Sei sulla pagina 1di 4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEAI, Nr. 676/14.Vlll.

2019 237

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRATIEI
, PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR

DECIZIE
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi executarea controalelor în Administraţia Naţional ă ~
a Penitenciarelor şi în unităţile subordonate ,
în conformitate cu prevederile art. 74 alin. {2) din RegulamP.r,lul de
organizare ş1 funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a,~1r0bat prin
Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/C/2018,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. ?Sf.1.i:016 pentru
organizarea, funcţionarea ş1 atribuţiile Admin istraţiei Naţionale a ~~n1tenciarelorş1
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privin ·. organizarea şi
funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare ,

directorul general al Administraţiei Naţionale a P.:nitenciarelor emite


prezenta decizie.
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind r,,•Janizarea şi executarea
controalelor în Administratia Natională a Penitenciarelor .,;iîn unitătile subordonate.
prevăzut în anexa care face pa'rte integrantă din prt::t en'ta decizie.
Art. 2. - Prezenta decizie se publică ir Monitorul Oficial al României.
Partea I.

Directorul general al Administraţiei , l aţionale a Penitenciarelor.


Cristia11f1eşa

Bucureşti, 5 august 2019. A


Nr. 492.
.::,q;
~

REGULAMENT
privind organizarea şi executarea controalelor în Administraţia Naţională a Penitenciarelor
şi in unităţile subordonate

CAPITOLUL I
,c; CAPITOLUL li
Dispoziţii general~ Tipurile de control, scopul, funcţiile şi principiile
care stau la baza controlului
Art. 1. - Regulamentul privind 0• 1.:1nizarea şi executarea
controalelor in Administraţia Naţiona:a a Penitenciarelor şi în Art, 4. -(1) Controlul este activitatea desfăşurată de Direcţia
inspecţie penitenciară, prin Serviciul control, dispusă prin decizie
unităţile subordonate. denumit în continuare regulament,
de către directorul general al Adm inistraţiei Naţionale a
stabileŞ-te modul de organizare şi executare a controalelor de
Penltenciarelor, care se realizează. în scopul îndeplinirii
către Direcţia inspecţie penitenciară. prin Serviciul control.
obligaţiilor ce ii revin conform prevederilor legale.
Art. 2. - Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor {2) în cadrul sistemului administraţiei penitenciare se
categoriilor de personal din sistemul administraţiei penitenciare . organizează şi se execută următoarele tipuri de control:
Art. 3. - ln sensul prezentului regulament. sintagmele inspecţie generală. control tematic şi control inopinat.
utilizate au următorul înţeles: Art. 5. - Inspecţia generală este un control planificat ,
a) entitatea controlat~ - direcţia, serviciul, biroul, prevăzut în Planul anual de control, care se notificâ în prealabil
compartimentul din cadrul Administraţiei Naţionale a entităţii controlate şi care constă in verificarea activităţi i acesteia
Penitenciarelor sau unităţile subordonate acesteia care fac din perspectivă multidisciplinară .
obiectul controlului; Art. 6. - Controlul tematic este un control planificat. prevăzut
în Planul anual de control, care se notifică în prealabll entităţii
b) echipa de control - persoanele anume desemnate din
controlate şi care constă în verificarea anumitor activităţi
cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor specifice acesteia .
subordonate acesteia să execute o misiune de control; Art. 7. - Controlul inopinat este un control neplanificat, care
c) coordonatorul misiunii - persoana stabilită prin decizie a nu se notificâ în prealabil entită ţii controlate ş1 care constă în
directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor verificarea anumitor aspecte punctuale rezultate din activitatea
să organizeze şi să coordoneze misiunea de control. specifică acesteia .
238 MONI TORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI . PARTEAI, Nr. 676 / 14.Vlll.2019

