Sei sulla pagina 1di 6

NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

B15DCDT144

Journey surveillance camera

So what is the car cruise monitoring device?

Cruise monitoring equipment is a type of vehicle cruise monitoring device


(black box) with the ability to manage and monitor the itinerary and route for
vehicles such as motorcycles, cars, trucks, boats ... The management of the car's
cruise monitoring is necessary especially for transport businesses or companies
that want to manage the black box to monitor the driver's itinerary.
Operating principle of car cruise monitoring equipment

• - The function of the automotive black box is cruise monitoring which is an


active device based on GPS and GMS positioning waves. As well as aircraft
black boxes, when the device is active, the device sends signals to satellites,
then the satellite signals are analyzed and processed to send back to your
management device.
• - At the same time, the device will send these signals to the Server
Management System to tell us the current position and other parameters such as
the direction of travel.
• When we request the location by message, the device will send a message with
a specific geographical location and link google maps to see the location on the
google map. For example, in the case of your car being stolen, this device will
promote its power so that you can find your car through the GPS vehicle of
Vietnam car journey.
Cruise surveillance camera is a camera that has both recording function,
positioning, alarming of speed, fuel and directions. This car camera is not only
used by many people but also for some vehicles that must be used, most notably
cars. It is used for vehicle monitoring, car journey monitoring, to see what
happens during a journey.

- In our country, automobile surveillance cameras are not as popular as


motorbike surveillance cameras, because cars in our country are not much, but
in return for each car, there must be a surveillance camera. Because of the
strictness of using camera for cars, the question that auto users often ask when
buying camera is a good camera ?. Determining the type of vehicle and the
purpose of use, financial ability, and reputation for sale are the factors for you to
choose a good travel camera.

- The camera is placed in front of the driving glass to record the entire front
image of the vehicle. The recorded videos will normally include information
such as date and time, speed, coordinates, and this information will be
extremely useful if something happens. All image operations will be saved to
the memory card (Micro SD or SD)

- A good quality travel camera needs to ensure the following criteria:


• The recorded image must be clear, especially number plates
• Operation speed
• Speed warning
• Real-time driving
• Lock video when a collision occurs
• Overwrite when the memory card is full
• Resistant to harsh conditions
Camera giám sát hành trình

Vậy thiết bị giám sát hành trình xe là gì?

Thiết bị giám sát hành trình là loại thiết bị giám sát hành trình xe (hộp đen)
có tính năng quản lý theo dõi và giám sát hành trình, lộ trình cho phương tiện
như: xe máy, ô tô, xe tải, tàu thuyền … Việc quản lý giám sát hành trình của xe
là cần thiết đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vận tải hay các công ty muốn
quản lý hộp đen giám sát hành trình của lái xe.
Nguyên tắc hoạt động của thiết bị giám sát hành trình xe ô tô

 - Chức năng của hộp đen ô tô là giám sát hành trình là thiết bị hoạt động
dựa trên sóng định vị GPS và GMS. Cũng như hộp đen máy bay, khi
thiết bị hoạt động, thiết bị sẽ gửi tín hiệu về vệ tinh, sau đó các tín hiệu vệ
tinh phân tích xử lý để gửi lại cho thiết bị quản lý của bạn.
 - Đồng thời thiết bị sẽ gửi các tín hiệu này đến Hệ thống quản lý Server để
cho chúng ta biết vị trí hiện tại và các thông số khác như vận tốc hướng
đi.
 Còn khi mà chúng ta yêu cầu vị trí bằng tin nhắn, thì thiết bị sẽ gửi tin
nhắn có vị trí địa lý cụ thể và link google maps để xem vị trí trên bản đồ
google. Ví dụ như trong trường hợp xe bạn bị trộm thì thiết bị này sẽ phát
huy sức mạnh của nó để bạn có thể tìm lại xe của mình thông qua thiết
bị GPS hành trình xe Việt Nam
Camera giám sát hành trình là loại camera vừa có chức năng ghi hình, vừa
định vị, báo động về tốc độ, nhiên liệu, chỉ đường. Hiện camera hành trình
trên ô tô này không chỉ có nhiều người thích sử dụng mà đối với một số xe bắt
buộc phải sử dụng, trong đó tiêu biểu nhất là xe ô tô. Nó dùng để giám sát
xe, giám sát hành trình ô tô, để xem những diễn biến diễn ra trong suốt cả một
hành trình.

- Ở nước ta camera giám sát hành trình ô tô không phổ biến như camera
giám sát hành trình xe máy, vì xe ô tô ở nước ta không nhiều, nhưng bù
lại mỗi một chiếc ô tô đều phải có một chiếc camera giám sát hành
trình gắn xe, do tính khắt khe trong quy định sử dụng camera đối với ô tô
nên thường câu hỏi mà người sử dụng ô tô thường hỏi khi mua camera
là camera hành trình nào tốt?. Việc xác định được loại xe và các mục
đích sử dụng, khả năng tài chính, nơi bán uy tín là yếu tố để bạn chọn lựa
một camera hành trình tốt.

- Camera hành trình được đặt trước mặt kính lái để ghi lại toàn bộ hình
ảnh phía trước của xe. Các đoạn video ghi được thông thường sẽ bao gồm
các thông tin như ngày giờ, tốc độ, tọa độ, những thông tin này sẽ vô cùng
hữu ích nếu như không may có sự cố xảy ra. Mọi hoạt động hình ảnh sẽ
được lưu vào thẻ nhớ (Micro SD hoặc SD)

- Một camera hành trình chất lượng tốt cần phải đảm bảo các tiêu chí sau:
• Hình ảnh ghi lại phải rõ ràng, nhất là biển số
• Tốc độ vận hành
• Cảnh báo quá tốc độ
• Thời gian thực lái xe
• Khóa video khi xảy ra va chạm
• Ghi đè khi thẻ nhớ đầy
• Chịu được điều kiện khắc nghiệt