Sei sulla pagina 1di 6

II.

LA BATTAGLIA DELLE ARGINUSE


E IL PROCESSO AGLI STRATEGHI
(406 a.C.)

SENOFONTE, Elleniche I 6, 24-38 (Arginuse); I 7, 1-35 (Processo)

DIODORO XIII 97-103

97. Τούτων δὲ πραττομένων Ἀθηναῖοι μὲν κατὰ τὸ συνεχὲς 97. Mentre avvenivano questi fatti, gli Ateniesi, trovando-
ἐλαττώμασι περιπίπτοντες, ἐποιήσαντο πολίτας τοὺς si in serie difficoltà, dettero la cittadinanza ai meteci e a
μετοίκους καὶ τῶν ἄλλων ξένων τοὺς βουλομένους quanti tra i forestieri desiderassero combattere dalla loro
συναγωνίσασθαι· ταχὺ δὲ πολλοῦ πλήθους parte. In breve tempo iscrissero fra i cittadini una gran
πολιτογραφηθέντος, οἱ στρατηγοὶ κατέγραφον τοὺς massa di gente, e gli strateghi arruolavano gli idonei
εὐθέτους εἰς τὴν στρατιάν. παρεσκευάσαντο δὲ ναῦς nell’esercito. Allestirono 60 navi, le misero in pieno as-
ἑξήκοντα, καὶ ταύτας πολυτελῶς καταρτίσαντες ἐξέπλευσαν setto e salparono per Samo; qui trovarono che gli altri
εἰς Σάμον, ἐν ᾗ κατέλαβον τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς ἀπὸ strateghi avevano radunato dalle altre isole 80 triremi.
τῶν ἄλλων νήσων ὀγδοήκοντα τριήρεις ἠθροικότας. 2. Chiesero ai Sami di fornire dieci triremi, e ripartiti
2. δεηθέντες δὲ καὶ τῶν Σαμίων προσπληρῶσαι δέκα con un totale di 150 navi arrivarono alle isole Arginuse,
τριήρεις, ἀνήχθησαν ἁπάσαις ταῖς ναυσὶν οὔσαις ἑκατὸν con l’intenzione di rompere sollecitamente l’assedio di
πεντήκοντα, καὶ κατέπλευσαν εἰς τὰς Ἀργινούσας νήσους, Mitilene.
σπεύδοντες λῦσαι τὴν Μιτυλήνης πολιορκίαν. 3. Il navarco spartano Callicratida, informato
3. ὁ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχος Καλλικρατίδας dell’arrivo delle navi, lasciò all’assedio Eteonico con le
πυθόμενος τὸν κατάπλουν τῶν νεῶν, ἐπὶ μὲν τῆς πολιορκίας forze di terra, armò 140 triremi e mosse in fretta dall’altra
κατέλιπεν Ἐτεόνικον μετὰ τῆς πεζῆς δυνάμεως, αὐτὸς δὲ parte delle Arginuse; le isole, a quell’epoca abitate (vi
πληρώσας ναῦς ἑκατὸν τεσσαράκοντα κατὰ σπουδὴν sorgeva un piccolo borgo eolico), si trovavano a metà
ἀνήχθη [καὶ] τῶν Ἀργινουσῶν περὶ θάτερα μέρη· αἳ νῆσοι strada fra Mitilene e Cuma, a brevissima distanza dal con-
τότ᾽ ἦσαν οἰκούμεναι καὶ πολισμάτιον Αἰολικὸν ἔχουσαι, tinente e dal promontorio di Cane.
κείμεναι μεταξὺ Μιτυλήνης καὶ Κύμης, ἀπέχουσαι τῆς 4. Gli Ateniesi seppero ben presto dell’arrivo del ne-
ἠπείρου βραχὺ παντελῶς καὶ τῆς ἄκρας τῆς Κανίδος. mico, dato che stavano all’ancora non lontano, ma a causa
4. οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι τὸν μὲν κατάπλουν τῶν πολεμίων della forza dei venti che soffiavano rinunciarono a dar
εὐθέως ἔγνωσαν, οὐ μακρὰν ὁρμοῦντες, διὰ δὲ τὸ μέγεθος battaglia: si preparavano a entrare in combattimento il
τῶν πνευμάτων τὸ μὲν ναυμαχεῖν ἀπέγνωσαν, εἰς δὲ τὴν giorno seguente, e lo stesso facevano i Lacedemoni, no-
ἐχομένην ἡμέραν ἡτοιμάζοντο τὰ πρὸς τὴν ναυμαχίαν, τὸ nostante il divieto degli indovini di entrambe le parti.
αὐτὸ ποιούντων καὶ τῶν Λακεδαιμονίων, καίπερ 5. Ai Lacedemoni era accaduto che la testa della vitti-
ἀμφοτέροις ἀπαγορευόντων τῶν μάντεων. ma sacrificata, deposta presso la riva del mare, sparisse
5. τοῖς μὲν γὰρ Λακεδαιμονίοις ἡ τοῦ θύματος κεφαλὴ sottratta dai flutti: dal che l’indovino predisse che il na-
κειμένη παρὰ τὸν αἰγιαλὸν ἀφανὴς ἐγεγόνει, varco sarebbe morto in battaglia; udito ciò, si dice che
προσκλύζοντος τοῦ κύματος· διόπερ ὁ μάντις προύλεγε, Callicratida rispondesse che la sua morte in combatti-
διότι τελευτήσει ναυμαχῶν ὁ ναύαρχος· οὗ ῥηθέντος φασὶ mento non avrebbe in nulla intaccato la gloria di Sparta.
