Sei sulla pagina 1di 19

Unitatea de învățare I: Carte mea de căpătâi - 12 ore

Competența specifică Unitatea de competență Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de
Textul învățare/evaluare

5. Elaborarea și realizarea 5.1 Producerea unui Discuții ghidate


spontană, fluentă, exactă a discurs în limita unei 1. Introducere. Prezentarea 1 Comentare
diverselor acte de pagini de caiet (o cursului.
comunicare orală și scrisă. impresie, o opinie
personală; relatarea unei 2. Atelier de lectură. Lecturile 1 Agenda cu notițe paralele
8. Lectura, audierea și întâplări; argumentarea verii. Discuții
interpretarea textelor litarare unui punt de vedere;
Exerciții
și nonliterare, în limita aprecieri simple privind
3-4.Recapitulare 2 Test cu itemi
standardelor de conținut. textele lirice studiate).

15. Exprimarea adecvată a 8.1 Lectura expresivă a Agenda cu notițe paralele


propriei identități, prin fragmentului de text 5. Grigore Vieru. Legământ. 1 Discuții
conștientizarea apartenenței epic. Observare.
la comunitate lingvistică a 6. Grigore Vieru. Legământ. Conversația
vorbitorului de limbă 15.1 Relatarea despre Explorare. 1 Exerciții
română. sine , ca reprezentant al Graffiti
etniei/generației/ 7. Grigore Vieru. Legământ. 1 Conversația
comunității. Interpretare. Diagrama Venn
Analiza
8. Argumentarea simplă (I) 1 Joc de rol

Clustering
9. Redactarea unui text 1 Joc similar
argumentativ
10. Proiectul Revista mea. 1 Postere
Introducere. Analiză
11. Evaluare inițială 1
Simularea situației de
12. Analiza evaluărilor. comunicare
Evaluarea caietelor 1

1
.

Unitatea de învățare II: Cartea – obiect cultural.

Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de


competență Textul învățare/evaluare

2. Aranjarea/ ordonarea în 2.1. Aşezarea grafică în 1. Cartea de-a lungul veacurilor de Conversația euristică
pagină sau în formular pagină a textului: plan Dorin Onofrei. Lectură comentată. 2 Interogarea multiprocesuală
standardizat a textului de idei; text simplu de
propriu. tip informativ; dialog; 2. Cartea de-a lungul veacurilor de Lectura interagativă
conspect; scrisoare; Dorin Onofrei. Observare. 1 Test formative
4. Organizarea/ desfă- descriere de peisaj. Descrierea unei cărți
şurarea/utilizarea diverselor 3. Cartea de-a lungul veacurilor de Lectura comentată
strategii de învăţare 4.1. Utilizarea Dorin Onofrei. Interpretare. 1 Exerciții
autonomă a limbii, prin dicţionarului (expli-
observare directă şi exersare. cativ, de sinonime, de 4.Structura cărții. Cuprinsul. 1 Exerciții
antonime, de
7. Respectarea normei neologisme, de 5. Structura cărții. Prefața, postfața. 1 Exerciții
ortografice, ortoepice, expresii) în stabilirea
semantice, gramaticale, sensurilor cuvintelor 6. Elemente de limba română. Fișe individuale
punctuaționale, stilistice a necunoscute. Actualizare. 1 Test
limbii române literare. Exerciții
7.1. Respectarea 7-8. Comunicarea. Situația de Observarea şi analiza
12. Respectarea etichetei regulilor ortografice, comunicare. 2 faptelor de limbă
verbale în orice situaţie de ortoepice,
comunicare orală şi scrisă. punctunctuaționale, 9. Scrierea fucțională. Mesajul 2 Alcătuirea unui mesaj
gramaticale, a normei electronic. electronic
semantice în textul 10. Textul nonliterar. Fișa de Fişa de lectură
produs (oral şi scris). bibliotecă. 1
12.1. Analiza normelor 11. Fișa de lectură. 1 Clustering
elementare de etichetă Portofoliu
2
verbală în textul studiat. 12. Atelierul de creație: Revista mea. 1 Realizarea copertei unei
Elaborarea conceptului. Coperta cărți.
Evaluarea caietelor

Total: 14 ore

Unitatea de învățare III: Dumnezeu i-a dat un viers frumos.

Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de


competență Textul învățare/evaluare

1. Utilizarea diverselor
strategii de informare/ 1.1. Ierarhia ideilor 1. I. Al. Brătescu-Voineşti 1 Lectura interogativă
documentare, în vederea dintr-un text narativ ,,Privighetoarea”. Lectură. Lectura în perechi
abordării eficiente a într-un plan simplu de
comunicării orale şi scrise. idei, utilizând enunţuri 2. I. Al. Brătescu-Voineşti Descrierea unei păsări la
proprii. ,,Privighetoarea”. Observare. dorință
5. Elaborarea şi realizarea 1 Pixuri în pahar
3
spontană, fluentă, exactă a 5.1. Producerea unui 3. I. Al. Brătescu-Voineşti 1 Identificarea mărcilor
diverselor acte de discurs în limita unei ,,Privighetoarea”. Interpretare. stilistice
comunicare orală şi scrisă. pagini de caiet (o 4-5. Textul literar. 2 Acrostih
impresie, opinie Textul nonliterar. Expunerea
9. Operaţionalizarea personală, relatarea Diagrama Venn
terminologiei lingvistice şi unei întâmplări, 6-7. Câmpul lexical 2 Clustering
literare, în limita standardelor argumentarea unui
de conţinut. punct de vedere) 8-9. Circulația cuvintelor în spațiu. 2 Comentarea faptelor de
Regionalismele limbă
15. Exprimarea adecvată a 5.2. Lansarea orală a
propriei identităţi, prin discurs. dat într-un timp 10. Monologul narativ Problematizarea
conştientizarea apart. la limită (2/3 min.) 1 Joc de rol
comunit. lingvist. a
vorbitorilor de limba română. 9.1. Aplicarea 11. Textul nonliterar. Realizarea unei instrucțiuni
terminologiei lingvis- Instrucțiunea 1
tice şi literare studiate
în demersul analitic al 12. Atelier de creație: Revista mea Realizarea unui articol
textului. Articolul de fond 1 dintr-o revistă
13. Evaluare sumativă Test complex
15.1. Relatarea despre Test complex 1
sine, ca reprezentant al
generaţiei. 14. Analiza evaluării sumative 1 Dialog
Evaluarea caietelor Interogare frontală

Total: 14 ore

4
Unitatea de învățare IV: Cel ce are urechi de auzit să audă
Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de
competență Textul învățare/evaluare

8. Lectura, audierea şi 8.2. Interpretarea 1. Parabola semănătorului. 1 Lectura interogativă


interpretarea textelor literare textului liric, a textului Observare. Lanțuri asociative
şi nonliterare, în limita e tarea textului liric, a
2. Parabola semănătorului. 1 Scrierea liberă
standardelor de conţinut. textului epic(naraţiune,
Explorare.
descriere).
9. Operaţionalizarea 9.1. Aplicarea 3. Parabola semănătorului. 1 Explozia stelară
terminologiei lingvistice şi terminologiei Interpretare Pixuri în pahar
literare, în limita standardelor lingvistice şi literare 4.Noțiune de ,,parabolă” 1 Analiza semantică
de conţinut. studiate în demersul a-
5-6. Relații între cuvinte după 2 Problemaitzarea
nalitic al textului.
conținut. Sinonimia Diagrama Venn
10.Valorificarea mijloacelor 7. Relații între cuvinte după conținut. 1 Indetificarea noțiunilor
expresive ale limbii române 10.3.Realizarea Serii sinonimice în dicționar
literare, în diferite situaţii de spontană, fluentă, 8. Relații între cuvinte după conținut. 1 Indetificarea noțiunilor
comunicare orală şi scrisă. exactă a unei descrieri Antonimia în dicționar
orale: descrieri de 9. Monologul descriptive. 1 Exemplificarea
natură, de portret, de Explicarea
2. Aranjarea/ ordonarea în interior, de exterior. Conversația

5
pagină sau în formular stan- 10-11. Atelier de scriere. Descrierea 2 Algoritmizarea
dardizat a textului propriu/ 2.1. Aşezarea grafică în unei ființe
produs. pagină a textului: plan
12. Redactarea unui monolog 1 Realizarea unui
de idei; text simplu de
descriptiv monolog
tip informativ; dialog;
cons-pect; scrisoare; 13. Analiza monologurilor 1 Dialog
descriere de peisaj. Evaluarea caietelor Interogare frontală