Art. 8. - (1) Funcţ11le activităţii de control sunt: f} rezultatele controaleJorefectuate de alte instituţii cu atribu~i
a) funcţia preventi vă . care se realizeaza prin îndrumările de control la entităţile sistemului administraţiei penitenciare;
metodologice oferite ent1lâţilor controlate , în scopul g) rapoartele întocmite în urma vizitelor efectuate de către
conşt1ent1 zăni necesităţii respectării prevederilor legale în organizaţi ile interne şi internaţionale care monitorizează
desfăşurarea activităţii ; respectarea drepturilor deţinuţilor. in unităţile subordonate
b) funcţia corectivă , care are în vedere corijarea conduitei Administraţie i Naţiona le a Penitenciarelor :
organizaţionale , profesionale sau, după caz, comportamentale h) perioada de timp scursă de la ultima misiune de control;
a entităţilor şi persoanelor ce fac obiectul controlului , în scopul i) dispoziţiile directorului general al Administraţiei Naţionale a
armonizării acesteia cu dispoziţiile legale. Penitenciarelor .
(2) PrincipHle care stau la baza e xecutării controalelor sunt: (3) Planul anual de control prevăzut la alin. (2) poate fi
a) principiul legalităţii - activităţile specifice controlului se revizuit în cursul anului de că:-~ directorul general al
desfăşoară cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare ; Administraţiei Naţionale a Pen·cr: nc,arelor, la propunerea
b) principiul obiectivităţii - activităţile realizate in cadrul directorului Direcţiei inspecţi~ ,Jenltenciară. dacă situaţia
misiunilor de control sunt guvernate de imparţialitate. evitarea operativa sau volumul de activit2..1eo impune .
conflictelor de Interese sau a altor influenţe care să afecte.le {4) Controlul inopinat ',fl realizează în baza deciziei
judecata profesională sau să denatureze concluziile misiunii de directorului general al Admmistraţie1 Na~onale a Penitenciarelor
control. şi este dispus când exis~.: date şi/sau informaţii cu privire la
c) principiul responsabillta\ii - personalul care execută producerea de ilegalitptJ, Jbuzun şi si tuaţii de risc.
activităţi de control răspunde pentru corectitudinea constatăril or. Art. 11. - ( 1, Der;: :a directorului general al Administraţie,
precum şi pentru acţiunile derulate în procesul de control : Naţionale a Penite •1c1are lor privînd realizarea misiunilor de
d) principiul libertăţii şi respectării demnităţii umane - în 1nspecţ1e generală!; control tematic cuprinde , fară a se limita la
exercitarea activi tăţii de control trebuie respectate drepturile şi acestea. următo~.~le elemente :
libertaţile fundamentale ale omului :
a) tipul cont o.ului;
e) princ ipiul transparenţei - activităţile de control se b) entitate,. controlată;
realizează într-o manieră deschisă. în care accesul liber şi
c) peno~-i_-1 de activitate supusă controlului .
d) ob·ectivele de control;
neîngrădit la informaţiile de interes public constitu ie regula, iar
e) d:cit;;;începerii controlulu i:
limitarea accesului constituie excepUa. în condiţiile legh.
f) r 1rnponenţa echipei de control.
(3) în vederea asigurării caracterului imparţial şi independent
al activităţii, membrii echipei de control pot efectua misiuni care
(Z.,Decizia directorului general al Administra\iei Naţiona le a
Pe, ,'lenciarelor privind realizarea misiunilor de control inopinat
privesc entităţile in cadrul cărora au fost încadraţi anterior, după