τὸν Καλλικρατίδαν εἰπεῖν, ὅτι τελευτήσας κατὰ τὴν μάχην
οὐδὲν ἀδοξοτέραν ποιήσει τὴν Σπάρτην.

4
6. τῶν δ᾽ Ἀθηναίων ὁ στρατηγὸς Θρασύβουλος, ὃς ἦν ἐπὶ 6. Quanto agli Ateniesi, lo stratego Trasillo, cui toccava il
τῆς ἡγεμονίας ἐκείνην τὴν ἡμέραν, εἶδε κατὰ τὴν νύκτα comando quel giorno, fece di notte questo sogno: ad
τοιαύτην ὄψιν· ἔδοξεν Ἀθήνησι τοῦ θεάτρου πλήθοντος Atene, nel teatro affollato, lui e altri sei strateghi recitava-
αὐτός τε καὶ τῶν ἄλλων στρατηγῶν ἓξ ὑποκρίνεσθαι no una tragedia di Euripide, le Fenicie; gli avversari invece
τραγῳδίαν Εὐριπίδου Φοινίσσας· τῶν δ᾽ ἀντιπάλων recitavano le Supplici; a lui e ai suoi colleghi andava la
ὑποκρινομένων τὰς Ἱκέτιδας δόξαι τὴν Καδμείαν νίκην vittoria cadmea, e tutti morivano ricalcando la situazione
αὐτοῖς περιγενέσθαι, καὶ πάντας ἀποθανεῖν μιμουμένους τὰ dei Sette contro Tebe.
πράγματα τῶν ἐπὶ τὰς Θήβας στρατευσάντων. 7. La spiegazione dell’indovino che ascoltò il racconto
7. ἀκούσας δ᾽ ὁ μάντις ταῦτα διεσάφει τοὺς ἑπτὰ τῶν era che i sette strateghi sarebbero stati uccisi. I sacrifici
στρατηγῶν ἀναιρεθήσεσθαι. τῶν δ᾽ ἱερῶν φερόντων νίκην, tuttavia davano come responso la vittoria; perciò gli stra-
οἱ στρατηγοὶ περὶ μὲν τῆς ἑαυτῶν ἀπωλείας ἐκώλυον teghi vietavano che si riferisse ad altri il presagio della loro
ἑτέροις ἀπαγγέλλειν, περὶ δὲ τῆς ἐν τοῖς ἱεροῖς νίκης morte, mentre annunciarono a tutta l’armata la vittoria
ἀνήγγειλαν καθ᾽ ὅλην τὴν δύναμιν. prevista dai sacrifici.

98. Καλλικρατίδας δ᾽ ὁ ναύαρχος συναγαγὼν τὰ πλήθη καὶ 98. Il navarco Callicratida, di fonte alla massa dei suoi a
παραθαρσύνας τοῖς οἰκείοις λόγοις, τὸ τελευταῖον εἶπεν· εἰς raduno, pronunciò opportune parole di incitamento; in
τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος κίνδυνον οὕτως εἰμὶ πρόθυμος conclusione disse: «Di buon grado affronto personal-
αὐτός, ὥστε τοῦ μάντεως λέγοντος διὰ τῶν ἱερῶν ὑμῖν μὲν mente il pericolo per il bene della patria, al punto che,
προσημαίνεσθαι νίκην, ἐμοὶ δὲ θάνατον, ὅμως ἕτοιμός εἰμι quantunque l’indovino dica che il responso dei sacrifici è
τελευτᾶν. εἰδὼς οὖν μετὰ τὸν τῶν ἡγεμόνων θάνατον [καὶ] presagio per voi di vittoria, per me di morte, ciononostan-
ἐν θορύβῳ τὰ στρατόπεδα γινόμενα, νῦν ἀναδεικνύω te sono preparato a morire. E poiché so che dopo la mor-
ναύαρχον, ἂν ἐγώ τι πάθω, τὸν διαδεξόμενον Κλέαρχον, te dei comandanti gli eserciti cadono nello scompiglio,
ἄνδρα πεῖραν δεδωκότα τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἔργων. designo fin d’ora a succedermi come navarco – se qualco-
2. ὁ μὲν οὖν Καλλικρατίδας ταῦτ᾽ εἰπὼν οὐκ ὀλίγους sa dovesse accadermi – Clearco, uomo che ha dato prova
ἐποίησε ζηλῶσαι τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ προθυμοτέρους di sé negli uffici della guerra».
γενέσθαι πρὸς τὴν μάχην. καὶ Λακεδαιμόνιοι μὲν 2. Con queste parole Callicratida accese in molti il de-
παρακαλοῦντες ἀλλήλους ἀνέβαινον εἰς τὰς ναῦς· οἱ δ᾽ siderio di emulare il suo valore, e li dispose di miglior
Ἀθηναῖοι, παρακληθέντες ὑπὸ τῶν στρατηγῶν εἰς τὸν animo alla battaglia. I Lacedemoni, esortandosi a vicenda,
ἀγῶνα, κατὰ σπουδὴν ἐπλήρουν τὰς τριήρεις καὶ πάντες εἰς si imbarcavano sulle navi; e gli Ateniesi, incitati alla lotta
τάξιν καθίσταντο. dagli strateghi, armavano con sollecitudine le triremi, e
3. τοῦ μὲν οὖν δεξιοῦ κέρατος Θράσυλλος ἡγεῖτο καὶ tutti prendevano il posto di combattimento.