Total: 13 ore

Unitatea de învățare V: Picături de înțelepciune


Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de
competență Textul învățare/evaluare

4.Organizarea/ desfăşurarea/ 4.1. Utilizarea 1.Parabola despre floarea 1 Lectura interogativă


utilizarea diverselor strategii dicţionarului(explicativ, adevărată. Observare Conversația
de învăţare autonomă a de sinonime, de
limbii, prin observare di-rectă antonime, de 2. Parabola despre floarea 1 Graffiti
şi exersare. neologisme, de adevărată. Explorare
expresii) în stabilirea
sensurilor cuvintelor 3. Parabola despre floarea 1 Test de vocabulary
necunoscute. adevărată. Interpretare Explicarea

4.Temă, idee, mesaj al textului 1 Identificare


14.Identificarea propriilor 14.1.Autoevaluarea literar. Comentarea unui
atuuri, nevoi şi puncte propriilor competenţe fragment de text
vulnerabile în diferite situaţii de comunicare. 5.Dicționarul de sinonime 1 Explicarea
de comunicare orală şi scrisă. Dicționarul meu
6.Dicționarul de antonime 1 Observarea
Test-fulger
7. Textul nonlitarar. 1 Explicarea
Rețeta. Realizarea unei rețete
8. Proiectul Revista mea. Pagina 1 Realizarea unei pagini
1. Utilizarea diverselor 1.1 Ierarhizarea ideilor utilitară. utilitare

6
strategii de informare/ dintr-un text narativ 9-10. Atelier de lectură și discuție. 2 Lectura interogativă
documentare, în vederea într-un plan simplu de Cezar Petrescu ,,Fram, ursul polar” Conversația
abordării eficiente a idei, utiliznd enunţuri
comunicării orale şi scrise. proprii. 11.Evaluare sumativă 1 Itemi obiectivi
Test complex
12. Analiza evaluării sumative 1 Compararea
Evaluarea caietelor Dialog
Interogare frontală

Total: 12 ore

Unitatea de învățare VI: Povestiri din alte vremuri

Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de


competență Textul învățare/evaluare

3. Rezumarea textelor literare 3.1. Rezumarea unui 1. A. Russo ,,Stânca Corbului” . 1 Lectură în perechi
şi nonliterare. text descriptiv, în limita Lectură. Problematizarea
de 100 de cuvinte.
2. A. Russo ,,Stânca Corbului” 1 Scrierea liberă
Explorare. Piramida momentelor
subiectelor.
9. Operaţionalizarea
3. A. Russo ,,Stânca Corbului” 1 Expunere
terminologiei lingvistice şi 9.3. Aplicarea
Interpretare. Diagrama Venn
literare, în limita standardelor instrumentarului de
4.Noțiunea de ,,legendă” 1 Problematizarea
de conţinut. interpretare a textului
Lectura unui fragment
de text
5-6. Relații între cuvinte după formă. 2 Identificarea
Omonimia elementelor lingvistice
4.Organizarea/ desfăşurarea/ 4.2. Utilizarea
studiate
utilizarea diverselor strategii dicţionarului ortografic
de învăţare autonomă a în scopul scrierii 7.Relații între cuvinte după conținut. 1 Identificarea
limbii, prin observare directă corecte a cuvintelor. Paronimia elementelor lingvistice
şi exersare. studiate
8. Rezumatul 1 Piramida momentelor
subiectelor.
7
Rezumatul
9. Proiectul Revista mea. 1 Realizarea unor
Recomandări pentru lectură. recomandări pentru
lectură
10-11. Atelier de scriere. 2 Realizarea unui
Rezumatul. rezumat în baza unui
algoritm.
12.Text produs în baza lecturii: 1 Realizarea unui
rezumatul rezumat în baza unui
algoritm.
13.Analiza rezumatelor 1 Compararea
Evaluarea caietelor Dialog
Interogare frontală

Total: 13 ore

Unitatea de învățare VII: Fă binele și aruncă-l în mare


Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de
competență Textul învățare/evaluare