('..:r.,rinde, fară a se limita la acestea, urmatoarele elemente :
trecerea unui termen de 3 ani de la data încetării raporturilor de
a) entitatea controlată:
serviciu în cadrul acelor entităţi , b) data începerii controlului :
CAPITOLUL III c) obiectivele de control;
d) componenţa echipei de control.
Etapele a ctivităţi i de control
{3) ln situaţii excepţionale, misiunile de control Inopinat se
pot iniţia , din dispoziţia directorului general al Adm inistraţiei
SECŢIUNEA 1 Naţionale a Penitenciarelor, fără a se emite în prealabil o decizie
Dispoziţii generale in acest sens , misiunea desfâsurându-se în baza ordinelor s1
Art . 9. -Activitatea de control desfăşurată de ,:-.=
tre Direcţia
legitimaţiilor de serviciu: ulterior, prin grija directorului Directie1
inspecţie penitenciară , urmează a fi emisă decizia directorului
inspecţie penitenciară , prin Serviciul control. la nivelul entităţilor
general al Administraţiei Naţi onale a Penitenciarelor , conform
controlate implică parcurgerea următoarelor e:.~!Je:
aUn. (2), misiunea de control fiind consemnată la capitolul
a) organizarea misiuni, de control;
corespunzător din cadrul apli caţiei informatice _Decizia zilnică
b) desfăşurarea controlului : pe unitate·.
c) valorificarea controlului.
(4) În s1tuaţi1 justificate , directorul general al Adm1nistraţie1
Naţionale a Penitenciarelorpoate emite o nouă decizie cu pnvire la:
SECŢIUNEA a2r
a) completarea sau modificarea componenţei echipe i de
Organizarea misiunii (te control control;
Art. 10. - (1) Inspecţiile generale şi controalele tematice se b) extmderea obiectivelor de control ;
realizeaza în baza Planului anual de control. care se aprobă de c) suspendarea controlului sau extinderea timpului afectat
către directorul general al Administraţiei Naţionale a acţiunii de control.
Penitenciarelor. Art. 12. - Pe durata desfăşurării controlului, membrii echipei
(2) Planul anual de control este intocmit pe baza unei anahze de control au obligaţia de a respecta prevederile prezentului
efectuate la nivelul Direcţiei inspecţie penitenciară, avându-se în regulament, subordonându-se direct coordonatorului misiunii de
vedere următoarele: control.
a) rezultatele obţinute în activitate de către entităţile
SECŢIUNEA a 3-a
sistemului administraţi e i penitenciare :
b) dificultăţile întâmpinate de entităţile sistemului Desfăşurarea con trolulu i
administraţiei penitenciare în activitatea lor curentă: Art. 13. - Decizia directorului general al Admln1straţie1
c) rezultatele consemnate cu ocazia controalelor anterioare: Naţionale a Penitenciarelor privind misiunea de control se aduce
d) di sfuncţionalităţile constatate cu ocazia cercetării la cunoştinţa conducătorul ui entităţi i cont rolate şi se
aspectelor semnalate în sesizările soluţionate la nivelul înregistrează la sediul acesteia.
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor : Art. 14. - (1) Controlul debutează prin prezentarea echipe,
e) rezultatele controalelor efectuate de Corpul de control al de control la sediul entrtăţii controlate sau în orice alt loc în care
ministrului j ustiţiei în entităţile sistemului admin i straţiei aceasta îşi desfăşoarâ activitatea . în scopul efectuării
penitenciare: verificărilor specifice .
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I, Nr. 676/14.Vlll.2019 239