Περικλῆς ὁ Περικλέους τοῦ προσαγορευθέντος κατὰ τὴν 3. Comandava l’ala destra Trasillo, e con lui Pericle,
δύναμιν Ὀλυμπίου· συμπαρέλαβε δὲ καὶ Θηραμένην εἰς τὸ figlio del Pericle detto Olimpio per la sua potenza; egli
δεξιὸν κέρας, ἐφ᾽ ἡγεμονίας τάξας· ὃς ἰδιώτης ὢν μὲν chiamò inoltre all’ala destra anche Teramene, affidando-
συνεστράτευε τότε, πρότερον δὲ πολλάκις ἦν ἀφηγημένος gli compiti di comando: questi militava allora come priva-
δυνάμεων· τοὺς δ᾽ ἄλλους στρατηγοὺς παρ᾽ ὅλην τὴν to cittadino, ma in precedenza aveva più volte guidato
φάλαγγα διέταξε, καὶ τὰς καλουμένας Ἀργινούσας νήσους contingenti militari. Distribuì poi gli altri strateghi lungo
συμπεριέλαβε τῇ τάξει, σπεύδων ὅτι πλεῖστον παρεκτεῖναι tutta la formazione di battaglia e comprese le isole Ar-
τὰς ναῦς. ginuse all’interno dello schieramento, nell’intento di di-
4. ὁ δὲ Καλλικρατίδας ἀνήχθη τὸ μὲν δεξιὸν μέρος αὐτὸς spiegare le navi su una linea più ampia.
ἔχων, τὸ δ᾽ εὐώνυμον παρέδωκε Βοιωτοῖς, ὧν Θρασώνδας ὁ 4. Callicratida prese il largo a capo dell’ala destra e
Θηβαῖος τὴν ἡγεμονίαν ἔσχεν. οὐ δυνάμενος δὲ τὴν τάξιν affidò quella sinistra ai Beoti, al comando di Trasonda il
ἐξισῶσαι τοῖς πολεμίοις διὰ τὸ τὰς νήσους πολὺν ἐπέχειν Tebano. Non potendo pareggiare lo schieramento nemi-
τόπον, διείλατο τὴν δύναμιν, καὶ δύο ποιήσας στόλους πρὸς co, la cui fronte era occupata in gran parte dalle isole, di-
ἑκάτερον μέρος δίχα διηγωνίζετο. vise le forze, e con due flotte andò a battaglie separate
contro ciascuna ala.

5
5. διὸ καὶ παρείχετο μεγάλην κατάπληξιν πολλαχῇ τοῖς 5. E così offrì uno spettacolo tale da sbalordire chi lo am-
θεωμένοις, ὡς ἂν τεττάρων μὲν στόλων ναυμαχούντων, τῶν mirava: una battaglia navale di quattro flotte, con poco
δὲ νεῶν συνηθροισμένων εἰς ἕνα τόπον οὐ πολλαῖς ἐλάττω meno di 300 navi concentrate in un luogo. E fu quella,
τῶν τριακοσίων· μεγίστη γὰρ αὕτη μνημονεύεται ναυμαχία che si ricordi, la più grande battaglia navale di Greci con-
γεγενημένη [τοῖς] Ἕλλησι πρὸς Ἕλληνας. tro Greci.

99. ἅμα δ᾽ οἵ τε ναύαρχοι τοῖς σαλπιγκταῖς παρεκελεύοντο 99. I comandanti in capo ordinarono contemporanea-
σημαίνειν καὶ τὸ παρ᾽ ἑκατέροις πλῆθος ἐναλλὰξ mente i segnali delle trombe, e dalle due parti le masse
ἐπαλαλάζον ἐξαίσιον ἐποίει βοήν· πάντες δὲ μετὰ σπουδῆς incrociarono il grido di guerra, generando un clamore ec-
ἐλαύνοντες τὸ ῥόθιον ἐφιλοτιμοῦντο πρὸς ἀλλήλους, cezionale: tutti fendevano l’acqua coi remi in gara vee-
ἑκάστου σπεύδοντος πρώτου κατάρξασθαι τῆς μάχης. mente, affrettandosi ciascuno a incominciare per primo la
2. ἔμπειροί τε γὰρ ἦσαν τῶν κινδύνων οἱ πλεῖστοι διὰ τὸ battaglia.
μῆκος τοῦ πολέμου καὶ σπουδὴν ἀνυπέρβλητον 2. La lunga guerra li aveva assuefatti, nella maggioran-
εἰσεφέροντο διὰ τὸ τοὺς κρατίστους εἰς τὸν ὑπὲρ τῶν ὅλων za dei casi, a sperimentare il pericolo, e il loro zelo cresce-
ἀγῶνα συνηθροῖσθαι· πάντες γὰρ ὑπελάμβανον τοὺς ταύτῃ va alle stelle perché i migliori erano raccolti lì, in quella
τῇ μάχῃ νικήσαντας πέρας ἐπιθήσειν τῷ πολέμῳ. lotta totale e definitiva: capivano tutti, infatti, che il vinci-
3. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁ Καλλικρατίδας ἀκηκοὼς τοῦ μάντεως tore avrebbe imposto l’esito della guerra.
