor
faées. Decr. 18. Decemb. 1646.
Giorgi Francefc' Antonio. Vita di S. Pietro Celeftino ,
?arte I., e II. Decr. 19. Maii 169o.
Ciornale dell' Indulgenze della Cinttra di S. Agoftino, e
di S. Monica. Decr. 17. Martii 1738. -

Giornata bene fpefa dal Criftiano, con orazioni affai di


vote , & affettuofe raccolte da molti SS. Padri, e cosi
difpofte da un Religiofo Francefcano de' Minofi Con
ventuali. Decr. 18. Julii 1742,
Giovanni Fiorentino. Il PecorOne , nel quale fi contengo
no cinquanta novelle antiche. Donec corrigatur. Decr.
. 7: 4ug. 1603.
Ciraldus ᾶ 5 alius a Ferrarienß, qui vocatur Lilius
Gregoriùs. 1. Cl. Ind. Trid. -

de Girard ( Bernard ) Seigneur du Haillan. De 1' Eftat, &c


fuccez des affaires de France, en Iv. Livres. Decr. 7.
Septemb. 1609. -

Girardüs (Joannes) Genevenfis Impreffor. 1. C!. Ind.Trid.


Gifolfo Pietro. La Guida de' peccatori, Par- )
te I., e II. ) Decr. 2. ;.
- Prodigio di mature virtù nella vita di Ni- ) Jan.
cola di Fufco fanciullo di tre anni , e ) 1684.
. me11 .
delGiubileo di N. S. InnocentioX, con il. Sommario degli
altri paffati Giubilei, e del vero modo di ottenere pie
niffima Indulgenza, e d'altre cofe mifteriofe , e divo
te , ftampato nella Corte di S. Pietro. Decr. 18. Julii
I 65 I.
Giubileo (Un gran), una generale perdonanza, ed affo
luta remiffione dé'peccáti, per proprio moto concedu
ta dalla Santità di N. S., e Sommo Pontefice ad ogni
bugno, e fedel Cattolico, fenza obligo di moverfîda
. gafa. DeíEíôïíïìïíôï.
Giudicio fopra le lettere di tredici huomini illuftri, publi
cat: da M. Dionigi Atanagi , e ftampate in Venetia
. „nell'anno 1 5 54. Opus Petri Paiilj7èrgerii. Ind.Trid.
Giulj. Vide Lettera pòftuma.
Glafer Pctrus. 1. Cl. App, Ind. Trid, Glaß
t 14 IN D E x L1 BR ORU M
©laffius Salomon . Philologiae facrae , qua totius Veteris,
& Novi Teftamenti Scripturæ ratio expenditur, li
bri V. Decr. 14. Jan. 1737,
Glatefecha Ramigdio. Fantafie capricciofe trafportate in
...fenfi politici|e morali. Decr. I ;. Jan. 1744.
Gliffonius Fräficifî . Tra&tatus de natura fubftantiae ener
getica, feu de vita naturæ, ejufque primis tribus fa
- äiiätiöü§I Deę. 7. Febr. 1718.
Gloffa Ordinaria Genevenfis. App. Ind. Trid.
cn*}g; /;; Gnaphaeus íóú Hagienfis. 1. Cl.
ntdr. I rict. -

Gocchianus. Vide Pupperus.


Gocchius, Joannes, qui & Joannes Pupperus Gocchianus ;
I. C/. Ind. Trid.
Gockelius Erneftus , De Europæis Regibus, eorumque
};jyj: majeftaticis juribus íríää methodica',
2ecr. 3o. Junii 1671.
Goclenius Rodolphus $ior . Phyficae completæ Speculum.
Decr. Io, Maii 1613. '
-Traétatus novus de Magnetica vulnerum curatione
citra ullum dolorem, & rémedii applicationem, & fu
perftitionem. Decr. 16. Martii 162 r. -

-Partitionum Dialeéticarum libri duo. ) Decr. 3. Julii


- Controverfiae Logicæ. I 62.3.
- Lexicon Philofophicum, quo tamquam clave Philofo
phiae fores aperiuntur. Ê. Ę; I 633.
Godelmannus Joánnes Georgius. I. Cl. App. Ind. Trid.
-Traétatus de Magis, Weneficis, & Iämiis, deque his
reéte cognofcendis, & puniendis. Liber I., II., & III,
Decr. 7. Aug. 16o3., & 18. Maii g677.
Gödeman Gafpaf. r. ôl. App. Ind. Trid.
Sogfenius Mento. I. Cl. App. Ind. Trid.
Goldaftus Haiminsfeldius (Melchior), Politica Imperia
lia. Decr. 23. Aug. 1634. - -

Et cetera ejufdem Operâ omnia, Decr. 4. Martii 17o9.


Gonfalyius (Réginaldus) Montanus. Sanétæ Inquifitiqnis
Hifpanicæ artes deteétæ, ac palam traduétæ. App.
Ind. Trid,
Gonzalez ( Antonius) de Rofende. Difputationes TheQ
ÉÉÉ de juftitia originali, de peccato originali, de
juftitia gratuita. Decr. 26. Junii 1681, . .
gonzalez (Pétrus) de Salcedo. De Lege Politica, ejufque
naturali executione , & obligatione tam inter laicos,
quam Ecclefiafticos. Decr. 18. Decemb. 1646.
, - Idem?

i
Τ R o H 1 B £ r ο R U M. *I ;
— Idem Opus novis auétum quaeftionibus. Matriti 1678.
Decr. 3i. Martii 1681.
«Goodmanus Chriftophorus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Cordon Alexandre. Vie du Pape Alexändre VI., & de fon
`fils Cefar Borgia , contenant les guerres dc Char- .
les VIII., & Louis XII. Rois de France. Decr. 17.
Maii 1734. -

Gordonius Joannes, IIa?aaxsv) , five præparatio pacifica


tionis controverfiarum, quae exortæ ftâtim poft mille- .
fimum a Chrifto annum , in immenfum his fexcentis
elapfis annis excreverunt. Decr. 18. Jan. 1621. `
Corini Corio (Giufeppe). Politiga, Diritto. e Religione
per ben pénfare, & fciegliere il vero dal fälfo . Décr.4.
Julii 1741.
deGorlitz (Afidreas) Profeffor Lipfienfis. 1.Cl. App, Ind.Trid,
Gorrutiüs Andreas. I. £l. 4pp. Ind. Trid. -

Got;; ,ra
qui & Alphonfü$ Conradus , 1. Cl. App. lnd,
-

Gotofredus Joannes Ludovicus. Archontologia Cofmica,


five Impcriorum, Regnorum, Principatuum, Rerum
$: publicarum. Commentarii. Donec corrigantur.
- ecr. 19. Martii 1633.
Gotvifus Donatus, qui & Donatus Wifartus , I. Cl. App,
Ind. Trid. -

Goude Myne ondergrayen ende inde locht £?'§ , oft


Wederleggingh der ziel-yerderfelycken Boëck van
, P. Marcüs Vanden H. Francifcus Religieus Qarmeliet
Difcalz, gedruckt t'Antwerpen by Jacób Mefens J686.
door E.'Ä. D. O, D. D. T. M. Ideft : Aurifodina %;
fa , ejaculataque in aerem, feu Refutatio £erniciofi 7ibri
P. Marci a ? Francifco Carmelita Ἀ , impreff?
Antuerpiæ apud Jacobum Mefens anno 1686, per #. A.
D. %$*#. M. Decr. 29. Novemb. 1685.
— Goude Mync ondergraven ende inde locht gefpron
gen, tweede deel behelfende de wederlegging vande
voorder argumenten van P. Marcus. ÉÉ urifodi
na fùffoffa ïejaculataque in aerem, Pars fecunda cgm
pleéfé;$'refutationem überiorem argumentorum P. Mar
ci. Decr. 19. Novemb. 1689. . .
Grabius Johannés Erneftus. Spicilegium Sanétorum Pa
trum, ut & Hæreticorum fæculi poft Chriftum na
tum I., II., & III. Decr. I s. Jan. 1714.
Grabius (JöïéíhÜS ) Averbacenfis. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Græterus, feu Grctterus Gafpar. I. Cl. Ind. Trid.
Graffiq
•.
I 16 IND Ex Lr B R o Ru M
Graffio Nicandro. Lettere di S. Antonio di Padova, rac,
colte da' fuoi devoti Sermoni. Decr. 18. Junii 13; I.
Cramaldi Gio. Maria. Teforo dell'anima, cioè a diré do
cumenti, e mezzi potentiffimi per ÉÉÉÉÉÉÉÉ 1'anima
in Dio. Decr. 19. Novemb. 1689.
feGrand Antonius. Inftitutio ÉÉÉÉi. fecundum princi
pia Renati Des-Cartes. Decr. i ;. Jan. 1714.
-Apologia pro Renato Des-Cartes contra Samuelem
Parkerum . Decr. 21. Jan. 17, 1.
IaGrandeur de 1'Eglife Romaine éftablie fur 1'autorité de
S. Pierre, &í S. Paul , & juftifiée par la doétrine des
Papes, des Peres, & des Conciles, & par la traditioa
de tous les fiécles. Decr. 14. Jan. 1647.
Granduillers Joannes Fridericus. Vide Sonner.
dela Grange Carolus. Quaeftio Theologica. .Quodnam eft
fcuium Fidei ? Ephef. cap. 6. y. 6 Thefe§, quas tueri
conabitur Amabilis Guillelmus de Chaumiofit 13. Se
ptembris 1707, in Regia Viótorina. Decr. 26. Oäob.
I7o7.
Granmundt Chriftophorus. 1. Cl. App. Ind. Trid. -

Gras (Jean ) Prétré Curé de Layrargues, & Theodorit


Mercier Prêtre Curé de S. Aminez d'Aurous. Plainte.
& Proteftation à l'Eglife univerfelle, à N. Saint Pere
le Pape, à tous les Evefques Catholiques, & notam
mentaux Evefques de France. Decr. 1 5. Febr. 1742.,
Grafferus Jonas. I. Cl. App. Ind. Trid.
Gratarolus Gulielmus. Opera. Donec emendata prodierint.
App. Ind. Trid. -

dc Gratiâ , & libero ejus, velgcique curfu . Ind. Trid.


Gratianus Anti-Jefuita, ideft Cánonum ex fcriptis veterum
Theologorum a Gratiano colleétorum, & do&rinæ Je
[uiticæ ex variis iftius nuperæ fe&tae Mataeologorum
fcriptis excerptae , Collatio'. App. Ind. Trid. - -

Gratianüs Stephafius.” Difceptationíiím Forenfium Judicio


rum Tomo II. Cap. 184. §.51. & 33. deleatur hißoria de
Leone Romano Pontifice, & D. Hilario. Decr. Io.Ju
nat I 659.
Gratius Orthuinus. Fafciculus rerum expetendarum, ac
fugiendarum . Ind. Trid.
gravamina centum nationis Germanicae. Ind. Trid.
Grazitji Anton Francefco , detto il Lafca. La feconda Ce
ha, in cui fi raccontano dieci belliffime, e piacevolifi
me novelle. Decr. 7. Oäob. 1746. -

Grebelius (Conradus) Tigurinus. I. Cl. Ind, Trid.


Gregge
P R O H I B 1 r O R U M. tr/
Gregge &e! buon Paftore, e più perfetta, fchiavitudine di
É; fagramentato , Maria immaculata , e $#39;:
giufto.T)ecr. 2. Oäob. 1673., & Brevi Clementis X.
Í5. Decemb. 1673.
Gregorius Hieromonachus Chius Protofyncellus. Synópfis
Dogmatum _EcclefiafticQrum verhaculo Græcorum
ididínate. Decr. 18. Junii 16* 1.
greiî Johannes. I. Cl. Ind. Trid. -

Grenet Claudius. Veritati audiendae. Quaeftio Theologi


. ca. Quis eft caput corporis . Eccleffè ..Thefes , quas
fíí le Febure Parifiis die I 5. No
tueri conabitur
vembris 1673. Decr. 4. Decemb. 1674.
Creferus Valentinus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Gretterus Gafpar. Vide Græterus.
Griffyn Joannes. I. Cl. App. Ind. Trid. ab -
ófiiifi7óni Raffaélle. Affaffni dell'animia timorata co'fuoi
conforti , & rimedii .. Decr. 9. Septemb. 1688.
GrimùíáíôßáíitiíÉÉíííííííííííííííííé , Teologiche ,
e Filofofiche fatte per occafione della Rifpofta alle
Lettere Apologetiché di Benedetto Aletino. Parte I. .
e II. Decr. 23. Septemb. 172.6.
€rimoaldus Nicolaus.^ 1. Cl. App. Ind. Trid. -

Grindallus ( Edmundus ) AnglüS. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Grosher Wigandus. 1. Cl. Ind. Trid. &

Grotii (Hugonis) Manes ab iniquis obtreétatoribus vin*


dicati . I)ecr. 13. Apr. 1739.
Grotius Hugo . ApQlogeticus eorum , qui Hol- }
landiæ, Weftfrifíæque præfuerunt.
*— De Jure belli, ac pacis libri tres. Donec
D } ££
corrigantur ; 1 ę.
*— Poeihata colleéta, & edita a Gulielmo )
Grotio Fratre.
— De Imperio fummarum poteftatum circa Sacra. Decrê
Io. Junii 1658. - -

—Traité du póuvoir du Magiftrat politique fur les cho


fes facrées, traduit du Latin. Decr. 12. Augufti 1753.
*- Annales, & Hiftoriae de rebus Belgicis. ) ęcr. 4.
— Differtationes de ftudiis inftituendis. ) Julii 166x.
-Opera omniaTheologica in tresTomos divifa. Decr.
IQ. Maii 1757.
gruncher Vincéntius ; 1. Cl. App. Ind. Trid.
9runpeck, feu Grünbeck Jofephus. 1. Cl. Ind. Trid._ .
9rynaeus (Ge9rgius) BQdicenus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Grynaeus Jacobus , 1. Cl. 4pp. Ind. T£ G
- ry*
«r I 3 I N n E x L 1 8 R O R U Mr
Grynaeus Joannes Jacobus. 1. Cl. App. Ind. Trid. ;
Grynaeus Simon . r. C/. Ind. Trid.
Gryphius (Otho) Goarinus Cattus. .1. Cl. App. Ind. Trid.
Guadagni Carlo. Dclla Facilità di falvarfi, övero delitré
ftäti dell'anima, purgativo , illuminâtivo, unitivo.
IDecr. 19. Novemb. 1689.
deGuadalaxara., feu Guadalajara y Xavier (Marcos). Quin
ta parte de la Hiftoria Pontifical. Donec corrigätur.
Decr. 23. Aug. 1634.
Gualdi Abbate. §.; di D. Olimpia Maldachini. Decr.
2. I. Martii I 668.
Gualtherus (Rodolphus) Tigurinus. I. Cl. Ind. Trid.
r- Ad Sanétam & Catholicam omnium fidelium Eccle
fiam pro Huldricho Zuinglio Apologia. Ind. Trid.
Guaring Aleffandro. Veritâ, Te Religione, Chriftiani ma
nifefti contro le due irreligiofe Äpologie diPietroCon
ti. Decr. 1o. Novembris I 663.
laGuerre libre : Traiété , au quel eft decidée la queftion s' ii
eft loifible de porter armes au fervice d'un Prince de
diverfe Religion. Decret. 18. Decemb. 1646.
laGuerre Seraphiqüe, ou Hiftoire des perils qu'a courus la
barbe des Capücins. Decr. 2. Martii 17*. -

Guerry Eftienne. Meffe Paroiffiale. Decr.2.1.Martii 1668.


Guicciardini Francefco. La Hiftoria d' Italia con le poftil
le in margine delle cofe più notabili, con la vita del
I'autore di nuovo riveduta, e corretta per Francefco
Sanfovino, con 1' agj;
di quattro libri lafciati ad
dietro dall'autore. Appreffo Jacopo Stoer 1611. Decr.
4. Febr. 1627. - - •• • -

•— Hiftoriarum fui temporis libri XX. ex Italico in lati


num fermonem converfi, Coelio Secundo Curione in
terprete, Donec expurgentur. App. Ind. Trid.
— Vide Loci duo.
de Guichardo Martinus. No&tes GranzQvianae , feu Difcurfus
pánegyricus de antiquis Triumphis. Decr. zz. Junii
I 665.
Fra Guidoiie Zoccolante. Lettera a Frate Zaccaria Gefuito .
Decret. I I. Martii 1754. -

- Seconda Lettera. ) Decr. 21.


—Terza Lettera. ) Novemb. 1757.
Guimenius Amadaeus. Opufculum fingülaria univerfae fere
Theologiae Moralis compleétens ädverfus quorumdam
expoftulationes contra nònnullas Jefuitarum opiniones
morales. Brevi Innoc. XI, 16. Septemb. I68o.
VO1n
P R o H 1 B 1 r o R u M. YI*
von Gulich Joannes Dieterichus . ££; Chronologico
Pragmatologica, five illuftratioTabularum Chronolo
gicärum Chiiftophori Schraderi. Decr. 12. Martii 17o3.
Guliélmus Aurifex. I. Cl. Ind. Trid.
Gundlingius Wolfgangus. Canones Graeci Concilii Laodi
cenfcum verfionibus Gentiani Herveti, Dionyfii Exi
ui, Ifidori Mercatoris, & obfervationibus. Dec. 1 s.
an. I7I4._ _ _
Guntherus . Vide Spiegelius.
Guntherus Ovenus. 1. Cl. £; Ind. Trid.
Guntherus Petrus, De Arte Rhetorica libri duo. Nifi ex
urgentur. App. Ind. Trid.
Gürtlerüs Nicolaus. Inftitutiones Theologicae ordine ma
xime naturali difpofitae . Adjeéta eft in fine Matthiae
Martinii Epitome Sacræ Théologiae. Decr. 14. Jan.
1737.
-Synopfis Theologiae Reformatae „Decr. 18. Julii 1741.
Guthberletus Henricüs. Chronologia. Decr. 18,Dec. 1646.
Gybfonus Thomas. 1. Cl. App. Iiid. Trid.

» H a Hackfpa•
----
V K. O H I 8 I r O R U M. tx* E

H
í | Ackfpanius Theodoricus. Mifcellaneorum Saerofum
libri duo, quibus acceffit ejufdem Exercitatio de Cab
bala Judaicâ. Decr. I 5. Jan. 1714.
Haddarfan. Vide Simeon.
Haftitius Petrus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Hagerus Michael. 1, Cl. App. Ind.Trid.
Haiminsfeldius Melchior. Vide Goldaftus.
Hakewill Georgius. Scutum Regium adverfus omnes Re
'. gicidas, &Regicidarum patrongs. Decr. 18.Jan. 1611.
Halefius Joannes I Hiftoria Concilii Dordraceni. Decr.
1 1. Septemb. 175o.
Halieus Afitonius. 1. Cl. Ind. Trid.
Hallerus Bertholdus. I. Cl. Ind. Trid.
Hallerus ( Joannes ) Tigurinus . . 1. Cl. Ind. Trid.
Hallis Jacobus. 1. Cl. Ind. Trid.
Hallqix Petrus . Origenes defenfus . Donec corrigatur.
ecr. 12. Maii 165 s.
Hamboldus Hieronymüs. Vide Hauboldus.
deHa}; , feu Hamellæus Godofredus. 1. Cl. App. Ind.
r!
Hamelmannus Hermannus. 1. C!. ££; Ind. Trid.
Hampelius Nicolaus. Nucleus Difcuffuum, feu Difputa
tionum in jure publico editarum de ftatu Romani im
perii. Decr. 2. Decemb. 1621.
Hanerus Joannes. I. Cl. Ind. Trid.
Hanfeld Georgius., 1. Cl. App. Ind. Trid.
Hanmerus Méredith . 1. Cl. App. Ind. Trid.
Hantz Gafpar . 1. Cl. App. Ifid. Trid. -

Harchius (Jodocus ) Mdritenfis. I. Cl. App. Ind. Trid.


Hardenbergius Albertus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Hardt Hermannus von der. Magnum œcumenicum Con
ftantienfe Concilium , VI.Tomis comprehenfum.
Decr. Iz. Martii 17o3.
Harduinus Joannes. Opera Varia. ) Decr. 13.
—Qpera Sele&a. ) Apr. 1739.
-gQmmentarius in Novum Teftamentum. íecr. 28.
Julii 1741.
Harphius Hgnricus , Theologia myftica. Niß repurgata
fuerit ad exemplar, illius] qua fuit impreffa Româ an
no I 585. App. Ind. Trid.
H 3 Harp.
11*, INd e x LI B R o RU M I

Harpprechtus Johannes. Traétatus Criminalis, p!anam,


ac perfpicuam aliquqt titulorum, libri IV. Ififtitutio^
num Jüris D. Juftiniani explicationem comple&ens.
Decr. 16. Decemb. 16ος. u

quatuor Libros Inftitutionum Juris CivilisJuftinia


**- In gommen
n1 tariorum Tomi quatuor. Decr. 7. Febr.
I7I8,
Harrifon Jacobus. r. Cl. App, Ind. Trid..
Hartmanni ( Hartmannus) PalatinusJ. C. 1. Cl. Ind.Trid.
Hartmannus Joh, Ludovicus . Concilia illuftrata. Vide
Ruelius. -

Hartungus Joannes . r. Cl. App. Ind. Trid,


• Harveus Gedeon. Ars curandi morbos expeétatione, item
de vanitatibus, dolis, & mendaciis Medicorum. Dec.
Haifis.iff
auboldu feuêí-
1.s,{ Ind.i
Hambol
'pp. dus mus) Ratiß
Trid.( Hieronymus)
y
Ratifponen
Havemannus Michael. Gamologia Synoptica, iftud eft
Tra£tatus de jure connubiorüm, quatuor libris. Decr.
- 29. Maii 1696.
Hawenreuterus Sebaldus. I. Cl. Ind. Trid,
Hebelus Samuel. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Hebius Tarræus . Amphitfieatrum feriorum ) *-

j9corum libris XXX. Epigrammatum con- ) Degr. 16.


ruótum. ) Martii
-- Amphitheatrum fapientiae , quae ex libris ) . 162. I.
haufiri poteft. . ) .
Hebræa, Chaldæa, Græca, & Latina nomina virorum ,
mulierum, populorum, idolorum, quæ in Bibliis le
guntur , . ÉÉÉ cum latina interpretati6ne. Index
ræterea rerum, & fententiarum, quæ in iifdem Bi
ÉÉ continentur. App. Ind. Trid, "
Hedericus Joannes. VideTHeidenreich.
Hedio Cafpar. 1. Cl. Ind. Trid.
Hedlerus Johannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.
JHeerbrandus Jacobus , 1. Cl. App. Ind. Trid. .
Hegendorphinus Chriftophorus] I. Cl. Ind. Trid.
—– Dialéëtica Legalis, five differendi, demonftrandive
ars. App. Ind. Trid. - -

Heidanus Abrahamus. De origine erroris libriVIII. Decr.


18. Junii 1 68o.
Heigi; Johannes Henricus. Opera omnia . Decr. 2.
Oäob. 1673., & 47. Maii 1687. -

Heidel Wolfgangus Erneftus. Joannis Trithemii $;


- grapnla
PR o H I B I r O R U M. ' . "113
graphia vindicata, referata, & illuftrata. Decr. 12.,
Martii I7o3.
3
iici;;senlis Theologia de Cœna Domini . App. Ind.
//4. -

Heidenreich Efaias. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Heidenreich, feu HedericusJqannes._r.Cl. App.Ind.Trid.
Heidfeldius (Johannes ) Waltorffenfis . Sextüm renata.
renoyata, a£ longe grnatius exculta,Sphinx Theologi
ôïíôïöÜíçã I Decr. 12. Novemb. 1616.
Heigius Petrus. Quaeftiones Juris tam Civilis, quam Sa
Xonici,editae cura Ludovici Perfon. Decr.7.Aug.16o3.
. Heiland Valentinus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Heilbrunnerus Philippus. I. £; App. Ind. Trid.
. Heineccius Johannes Gottlieb. Eleiiìenta Juris naturæ, &
entium. Donec corrigantur. Decr. 11. Maii 174;.
• Heinfius Daniel. Ariftarchüs facer,five ad Nonni inJohan
nem Metaphrafim Exercitationes, Dec.19. Martii 1633.
•-Sacrarum Exercitationum ad novum Teftamentum
libri XX. Decr. 18. Decemb. 1646.
Hekelius Jo. Fridericus. Philippi Cluverii Introdu&io in
univerfam Geographiam, tam veterem, quam novam,
auétior atque emendatior edita. Decr, 4. Martii 17o9;
ab Helbach Wendelinus. 1. Cl. Ind. Trid.
Heldelinus Gafpar. 1. Cl. Ind. Trid.
JHelenocceus Balduinus. Vera ac fincera fententia de im
maculata Conceptione Deiparæ Virginis, ejufdemque
cultus feftivi objeéto. Decr. 18. M.iii 1677.
- Idem fub nomine Jo. Ludovici Schönlebem . Vide
Schönleben .
Hellingus Mauritius. r. Cl. App. Ind. Trid.
Helmboldus Ludovicus » I. Cl. App. lnd, Trid.
, Helmoldi Chronica. Vide Reineçëius,.
Helvetiæ gratulatio ad Galliam de Hénrico hujus nominis
quartó Galliarum, & Navarræ Rege. App, Ind.Trid.
Helvicus Chriftophoruis. Synopfis Hiftoriae üniverfalis ab
Qrigine Mundi ad præfens tempus deduéta. Decr. 16,
IMartii I 6r. - -

Hemmerlin Felix, Vide Malleolus,


Hemmingius Nicolaus. I. Cl. App. Ind. Trid,
.Hempelus, feu Hempelius Michael. 1. Cl. App. Ind.Trid.
» Hennebel Joannes Libertus . Thefes Sacræ ex Epiftola
B. Pauli Apoftoli ad Romanos, quas pro adipifcendo
facræ Théologiæ Magifterio expofuit Lovanii 17, Au
gufti 1681. Decr. 14. Ociob. 1683.
H 4 Hen
114 IN o e y. L r β R o R tr ££
Henning ( M. Michael) Drefdenfis. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Henninges Georgius. 1. Cl. App. Ind.Trid.
Henninges Hierónymus. 1. Cl. 4pp. Ind. Trid.
Theatrum Genealogicum. Decr. 12. Decemb. 16,4;
Henrici IV. Caefaris Aug. Vita . Ind. Trid. - :

Henricpctri Sebaftianus. I. Cl. App, Ind. Trid.


Henricus VIII. Anglus. 1. Cl. Ind. Trid.
--- Permittitur tamen Affertio feptem Sacramentorum ad
verfus Lutherum. 4p. Ind. Trid.
Henricus Tolofanus. I, Cl. App. Ind. Trid.
Henriquez Alphonfus. Defenfio proErafmo contra Eduar
dum Leum , & contra Univerfitatem Parifienfem.
App. Ind. Trid.
¥Henriqüez Henricus. Summa Moralis Sacramentorum.
Donec corrigatur. Decr. 7. Aug. 16o%.
HcnslerusJ9annes.Collegium Politico-Juridicum omnium
generalium politicarüm materiarum. Decr. 16. Martii
I 62. I.
Hepinus Joannes. Vide Æpinus.
Heraudo Antonio. Rifieffioni. Qua addita funt Libro, qui
inf;ribitur: Cafi & avvenimefiti della Cönfeffione fcfit
ti dal P. Chrift9 foro Vega : nifi fuerint ex correáis jux
Roman
ta editionem am anni' i668, Decr. 2. 1. Martii
I 668.
Herbert ( Edoardus ) de Cherbury. De veritate, pro ut
diftinguitur a revelatione , a verifimili, a poffibili, &
a falfö. Decr. 13. Augufti 1634.
-- De Religione Gentiliüm, errorumque apud eos cau
fis. Decr. 4. Martii 17o9.
Herbinius Johànnes, Religiofae Kijovienfes Cryptæ, five
Kijovia fubterranea. Decr. 18, Maii 1677.
Herdefianus Cyriacus. De Perjurio, ejufque differentiis,
& effe&tibus Repetitio, Decr. 16. Martii 1621.
Herefordius Nicolaus. Vide Herfordc.
Heresbachius Conradus. I. Cl. App. Ind. Trid. -

1'Herefie imaginaire. Decr. 11., & 18. Jan. 1667.


Herforde , Jeu Herefordius ( Nicolaus ) Anglus. 1. Cl.
Ind. Trid.
Herfortus AntQnius. I. Cl, App, Ind. Trid.
Hcrmannus Johannes Goffredüs. Hiftoria concertationum
de pane azymo , & fermentato in Cœna Domini.
Decr. 28. Julii 1741.
Hermannus Italus, 1. Cl. Ind. Trid.
Hermannus Michael. 1. Cl. App, Ind. Trid,
- Herme•
P R o H 1 8 I r O R U M. τας
Hermetis Magi Libri ad Ariftotelem . Ind. Trid.
Herold ( Bafilius Joannes) Acropolita _ 1. Cl. Ind. Trid.
Herold ( Joannes ) Acropolita. TI. Cl. Ind. Trid.
Hertelius Jacobus. É; in Poetarum Comicorum ve
terum quinquaginta , quorum opera non extant, fen
tentias. App. Ind. Trid. .
Hertius Joh. Nicolaus. Differtatio juris publici de ja&ita
ta yulgo Qrdinis Ciftercienfis libertate, ac exemtione
a fuperioritate, & advocatia regionum in S.R.G. Im
perio Dominorum , quam publicae difquifitioni fubji
cit Georgius Henricus Wegelinus. Decr. 15.Jan, 1714,
Hervagius Jóannes, I. Cl. Ind. Trid. .*

Herzberg Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.


He(eneriis Valentinus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Heshufius Tilemannus. 1. Cl. Ind.Trid.
Heffiander Chriftianus. 1. Cl. App.Ind. Trid.
Heffus Hermannus. 1. Cl. Ind. Trid, i
Heffus Joannes. 1. Cl. Ind. Trid.
Heffus Simon. 1. Cl. Ind. Trid.
Hetzer (Lucas) Torgenfis. 1. Cl. Ind. Trid.
Hetzer, feu Hetzerus Ludovicus. I. Cl. Ind. Trid.
Hciiel Hénricus, Officium B. Mariæ Virginis parallelome
tricum, una cum Litaniis Lauretani5. Decr. 13. Apr.
I739.
Heurnius Juftus. De Legatione Éggi; ad Indos ca
peffenda Admonitio . Decr. 4. Febr. 1617.
Hexameron Dei opus . Ind. Trid.
Hexameron ruftique, ou les fix journées paffées à la came
pagne entre des perfonnes ftüdieufes. Decr. 18. Maii
1677.
Heyden Sebaldus. 1. C!. Ind. Trid. - -

Heylin Petrus. Cofmographia in quatuor libros divifa.


IJecr. 2. Septemb. Î717,
Heylfame vermianingen van de S. M. Maria en haer ondi
fcrete dienaers.T9t Middelburg 1675. Ideft : Monita
Jalutaria B. V. Maria ad cultóres fuos indifcretos .
IMiddeburgi 1675. cum Adnotationibus lingua Belgica.
Decr. 22.Tunii 1676.
|#£gymairus Magdalenus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
iberniæ, five antiquioris Scotiâ Vindiciæ adverfus im
modeftam . Parecbafim Thomæ Dempfteri, authore
. G. F. Veridico Hiberno. Decr. 17. Dec. 1623.
Hibernicus Thomas . Flores Doétorüm pene omnium,
qui tum in Thcologia, tum in Philofophia h£g
. claruC•
I2.6 IN D E x Lτ Ε R ο R U M.

claruerunt. Ex Typographia Jacobi Stoer Geney4 :


cum finr tnultis in löcis adülterati ab hoc impreffore H«-
retico. Decr. 1 1. Junii 1642.
Hiebel Venuftianus. Juftificatig parvuli fine martyrio, &
Sacramento Baptifmi in re fufcepto decedentis. Decr.
. 14.4pr. 375 s. .

.Hieron Gülielmus. I, Cl. App. Ind. Trid.