(2) Contro lul se executâ fără a afecta desfăşurarea (3) Măsurile de ses izare a organelor de cercetare penală, a
activităţilor curente ale entităţii supuse controlului. comisi ilo r de disciplină sau a altor i nst itu ţi i ale statului se
(3) în cazul controalelor inopinate. când ech ipa de control se stabilesc în cup rinsul rapoartelor de cont rol , la sediul
află la sed iul entităţii controlate. dar din motive independente de Administraţiei Naţionale a Pen itenciarelor.
aceasta este în imposibil itate de a efectua mis iunea , se (4) Rapoartele de control sunt av izate de către directorul
întocmeşte un proces-verbal , asumat prin semnătură de către Direcţiei inspec tîe pen itenci ară şi sunt îna iniate directorulu i
membr ii echipei de cont rol şi reprezentanţii entităţii controlate , în general al Adm in istraţie i Naţionale a Pen itenciarelor, în vederea
care s.e cupr ind motivele ce au împied icat efectuarea misiuni i . aprobării: rapoartele de control aprobate se transmit de îndată
(4) Dac â persoanele sau entităţi le refuză să se supună ent i tăţi i controlate, pentru ducerea la îndep linire a măsurilor
controlului ori să perm ită accesul membr ilor ech ipei de contro l în dispuse .
spaţiile pe care le deţin sau manifestă orice formă de opoziţie . (5) Ext rase din documentele r•,"?văz.ute la alin. (4) sunt
inclus iv prin refuzul de a furniza informaţii , documente sau alte transmise ş i st ructu rilor dm ~ jm inistraţi a Naţională a
date solicitate , membr ii ech ipei de control înche ie o notă de Penitenciarelor în sarci na căror c1,, s-au stabilit măsuri. pentru
informare prin care vor aduce la cunoştinţă aceste inc idente , de ducerea la îndeplinire a acest pr&.
îndată . directo rului Direcţi ei inspecţie penite nciară. (6) Actele , documentele , .:iu orice informa ţii, ind iferent de
(5) S ituaţi ile prevăzute la alin. (3) şi (4} sunt aduse , de îndată . suport, referitoare la activitatea de control, aflate în evidenţa
la cunoştinţa directorului general al Administraţiei Naţionale a Direcţiei inspec Ve pen iti; ,· .;iară , au caracte r confiden ţial , cu
Penitenc iarelor de către directorul D irecţie i mspecţfe excepţia celor care cO"Sh,uie, potrivit leg ii, info rmatii de interes
penitenci ară , cu propuneri de măsuri. public. Caracteru l co· fidenţial nu poate fi opus organelor de
Art. 15. - (1) Constatările , abate rile identificate , persoanele urmărire penată ori :n„ta nţeior de judecată şi nici altor instituţii
responsabile de acestea . precum şi măsurile de punere în prevăzute de lege ,
legalitate a s ituaţiilor constatate ce sunt stabil ite în timpul Art. 17. - (1' ,.~ăsurile stabi lite în documen tele prevăzute la
misiunilor de inspecţii genera le şi controale tematice sunt art. 16 alin. (4' d~vin obl igatorii pentru persoanele desemnate.
consemnate în procese -verba le de control întocmite la sed iul en titatea cont•<;.ilată şi celelalte structuri din cadrul Administraţiei
entităţii controlate: acestea sunt asumate de către membrii Naţionale a !='~nitenciarelor , după caz , care au obligaţia pune rii
echipei de control care au realizat verificările ş i sunt semnate in aplicare a acest .ora în termene le stabilite.
de lua re la cunoştinţa de reprezenta nţii entităţii controlate (2) Trimestrial , entitatea controlată informează D i recţia
(2) Entitatea controlată poate să formuleze puncte de vedere inspec } 3 penite nciară despre ducerea la îndep linire a măsurilor
referitoare la aspecte le consemnate în procesele-verba le stab ;:,.e, anexând documentele just ificative corespunzatoare:
prevăzute la alin . (1 }. care se transm it pe adresa de e-mail a str J.::1urlledin cadr ul Adm lnistra tjei Naţionale a Pen itencia relor în
secreta natulu i Direcţi e i inspecţie penitenc iară . în termen de f,c.1cina cărora s-au stab ilit măsuri informează Direcţia inspecţie
maximum 5 zile lucrătoare de la data înreg istrării procesului- renitenciară despre ducerea la îndeplinire a acestora , in termen