τὴν περὶ αὐτὸν ἐσομένην τελευτήν, ἔσπευδεν ἐπιφανέστατον 3. Ma più ancora Callicratida, che aveva udito
ἑαυτῷ περιποιήσασθαι θάνατον. διόπερ πρῶτος ἐπὶ τὴν dall’indovino il preannuncio della sua fine, faceva di tutto
Λυσίου τοῦ στρατηγοῦ ναῦν ἐπιπλεύσας, καὶ σὺν ταῖς ἅμα per assicurarsi una morte splendida. Per primo dunque
πλεούσαις τριήρεσιν ἐξ ἐφόδου τρώσας, κατέδυσε· τῶν δ᾽ puntò contro la nave dello stratego Lisia, e d’impeto la
ἄλλων τὰς μὲν τοῖς ἐμβόλοις τύπτων ἄπλους ἐποίει, τῶν δὲ sfondò con le triremi vicine e la affondò. Alcune navi le
τοὺς ταρσοὺς παρασύρων ἀχρήστους ἀπετέλει πρὸς τὴν speronava, sicché non potevano più tenere il mare, ad al-
μάχην. tre strappava via le file dei remi, mettendole fuori com-
4. τὸ δὲ τελευταῖον δοὺς ἐμβολὴν τῇ τοῦ Περικλέους battimento.
τριήρει βιαιότερον, τῆς μὲν τριήρους ἐπὶ πολὺν ἀνέρρηξε 4. Infine assalì con più violenza la trireme di Pericle e
τόπον, τοῦ δὲ στόματος ἐναρμοσθέντος εἰς τὴν λακίδα, καὶ ne ruppe lo scafo, penetrandovi a fondo; ma la prua si
μὴ δυναμένων αὐτῶν ἀνακρούσασθαι, Περικλῆς μὲν conficcò così saldamente nello squarcio che la nave spar-
ἐπέβαλε τῇ τοῦ Καλλικρατίδα νηὶ σιδηρᾶν χεῖρα, tana non poté più effettuare la retromarcia. Pericle fermò
προσαφθείσης δ᾽ αὐτῆς οἱ μὲν Ἀθηναῖοι περιστάντες τὴν con la mano di ferro la nave di Callicratida; gli Ateniesi la
ναῦν εἰσήλλοντο, καὶ περιχυθέντες τοὺς ἐν αὐτῇ πάντας strinsero in mezzo da ogni parte e la abbordarono, finché,
ἀπέσφαξαν. soverchiando in massa l’equipaggio, ne fecero strage.
5. τότε δή φασι τὸν Καλλικρατίδαν λαμπρῶς 5. Fu allora – dicono – che Callicratida, dopo essersi
ἀγωνισάμενον καὶ πολὺν ἀντισχόντα χρόνον, τὸ τελευταῖον battuto valorosamente e aver a lungo resistito, infine, feri-
ὑπὸ τοῦ πλήθους πανταχόθεν τιτρωσκόμενον to dalla massa che lo attaccava da tutte le parti, dovette
καταπονηθῆναι. ὡς δὲ τὸ περὶ τὸν ναύαρχον ἐλάττωμα soccombere. Appena la perdita del navarco fu di pubblico
συμφανὲς ἐγένετο, συνέβη τοὺς Πελοποννησίους δείσαντας dominio i Peloponnesiaci ebbero paura e cedettero.
ἐγκλῖναι. 6. Ritiratasi l’ala destra dei Peloponnesiaci, i Beoti
6. τοῦ δὲ δεξιοῦ μέρους τῶν Πελοποννησίων φυγόντος, all’ala sinistra tennero duro per un po’ di tempo, com-
οἱ τὸ λαιὸν ἔχοντες Βοιωτοὶ χρόνον μέν τινα διεκαρτέρουν battendo energicamente: avevamo motivo di temere –
εὐρώστως ἀγωνιζόμενοι· εὐλαβοῦντο γὰρ αὐτοί τε καὶ οἱ loro come anche gli Eubei che condividevano il cimento
συγκινδυνεύοντες Εὐβοεῖς καὶ πάντες οἱ τῶν Ἀθηναίων al loro fianco e tutti quelli che si erano ribellati ad Atene –
ἀφεστηκότες, μήποτε Ἀθηναῖοι τὴν ἀρχὴν ἀνακτησάμενοι che il ristabilimento dell’impero ateniese sarebbe stato
τιμωρίαν παρ᾽ αὐτῶν λάβωσιν ὑπὲρ τῆς ἀποστάσεως· seguito dalla vendetta contro i ribelli. Quando però vide-
ἐπειδὴ δὲ τὰς πλείστας ναῦς ἑώρων τετρωμένας καὶ τὸ ro danneggiata la maggior parte delle proprie navi e la
πλῆθος τῶν νικώντων ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐπιστραφέν, gran massa nemica, già vittoriosa, volgersi contro di loro,
ἠναγκάσθησαν φυγεῖν. τῶν μὲν οὖν Πελοποννησίων οἱ μὲν furono costretti alla ritirata. I Peloponnesiaci dunque si
εἰς Χίον, οἱ δ᾽ εἰς Κύμην διεσώθησαν. rifugiarono parte a Chio, parte a Cuma.