Hieronymus de Praga. Vide de Praga.
Hilarius Henricus . Philippi Cyprii Chronicon Ecclefiae
Græcæ cum Commentariis & notis. Acceffit infine Ap
... pendix Hiftoriae Patriarchicæ. Decr. 21. Apr. 1693.
Hilden Henricus. Symbolum militare Scholae, ac do&ri
nae Auguftino-Thomifticae, quo muniti contra fcien
tiam, ut dicitur, mediam, procedunt præliaturi Fr.Co
lumbanus a Liebenfels, & Fr. Othmarus a Bodman.
Decr. 13. Novemb. 1661.
Hilligerus Ofwaldus. Donellus enucleatus, ßve Commen
tarii Hug9nis Donelli de Jure Civili in compendium
redaéti.TDecr. g, Martii 1616.
Himmel Michael. I. Cl. App. Ind. Trid.
Hirnhaim Hieronymus. Méditationes pro fingulis anni
diebus ex facrâ Scriptura excerptae, quibus áccefferunt
orationes quaedam feleétæ, ac privilegiatae cum Indul
entiarum lucrabilium catalogo. Donec corrigantur.
ecr. 18. Junii 168o. -

-De Typho generis humani, five fcientiarum humana


rum inani,ac ventofo tumore. Decr. 14.4pr. 1682.
Hiftoire abrégée de la paix de l'Eglife. à Mons 1693.
, _ Decr. 21. Januarii 1731.
Hiftoire Apologetique, ou Defen(e des Libertez des Egli
fes Reformiées de France. Decr. 22. Decemb. 1766.,
12. Martii 17o3.
Hiftqire de l'Eglife enabregé par demandes, & par répon
fes, depui$le commeníement du Monde jufqu'à pre
fent, Decr. 4. Decemb. 1719.
<* Eadem Italice. Vide Storia della Chiefa.
Hiftoire de l'Inquifition, & fon origine. Decr. 19. Maii
I694.
Hiftoire de 1'origine des Dixmes, des Benefices, & des au
., tres biens temporels de 1'Eglife. Decr. 22. Dec. 17oo.
JHiftoire de la reception du Coiicile de Trente dans les dif
ferens Etats Catholiques, avec les pieccs juftificatives.
ecret. 31. Novembris 1757.
}Hiftoire dc Louis XI. Decr. 7. Oäob, 1746. Hiftoi
- 11tOl
Pr o H r B1 r O R U M> 127
Hiftoire des derniers troubles de France foubs les Regnes
des Roys Henri III., & Hegri IIII. Donec corrigatur.
- Decr. 3. Julii 1613. -

Hiftoire des Papes depuis S. Pierre jufqu'à Benoît XIII. in


clufivement. Decr. 11. Septemb. 175Q. -

Hiftoire des Papes, & fouyeräias chefs de l'Eglife depuis


S, Pierre ÉÉ, à Paul V. Decr. 3. Julii Jó 3. S
Hiftoire desReligieux dela Compagnie de Jefus, contenant
ce qui s'eft paffé dans cet Ordre depuis fon etablifle
* mentjufqu'à prefent . Decr. 1 I. Septemb., 17$o.
Hiftoire du démélé de Henri II. Roi d' Angleterre avec
- Thomas Becket Archevêque de Cantorbery, precedée
d'un Difcours fur la jurifdiétion des Princes, & des
Magiftrats féculiers dii les perfonnes ÉÉÉÉåltiju§ •

Debr. 11. Novemb. 1737. -

J{iftoire du Diable traduite de 1'Anglois. Dec.19.4pr.1744,


Hiftoire du Formulaire qu'on a fáit figner en Frânce , &
s. . . de la paix que le Pape Clement IX. a rendué à cette
Eglife en 1668. Decr. 17. Maii 1734.
Hiftojfe du livre des Reflexiqns morales fur le Nouyeau
' Teftament, & dela Conftitution Unigenitus , Brevi
ôïXÌI'i3. jan. I74O. :
}Hiftoire du Pays-Bas depuis l'an 156o, jufqu'à la fin de 1632.
tirée de 1'Hiftoire de Jean-Frangois Lc-Petit. Decr. 7.
.„Septemb. 1609.
Hiftoife du Regnie de Louis XIII. Roy de France, & des
principauxTevenemens arrivez pendant ce regne dans
tQus les paìs du Monde. Donec corrigatur. IDecr. 4.
JDecemb. 1715. - -

Hiftoire du Regne de Louis XIV. Roi de France & de Na-*


varre, parTH. P. D. L. D. E. D. Decr. 4.Decemb. 17* y.
•— Eadem cum Auétoris nomine. Vide Limiers.
Hiftoire generale du Janfenifme, contenant £e qui s'eft
paflé en France, en Efpagne, en Italie, dans les Pais
Bas &c. au fujet du Livré intitulé, Augußinus Cornelii
Janfenii. Par Monfieur 1' Abbé *****. Decr. II.
... Martii 17o4.
Hiftoria Belgica : hoc eft rerum memorabilium, quæ in
Belgio â pace Cameracenfi inter Carolum V. Imperat.
& Francifcum I., Regem Franciae evenerunt, brevis
...defignatio. App. Ind. Trid.
Hiftoriâ de Germäfiorum origine , Ind. Trid. • -•

Hiftoria de iis, quæ Joanni Hufs in ConftantienfiConcilio


evencrunt. Ind. Trid, -

*-* - Hifto
<r%8 IND Ex Lr b g o R u *
Hiftoria de Vita Henrici IV. , & Gregorii VII. Decr. 4.
ebr. 162.7.
Hiftoria delli Apoftoli Pietro, e Paplo, cujus initium : A!
... nqme fia di Dio glorificato. App.Ind. Clem. XI.
Hiftoria diS. Caterifia Vergine, é^ Martire. App. Ind.
... Clem. XI.
Hiftoria di S. Giorgio in qttava rima, cujus initium : Ia
... nome fia. £É Ind. Clem. XI. - - - -

Hiftoria (Ecclefiàftica) integram Ecclefiae Chrifti ideam


fecundum fingulas Centurias compleétens, congefta
pgr aliquot ftüdiofos viros in Urbe Magdeburgica.
lpp. Ind. Trid, - -

Hiftoriâ & Qratione di S. Bartolomeo, cujus initium : Do


nami gratia onnipotente Iddio. ÄÈÉ Ind. Clem. XI.
Hiftoria & Oratione di S. Giacomo Maggiore, cujus ini
tium : Immenfo Creator, che conTÎua morté. 4pp.
.„ Ind. Clem.Xl. - .

Hiftoria Flagellantium, de re&to, & perverfo flagrorum


... ufu apud Chriftianös. l)ecr. 4. Martii 17o9.
Hiftoria Huffitarum. App. Ind. Trid.
Hiftoria Scotorum. Dóìec expurgetur. App. Ind. Trid.
Hiftoria Symboli Apoftolici, cumi obfervationibus Eccle- '
fiafticis, & Criticis ad fingulos ejus Articulos , ex An
glico fermone in Latinum translata. Decr. I íîaî.
Hiftöria vera de vita, obitu, fepultura, accufatione hære
feos, exhumatione Martini Buceri, & Pauli Fagii.
Item Hiftoria Catharinae Vermiliae Petri Martyris
Vermilii conjugis exhumata:, ejufque ad honeftam fe
pulturam reftitütæ. App. Ind. Trid.
Hiftoriae Ecclefiafticae Comipendium a Chrifto nato ufque
ad annum 17oo. Decr. 14. Januarii 1737.
Hiftoriarum, & Chronicorum Epitome velut Index ufque
ad annum 34. App. Ind. Trid.
Hiftoriarum, & Chróhicorum Mundi Epitome, cum præ
fatione Achillis P. Gaffari. Bafilea Is 32. App. Ind.
Trid.
Hobbes Thomas. Leviathan, five de materia, fqgma, &c
poteftate CivitatisEcclefiáfticæ, & Civilis. Decr. 12.
Martii 17o3. - - -

-Et cetera ejufdem $it'! omnia. Decr. 4. Martii 17o9.


Hochfteterus Petrus Paulus. 1. C!. 4pp. Ind. Trid.
Hockerius Jodocus. 1. Cl. App. Ind.Trid. .
Hody Humfredus. Contra Hiftoriam Arifteae de LXX.
intcrprctibus Differtatio. Decr. ZI, Apr. 1693.
ab Hofen
IP R o H 1 8 1 r o R u M. 119
ab Hofen Thomas. 1. Cl. Ind. Trid.
Hofmann Bartholomæus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Hofman, feu Hofmannus Chriftophorus. I.Cl. Ind. Trid.
Hofmannuis Cafpar. Commentarii in Galeni de ufu par
tium corporis humani lib. XVII. Decr. 4. Febr. 1617.
Hofmannus Daniel. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Hofmannus Joh.Jacobus Lexicôn uni- )
verfale Hiftorico-Geographico- ) Donec expurgetur.
Chronologico-Poetico-Philolo- ) Decr. Io.Sejjtemb.
gicum. ) 1688.
•— Ejufdem Continuatio. ' -.
Hofmáníus Martinus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Hofmannus Melchior. I. Cl. Iiid. Trid.
' Holderus Wilhelmus . 1. Cl. App. Ind. Trid.
<---Calvinianus candor . App.Tnd. Trid.
Hollandus Liberius. Vide Vificentius. -

Holtius Nicolaus. Apophoreta facra, five Differtationurn


-

-
£};;5tum
auz I734. -
Wafii argumenti fafciculus. Decr. 17.
- -

abHolubervefo Martinus. Refponfio ^ÉÉ prq fen


tentia P. Hieronymi Florentinii de Bàptifmo aborti
vorum. Decr. 19. Apr. 1666.
Hombergerus , feu Hombergius Jeremias. 1. Cl. App.
Ind.Trid.
IHombergius Gafpar. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Homburgius Joannes . f. Cl. Ind. Trid. -

— Precátiones Pfalmorum latinitate donatae. Ind. Trid.


Homelies, ou Sermons de S. Jean Chryfoftome Archevef
que de Conftantinople fur 1'Epiftre de S. Paul aux Ro
mains. Paris 1682. I)ecr. 37. Maii 1687. -

Hommetz Patina ( Maddalena). Rifleffi morali, e Chri


ftiani cavati dall'Epiftole di S. Paolo . Donec corri
antur. Decr. 14. j; I 682.
Honäorffius Andreas. I.'Cl. App, Ind. Trid. •

-Theatrum Hiftoricum, five Promptuarium illuftrium


exemplorum a Philippo Lonicero Latinitate donatum,
multifque in locis auëtum. Decr. 2. Decembr. 1617.
Hontan. Vide Lahontan.
Hooperus Joannes. Vide £;; -

Hoornbeek, feu Hoornbeeck Johannes. Examen Bullæ


Papalis, qua P. Innocentius X. abrogare nititur pacein
Germaniae . Decr. fo. Junii 1658.
- Et cetera á Opera omnia. Decr. Io. Maii 1757.
Hopcrus, ßve Höoperus (Joannes) Anglus. id£
Opplus
I 3o I N D E x L I B R O R Ut m&
Hoppius Adamus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Horchius Henricus. Sacerdótium Romanum, una ctim ejus
Sacrificio vo?**'as convi&tum. Decr. ΣINÉÉÉÉÉ. .-./
Hornius Georgius. Orbis imperans, feu Tra- )
&tatus detredecim Qrbis imperiis partim )
caftigatus, partim illuftratus a Joachimo ) Decr. 3.
Fellero. ) Aprilis .
-©rbis Politicus Imperiorum, Regnorum, ) i68;.
Principatuum , Rerumpublicaruni. )
— Hiftoria Ecclefiaftica, & Politica. )
—Mundi
Defenfio Differtationis
contra de Ifaaci
Caftigationes vera aetate
Voffii. )) Decr. 4
j; £•
—Auétarium Defenfionis pro vera ætate ) Â
Mundi . . j 1686.
-Diflertationes Hiftoricae , & Politicae. Decr. 11. Jant;
1732: .. - • •

-Sulpicii Severi Opera cum Commentariis. Decr. 1o.


Junii 1658.
Hornungus Joannes. Epiftola Dedicatoria prafixa Ciftae
Medicae ad praelum élaboratae. Decr. 4. Febr. 1617.
Hornus Robertus. 1. Cl. App. Ind. Trid. i- • •

Hortulus animae . Donec cörrigatur. App. Ind.Trig. .


Hortulus Paffionis in ara Altari§ floridus. App. Ind. Trid.
Hofmarius Zacharias. 1. C/. App. Ind.Trid.
ÉÉÉÉÉ (Joannes) Steinanü§. 1. £!. Ind. Trid,
Hofpinianus Rodolphus. I. C/. App. Ind. Trid.
-Hiftoria Jefuitica. Decr. I ;. É I62. §.
Hoft Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. -

Hotomanus ,/* Hottomannus Francifcus. 1. Cl. Apps


Ind. Trid. .

Hottingerus Joh. Henricus. Thefaurus Philologicus, feu


Qlâvis Scripturae. Decr. zo.Junii 1661.
-Et cetera ejufàlem Opera gmnia. Decr. 1o. Maii 1757.
dc Houfta Balduinus. Conclufiones Theologicae ex Prima
parte , & Prima Secundae , defènfa Trudongpoli in
,■ Monafterio S. Trudonis menfe Jünii 1709. Decr. 1».
Septemb. 171
YHouwaert ÉÉÉ. . 1. Cl. App. Ind. Trid.
Huarte Gio. Efame degl'ingegni dcgli huomini. Decr.
16. Decemb. 16o5.
Huberinus Gafpar. i. Cl. Ind. Trid.
Huebmeir, feü Hubmayer (Balthafar ) Pacimontanus.
I. C/. Ind. Trid. - ••

Hugo Jacobus, Vera Hiftoria Romana , feu origo Latii


- WC
T R o H 1 n 1 r 6 R U M. , ' 1 31
vel Italiæ, ac Romanæ Urbis. Decr. 3. Auguffi 1656.
Hugo Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Hu3;j;galricus
Ind. Trid.
, qüi & Huldricus Mutius . Epiftolae;
-

S. Hulrici, {î Hulderichi Auguftani Epifcopi Epiftola ad


Nicolaum Primum pro âefenfione conjugii Sacerdo
tum. Qua tamen falfo ei tribuitur. Ind. ÉÉÉÉ -

Hulfemannùs Joanne§. T)e Miniftro Confecrationis, &


Ordinatiohis Sacerdotalis Traétatus. Decr. 13. íw
vemb. 1661.
Humfredus (Laurentius ) Anglus. I. Cl. Ind. Trid.
Hunnius Ægidius. I. Cl. App. Ind.Trid. -

Hunnius Helfricus Ulricus. De interpretatione, & authori


tate Juris libri duo. Decr. 18. Maii 1618.
-Et cetera ejufdem Qpera omnia . Decr. 16. Martii 1621.
1'Huoino del Ę; , e del Re. Vide Cortaguerra.
H. V. P. ad B**** de nuperis Angliae niotibus Épiftola,
in qua de diverfum a publica Religione circa Divinâ
fentientium differitur tólerantia. Decr. I. Decemb. 1687.
Huré Charles. Le Nouveau Teftament de noftre Seigneur
Jefus Chrift, traduit en Frangois, felon la Vulgate ,
avec des notes. Decr. 29. Julii 171?.
Hurtado Thomas . Refolutiones Orthodoxo-Morales,
Scholafticae , Hiftoricæ de vero, unico, proprio, &
Catholico martyrio fidei fanguine Sanétorum violen
ter effufo ; quibus junguntur Digreffiones de germana
intelligentia quorumdam Canonum Illiberitani Conci
lii, de variis tormentorum inftrumentis , & de Mar
tyrio per peftem. Donec corrigantur. Decr. Io. Ju
nii I 659.
, Hufanus Hénricus. I. C/. App. Ind. Trid.
Hufchinus Joannes. 1. Cl. jÉ;
Trid.
Huferus Joannes. 1. Cl. Ind. Trid.
Hufs , feu Hus Joannes. I. Cl. Ind. Trid.
de Huttéri, feu Huttenus Ulrichus. 1. Cl. Ind. Trid.
-Phalarifmus: Dialogus Huttepicus. Ind. Trid.
Huttenus Matthæus . I. Cl. App. Ind. Trid.
Hutterus Elias. I.Cl. App. fj?Trid.
Huttichius Joannes. I. Cl. Ind. Trid.
Huygens Gummarus. Thefes Theologicae, ideft Articuli
Theologorum LQvanienfium exhibiti' Archiepifcopo
Mechlijjenfi caufa concordiae ineundæ cum PP. Socie
tatis Jgfu , quas defendet Joanncs Bcauver 12. Julii
1685. Decr. §, 4ug. 1685.
`r- Cem
132. IN p E x 1, 1 b R o R u M
-Compendium Theologiae, ideftThefes ex prima par
te, 1. 1., & 1. z. D. Thomae , defenfae ab ânno 137z.
ufque ad annum 1679. Decr. 17. Jan. 1691.
Huyffeii ( Henricus ) Efféndienfis. Difputatio inauguralis
Juridica de Juftitio, Vom ftill-ftand des gerichtes,
uam Jova juvantè eruditorum examini fubjicit .
ecr. 22. Decemb. 17oo.
Hypcrius Andreas,qui & AndreasGerardus. i,Cl.Ind.Trid.

JR. Ja
JP R O H I B I r O R U M . Y33.

R. TAcob filius Chaviv, filii Salomonis . p. )

pvr p*r %xv. Ideis oculus Iffis. }


-
Jis. di
Pars f.
Prima
& continens omnes verita-
-
} Decr. τ£
tgs . difcurfiis, & expofitiones , qu4 fpar- )\ *7,;;
fim in jex Ordinibus Mifnicis reperiuntur. 1703
)
—wv £%n\ev- rws. Ideis Domus }
Ifraelis. Pars II. Accedit Liber Domus )
uda R. Leonis de Mutina . . )
Jacob Fridericus. I. Cl. Ind. Trid.
Jacobellus. Vide Mifhenfis. -

Jacobus I. Angliae Rex. Apologia pro juramento fidelita


tis. Decr. 23. Julii I6o9.
-BAXIAIKON AOPON , feu Regia Inftitutio aá
Henricum Principem primogenitum fuum. Decr. 7.
Septemb. 1609.
-Meditatio in Orationem Dominicam . Decr. 22.
Oétob. I 619. -

s- Meditatig in Caput XXVII. Evangelii Matthæi É:


28. 29., fiye hypotypofis inaugurationis Regiae. Decr.
I 6. Martii I 62, I.
jacobus ( Leonardus) Northufianus. r. Cl. Ind. Trid.
Jaegerus Joh. Wolfgangus. Hiftoria Ecclefiaftica cum pa
rallelifmo profánæ , in qua Conclavia Pontificum Ro
manorum aperiuntür. Tom. I., & II. Decr. 21. Jan.
1721., & 21. Junii 1731.
—ößüfëuia varia Theologica. Decr. 21. Jan. 1721.
—Syftema Theologicum, Dogmatico-Polemicum, in
úo recentiores controverfiae exponuntur. Decr. 4.
ecemb. 172. 5. -

Jagenteuffel Nicolaus. I. Cl. App. Ind. Trid. » 7.


Jaiio;j; Bartholomæus. De ädventu Antichrifti. Ind.
• Trid. - -

• Janfenii Auguftinus ( Utrum fit damnandus), cujus ini


tium : Nullo jure. Finis : Non poteft damnari Janfe
nius nifi ridente Pelagio, plorante Auguftino. Humi
lis Romanus. 1)ecr.%3. Apr. 1654.
Janfenifmus ia multis exctice'rigidüs. Decr. 7. Decemb.
. - : I694, -

4 Jan*
134 I N. d E x L I B R O R U m '
Janfenifmus omnem deftruens Religioncm. Decr. 7. De
cemb. I 694.
Janfenifmus plurimas hærefes, & errores damnatos perti
naciter defendens . Decr. 7. Decemb. 1694.
le Janfenifte convaincu de vaine fophiftiquerieά ou examen '
es reflexions de Mr. Arnaud fur le Prefervatif
c. con
tre le changement de Religion . Decr. 16. Oótob. r7o7.
Janfenius ( Cornelius ) Iprenfis Epifcopus. Auguftinus.
- Bulla Urbani VIII. 6. Martii 1641., & Decr. 2.3.
4pr. 1654. - -

— Parallelum erroris Maffi!ienfium,.& opinionis quo


rumdam recentiorum . Decr. 13. Aprili3 1654. -

Janfenius Jean. Memorial au Roy, cüjus initium : Jean


Janfenius Chanoine &c. Decr. 23. Apr. 1654.
Janfenius Philippus. Uyterfte devoiren in deri vyterften
noodt van de lefte Cafuiftique. Ideß : Ultima atten
tata in extrema neceffitate noviffimorum Cafuiffarum.
Decr. 2. Septemb. 1683.
Jardin Antoniu§. Dogma Theologicum de Ecclefia, quod
propugnabit. die 3o. Januarii 1693. in Regio Sócieta
tis $ Collegio Academiæ ᾶ . Decr. 19.
IMaii 1694. -

Jarrigius Petrus. Jefuita in ferali pegmate ob nefanda cri


mina in Provincia Guienna perpetrata conftitutus ,
* IDecr. Io. Septemb. 1 688.
Iconica, & Hiftorica defcriptio. Vide Defcriptio.
Idée de la vie de Mr. Jean Soanen Evêque de Senez , &
' fon Teftament Spirituel. Decr. I ;. Febr. 1742. -

Idea (Vera) Theologiæ cum Hiftoria Ecclefiaftica focia


. t;c , five quæftiónes juris & faéti Theologicae . App.
Ind. Clem. XI. -

Jennyn Joannes. Vera Confraternitatis San&iffimæ Tri


nitatis de redemptione Captivorum , & 13. Mariæ de
remedio , nec non vitae SS. Patriarcharum Joannis, &
Felicis Idea. Decr. Io. Apr. 1666.
Jefuardus Marianus. Miklat Mamertinum ex Sacris Bi
bliis, & SS. Patribus excerptum , qui Urbs Meffa
, ìåäå íoçáriáéíMáriáíäfàcra Ejiitoiâ refugeret,
in horas precarias diftributum . Decr. 17. Maii I734.
de Jefu Chrifto Pontifice maximo , & Rege Fidelium füm
mo , regnante in EcclefiaSanétorumi. App. Ind.Trid.
a Jefu Liberiu§. Controverfiae Dogmaticæ adverfus Hære
fes utriufque Orbis. Tomus I. Editionis Roma an
-
ni 1701. Donec corrigatur. Decr. II, Martii
ù-
17; -

c1u11 :
.;
P R o H 1 B 1 ro R U M. 33$
Jefuita exenteratus. Decr. 13. Aug. 1634
Jefuitarum , aliorumque Romanâ Curiae adulantium de.
Sunmi Pontificis au£toritate commenta Regnis, Regi
bufque infefta ; fideliter propofita per Jurifconfultüm
Batavum , Ecclefiae , & pátriæ amantem. Brev.Clem.
XI, 4. Octob. Ἑ --

de Jefuitefe&ularifé. Décr. 27. Maii 1687. -

, Jefus-Chrift fous 1'anatheme. Decr. Io. Novemb. 1734.


deJefusSor Maria. Letania, y nombres mifteriofos dela Rey
na del Cielo, y Madre del Altiffimo . Decr. 3o. Julii
I 678, - - - - * - v.

de Jefus-Marie (Anne-Joachim ). Quatre Sonnets à l'hon


neur de la tres-pure , & tres-immaculée Conception
de la Vierge Marie . Decr. z. Julii 1686.
Jezlerus (Joannes) Scaphufianus. I. Cl. App. Ind. Trid.
S. Ignatii Martyris Epiftolæ editionis Ifaaci ζή . Vide
- Voffius. , - -

aS. Ignatio Henricus. Ethica amoris , five Theologia San


¢torum. Tom.I., II. , & III. Decr. 12.Septemb. 1714.
, & 29. Julii 1711.
Illyricus Matthias . Vide Flacius.
Imagines Mqrtis , cum medicina animæ. App, Ind. Trid.
Imelius Jacobus. 1. Cl. Ind. Trid. - -

Imlerus Chriftophorus. I. Cl. App. Ind. Trid.


Imperatorum , & Cæfarum Vitae . Ind. Trid.
delTificarnatione MariaBon. Stati di oratione mentale per
-'. . arrivare in breve tempo a Dio . Decr. zz. Junii i 676.
Inchofer Melchior . Epiftolæ B. Virginis Mariæ ad Meffa
*.
nenfes veritas vindicata , £ÃÄ 162. o. Permittitur
tamen editio faëta Viterbii anno 1632. hoc titulo : De
Epiftola B. Mariæ ad Meffanenfes conje&tatio. Decr.
, , i9. Martii I 633. - - -

Indagine Joannes , alius a Chartiffenß. 1. C!. Ind. Trid.


Index Bibliorum. Colonia in adibus Quentellianis. App.
- Ind. 7Trid. - -

Index rerum omnium , quæ in novo ac veteri Teftamen


to habentur, locuplétiffimus, una cum Hebræorum,
Chaldæorumi, ac Latinorum nominum interpretatio
ne . Venetiis ad ßgnum Spei 1544. App.Ind. Trid.
Index utriufque Teftämenti : Perie fimiliâ Indici Biblio
. . rum Roberti Stephani . App. Ind. Trid.
Indul, £j; £; çonceff& füerunt a fanét. mem. Papa -

1xto /. ; #
I, Urbano VIII., Innocentio X,
Alexandro VII, , Clemente IX. Coronis , Crucibus -

I 2. faäis
Y 36. I N D E x L 1 8 R O R U M.
faäis Hierofolymis , & Bethleem ; denuo epnftrm*
7* a fùmmis. Pontificibus Clemente X., & Inno.
centio XI. die I 1. Junii anni 167o. Auguft4 171o.
• . Germanice. Decret. Sacra Congreg. Indíg. ;.'Ju
• nu 172 I.
Indulgentia, quæ Crucibus C£gy* ¢onceff& fuerunt
j Romanis Pontificibus Pio V. , . Gregorio XV.
& Ciemente X. £uo confirmátá åí ííííííítióXji.
Germanice . Decret. Saëra Congreg. Indulg. ;. J;-
nii 171. I.
'Indulgentiarum folia , quorum initia : Procu- }
rando la Safitidad de N. M. S. P. Innocen
cio XI, fixar en nueftros corazones la
devocion j; todos dovemos tener à la
Reyna de los Angeles de la Confolacion
de la Sieraen el Reyno de Aragon &c. Fi
nis : Dada en Roma fub annülo Pifcato
ris en 26. de Abril de 1681.
*— Conociendo la Santidad dc N. Muy S. P.
Innocencio Undecimo la neceffidad , y
efterilidad que la Real Cafa , y gran Hq
• {pital del gloriofo ApoftolºSafitiago de
Galicia &c.TFinis : Dada en Roma en San
ta Maria la Mayor d. b. x. del Anillo del
Pefcador a 2. de Enero de 1684.
=-Nueftro Muy Santo Padre Innocencio Un Decr. '
decimo, aviendo fido informado. de los 23.
muchos, e infinitos Milagros que haze el Maii: .
gloriofo S. Lazaro de Palencia &c. Finis: 1696.
Dada en Roma en Santa Maria la Mayor, }
debaxo del Anillo del Pefcador â ocho dé
Febrero de I 68«.
&^- Clemente óíío , Siervo de los Siervos
* de Dios ad futuram rei memoriam , à to
dos los Fieles de Jefu Chrifto que las pre
fentes letras vieren, falud, } Apoftolica
benedicion . Confiderand6 la fragilidad
de nueftra mortalidad, y condicion dela
humana naturaleza , y la feveridad del
* Divino juizio &c. Finis: Dada en Roma
en Santa Maria la Mayor, debaxo del
Anillo del Pefcador San Pedro, en diez de
Margo de mily fcicientosyöchèíà y cin
co anoS* • "

- . — Breve
P R o H I ■ 1 r ο R U M. • t37
. -Breve Sumario , y compendio de las In
dulgencias, y Gracias que eftan concedi
das por muchos Sumos Pontifices, y aora
nueVafiéiite confirmäääSjôÉNüéférôíy
S. P. Innocenci9 XI. que al prefente rige,
¥ govierna la Santa IglefiaCatolica, à là
Safita Cafa, y Hofpital de nueftra Sefiora
del BuenSuceffo de los Inocentes, que eftà
êïíåóôååíåéWäiiäåóííí&í`Fiîiôá
do en Roma en Santa Maria la Mayor ,
` Enero
baxòTefAniiloTäefpefcador
de 1686. afios. en doée
o§ dé Pg. -

a-Breve Sumario de las muchas Gracias , e Κi


Indulgencias, y Perdones concedidos por I 696
muchos Sumós Pontifices, y aora de nue
vo confirmadas por Nueftro muy Santo
Padre Innocenció XII. à todos lés Fieles :
Chriftianos, vezinos de toda la Chriftian
dad, qu€fi€Ì€Ìóôïíåíïéç, yTúóííe
nuevo fe efcrivicren en los libros de la
IReal Confradria de el Santiffimo Chrifto
<le la Quiàta Anguftia de la Villa de Zala
mea &c. Finis : Dada en Roma en el Pa
lacio Sacro à I6, de Margo de 1691. afios.
indu£j} ( Liber ) Fratrum Ordinis Carmelitarum.
onec emendetur. Decr. 7. Aug. 16o3.
Indulgentiarum ( Liber ) Fratrum §jî Servorum. Do
iiec expurgetur , l)egr. ά Aug. I 6o3. w

Indulgenzé, ê gratie della facra Rgligione della Mercè άel


lä Redéntióne de'Cattivi. Dojiec corrigatur. Decr.
16. Martii 1611. -

delas Infantas Ferdinandus . . Traétatus de Praedeftinatione


fecundum Scripturam facram, & veram Evangelicam
Hucem. Decr. 7. Augufti 16o3. -

— Liber divinæ lucis feéundum divinæ, & Evangelicae


Scripturæ lucem in centefimi noni Pfalmi expofitio
nem. Decr. 16. Decemb. 16o;.
Informaciones ( Dos ) muy utiles, la una dirigida à la Ma«
geftad del Emperador CarloV. &c. Decr.7.Aug. 1693.
Informatio pro veritate contra iniquiorem famiam fparfam
per Sinas cum calumnia PP. Societ. Jefu, & detrimen
to Miffionis, communicata Miffionariis in Imperio Si
nenfi. Decr. 14. Jan. 17zo.
appaiii;;
Informationc reale dellc falfe , e miracoli della
Ma
3;
et 38 I N D E x L I B R O R U M.
Madonna di Tirano, di S. Carlo Borromeo, e del B.A[-
viggi. Decr. 16. Martii 1621, . .
Informiäzione della B. V. Maria Auxiliatrice, o Sacra Lega
{pirituale eretta nella Città di Santa Fede nell' Indie
Occidentali, ed in Torino nella Chiefa del Real Col
legio, de'PP. Minimi di S. Francefco di Paola , Decr.
£Apr. 17* *; , ... . - -

Inquifitiofiis (San&tae) Hifpanicæ artes. Vide Gonfalvius.


1'Inquifitione proceffata, Opera ftQrica. Decr.14 Apr. 168..
Inftitutio Principis . App. Ind. Trid.
Inftitutio Religionis Chriftianæ, Wittemberga 1536. App.
Ind. Trid. - -

Inftitution d'unPrince, ou Traité des qualités, des vertus, &


des devoirs d'un Söuverain.Tome IV.Dec. 12. Maii 174;.
Inftitution de la Sodalité du Bien-heureux S. Jofeph , erigée
en 1'Eglife des Freres Mineurs de l' ObfervanceTde -
S. Omer. Decr. 19. Martii 1633. - -

1aInftitutione ( Celefte ) del facro Ordine della Santiffima


Trinità della Redentione delli Schiavi, con i privilegi,
gratie , & Indulgenze conceffe a detto Ordine. Decr,
Io. Apr. 1666, * -

Inftitutiones Grammaticæ, & aliarum Artium, Nifi expur


gentur..4pp. Ind. Trid.
Inßfüctio ad tyionem Theologum . Vide Bufcum.
• Inftru&tio ( Brevis , & compeiidiofa ) de Religione Chri
ftiana. Ind. Trid,
Inftruótio,qua vitam æternam obtinebimus. App. Ind.Trid.
ruétio Vifitationis Saxonicae ad Ecclefiarum Paftores de
doétrina Chriftiana. Ind. Trid.
Inftruétions and prayers for children, with a Catechifm,
for young children. Ideft : Inftruótiones , & preces prò
£i; , çum Catechifmo pro adolefcentibus . Decr. 12.
an. I73 ς.
Inftru&ions generalesen forme deCatechifme. VideColbert.
Inftrumentum appellationis ( Illuftriffimorum, ac Reye
rendiffimorum Archiepifcopi Ultraje&tenfis, & Epifco
pi Harlemenfis ) ad Concilium generale futurum a
duobus Brevibus, quæ præferunt nomen SS, D. N. Be
nedi&ti XIV. fcriptis ad univerfos Catholicos in Foede
rato Belgio. Brevi Bened. XIV. 26. Junii 174;.
Inftrumentum appellationis interjeétæ die prima Martii
I717. ab Illuftriffimis, & Reverendiffimis Epifcopis
Mirapicenfi, Senecenfi, Montis-Peflulani, & Bolonienfi
ad futurum Concilium generale a ConftitutioneÉÉ
- , VIC•
P R O H I B ITO RU M . • I 39

N.D. Clementis Papæ XI. data Romæ anno MDccxIII.


fexto Idus Septembris. Decr. I6. Febr. 1718.
— Idem Gallice. Vide A&te d'appel. -

Inftruttione a'Prencipi della maniera, con la quale fi go


vernano li Padri Giefuiti, fatta da perfona Religiofa,
& totalmente fpaffionata? Decr. 13. Maii 1618.
Inftruttione ( Breve) per l'anime, che defiderano dedicarfi
alla verà divotione della goriofa S. Anna Madre di
Maria. Decr. 3o, Julii 1678.
Inftruttione (Breve) per li giovinetti, che fi deyono com
municare la prima volta, con aggiunta delle cofe ne
çëïíåíçìáíôïíôéïíôáíåíé. Padova I 688. Venc
- ia 1689. Decr. 29. Novemb. 1689.
de Infufis. Vide Alanus .
: Interbocenfis Ambrofius. I. Cl. Ind. Trid.
Interefts, & Maximes des Princes, & des eftats ) Decr. 4.
fouverains. Uuna cum Opufculo,cui titulus: ) Martii ~
. — Maximes des Princes, & eftats fouverains. ) 17o9.
Interéts ( Nouveaux) des Princes de l'Europe, oü l'op
traite des maximes , qu'ils doivent obferver pour fc
t maintenir dans leurs états , Decr. 17. Maii 1687.
Interim . Vide Declaratio.
Introdu&tio puerorum . Ind. Trid.
Joannes Patavienfis. Vide Patavienfis.
. Joannes Fridericus Secundus Dux Saxoniae, ac FratresJoan
nes Wilhelmus, & Jo. Fridericus Junior. Solida & ex
verbo Dei fumpta confutatio, & condemnatio præci
- puarum corruptelarum, feétárum , & errorum hoc
tempore graffantium . App. Ind. Trid.
Joannis ( Petrus ) de Villa Seréiatum . I. Cl. Ind. Trid.
. Joecherüs Chrift.Gottl. Philofophia Hærefium obex. Decr.
- 14. Jan. 1737, - *
Johnftonus ÉÉius . Hiftoria Rerum Britannicarum , ut
& multarum Gallicarum, Belgicarum, &Germanica
rum,ab anno I 372. ad annum 1628. Decr.2.2.Junii 1676.
Jollain Mr, Difcoufs . Decr. 2. Sept. 1727.
J9nasJuftus, qui & Jodocus Cock I I. Cl. Ind. Trid.
de Jonghe Joaiinés. Thefes Theologicæ de Gratia, libero
arbitrio, Praedeftinatione &c., in quibus Do&trina
Theologorum Societatis Jefu contra Corn. Janfenii
Auguftifium defenditur, in fex capita divifae , Bulla
Urbani VIII. 6. Martii 1641., & Decr. 1. Aug. 1641.
Jonftonus Johannes. Naturæ Cónftantia. ) Décr. 2.3.
-Thaumatographia naturalis. )^ Aug. 1634.
I4 — Hi
.

Y4o IN D E x L I B R o R U M
- Hiftoria univerfalis Civilis, & Ecclefiaftica. Decrj
18. Junii 1651. ?
s- De Feftis Hebræorum, & Græcorum Schediafma.
Decr. 1o. Junii 1662.
P-Polymathiae Philologicae, feu totius rerum univerfi
fitatis ad fuos ordine§ revócatæ adumbratio. l)ecr.19.
4ug. 169c.
Jonvillæus Carolus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Journal d'Henri III. Roy de France, & de Pologne. Decr.
1 I. Sept. 17$o. -

Joye ( Geórgius) Bedfordienfis. 1. Cl. App. Ind. Trid.