verbal în cauză . de 1O zile lucră toare de la data realiză rii m ăsurii , prin
(3) Punctele de vedere formulate de entităţile controlate transm iterea de fotocopii a documentelor just ificat ive
cupr ind teme iul legal , sunt susţinute de documente Just lfica! •ve corespunzătoare.
şi sunt avute în vedere la redactarea raportulu i de C~"trol (3) Direcţia i nspecţie penitenciară. prin Serviciul control ,
prevăzut la art. 16 alin . ( 1) ş i (2 ). mon itorizează gradul de îndepl inire a măsurilor stab ilite în
(4) Prin excepţie de la prevederile ali n. (1). în cazul n,:~1unilor documentele p revăzute la art. 16 alin. (4) şi informează
de co ntro l inop inat , constatările , abater ile i<'.,,. 11
t ificate , directorul general în legătură cu acestea.
persoanele responsab ile de acestea , precum ş i m •,;urile care (4) Serv ici u! control răspunde de mon itonzarea mâsurilor
se impun sunt stabilite la sediu l Administraţie: !·faţionale a cuprinse în documentele prevăzute la art. 16 alin. (4). până ta
Penitenciarelor şi sunt consemnate într-un pro iect de raport de îndeplin irea acestora.
control.
(5) Prin grija directorului Direcţiei insp ::-:ţie penitenciara , CAPITOLUL IV
pro iectul raportului de control prevăzut la u:;,;_(4) este îna intat. Drepturile şi obligaţiile echipei de control
de îndată, en tităţii controlate , care ar~ la dispoziţie 3 zile
Art. 18. - În exercitarea atribuţiilor ce ii revin , pe durata
lucrătoare de la data înregistrării aces~•.1,aîn evide nţele unităţii
efectuări i controlului la sediul entităţii controlate , echipa de
pentru formularea unui punct de ve tre , conform preveder ilor
control, prin or ice membru al sau , are u rmătoarele drepturi :
alin. (2) şi (3).
a) să uti lizeze or icare dintre tehn icile ş i instrumente le de
SECŢIUNEA a 4-a control consacrate, fără a se limita la acestea , precum
chestiona rul. sondajul, interviul. observarea , controlul încrucişat;
Valorificarea controlului
b) să aibă acces în toate locur ile unde ent itatea controlată
Art. 16. - ( 1) Rezultatele inspecţiei generale şi controlului işi desfăşoară activitatea. să solicite şi să verifice în totalitate
tematic se materializează într-un raport de control, întocm it la sau prin sondaj or ice tip de documente , de or ice natură , pe orice
sediul Adm i n i straţi ei Naţionale a Pen itenc iarelor, pe baza suport , care au sau pot avea legaturâ cu act ivitatea vizată de
documen telor p revăzute la art. 15 alin. ( 1) şi (2). în termen de 20 acţiunea de control, precum şi sistemele informat ice de
de zile lucrătoare de la împlin irea termenulu i prevăzut de art . 15 evidenţă. stocare şi pre lucrare a datelor, în prezenţa unu i
alin. (2): în cazur i teme inic just ificate . cu aprobarea directorului reprezentant al entităţii controlate:
genera l al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor , termenul c) să ridice cop ii ale documentelor, situaţii centraliza toare , în
poate fi prelungit. orice format , pe orice suport, şi să solicite note expl icative scr ise
(2} Rezultatele controlulu i inop inat se mate rializează într-un conducer ii entitâţH controlate şi oricăru i angaja t al aceste ia:
raport de contro l întocmit la sediul Administraţie i Naţionale a d) să aud ieze personalul din cadrul entitătii controlate şi.
Penitenciarelor , pe baza documente lor prevăzute la art . 15 după caz . persoanele pr ivate de libertate , în vederea at ingerii
alin . (4} ş i (5). in termen de 20 de zile lucrătoare de la împlinirea obiectivelor contro lulu i;
termenulu i prevăzut de art . 1S alin . (5): în cazur i teme inic e} să solicite declanşarea imediată a demersur ilor de
j ustificate , cu aprobarea directorului general al Admi n i straţiei remediere a anum itor deficienţe în situaţii de risc major sau care
Naţionale a Pen itencia relor, termenul poate fi prelungit. impun măsuri urgente.
240 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I, Nr. 676/14.Vlll.2019