6
100. Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι διώξαντες ἐφ᾽ ἱκανὸν τοὺς ἡττημένους 100. Gli Ateniesi inseguirono a lungo gli sconfitti e riem-
πάντα τὸν σύνεγγυς τόπον τῆς θαλάττης ἐπλήρωσαν pirono tutto il mare nelle vicinanze di cadaveri e rottami.
νεκρῶν καὶ ναυαγίων. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν στρατηγῶν οἱ μὲν A questo punto alcuni degli strateghi ritenevano che si
ᾤοντο δεῖν τοὺς τετελευτηκότας ἀναιρεῖσθαι διὰ τὸ dovessero raccogliere i morti, giacché Atene era assai du-
χαλεπῶς διατίθεσθαι τοὺς Ἀθηναίους ἐπὶ τοῖς ἀτάφους ra contro chi lasciava insepolti i caduti; altri sostenevano
περιορῶσι τοὺς τετελευτηκότας, οἱ δ᾽ ἔφασαν δεῖν ἐπὶ τὴν che occorreva far vela su Mitilene per rompere quanto
Μιτυλήνην πλεῖν καὶ τὴν ταχίστην λῦσαι τὴν πολιορκίαν. prima l’assedio.
2. ἐπεγενήθη δὲ καὶ χειμὼν μέγας, ὥστε σαλεύεσθαι τὰς 2. Scoppiò anche una furiosa tempesta che sballottò le
τριήρεις, καὶ τοὺς στρατιώτας διά τε τὴν ἐκ τῆς μάχης navi, e tanto lo sfinimento per la battaglia quanto l’altezza
κακοπάθειαν καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῶν κυμάτων ἀντιλέγειν dei marosi indussero i soldati a rifiutarsi di recuperare i
πρὸς τὴν ἀναίρεσιν τῶν νεκρῶν. cadaveri.
3. τέλος δὲ τοῦ χειμῶνος ἐπιτείνοντος οὔτε ἐπὶ τὴν 3. Dato il perdurare della tempesta, finirono col rinun-
Μιτυλήνην ἔπλευσαν οὔτε τοὺς τετελευτηκότας ἀνείλαντο, ciare sia a far vela su Mitilene che a recuperare i caduti, e
βιασθέντες δὲ ὑπὸ τῶν πνευμάτων εἰς Ἀργινούσας costretti dalla forza dei venti tornarono alle Arginuse. La
κατέπλευσαν. ἀπώλοντο δὲ ἐν τῇ ναυμαχίᾳ τῶν μὲν battaglia costò agli Ateniesi la perdita di 25 navi, con il
Ἀθηναίων ναῦς εἴκοσι πέντε καὶ τῶν ἐν αὐταῖς οἱ πλεῖστοι, grosso dei loro equipaggi, e di 77 ai Peloponnesiaci.
τῶν δὲ Πελοποννησίων ἑπτὰ πρὸς ταῖς ἑβδομήκοντα· 4. Tante navi perirono con gli uomini a bordo, e il lito-
4. διόπερ τοσούτων νεῶν καὶ τῶν ἐν αὐταῖς rale fra Cuma e Focea si riempì di cadaveri e di rottami.
γεγενημένων ἀνδρῶν ἀπολωλότων ἐπλήσθη τῆς Κυμαίων 5. Quando la notizia della rotta peloponnesiaca fu por-
καὶ Φωκαέων ἡ παραθαλάττιος χώρα νεκρῶν καὶ ναυαγίων. tata a Eteonico, che assediava Mitilene, questi mandò le
5. ὁ δὲ τὴν Μιτυλήνην πολιορκῶν Ἐτεόνικος πυθόμενός navi a Chio, e con l’esercito di terra si ritirò nella città al-
τινος τὴν τῶν Πελοποννησίων ἧτταν, τὰς μὲν ναῦς εἰς Χίον leata di Pirra: temeva, se attaccato dalla flotta ateniese e in
ἔπεμψε, τὴν δὲ πεζὴν δύναμιν αὐτὸς ἔχων εἰς τὴν Πυρραίων pari tempo da una sortita degli assediati, di mettere a re-
πόλιν ἀπεχώρησεν, οὖσαν σύμμαχον· ἐδεδοίκει γάρ, μήποτε pentaglio l’intera sua armata.
τῷ στόλῳ πλευσάντων τῶν Ἀθηναίων ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ τῶν ἐκ 6. Gli strateghi ateniesi arrivarono a Mitilene, dove
τῆς πόλεως ἐπεξελθόντων κινδυνεύσῃ τὴν δύναμιν Conone si aggregò loro con le sue 40 navi, e ridiscesero
ἀποβαλεῖν ἅπασαν. poi a Samo; qui gettarono le ancore e si dettero a scorre-
6. οἱ δὲ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοὶ πλεύσαντες εἰς rie nei territori nemici.