7. Respectarea normei 7.1. Respectarea 1. Ion Creangă ,,Fata babei şi fata 1 Discuție dirijată
ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, moşneagului”. Lectură Lectura interogativă
semantice, gramaticale, ortoepice, punctu-
punctuaţionale, stilistice a aţionale, gramaticale, a 2. Ion Creangă ,,Fata babei şi fata 1 Exerciții
limbii române literare. normei semantice în moşneagului”. Aprecieri reciproce
textul produs(oral şi Explorare
10.Valorificarea mijloacelor scris). 3. Ion Creangă ,,Fata babei şi fata 1 Agenda cu notițe
expresive ale limbii române moşneagului”. paralele
literare, în diferite situaţii de 10.1. Utilizarea Interpretare
comunicare orală şi scrisă. formulelor de iniţiere, 4.Basmul cult 1 Explicare
menţinere şi încheiere a 5. Caracterizarea personajului literar. 1 Algoritmul de
12. Respectarea etichetei dialogului(susţinut caracterizare
verbale în orice situaţie de direct cu o altă persoană 6.Substantivul. 1 Utilizarea
comunicare orală şi scrisă. susţinut la telefon). Actualizare terminologiei

8
lingvistice
12.1. Analiza normelor 7.Substantive colective. 1 Ion Creangă ,,Fata
elementare de etichetă babei şi fata
verbală în textul studiat. moşneagului”.

8.Flexiunea și ortografia 1 Dicționarul ortografic


substantivului. Exerciții

9. Locuțiunea substantivală 1 Exerciții


10-11. Articolul posesiv. 2 Comentarea
Analiza
12. Articolul adjectival. 1 Grilă de evaluare
Observarea
13. Situația de comunicare dialogată. 1 Joc de rol

14.Atelier de lectură. 1 Lectura interagtivă


Basmul Eplozia stelară
15.Evaluare sumativă 1 Test complex
Test complex
16. Analiza evaluării sumative 1 Compararea
Evaluarea caietelor Dialog
Interogare frontală

Total:16 ore

Unitatea de învățare VIII: A fost odată nu se termină niciodată...


Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de
competență Textul învățare/evaluare

1. Utilizarea diverselor 1.1. Ierarhizarea ideilor 1. Hans Christian Andersen 1 Interogarea


strategii de informare/ dintr-un text narativ „Soldatul de plumb”.Lectură multiprocesuală

9
documentare, în vederea într-un plan simplu de 2. Hans Christian Andersen 1 Lectura interogativă
abordării eficiente a idei, utilizînd enunţuri „Soldatul de plumb”. Explorare
comunicării orale şi scrise. proprii. 3. Hans Christian Andersen 1 Comentariu de text
„Soldatul de plumb”. Interpretare
4.2. Utilizarea
4.Organizarea / desfăşurarea/ dicţionarului ortografic 4.Planul dezvoltat de idei al textului 1 Realizarea unui plan
utilizarea diverselor strategii în scopul scrierii citit. dezvoltat de idei
de învăţare autonomă a corecte a cuvin-telor. Agenda cu notițe
limbii, prin observare directă paralele
şi exersare. 10.1. Utilizarea 5.Numeralul. Actualizare. 1 Utilizarea
formulelor de terminologiei
iniţiere,menţinere şi lingvistice
10.Valorificarea mijloaceor încheiere a dialogului 6. Numeralul ordinal. 1 Exercuții
expresive ale limbii române (susţinut direct cu o altă
literare, în diferite situaţii de persoană susţinut la 7. Ortografia numeralului. 1 Test formative
comunicare orală şi scrisă. telefon).
8.Numeralul fracționar. 1 Observarea
13.1. Reflectarea Analiza faptelor de
13. Producerea textelor care propriei experienţe într- limbă
reflectă propriile experienţe un text, în limita de ½ 9.Scrierea imaginativă. 1 Descrierea
senzoriale, idei, judecăţi, pagină (autobiografie);
10.Proiectul Revista mea. Interviul. 1 Realizarea unui
opinii, argumente. relatarea unei
Atelier de scriere interviu
experienţe proprii,
opinie despre sine; 11.Dictare cu itemi 1 Dictare cu itemi
autoprezentare.
12. Analiza dictărilor 1 Compararea
Evaluarea caietelor Dialog
Interogare frontală

Total: 12 ore

Unitatea de învățare IX: Un rai din basme


Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de
competență Textul învățare/evaluare