S. Irénæi Fragìenta. Vide Pfaffius.
Irenæus (Öhriftophorus) Paffavienfis. I.Cl.App.Ind.Trid.
Irenæus Jqannes. 1. Cl. 4pp. Ind. Trid.
Irenæus Philopater. Vindiciarum Catholicorum Hiberniae
ad Alithophilum libri duo. 1)ecr. 1o. Junii 1654.
Irenæus (Philotheus ) Tripolitanus. 1. Cl. Ind. Trid.
— Aphorifmi ex orth9doxis Patribus Ambrofio, Augu
ftino, Laétantio . Ind. Trid.
– Irenicus (Francifcus ) Ettelingiaceofis. Germaniæ Exege
feos volumina duodecimi. Donec expurgentur. App.
Ind. Trid. -

Ifagoge (Breyis Paftorum X. Ind. Trid.


Iffäütier`Bartholomæus Patri Luminum
. . Conclufiones
Phyficæ, Maffiliæ defenfae 19. Januar. 1674. Decr. 4.
Decemb. I 674. -

Iftoria Univerfale. Vide Storia.


Itinerario della Corte di Roma, o Teatro della Sede Apo•
ftolica. Decr. 19. Junii 1674.
Ittigius Thomas. De Hærefiarchis aeyi Apo- }
ftolici,&Apoftolico proximi, Differtatio.
—Bibliothecâ Patrum Apoftolicorum Grae } Decr.
Jan.r ; •

co-Latina. - - - I7I4
:—Hiftoriæ Ecclefiafticae primi a Chriftona- ) *?**
to feculi fele&ta capita.
— Hiftoriae Ecclefiafticae fecundi a Chrifto nato feculi
fele&a capita. Decr. Io. Maii 1757.
Judæ Leo. I. Cl. Ind. Trid.
Judex Johannes. I. Cl. App. Ind. Trid.
Judex Matthaeus. I. Cl. Ind. Trid.
Judicium,.& cenfura Ecclefiarum piartam de dogmate in
quibufdam provinciis Septentrionalibus contra ado
randam Tfinitatem per quofdam turbulentos noviter
fparfo. App, Ind. Trid. -

Judi
P R O H 1 B I T O R U M. 14 E
Judicium facræ Facultatis Theologicæ Lovanienfis de o&o
Articulis inter alios excerptis ex Cafu confcientiæ in
Sorbona a quadraginta Doétoribus 20. Julii 17o. fub
fcripto. Decr. II, Martii 1794.
Judicium Synodi nationalis . Réformatarum Ecclefiarum
Belgicarum habitae Dordrechti anno 1618., & 1619.
feu Sententia de Divina Praedeftinatigne, & annexis ei
«apitibus, quam Synodus Dordrechtana verbo Dei
confentaneam, atque in Ecclefiis Reformatis haótenus
receptam effe judicat, quibufdam articulis expofita.
Decr. 11. Oétob. 1619., & 16. Martii 161. I.
Juellus (Joannes) Anglus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
—- Apologia Ecclefiae Anglicanae. 24pp. Ind. Trid.
JueninGafpar. Inftitutiones Theol9gicae ad ufum Semi
nariorüm . Donec corrigantur. Decr. 13. Sept. 17o8.
Jugement doétrinal des Theologiens fur lcs Ihftitutions
Theologiques du P.Juenin, fuivi d'un Probleme fur
l'Ordonnance de fon Eminence Mr. le Cardinal de
Noailles , & fur le Mandement de Mr. Madot Evêque
de Belley. Decr. 26. Oétob. I7o7.
Julianus Joannes. Manuduétio ad.Theologiam moralem >
Donec corrigatur . Decr. 26. Oótob. 1767. •

Julius : Dialoguis viri cujufpiam eruditiffimi feftivus fane


ac elegans. Ind. Trid.
TuliusCaefàr P., qui caíini Inßitutiones in Italicam lin
guam tranßulit. I. C!. Ind.Trid.
Julius Mediolanenfis. Vide Mediolanenfis.
Junius Francifcus Senior. I. Cl. App. Ind. Trid.
-Vita ab ipfo confcripta. Decr.11. Decemb. 1614.
- Vide Pappus.
Junius Hadrianus. 1. Cl. Ind. Trid.
Junius Stephanus. Vide Brutus.
Juretus Francifcus. Obfervationes ad Ivonis Carnotenfis
Epiftolas. Donec corrigantur. Decr. 3. Julii 1613.
Jurieu Pierre. Juftification"de la morale des Reformez,
contre les accufations de M. Arnaud, Decr. 21. Apr.
I 693.
*-Et ceterg ejufdem Opera omnia. Decr. 14. Jan. 1757.,
Io. Maii 1757.
Jus Belgarum circa Bullarum Pontificiarum receptiones.
Decr. 2.3. Aprilis 1654.
Jus ( Nullum) Pontificis Maximi in Regno Neapolitano .
Differtatio Hiftorico-Juridica. Decr. 15. Jän. 1714.
Juftellus Chriftophorus. Codex Canonum Ecclcfiae Ü.
Vcrtac
:I42, I N D E x L 1 B R O R U Mr
verfae a Juftiniano Imperatore confirmatus, & notis
illuftratus. Decr. 17. Decemb. 162. 3.
Jufti Jacobus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Juftificatio praxeos Ê , aliorumque Curatorum,
qua confueverunt populo proponere feptem Fidei pun*
&ta, tamquam äÄ explicite, ac neceffario nécef
fitate medii. Decr. 9. Febr. 1683.
Juftification de la memoire de M. Pierre Codde Archevê
que de Sebafte, Vicaire Apoftolique dans les Provin
ces-Unies contre un Decret de l'Inquifition du 14. Jan
vier 17i 1. en deux parties. Decr. i6. Martii 1712.
Juftification du filence refpeétueux, ou Réponfe auxInftru
&tions Paftorales, & autres Ecrits de M. f'Archevêque
de Cambray. Tome Troifieme. Decr. 17. Julii 1769.
Juftitia Britannica, per quam liquet, aliquot in eo regno
cives morte mulótatos effe : propter Religionem vero
neminem in capitis difcrimen vocatum. App.Ind.Trid.
Juftitia, & veritas vindicata contra calumnias, errores, &c
TÉåifitäte$, quibus fcatet Apologia P. Defirant in iis,
quæ concefnunt quofdam Superiores Carmelitarum
- Difcalceatorum. Decr. 12. Septemb. 1714.
Juvencius Jofephus. Hiftoria Societatis Jefu. Pars V. ,
Tomus pofterior. Prohibentur qua cgncernugt Ritus
Sinenfes , quibus deletis permittitur liber. Decr. 29.
Julii 1722.,

1 Κaig
1° k O H I B r r O R U Mr, .?I43

K
- K*;ííonibus,
Joannes Fridericus. Pax Religiofa, five de exem
& fubjeétionibus Religiofórum. Dec.zi.
r. I 693.
xatís , & Kegelhans: Dialogus. Ind. Trid.
Katzfchius Joannes. De Sanitaté gubernanda, fecundum
fex res non naturales . App. Ind. Trid.
Κautius Jacobus. 1. Cl. Ind. %;
Xeckermanpus Bartholomaeus. Gymnafium Logicum, ideft
de ufu', & exercitatione Logicae libri tres. Decr. Io.
IMaii 1613. -

Κednadon ( Palatinus) a Straßwick. 1. Cl. App. Ind. Trid.


IKemerius Paulus. 1. Cl. App, Ind. Trid.
ÌKemnitius Martinus. Vide Chemnicius.
Kempifius Thomas. Vide Caftalio.
IKempius Martinus. Opus Polyhiftoricum Differtationibus
XXV. de ofculis ÉÉÉ . Decr. 31. Martii 1681.
IKenerus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.
IKepplerus Joannes. Epitome Aftronomiae Copernicanæ.
ecr. 1o. Maii 1619.
IKeyfer Philippus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
IXeyferfpergitis, feu ÉÉÉ ius Joannes. Vide Geyler.
amm Cörbiniânus. Hierarchia Auguftana Chronologi- .
ca tripartita in partem Cathedralem, Collegialem , &
Regularem. Prodromus Partis III. Regularis. Decr.
2 I.IJan. 171. 1. - -

Kieslingius Jo. Rudolphus . Hiftqria, concertationis Grae


coíum Latinorumique de tranfubftantiatione in Eucha
riftiae Sacramento . Decr. 21. Novemb, 1757.
Ximedoncius Jacobus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Kimhi R. David. Commentariâ in Vetus £#, •

tam Hebraice, quam Latine per Paulum Fagium , &


Conradum Pellicanum tranflata. App. Ind. Trid.
Xiörningius Olaus. Commentatio Hiftófico-Theologica.
quã controverfia de Confécrationibus Epifcopórum
Anglorum recenfetur, & dijudicatur 5. in Academia
Julia præfidente Jo. Laurentio Moshemio confcripta,
, & exhibita. Decr. 1 1. Septemb. 175o. - -

Xippingius Henricus. Methodus nova Juris publici. Decr.


4. TMartii 1799.
-Antiquitates Romanae. Decr. 13. Apr. 1759. N
• • Notae
*
34+ H N p E x L I B R o R u M,
-Notæ & fupplementa ad Epitomen Hiftoriæ Ecclefia,
fticae Jo. Pappi. Vide Papjus.
Kirchenordnung wie es mit défChriftlichen lehre, heili
gen Sacramenten unnd ceremonicm, in des Dutchleu
$htigften Hochgebornen Fürften urind Herren, Hern
Ëgiderighs Hertzogen inn Bayrn gehalten wirt ' Ideß :
Ordo Eccleßaßicu5 circa doârinâm , Sacramenta , &
caremonias in Ducatu Illuftriffimi Ducis Friderici Ba
varia obfervandus . App. Ind.Trid.
Κirchmejeruis Jo. Sigifmufiìus. De unico Fidei principio
verbo Dei, aliifque extra Dei verbum revelátionibus
immediatis, Difquifitio. Decr. 21. Jan. 172 r.
Κirchnerus Hermannus . Superioris ævi Imperatorum .
Regum, Eleétorum, Ducum, ac Principum curricu
la. Decr. 3. Julii 1613.
Kirchnerus Timotheus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Kirchovius Laurentius. Confiliüm XXVII. Quod habetur
Tomo II. pag. 144. Matrimonialium Cofifiliorum Jo.
Baptiftae %íé , & Nicolai Ruckeri. Decr. 16. De
cembris 16os.
Klammer Balthafarus. Promptuarium tam Juris Civilis ,
quam Feudalis, multis quæftionibus , & decifionibus
auétum opera Joachimi Scheplitz. Decr. 4.Febr. 1617.
Klebitius Wilhelmus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Kleinaw Joannes. I. Cf. Ind. Trid.
άeKleine Getyden of Bedeftonden &c. Utrecht. 1699.*Ideß:
Qfficium parvum B. Maria Virginis. Ultrajeâi 1699.
Decr. z.6. O£tob. I7oI. -

Klingius Conradus. Vide Clingius. -

Kling, feu Klingius Melchior TCQmmentarii in præcipuos /


fecündi libri Decretalium titulos. App. Ind. Trid.
— In quatuor Inftitutionum Juris Principis Juftiniani li
bros Enarrationes . App. Ind. Trid.
Klockius Cafpar. Traétati§Juridico-Politico- }
Polemicö-Hiftoricus de Ærario, obferva- )
# locupletatus opera Chriftophori } P;;;?.
Pelleri. -

—Traétatus Nomico-Politicus de Contribu- ) I678.


tionibus. )
Klug Jofephus. I. Cl. Ind. Trid.
Κnewftub Joannes. I. Cl. App. Ind. Trid.
.Knibbe David. Manuduétio?d Oratoriam facram. Decr.
31. Martii 1681. -

Knippenbcrg Scbaftianus. Opufculum. Do&trina S. Tho


- m£ la
P R o H 1 8 I r O R U M. I45
mæ in materia de Gratia ab erroribtis ipfi falfo impo
fitis liberata. Adjungitur Compendium doêtrinæ Cor
nelii Janfenii Iprenfis Epifcopi in quinque famofis Pro*
pofitipnibus illius damnatae . Decr. 19. Julii I722.
*- Opufculum contra librum Auétoris anonymi intitula
tum : Prædicatorii Ordinis fides, & religio vindicata.
Decr. 29. Julii 1721. •

Knipperdolling Bernardus. I, Cl. Ind. Trid.


xnij;35,3;
• T Ind. Trid.
Knipftrovius (Joannes ) Pomeranus, 1. Cl.
Κnoblouchus Joannes. 1. C/. Ind. Trid.
Κnopken , feu Knophius Andreas . I. Cl. Ind. Trid.
IKnoxus (Joannes ) Scotus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Κoeberus Joh, Fridericus, Differtatiünculæ de Sanguine
Jefu Chrifti XXIV. Decr. 17. Maii 1734. -

?Koehlerus Henricus. Juris naturalis , ejufquie )


cum primis cogentis, methodo fyáéí ) Dccr. rr:
ca propofiti, Exercitationes VII. ) Septemb.
*-Juris focialis, & gentium ad Jus naturale } 175o.
revocati fpecimina feptem .
Κoenig Johanfies Fridericüs. Theologia pofitiva acroama+
tica fynoptice traétata. Decr. 18. Maii 1677.
Κoenig (Reinhardus) Marpurgenfis. Acies difputationum
pöliticarum methodice inftru&ta. Decr. 22.Nov. 1619.
Kolbius Francifcus. I. C/. Ind. Trid.
Κolch Jacobus. I. Cl. App. Ind. Trid.
3Kornmannus Henricus I^Sibylla Trig-Andriana, feu de
virginitate, virgifium ftatu, & jure, Traétatuis. Decr.-
I 6.TMartii 1 6z I.
Rortholtus Chriftianus. Valerianus ConfefTor , hoc eft fo
lida demonftratio, quod Ecclefia Romana non fit vera
Chrifti Ecclefia . ibíTÉNôïí. I 664.
- Et cetera ejus Opera, in quibus de Religione traäat.
ecr. Io. Maii 1757. -

£rantzius ( Albertus ) Hamburgenfls. Regnorum Aquilo


narium Daniae , Sveciæ, & Norvagiæ Chronica. Edi
tionis FΖῆσfij;i cum praefatione, & notis Joannis
Volfii. Donèc expurgetür. App. Ind. Trid.
*-Ecclefiaftica Hiftoria , five Metropolis . Editionis
Francofurti cum prafatione, & notis Joannis Wolfii.
IPonec expurgetur. Äpp. Ind. Trid.
*-SaxQnia . Editionis #£#
cum præfatione, & no
£.Aialai Cifneri. Poiies expurgetür. App. Ind.
/74,
• - Wag
I46 INDEx LI B RoRu M :
—Wandalia. Editionis Francofurti cum præfatione An
areæ Wecheli editoris. Donèc expurgetur. App. Ind.
raQl.

Krentzheim Leonardus. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Κrenzer Sebaftianus . Curfus Théologiæ Scholafticae per
principia Lulliana, cum principiis aliarum Scholarum
cQmparata. Decr. 14. Aprilis 175 ;.
Kreuch Andreas. I. Cl. App. Ind. Trid.
xi<£ Wilhelmus Chriftophorus. De attrito, per
apas Imperio , deque Pontificatu a Cæfare, Ecclefiæ
Reique Ê caüfa capeffendo , Differtationes :
, Decr. 1. Decemb. 1687. .
Krompach, feu Krumbach Nicolaus. 1. Cl. Ind. Trid.
|Kuppôlich Georgius. 1. Cl. App. Ind. Trid.
kypfeler Gottlieb . Les delices de la Suiffe,.une des prin
cipales Republiques de l'Europe, divifées en IV.To
ines. Decr. 21, Januar. 1732.

• -*

dcLa
lP r o H I B I r O R U M. 147

L
de LAíí Jean. Lettre à fes amis de la communion Ro
- maine, touchant fa Declaration. Decr. 2.3.4pr. 1654.
— Et cetera ejufäem Opera omnia. Decr. 2.1.4pr. 1693.,
& , ,.. Decëmb. 17oo. •

Labbé Petrus . Elogium Scoti. Quod præfixum eft Theo


logiæ ScotiJoaiinis Gabrielis Boyviii, & cujus initium :
Hic pene ante fubtilis fuit, quam homo éffet . Decr.
I 2. Junii I68o. -

Lachkern Jacobus. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Lachmannus Joannes. I. Cl. Ind. Trid.
Laétantii Opera editionis Servatii Gallaei. Vide Gallæus.
Lætus Joannes. Compendium Hiftoriæ univerfalis, Civi
lis, & Ecclefiafticae tam Romanae , quam Proteftan
_ ' tium. Decr. 2. Septemb. 1727.
Ilagus Conradus. 1. Cl.Ind. Trid. . .
—- Methodica Juris, utriufque traditio. App. Ind. Trid.
Lagus Jofua. 1. Cl. App. Igd. Trid. -

de Lähontan le Baron .T)ialogues avec un fauvage dans


1' Amerique , contenantTune defcription exäéte des
moeurs, & de§ ©ütümes de ces Peuples fauvages.
Decret. 21. Junii 1712. -

Lalamantius Joannes. Exterarum fere omnium, & præci


* Quarum gentium anni ratio 3 & cum Romano collatio.
ifi corrigatur. App. Ind. Trid.
i
Lambardi Giäcomo. Semplicità fpirituale , )
— Animæ deploratio. )
— Trattato dell'efteriorità. . . ) Decr. 28.
— Verba Miniftri Altaris, o fia libro di Pro- ) Martit »
fetie . ] 1675.
— Et reliqua omnia ejus Opufcula, tam edi- )
ta , quâm manufcripta.
Lambert7 alias Nicolls Joannes. r. Cl. App. Ind. Trid.
Lambertüs Francifcus . I. Cl. Ind. Trid.
— In Regulam Minoritarum , & coptra,univerfas perdi- .
tionis fe&tas Commentarii . Ind. Trid. .
Larfienta, & querelae fponfae Sebaftenæ per Clementem XI.
viduatæ, ad eumdem pro fponfo füo. Brev.Clem.XI.
4. Oétob. 17o7.
Lamcntatio , & querimonia Miffae , quae cani poteft ad nu
merum Profae : Lauda Sion Salvatorem. Ind. Trid. .
Lamentationes Germanicæ nationis. Ind.Trid. La^
148: IN D Ε x L r B R O R U M
Lamentationes Petri, auétore Efdra, Scriba olim, modo
publico Sanétorum Protonotario. Ind. Trid.
Lamento del peccatore, ovvero Stanze della Paffione, cu
jus initium : Al n9me dell'eterno Creatore Trinità fan
ta. App. Ind. Clem. XI.
Iamgnto fiüovo della Madonna, cujus initium : Regina
benedetta, e fanta. App. Ind. Clem. XI.
Lamina plumbea, & membrána Granatenfes. Brevi Inno
centii XI. 6. Maii 1682.
Lampadius Jacobus . Traétatus de Republica Romano
Germanica. Decr. xo. Junii 1662.
iang;giusri®.
( Petrus ) Limburgenfis. 1. Cl. App. Ind.
Landus Hortenfius. r. Cl. Ind. Trid.
Lang Andreas. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Langius Jofephus. Noyiffima Polyanthea. 1)onec corri
gatur.. Decr, 4. Februarii 1647.
deLangle ( Pierre ) Evêque de Boulogne. Lettre Paftorale ;
& Mandement au fujet de laConftitution de Nótre
Saint Pere le Pape du 8. Septembre 171 3. Decr. 2.Maii
I7I4.
ILangus (Joannes ) Silefius., 1. C!. App. Ind. Trid.
Lanfpergius Jo. Juftus. Enchiridion] militiae Chriftianae : -

onec corrigatur. App. Ind. Trid.


Lao Andreas. De Pontifice Romano Tra&tatus brevis. Ni
fi fuerit ex correäis , & Romæ editis anno 1663. Decr.
aö. Novemb. 1663. -

Lapeus Joannes. I. Cl. App. Ind. Trid.


aLapide Joannes. Cornelii Janfenii Iprenfis Epifcopi lauda
tio funebris. Bulla Urbani VIII. 6. }j; I64I. •
Decr. 23. Apr. 1654.
a Lapide Pacificüs. Homo politicus, hoc eft Confiliarius
novus, officiarius, & áulicus. Decr. 18. Jan. 1667.
Larréå ïôåìïéSTÉåítiííã. Allegationum Fifcalium Pars I.
Donec corrigatur. Decr. 18. Decemb. I 646.
de Larrey Mr. ( Ijaac ). Hiftoire d'Angleterré , d'Ecoffe ;
& d'Irlande. Decr. 2. I. Jan. 1732. -

aLafco, feu Lasko ( Joannes) Polonus. 1. Cl. Ind. Trid.


Lafdenüs Baptifta. I. Cl. Ind. Trid.
Lafitzki Joafines. De Rufforum , Mofcovitarum, & Tar
tarorum religione, facrificiis, nuptiarum , & funerum
ritu e diverfis Scriptoribus , Decr. 7. Aug. I 6o3.
Lafius Chriftophorus . I. Cl. App. Ind. Trid.
Latherus ( Hérmannus ) Hufäfius. De Cenfu Traétatus
• *' Nomico-Politicus. Decr. zz.Oct. 1619. Lati
*

PROH I h IT O RU M, * #49
Latimerus Hugo . I. Cl. Ind. Trid. •

Lavaterus Ludövicus, I. Cl. App. Ind. Trid.


Laude devotiffima, %# initium : Chrifto fanto gloriofo.
App. Ind. Clem. XI.
de Laude, alias de Lauro Gregorius. Beati Joannis Joachim
Abbatis, & Florenfis Ordinis Inftitutoris, Hergafia
rum Alethia Apologetica, fiye mirabíliumi veritäs de
fenfa. Donec corrigatur. Decr. 2Q. Novemb. 1663.
de Laudibus Julii III, Hyrínus, & Sequentia Miffae , quæ'di
citur in die Corpóris Chrifti. App. Ind. Triâ.
Launojus Joannes. Inquifitio in privilegia Praemonftraten
fis Ordinis. Decr. 1 3. Novemb. 1662.
r-- Cenfura Refponfionis, qua . Fr. Norbertus Caillocius
fe fe mendaciis, atque erroribus novis irretivit. Deor.
I7. Novemb. I 664.
*-Explicata Ecclefiæ traditio circa Canonem : Omnis
utriufque fexus. Decr. 13. Martii 1679.
-Epiftolarum Pars I., II., III., IV., V., VI,, VII.,
& VIII. Decr. 27. Maii 1687.
- De re&ta Nicæni Canonis VI., & prout a Rufino ex
plicatur, intelligentia. Decr. 1. Decemb. 1687.
P-Regia in Matrimonium poteftas.
~Contentorum in libro fic infcripto : Do- ) Decr. Io.
minici Galefii Ecclefiaftica in Matrimo- ) Septemb.
nium poteftas : erratorum Index locuple- ) i688.
tiffimus.
-De Auétore vero profeffionis fidei, quæ Pe- )
ÉÉ?
, Hieronymo, Auguftino tribui vulgo }
OIet
- De Controverfia fuper exfcribendo Parifien
fis Ecclefiae Martyrologio exorta judicium.
•— Difpun&tio Epiftolæ §. tempore,
mum in Galliis fufcepta eft Chrifti fides.
quo pri

-Differtationes tres, quarum una Gregorii ) Decr.


Turonenfis de feptem Epifcoporum advéntu )
; -
-

in Galliam 5 altera Sulpicii Severi de primis ) Κ;


Galliae Martyribus locus defenditur . Tertia ) 169o,
quid de primi Cenomannorum Antiftitis
epocha fefitieadum fit, explicatur.
*- Diyerfi generis.erratorum , quæ in Parthe
nicis Nicolai Billiadi Vindiciis extant, fpe
C1111cm.

- Inquifitio in Chartam fündationis, & pri


vilegia Vindocincnfis Monaftg • ' '
•* In*
ergo HN DE x L I B Ro R U M
-Inquifitio in Chartam Immunitatis , quam } ?
B. Germanus Parifiorum Epifcopus fubürba- )
no Monafterio dediffe fertur. }
— Inquifitio in ÉÉÉ , quod Gregorius )
Papa I, Monafterio S. Mcdardi dediffe fer-
tur , -
}
— De Simonis Stochii vifo, de Sabbatinae Bul- )
1æ privilegio , & de Scapularis Carmelita- )
rum fodalitate Differtationes quinque. ) Decr.
—Veneranda . Romanæ Ecclefiæ circa Simo- ) 19.
niam traditio. ) Maii
„ — De vera caufa feceffus S. Brunonis in Ere- ) 169o.
mum Differtatio. }
— De vera notione plenarii apud Auguftinum
Concilii, in caufa rebaptizantium, Differ- )
tatio. )
— Confirmatio Differtationis de vera plenarii )
apud Auguftinum Concilii notione. )
—De Viörino Epifcopo, & Martyre Differ-
tat1O ,
}
— Examen de la Preface, & de la Réponf* )
de Mr. David aux Remarqucs fur la Dif- }
{erration du Concile plenier . ) Decr. 29.
- Remafques fur la Differtation , qu l'on ) Aug.
montre en qucl temps, & pour quelle rai- ) I 69o.
fon 1'Eglife confentit à recevoir le Bapté- )
me desTHeretiques.
— Capituli Laudunenfis Ecclefiae jus aper- )
tum in Monafteria Præmonftratenfium }
Dioecefis.
£#
I 69o
S

— Examen du Ę; d'Alexandre V. )
— De mente Concilii Tridentini circa contritionem , &c
attritionem in Sacramento Pœnitentiae liber. Decr.
21. Apr. 1693. - -

—Veritable tradition de 1'Eglife fur la predeftination,


& la grace . Brevi Clem. XI. 18. Jan. 17o4.
— Vide Confpeétus Epiftolarum. Vide Elogium. -

Laurentius Jacobus. Cónfcientia Jefuitica. Decr. 18. Julii


I 6$ I.
— Et cetera ejufdem Opera, omnia. Decret. 21.4pr. 169*-
diLaurenzana Buofiaventura Abbate. Croniche della Rifor
ma di Bafilicata. Decr. 21. Novemb. 169o. -

Lauro Giacomo. Hiftoria, e pianta della Città di Terni .


Donec corrigatur. Decr. 18. Decemb. 1646.
Lauten

.
P R O H I B I r O R U M. , • I■I

Lautenbach, feu Lauterbach Conradus. 1. Cl. App. Ind.


Trid.
Lauteriamus Antipapius . Meretricis Babylonicæ aureum
poculum venenatum Ecclefiæ propinatum, hujufque
antidotum. Decr. 29. Aug. 169o. |
Le&ius Jacobus. Adverfus Coäicis Fabriani TA TIP0TA
KAKOAOEA Præfcriptionum Theologicarum libri
duo. Decr. 38. Decemb. 1646. - I.
Lega fpirituale de' viventi fermata co' morti. IDecr. 12.
Julii 17o3. . I.
Legdaeus Yalentinus. Difputatio de idololatrico Corporis
Chrifti fefto. Decr. 16. Martii 1621.
ILeggenda deyota del Romito de' Pulcini. App. Ind. Cle
ment. .

Leibnitius Godefridus Guilielmus. Hiftoria arcana, feu


de vita Alexandri VI. Papæ excerpta ex Diario Johan
nis Burchardi. Decr. 12. Martii i7o3.
Leideckerus, feu Leydekkerus Melchior . Medulla Theo
logiae concinnata ex fcriptis Gisberti Voetii, Joh.
Hoornbeeck, Andr.Effenii. Decr. 3. Apr. I 68;.
-£i cetera ejus Opera de Religione traëtantia. Decr. Io.
att I 737.
Leigh Eduardüs. In univerfum Novum Teftamentum An
notationes Philologicæ, & Theologicæ, Decr. 14.Jan.
1737.
de Leipfick Phileleuthere. La Friponnerie Laïque des preten
dus Efprits-forts d'Angleterre ; ou remarques fur le di
fcours de la liberté dépenfer, traduites de 1' Anglois.
Decr. 28. Julii 1741. -

Lemannus Rodulphus. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Lemnius Levinus. Occulta naturæ miracula. Donec ex
urgentur . App. Ind. Trid.
Lenfant Jacques. Hiftoire du Concile de Conftance. Decr.
- 7. Febr. 1718.
-— Hiftoire du Concile de Pife. ) -

- Hiftoire de la guerre des Huffites, & du ) Decr.


Concile de Basle. ) Io. M.iii
— Et cetera ejus Opera, in quibus de Reli- ) 1757.
gione traétât.
Lenis, Vincentius.. Theriaca adverfjs Dionyfii ) p.
Petayii, & Antonii Ricardi de libero arbi- Q *'j;'
trio libros. A. íít
-Epiftola Prodroma gemella ad Dionyfium ) I 6 §4
- Petavium , & Antonium Ricag; 2.
• ) L
CO- .
-

\
t {2, I N D Ε x ,L 1 B R o R U II
ALconardi Thomas . Angelici Do&oris D. Thomæ Aquina
tis fententia de prima hgminis inftitutione, ejüs per
peccatum corruptione, illiufque per Chriftum fepara
tione. Ę deleantur gmgia, qu£ a pag. 116. ufque ad
134. de Conceptione B. Mariâ Virginis habentür ; &
#, !ib. 4. cap. 8. & 16, de a£tu béatifico charitatis in
Àrifto leguntur. Decr. 18. Junii 168o.
Leonardus Câmillus . Speculum lapidum . Decr. 4. De
cembris I 674. -

Leoni Antonio Camillo . Il Matrimonio di buona legge .


Decr. 7. Febr. 1718. - -

Leoni Livio. Regola breve,. e facile per fare oratione


mattina, e fera fopra quel divino punto: Fiat volun
tas tua.' Decr. 19. Nov. 1689.
S. Leonis Magni Opera editionis 9#i
Leovitius Cyprianus. I. Cl. Inà. Trid.
. Vide Quefhellus.
Lepufculus Sebaftianus. I. Cl.Ind. Trid. *
daLequile Diego. Nuoyo Quadrage- } 2onec cgrrigantur.
imale. Dec.io.Junii 1654.
— La Vite Mariana. )
Lesberus Joachimus. 1. Cl. Ind. Trid,
de Lefhaudiere Pierre. Vide Efnaudiere.
Leffaeus Nicolaus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Leti Gregorio. Opera omnia. Decr. 22. Decemb. 17oo.
Lettera ad um Cavaliere Fiorentino devoto de' Santi Marti
riCrefci, e Compagni, in rifpofta di quella fcritra
dal P. Fr. Gherardo TCapaffi dell' Ordine `de' Servi di
Maria a Giufto Fontanini . Decr. zz. Junii 1712.
Lettera Apologetica dell'EfercitatQ Accademico della Cru
fca conteniente la difefa del libra intitolato : Lettere
d'una Peruana per rifpetto alla fuppofizione de'Quipu.
Decr. 2. Martii 1752.
ILettera dell' ÉÉÉ Signor Cardinal Spinola Vefco
vo di Lucca agl'oriundi di Lucca ftantianti in Geneya,
colle confidefationi fopra ad effa fatte. Quæ Confidc
rationes funt Francifci Turretini Miniffri Geneveiifis .
IDecr. m,6. Junii 1681. -

Lettera di Antonio Poffevino, nella quale fi sforza di pro


vare, che i Libri, che fi leggong fQtto il nQme di
Dionigi Areopagita, fiano diTquello che fu difcepolo
' di S. Paolo, conîla refutatione delle fue ragioni. Dec.
16. Martii 1621.
iet; $ N. ad un Ambafciatore di Papa Giulio III. Jnd.
Vl£. -

- ILct
PR o H I R I r o R U M , i 4;
lettera di riſpoſta al Signor Ignazio Bartalini ſopra l'ec
cezzioni, che dà un difenſore del moderni Q" al

chi ha impugnate le loro leggi in orare. Decr. 15.