Μιτυλήνην καὶ τὸν Κόνωνα μετὰ τῶν τεσσαράκοντα νεῶν 7. Dopo questi fatti gli abitanti dell’Eolia, della Ionia e
παραλαβόντες εἰς Σάμον κατέπλευσαν, κἀκεῖθεν ὁρμώμενοι delle isole alleate dei Lacedemoni si riunirono a consulto
τὴν τῶν πολεμίων χώραν ἐπόρθουν. a Efeso e deliberarono di mandare a chiedere a Sparta che
7. μετὰ δὲ ταῦτα οἱ περὶ τὴν Αἰολίδα καὶ τὴν Ἰωνίαν καὶ venisse inviato come navarco Lisandro; costui, infatti,
τὰς νήσους τὰς συμμαχούσας Λακεδαιμονίοις συνῆλθον εἰς aveva realizzato molte buone cose nel periodo in cui era
Ἔφεσον, καὶ βουλευομένοις αὐτοῖς ἔδοξεν ἀποστέλλειν εἰς stato navarco, ed era ritenuto uno stratega di qualità supe-
Σπάρτην καὶ Λύσανδρον αἰτεῖσθαι ναύαρχον· οὗτος γὰρ ἔν riore.
τε τῷ τῆς ναυαρχίας χρόνῳ κατωρθωκὼς ἦν πολλὰ καὶ 8. Ma i Lacedemoni avevano come legge di non affida-
ἐδόκει διαφέρειν στρατηγίᾳ τῶν ἄλλων. re due mandati alla stessa persona: per non venir meno
8. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι νόμον ἔχοντες δὶς τὸν αὐτὸν μὴ alla norma dei padri, scelsero come navarco Araco e gli
πέμπειν, καὶ τὸ πάτριον ἔθος μὴ θέλοντες καταλύειν, affiancarono nella missione Lisandro come privato citta-
Ἄρακον μὲν εἵλοντο ναύαρχον, τὸν δὲ Λύσανδρον ἰδιώτην dino, con la disposizione di dare ascolto a quest’ultimo in
αὐτῷ συνεξέπεμψαν, προστάξαντες ἀκούειν ἅπαντα τούτου. tutto e per tutto. Costoro dunque, incaricati del coman-
οὗτοι μὲν ἐκπεμφθέντες ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν ἔκ τε τῆς do, si misero a radunare il maggior numero possibile di
Πελοποννήσου καὶ παρὰ τῶν συμμάχων τριήρεις ἤθροιζον triremi dal Peloponneso e dagli alleati.
ὅσας ἠδύναντο πλείστας.

7
101. Ἀθηναῖοι δὲ πυθόμενοι τὴν ἐν ταῖς Ἀργινούσαις 101. Dopo aver appreso la giornata gloriosa delle Arginu-
εὐημερίαν ἐπὶ μὲν τῇ νίκῃ τοὺς στρατηγοὺς ἐπῄνουν, ἐπὶ δὲ se, gli Ateniesi applaudivano gli strateghi per la vittoria,
τῷ περιιδεῖν ἀτάφους τοὺς ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας ma erano assai irritati perché quelli avevano lasciato inse-
τετελευτηκότας χαλεπῶς διετέθησαν. polti gli uomini caduti per difendere l’egemonia di Atene.
2. Θηραμένους δὲ καὶ Θρασυβούλου προαπεληλυθότων 2. Teramene e Trasibulo erano rientrati in anticipo ad
εἰς Ἀθήνας, ὑπολαβόντες οἱ στρατηγοὶ τούτους εἶναι τοὺς Atene; e gli strateghi, sospettando che fossero stati costo-
διαβαλόντας πρὸς τὰ πλήθη ... τῶν τελευτησάντων, ro ad accusarli presso il popolo circa i caduti, spedirono al
ἀπέστειλαν κατ᾽ αὐτῶν ἐπιστολὰς πρὸς τὸν δῆμον, demo una lettera contro i due, rivelando che proprio a
διασαφοῦντες ὅτι τούτοις ἐπέταξαν ἀνελέσθαι τοὺς quelli avevano dato ordine di recuperare le salme. Col che
τελευτήσαντας· ὅπερ μάλιστ᾽ αὐτοῖς αἴτιον ἐγενήθη τῶν soprattutto causarono le proprie disgrazie.
κακῶν. 3. Infatti potevano avere come alleati nel processo Te-
3. δυνάμενοι γὰρ ἔχειν συναγωνιστὰς εἰς τὴν κρίσιν ramene e il suo gruppo, gente abile nel parlare, che gode-
τοὺς περὶ Θηραμένην, ἄνδρας καὶ λόγῳ δυνατοὺς καὶ va di molte amicizie e che soprattutto era stata presente
φίλους πολλοὺς ἔχοντας, καὶ τὸ μέγιστον, con loro alle varie fasi della battaglia navale; e invece li
συμπαραγεγονότας τοῖς εἰς τὴν ναυμαχίαν πράγμασιν, ἐκ ebbero come controparti e implacabili accusatori.
τῶν ἐναντίων ἔσχον ἀντιδίκους καὶ πικροὺς κατηγόρους. 4. Quando si conobbe da parte del demo il contenuto
4. ἀναγνωσθεισῶν γὰρ ἐν τῷ δήμῳ τῶν ἐπιστολῶν εὐθὺς della lettera, per l’immediato la collera popolare si indiriz-
μὲν τοῖς περὶ Θηραμένην ὠργίζετο τὰ πλήθη, τούτων δὲ zò contro Teramene e i suoi, ma dopo l’autodifesa di que-
ἀπολογησαμένων συνέβη τὴν ὀργὴν πάλιν μεταπεσεῖν εἰς sti tornò a rivolgersi contro gli strateghi.