Art. 19. - ( 1) În exercitarea atribu~ilor ce îi revin pe durata conducătorul eşalonului superior, in vederea declanşării
efectuării controlului la sediul entităţii controlate, echipa de cercetării administrative .
control. prin orice membru al să u. are următoarele obligaţii :
a) să prez inte ord inul de misiune şi să se identifice prin CAPITOLUL V
prezentarea legitimaţiei de serviciu; Drepturile şi obligaţiile entităţii controlate
b) sâ cunoască specificul misiunilor pe care le îndeplineşte Art. 20. - Pe durata efectuării controlului , entitatea
entitatea controlată: controlată. prin orice reprezentant sau angajat al său, are
c) să cunoască leg islaţia şi instrucţiunile incidente domeniului următoarele drepturi:
controlat pentru o evaluare Justa a activităţilor derulate de către a) să beneficieze din partea ech ipei de control de un
entitatea controlată; tratament just şi echitabil , bazat oe un dialog instituţional
d) să argumenteze toate abaterile constatate, precizând constructiv:
instrucţiunile sau dispoziţiile legale încălcate :
b) să furnizeze ech ipe, de co"trol orice explicaţii pe care le
e) să propună măsuri proporţionale cu faptele, fezabile şi consideră necesare în vederea t,f.rificării unor situaţii identificate
oportune. in vederea punerii in legalitate a situaţ iilor constatate ; în timpul controlului ;
f) sâ a ibă o conduită demnă şi o at itud ine ireproşabilă, sâ nu
c) să formuleze , dupa caz , puncte de vedere , în concordanţă
lezeze in niciun fel personalitatea şi demnitatea celor cu care cu prevederile art. 15.
vine în contact pe timpul controlului :
Art. 21. - Pe du ;-:.ta efectuării controlului , entitatea
g) să dovedească ob iectivitate ş1 corect itud ine în aprecierea
controlată , prin or ice rdprezentant sau angajat al său. are
activităţii celor controlaţi , stabilind persoanele responsabile prin
următoarele obligaţii.
raportare la reglementările legale încălcate de acestea şi
a) să permită ac,."'sul echipe i de control în toate locurile unde
atribuţme din fişele posturilor ;
îşi desfăşoară ~.ivitatea, inclus iv la toate documentele şi
h) sâ îşi organizeze in bune condiţii munca , astfel încât să se
apl icaţiile infor• 1~t1ce utilizate la nivelul entităţii controlate;
încadreze în timpul afectat pentru verificarea activităţii
b) să asii:;•r e desfăşurarea în bune condiţii a activităţi i de
domen iului controlat;
control şi .,.f acorde sprijinul necesar. fără a obstrucţiona
i) să nu omită şi să nu ascundă documente care prin natura
desfăşur~rea acesteia ;
datelor şi informaţiilor pe care le conţin ar putea împiedica
c) s,: r-iună la d ispoziţia echipe i de control, la termenele şi în
stabilirea s1tuaţ1e1 reale a entitaţii controlate ;
form a..:-olicitată , orice document solicitat. de orice natură, pe
j) să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor
orie-:-.;uport indicat de către ech ipa de control. în original sau
obţinute ş i a d ispoziţiilor refer itoare la i nformaţiile clasificate. cu
respectarea prevederilor legale , cc-011 certi ficate pentru conformitate cu originalul, după caz.
(2) Echipa de control manifestă pe întreaga durată a acţiunii indusiv note exp licative ;
de contro l o at itudine neutră şi asigură rolul preventiv şi corectiv d) să colaboreze, in vederea determinării situaţiilor de fapt,
al controlului. prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute şi a tuturor
(3) În cazul în care membrii echipei de control, în exercita~ea documentelor justificative, şi să implementeze măsurile urgente
atribuţiilor, iau cunoştinţă de săvârşirea unor fapte susce 1,t11)1le
dispuse de către echipa de control prin procesele-verbale
de a f1i nfracţi uni. sunt obligaţi să sesizeze de îndată org,• ,ul de întocmite.
urmărire penală şi să ia măsuri pentru conservarea rpi;'.o acelor
CAPITOLULVI
de probă; actul de sesizare . împreună cu mijloacele di:: crobă, se
Dispoziţii finale
înaintează organului competent , sub semnătura '! irectorului
general al Administraţie i Naţionale a Penitenciare•.·r. Art. 22. - Încălcarea prevederilor prezentului regulament
(4) În cazul in care membri i echJpei de control, în exercitarea reprezintă o nerespectare a d ispoziţiilor legale în vigoare şi
atribuţiilor, iau cunoştinţă de producerea 1;riur pagube. au poate constitu i abatere d iscipl inară , conform prevederilor legale
obligaţia să sesizeze conducătorul institu ~;t; sau, după caz. în vigoare.