- Decemb. 1682 . . .
Lettera poſtuma Critico-Apologetica ( Del Padre Egidio
Maria Giulj della Compagnia di Gesti) degli ſtudi di
ſua Religione. Decr. li Aug 17so.
Lettere Apologetiche Theologico-Morali ſcritte da un Dot
tor Napoletano ad un Letterato Veneziano. Decr. 15.
Jan. 1714.
Lettere (Due) di un Cortigiano, nelle quali ſi dimoſtra
che la fede &c. Ind. Trid.
ILettre à M. Berquet. Profeſſeur en Théologie ,
au Séminaire de Verdun, au ſujet de la
Theſe qu'il y a faite ſoſtenir au mois ) Decr. 7.
d'Avril 1741. ) Octob.
– Seconde Lettre à M. Berquet, au ſujet de ) 1746.
la ſeconde Theſe qu'il a faite ſoſtenir au ) -

mois d'Avril 1741. - -

Lettre à un amy ſur l'Onguent à la brulure. Decr. 22. De


cemb. 17oo. - -

Lettre à un amy ſur la ſignature du fait contenu dans le


Formulaire. Decr. 22. Dec. 17oo.
Lettre à un Magiſtrat, ou l'on examine ſi ceux qui ont de
claré qu'ils perſiſtent dans leur appel, peuvent être
accuſés d'imprudence. Decr. 2. Septemb. 1727.
ettre au ſujet de la Bulle de N. S. P. le Pape concernant
les Rits Malabares. Decr. 7. Octob. 1746.
Lettre d'un Abbé à un Prelat de la Cour de Rome, ſur le
Decret de l'Inquiſition du 7. Decembre 169c. contre
xxx1. propoſitions. Decr. 17. Junii 17o;. -

Lettre d'un Abbé Commendataire aux RR.PP. Benedictins


de la Congregation de Saint Maur. Decr. 2.Junii 17oo.
Lettre d'un Advocat au Parlement, è un de ſes amis A tou
chant l'Inquiſition qu'on veut établir en France à l'oc
caſion de la nouvelle Bulle du Pape Alexandre VII.
Decr. 6. Septemb. 1657. - - - - - -

Lettre d'un Benedictin non Reformé aux RR, PP. Benedi


ctins de la Congregation de Saint Maur. Decr. 2. Ju
nu 17oo. - -

Lettre d'un Docteur de Sorbonne à un de ſes amis en Flan


dre. De Paris le 21. de Novembre 1749. Decr. 6.Maii
- "i , & 24. Novemb. r; 1.
Lettre d'un Docteur en TheologieKdu3 Diocéſe de St.Trois
Paul
-
“I f4 IN D E x L I B R O R U Mi
Trois-Châteaux, a un de ſes amis qui luy avoit envd -l'

yé le nouveau libelle diffamatoire, que les Recollets


de la Province de S. Bernardin d'Avignon ont publié
contre M. Royer Precenteur de l'Egliſe de S. Pons.
Decr. 27. Apr. 17or. -

Lettre d'un Docteur ſur l'Ordonnance de Mr. le Cardinal


de Noailles, touchant les Inſtitutions Théologiques
du P. Juenin, ſur la declaration de cet auteur, miſe
en forme de lettre au bas de la meſme Ordonnance.
Decr. 26. Octob. 17o7.
Lettre d'un Eccleſiaſtique, ou Theologal d'une Cathedral
ſur le Catechiſme de Montpellier, 8 la Réponſe.
Decr. 4. Decemb. 1725.
Lettre d'un Evêque à un Evêque, ou conſultation ſur le fa
meux Cas de conſcience, reſolu par quarante Docteurs
de la Faculté de Theologie de Paris. Decr. 11. Martii
I7G4. -

Lettre d'un homme de qualité, pour ſervir de reſponſe à


une autre luy ii par Monſeigneur l'Internonce
Apoſtolique, avec la Bulle qui a pour titre: Datée à
Rome le 7. d'Avril 17o;. Brev. Clem. XI. 4. Oct.17o7.
Lettre d'un Prelatà Monſeigneur l'Eveſque de Saint Pons,
cujus initium: Monſeigneur. J'ai lù avec admiration.
inis : Votre tres-humble, & tres-obéiſſant Serviteur
Confraire T. E. C. Decr. 27. Apr. 17o1.
Lettre d'un Prelatà Monſeigneur l'Eveque de Saint Pons,
cujus initium: Monſeigneur. Il v a longtems. Fi
nis: Votre tres-humble, 8 tres-obéiſſant Serviteur
Confraire T. E. C. Decr. 27. Apr, 17o1.
Lettre d'un ſerviteur de Dieu à une perſonne qui aſpire à
la perfection religieuſe. Decr. 29 Novemb. 1689.
Lettre d'un Theologien aux RR. PP. Benedictins des Con
gregations de S.Maur, & de S.Vannes pour les exhor:
terà continuer de defendre le Chriſtianiſme renverſé
ar la Conſtitution Unigenitus du Pape Clement XI.
ecr. 2. Sept. 1727. - -

Lettre de l'Abbé de º aux RR. PP. Benedictins de la


Congregation de Saint Maur, ſur le dernier Tome de
leur edition de Saint Auguſtin. Decr. 2. Junii 17oo.
Lettre de l'Auteur des Regles trés-importantes à Monſei
i" de Marca Archevêque
anuarii I 659.
de Toulouſe. Decr. 3o.
Lettre de M **** Chanoine de B. à Mr. T. D. A. &c.
Cas de conſcience propoſe par un Confeſſeur de Pro
Vince ,
T R O H I Ε I r O R U M. ut f;
vince, touchant un Ecclefiaftique, qui eft fous fa con
* duite , & réfolu par plufieurs Doéteürs de la Faculté de
ïíôïògié de Paris. Brevi Clement. XI. 12.Febr. 17o3.
1Lettre de MIL. à M. B..... ou relation circonftanciée de
ce qui s'eft paffé au fujet du refus des Sacremens fait à
M. Coffin Confeiller au Chatelet, par le Sieur Bovet
tin. Decr. 22. Febr. 1753.
1 ettre de Mr. N. à un Seignéür d'Angleterre fur la deman
de , s'il eft bon d'employer les PP. Jefuites dans unc
Miffion. Brevi Clement. XI. 4. Oétob. 17o7.
Lettre de MM. les Illuftriffimes, & Reverendiffimes Fran
ςgis Caillebot ancien Evêque de Tournay, Jean-Bapti
fte de Werthamont Evêque de Pamiers, Jean Soanen
Evêque de Senez, Charles-Joachim öïíeííáé Croiffy
Evêque de Montfiellier, Pierre de Langle Evêque de
Boulogne, Charles, de Caylus Evêque 3; Auxerre, &c
Michèl Cáffagnet de Tilladet Evêque de Mâcon, au
Roy , au fujet de l'Arrét du Confeil d'Etat de Sa Ma
jefté du 19. Avril 1712. contre la lettre des fuflits Pre
lats à N. S. P. le Pape Innocent XIII. au fujet dela Bul
le Unigenitus. 1711. Decr. 2. 3. Septemb. 1723.
Lettre de MM. les Illuftriffimes. & Rêverendiffimes Jean
Baptifte de Werthamont Evêque de Pamiers, Jean Soa
nen Evêque de Senez, Charles-Joachim Colbert de
Croiffy Evêque de Montpellier , Pierre de Langle Evé-,
que de Boulógne , Charles de Caylus Evêque d'Auxer
re, & MichefCaffagnet de Tilladet Evêque de Mâcon,
au Roy , par la quélle ils fupplient Sa Majefté de fe
faire rendfc comipte de leuf Réponfe à l'Inftru&tion
Paftorale de M. fe Cardinal de £ig au fujet de la
Bulle Unigenitus. 1723. Decr. 13. a}r, I72. W.
Lettre de fix Curez de Senlis à Mr. 1. Evefque de Senlis,
cujus initium: Il faudroit étre infenfiblé pour ne point
pfendre part aux troubles ge caufe dans l'Eglife la
Conftitution. Decr. 17. Febr. 1717. .

Lettre des Curez de Paris & du Diocéfe à fon Eminence


Monfeigneur le Cardinal de Noailles le 1 5. Decemb.
1716., cujus initium : Nous fommes trop intereffez
dans lá cáufe que V. E. a la gloire de foutenir. Finis:
nous fommes avec ledevoiiementle É tendre, le plus
refpe&ueux, & le plus inviolable . 1)ecr.17. Febr. 1717.
Lettre écrite à Monfeigneur 1' Archeyefque de Roiien par
Meffieurs les Cureâ d'£nnecourt-Leage , de Jammcri
court, de Tourly, de Lattainville, de Notis-Da;
-
4 c
* x 56 IN n E x L I B R O R U M
de Liencourt, de 1'Aillerie, de Senot, de Serifontaine,
de Flavacourt Doyenné de Chaumont, au fujet de lâ
... Conftitution Unigenitus. Decr. 17. Febr. 1717.
Lettre écrite de Rome'a un Do&teur _de Louvain, au fujet
du nouveau Decret , & du Bref de N. S. Pere le Pape
Innocent XII. aux Evêques des Pais-Bas, touchantlc
Formulaire contre Janfenius. Decr. 19. Maii 1694.
- Eadem Latine. Vide Litteræ Roma datae.
Lettre écrite de Rome, ou 1'on montre 1'exaéte conformité
u'il y a entre le Pápifme, & la Religion des Romains.
ecr. 14.4pr. 17* $. . .
Lettre efcrite à un Provincial par un de fes )
amis, fur le fujet des difputes prefèntes }
de la Sorbonne. De Paris ce 2.3. Janvier ) Decr. «
s-Se cond
3656 . e Lettre, III., IV., V., VI., VII., ) Septe
i6 mb.
viII., Ix., XI, XI., XII., XIII. [XIV. ) *°57*
XVI, 'XVi. XVÍÍI & XVÍÍíTéffife 3 )
un Provinciál par unde fes amis. )
1.ettres à Monfeigfieur 1'Evêque d' Angers, au fujet d' um
pretendu exffait du Catechifme de Montpellier auto
rifé par ce Prélat. Dec. 1 1. Martii I754.
Lettres à un ami fur la Conftitution Unigenitus. 17* J
Decr. 21. Febr. 17; 3.
Lettres Qabaliftiques , qu correfpondance Philofophique ;
Hiftorique , & Critique entre deux Cabaliftes'. É:
2.8. Julii 1741. . -

iettres Chinoifes, ou correfpondance Philofophique, Hi


ftorique, & Critique eníre un Chinois voyagéur à Pa
ris, & fès correfpóndans à la Chine : parTÄuteur des
Lettres Juives, & des Lettres Cabaliftiqucs. Decr.a8.
tu I741.
ietttes d'üri Theologien à M. de Charancy Evefque de
Montpellier à 1' öccafion de fa réponfe à M. 1'Evêque
d'Auxerre . Decr. 1 1. Septemb. 17;o.
£ettres des Fidelles du Marquifat de Saluces envoyées à
Meffieurs les Pafteufs ÉÉÉÉÉ de Geneve, contenan
, tes 1'hiftoire de leur perfecution. Decr. 11.Dec. 16144
I.ettres Hiftoriques contehant ce qui fe paffe de plus impoí
tant en Eufope, & les reflexions neceffairés fur cé fu
jet. Mois d'Avril 1694. Decr. 7. Decemb. 1694.
Lettres Juives, ou correfpòndance Philofophique , Hißo
fjque , & Critique entre un Juifvoyageur à Paris, &c
fe§ correfpondahs eh diwers endroits . Decr. ÉÉjuii;
1741. , & 29. 4pr. 1744. Let
i

Ρ R Ο H I Β I r O R U M. 1 {7
Lettres. Ne repugnate ;j? bono , & hanc fpem , dum ad
verum peryefiitis , alite in animis ; libeiiterque meliora
excipitè, & opinione, ac voto juvate .Seneca de Con
jìSap. ÁÉXÍX. Brevi Bened.XIV. 2. 5.Jan.17 ; I.
ÌLettfes (Nouvelles) de 1' Auteur de la Critique generale de
1' Hiftoire du Calvinifme de Mr. Maimboürg . Decr.
4. Martii £7o9.
f.ertrès Paftorales âddreffées aux Fideles de France, quiÉ
miffent fous la ę; de Babylone. Decr. 22. 1)e-
cemb. 17oo., 12. Martii 17o3., & 4. Martii 1709., .
Lettres fur la religion effentielle à l' homme diftinguiée de
ce qui n'eft que l'aeceffoire. Decr. 28. Julii I742,
ILettres fur les vrais principes de la religion, ou 1'ofi exa
mine un livre intitulé : la Religion effentielle à l'hom
me . Decr. 21. Maii 1745. -

ILettres (Trois) touchant 1'Ètât prefert d'Italie écrites em


1'année 1687. La premiére regarde 1'affaire de Möli
nos, &, des Quietiftes ; la fëconde l'Inquifition , &
l'Etat de la REligion $ iatróiíéííé fegáíäéÜíåíoiiii
que, & les interéts de uelqucs Etats d' Italie. Decr.
17. Jan. 1691., & £ 9. Martii 1692. -

Iieverus Thomas . r. Cl. App. Ind. Trid. - -

Leunclavius, feu LeunclajusJoannes . I.Cl. App. Ind.Trid.


LeufdenJohannes.Philologus Hebraeo-mixtus,') Degre£;*.
una cum Spicilegio Philologico continen- ) Julii
te decem quaeftionum centürias. . ) 1686.,
í-Philologus Hebræus còntinens quæftiones ) &
Hebraicas, quæ circa vetus Teftamentum ) 28. Judi*
Hebræum möveri folent. ) 1742.
+ £-Philologus Hebræo-Graecus continens quaeftiones He
braeo-Græcas, quæ circa novum Teftamentum Græ
cum fere moveri folent. Decr. 28. Julii 1742.
Lexicon Græcum novum. Geneva 1 564. App. Ind. Trid. -
Leydekkerus. Vide Leideckerus.
a Leydis Joannes . I. Cl. Hnd. Trid.
Libavius Andreas. Defenfio, & declaratio Alchimiæ tranf
mutatoriae , oppofita Niçóìáíôïíôérii Expugnationi
virili, & Gaftonis Clavei Apologiae. Decr.`16. De
cemb. 16ος. -

s- Appendix neceffaria fyntagmatis arcanorum Chinni


. £orum. Decr. 18. Maii 16i8. -

1ibellus Apòftölorum nationis Gallicanæ, cum Conftitu


gione facri Concilii Bafileenfis, & Arfefto Curiæ Par
tamcnti fuper Annatis non folvendis. App. lig;$t;1 -
1 ;8 IN D E x L I B R o R U M
Libellus (Aureus de utraque poteftate), temporali fcilicet,
& fpirituali , Somniüm viridarii vulgariter nuncupa
tus,. formam tenens Dialogi, in quö miles, & Cléri
cus de utraque jurifdiétione latiffime differentes intro
ducuntur. Ind. Trid.
Libcllus aureus, quod Idola &c. Ind. Trid.
Libellusexfcriptis vetuftiffimorum Orthodoxorum Patrum
Cypriani. Hilarii , Ambrofii, Auguftini , Hierony
mi, Ifichii, & Pafchafii , de genuiiio Euchariftiae ni<-
. gotii intelleétu, & ufu. Ind. Trid.
Iibef Belial, de confolatione peccatorum . Ind. Trid.
Liber continens doétrinam, adminiftrationem Sacramen
torum, ritus Ecclefiafticos, formam ordinationis Con
fiftorii, vifitationis Scholarum in ditione Principum .
& DD. D. Jg. Alberti, & D. Hulderjci fratrum Ducum
Megapolenfium Gentis Henetae. App. Ind. Trid. .
Liber egregius de unitate Ecclefiae, cujüs author periit in
Comicilio Conftantienfi. Opus Joannis Huf§. App.
Ind. Trid, - , • - -

Liber ms. cujus initium : Por mano de efte Nuncio recivio


fu ÉÉÉ una carta &c. Finis : lo que mas con
yerga al fervicio de Dios, bien de las almas, y re&ta
.. jufticia. Decr. 15. Jan. 1654. -

Iibet Militantis poftulationes páticas, & pias &c. Ind.Trid.


Liber Pfalmorum Davidis cum Cathólicâ, expofitione Ec
clefiaftica , & Cantica ex diverfis Bibliorum locis cum
. eadem expofitiqne. App. Ind. Trid. -

Liber Š . App. Ind. Trid. . _ .


Liberinus Abdias. f. Cl. App. Ind. Trid.
Liberius a Jefu. Vide aJefti .
Liber£ez de 1'Eglife Gallicane. Sive feorfum , ßve cum
... Operibus Petri Pithæi. Decr.3. Jülii 1613.
I.ibretto, che contiene nuove lifte di tutte le arti, che fono
per tutte 1'Eftrazioni, che fi faranno nei prgfenti anni
avvenire, aggiuntevi due lifte generali, che medefi
mamente fervano per qualunqué Eftrazione ; ed in fi
ne una Gabola perli nömi della Luna cqn.alcune Ta
riffe de'prezzi per miglior chiarezza de'giocatori ,
quanto de' prenditori. I)ecr. 28. Maii 1731.
Libri decem Annulorum Veneris. )
- Imaginum Ptolemæi. PP.
— Imaginum Tobiæ. ) Ind. Trid.
- Quatuor Speculorum . ) -

Libri fcripti contra Dietam Imperialem Ratisbonenfem, ápp.


fid.Trid. Licatf
P R O H I B I r O R U M. I 59
Licaula Joannes. 1. Cl. Ind. Trid. - -

Licenteo, feu Licunte9 Clarifto. Lettera fcritta a Ridolfo


Grandini, in cui fieflaminan due luoghi dell'Opere di
- Francefco Maradei. Decr. 11. Jan. 1711.
Liebenthal Chriftianus . Collegium Politicum, in quo de
focietatibus, magiftratibùs, juribus Mújçftätis Rege
Romanorum, iufe Epifcopali, & jure belli traétatuí.
Decr. 3o. Julii 1678.
aLiechtenaw (Conradus) Urfpergenfis. Chronicon. Edi
tionis Argentorati anni 1609. qu& non permittitur niß
ablatis duabus Epiftolis, Parälipomenis, & Poftillis
eiaem editioni infèrtis . Decr. 16. Martii 1611.
Lienhardt Georgius'. Qgdoas Erotematum ex Oétonis
Theofophiâ Scholafticae Traétatibus, publicæ luci, &
concertationi expofita. Decr. 1 5. Junii 1747.
Lightfootus Joannes. Opera omnia , duobus voluminibus
comprehenfa. Decr. 19. Maii 169o.
Ligneus Petrus. Lepidiffima parabola . Ind. Trid.
Limborch Philippus. Hiftoria Inquifitionis, cui fubjungi
tur liber Scntentiarum Inquifitionis Tholofanae. Décr.
19. Maii 1694. - .

—Theologia Chriftiana ad praxin pietatis, ac promo


tionem pacis Chriftianæ unice direéta. Decr. 2. Se
ptemb. 1717.
—De yeritate Religionis Chriftianæ amica collatio cum
erudito Judaeo . IDecr. 18. Decemb. 1749. -

de Limiers Mr. ( Henri Philippe ). Hiftoire du Regne de


Louis XIV. Roi de Francc , & de Navarre . Decret.4.
Decemb. 171. ;.
— Vide Vitringa. -

Linck, feu Lincus Wenceslaus. 1. Cl. Ind. Trid.


Linckens Henricus. Traétatus de jure Epifco- Q
pali . . ) Decr. 1 ;.
—Traétatus de juribus Templorum , cum ) Jan.
difcurfu præliminari de juris Canonici ) 1714. -
'_. origine & auétoritate.
Iin£tor Jacobus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Lindius Stephanus. Epiffölæ monitoriæ, in quibtis cu
ram Religionis ad Magiftratum pertinere, & qua ra
tione Miifa in veteri Écclefia celebrata fuérit, often
ditur . App. Ind. Trid.
Lindoverus Fridolinus. 1. Cl. Ind. Trid.
Lionardo di Capoa. Vide Capoa.
Lipfius Juftus. Orationes oéîo Jenæ potiffimum has; -
u4m?
16o I N n E x L r β R O R U M.
Cum falfum fit has omnes ejus effe. Decr. 7. Septemb.
I 6o9.
— Vide Notæ.
Lipftorpius Daniel. Formatio, & exclufio infrunitae Mo
narchiæ Papalis. Decr. 15. Novembris 1661.
Lifero P. F. Due Prediche Cattöliche, una delle opere buo
ne, 1'altra dςlla giuftificatione , predicate nell' Impe
rial Palazzo di Praga. Decr. 12. Novemb. 1619.
Lifte dell'Arti di tutte`1' Eftrazzioni ridotte per ordine di
... alfabeto. Decr. 1«. Julii 1731.
Lifte [$j? des Chanoines, Curez , Doéteurs, & Ec
ςlefiaftiques feculiers, & reguliers de differens Diocé
{es de 1'Eglife de Frafice, qüi ont declaré qu'ils perfi*
gnt dans leur appel. Decr. 2. Sept. 1717.
1 ifte des Chanoines , Curez, Do&teurs, & Ecclefiaftiques
fkculiers, & reguliers dé la Ville,& du, Diocéfe de Pa
ris, qui ont déclaré qu'ils perfiftent dans lcur appel.
Decr. 2. Septemb. 1717. _
Liftrius Gerardüs. 1. Cl. Ind. Trid. - -

litania Germanorum : hoc eft fupplicatio ad Deum Opt.


Max. pro Germania, habita in celebri quadam Ger
maniæ urbe in die Cinerum. Ind. Trid. , :

Litfich Michael. Declamatio in libelli repudii vicem ho


iernæ Jefuitico-Pontificiae Ecclefiae data. Decr. zz.
, Decemb. 170o. ,
iitteræ Roma datæ ad Do&orem Lovanienfem circa no
vum Decretam, & Breve SS. D. N. Innocentii XII: ad
É; Belgii de Formulario contra Janfenium ; &
Theológi Lovanienfis ad illas refponfio. Decr. Io.
. Maii 1694. · ·· · · · ·
Liturgia, feui liber precum communium, & adminiftratio
nis Sacramentorum, aliorumque rituum, atque cere
.-- Imoniarum Ecclefiae, juxta ufüm Ecclefiae Anglicanæ .
. . l)ecr. 15. Maii 1714. -

ilLiycllo Politicq, o fia là giufta Bilancia, nella quale fi pe


fano tutte le maffime di Roma. Parte I., II., III., e IV.
. Decret. 17. Oäob. 1678. • -

theJiives of Saints colle&éd from authentick records of


' Church Hiftory, with a full account ofthe other Fe
£tivals Ég¤; the year_&c._ Ideft : Vitæ Sanéto
rum colleéta ex authenticis Hiftoria Ecclefigffice monu
mentis, cum pleniori expofitiöne aliarum Feftivitgtum
per annum_," infertis opportunis animadvèrfionibus -
ecr. 14. Jan. 1737. Lob
Odat*

|
PROHIBIT ORUM. • I6y
Lobartus (Joannes ) Boruffus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Lobwaffer Ambrofius . . 1. Cl. App. Ind. Trid.
Loca infignia. Ind. Trid.
Lochandius (Martinus ) Gorlicenfis Silefius. 1. Cl. App,
' Ind. Trid. - -

Loci communes de bonis operibus, & poteftate Ecclefiafti


' ca. Ind. Trid. -

Loci duo ( Francifci Guicciardini).ob rerum , quas conti


nent, grayitatem cognitione digniffimi, exigfius Hi
ftoriariim libris tertio & quartó dolo malo detraóti ,
nunc ab interitu vindicati . Decr. 7. Aug. 16o3.
I.oci infigniores, & concordantes ex utroqueTeftamento ,
. ` ` concinna admodum brevitate recens congefti, Scri
pturam ad varios ufus allegaturis mire commodaturi.
Ind. Trid.
Laci ( Multi integri) facrae doétrinae Veteris & Novi Te
ftamenti ex Hebræa, & Græca lingua in Latinum , &
Germanicum fèrmonem translati I App. Ind. Trid.
Loci 9mnium ferme capitum Evangelii íúí Mat
thæum, Marcum, Lucam , Joánnem. Opus Ottonis
Brunfelfii. Ind. Trid.
Loci utriúfque Teftamenti compleétentes præcipua capita
totius Chriftianifmi. Ind, Trid,
de Locis Theologicis Biffertationes X. Theologi Lovanienfis,
Decr. 13. Apr. 1739.
Locke Mr. (Jean ). Effay Philofbphique concernant l'en
tendement humain, traduit de 1'Anglois par Pierre
Cofte. Brevi Clement. XII. 19. Junii I734.
P- Le Chriftianifme raifonnablé, tel qu'il nous eft re*
préfenté dans 1'Ecriture Sainté. 1, Cl, Decr. 15. Se
ptemb. 1737.
— }(ide Extrait d'un Livre Anglois. -

Lode fopra,li dodici privilegjcoficeffi dalla Santiffima Tri


mitâ alla, Beatiffima Vergine Maria in pnore della fua
;immacolata Concezziofie. Decr. 21. Junii 1711.
Lohetus Daniel. Sorex primus oras chartarum Primi libri .
de Republica Eccléfiaftica Archiepifcopi Spalatenfis
9orrodens, Leonardus MariusTheologafter Colonien
fis in mufcipula captus. Decr. 22. Oäob. 1619.
1.ohner Tobias ' Inftruítio pra&tica de Confeffiofiibus ri
te , ac fruétuofe excipiefidis. Decr. ;. Julii 1718.
LolláííWäìïëï`ÉÉÉ É. -

Lombert Pierre. Les Oeuvres de S. Cyprien traduites cn


Frangois, avec des remarques, & üäe nouvelle ¥.de
• . Cy
τ62, I N D E x L 1 B R O R U M.
S. $ici, tirée de fes écrits. Decr. 27. Septemb. 1672.
Loner Jofue. .1. Cl. App. Ind. Trid. -

Longinus Caefar. Trifiüm Magicum, five fecretorum Ma


gicorum Opus, Decr, 22.IDecemb. 17oo.
diLongobardi Frâncefco. Centuria di Lettere del gloriofo
atriarca S. Francefco di Paola, con alcune Ânnota
tioni. Cum multa falfa, & apocrypha contineat. Dec.
Io. Junii 1659.
Lonicerus Albertus. Triumphi Romanorum, & JefuChrifti
-.
in coelum afcendentis collatio. App. Ind. Trid.
Lonicerus Joannes , 1, Cl. Ind. Trid.
Lonicerus Philippus. I.Cl. App. Ind, Trid.
Chronica Turcica. Donec corrigantur, App.Ind.Trid,
Theatrum Hiftoricum. Vide Hondorffiü§.
Lonigus Michael. Vide Voffius Gerardus.
Eopez de Baylo (Joannes). Juftificationes motivorum,
tam juris, quam faéti, quibus Regia Audientia move
ri debet ad procedendum ad occupationem temporali
tatum, & bannimentum contra Epifcopum Alguaren
fem D. Antonium Nufco, Decr. II. }; 1641. , &
18. Dec. 1646.
Lopez Juan Luis. Difcurfo Juridico-Hiftorico-Politico en
defenfa de la jurifdicion Real, iluftracion de la provi
fion de veynte de Febrero del afio 1684. Decr. 19.
Maii 169o.
Lopez Royo ( Pietro Maria). Dialogo della bellezza, o
arte di ben fervirfi delle fineftre 3j. anima. Decr.2.1.
Jan. 1732.
Loquaeus Bertrandus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
de Lorea Antonio. Epitome de lăprodigiofa vida, virtudes,
y admirables éfcritos de la Venerable Madre Hipolitâ
de Jefus y Rocaberti. Decr. r. Decemb. 1687.
Loredano Giö. Francefco. Novelle amorofe. Decr. 9. Fe
bruarii r683. -

diS. Lorenzo Francefco. Breviffimo Compendio dell' Indul


genze, gratie , privilegii, & effentioni conceffe da'
Sommi PontcficiTal S. Ordine della Santiffima Trinità
della Redentione de' Schiavi. Decr. Io. Apr. I 666.
-Compendio della Vita miracolofa de'Santi Giovanni
de Matha, e Felice Valefio, con una breviffima dichia
ratione delle facre Indulgenze. Decr. Io. Apr. I 666.
—Compendio delli privilegii, gratie , & Indulgenze da'
Sommi Pontefici conceffe all'Ordine, & Archiconfra
ternita del Rifcatto, alla quale è unita la Conftatej;cll2
t

!
P R o H 1 8 I r O R U M. 163
della Madonna del Rimedio. Decr. 13. Apr. 1666.
ILorichius (Gerhardus) Hadamarius. 1. Cl. Ind. Trid.
— Racemationum libri tres de Miffa publica prorogan*
. da. App. Ind. Trid,
Lorichius (Joannes) Hadamarius. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Lorichius (Reinhardus) Hadamarius. 1. C/.TInd. Trid.
de Lorraine (Frangois Armand) Evêque de Bayeux,. Mande
ment`conténant le jugement , qu'il a porté fur diffe
rentes Propofitions, qui lui ont été denoncées. Decr.
14. Julii 1723. -

— Ordonnance, & Inftruétion Paftorale portant conda


mnation de deux libelles intitulez, 1'un : Inftruétion
en forme de Catechifme au fujet de la Conftitution
Unigenitus 5 l'autre : Inftru&tion Theologique pour
fervir de réponfe à un libelle intitulé: Entrétién fami
lier au fujgt, de la Conftitution Unigenitus . 1714.
Decr. 13. Febr. 172 ;.
Loffius Lucas. I. Cl. Ind. Trid.
— Alcuini Abbatis Turonenfis de fide fan&tæ. & indivi
guae Trinitatis libri tres commentario íiiüÄráti IInd.
Trid.
Lotichius ( Chriftianus) Heffus. I. Cl. Ind. Trid.
Lott9 fpirituale per le povere anime del Purgatori9 molto
bifognofe di Chriftiano foccorfo. Decr. 18.Julii 17o3.
I.ovanienfis ( Antiquæ Facultatis Theologicae ) qui adhuc
per Belgium fuperftites funt difcipulî, ad eos, qui ho
die Lovanii funt, Theologos, de declaratione facrae
Facultatis Theologicæ Lövanienfis recentioris circa
Conftitutionem Unigenitus, Decr. 17. Maii 1734.
Lovvigni. Vide Bernieres.
de Loyfèleur, alias Willerius Petrus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
• Lubbertus Sibrandus. De Papa Romano: Réplicatio ad de
fenfionem tertiae Controverfiae Roberti Bellarmini fcri
ptam a Jacobo Gretfero . Decr. 12. Decemb. 17oo.
— Et cetera ejufdem Opera gmnia. Decr. Io. Maii 1757.
Lubicenfis Joarínés. De Antichrifti adventu, & de Meffia
Judæorum . Ind. Trid.
Lubieniecius Stanislaus. Hiftoria Reformationis Poloni
cae , in qua tum Reformatorum , tum Anti-Trinitario
rum 9rigo , & progreflus in Polonia narrantur. Decr.
27. Maii 1687.
de Luca Carolus Antonius. Praxis judiciaria in Civilem , &
$iginalem divifa. Donec corrigatur. Decr. 2. juiii
I 686.
Lucar
i
]- }
164 IN D Ex Lr£ Ro Ru M
Lucar ( Cyrille ) Patriarche de Conftantinopfc . Lettres
anecdotes, fa confeffion de foy, avec des remarques.
Concile de Jerufalem tenu contre lui, avec un examen
de fa do&trinc. Dec. 21. Jan. 17. 1.
Lucas (Joannes) Veronenfis. Strena veritatis amatoribus
pro veritate defendenda, anno præcedenti multum
impugnata , nullis annis expugnanda 5 oblata primi
anni i68o. Decr. 26. Junii 168f.
Lucas Mr. La perfeétion du Chrétien traduite de l'Anglois.
Decr. 22. Maii 174;.
fucatellus Petrus. Conjurationes potentiffimae, & efficaces
ad expellendas, & fugandas aereas poteftatcs. Decr.
4. Decemb. 17. y.
Lucerna Auguftiniana, qua breviter, & dilucide declara
tur coficordia , & difcordia, qua duo nuper ex DD.
Doétor. S,Theol. Duacen. conveniunt, aut recedunt a
ceteris hodie S. Auguftini difcipulis. Dec.13. Apr.1654.
laLucerna di Eureta Mifófcolo. Vide Pona £;:% -

Lucianus Mantuanus. Annotationes in D. Joannis Chryfo


ftomi in Apoftoli Pauli Epiftolam ad Romanos Com
mentaria.Ind. Trid. - - - -

Lucianus Samofatenfis.De morte PeregriniDialogus.) Ind.


Philopatris : Dialogus. ) Trid.
Lucius Ludovicus. Hiftöria Jefuitica. Decr. 18. Dec. 1646.
Lucrezio. Vide Marchetti.
Luéta Chriftiana. Ind. Trid.
£udecus, feu Ludtke Matthæus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Ludovici Imperatoris Liber contra facras Imagines. Ejus
nomine confiäus. App. Ind. Trid. -

Ludovicus (Laírentius) Leobergenfis. I.Cl. App.Ind.Trid,


Ludus Pyramidum. Ind. Trid.
Luitholdus Waremundus. 1. Cl. Ind. Trid.
de Lukawitz Joannes. II. ci. Ind. Trid. -

Lumbier Raymundus. Obfervationes Theologicae morales,


circa Propofitiones ab Innocentio XI. nec non circa
alias ab Alexandro VII. damnatas. Decr.* 5.Jan. 1684..
lcs Lumieres (Nouvelles) politiques pour le gouyernement
de 1'Eglife ; ou 1' Evàngile nouveau du Cardinal Pala
vicin.T Decr. 18. Maii 1677. -

Lundorpius Michael Gafpar. Bellum fexennale CivileGer


manicum, five Annalium, & CommentariQrum, Hi:
ftoricorum de ftatu Religionis, & Reipublicæ libri
duo. Decr. 17. Decemb. 1 643. . • - •
Luoghi (Alcuni impörtanti) tradotti fuor delle Epiftolcla
t1ta&
P R O H I B I r O R U M. τ6;
tine di M. Francefco Petrarca, con tre fonerti fugi, e
xvIII. ftanze del Berna avanti il xx. Canto. Ind. Trid.
Lupacius Procopius, I, Cl. 4pp. Ind.Trid. -

1Lupano Otto . Torficella: Diálogo delle Statue, Demonj.


Spiriti. Ina. Trid. - ... -

Lupulus Henricus. 1. Cl. Ind. Trid. -

Lupulus Sebaftianus. I. Cl. App. Ind. Trid.


Lufcus Hermanaus. I. Cl Ind. Trid.
Lufininus Euphormio. Vide Barclajus Joannes .
Lufitanus Amatus. Curationum medicinalium Centuriae. •
Donec expurgentur. App. Ind. Trid.
Lutherus Martinüs. 1. C/. 'É, Trid.
Lycofthenes Conradus. 1. Cl. Ind. Trid. -

s -£ggiorum, ac oftentorum Chronicon, App. Ind;


/tza.
s-Theatrum vitæ humanae . Vide Zuingerus.
Hyfmaninus, feu Lifmaninus Francifcus. ?. cl. Ind. Trid.
£yftgnius G£5rgius. 1. Cl. App. Ind. Trid,
Lyttichius Albèrtus. 1. Cl. App, Ind. Trid.

I, Mac
~)----------~--~~~~ ~~~. --------- »
{Pr o H f B 1 r ο R U M. w 67

M.
'M /[Acchiavellizatio, qua unitorum animosJefuafter qui
dam diffociare nititur . Decr. 16. Martii 161 I.
JMacedo Francifcus a S. Auguftin9. Azymus Eucharifticus,
five Joannis Bona doétrina de ufu Fermentati in Sacri
ficio Miffae examinata, expenfa, refutata. Donec cor
rigatur. Decr. 1. Octob. 1673. '
Macer Gafpar. I. Cl. App. Ind. Trid.
Μachiavellus Nicolaus.Ti. Cl. Ind. Trid.
Machumetes, feu Mahometes, Alcoranus. Editionis Ba
fìlea 1543., 1 5 ;o., & aliarum editionum , in quibus im
Pia §£j, , & Annotationes habentur. Ih, vulgari
autem linguâ nom habeatur, niß ex conceffione Inquifito
fum. App, Ind. Trid. -

Machumetis'Saracenorum Principis, ejufque Succefforum


vitæ, ac doótrina, ipfeque Alcoran. His adjunétæ funt
confütationes multorum , una cum Martini Lutheri
præmonitione, & præfatione in Alcoranum. App.
Ind. Trid. - - -

: Mackbray Joannes, 1, Cl, App. Ind. Trid.


e laMadre de Dios Francifco. ÉÉ, limpio Auftral con
tra las Manchas del Prado. Decr. 22. Junii 1665.
Mæcardus Georgius , Vide Meckard.
Maeftlinus Micháel. I. Cl. App. Ind. Trid.
de Maets Carolus. Sylva quæftiöfium infignium Philologiam,
antiquitates, Philofophiam, petiffimum vero Theolo
• giam fpe&tantium. Decr. zo. Novemb. 1663.
Magdeburgenfes Centuriae. Vide Hiftoria Ecclefiaftica.
Magdeburgenfis . ( Civitatis ) publicatio Litterarum ad
omnes Chrifti Fideles ann. 1; yo. Ind. Trid.
Magdeburgius Joachimus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Μageirus Joannes. Vide Magirus.T *-

Magendeus Andreas. Anti-Báronius Magenelis, feu ani«


madverfiones in Annales Cardinalis Baronii. Decr. 29.
ug. I69o. -

Magííííííío Maria. Compendiofo ragguaglio della


vita, morte, e Monifteri della Madre D. Orfola Be
nincafa . Decr. 19. Junii 1674.
-Vita della Madre Orfola Benincafa, Decr.19.Septemb,
I 679.
AMaghcn David & Abraham, breve difcorfo , e cor;
L 2. diofà
{68 I N o E x L 1 8 R O R U M.
diofa efaminatione della natura e proprietà di quefka
antichiffima mcdaglia, eftratto dal Libro fopra?ciò di
Don Angelo Gabriclle Anguifciola. Decr. 13. Martii
I 62. I.
- Prohibetur etiam omne, hujufmodi Numifma , & man
datur, ut qui illud habent, ad S. Officium deferant.
Decr. 16. Martii 162. I. -

Magica , feu mirabilium Hiftoriarum de fpe&ris, & ap


paritionibus fpirituum . Item de Magicis, & Diaboli
¢is incantationibus libri duo. Decr. 3. Aug. 1656.
Magirus, feu Mageirus (Joannes) Praepofitus`Stutgardia
nus . 1. Cl. App. Ind. Trid.
Magnante Gio. Batíifta. Nuova Novena di S. Anna Ma
Tdre della gran Madre di Dio. Decr. 19.Septemb. 1679.
1
.Magnus Valerianus. Apologia contra impofturas Jefuita
rum. Decr. 13. Jan. î665. -

Mahometes. Vide Machumetes.