τοὺς στρατηγούς. 5. Perciò il demo li citò in giudizio; a Conone, pro-
5. διόπερ ὁ δῆμος προέθηκεν αὐτοῖς κρίσιν, καὶ Κόνωνα sciolto dall’accusa, affidò il comando delle forze armate, e
μὲν ἀπολύσας τῆς αἰτίας προσέταξε τούτῳ τὰς δυνάμεις decretò che gli altri si presentassero immediatamente.
παραδίδοσθαι, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐψηφίσατο τὴν ταχίστην Aristogene e Protomaco, impauriti dalla collera del popo-
ἥκειν. ὧν Ἀριστογένης μὲν καὶ Πρωτόμαχος φοβηθέντες lo, si dettero latitanti; Trasillo, Calliade, Lisia, Pericle e
τὴν ὀργὴν τοῦ πλήθους ἔφυγον, Θράσυλλος δὲ καὶ Aristocrate raggiunsero Atene con il grosso delle navi,
Καλλιάδης, ἔτι δὲ Λυσίας καὶ Περικλῆς καὶ Ἀριστοκράτης sperando che i numerosi componenti degli equipaggi li
μετὰ τῶν πλείστων νεῶν κατέπλευσαν εἰς τὰς Ἀθήνας, avrebbero appoggiati nel processo.
ἐλπίζοντες τοὺς ἐν ταῖς ναυσὶ πολλοὺς ὄντας βοηθοὺς ἕξειν 6. La massa popolare, riunita in assemblea, prestava
ἐν τῇ κρίσει. ascolto all’accusa e alle tirate di quanti parlavano per in-
6. ὡς δ᾽ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τὰ πλήθη συνῆλθον, τῆς μὲν graziarsi il suo favore; ma agli accusati, rumoreggiando
κατηγορίας καὶ τῶν πρὸς χάριν δημηγορούντων ἤκουον, tumultuosamente, non permise di discolparsi. Nocquero
τοὺς δ᾽ ἀπολογουμένους συνθορυβοῦντες οὐκ ἠνείχοντο agli imputati soprattutto i parenti dei caduti, che si pre-
τῶν λόγων. οὐκ ἐλάχιστα δ᾽ αὐτοὺς ἔβλαψαν οἱ συγγενεῖς sentarono in assemblea, vestiti a lutto, a chiedere che il
τῶν τετελευτηκότων, παρελθόντες μὲν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐν demo punisse chi aveva lasciato senza sepoltura gli uomi-
πενθίμοις, δεόμενοι δὲ τοῦ δήμου τιμωρήσασθαι τοὺς ni morti coraggiosamente per la patria.
περιεωρακότας ἀτάφους τοὺς ὑπὲρ τῆς πατρίδος προθύμως 7. Finalmente prevalsero gli amici di costoro e gli uo-
τετελευτηκότας. mini di Teramene, coalizzati in gran numero; e gli strate-
7. τέλος δ᾽ οἵ τε τούτων φίλοι καὶ οἱ τοῖς περὶ ghi vennero condannati alla pena capitale e alla confisca
Θηραμένην συναγωνιζόμενοι πολλοὶ καθεστῶτες dei beni.
ἐνίσχυσαν, καὶ συνέβη καταδικασθῆναι τοὺς στρατηγοὺς
θανάτῳ καὶ δημεύσει τῶν οὐσιῶν.

8
102. τούτων δὲ κυρωθέντων, καὶ μελλόντων αὐτῶν ὑπὸ τῶν 102. Sancito il verdetto, mentre i condannati stavano per
δημοσίων ἐπὶ τὸν θάνατον ἄγεσθαι, Διομέδων εἷς τῶν essere condotti a morte dai pubblici esecutori, si fece
στρατηγῶν παρῆλθεν εἰς τὸ μέσον, ἀνὴρ καὶ τὰ περὶ τὸν avanti in mezzo all’assemblea Diomedonte, uno degli
πόλεμον ἔμπρακτος καὶ δικαιοσύνῃ τε καὶ ταῖς ἄλλαις strateghi, uomo efficiente in guerra e di segnalata reputa-
ἀρεταῖς δοκῶν διαφέρειν. zione per giustizia e per le altre virtù.
2. σιωπησάντων δὲ πάντων εἶπεν· Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὰ 2. Nel silenzio che si fece da tutti così parlò: «Atenie-
μὲν περὶ ἡμῶν κυρωθέντα συνενέγκαι τῇ πόλει· τὰς δὲ ὑπὲρ si, possa il verdetto su di noi tornare utile alla città! Quan-
τῆς νίκης εὐχὰς ἐπειδήπερ ἡ τύχη κεκώλυκεν ἡμᾶς to ai sacri voti pronunciati per la vittoria, poiché la Fortu-
ἀποδοῦναι, καλῶς ἔχον ὑμᾶς φροντίσαι, καὶ τῷ Διὶ τῷ na non ha voluto che fossimo noi ad adempierli, è cosa
σωτῆρι καὶ Ἀπόλλωνι καὶ ταῖς σεμναῖς θεαῖς ἀπόδοτε· giusta che ci pensiate voi. Fatelo dunque, compiendo i
τούτοις γὰρ εὐξάμενοι τοὺς πολεμίους κατεναυμαχήσαμεν. voti a Zeus salvatore, ad Apollo e alle dee venerande: ap-
3. ὁ μὲν οὖν Διομέδων ταῦτα διαλεχθεὶς ἐπὶ τὸν pellandoci a loro abbiamo sconfitto il nemico sul mare».