Mahufius Johannes. Epitome Annotationum Erafmi in mo
vum Teftamentum. D9nec corrigatur. App.Ind. Trid.
Majer Georgius Andreas, Vide Rieiiìerus.
Majerus Michael. Symbola aureæ menfae XII.Nationum.
Decr. 11. Decemb. 1624. - -

A-Verum inventum, hoc eft munera Germaniæ ab ipfa


primitus reperta, & reliquo orbi communicata. Decr.
i I. Apr. 1618. • -

Maignan Emanuel. De ufu licito pecuniæ Differtatio Theo


ogica. Decr. 4. Decemb. 1674.
Maimbourg Louis. Hiftoire de la decadence ) Decr. ¤· .

de l'Empire après Charlemagne. ) Maii


— Hiftoire du É
Schifme d'Occident. ) 168o.
— Hiftoire du Lutheranifme. Decr. 11. Decemb. I 68o.
-Traité Hiftorique de l'établiflement, & des préfgga
tives de 1'Eglifë de Rome, & de fes Evefques. Brevi
Innoc. XI. 4. Junii 1685. - -

— Hiftoire du Ponrificat í: S. Gregoire le Grand. Brevi


Innoc. XI. 26. Febr. 1687.
Maimonides R. Mofes. De Idololatria liber, cum inter
retatione latina, & notis Dionyfii Voffii. Decr. 7.
É 1718. - -

IMainardus (Auguftinus) Pedemontanus, 1.Cl. Ind. Trid.


IMainus Lucas. TI. Cl. App, Ind. Trid. -

Μajolus Simon. Colloqüiorum , five dierum Canicularium


continuatio. Quæ tamen falfo ei adfcribitur. Donec
corrigatur, DÉ¢r. x6, Majuiiì6ai, •* • *

Majo£
pr o H 1 s t ro Ru M a . • x6g
1Major Georgius. 1. Cl. Ind. Trid. . .
—–vitæ pátrum in ufum Miniftrorum verbi, cum praefa*
tione Martini Lutheri. Ind. Trid.
Major (Joannes) Poeta. I. Cl. App. Ind. Trid.
Me Maire, feu Marius Joannes. 1. C!. Ind.Trid.
Malavâîle Francefco. Pratica facile per elevare 1'anima alla
contemplatione , tradotta dal Francefe in Italiano.
Parte I., e II. Decr. I. Apr. 1688.
—Lettre à Mr. l'Abbé de Forefta-Colongue Vicaire Ge
neral de Mr. 1'Evêque de Marfeille. Decr. 17.Jan. 17o3.
Maldonatus Joannes. Vide Codognat. '
Malebranche Nicolas. Traité de la nature, & )
de la grace.
— Idem : derniere edition augmentée de plu- }
fieurs eclairciffemens .
»-— Lettres touchant celles de Mr. Arnauld. ) ID -

•— Defenfe de l'Auteur de la Recherche dela ) jf. #.


verité contre 1' accufation de Mr. de la ) Â -

Ville. 5 169s.
-Lettres à un de fes amis, dans les quelles }
i! répond aux Reflexions }jffj ues , )
& Theologiques áe Mr. Arnauld fur le }
Traité de ld Nature , & de la Grace . -

-De inquirenda veritate libri fex , in quibus mentis


humanæ natura difquiritur . Decr. 4. Martii 17o9.
-Entretiens fur la Metaphyfique , & fur la ) Decr. 1 ;.
Religi9n. ) Jan.
-Traité de Morale, Premiere Partie. ) 1714.
Maler Wolfgangus. 1. Cl. Ind. Trid.
de Malefcot Š. I. Cl. App. Ind. Trid.
Malefpini Celio. Ducento Novélle. Decr. r6. Martii 161r:
Malfi Tiberio . Riffeffo dell' huomo interiore. Decr. 29,
Novemb. 1689.
Malleolus,vulgo Hemmerlin(Felix)Tigurinus,i.Cl.Ind.Trid.
Manaffei Paolo. Paradifo interiore Tovero Corona fpiri
tuale , nella quale con trentatre effercitii fi pratticano
tutte le virtú per arrivare alla perfettione. TDecr. 19.
Novemb. 1689.
Manchettus Antonius. Flores aurei ex variis in Ecclefia
Doétoribus , & ex Catechifmo breviffime excerpti.
Decr. 7. Febr. 1718.
dc Manentibus Carolus Antonius. Tra&atus de poteftate jti
rifdiétionis, feu de regimine animarum, âc de jurifdi
&ìionc contentiofa. Decr. 4. Martii 1739,
V. 3 IMa*

17o IN D Ex L1 B RO RU M
Manettus Jannotius. De Dignitate,& excellentia hominis
libri IV. Donec emendéntur. App. Ind. Trid.
Manfredi Fulgentiq.Apologia , overo difenfigne fpprala
riformatione dell' Ordine fuo , contra quelli, che fot
to pretefto di riformare, lo difformano. Decr. 16. De
cemb. 16o$. -

Mangetus Fraficifcus. Traótatus Philofophico-Theologi


çus de loco. Decr. 18. Junii 165 I.
dellaManiera di converfare con Dio , aggiuntevi algune ne
ceffarie rifieffioni. Opera tradottä dal Francefe. Decr.
4. Decemb. 171$. i • • • * -

Manig;
rid.
âi teneré á infegnare i figliuoli Chriftiani. Ind.
Maniera divota da pratticarfi verfo {a Serafica Maria Mad
dalena de' Pazzi Carmelitana, in cinque Venergi , in
. memoria de' cinque più fegnalati regali fatti da Dio
*' alla detta Santa. Decr. Io. Septemb. f688.
Maniere (Seconde) d' onguent à là brulure. Decr. zz. De
cemb. 17oc. - -

ManliusJoannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.


du Manoir Abbé. Defenfe dés deux Brefs de N. S. P. le Pape
Innocent XII. aux Evêques de Flandre, contre le Do
&teur Martin Steyaert. [Decr. I 1. Martii I7o4.
Mantelius Joannes. 1. Cl. Ind. Trid.
Manter Joannes. 1. Cl. Ind. Trid.
Mantzius Felix. 1. Cl. Ind. Trid.
Manuale Catholicorum. Vide Charitopolitanus. -

Manuale Catholicorum , feu breve Compendium verae ,


antiquiffimae , & Catholicæ do&trinæ, in quo præcipua
Chriftianæ Religionis capita ex folo Dei verbo perfpi- •
cue explicantur I Decr. i6. Martii 161 1, -

Manuale Confraternitatis S. Jofephi Patriarchæ, in Templo


PP.Carmelitarum Difcalceatorum ereétæ Viennae Au
ftriae anno Jubilæum praedicente. Decr. 14. Apr. 1682.
Manuduétio ad univerfum Jus Civile, & Canonicum, con
tinens D. Benediéti Carpzovii Methodum de ftudio .
ÉÉ re&e & feliciter inftituendo: Danielis Keyfers
iftoriam Juris Civilis : Nucleum Inftitutionum :
Ceorgii Bruckfulbergii Memoriale juridicum : Joh.
Serpilii compendiofam juris Canonici, & Civilis de
linéationem : generaliâ utriufque juris Axiomata.
Decr. 3o. Julii Î678.
Marbachius Joannes. i. Cl. Ind. Trid.
Marbachius Philippus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
- -
M.
c Mar*
PR o H 1 8 1 r ο R U M. I7t
de Marbais Nicolas. Supplication, & Requête à l'Empereur,
aux Roys, Princes, Eftats, Republiques, & Magi
ftrats Chreftiens, für les caüfes §' affeimblér un Cön
cilegs;i! contre Paul Cinquiefme. Decr. 28. No
vemb. I 617. - - -

de Marca Petrus.' De Concordia Sacerdotii , & Imperii, feu


de Libertatibus Ecclefiæ Gallicanae. Decret. 1 1. Junii
I 642. - - -

—É Editionis Stephani Baluzii. Decr. 17. Novemb.


I 664. - • - . • • • •

— Epijîola D. Hyacintho Mefades Archidiacono Empo


rifafio Ecclefiae Gerundenfis. Decr. 18. Decemb. 1646;
Mar#; ( Reinholdus ) Weftvalus .
7"id. -
I. Cl. App. Ind.
Marcellus (Joannes) Regiomontanus. 1. Cl. Ind. Trid.
íîåíåíÉÉÉÉÉSáììáíôïíô§. Jofeph Sponfi Virginis in
utero afferta. Decr. 19. Martii 1633. -

Marchetti Aleffandro %äåéí tradotto dal tefto Greco


in Rime Tofcane. Decr. 12. Junii 1712.
— Di Tito Lucrezio Caro della naturâ delle cofe libri
fei tradotti . 1. Cl. Decr. 16. Novemb. 1718.
Marchinus Philibertus. De Sacramento Ordinis. Donec
|
corrigatur. Decr. 18. Pg;
I 646. a•

-Bellüm Divinum effufe, ac diligenter explicatum ;


hoc eft de obligationibus Epifcopórum, ac Parocho
rum , de Sacramentorum adminiftratione , de fecula
ris Magiftratus poteftate, de valore Teftamentorum.
Donec corrigatur. Decr. 18. Decemb. 1646.
Matcus Ephefinüs. I. Cl. Ind. Trid.
Mardeley Joahnes , I. Cl. Ind. Trid. , - - -

Mardojai de Abraham de Soria. Osacion Panejirico-do


&trinal fobre la mala tentacion. Decr. 14. Apr. 37* $.
Mare liberum, five de jure quod batavis competit ad Indi
cana commercia . Decr. 3o. Jan. f61o.
Marefius Samuel. Opera omnia , Decr. 3o. Julii 1678.
Margarita Paftorum. App. Ind. Trid. - _ -

deS. Măria Gabriel. íiaí de las fiete Miffas del Sefior


S. Jofeph en reverencia de fus ficte dolores, y ficte go
, zos. Decr. 9. Febr. 1683. ' .
aS. Maria Sigifmundus. De Officio immaculatae Conceptio
nis Deiparæ antiquiffimo , & devotiffimo , recens per
Anonymum corre&to, & Lucenfibus typis edito , ob
. fervationes. Decr. 14. Apr. 1682.
Marialcs Xantcs. Controverfia Prolegomena adverfusNo
I4 WatQ*
f7z 3 N D Ex LIB Ro RU M
vatores. Pr«fixa Tomo I. Bibliothecae Interprermm
Theologiae D. Thomæ Aqui
ad univeyfami Summam1661.
natis. Decr. zo. Junii
Mariana Gio. Difcorfo intorno, a'grand'errori , che fono
nella forma del governo dc' Gcfuiti. Decr. 1 1. Apr.
I 62.8.
dc S. Marie Ruppé Cherubin. La veritable devotion à la Me
re de Dieu établie fur les principes du Chriftianifime,
divifée ea trois parties. Donec corrigatur. Decr. 17.
Apr. 17oI.
Marin ( Joannes ) Oconenfis. Theologia $peculativa, &
Moralis. Decr. §. Julii 1718., & 18. Julii 1729.
MarinQ Gio. Battifta. L'Adone. Poema. ) Decr. 4.
-Gfi Amori notturni. ) Febr. 1617s
-I Baci. -

-Jl Camerone, prigione horridiffima in )


Napoli. )
- Il Padre Nafo. ) Decr. rr
— La Prigionia in Torino. - \ *jj;;*
-Ragguaglio de'
*-Soîétto"per 1: coftumi della del
inondazione Francia
Tebro a )) Å •

i
-
Roma, cujus initium : Foiti Città d'ogni )
Città Fenióe. } 1
.
— I Traftulli Eftivi. } .
.
-— Il Duello amorofo. ) Decr. t7. !
- La Lira. ) O£tob.
- Venere Pronuba. ) I 678. -

Ind.Hieronymus,
Marius Trid. qui & Hieronymus Maffarius. t.Cl.
v.

Marius Joanncs. Vide Maire.


Markiewicz Joannes. Scandalum expurgatum )
in laudem Inftituti Societatis §£ ) Decr. 24.
-Speculum zeli a peffimis ad exemplar ma- ) Novemb.
litiæ contra facros Canones, & jurifdi&tio- ) 165 ;.
nem Ecclefiafticam elucubratum .
*- Veritas bonae vitae, ex occafione occu- ) .
atæ hæreditatis Iároslavienfis, Patri- )
us Societatis demonftrata. ) Decr. 4.
*-Summus Pontifex Innocentius X. de ) Decemb.
duplici Inftituto Societatis , ejufque ) 1674.
Conftitutionibus , & declarationibus ) *
interrogatus. -

IMarloratus Auguftinus. 1. Cl. App. Ind. Trid.


AMarnixius, feü de Marnix ( Philippus) Dominus de S. Al
degoada. I.Cl. App.Iiid.Triâ. Ma
PRO H 1 81 r OR U M. τ7;
Maroldus ( Ortolphus) Francus. 1. Cl. Ind. Trid.
Marot Clemens. TI. Cl. Ind. Trid.
Marquardus Johannes. De Jure Mercatorum , & Com
merciorum fingulari , libri IV. Donec corrigantur.
Decr. zo. Novemb. 1663.
Marraccius Hippolytus. Alloquutiones pacifi- )
cæ pro immaculata Deiparæ Virginis Con- }
ceptione.
s-—Excufatio pro libello prænotato : Fides )
Cajetana ; ac pro Opere infcripto : Caje
tanus triumphatus , ac triumphator in
controyerfia
ginis Mariae.Conceptionis Beatiffimæ Vir- £};3.
1667 •

~Magifter a difcipulo edoélus in caufa


Conceptionis Beatiffinae Virginis Mariæ .
- Meditamenta circa Bullam Alexandri
nam , feu Alexandri VII. in favorem Dci
paræ Virginis ab originali peccato praefer
vatæ editam.
Marfilius de Padua. J^ide Menandrino.
Marftaller Chriftophorus. 1. Cl. App. Ind. Trid... -

Marta Do&tor ( Horatius ). Traótátus de Jurifdi£tione


per, & inter Judicem Ecclefiafticum, & fecularem
exercenda. Decr. 3. Julii 1613.
Marti y Viladamor Francifco. Defenfa de la auétoridad
Real en las Perfonas Ecclefiafticas del Principado de
Catalufia . Decr. i8. Decemb. 1646.
NMartin Francifcus. Reflexiones ad nuperrimam declara
tionem Do£toris Hennebel. Décr. 1 1. Martii 1704.
*- Nodus in fcirpo quæfitus a Moliniftis, fi- )
ve Motivum juri§ in caufaThefis Lovanii ) Decr. 12.
defenfae ;. Martii 1712. ) Junii
-Alterum Motivum Juris contra Patres So- ) 1712.
cietatis, ac eorum patronos, & affeclas. )
~Tertium Motivum Juris contra Pa- )
tres Jefuitas, & cæteros Moliniftas. ) Decr. 29.
-Quartum Juris Motivum contra Theo- ) Novemb.
lógos Societatis, & cunétos eis adhæ- ) 1712.
rentes .

Martinez Joannes. Vide Vulpes Joannis Martinez.


Μartinez Martinus. Hypotypofes Theologicae ad intelli
ggndos facræ Scriptüiæ féjfus, Nifi fuérint ex impreffis
ab anno 1 *81. App. Ind. Trid.
Martiniko. i. Ci. fî 2Trig,
+
Marti
174 ' IN DEx L 1 2 RO R U M
Martinius Matthias. Lexicon Philologicum, præcipue Ety
mologicum , & facrum. Decr. i1. Aprilis 1318.,
8. Martii I 662. - — .
— Epitome facras Theolggiae. Decr. 14. Jan. 1737.
Martinus Eucharius. Epiftöla ad Matthiam Hoeneg Co
mitem Lateranenfem. Decr. 16. Martii 1621.
Martius Wolfgangus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Martyr Petrus . Vide Vermilius.
de Marzilla Petrus Vincentius. Decreta Concilii Tridentini
ad fuos quæque titulos fecundum Juris methodum re
daéta, adjufi&tis declaratignibus auétoritate Apoftoli
ca editis . Decr. 49. Aprilis , & 6. Junii 161 r. ` '
Mafius Andreas. Jofuae Ifiiperatoris Hiftoria illuftrata,
atque explicata. Donec corrigatur. App. Ind. Trid.
Maffimo da Monza. Vide Monzá. .
Maffonius ( Robertus ) Anglus. I. Cl. App. Ind. Trid. .
Maffonus Papirius . Libri fex de Epifcopis Urbis, qui Ro
manam Ecclefiam rexerunt. Donec corrigantur. App.
Ind. Trid. - -

— S.Agobardi Epifcopi Lugdunenfis Opera. Donec corri


gantur. Decr. 16. Decemb. 16o5. • •

Maf$uccio Salernitano . Le cinquanta Novelle , intitolate


il Novellino. Ind. Trid. -

Maftelloni Andrea. Effercitio di ringraziamento. Vide


Solazzi .• -

von Maftricht Gerardus. Antonii Auguftini de emendatione


Gratiani libri duo , quibus Hiftoriam Juris Ecclefiafti
ci praemifit, & notas fubjupxit . Decr. 7. Febr. 1718.
Matliefius Lauréntius. I. Cl. App. Ind. Trid.
Mathieu M. F. Abbregé de l'anicienne, & celefte doétrinc
de Sainët Auguftin , & de toute l'Eglife touchant la
Grace. Decr. 3. Apr. 1669. - -

del Matrimonio de' Preti, e delle Monache. Ind. Trid.


Matthaeus Antonius. Collegia Juris fex, unum fundamen
torum Juris, alterum Inftitutionum , tertium , &
quartum earumdem 5 qüintum Pandeétarum , fextum
Codicis . Decr. 11. Junii, 1641., -

Mat; [Joanncs] Schmalchaldenfis. 1. Cl. App. Ind.


raal.

Matthæus Petrus. Septimus Decretalium: Conftitutionum


Apoftolicarum poft Sextum, Clementinas, & Extra
vagantes continuatio. Decr. 3. Julii 1623. -

Matthæus Weftmonafterienfis. Flores Hiftoriarumi. Edit.


Londini I 573. Donec emendentur. Ind. 4Pp. T£; -

at*.
PR OHI B I rO RU M. 17;
Matthew Thomas. 1. Cl. Ind. Trid.
Matthias Chriftianus. Theatrum Hiftoricum. Decr. Io. ,
Junii 1654. -

-Collegium Politicum, juxta methodum Logicam con


ęriptiim. Decr. 2. Decemb. I 621.
Maurocénus Andreas. Hiftoria Veneta ab anno 1 ; 11. ufque
ad annum 161 5. Donec corrigatur. Decr. 12. Decemb.
I 62.4.
Maurus íaximilianus . 1. Cl. Ind. Trid.
Maximes Chrétiennes fur le devoir de parler en faveur de
la verité. Decr. 2. Sept. 1717.
Maximes des Princes, & eftats fouvcrains. Vide Interefts.
Mayerus Jo. Fridericus . De Pqntificis Romani ele&tione
liber commentarius, cum duarum Differtationum ap
pendice . Decr. 21. Decemb. 17oo.
de Maynard Gerardus. Illuftres controverfiae Forenfes fecun
dum Juris Civilis Romanorum normas in SenatuTho
lofano decifae, e Gallico fermone in Latinum transla
tæ, & additionibus, ac Corollariis auétæ a Hierony
mo Bruckner. Cum multa falfa Auâor, & Bruckne
rus affirment . Decr. 4. Febr., I 647, . .
Mayou Jóannes Baptifta. Quaeftio Theologica. Qua eß
circumdata varietate. Pfal.44. Thefe§, quaS tuefi
conabitur Claudius Francifcus Monnier 16. Septem
bris 17o7. in Sorbona. Decr. 26. Oétob. 1707. ,
Mazure Nicolaus. Nudae Veritati. $£? Theologica :
Qu4nam eff columna veritatis. efes, quas tuefi co
nabitur Jóannes de Boeffel die 16. Novembris 1673. in
Sorbona. Decr. 4. Decemb. 1674. -

Mazzius Carolus. Mare magnum Sacramenti Matrimonii.


ecr. 11. Decemb. 17o6. -

Mead Richardus. Medica facra, five de morbis infignio


ribus, qui in Bibliis memorantur, Commentarius.
LOecr. 1 1. Martii 1754. -

Meazza Girolamo. Nove Martedi in honore di S. Anna ,


, Decr. 1 *. Jan. 1684. . - -

IMechlinienfis Jacobus Archiepifcopus. Ediétum, cujus ini


tium : Notum facimus, quod cum circa publicatio
nem Bullæ Urbani VIII. Finis : Datum Bruxellæ die 19.
Martii 1651. J. A. M. V. Decr. I f. Maji 16; I.
P- Rationes ob quas a promulgatione Bullæ, qua profcri
bitur liber, Cui titülus : Cornelii Janfënii Epifcopi
Iprenfis Auguftinus, abftinuit, ex mandato Regio Suae
Majeftati §xhibitæ, e Gallicó in Latinum träfislatæ.
1Pecr. II. Maii 165i. Mge*
z76 I N D E x L r B R o R U M.'
. Meckard, feu Mæcardus Georgius . I.Cl. App. Ind. Trid.
de Mcdiatofis Jefu Chrifti hominis Divinitaté, æqualitate
que libellus. Item de reftauratione Ecclefiæ Martini
Cellarii, cum Epiftola præliminari Fabricii Capitonis.
App. Ind. Trid.
Medicina Animae . Ind. Trid.
Medicina Animæ 3%
fanis fimul, & ægrotis inftante mor
te. App. Ind. Trid.
Medicina Å£ tam his É fitma, quam qui adverfa
corporis valetudine præditi funt, in mortis agone, &c
extremis his periculofiffimis temporibus maxime ne
ceffaria. App. Ind. Trid.
IMedina íú. Apologia Joannis Feri, in qua Lxyir.
loca Commentariorum in Joannem , quae Dominicus
Soto Lutherana traduxerat, ex facra Scriptura , San
étorumque doétrina reftituuntur . App. Ind. Trid.
Mediolanenfis Julius Apoftata , I. Cl. £? Trid.
Meditationes, & precatiónes piæ, admodum utiles, & ne
ceffariae pro É tum confcientiis, tum moribus
eleétorum . Ind. Trid.
.
Meditationes [in Orationem Dominicam faluberrimæ ac
fan&iffimè] ex libris Catholicorum Patrum feleétæ.
Ind. Trid.
3Meditationes Κ Patrum] quibus Dominicae paf
fionis myfterium explicatur, átque hiftoria de paffio
ne Chriftiexpenditur. App. Ind. Trid.
Meditazione da farfi quando ?dice la Corona della Ma
onna . Decr. 3. Apr. 168¢.
Megander [Gafpar] Tigurinus. I. Cl. Ind. Trid.
Meglin Mattinus. I. Cl. Ind. Trid.
Mejerus Juftus. Juris publici quæftio capitalis: fintne Pro*
teftahtes Jure Cæfareo Hæretici, & ultimo fupplicio
afficiendi. Decr. 9. Maii 1636.
Meifterus Joachimus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Melánchthon Philippus. t. Cl.Ind. Trid.
—Sententiae fanótorum Patrum de Cœna Dominica.
App. Ind. Trid.
Melander Dionyfius. I. Cl. Ind. Trid. -

Melander Otho. Jocorum, atque feriorum tum novorum,


tum feleétorum, atque memorabilium Centuriæ ali
qu9t. Pecr. 16. Decemb. 16Qy. . . . -

Melander Philoxenus. A&tio perduellionis in Jefuitas Sa:


cri Romani Imperii juratos hoftes. Decr. 23. Auguffi
I634. -

3 Melan
.

I) R o H I 8 1 r O R U M . * w7?

AMelangæus Hippophilus.Theologiæ Compendium.) Ind.


—EXpofitio in Evangelium Mätthæi. ) Trid.
Melguitius Dominicus. I.Cl. Ind. Trid. -

ÉÉ. Chriftophorus. 1. Cl. Ind. Trid.


Μelifander Gafpar. 1. C/. 4PP. Ind. Trid.
Meliton. L Apqcalypfe de Meliton, 9μ reyelation des my
fteres Ceiiobitiques. Decr. 31. Martii 1681. -

Melvil Jacques. Memoires Hiftoriques contenant plufieurs


evenemens tres-importans. Decr. z6. Oítob. I7o7.
Memoire dans le quel on examine fi 1'appel interjetté au
futur Concile General de la Conftitütion Unigenitus
par quatre Evêques de France, eft legitime & çanoni
que . Decr. 2. 9.Julii 1712, -

Memoire d'un DQ&teur en Theologie adrefsé à Meffei


neurs les Prelats de France, fufla répopfè d'un Theo
όgien dgS PP. Benediétins à la lettre de 1' Abbé Alles
,
mánd. Decr. 2. Junii I7oo.
Memoire pour juftifier 1'ufage de recevoir des Requêtes de
la part des parties interefsées, touchant 1'enregiftre
mént des Edits & Declarations du Roy. Decr. 2. Se
ptemb. 1727. _ ' ?
AMenhoire pour le Precenteur de 1'Eglife de Saint Pons, de
mandeur en reparation de calomnies, contre le R. P.
Cherubin de S. Marie Rupé Syndic des R. P. Recol
lets de la Province de Saint Bernardin du Couvent de
S. Pons. Decr. 47. Apr. 17or.
Memoire pour Noffeigneurs de Parlement fur 1'enregi
ftrement de la Declaration, qui autorife l'accommode
ment conclú entre plufieurs Evêques, touchant la Coné
ftitution Unigenitus . Decr. 2. Septemb. 1727.
emoire fur la caufe des Evefques^qui )
ont $i; ué le fait du ££; `ré )
s-Second Memoire contenant la répon- -

fe aux raifons politiques que le P.An- ) £g; igg:


nat allegue pour porter à pourfuivre ) É 7. ». ά
les Evefques. 5 Inartii 1668.
a-Troifiéme Memoire, IV., V., VI. , )
VII., & VIII. -

IMemoire fur la publication de la Bulle Unigenitus dans le


Pais-Bas, oü l'on expofe les raifons, qüi doivent em
pécher de permettre`cette publicatión'. Decr, 12. Se
ptemb. 1714.
Memoire, fur le deffein qu'ont les Jefuites de faire retony
bcr la ccnfure des cing Propofitions fur la
-
v$ OCtI1•

.
/
i
478 IN D E x L I B R o R U M
doctrine de S. Auguſtin, ſous le nom de Janſenius.
Dec. 23. Apr. 1654.
Memoire ſur le droit de la Faculté de Theologie de Paris,
d'étre entendué ſur les déciſions de doctrine, propo
sées pour ſervir de loi dans le Royaume . Decr. Se
ptemb. 1727.
Memoire ſur le refus des Sacremens à la mort, qu'on fait
à ceux qui n'acceptent pas la Conſtitution, & une Ad
dition concernant les Billets de Confeſſion. Decr. 22.
Febr. 17; 3.
Memoire (Nouveau) ſur les appels des jugemens Eccleſia
ſtiques. 1717. Decr. 29. Julii 1722.
Memoire ſur les droits du ſecond Ordre du Clergé, avec
la tradition qui prouve les droits du ſecond Ordre -
Decr. 26. Aug. 1733.
Memoire ſur les fisi de l'Egliſe Gallicane. Amſter º
dam 1755.ſive alibi. Decr. 21. Novemb. 1797.
Memoire touchant le deſſein qu'on a d'introduire le For
mulaire du Pape Alexandre VII. dans l'Egliſe des Pais
Bas. Decr. 26 Octob. 17o7.
Memoires Chronologiques, & Dogmatiques pour ſervirà
l'Hiſtoire Eccleſiaſtique depuis 16oo. juſqu'en 1716.
avec des reflexions,
2. Septemb. 1727. & des remarques critiques. Decr.
v

Memoires Hiſtoriques pour ſervir à l'hiſtoire des Inquiſi


tions. Decr. 13. Apr. 1739.
Memoires Secrets de la Republique des lettres, ou le Thea
tre de la verité, par l'Auteur des Lettres Juives, Decr,
21. Novemb. 177.
Memorial al sie Cardenal Infante de Eſpaña, cu
ius initium: Sereniſſimo Sefior: Finis: Como es V.
- Cathol. Real A. Bulla Urbani VIII. 6. Martii 1641.
& Decr. 1. Aug. 1641.
Memorial, cujus initium : Sefora: En doze de Deciembre
del año 164s. parecieron en la Real audiencia de eſte
Reyno de Aragon Procuradores legitimos de el Cabil
do de la Santa Igleſia del Salvador. Decr. 22. Junii
I676.
Memoriale ad Eminentiſſimum Cardinalem de la Cueva
circa Querimoniam frivolam Janſenianam DD.P. S.J.
contra Theſes Theologicas, & libellum ſupplicem
P. S. J, Capella Reg. Bruxell. Qoncionatoris: eiuſdem
de eodem ingeſta tela, 8 regeſta. Bulla Urbani VIII,
f. Martii 1641., & Decr. I. Aug 1641.
Memos
P R o H I B I r O R U M. 179
Memoriale, cujus initium : Alla Santità di N. S.Papa Gre
gorio XV. il Clero,. & Cattolici di Waltellina. Cum
manufcriptum , tum impreffum . Decr. 18. Jan. 1642.
Memorialia per Deputatos Academiæ Lovanienfis exhibita
Romæ Summis Pontificibus Urbano VIII. & Inn9cen
tio X. pro doctrina B. Auguftini manutenenda. Decr.
13. Apr. 1654. - -

de Menandrihg , feu Menandrinus (Marfilius) Patavinus !


I. C/. Ind.Trid.
Menaffeh Ben-Ifrael. De Refurreétione mortuorum li
bri III. Decr. 3. Auguffi 1656.
Mencelius Hieronymus. T. Cl. App. Ind. Trid.
Mendo Andreas. Statera opinionum benignarum in cpn
troverfiis moralibus. Decr, 3o. Julii 1678., & 14. Apr.
I 682. -

Menghi Girolamq. Vide Mengus. .


Menghini Tomafo. Opera délla divina gratia , che mo
ra la pratica degli affetti mentali íer viâ di Fedc .
Decr. 1. Apr. 1683. - - -- - -

-Lume mifíico per 1'efercitio degli affetti divini. Decr.


9. Septemb. I 688.
Mengus Hieronymus, Flagellum Dæmonum, )
— Fuftis Dæmonum. - ) Decr. 4.
— gompepdio dell'Arte Efforciftica, e pof- ) Martii
fibilità delle mirabili, e ftupende operatio- ) 17o9.
ni de' Demonj . - -

Menius ( Juftus ) Ifenacenfis Paftor. 1. Cl., Iad. Trid,


NMenningus Marcus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Menno I Vide Simonis.
M.Mento, qui & Mento Gogrenius. I. Cl. App. Ind. Trid.
Menttius Metterus adverfus Balearium Epijcopum. 1. Cl.
App. Ind. Trid. '
Menzini Benedetto. Satire. Decr. 2. r. Junii 172 r.
Mercator Gerardus. Chronologia , hoc eft temporum de
monftratio ab 'initio Mundi ufque ad annum 1568. *
Donec corrigatur. App. Ind. Trid. |
-Atlas Minor , Decr. 7. Aug. 1693. í
Mercerus (Joannes) Uticenfis I I. Cl. App. Ind. Trid. |

*-Thefaurus Linguæ San&tae, five Lexicon Hebraicum, i


authore Sanéte Pagnino, auétum ac recognitum opera
Joannis Merceri, & Ant. Cevallerii. App. Ind. Trid. 4

Mercier Theodorit. Vide Gras Jean. - *

Merckel Valentinus. 1. Cl. App. Ind. Trid. |


Mercklinus Conradus. I. Cl. App. Ind. Trid. - !
le Mer- . {

i
|
}
18Q IN n ■ x L1 B R o R U M
leMercure Jefuitc, ou Recueil des pieces concernants le pro=
É des Jefuites, leurs efgrits, & differents, dépui§
an 16. o. jufqu'à la prefente année 1626. Decr. 19.
Martii I 63 3. -

f1 Mercurio ííííííione da quefto a l'altro Mondo. Decr. 3.


pr. I 669.
Merenda Antonius. Difputationis de confilio minime dam
do extra cafus regulæ ex duobus malis, juxta opinio- .
nem fpecificantem probabiliter a&um pro licito, in
concurfu opinionis fjecificantis ipfum pröbabiliter pro
illicito. Pars prima. Nifi fuerit ex correétis juxta De
cretum zo. Novemb. 1663.
Merlinus Ambrofius Britannus. Divinarum, feu obfcuraa
rum prædiétionum liber I. , & II. Ind. “TÄ.
*- Vide Alanus.
Merfman Francifcus. Conclufiones Seraphico-fubtiles de
gratia, juftificatione , & merito, qüas juftificare co
Iiabuntur. Fr. Conftantinus Letins, & Fr. Dionyfius
Wytterwlge die 3. Junii I694. Gandavi. Decr. 7. De
• cemb. 1694. . --
Merula άtius. Memorabilium liber. Nifi corriga*
tur. App. Ind. Trid. -
IMerzilius Philippus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Meffinghamus Thomas . Florilegium infulæ Sanétorum ,
feü vitæ. & aéta San&orum ÉÉ . Donec corri
ἈτύΊύecr.T, 3. Aug;,£634;
Meffio Hieronimo. Ligiüfti Difcorfi perla unione di tutti
i Principi de'Chriftiani, coni proverbj, & pronoftici.
Ind. Trid.
mefíèåí ôïò. Della Communione con Jefu Chrifto nel- .
1'Euchariftia contra i Cardinali Bellarmino, e de Per
ron. Decr. 26. Oäob. I 64o. - --

— Et cetera ejufdem Opera omnia. Decr. ro, Maii,17*7.


Methode pour'éíudier fa Geographie, dans la quelle 9n
donné unc defcription exãête de 1' Univers, tirée des
meilleurs auteur§ 5 avec un difcours preliminaire fur
1'étude de cette fcience . Amfterdam 1718. Decr.
4. Decembris 1715. • -

de Metz Evefque. Mandement, & Inftruétion Paftorále pour


la publication de la Cqriftitution de N. S. P. le Pape
du8. Septembre 1713. Decr. 21. Auguffi 3714. .
I-—Mandement quiáeffend de reciter 19ffice imprimé .
de S. Gregoire VII, Breyi Benediäi XIII. 8. O&fob.
I729. - - ..

lc Meur

;
P R o H 1 8 1 r o R tJ M 3 w 81
MeMenr Jofephus. Sorbonicorum Patronæ. Quaeftio Theo
19gicâ. Quap fponfavit fibi Chriftus in fempiternum.
8j; z. Thefes quas propugnabit Joannes le Boucher
die 27. Maii 1713; Decr. xi. Aug. 17J4. -

Meurfiusjoannes. Athenae Batavae , Tive de Urbe Leidenfi


& Academia, virifque claris, qui utramque illuftra
runt, libri duo. Decr. 46. Jan. 1633. .
Meurfus *joannes . Elegantiæ Latini fermonis. Decr. 7.
Februarii 1718.
Meuslin Wolfgángus. Vide Mufculus.
Meyer Joannes. I. Cl. Ind. Trid.
Meyer Sebaftianus. I. Cl. Ind. Trid.
Meyer Simon. I. Cl. App. Ind. Trid.
Meyrer Hermannus. De Præferentiis Creditorum libri
tres. Decr. 3. Julii 1613.
Michelini Hieronymus. Affertum refponfivum pro defen
fione caftitatis conjugalis. Donec corrigatur. Decr!
17. Jan. 17o3.
Micraelius Johannes. Ethnophronius , tribus Dialogorum,
libris contra Gentiles de principiis Religionis Chriftia
nae dubitationes. Decr. io. Junii 1658,
Microfyn9dus Noribergenfis, Ind. Trid.
Μicyllus Jacobus. I. Cl. Ind. Trid.
-De re metrica libri tres. App. Ind. Trid.
MIKPOIIPEXBTTIKON : Veterum quorumdam bre*
vium ÉÉÉÉÉÉT, five Epifcoporüm, five Presby
terorum Elenchus. App. Ind. Trid.
Milichius Jacobus. 1. Cl, Ind. Trid.
Millerus Jo. Petrus. Vide Moshemius.
Milletot Benigne. Trai&té du deli&t commuh , & cas pri
vilegié : qu de la puiffance legitime des Juges fécu
lier§ fur les perfonnes Ecclefiàftiques. Decr. 3. Julii
I 62. 3. -

Miltonus Joannes . Literæ Pfeudo-Senatus Anglicani ,


Cromwellii, reliquorumque perduellium nomine , ac.
juffu confcriptæ.[Decr. £. 1)ecemb. 17ce. -

-Il Paradifo perduto. Poema Inglefe , tradotto in ne


. ftra lingua da Paolo Rolli. Decr. 41. Jan. 1731.
?Mini Bonayentura. Decifiones Theologicæ, ex quatuor
Sententiarum libris Joannis Duns Scöti fele&tae. Decr.
. 7. Segt; 1695. ;
Mirabilis liber, qui Prophetias, revelationefque, nec non
Res mifaîa$ú , præfentes, & futuras aperte
demonftrat, Ind. Trid, -

IM de Mi
182, IN D Ex ,L 1 8 R o RU M
de Miggi; Evêque. Mandament aux Fideles de fon Dioc£-
ghers II n'eft pas
'
8. 1714. Cujus initium : Mes Freres.
poffible &c.^ Decr. 12. Decemb. 1714.
Mifienfis , feu de Mifa Jacobus, alias Jacobellus. 1. Cl.
Ind. Trid.
Mifhenfis Petrus. 1. Cl. Ind. Trid.
Mifofcolo Eureta. Vide Pona.
deMiffa ( Audienda diebus feftis) ex præcepto. Incipit •
Quod eft folemne, ut materiæ de qua agitur laudatio
iî fronte operis præfigatur &c. Decr. 18Junii 168o.
Miffa Evangelica .. App. Iftd. Trid.
Miffa Latina , quæ olim ante Romanam circa feptingente
fimum Domini annum in ufu fuit: item quaedäm de
vetuftatibus Miffae fcitu valde digna : adjun&ta eft i
B. Rhenani Praefario in Miffam Chryfoftomi a Leone
Tufco anno Io7o. verfam , cum Præfatione Matthiae
Flacii Illyrici. App. Itd. Trid.
Miffon Mr. ( Maximilien ). Nouveau voyage d' Italie.
* avec un Memoire contenant des avis utiles à ceux qui
voudront faire le mefme voyage. Decr. 18. Julii 1779.
IMitternacht Johannes Sebaftianus.] HexasDiffertationum,
£ve Programmatum de putidiffimis. Papægrum fabu
lis, cum Appendice de abominanda barbarie, quae
rem literariam ante Lutherum fœdaverat. Decr. 18.
IMaii 1677. -

Mizaldus Antonius. Memorabilium, )


utilium, ac jucundorum Ccntu- \ p.,nec corrigantur.
riae IX.
— Hiftoria Hortenfium , quatuor )
Decr. 3.Julii 1613.
opufculis methodice contexta.
Mochius Petrus. De cruciatu , exilioque cupidinis Dia
logus. App. Ind. Trid. -

ModecTHenricüs. I. Cl. App. Ind. Trid.


Modeftus (Veranius) Paciffiontanus. Defenfio infontis li
belli , de officio piiviri. App. Ind. Trid.
Modo ditenere nell'infegnare, é?nel predicare al principio
della Religion Chriftiana. Ind. Trid.
Modo, e via breve di confolare quelli, che ftanno in peri
colo di morte. Ind. Trid.
Moi; (gress) qual deve tenere ciafcun Padre &c. Ind.
/Zα.
Modrevius Andreas Fricius . r. Cl. Ind. Trid.
Modus confitendi, & modus orandi. Apud Stephanum
Doletum. App. Ind. Trid. Modus

*
P R O H 1 8 I r ο R U M. 183
Modus orandi, & confitendi : App. Ind. Trid. _ .
Modus (Simpfex, & fuccinctus ófandi ). Ind. Trid.
les Moeurs. Decr. 1. I. Nqv. 1757,
Moibanus (Ambrofius) Uratislavienfis. 1. Ci. Ind. Trid.
le Moine fecularifé. Decr. 39. Sept. 1679. .
NMokerus Antonius. 1. C!. 4pp. Ind. Trid.
Molarcha AEgidius. Præludia Apol9giæ Teneramundano
rum Birgittanorum contra libellüm D. Cornelii Qoms
intitulatüm : Vindiciæ pro Antonio Trieft Epifcopo
Gandavenfi. Decr. 18. Decemb. 1646.
Molhufenfis Chriftophorus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Molinæus Carolus. 1. Cl. Ind. Trid.
s-Confilium de commodis, vel incommo- )
dis novæ Seétae, feu fa&titiae Religionis ) Degr.
J. 1o.
Jefuitarum. {#;
-Confilium fuper faétoConcilii Tridentini. ) 59•
s-Libri autem Juris Canonici ..& Catholicorum Auâo
rum . in quibus habentur Poftilla, & nota ejufäem , non
permittujitur, nifi iis deleti$, & emendatisjuxta Cenfu
jam juffu Clemejìtis VIII. impreffam Româ anno 16oz.
Ind. Alexandr. VII. -

Molinæus Petrus. 1. Cl. Ind. Trid.


Molinæus, feu. du Moulin Petrus. Opera omnia. Decr.
12. Decemb. 1624., & Io. Maii 1757.
&eMolinos Michael. Opera omnia tam edita , quam manu
/cripta. Bulla Innocentii XI. zo. Novemb. 1687.
Mollerus Daniel. Semeftrium libri V. Decr. 3o. Jan. 161o.
Mollerus Henricus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Μollerus Martinus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Moloffio. Vide S9filo.
Moltherus Menradus. 1. Cl. Ind. Trid.
Momma Wilhelmus. Oeconomia Temporum
Teftamentaria triplex. De varia condi
tione Ecclefiae Dei fub triplici œconomia
Patriarcharum, & Teftamenti veteris, & I. 2.

de Mo£#
novi . Tomus I. , & lI.
— Páìéáíô€§Théólógicae de adventu
- Schiloh ad Genef. 49.`ío., & de variis
Theolo
, giæ capitib
( Nofi
aut I7I4.
us. da.nova) Dialogus.
fperan |
Decr. 1 ;.
de Monbrom Jacobus. Difquifitio Hiftorico-Theologica, an
Janfenifmus fit mgrüm phantafma. Pars I., II., & III.
2Decr. 19, Maii, & 7. Dec, *£
2. ' Mon

»
184 M N n E x L 1 8 R O R U Nr
Moncaejus Francifcus . Aaron purgatus, five de Vitufo
aureo libri duo. Decr. 7. Septemb. i6o9.
lc Monde dans la Lune, divifé en deux livrés, le premier
prouvant que la Lune peut-eftre un Mondé : lé fecond
$. la terre peut-eftreune Planette, de la tradu&ion
u Sr. de la Montagne. Decr. 12. Martii 17o3.
Monhemius Johannes Ti. Cl. 4pp. Ind. Trid.
de Moni le Sr. Hiftoire Critique dé Â creance , & des coutu
mes des nations du Levant. 1)ecr. z. Julii 1686.
Monita politica ad Sacri Romani Imperii Principes de im
menfa Romanæ Curiae potentia moderanda. Decr.Io.
IMaii 161 3. -

Monita privatâ Societatis Jefu. Decr. 16. Martii I 6, r.


Monita Salutaria B. V. Mariae ad cultores fuos indifcretos.
Donec corrigantur. Decr. 19. Junii r674.
Monita Salutariâ B. V. Mariae vindicata per notas falutares
ad libellum intitulatum : Cultus B. V. Mariæ vindica
tus P. Hieronymi Henneguier , & fimiles fcriptores ;
authore quodam Regulari orthodoxi cultus Beâtiffimæ
Virginis Mariæ zelatore. Cui accedit Appendix contra
Defenfionem B. VirginisMariæ Ludovifii Bona. Decr.
22. Junii 1676.
Monnerus Bafilius. Traétatus duo . I. de Matrimonio .
II. de clandeftinis Conjugiis. Decr.zz.Novemb. 1619;
Montacutius Richardus , Antidiatribae ad prio- )
rem partem Diatribarum, J. Cæfaris Bu- }
lengeri adverfus Exercitationes Ifaac. Ca- )
fauboni. )
—Anale&ta EcclefiafticarumExercitationum. ) Decr. r *,
-Apparatus ad Origines Ecclefiafticas. ) Jan.
—-De Originibus Ecclefiafticis Commenta- } 1714.
tionum Tomus I. )
— OEAN©PsYIIIKON : feu de vita Jefu )
Chrifti Domini Noftri, originum Eccle- }
fiafticarum libri duo.
deMontaigne Michel. Les Effais. Decr. 12. Junii 1676.
Montanerii Arnoldus. r. C!. Ind. Trid.
Montanus Arnoldus. Diatriba de efu carnium, & Quadras
gefima Pontificiorum. Decr. 19. Maii 169o.
-Caii Julii Cæfaris quae extant, cum fele&tis variorum.
Commentariis . Decr. 4. Martii 17o9. -

Montanus Joannes Fabricius. Vide Fabricius ;


de Monte Gaufridus. Tra&tatus fuper materia Sacri Concilii,
faétus in Bafilea anno Domihi 1436. Ind. Trid. M.
- 2 M\Oi\-

!
P m. 6 A r e r * o R u M . 18;
a Monteforti Lucas. Domus fapientiæ feptem fùffultis per
allegoriam columnis , Mariæ cultoribus noviffime
ædificata. Decr. Io. jaiii I 658.
a Monte Pilofo Angelus. Vide Vulpes. - - -

dc Monte Sancto Gratia Dei. Epiftolæ piæ, & Chriftianae.


Ind. Trid. - - •

de Montefperato Ludovicus. Vindiciæ pacificationis Ofhaw


brugenfis, & Monafterienfis. Decr. 1o. Junii 1654.
de Montgéîon Mf. Vide Carré, -

de Montjellier Charles Joachim Evefque. Vide Colbert,


Monumenta Sanétorum Patrum Orthodoxographa, hoc eft
Theologiæ facrofanétæ, ac fincerioris fidei Doétores
numero circiter Lxxxv.Authores partim Graeci, par
tim Latini. Donec corrigantur. App. Ind. Trid.
da Monza Maffimo . Glorie diS. Anna, è pratica di alcunc
devotioni da farfi in fuo honore. Decr. 2. s. Jan. 1684.
laMorale pratique des Jefuites reprefentée en plufieurs Hi
oires arrivées dans toutes les partiesTdu Mondc.
Decr. 3o. Junii 167r., & 27. Maii 1687
Morano Francefco Maria. Rifpofte date âa un Teolcgo
per fcioglimento dia|cuni quefiti fattigli da più Cóh
fefTori defiderofi di bene indrizzare É anime a Dio ;
Decr. 1 1. Martii 17o4,
Mog; O1 £j; }yia . Dialogi, Epiftolæ, & Carmina.
- - -

Pp. 1/la. I ria. -

Mordéchai Fil.Arjc Loew. tI*)>8 5vx . Ideft : Nemus


Abraha. Decr. 17. Jan. 17o3.
AMorgenftern Benediétus. I. ê7 íia, Trid.
Morhofius Daniel Georgius. De ratione confcribendarum
Epiftolarum libellus. Decr. 2. I. Jan. 172 r. -

s-Polyhiftor Literarius, Philofophicus, ac praéticus;


cum acceffignibus Joannis Frickii, & Joannis Molleri;
Decr. 14. Jan. 1737.
Moj; , /eu Morifonus (Richardus) Anglus; i.Cl. Ind;
ra
Morlin Martinus. r. Cl. App. Ind. Trid. L^

Morlinus Joachimus. I. Cl. Ind. Trid.


Mornaeus , feu Mgy; ( Philippus) Pleffeus : r. C?.
Opera ojnnia. App.Ind.Trid., & Decr. I6. Martii 1621.
Moro Mauritio. Giardino de' Madrigali , e Selva di varii
penfieri . Decr. 7. Aug. 16o3.
Morfius Rgdericus, qui & Henricus Brinkelopr. I.Cl. App.
Ind. Trid, -

de Merte (non timenda). App. Ind. Triâ,


M 3 MoruS

:
er£6 In d ex Lr » R o R u M
Morus Alexander. Caufa Dei, feu de Scriptura facraExer
citationes Genevenfes. jìì. 3. O&tob. 1673.
Morus (Henricus ) Cantabrigienfis. Opera offinia, tum
É Latine, tum quae Anglice fcripta funt. Decr. m,
- ecemb. 17oo., & 12. Martii 17o3.
Mofellanus Joannes, 1. Cl. App. lnd. Trid.
Mofellanus Petrus, Pædologiâ in puerorum ufum confcri
ta. Ind. Trid.
aMoshaim Robertus. I. Cl. Ind. Trid,
Moshemius Johannes Laurentius. Inftitutiones Hiftoriæ
Chriftianæ majores. Sæculum Primuma. Decr, 1 1. Se
ptemb. 175o,
v---Inftitutiones Hiftoriae Chriftianae anti- )
—quipris .
Inftitutiones Hiftoriae Chriftianae recen- )
- - - Pg;: . •

tioris. j 1753
•— Differtationum ad Hiftoriam Ecclefiafticam pertinen
tium Volumen I., & II. Donec expurgentur. Decr.zz.
Febr., & 16. Maii 17 ; 3. -

•— Inftitutionum Hiftoriæ Chriftianæ Compendium.


Auótore Jo. Petro Millero. Decr. 14. Apr. f7ς ς.
-— Commentatio de Confecrationibus Epifcoporum An
glorum. Vide Kiörningius. -

• Motivum Juris in caufa Do&oris Martin. Vide Martin.


-
Mog; Juris pro Capitulo Cathedrali Harlcmenfi. Vide
- Waan .

Motivum Juris pro D.Gulielmo van de Neffe. Vide Neffe.


Mog;
'rid.
( Gafpar ) Schmalkaldenfis. 1. Cl. App. Ind.
duMoulin Cyrus , Le Pacifique, ou de la pajx de l'Eglife ;
ecr. 3o. Junii 1671. -

Moulin (Mr.) Curé des Barils. Lettre écrite à Monfei


gneur 1'Evêque d' Evreux le a8, Decembre 1716. Decr.
Î7. Febr. 1717,
du Moulin Pierre. Vide Molinæus Petrus.
deMoya Matthæus . Quaeftiones feleétæ in prae- )
cipuis Theologiæ Moralis Traétatibus . ) Decr.
Tomus I. ) II. Martii
-Appendix ad quæftiones feleétas prioris ) 17o4.
Tomi. Tomus II. - )
Moyen court & très-facile pour 1'oraifon, que tQus peu
vent pratiquer très-aifément, & arriver par-là en peu
à une haute perfeétion. Decr. 19. Novemb. 1689.
Moyens furs, & honneftes pour la converfion de *; les
- crc*

,
P R 6 H I s I r o R U M. w87
Heretiques, & .ayis , & expediens falutaires pour la
reformátion de 1'Eglife. Decr. 14. Jan. 1737.
teMoyne Stephanus. Varia facra, ceu Sylloge varigrum Opu&
fculorum Græcorum. Tomus I. Decr. 1. Dec. 1687.
-In Varia facra, Notae , & Obfervationes. Tomus II,
Decr. 29. Maii 169o. - .
Mozzagrugfius Jofephus. Narratio rerum geftarum Ca
noíicórum Regularium. Decr. 12. Decemb. 1614
Muchkius Johannes. I. Cl. Ind. Trid.
Muelen Gulielmus vander. Differtatio de ortu )
& interitu Imperii Romani, & de faaétitate ) :-
fummi Imperii Civilis. ) Decr,
|-

s- Differtationes Philologicae de die Mundi, ) 22.


& rerum omnium natali. Accedit defenfio ) Maię
Differtationis de Origine Juris naturalis. ) 174;.
Mullerus Vitus. 1. Cl, App. Ind. Trid. -

Muncerus Andreas. I. Cl. App. Ind. Trid.


Muncerus , feu Muntzerus Thomas. I. Cl. 1nd. Trid.
erus Henricus Sthenius . I. Cl. App. Ind. Trid.
•Mus; ( Abrahamus) Antuerpienfis . 1. Cl, App. Ind,
/14.
Munfterus Sebaftianus . I. Cl. Ind. Trid.
- Pfalterium Hebraicum, Græcum , Latinum cum am.
notationibus. App. Ind. Trid. -

NMuratore Carlo Antonio. Orationi Panegiriche. Parte I.,


e II. Donec corrigantur. Decr, 1 3. Martii 1679.
Murnarus Leviathan, vulgo diétus Geltnar oder Genfz
EÉ . Ind. Trid.
Mufæus Jóannes. Differtatio de aeterno ele- )
&tionis decreto,an ejus aliqua extra Deum ) Decr. 4.
-Decaufa impulfiva
luminis detur,
naturæ nec ne. ad falu- ) Ἄ;
infufficientia artua
®

tem , Différtatio contra Eduardum Her- ) *7°?*


bert de Cherbury. )
Mufaeus Raphael. I. Cl, Ind. Trid.
Mufaeus Simon. 1. C!. Ind. Trid.
Mufculus Abrahamus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Mufculus Andreas. I. Cl. Ind. Trid.
Mufculus Bartholomæus. Conclufionum Civilium de fuc
ceffione conventionali, & anomala, Claffis prima.
Decr. 12, Novemb. 1616.
IMufculus , alias Meuslin Wolfgangus. I. Cl. Ind. Trid,
Muslerus Joannes. 1. Cl. Ind.Trid.
Mutius (Huldricus) Hugwaldus. 1. Cl, Ind. Trid.
- M 4 Myco

;
a. -

w£3 I N D E x L 1 B R o R u M,
Myconius Fridericus. 1. Cl. Ind. Trid.
Myconius Ofwaldus. 1. Cl. Ind. Trid. f
Mylius Crato . I. Cl. Ind. Trid.
Mylius Georgius. I. Cl. App. Ind. Trid,
Mylius Henricus. I. C/. App. Ind. Trid. -

Myon Eutychius, qui & Wolfgangus Mufculus , r. Cl.


Ind. Trid.
Myfteria Patrum Jefuitarum, Decr. 23, Aug, 1634.

A.

:
Nali
3P R O H I 9 1 ? O R U Mt , «89».

Ali Marcantonio. Avvifi di Parnafo a Poeti Tofch*,


Decr. 18. Decemb. 1646. '
Naogeorgus Tbeodorus. I; Cl. App. Ind, Trid.
iNaogeorgus Thomas. 1. Cl. Jnd.Trig. -'

INaräiJoánnes Leonis, qui &Joannes Leonardus Sertorius}


1. Cl. App. Ind. Trid.
Narratio eorüm, quae contigerunt in Patria inferiori am*
' 1 s66. 4pp. ÂÃÄTjj.
Narratione (Vera) del maffacro degliEvangelici fatto da,
Papifti ribelli nella 'j££; parte della Valtellina nel
1'anno 161 o. a di 9. di Luglio. Decr. I6. Martii 162. I.
Natta Giacomo . RifieffioniIfopra il. LibrQ intitolatQ :
Della Scienza chiamata Cavallerefca. Decr. 7. Febr.
I7I8. -

Nave Giufto. FraPaolo Sarpi giuftificato, Differtazione


ÉÉÉÉÉ . Decr. 1 1. Martii ;7;£
Neander ( Conradus) Bergenfis. 1. Cl. App. 1nd. Trid,
Neander (Michael ) Sgravienfis. I. Cl. App. Ind. Trid,
INcbulo Nebulonum, hoc eftjoco-feria néquitiæ cenfura ;
annis abhinc C, rhythmis Germanicis edita, deinde
i !atinitate donata a Jo. Flitnero Franco. Decr. 7. Fe*
fruarii I718.
Neccerus, feu Neckerus Georgius. r. Cl. Ind. Trid.
ÎNe&tarius Patriarcha Hierofòlymitanus. CQnfutatio In*
perii Papae in Ecclefiam . Decr. 4. Martii 17o9.
Neocorus Timotheus. 1. Cl. Ind. Trid.
Neofanius Melchior. 1. Cl. App. Ind. Trid.
p., iNcrius Vincentius. Expofitio fióva in verbum }
oc : judicium . ) I)ecr. 23:
*-Lumihofo Sole , per mezzo del. quale ) Aug.
1'anima Chriftiana può entrare nel facro } 1634.
Regno della miftica Teologia .
Nefekiüs Nathanael, qui & Theodorus Beza. 1. Cl. App*
Ind. Trid. -

Nefenus Wilhelmus. r. Cl. Ind. Trid.


de Ncffe Gullielmus van. Motivum juris £? Se- ? D.,
natum Brabantiae contra Archiepifcopum ) g:
AMechlinienfem. ) däά
-£j; ad Motivum juris apud Senatum }
Bàbgntiae contra Archiépifco$umi Mechli- )
£
'737*
gicnfcm. - Neuhu

<at9o I N n E x L 1. p R o R u M .
Neuhufius Edo. Fatidica facra, five de divina futurorum
prænunciatione libri duo. Decr. 16. Oâob. 164o.
-Theatrum, ingenii humani, five de cognofcerida ho
minum indolé , & fecretis animi moribüs. Decr. 18.
JMaii 1677.
Nevizanus (Joannes ) Aftenfis. Sylva nuptialis. Donec cor
rigatur. App. Ind. Trid,
Newhäufer Samiüel. 1. C/. App. Ind. Trid.
ilNewtonianifmg per le Dame , ovvero Dialoghi fopra la
luce, i colori, e 1' attrazione . Decr. 13. Aprilis
. I739.
Nicocleönte Collenuccio. Lo Scudo, e l'Afta del Soldato
- Monferrino. Decr. 3o. Junii 1671.
Nicodemo da Firenze. Vide da Firenze.
Nicodemus. De Magiftri , & Salvatoris noftri Jefu
-
£jti
paffione, & refùrreétione Evangelium. Ind.
rtat,
Nicolai Henricus. Mifcella Theologica de fan&imonia,
bonis operibus, loquendi & fentiendi modis in illis
& fuperftitiofis quibufdam feftis. Decret. io. Junii
I654. . .

fMicolaiJoannes. Demonftratio, qua probatur Gentilium


Theologiam ex fonte Scriptürae originem traxifle.
ecr. 14. Apr. 1682.
Nicolai Joannes Georgius. Tra&atus de Repudiis, & Di
vortiis ex jure Divino, Canonico, Civili, & Provin
ciali. Decr. 7. Febr. 1718.
Nicolai Melchior. Jubar coeleftis veritatis in medio tene
brarum Papifticarum rutilans. Decret. 3. Apr. 1669.
Nicolaus Henricus. I. Cl. & Libri omnes his literis fignati
. N. App. Ind. Trid.
deNiem, feu Niemus Theodoricus . Hiftoria de Schifmate
intér Urbanum VI., Clementem Antipapam , & fuc
ceffores. App. Ind. Trid.
Nieremberg Juafi Eufebio. Vida de San Ignacio de Loyo
la Fundador de la Compafiia dc Jcfus. Donec corriga
tur. Decr. 18. Decemb. 1646.
Niefielski Adamus . Speculum zeli pro Clero in materia
Decimarum adverfus Polonam Societatem Jefu, Decr.
4. Julii 1661. _ . -

Niger ( Francifcus) Baffanenfis. 1. Cl. Ind. Trid.


Riger Georgius . 1. Cl. #;
Ind. Trid.
Nigrinus Géorgius . 1. C!. App. Ind. Trid._ .
-Concioncs in Apocalypfî. App. Ind. Trid. N.
- 1*
Ρ R Ο Η I B I r o R u M. $9r
dc Nigromonte Lampertus. 1. Cl. Ind. Trid.
Nilüs Theffalonicenfis. Libellus de Primatu Romani Pon
tificis a Mathia Flacio Illyrico in Latinum fermonem
converfus. App. Ind. Trid.
ilNipotifmo di Roma, Qvero relatione delle ragioni, che
muovono i Pontefici all' aggrandimento de' Nipoti.
1)ecr. 11. Martii 1668.
Nifæus Johannes. I. Cl. App. Ind. Trid.
de Noailles (Gafton Jean Baptifte Louis) Evêque de Chas
lons . Lettre Paftorale , & Mandament au fujet de la
Conftitution de Nótre Saint Pere le Pape du huit Se
§}: 1713. Chaalons le 1 5. de Mars 1714. Decr.1.
aii 1714. - -

Noja Francefcö. Difcorfi critici fü 1' Iftoria della vita di


S, Amato Prete, e primo Vefaovo di Nufcg, con una
Lettera , ove fidâ accurato giudizio del facco di San
. . Francefío. IDecr. 15. Jan. 1714. -

!c Noir Mr. (Jean ). Lettre à Madaime la Ducheffe de Gui


fe, für le füjet de 1'Herefie de la dQmination Epi:
fcopale, qu' on établit en France . Decr. 16. Junii
I68I.
Nolden Jofias. De ftatu Nobilium civili fynoptica Tra
£tatio. Decr. 17. Decemb. 162.3.
Noldius Chriftianus. Leges diftinguendi, feu de virtute &
vitio diftinétionis. Decr. Io. Junii 1659. -

Nomenclator infignium Scriptorum , quorum libri extant


vel manufcripti , vel impreffi. ÍìTì.
den Noodighen Leydts-man. tot den dienft Godts, verciert
mefvyften-tvintigh liedekens, yytrghegheyen d99r
eenenlief-hebber van den Catechifiiius I Ideft : Ne
ceffarius Condu£tor ad cultum Dei , ornatus yiginti
iiinque cantionibus editis per Amatorem Catechjmi.
ecf. 6. Aug. 1682. -

Noodt Gerardus". Opera omnia, ab ipfo recognita , &


auéta, & emendata multis in locis. Decr.T 14. Jam,
I737.
Norberto P. Memorie Storiche intorno alle ) Decr. 1,
Miffioni dell' Indie Orientali. ) Apr.
— Eadem Gallice . ) _ 1745.
- Memoires Hiftoriques Apologetiques prefentés em
175 I. au Souverain Pontife Benoît XIV. Tome III.
ecr. 24. Novemb. 175 I. -

lc Normant Joannes . Verâ, ac memorabilis Hiftoria de


tribus Energumenis in partibus Bclgii, & dc quj; IYA
$9* M N o E x 1, 1 p R o R u u.
dam aliis Magiæ complicibus . Decret. iz. Decere,
bris 1624.
!]
!Notae breves in Epiftolam ad Catholicos Hollandiæ, quæ
ub nomine Pontificis Clementis XI. circumfértùr
per Jurifconfultum Batavum TBrevi clerię XÉ
A. Oäob. 17o7.
3*Wotæ in Jufti Lipfii Epiftolas, & Carmina edit. Hardevici;
ecr. 4. Febr. 1647.
Notæ in S. J9annis Chryfoftomi Opera , qua habentur To
mo VIII. editionis Eton« i6iz. Decret. 16. Martiâ
I 62. I.
Notæ veræ Ecclefiae. Ind. Trid.
ÎNotizia ( Breve ) del fanto Habitino, che fi difpenfa dà*
Padri Teatini ad onore dell'immacolata Concezione
di Maria Vergine , in virtù d'unBreve Apoftolico di
<Clemente X. confírmato con altro del Regnante Som
Jao Pontefice in data delli 32, Maggio 171o. Decret,
Sacr.Congr. Indulgent. 14. Febr. 17íí.
fNotizia ( Vera) della áíä dell'Indulgenza plenaria
quotidiana concefla da Papa InnocenzóXII. â S. Ma
ria degl'Angeli, da quella, che conceffe Qnorig III.
alla piccola Bafilica della Portiuncula d' Affifi. Firma
tamen remanente Indulgentia Plenaria quotidiana ab
Jnnocentio XII. conceffä. Decr. Sacr. Congr. Indulg.
s. Julii 173s.
INotulæ ad Decretum Archiepifcopi Mechlinienfis datunt
Bruxellis die 29. Augufti 1674., & conclufum 14. Ju
... nii ejufdem anni . Decr. q. É}. r683.
*Novaringis Aloyfius. Eleéta Sácra . Editignis Lugdunenfis
anni 1649. Niß auferatur Epißola Dedicatória Lău
rentii DurandTimprefforis , quia ablata permittuntur ,
Decr. 9. Maii 1636.
-Vita di Maria nglventre di S. Anna. Donec corriga
;
tur. Decr. 1 r. Junii 1642.
delaNouë Sieur ( Frangois). Difcours politiques, & mili
taires. Decr. 3o. Jan. I6Io. -

Novena in gnore dell' immacolata Concezione di Maria


i
data in luce da un fuo divoto. Vene{ia 1739. Decr.
4. Maii 1741.
Moviomagus §£$£ & Gerardus Geldenhaurius No
viomagus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Nouvellesáe la Republique des Lettres.Opus Petri Bayle,
Decr. 29. Maii, 1696., & 31. Aprilis í 693. . ,
TNouwelles Ecclefiaftiques, ou Memóires pour fcrvir f;1'hi
• tO{IC
P R O H 1 B I r O R U M. I93
ftoire de la Conftitution Unigenitus. Decr. 28. Julii
1742., & Io. Maii. I757.
—Súite 'des Nouvelles Ecclefiaftiques du zo. Fevrier
174o. , zo. Juin 174o... zo. Mars i741., & reliquorum
aniiorüm. Decr. 19. Apr. 174o., 6. Jiiii 1741. , &
Io. Maii 1757.
Mowellus Alexander. 1. Cl. App. Ind.Trid. -

Novus Profper contra novum Collatorem. Decr. 23.Aprg


I 6{4.
deNullitatibus, aliifque defeétibus fchedulae. Vide Defide
rant.
Nuptiae Parifinae 1 §72. ßve Ternio Epiftolarum de Nuptiis
Parifienfibus, und cum præfatiofie in eafdem Chriftia
ni Friderici Franckenfteinii. Decr. 5. Julii 1728.
?Nycols Philippus. I. Cl. App. Ind. Trid.