κυρωθέντα θάνατον ἀπήγετο μετὰ τῶν ἄλλων στρατηγῶν, 3. Pronunciate queste parole, Diomedonte fu con-
τοῖς ἀγαθοῖς τῶν πολιτῶν πολὺν οἶκτον παραστήσας καὶ dotto alla morte designata insieme con gli altri strateghi,
δάκρυα· τὸν γὰρ ἀδίκως τελευτᾶν μέλλοντα τοῦ μὲν καθ᾽ suscitando nei buoni cittadini grande compianto e lacri-
αὑτὸν πάθους μηδ᾽ ἡντινοῦν ποιεῖσθαι μνείαν, ὑπὲρ δὲ τῆς me: sul punto di morire ingiustamente, egli non faceva la
ἀδικούσης πόλεως ἀξιοῦν τὰς εὐχὰς ἀποδιδόναι τοῖς θεοῖς, minima menzione della sciagura che doveva subire, ma
ἐφαίνετ᾽ ἀνδρὸς εὐσεβοῦς ἔργον καὶ μεγαλοψύχου καὶ τῆς anzi, per il bene di quella città che gli recava tale offesa,
περὶ αὐτὸν τύχης ἀναξίου. chiedeva che fossero adempiuti i voti agli dei; e ciò, con
4. τούτους μὲν οὖν οἱ ταχθέντες ὑπὸ τῶν νόμων ἕνδεκα tutta evidenza, era proprio di un uomo pio e magnanimo,
ἄρχοντες ἀπέκτειναν, οὐχ οἷον ἠδικηκότας τι τὴν πόλιν, immeritevole della sua sorte.
ἀλλὰ ναυμαχίαν μεγίστην τῶν Ἕλλησι πρὸς Ἕλληνας 4. Gli Undici, i magistrati incaricati dalle leggi, esegui-
γεγενημένων νενικηκότας καὶ ἐν ἄλλαις μάχαις λαμπρῶς rono la sentenza di morte; vennero così uccisi uomini che
ἠγωνισμένους, καὶ διὰ τὰς ἰδίας ἀρετὰς τρόπαια κατὰ τῶν non solo non avevano recato ingiuria alla città, ma che
πολεμίων ἑστακότας. avevano vinto la più grande battaglia navale di Greci con-
5. οὕτως δ᾽ ὁ δῆμος τότε παρεφρόνησε, καὶ παροξυνθεὶς tro Greci e si erano battuti brillantemente in altri scontri,
ἀδίκως ὑπὸ τῶν δημαγωγῶν τὴν ὀργὴν ἀπέσκηψεν εἰς innalzando trofei ai danni del nemico col proprio valore.
ἄνδρας οὐ τιμωρίας, ἀλλὰ πολλῶν ἐπαίνων καὶ στεφάνων 5. Tale fu allora la follia del demo: eccitato iniquamen-
ἀξίους. te dai demagoghi, scaricò la sua collera su uomini che me-
ritavano non castigo, ma alti elogi e corone.
103. ταχὺ δὲ καὶ τοῖς πείσασι καὶ τοῖς πεισθεῖσι
μετεμέλησεν, οἱονεὶ νεμεσήσαντος τοῦ δαιμονίου· οἱ μὲν 103. Ben presto persuasori e persuasi ebbero a pentirsi,
γὰρ ἐξαπατηθέντες ἐπίχειρα τῆς ἀγνοίας ἔλαβον μετ᾽ οὐ come investiti dallo sdegno del nume: i raggirati rice-
πολὺν χρόνον καταπολεμηθέντες οὐχ ὑφ᾽ ἑνὸς δεσπότου vettero il compenso della loro insipienza non molto tem-
μόνον, ἀλλὰ τριάκοντα· po dopo, quando, vinti in guerra, soggiacquero non a uno,
2. ὁ δ᾽ ἐξαπατήσας καὶ τὴν γνώμην εἰπὼν Καλλίξενος ma a trenta padroni.
εὐθὺ τοῦ πλήθους μεταμεληθέντος εἰς αἰτίαν ἦλθεν ὡς τὸν 2. In breve tempo colui che aveva proposto la mozio-
δῆμον ἐξηπατηκώς· οὐκ ἀξιωθεὶς δ᾽ ἀπολογίας ἐδέθη, καὶ ne contro gli strateghi, Callisseno, quando la massa fu
καταβληθεὶς εἰς τὴν δημοσίαν φυλακὴν ἔλαθε μετά τινων pentita, venne imputato di aver raggirato il demo. Non fu
διορύξας τὸ δεσμωτήριον καὶ διαδρὰς πρὸς τοὺς πολεμίους degnato di udienza a sua discolpa: arrestato, venne getta-
εἰς Δεκέλειαν, ὅπως διαφυγὼν τὸν θάνατον μὴ μόνον to nelle prigioni statali. In compagnia di altri riuscì ad
Ἀθήνησιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι aprirsi un passaggio di nascosto ed evase dal carcere, fug-
δακτυλοδεικτουμένην ἔχῃ τὴν πονηρίαν παρ᾽ ὅλον τὸν gendo presso il nemico a Decelea, sicché scampò alla
βίον. morte; ma ad Atene e in tutta l’Ellade la sua abiezione fu
segnata a dito finché visse.

Potrebbero piacerti anche