Qbga
P R O H I B 1 T O R U M. M9$

O
Bedientiae credulae yana religio, feu filentium religio
fum in caufa Janfenii explicatum, & falva fide I ac
auétoritate Ecclefiae vindicatum adverfus Theologum
Leodienfem. Decr. 19. Julii 1712.
Obenhin, feu Obenhein, vel Qbenhenius (Chriftophorus)
Ottingenfis .1. Cl. App. Ind. Trid.
l'Obligatioii des Fideles dé fe confeffer à leur Curé. Decr.
3o. Jan. 1659.
Obfcurqrum, yirorum Orationum volumina duo. Apps
Ind. Trid. -

exObfcurorum virorum falibus cribratus Dialogus. Vide


Dialogus.
Obfervatiönes in controverfiam de Gratia efficaci relatam.
in libris Auguftini le Blanc, & Theodori Eleutherii.
Decret. 4. Decemb. 171. ;.
Obfervationés in quinque Epiftolas, quæ circumferuntur
nomine Univerfitatis Salmanticenfis, ac præfertim in
- $ig; , fcriptæ ad illos a quibus legitur prima fub
çripta. Decr. 29. Julii 1722.
«Obfopoeus Vincentius. 1. C/. Ind. Trid.
Ochamus, feu de Ockam Gulielmus. Opus no- }
nagintâ dierum. ) Ind.
- Dialogus tres in partes diftin&tus. } #.
—#; fêpta
- apam •
omnià contra Joannem XXII. ) *'*
Qchefiuis Wolfgangus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
«Ochinus ( Beriiardinus ) Senenfis. 1. Cl. Ind. Trid.
Odenbach Joannes. I. Cl. App. Ind. Trid.
Odonus Joannes Angelus. 1. gl. App. Ind. Trid.
Oecolampadius Joafihes. 1. Cl. Ind.Trid.
9egonomia Chriftiana . Ind. Trid.
1'Office de 1'Eglife , & de la Vierge , en Latin , & en Fran
ςgis , avëc les Hymnes traduites en vers. Decr. 18.
-• Junii 1651.
1'Office de la Conception de la Sainte Vierge compoß de
paffages de 1'Ecriture Sainte, avec desprieres'. Paris
1678. Decr. 3o. Julii r678.
Office, ( Petit ) de 1' immacülée Conception de la trés
É Vierge Maric Mere de Dieu . Decr. 26.
5. 17ci. •

Qfficia
ά96 I N p E x L I p R o R u Mr
«Qfficio dell' Immacolata Concettione della SantiffimaVer
ine noftra Signora, approvato dal Sommo Pontefi
ce
£j; V., il quale a chi ά lo recitarâ, con
cede Indulgenza di cento giorni . Quod Officium inci
pit : Ad Matutinum. Aye Maria Ty. Ejá mea labia
inunc annunciate : Et definit cum oratione: Deus , qui
pcr immaculatam Virginis Conceptionem &c. Decr.
17. Febr. 1678.
«Officio di Maria Vergine. Vide Bonini.
dc Officio pii, & publicæ tranquillitatis vere amantis viri in
ííôéíçíigioíísíifíidio. Opus Georgii cjî. App.
- Ihd. Trid. - - -

Officium parvum Beatæ Mariæ femper Virginis, quotidie


recitandum in honorem eius immaculatae Conceptio
nis. Venetiis 1739. Decr. 4. Maii 1741.
Officium parvum in honorem S. Jofeph. Brixia r6o8. ,
fìve alibi impreffùm . Decr. 12. Decemb. 1624.
�fficium parvum S.Angeli Cuftodis. Venetiis 1611. Aliud
ab eg quod S. Congregatio approbavit. Decr. 1. De
cemb.Y614.
Officium quindecim Sanétorum Auxiliatorum. Brixi& 161 3.
Decr. 11. Decemb. 1624.
�fficium S. Raphaelis Archángeli duplex cum hymnis, &c
le&tionibus fecundi Noëürni a fâcra Rituum Congre
gatione approbatis, & in nova impreffione Breviarii
Romani apponendis. Monachii 1641. Decr. zz. Jan.
£64z. -

Ogerius Danus. Fabulae. Ind. Trid. - -

Vefdenburger Philippus Andreas. Manuale Principum Chri


ftianörum , ifi quo eorum vera felicitas depingitur.
Decr. 18. Maii 1677. - - -

—Thefaurus Rerum publicarum totius Orbis quadri


partitus. Decr. 3o. Julii 1678.
Oldebcaftel, feu Oldcaftel ( Jóannes ) Anglus . I. Cl.
Ind. Trid.
Oldendorpius Joaanes. 1. Cl. Ind. Trid. -

Qldus Joánnes. I. C/. App, Ind. Trid. , , - •

9learius (Joannes) $ú .'1. cl. App. Ind. Trid;


Olerius Petrus. 1. Cl. Ind. Trid. --
Olevianus Gafpar. 1. Cl. App. Ind. Trid.
de Oliva ( Feliciánus) e Souza. Tra&atus de Foro Ecclefiae ;
mäteriam utriufque poteftatis, fpiritualis fcilicet , &
temporalis , refpiciens, Pars I., II., & III. Donec cor
trigantur. ííTíAgr. i33i. -

Ombre
- Ρ R 6 H- I f I r O R U M . * t97
Ombre parlanti. Decr. 17. Sept. 1671. -

Qnderwysvoor de eerfte H. Communie , dat is, de gee


ftelycke bruyloft vapde ionghe kindefen, Gemaëckt
door eenen Priefter der Societeyt Jefu &c. Amfterdam.
Ideß : Inftru£tio ad primam S. Communionem, five fpi
ritüales áuptias, adolefcentium, Auétore quodám Sócie
tatis Jefu Presbytero'. Amftelodami . Donec corriga
tur. Decr. 17. Jan. 17o3. -

Orguent à la brülure. 167o. Decr. 22. Decemb. f7oo.


Onguent pour la brûlure 3.9u le feget pour empefcher les
Jefuites de brfiler les livres. Decr. 11. Decemb. *7co,
Onkelos. Vide Fagius.
Ooms Cornelius. Vindiciae pro D. Antonio Trieft Epifcos
po Gandavenfi . 1Oecr. 18. Deeemb. 1646. -

Opera divina della Chriftiana vita. Ind. Trid.


0per* nuova, chiamata : Luce di Fede. App.Ind.Clem.XI.
Cpera nuova delGiudizio univerfale , cujùs initium : A te
rigorro eterno Creatore, che grazia prefti. App. Ind.
Clement. XI. - - -

Opera fantiffima, chiamata: Salute de' Chriftiani. App;


Iníciem XI. - -

Opera utiliffima, intitolata : Dottrina vecchia, e nuova.


Ind. Trid. • • • • a.

Operetta nuova di dodici Venerdi, cujus initium : A laude


dell'eterno Redentore, della Mádre. App. Ind. Cle
ment. XI. -

Opitius Jofue. I. Cl. App. Ind. Trid.


Oporinus Joannes. I. #
Ind. Trid.
- Vide Dramata Sacra.
von Oppenbufch Michael. Exercitatio Hiftorico-Theologi
ca , in qua Religio Mofc9vitarum breviter delineatâ,
& exhibita. Decr. 12. Martii 17o3.
Opus exjmiun de vera differentia Regiæ poteftatis, & Eg
clefiafticæ, & quæ fit ipfa veritas, ac virtus utriufque,
Ind. Trid.
Qpus magni lapidis per Lucidarium. App. Ind. Trid.
Oraeus Henricüs. Nomenclator præcipiiorum jam inde a
nato Chrifto Doétorum, SGriptorum, Prófefforum.
Metropolitarum, Archiepifcoporum, Epifcopórum ,
Cardinalium, Præfulum.TDecr. 16. Martii r611.
de 1'Oraifon des pécheurs par un pécheur. Decr. 1 ;.Jan. 1714.
Oratio ad Chfiftum Qfit. Max. pro Julio II. Ligure Pont.
Max. a quodam bene doóto , & Chriftianojjerfcripta.
Ind. Trid, ' . . - < -

1N Oratio
r 98 I N n E x L 1 8 R O R U mr
Oratio Dominica cum aliis quibufdam precatiunculis Grae \
ce , cum Latina verfione e regione pofita, quibus ad
junétum eft Alphabetum Græcum. App. ΤÉÉÉ
Oratio Ecclefiarum Germaniæ, ac Belgiæ É, I 566. App.
Ind. Trid.
.
Oratio (Ingenua, & vera ) ad Regem Chriftianiffimum.
de eo, Ę
poftulatur, ut Jefuitæ reftituantur in Re
gno Gallia:. Decr. 12. Decemb. 1614.
Oratio parrhefiaftica, qua auxilia a Rege , & Ordinibus
Ungariae petuntur, in Comitiis NÉÉÉÉÉÉ habita
. •Decr. 16. Martii 1621. -

OratiQ folemnis anno, 1613. Tiguri typis Ambergerianis -


- Decr. 12. Decemb. 1624.
in Orationem Dominicam. Vide Meditationes.
Orationes funebres, & Elegiae in funere Principum Ger
maniae. Tom. I., II., & III. Colleëtore Simone Schar
gio . App. Ind.Trid.
Orationi da fecitarfi la mattina, e la fera in honore dell'im
macolata Congettione di M. V. Firenze 1653. Donec
corrigantur. Decr. 3o. Julii 1678.
Orationi'(!e Quindici) di S. Brigida. Nifi deleatur Prolo
, Decr. 3o. Junii 167I. -

0rationi quotidiáne da recitarfi ad honore delle nove gran


dezze di S. Anna Madre della Madre di Dio. Decr. 9.
4ug. 1673. - -

Oraziofe afcritta a S. Cipriano contro mali fpiriti, incan


tati, fatture, ££ , e contra ogni avverfità : cu
jus initium : Io fon Cipriano Servo di Dio. App. Ind.
Clem. XI. -

Orazione dell'Angelo Raffaele, cujus initium : Al nome fia


di Noftto Signore. App. j! Clem. XI.
Orazione della Madonna di Loreto , cujus initium : O Ver
gin di Loreto alma Maria. App. Ind. Clem. XI.
δraäöïíéêïíáíôïíáíôïíåTiiWöïíïìåTiííiìà ... cujus
initium : Ave Madre di Dio. App. Ind. Clem. XI.
Orazione della noftra Donna divotiffima, cujus initium :
Ave Madre di Dio Vergine bella. App. Ind. Clem.XI.
Orazione di S. Antonio Abbáte contro la pefte, qua incipit:
Nel nome fia di Crifto Salvatore, della füa Madre.
App. Ind. Clem. XI.
Oraziófie di S. Antonio di Padova, qu& jj; : Mifericor
diofo alto Signore. App. Ind. Clem. XI.
orazione di S. Appollonia, çujus initium : RicQrro a te Si
gnor d'ogni Signore. App, Ind. Clement. XI. O
- * Ia
\.
I) R o H 1 R I T O R U M. I99
Orazione di S. Brandano. App. Ind. Clem. XI.
Orazione di S. Danielle. App. Ind. Clem. XI.
Orazione di S. Elena %£. incipit : La Vergine Maria con
gli Angeli fanti. App. Ind. C/em. XI.
Oraiione di S. Francefcô, qu4 incipit : Qnnipotente Iddio,
Signor fupremg .App. Ind. £lem. XI.
Orazidìe di S. Giofeffo, qua incipit : O gloriofa Vergine
Maria. App. Ind. Clem. •

Orazione di S. £ÉÉ et le Donne di parto, cujus ini


tium : Q dolce Madre diGesti. 4pp. Ind. άΧῖ.
Orazione di S. Maria, con. il prego füö chi la dirâ &c. cu
jus initium: Qfomima facra, ed alta. App.Ind.Clem.XI.
Orazione di S. Maria perpetua in profa, cujus initium :
Queftaè una div9tiffimaOrazione. ÃÄ&#%i
Oraziöne di S. Michele Arcangelo, %ff. initium : Al nome
della Beatiffima Regina. App, Iad. Clem. XI.
Orazione di S. Stefanó,. cujus ijtitium : _Supremo Padre,
eterno Redentore. App. Ind. Clem. XI.
Orazione fopra la Santa Sinidqne , qu4 una cum ipfa Sindo
me Ἄ. App. Ind. Clem. 3: •

Orazione trovata íí, Cappella, dove fu flagellato il no


ro Signore in Geryfálémmé, cujus initiüm : Madon
na Santa Maria , App. Ind. âÄXÍ.
Orazioni , qüarum initiüm : Signor che in Croce langue.
Una cum oratione in fine , 3;f incipit : Deus. qui no
bis in fanéta Hierufàlem. Ob 'ÄjÉaffertam jjî
tiam eas preces recitantibus conceffam , ut dicitur, a
cííeííe íiii. T& confirmáìåíï'ZTbeiiediíióXiy.
Decr. 2. Martii 1752. - \

de Orbara Joannes.. Epiftola ad S. D. N. Paulum V. P. M.


Decr. 3. Julii 1613.
der Orden des friedens, 'oder deren dreyen andachten der
Hochgelobten åíïezeit üíôéïíéêïëï Jungfrau , und
mutter Gottes Maria. Ideß: Ordo pacis,}; trium de
votionum laudatiffìma femper immaculatæ Virginis , &
IMatris Dei Mari». Decr. 1 1. Septemb. É
Ordo baptizandi juxta ritum S. Romanæ Ecclefiæ, J/enetiis
apud Joannem Guarifcum , & Socios I 575. Nifi corri
gatur. App. Ind. Trid. -

�Qrdó Ecclefiafticus. Vide Kirchenordnung.


Ordonnance de Leopold I. Duc de Lorraine , & de Bar ;
donnée à Nancy au mois de Juillet 17oi. Brevi Cle
ment. XI. 11. Septemb. 17o%.
Ordonnancc ampliative de fön Alteffe Royale pour fupple
N m. ment
2.Co IND Ex LΙ ηRo RU M
ment de celles des mois deJuillet & Août 17or. donnée
à Luneville le 19. Feyrier 1704. Decr. 26. Oeiob. 17o7.
«Ordres Monaftiques: Hiftoires extraites de tous les Auteurs
qui ont confervé à la pofterité ce qu'il y a de plus cu
rieux dans chaque Ordre. Decr. 14. Apr. 17 ; ;.
Origanus David. Ephemerides. Donec corrigantur. Decr.
7. Aug. 16o3.
Ornæus Joánnes . I. Cl. App. 1nd. Trid.
de Ortega Chriftophorus. De Deo un9 . Tomus I. Contro
Werfiarum Dogmaticarum Scholafticarum, de effentia,
attributis non vitalibus, de fçientia, & decreto con
currendi cum caufis liberis. Decr. 29. Ju/ii 1722.
Orthodoxographa, Theologiae facrofan£tae , ac fincerioris
fidei Dóótores numero Èxxvi., Authores partim Græ
ci, partim Latini. Donec expurgentur. App.Ind.Trid.
Ortizius Martinus. Caduceus Theglogicus, &Crifis pacifi
ca de examine Thomiftico. Decr. 13. Apr. 173$.
Osborn Francis. The Mifcellaneous Works. Ideft: Opera
„ Mifcellanea. Tom. I. & II. Decr. 14. Jan. i737.
Ofiander Andreas. 1. Cl. Ind. Trid.
Ofiander Johannes Adamus. Syftema Theologicum, feu
Theologia pofitiya acroamatica in IV. partes diftin
&ta. Decr. 3 1. Martii I 681.
— Et cetera ejus Opera de Religione traäantia. Decr. 1o?
Maii I7;7.
? Ofiander Lucas. I. Cl. App. Ind. Trid.
—• Quinque librorum Moyfis brevis, ac perfpicua expli
cätio 5 infertis locis communibus in le&tione facra ob
fervandis. App. Ind. Trid.
Ofiandrifimus , feui A&ta Ngjj£g; . App.Ind. Trid.
Ofterminchcrus Martinus. 1. Cl. Ind. Trid. -

Otho ( Antonius ) Hertzbergenfis. 1. Cl. Ind. Trid.


Otho Henricus . I. Cl. Ind. Trid.
Ottherus Jacobus. I. Cl. Ind. Trid.
— Vide Geyler.
Ottius Joannes Baptifta.Spicilegiuw,five excerpta ex Fla
*io Jofepho ad noviTeftamenti illuftrationem. Decr.
.2.1. Maii 1745. - -

Ottius, feu Otto Joh. Henricus. Epitome Tra£tatus Galli


cani, cui titulus : La Grandeur de l'Eglife Romaine :
demonftrans au&oritatem Ecclefiae Romanæ fundatam
fuper Petro & Paulo , tamquam uno Ecclefiæ capite .
Decr. mo. Novemb. 1663.
-Examen perpetuum Hiftorico-Theologicum in Anna
v. ies
P R O H 1 » 1 r O R U M. 2.OE

Ies Cæfaris Baronii Cardinalis « Decr. 3o. Julii 1678.


*-Et cetera ejus Opera de Religione traëtantia. Decr.Io.
ala I •

Otto í'íiTertatio Juridico-Politica de iure publico


Imperii Romani, cum notis Johannis Limnaei. Decr.
4. Julii 1661.
Oudin Ignatius. Thomifticum Quare fblutum É Scotifti
cum Quia, five TheologiaScoti contr9yerfa explicatâ,
quamTin Conventu FF.Min. Reg9ll. MQnt. defendent
Fr. Marianus Mailar , & Fr. Eufebius Tilman. Decr.
22. Junii 1676. -

Oudinus Cafimirus. Commentarius de Scriptoribus Eccle


fiæ antiquis, illorumque fcriptis tam imjpreffis, quam
nmanufcriptis ; cum multis Differtationibus, in qüibus
infigniorüm Ecclefiæ Autorum Opufcula, atquè alia
argumenta examinantur. Tom. I., II., & III. Decr.
J 8. Julii 1729.
Ovidio dell'Arte d'amare. Vide Vernice.
Outramus Guilielmus. De Sacrificiis Libri duo ; • quorum
altero explicantur omnia Judæorum, nonfiulfa Gen
tium prophanarum Sacrificia : altero Sacrificium Chri
fti . Decr. 13. Martii 1679. • •

Qwcn Joanncs, Epigrammata , Decr, Io, Junii 1654.

N ; de S. Pa
- - -
-

-
- a a
-
-

- - º -

- - -
-
- -
- - - - - -
-

- -
-
- -
-
-
- -
-
-
,
- -
-
e - - -- - -
- -- l ----- -
-

-- - -
a- - º
- - -
-
º e . . . . - - -
-
- - -- - -
- - - -, ma º
-
º - -- - - - -
e -- - - - - - - - - e
-
-.
- º - r.
-
-
- º
- --

--
- -
lv
- - -
-
ia-
i --- - -- o
s
-

- -
- -- -
- - - -
- - - - - - e ai -
- - -
- - - -
- -
- - - - - - - : :
-
-

- - - º, -
- - -
-
-
- - -
-
- s . - e , - -
-

º - --- r , e º
- - - - - - - - - -
- -
-
- a - -

- -- -
-
- º - -- -
- - - - - -
- - - - -
T) R o H I B I r O R U M . ��3

P.
de $D$; Hermenegildo. Origen. y continuacion de el
Inftituto y Religion Jerónimiana. Decr. 23. Mar
ttt I 672.
Éannus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Pacificus
Pacimontanus Balthaffar , qui^ & Balthaffar Huebmair.
I. C/. Ind. Trid. " — •

Pagani Marco. Trionfo Angelico. )


Sonetti diverfi. )
4£;'rid.
Jnd.
.
Pagninus Sanátes: Yide Mercerus. - -

le Paige Petrus. Quaeftio, Theologica . Quanam eft lucerna


pedibus mei$. Pfalm. 1 18. ThefesIquas tueri conabi
tur Balthafar Aübret die 1 f. Junii i767. in Collegio de
Mercede. Decr. 26. O&ob. 17o7. . -

laPaix de Clement IX., ou demonftration des deux fauffetés


capitales avancées dans 1'Hiftoire des W. propofitions.
Decr. 26. Oäob. 17o7. , -

Palaeolqgus Jacobus . 1. Cl. App. Ind. Trid. *

Palæophilus Defiderius. Imagó Pontificiæ dignitatis peni


cillo Sacrarum Scripturarum, ac traditionis native de
lineata, Brevi Clem. XI. 4. Oótob. 17o7. ;
Palaeophilus Vincentius . Gratia triumphans de novis liberi
arbitrii decomptoribus, infiatoribus, deceptoribus,
Decr. 26. O&ob. 17o7.
Palæopiftus Joannes. Apologia pro Clero Ecclefiae Batavo
rum Romano-Catholica:, feu rationes, ob quas Cle
rus cenfuit in locum Archiepifcopi Sebafteni|non effe
recipiendum D. Thcodorum Cokkium. Brevi Cle
ment. XI. 4. Oítob, 1707.
Palatius Johannés. GeftaPontificum Romanorum.Tom.I.;
II., III., IV., & V. Decr. 11. Decemb. 17oo., 12. Mar
tii 17o3., & 4. Martii 1709. . - -

-Fafti Cardinalium omnium S. R.E. Tom. I., II, III.;


IV., & V, Decr. 4. Martii 17o9. - -- v .

-Armonia contemplativa fopra la yita diGiesii Chri


fto, delli Santi Filippo Neri, Igmatio Lojola, Cajetano
diTieni, e Terefâ di Giesii.TDecr. 21. Aprilis 1693.
de PalagolJuan. Mémoria] al Rey N. Sciior Cafl6s II. en dé
fenfa de fus Reales'decretòs en el Pais Baxo Catholi
co. Decr. 8. Apr. 1699.
Palearius Aonius. 1. Cl. App, Ind. Trid.. -

N4 Pa
é4 M N o E x L 1 p R o R U M.
Palingenius Elias. I. Cl. App. Ind. Trid.
Palingenius (Marcellus) Stéllatus. I. C/. Ind. Trid.
£iij; Petrus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Pallayicino, Ferrante. Lettere amorofe. ) Decr.zz.
—- La Pudicitia fchernita. , ) Jan.
—-La Rete di Vulgano. . ) 1642.
-ll Corriero {valigiato, publicato daGi- )' Decr. 18.
nifaccio Spifoncifii. * * • •• • • Decemb.
-—-Il Divortio Celefte. - ' ) 1646.
- Le Bellezze dell' anima. -

— La Berfabee.
— Il Giufeppe. - -

- Panegirici, Epitalamj, Difcorfi Academi Decr.


ci, Novelle. `T. ' . . - -

— Il Principe Hermafrodito, 4.
Julii
- -

—-I1Sanfone. .
I66I.
- La Scena Rettorica ,
— La Sufanna. ^ - -

— La Taliclea. - )-
Palmerius Joannes. *, Cl. App. Ind. Trid. . , ,& ,
Pamela, ou la vertu recompéfifée, traduite de l'Anglois.
Decr. 22. Maii 174*. -

de Pamiés Evefque. Mandcment fur la fignature du Formu


laire, du 31. Juillet 1663. Decr. 5. Jan, 1667.
Pancirollus Guido. Vide Salmuth. -

Pancratius Andreas. I. Cl. App. Ind. Trid.


Pandochæus Joannes. 1. Cl. j.'p. Ind. Trid. :
rana;;s Elias, qui & Gulielmus Poftellus .
ria.
I. Cl. Ind.
IPanicelli Felix. Thefes Philofophicæ, quas ex uniyerfa
Ę publice propugnandas éxhibet. Veron4
1719. Decr. 22. Julii 171?. - w

Panormitanus Abbas. Traäatus fuper Congilio Bafileenfi.


App. Ind. Trid. !
Pantaleon Henricus. I. C!. Ind. Trid. .v
—Chronographia Ecclefiae Chriftianæ, App. Ind. Trid.
Papatus Romianüs, feu de origine, progreflu, & extinétio
ne ejus. Decr. 2. Decemb. I 617. -

Ρapebrochius Daniel . Conatus Chronico-Hiftoricus ad


Catalogum Romanorum Pontificum . Pars I., & II.
Non permittitur niß expunäis Hiftoriis Conclavium pro
eleétione Romanorum É; . Decr. 12. Decemb,
τ7oo., & 13. Junii 1757. .

PappusJoannes. I. Cl. App. Ind. Trid. Epi

- -
- Ep1
P R Ο Η Υ Β I r ο R U M. zo;
.'
—-Epitome Hiftoriae Ecclefiafticae. Decr. 21. Novemb.
I 69o. - - -

•— Eadem cum Auétariis , notis, & fupplementis Henri


ci Kippingii. Decr. 2. I. Novembris i69o.
— Et Fräncifcus Junius. Praefationes in Indicem Expur
gatorium . Decr. 12. Decembris 1624.
Paraöelfus Thcophraftus. 1. Cl. App. Ind. Trid. _
Paradifo Cattolico per l'anime devote. Dec. 11.Jan. 1667.
Paralipomena rerum memorabilium a Friderico II. ufque
ad Carolum V. Auguftum per ftudiofum hiftoriarüm
virum colleéta. $. feorjum , ßve cum Conradi 4
Liechtenaw Abbatis Urfpergenfìs'Chronico. App. Ind,
Trid., & Decr. 16. MártiiT611. .

Parallele de la doétrine des Payens avec celle des Jefuites,


& de la Conftitution du Pape Clement XI., qui com
mence par ces mots: Unigenitus Dei Filius. Decr. .1.
Jan. 1731. -

Parallelle abregé de 1'Hiftoire du Peuple d'Ifrael & de


l' Hiftoire de l'Eglife. Decr. 18.Septemb. 175o.
Pareus David. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Parifienfis Curiæ ÉÉ . Vide Duarenus.
de ParivalJean Nicolas. Abregé de 1' Hiftoire de ce fiecle
de fer, contenant les miiféres, & calamitez des der
niers temps. Decr. 4. Julii 1661. .

Parkerus (Matthæus) Pfeiido-Archiepifcopus Cantuarienfis;


I. C/. App. Ind. Trid.
IParkhurftus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Parrhafius Janus. Notæ in Décretum, quod }
Inquifitionis nomine circumfertur contra ) Brevi
Archiepifcopum Sebaftenum . cú,
}
=-Literæ ad Archiepifcopum Sebaftenum } %%£í:
nomine Sacræ Coiigregationis 3e Propa- \ * Ë'
anda Fide 2;. Atjgufti 170;. ut fertur ) *7°7*
ęriptæ, notis vero brevibus illuftratæ. -

IPafchalis Joánnes Aloyfius. 1. Cl. Ind. Trid... _.


IPafquali Joannes Baptifta. Scutum inexpugnabile Fidei, &
confidentiæ in Deum, vel in potentiffimum nomen Je
fu . Decr. 3. Apr. 1674.
Pafqualigus Zachariàs. Sacra moralis do&rina de ftatu fù
pernaturali humanæ naturæ. Nifi fuerit ex correëtis
juxta Decretum 29. Martii 1656.
*-*Decifiones Morafes juxta principia Theologica, & fa
cras, atque civiles Leges. Poneg corrigantur. Decr.
* 2. 5• Jaiiüiii I 684, - - -

-
Pafquil
2.c6 I N D E x L 1 B R o R U mr
Pafquifi, & Marforii Hymnus in Paulum III.- Ind. Trid.
Pafquillorum Tomi duo, quorum primo verfibus, ac rhy
thmis, altero foluta ofatione confcripta quamiplurimìa
continentur. Ind. Trid.
Pafquillus extaticus , & Marphorius. App. Ind. Trid.
Pafquillus Fagius. Ind. Trid.
Pafjuillus Gérmanicus. Ind. Trid.
JPafjuillus profcriptus a Tridentino Concilio. Ind. Trid.
Pafquillus Semipoeta. Ind. Trid.
Pafquino in cftäfi, nuovo, e moltg piü pieno che 'l primo.
infieme col viaggio de l'Inferno. Decr. 16. Martii
I 61. I.
, Decr. 3. Junii 1613.
Paffi Giufeppe . I Donne£hi difettifecundum
Paflio' É;. Martini Lutheri Marcellum.
Ind. Trid.
Paffione del N. Sig. Giesii Chrifto, cujus initium: Donne
v'invito, e vöi gigvani belle .App. Ind. Clem. XI.
Paftoris Adamus. 1.`Cl. App. Ind. Trid. -

Paftrana Antonius Jofeph .'Sacra Cithara citharedantium


Sanétiffimo Jofeph Patriarchæ, & Sponfo Virginis Ma !
riæ._ Decr. 19. Septemb. 1679. -

Patavienfis Joannés DÉcanus. i. C/. Ind. Trid.


Pateshul Petrus, I. Cl. 4pp. Ind. Trid.
Patiens Petrus. Vide Gedültig .
Patina Maddalena. Vide Hömmetz.
Patricius Francifcus. Nova de univerfis Philofophia. Do
nec £orrigatur. App. Ind. Trid.
IPatru Olivief. Plaidoyer pour Dame Claire Charlotte de
Rotondis de Bifcaras, nommée par le Roy à l'Abbaye
de S. Jean Baptifte du Montcel. l)ecr. 17. Oäob.
1678.
,
Pauli ( Elchanon) F£j; . 1. Cl. 4g. Ind. Trid.
Pauli Gregorius. 1. CI. App. Ind. Trid.
Pauli IV. Papæ Romani Epiftola confolatoria.& hortafo
ria ad Ê. gile&os Filios. Qua tamen falfo ei tribui.
tur. Ind. Trid, - , - .
Pauli (Simon ) Suetinenfis. I. Cl. App. Ind. Trid.
Paurmeifterus (Tobias) a Kochftet. De Jurifliétione Im
perii Romàni libri duo. Decr. 11. Decemb. 1614.
Payne (Petrus) Anglus. 1. Cl. Ind. Trid.
Paynell Thomas. I. Cl. App. Ind. Trid.
Peàrfonius Joannes. Expófitio Symboli Apoftolici juxta
editionem Anglicanam V. in Latinam linguam transla
ta. Decr. 4. Martii 17o9. An
P R O R I. 8. 1 r O R U M ; 2.67
-— Annales Cyprianici . Vide Fell. - · · ·
Peguleti Nicolátis. Tra£tatus Probabilitatis ex principiis
Antiquorum compofitus. Decr. 15. Jan. 1714.
Peiferus (David ) Lipfius. 1. Cl. Ind. Trid.
dePelhrziingw, feg Pelhizimov ( Nicolaus ) Thaborenfium
É£;{ἐ 1. Cl. Ind. Trid. . .
Pellegrini Antònius. Phyfionomia naturalis. ) Decr. 17.
— £adem Italice : ISegni della natura del- }• Decemb.
: 1' huomo. t * - ... - .* - I623. !
Pellcrus Chriftophgrus, Politicus fceleratus, impugnatus;
ideft Compéndium Politices novum,notis illuftratum.
IDecr. 3. Apr. 1685. .. , •* - 1. . • l

Pellicanus Confadus. I. Cl. Ind. Trid. , , ;' ,


— J^ide R. Salomon. -
- . - 2
Pelliganu$ ( Lconardus) Rubeaquenfis, 1. Cl. App. Ind.
ria, * - - -

IPellizzarius Francifcus. Manuale Regularium. Tomus I.,


. . & II. Decr. 18. Junii 165 1. - · · · · ·· · ·
*- Tra£tatio de Monialibus, Donec corrigatur. Decr.
2I. Apr. 1693. .
- . . . ** **
- – – – –

' --' . .anni


Corrëta autem juxta editionem Romanam
permittitur. - . 175 $.
' •--. -

~Excerpta omnia ex Traäatu de Monialibus , etiam


Italicâ lingua, Decr. 4. Dec. 172. f. $ * ~ • -,
Jean Frâfigois, Teftáment Spiritucl.
PenetI744, ... ---
Decr. 19, Apr.
• • • .

Penotus (Bernardus G.). a Portu Sanäae Ma- )


IDecr. 7.
riae Aquitanus. Apologia in, duas partes )
divifa ad Jofephi Michelii Scriptum. Aug.
I 6o3.
;
~Et reliqua ejufäem Qpera . -

Penfées d'uii Magiftrat fur la declaration qui doit être por


tée au Parlement. Decr. 2. Septemb. 1717. -*

Penfées libres fur la Religion, l'Eglife, & le bonheur de


Ja nation, _traduites de 1' Anglois du Doéteur B. M.
1Jecr. 21. Jan, 173?. ` .. '. * -

Pentalogus Diaphqricus, five qyinque differentiarum ra


tioiies, ex quibus verum judicatur de dilatione abfo
£j;
3. Apr. ad mentem SS. Auguftini, &. Thomæ
1685. . . Decr.•

Pepe Francefco . Efercizj di divozione in onore della San


tiffima Trinità. Donec corrigantur. Decr. 5. Julü
1728. - 3:*; ^.
de Peralta Narcifo. De la Poteftad fecular en los Eccîefiafti
cos por la Oeconomia, y Politica, Decr. 18. Decemb.
J 646. Perca
ac{8 I N D E x L 1 f R o r u u.
Perca Conradus. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Peregrinus Jacobus. r. £ App. Ind. Trid.
Peregrinus (Jgannes ) Petrofèlanus. Convivalium Ser«
monum Liber. App. Ind. Trid.
Percita de Caftro (Gabiiel). Dc Manu Regia Traétatus.
ecr. 16. Oëtob. 164o.' }. . -

Tereira Joannes. }'ide solorzano. • •

Perez Antonio. Relagiones en tres gatfes.Dec.7. Aug.i6o;;


Pcrez de Guevara Mártin. Juizio áé§ïôïô , acerca de
áveriguar quien fea la verdaderaTÍííè* £ì hijo
Ilamado antiguamente Continuó , defpues Gloffa con
tinua, yaorâ Cadena de oro. Decr. £ÃÄ; I 66$.
<Je Periculis ( Chriftianiffimi Regis), & notata quædaï åä.
Sfondratæ Pont. Rom. litteras mgnitoriales, ad €É
V. D. Gafparum Peucerum IAppIiî¤'*. --i--'.
Ëeriftcrius Hiéronymus.II. ci. AjjìTÄT. -*

5 efiftefus Wolfgafigus. 1. cl. AjíííTíT. · ·


Perkinfus £. Pcrkinfius Guilieliùs. Problema de Roma.
'• hae Fidei ementito Catholicifmo. Decr. 3o. Jan. r6ro:
*— Et cetera ejus Opera de Religione traótantia. Decr.ió.
i .Aaii 1767...., > I -, . . . $* .
-

£erlitius (Geórgius) Lubecenfis. r. ci. App. Ind. Trid. .


Perontinüs Janüs Tibé Confiliis, ac Dicâ eriis, quae in
„- 4ug.
Urbe Vindobona
I73 ;. • • ;
habentur, libérfiigiláris. Dër. 17.
IPerren £ä. . I. Cl. App. Ind. Trid.
3e5crfecutione BarbarörüiíTíTá. Trid.
v.
dc Pcrfin ( Pierrejean Frangois 7£ Montgail- )
ard, Evefque de s'poris Infírüäiön j
C9ntre Je Schifme des prétendus Refor- }
Inez : Donec corrigatur.' -

*- Dμ Droit, & du póuvoir des Evefques de


3£ les Offices Divins dans leür§ i)io
*-Recjeil des faétums, & autres pieces, qui j Decr. 37.
ggt £tvies à la defehfedu Cafenäriét áu-) Aprilis
Diocéfè de Saint Pons.T ) f7oI.
*— Proprium San&orum renovatum ab eodem )
Ëpifeopo, Dire&toria, ac Calendaria ejuf- )
deij Ecclefiæ, & Diœcefis ab anno 1681. )
~inftruétion Paftorale fur differentes que- )
-, ftions touchant les fonétions Hierarchi
ques , avec l'Ordonnance, qui a donné
occafion à ccs queftions, & ün parallele ) ù

de la
;
I) R O H I B I r O R U M , 2®
de la do&rine des Recollers, & de celle de }
ce Prelat. Donec ÉÉÉ - -

•— Ordonnance portant défenfe à fes Diocé- )


fains d' affifter aux Offices Divins dans )
1'Eglife des Recollcts.. )
— Leitre adreffée a Mefleigneursles Evêques ) Decr. 27»
de France fur les difficültez qu'il trouve ) Apr.
de traiter par acommodement 1' affaire I 7QI .

qu'il a avec les Recollets. }


—íeífe à Meffeigneursles Archevêques, 3
v

& Evêques de l'Eglife Gallicane, pour fer


vir d'eclairciffem€nt à ce que l'ona publié )
contre lui. )
— Lettre à Mr. 1'Archevêque deCambray, )
ou il juftifie lcs xIx. Evêques qui écri- )
virent en 1667. au Pape, & auRoy, au )
íüjÉÉ`d€§3V.'célébr€$EvêquęTÉÀiéí, ï
de Pamiez, de Beauvais, & d'Angers ( )
-Nouvelle Lettre , qui refute celles de )
Mr. l'Archevefqüe de Cambray tou- )
chant 1'infaillibilité du Pape. )
— Réponfe à la Lettre de Mr, 1'Archevê- ) & Brevi
que de Cambray . ) Clem. XI.
—Mandemieííóúchant F acceptation de ) Έζjan.
la Bulle de N. S. P. le Pape Clement XI. ) 17Io.
ür le Cas figné par xL. Do&teurs, avec
a juftificarión des xxIII. Evefques, qui )
VoüiäÄÈÉÉÉùÉÉÉÉÉäixäTÉÉíiíèåé}
Erance efi 1667. , fe fervirent de 1' ex- )
preffion d'un filence refpe&tueux. )
Pertuchius Juftinus. Chronicon Portenfe , duobus libris
diftinétum. Decr. 16. Martii 1611.
daPerugia Pietro Battifta. Scala dell' anima per arrivare in
reve alla contemplatione, perfettione , & unione con
Dio. Decr. 19. Novemb. 1689. -

de Petra Petrus Antonius. Traétatus deJure quaefito per Prin


cipcm non tollendo... Decr. 7. Aug. 16o3.
Petræus Henricus. Nofologia Harmönica , Dogmatica,
& Hermetica difceptationibus quinquaginta in Acade
mia Marpurgenfi difceptata. Decr. iz. Decemb. 1614.
Petreus (Henricüs ) Herdefianus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Petri Fridericus. I. Cl. App. Ind. Trid.
Petrius Andreas. 1. C/. Ἐ. Ind. Trid. -

Petrofelamus Joanncs Peregrinus, Vide Peregrinus..


Petrucci
•.ro IN D E x L I B R O R U M *
Petrucci Pier Matteo. Lettere, e Trattati fpi )
rituali, e miftici. Parte I., e II. )
— I Miftici Enigmi difyelati, con un breve )
metodo per là guida dell'anime all'altezza )
miftica della divina gratia guidate. )
— La Contemplazione miftica acquiftata, )
in cui fi fciogliono l' oppofizioni contro â )
quefta orazione. )
— Il Nulla delle Creature, e 'l tutto di Dio,
Trattati due. }
} £g;
— Lettere brievi fpirituali, e facre . Par- W•
te I., e II. - - ©bruar.
— La Scuola dell'orationc aperta all'anime ) I 688.
devote . -
)
— Meditationi, & efercitii prattici diyarie )
virtui, ed eftirpatione di vitii per laNove )
na del SSiîio Natale di Giesui N. S., e per )
la Settimana Santa. -
) -

— La Vergine Affunta, Novena Spirituale , )


con unâ Introduttione all' oratione inter )
na, e con un efplicatione di fette punti di )
perfettione Chriftiana accennati dal P. )
, Gio. Taulero. -

Peucerus ( Cafpar ) Budiffinus. 1. Cl. Ind. Trid.


Pexenfelder Michael. Apparatus Eruditionis tam rerum,
uam yerborum. Editio tertia. Niß corrigatur, de
ando illa verba: Anno 1669. Ordo Scholarùm Piârum
abrogatur a Clemente IX. Decr. 11. Decemb. 17oo.
Pezelius Öhriftophorus. 1. C/. App. Ind. Trid.
Pfaffius Chriftophorus Matthaeus^. S. Irenæi )
Epifcopi Lugdunenfis Fragmenta anecdo- )
ta cum notis, & duabus Differtationibus ) Decr. 21.
!
ge oblatione, & confecratione Euchari- X Jan.
13 . - I72.I-
— Primitiæ Tubingenfes. Pars prior , & )
pofterior.
— Inftitutiones Hiftoriae Ecclefiafticae. Decr. fr. Mar
ttt I754.
- Et cetera ejus Opera de Religione traítantia. Decr.
. _ I o. Maii 1757. -

Pfaw Yfo.Colle&tarium, five Summarium privilegiorum


Abbatibus, & Religiofis Monafteriorum exemptorum
Ordinis Benedi&tini per Helvetiam ab Urbano VIII.
conceflorum. Decr, 2. Julii 1686,
. Pfeffin
P R O H I B I T O R U M. a*
Pfeffingerus Joannes. I. Cl. Ind. Trid.
Pfeifféfus Auguftus. Dubia vexata Scripturæ Sacrae , five
loca difficiliora veterisTeftamentiTfuccinéte decifa .
Decr. 3 1. Martii 1681. -

— Aétio rei amotæ contra Papam in punéto fubtraéti


calicis inftituta ; una cum decifione triginta Cafuum
Confcientiae. Decr. 11. Apr. 1693.
Pfeil Joannes. I. Cl. £; 1gd. Trid.
Pflacherus Mofes. 1. C?. App. Ind. Trid.
Phalarifmus. Vide Huttenus.
Philalethes Hifpanus. Ad Philalethem Rgmanum, cujus
ur, eft Epiftola dejufta Bibliothecæ Janfenianæ profcri*
ptiorie, refponfio, ubi de iufta profcriptionéNorifii
er Hifpanám Inquifitionem. Decr. 24. Nov. 1751.,
2. Martii 1751.
' Philalethes . Remarks upon the Book of Edmond Burk
Do&or of Divinity, in which Church difcipline is
vindicated &c. Ideft: Animadverfiones in Librum Ed
mundi Burk IXoötoris Theglogia , Tin quibus Ecclefia di
fciplina eß vindicata , & áivinum jus #£? orumz
É :'in refponfum ad Epiftolam cujufdam Clerici.
egr. 29. Aug.j73o. -

Philalethes Ütopiënfis. 1. Cl. Ind. Trid. -

Philanax Philander. De natura, fine, & mediis Jefuita


rum. Decret. 19. Martii 1633.
Philarchus Valerius. I. Cl. Ind. Trid.
Philargyrus Matthæus. I. Cl. Ind. Trid.
Philetymus. Somnium HippQnenfe , five judicium Augu
{ἐini de .£9ntroverfiisTheologicis hódiernis. Biilla
Urbani VIII. 6. Martii 1641., & Decr. 23. Aprilis
I 6 54. - -

Philippus Cattorum Princeps . Refponfio adverfus Ducis


#gici Brunfwicenfis fycophanticum Scriptum. Ind.
raq. -

JPhilips P. I. çí
D. Dirk, fuosInd.
quiApp. ##
Anabaptifrni libros infcribit
f. literis
Philirenus Chriftianus. Cleri Catholici per Foederatum
M¥. Belgium, & Archiepifcopi Sebafteni religio vindicata.
)at,
Brevi Clem. XI. 4.TOäob. 17o7.
Philologus Joannes. i. Cl. Ind. Trid.
ΠΠ
Philologus Jonas. I. Cl. Ind. Trid.
Philoniüs Joannes Dugo. 1. Cl. Ind.Trid.
IrI1 Philopenes. Ufury explain'd ; or confcience quieted in the
|| cafe of putting out mony at intereft. Ideft ; jg
exptz
3, I7, I N D E x L I B R O R U M.
explicata , ßve de confcientia pagata in conceffione pe
cuinis ad inçrementum anguum : Pecr. 1 1. Mártii 1704.
Philofophia Amoris. App. Ind. Trid.
Philofophiæ Leibnitianæ , & Wolfianae ufus in Theologia.
Auótore I. T. C. Decr. 13. Apr. 1739. -

— Eadem expreffo Auítoris nomine. Vide Canzius.


Philofophie Morále, ou melange raifQnné des principes;
pefifées, & reflexions , par M. S. Decr. 14. Apr. 175 ;.
Philyreus Herichus. Vide Beringerus.
Phräfes Hebraicae. Vide Stephafius Rg3ertus.
Phrafes Sacræ Scripturæ. Vide Wefthemerus Bartholo»
maeus . -

Phrygio Paulus Conftantinus. 1. Cl. Ind. Trid.


Pianto della Madonna in ottava rima, cujus initium :, Chi
vuol piangere colla Vergine. App. #j Clem. XI.
Piccolomineus Æneas Sylvius. Commentariorum de Cori*
cilio Bafileae celebrato Libri duo. Corrigantur ea, quæ
ipfè in Bulla retraótationis damnayit. Ind. Trid.
Piceriiho Giacomo. Apologia per i Riformatori, e per la
Religione Riformata. IDecr. 26. O&ob. 17o7.
-Veftimen to per le nozze dell'Agnel- \ p.,.,,
lo qui in terra. íó.TöA,'g-
-

—Concordia del Matrimonio , e del ) '73;*%***


miniftero in forma di Dialoghi. 5 Junii 171v.
*—Trionfo della vera Religiofie contro le invettive di
Andrea Semery. Decr. 17. Septemb. 1714.
IPicherellus Petrus. Opufcula Theologica, quæ reperiri po
tuerunt, partim antea, partim nunc primum edita.
Decr. Io. Junii 1638. -

Pichon Jean, L'Efprit í Jefus-Chrift, & de l'Eglife fur la


frequente Communion. Decr. 13. Augufti 1748., &
11. Septemb. 175o. -

Picot Seráphin. Lettre adreffée aux Evêques de France .


ecr. 27. Apr. 17oI.
1Piétorius Georgius. Poemata. App. Ind. Trid. -

s-Threnodiâ Ecclefiae Catholicæ ad Chriftum Sponfum


. fuum. App. Ind. Trid. -

Picus ( Joannés) Carthufienfis. Paraphrafes, & annotatio


nes in Pfalmos. Ind. Trid.
Pieces Ę fur l' Euchariftie.Decr. 17. Maii 1734.
dela Piedad Francifco. Teatro Jefuitico, Apologeticó Di
fcurfo con faludables, y feguras dotrinas, iieceffarias
a $;
Principes, y Scìores de la tierra. Decr. 27.Maii
1687.
- if Pi
-.!
12 R o H I B r r €) R U M. 2. I 3
ilPignattograffo: Comedia del Paftor Manopolitano. Dec.
17. Decemb. 162 3. -

Pignoni Pafquino. Compendio della vita, e miracoli de!


B. Andréa Avellino. Donec corrigatur. Decr. 11.Jan.
. . I 642.
Pilkintonus, feu Pylkintonus ( Jacobus) Pfeudo-Epifcopus
Dunelménfis. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Pincierus ( Joanncs ) Veterâfius. 1. C/. App. Ind. Trid.
Pipping Henricus . Sacer decadum Septefia
riùs , memoriam Theologorum , hoftra
ætate clariffimorum renovatam exhibens. Pg; 7.
—-Trias decadum, memoriam Theologo-
rum noftræ ætatis clariffimorum renova-
Éɧ
7I8.
tam exhibens.
risj;jerus, feu Pirkeymerus Bilibaldus.
riq.
1. Cl. Ind.
Pires Carvalho Laurentius. Quæftiones fele- ) Brevi
&tae duodecim de Bulla fän&tæ Cruciatae ) Clem.XI.
Lufitaniae . Pars prior , & pofterior. 19.
- Epitome das Indulgencias , & Privilegios ) Decemb.
dâ Bulla da Santa Cruzada. ) 17o7.
Pirrus Rocchus. Notitiæ Sicilienfium Ecclefiarum. Pars I.,
& II. – Donec corrigantur. Decr. . 3. Aug. 1634.
Pifaeus Lucius. r. Cl. Tnd. Trid.
Pifcator %#; ) Argentoratenfis. Opera omnia. Decr.
Io. Maii 1757.
Pifcatorius Joannes Baptifta. 1. Cl. Ind. Trid.
Pifcatorius ( Joannes) Lithopolitanus. Epitome omnium
Qperum D. Aurelii Auguftini. Editionis Joannis Cri
.._ fpini , App.Ind. Trid. •

Piffiiii Andreas'. Naturalium do&rina, qua funditus everfis


materiei primae, formæque fubftantialis, & acciden
talis fententiis, inopinata fubftituuntur, aut penitus
obfoleta revocántur. l)ecr. 22. Aug. 1675.
Piftorius Jeremias. I. Cl. Ind. Trid.
Piftorius ( Joannes ) a Worden. 1. Cl. Ind. Trid.
-Elegiae aliquot de morte Conjugis, & liberorum ,
- ÉÉ;
Ind. Trid. -

Pithogi Pierre. Trai&ez dcs Droi&s, & libertez de 1'Egli


fe Gallicane. Decret. 26. Oäob. 1646.
Pittonus Jo. Baptifta. Recentiora Sacræ Rituum Congre
ationis Decreta, nullibi haétenus conjunétim impreß
a, colle&ta. Decr. 4. Martii 17o9.
.

Placæus Jofue . Vide Syntagma Thefiüm,


Q. 1a Pla
2. I4 I N D E x L 1 8 R O R U Mt
la Placete, feu Placerte Joannes. Obfervationes Hiftorico
Eccléfiafticae , quibus eruitur veteris Ecclefiae fenfus
circa Pontificis Romani poteftatem in definiendis Fi
dei rebus. Decr. 4. Martii 17o9.
A-Et cetera ejus Opera de Religione traëtantia. Decr.
Io. Maii 17 ; 7.
Planétus veritatis Auguftinianæ in Belgio patientis. Decr.
23. Apr. 1654.
Plata Horatio. Vide Difcorfo piacevole.
Platterus Thomas. 1. Cl. Ind. Trid.
Platz., feu Platzius Conradus Wolfgangus. 1. Cl. App.
Ind. Trid.
Plough (Joannes) Nottinghamenfis. I.Cl. App.Ind.Trid.
Poach Andreas. I. Cl. Ind. Trid.
Pocquius Antonius. I. Cl. App. Ind. Trid.
Poemata (Varia doétorum, piorumque virorurn de corru
pto Ecclefiae ftatu ), cüm Præfatione Matthiæ Flacii
Illyrici. Nifi corrigántur. Ind. Trid. .
di Pos; Francefío. Viía della Madre Suor Cherubina del
' Agnus Dei. Decr. 1 3. Martii 1679.
Poggius Florentinus. Facetiae. Ind. Trid. -

Poffictus, féu Ponetus Joannes.. 1. £l. App. Ind. Trid. .


Polanus (Amandus ) a Polanfdorf. Syntagma Theologiae
Chriftianae. Decr. 25. Jan. 1684.
la Politique des Jefuites. Decr. zz. Decemb. 17oo.
Politus Ambrgfius Catharinus. Quaeftio, quibufham yer
bis Chriftus confecit Euchariítiæ Sacramentum. App.
Ind. Trid. .

-£ra£tatio fecunda illius quaeftionis, quibus verbis


Chriftus Euchariftiae Sacramentum confecerit. App.
Ind. Trid. -

Polletta Peregrinus. Lucerna inextinguibilis, ignorantiæ


tenebras ab anima fideli indo&ta 5rocul pellens. Decr.
19. Martii 1633.
Pollicarius (Joannes ) Cygnaeus. r. Cl. Ind. Trid.
Pollius (Jóannes ) Weftphalus . 1. Cl. Ind. Trid.
Polus ( Antonius) Venetus. Lucidarium poteftatis Papa
lis, feptem libros comple&tens . App. Ind. Trid.
Polus Matthæus. Synopfis Öriticorum , aliorumque Sacrae
Scripturae Interpretum, & Commentatorum. Decr.
2. I. Apr. 1693. - - -

Polydorus ( Valerius ) Patavinus. Pra&ica Exorciftarum


ad Dæmones, & maleficia de Chrifti Fidelibus expel
lendum . Decr. 4. Martii 1709. Po!
- oly
1) R o H I s I r O R U M. 215
relig; Francifcus. Affertiones quorumdam Ecclefiae
ogmatum, cum ab aliis quondam, tum a Luthe
rafia faétione denuo in dubium revocatorum. Donec
corrigantur. App. Ind. Trid.
Pomeranüs Joanne§, qui & Joannes Bugenhagius Pomera
nus . I. Cl, Ind.Trid.
de Pomis David. De Medico Hebræo enarratio apologetica.
Donec emendetur. App. Ind. Trid. .
Pomponatius Petrus. De fiaturalium effe&uum admiran
dorum caufis, feu de Incantationibus liber. App.
Ind. Trid.
Pona Francefco. La Lucerna di Eureta Mifofcolo. Decr.
4. Febr. 1617.
de S. Pons Evefque. Vide de Perfin.
duPont Mr. Déhonciateur du peché Philofophique convaincu
de mechans principes dans la morale. Decr. 1. Julii
I 693.
Pontanus Gregorius. Vide Bruck. - -

Pontanus Joãnes Jovianus. Charon, Dialogus . App.


Ind. Trid.
Pontanus Joannes Ifacius. Rerum , & Urbis Amfteloda
menfium Hiftoria. Decr. 12. Noyemb. 1616.
*- Qriginum Francicarum libri VI. Decr. Io. Maii 1619.
Pontificii Qratoris legatio in Conventu Norimbergenfi.
Ind. Trid. -

Pontifella Joannes. I. Cl. App. Ind. Trid.


de Popoli Vittore. Il Piovano; ' cioè fedici Sermoni fopra il
öåêëìíîïò åóôáíôTbÄÄjìiì I6o9.
Porta Conradus . 1. Cl. App. Ind. Trid. .

Porta Gio. Battifta. Miraçöli, e gnaravigliofi effetti dalla


natura prodotti, Decr. 21. Martii 1668.
Portæ Sion. Vide Shaharé Zijon.
Porterus Francifcus . Syntagma variarum Ecclefiæ defini;
tionum in materiâ fidéi, & morum a faeculo IV. ad
praefens ufque tempus editarum. Decr. 16. Aug. 1681.
Portüs Æmilius, Francifci filius. 1. Cl. App. Ind.Trid.
Portus ( Francifcus ) Cretehfis. 1. Cl. Ind.Trid.
Poffelius Joannes. 1. Cl. Ind. Trid.
Poftellus ( Gulielmus ) Bärentonius. r. Cl. Ind. Trid.
Poftillæ majores totius anni. App. Ind. Trid.
Poteftas ( Quae Regia), quo ά authore folemnes Ec
clefiæ cónventùs indici, cogique? compendiofa Difcuf
fio Cl. G. Praet. Sen. Aùthöré. App. Ind. Trid.
Pouchcnius Andreas. 1. Cl. App. íáTrid.
... - O 2. Poza
2. I 6 - IR D Ex LIT R O RU M
Poza Joannes Baptifta. Elucidarium Deiparae. Decr. ir,
Apr. 1628. -

-Item : Traäatus, Apologia , Informatio- )


nes , Libelli
mine fùpplices
expreffìprò , vèl quovis
defenfione alioDei-
Elucidarii no- )) I)eCr.
S. 9.

arae ; fivé äoftriäa pr«fati Jo. Baptifta ) °°'°*


9{& tám editi, quam manufcripti. j 1632.
— Et cetera ejufiemi Opera ominia.
de Prades Joanne$ Martinus. Thefes, quarum titulus : Hieru
rufalem cœlefti . Quaeftio Theólogica. Quis eft ille,
cujus in faciem Deùs infpiravit fpiraculum yit& | Brevi
£nedi£fi XIV. 24. Mártii 1755.
Praepofitus Jacobus, ille qui fçripfit Hiftgriam utriufque ca
ptivitatis propter verbum Díí. I. Cl. Ind. Triâ.
Prætorius Abdias'. I. Cl. App. Ind. Trid.
Prætorius Matthaeus. Tuba pacis ad univerfas diffidentes
in Occidente Ecclefias , fèu difcurfus Theologicus dc
unione Ecclefiarum Romanæ, & Proteftantium. Decr.
, 17. Apr. 1687.
Prætorius Zacharias. 1. Cl. App. Ind. Trid.
de Praga Hieronymus. 1. Cl. £? Trid.
Prati Francefco. Avvifi di Parnafo , ovvero Compendio
ge' Ragguagli di Trajano Boccalini. Decr. 23. Augu
t I 634.
de PraxiQuefnelliana in dilatione facramentalis abfolutionis,
adTropofitiones Lxxxvi 1. , & Lxxxvi 1 1. ex cr. pro
fcriptis in Bulla Unigenitus, Differtatio Dogmatica.
ecr. 1. 1. Novemb. i757.
Praxis & Taxa Officinæ Pœnitentiariæ Papae . Cum ab H&-
reticis fît depravata . App. Ind. Trid.
Precationes Biblicæ San&torüm Patrum, illuftriumque viro
rum , & mulierum utriufque Teftamenti. Ind. Trid.
Precationes Chriftianæ ad imitátionem Pfalmorum compo
fitae . Ind. Trid.
Precationes ( Novae ) ex optimis quibufque fcriptis præci
puorurn noftri faeculi Theologorum. App. Ind. Trid.
Precationes Pfalmorum. Vide Homburgius.
Precationum aliquot, & piarum meditationum Enchiri
dion. Ind. Trid.
Precedentie alla Apologia della Confeffione Wirtember
genfe. Ind. Trid. - -

Precês Gertrudianae , feu vera, & fincera medulla devotif


fimarum precum . Nifi expungantur Litaniæ, & Officia
a Sagra Rituum Congregatione non approbata. Decr.
4. Martii 1799. Preci
M° R o H 1 8 I T O R U M. 2. I7

£recipitii della Sede Apoftolica, overo la Corte di Roma


perfeguitata, e perfeguitante : Decr.. 19. Junii 1674.
Prefèrvativo contro la Critica d'alcuni falfizelanti. Decr.
14. Jan. 1733. -

Preftonus ( Thomas), & Thomas Greenaeus. Appellatio a


Cardinalibus ad Indicem deputatis, ad ipfummetSum
mum Pontificem . Decr. .16. Martii 1611.
Preuves des libertez de l'Eglife Gallicane. Decr. z6. Oäo
bris I 64o.
Priapeia, five Diverforum veterum Poetarum in Priapum
##; [Sive feorfum , ßve una cum Virgilio. App. Ind.
/Ία.
Prideaux Mr. ( Humphrey ). Hiftoire des Juifs , & des
Peuples voifins, deíuis la decadence des Royaumes
d' Ifrael , & de Judajufqu'à la mort de Jefus Chrift.
Donec £orrigatur. Decr. 21. Jan. 1732.
Prideaux Johaniies. Opera Theologica, quæ Latine extant,
omnia. Decr. 13. Martii 167$.
Prieras Silvefter. Modus folemnis , & authenticus ad in
uirendum , & inveniendum, & convincendum Lu
theranos. Qui tamen falfo ei tribuitur. Ind. Trid.
Priere pQur demander à Dieula grace d'une veritable, &
parfaite converfign. Decr. i3. Apr. 1654.
Principia juris Ecclefiaftici Catholicörum ad ftatum Ger
maniæ accommodata
...Septemb. 17ςο. in ufum tyronum . Decr. II.
v

Prisbachius Wolfgangas. 1. Cl. App. Ind. Trid.


Pritius Jo. Georgiüs. Oratio inauguralis; Decr.8.Apr. 169g;
IProbleme ÉÉÉÉÉÉ propoß à Mr. 1' Abbé Boileau de
1' Archevéché : à qui 1'6n doit croire de Meffire Louis
Ant. de Noailles Evêque de Chàlons en I695. ; ou de
|M. Louis Antoine de Noailles Archevêque de Paris en
1696. Decr. 2. Junii 17oo.
Probus Antonius. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Procès contre les Jefuites, pour fervir de fuite aux Caufes
célebres. Decr. I I. Martii 1754.
Proceffus C^^fiftorialis martyrii Jo. HufT, cum correfpon
dent, is gratiæ ad jus Papifticum. Ind. Trid.
Prodromu: . pöris Theologiae, quo totaFidei, ac morum
doétrina, Hiftoria, item Prophetia, methödo pariter,
& verbis facris afferuntur. Decr. 4. Martii 1769.
Prodromus Cyrus Theodorus . Epigrammata. Ind. Trid.
Profeffio feptem Pun&torum, five Aiticulorum Fidei, quos
unufquifque debct fciré neceffitate medii, ut falvus
O 3 fiat.
2 18 IN D E x L r » R o RU M
fiat, latius expofiti, ut melius intelligantur, Decr. 6.
Aug. 1682.
projet £ conference fur les matieres de controverfe, ap
pujé de quelques oofervations fur trois ou quafie
points de Religion, & particulierement fur le Sacre
ment de Penitence , avéc cinquante queftions choifies
pour eftre propofées à Meffieurs de la R. P. R. Decr.
3 1. Martii 1681.
Propofitiones Belgio-unito-Romanae, ac Papales, hac fe
cunda editione elucidatae ; quarum initiùm ; Peccatum
non eft, facrificium Deo ά manibus, five in pec
CatO ôÉÉÉÉÉ . Decr. 18. Jan. 1667.
' • - - - /
Propofitions tirées des livres, & autres écrits du Do&eur
Molinos chef des §j; condamnées par la Sain
te Inquifition de Rome. Propter malam verfionem .
Decr. v. Febr., & 1. Apr. 1683.
Propugnaculo de la Real jurifdicion , . y protecion de las
!
Regalias del Regio Exequatur, y delaReal Monarchia,
patrocinio de la jurifdicion de los Metropolitanos , y
de los privilegios del Reyno de Sicilia. Decr. 7. Se
ptemb. 1712. •

Propugnaculum Canonici Ordinis. Donec corrigatur. De


cr. 7. Augufti 1693,
Protocollum, fioc eft Aéta Colloquii inter Palatinos , &
Wirtebergicos Theologos de ubiguitate , five omni
præfentiaTCorporis Chrifti , & de fenfü verborum
Chrifti:. Hoc eft Corpus meum, anno 1564. Mul
brunnæ habiti . App. Ind. Trid.
de Providentia Dei. Ind. %#
Przibram Joannes. I. Cl. Ind. Trid.
Pfalmi aliquot in verfus Græcos nuper a diverfis translati.
Apud Henricum Stephanum . App. Ind. Trid.
Pfalmi Davidis, carminé. Edit. Lovânii. App. Ind. Trid.
Pfalterium Davidis ex Hebraico in Latinum, & Germani
cum fermonem fideliter translatum, App. Ind. Trid.
Pfalterium translationis veteris, cum nova præfatione Mar
. tini Lutheri. Ind. Trid.
Puccius Filidinus ( Francifcus ), falfo ufurpans Pucciorum
cognomen. I. Cl. App. Ind. Trid. ' '
laPucellé d'Orleans : Poefiie Heroicomique, Decr. zo. Jan.
1757.
de PufendorfSamuel. De Jure Naturæ, & Gentium, Decr.
I *. Jan. 1714,
~Le Droit de la nature, & des gens, traduit du Latin
par
T r 6 H 1 B 1 r O R U M. 2. I9
par Jean Barbeyrac, avec des notes du Traduéteur.
Tome I., & II. Decr. 15. Jan. 1714.
---Introduéìion a 1' Hiftoire des principaux états tels
qu'ils font au jour d'hui dans l'Európe, traduit de
1'original Allemand par Claude Rouxel . Decr. 11.
r, 1693.
-Ifitrodu&io ad Hiftoriam Europæam , Latine reddita
a Joanne Friderico Cramero ; cum fupplemento ufquc
ad initium feculi xvIII. & compendio Hiftoriae Suevi
cae . Decr. 14. Jan. 1737. -

- De Officio Hominis, & Civis, cum notis Variorum.


Et etiam fine notis . bā"ΣΎfïî I752.
- De Statui Imperii Germanici liber unus 5 notis ad prae
fens feculum accommodatis , atque præfatione de li
bertate fentiendi in caufis publicis reftriéta, auétus a
Jo. Godofr. Schaumburg : Decr. 1 I. Martii 1754.
dela Puiffance Royale , & Sacérdotale. Decr. 1 3.Nov. i66z,
Pulci Luigi. Ode, Sonetti, Canzoni. Ind. Trid.
Pullanus Joannes. I. Cl. App. Ind. Trid.
Pumekchius Hieronymus . í. Cl. App. Ind. Trid.
Pupperus (Joannes) Gocchianus. f. Cl. App. Ind. Trid.
Purpurei Joannes. 1. Cl, Ind. Trid.
Purvey, feu Purvejus (Joannes) Anglus. 1. Cl. Ind. Trid.
il Puttanifmo Romano , gvero Conclave generale delle Put
tane della Corte. Una cum Opufculo % to : Dialo
$ tra Pafquino, e Marforioföpra 1'ifteffo foggetto,
ecr. 3. Apr. 1669., & I r. Apr. 171 I.
Pylkintonus, Vide Pilkintonus.

O4 Qua
YT, *)^w----- •• • •~~~~ ~~~~
„~- - - -
P R O H I s I r O R U M. 22 I

Q
Uadus Nicolaus. I. Cl. Ind. Trid.
Quaeftio bipartita ( in Georgium Blacwellum Apgliae
Archipresbyterum a Clemente Papa VIII, defigna
tum ) . Decr. 12. Decemb. 1624.
uaeftio Theologica . Vide Thefes.
de Öuæftione faéti Janfenii variæ quæftiones juris, & refpon
fa. Decr. 17. Julii 17o9.
QuenftedtJohannes Andreas. Dialogus de Patrijs illuftrium
doétrina , & fcriptis virorum. T)ecr. Io. Junii 1659.
-Sepulturâ veterum, five Traétatus de antiquis ritibus
fepulchralibus Græcorum, Romanorum, Judæorum,
& Chriftianorum. Decr. 18. Maii 1677.
aQuefcu Leodegarius. Farrago Poematum, ex optimis qui
bufque antiquioribus, & ætatis noftrae Poetis feleéta.
Donec emendetur. App. Ind. Trid.
+-Flores Epigrammatum , ex optimis£££ auéto
ribus excerpti. Donec corrigantur. App. Ind. Trid.
Que; de Pontificis infidiis për Germaniâm . App. Ind.
flQ/.

Querimonia ( Humilis & fupplex) Jacobi Zegers. Vide


Zegers.
Queîhafius . S. Leonis Magni Opera, Differtatio
nibus, notis , obfervationibufque illuftrata. Decr.12.
Junii i676.
Quinos Bruno. I. Cl. App. Inq. Trid.
Quintinus ( LeodegariuS) Heduo. Theologia antiqua de
vera Martyrii adæquate fumpti notione, contra fpu- -
mofàm K&ivoAgg'av, & fragrofum Tarantara ÊÊ
mae Hurtado. Decr. iq. Junii 1658.
Quirino Antonio. Avvifo gelle ragioiii della Republica d*
Venezia intorno alle difficoltà, che le fono promoffe
dalla Santità di Papa Paolo V. Decr. zo.Septemb, 1606;

Rabar,
3P R O H 1 8 I T O R U M . 243

R
Abardeus Michael. Optatus Gallus de cavendo fchif
mate benigna manu fe&tus . Decr. 18. Martii 1643.
Rabelais, feu Rabelaefus Francifcus. I.Cl. Ind. Trid.
Rabus Lüdovicus. I. C!. 4pp. Ind. Trid.
Raccolta di varie devotioni per chi defidera dedicarfi afla
vera devotione della gloriofa S. Anna Madre di Maria
Vergine, Ava di Giesü Figlio di Dio. Decr. 3o. Julii
I 678.
Radíííodulphus. 1. c. App. Ind. Trid.
Radenfis Wilhelmus. 1. Cl. Iiid. Trid.
Radivil, feu Radzivil (Nicolaus ) Palatinus Wilnenfis.
I. Cl. Ind. Trid.
Radfpinner Samuel. I. Cl. App. Ind. Trid.
Ragionamento in materia di Religione accaduto tra duc
T amici Italiani. Decr. 12. Decemb. 1624.
Ragioni a prò del Commune della fedeliffima Città di Na•
oli, e de' fuoi Cafali intorno al feppellire i morti.
ecr. 7. Febr. I 718.
Ragioni a prò della fedeliffima Città, e Regno di Napoli
contr' al procedimento ftraordinario nelle caufe de!
S. Officio divifate in tre capi. Brevi Clement. XI,
17. Febr. 171o. .
Ragigni, del Regno di Napoli nella caufa de' fugi, Beneficj
Ecclefiaftici , che fi tratta nel Real Configlio dellâ
Maeftà del Re, nuovamente a tale affare ordinato ,
Brevi Clem. XÍ. 17. Febr, 17 Io.
Ragioni per la fedeliffima, & eccellentiffima Città di Na
É circa 1'impedire là fabrica delle nuqye Chiefe , e
'acquifto, chè gli Ecclefiaftici fanno de'beni de'feco
lari. Decr. 2. 1. Jan. 171. I. -

Ragnonus Laétantius. 1. Cl. Ind. Trid.


Ragucius Antonius. Lucerna Parochorum, feu Catechefis
ad Parochos. Nifi titulo de Sacramento, Euchariftiae
quæfito xLI. n. 17 deleantur ea verba : Et hæc eft com
munis opinio&c. ufque ad totius numeri finem , Decr.
.,12. Decemb. 1614. -

Raida, feu Reida Balthafar. 1, Cl. App. Ind. Trid. ..


JRaimpndi Annibale. Opera dell'anticâ, & honorata fcien
. tia de Nomandia.Ind. Innocent. Xi. -

Raineri ( Luciano) da Brefcia. Il Lume accc{o ad un mo


ribondo. Decr. 21. Jan. 1744. Rain
224 IN D E x L I B R O R U M
Rainoldus Joannes. 1. Cl. App. Ind. Trid.
Raifons, pour les, quelles on n' a trouvé convenir de pu
blier au Diocéfè dc Gand &e. Vide Trieft.
Yallius Andreas. Halcyonia Ecclefiarum Evangelicarum,
five de Rcgno Chrifti gloriofo in terris. Décr. 1 3.No
vemb. 1661.
deRar;;g; , feu Rampegolis Antonius. Figurae Biblicae,
onec corrigantur. App. 114. Trid.
Ramus Petrus. í. Cl. App. Ind. Trid. -

Rangolius Claudius . Commentaria in Libros Regum.


ecr. 16. Martii 161. I.
Raffinefi Paolo. Dello Scrupulofo convinto con 1'autorità
del Vccchio, e NuovoTeftamento. Decr. 1o. Junii
I 658.
Ratio brevis facrarum concionum traétandarum , a quo
dam do&to & pio Rhapfodo Philippi Melanchthonis
familiari congefta. Ind. Trid.
Ratio cur qui Coífeffionem Auguftanam profitentur, non
effe affentiendum ConciliiTridentini fententiis judi
carunt. Ind. Trid. , - •

Ratio, & forma publice orandi Deum, atque adminiftran


di Sacramenta in Anglorum Ecclefia, quæ Genevæ col
ligitur. App. Ind. Trid.
Ratio ( Optimâ ) comp