10
5.Elaborarea şi realizarea 5.1 .Producerea 1. Mihai Eminescu”Fiind 1 Evaluarea lecturii
spontană, fluentă, exactă a Unui discurs în limita băiet,păduri cutreieram...” Explozie stelară
actelor de comunicare unei pagini de caiet(o Observare
impresie; o opinie 2. Mihai Eminescu”Fiind 1 Acrostih
10.Valorificarea mijloaceor personală; relatarea băiet,păduri cutreieram...” Comentariu de text
expresive ale limbii române unei întîmplări; Explorare
literare, în diferite situaţii de argumentarea unui 3. Mihai Eminescu”Fiind 1 Compararea
comunicare orală şi scrisă. punct de vedere; băiet,păduri cutreieram...” Diagrama Venn
aprecieri simple privind Interpretare
textele literare studiate). 4.Opera lirică 1 Analiza literară
11. Manipularea suporturilor
audiovizuale şi informatice în 10.2.Valorificarea 5.Pronumele. Actualizare 1 Clustering
calitate de surse sau mijloace potenţialului expresiv al 6.Pronumele. Exerciții 1 Comentare
de învăţare a limbii de părţilor de vorbire Exerciții
instruire. (substantiv, adjectiv, 7. Pronumele reflexive 1 Explicare și
pronume) în textul exemplificare
produs (scris/oral). 8.Pronumele reflexive. Exerciții 1 Exerciții
9. Funcția sintactică a pronumelui 1 Exerciții applicative
11.1. Selectarea în
reflexive.
volum rezonabil a
10. Argumentarea simplă (II) 1 Argumentarea unui
informaţiilor necesare
punct de vedere
(esenţiale), utilizînd
mijloace audiovizuale/ 11. Atelier de scriere 1
informative. Argumentarea simplă în baza unui Argumentare unui citat
citat.
12. Evaluare sumativă 1 Test complex
Test complex
13. Analiza evaluării sumative. 1 Compararea
Evaluarea caietelor Dialog
Interogare frontală

Total: 13 ore

Unitatea de învățare X: Fii bine-venită, iarnă!


Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de
competență Textul învățare/evaluare
11
2. Aranjarea/ ordonarea în 2.1. Aşezarea grafică în 1. George Coşbuc ,,Iarna pe uliţă”. 1 Explozia stelară
pagină sau în formular pagină a textului: plan Lectură. Lectura expresivă
standardizat a textului de idei; text simplu de 2. George Coşbuc ,,Iarna pe uliţă”. 1 Acrostih
propriu/ tip informativ; dialog; Explorare. Pixuri în pahar
produs. conspect; scrisoare; 3. George Coşbuc ,,Iarna pe uliţă”. 1 Compunere
descriere de peisaj. Interpretare. Diagrama Venn
10.Valorificarea mijloaceor 4.Hiperbola. 1 Exerciții
expresive ale limbii române 10.2.Valorificarea Analiza semantică
literare, în diferite situaţii de potenţialului expresiv al 5. Pronumele posesiv. 1 Exerciții
comunicare orală şi scrisă. părţilor de vorbire 6.Adjectivul pronominal posesiv. 1 Exerciții
(substantiv, adjectiv, 7. Pornumele demonstrative. 1 Explicarea
12. Respectarea etichetei pronume) în textul
verbale în orice situaţie de produs (scris/oral). 8.Adjectivul pronominal 1 Exerciții
comunicare orală şi scrisă. demonstrative
12.1. Analiza normelor 9. Pronumele. Exerciții 2 Interogare frontal
elementare de etichetă 10. Textul nonliterar. Scrisoarea de 1 Scrisoarea de felicitare
verbală în textul studiat. felicitare.
Atelier de scriere
11.Realizarea unui scrisori 1 Realizarea unui
Evaluarea caietelor scrisori

Total: 12 ore

Unitatea de învățare XI: Ea orice zi și-o-ncepe ca pe-o școală


Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de
competență Textul învățare/evaluare

7. Respectarea normei 7.1. Respectarea 1. Vasile Romanciuc ,,Albina”. 1 Lectură expresivă


ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, Observare. Explozie stelară
semantice, gramaticale, ortoepice, 2. Vasile Romanciuc ,,Albina”. 1 Pixuri în pahar
punctuaţionale, stilistice a punctuaţionale, grama- Explorare. Evaluare frontal
limbii române litera-re. ticale, a normei 3. Vasile Romanciuc ,,Albina”. 1 Compararea
semantice în textul Interpretare.

12
8. Lectura, audierea şi produs (oral şi scris). 4.Metafora. 1 Interpretarea
interpretarea textelor literare semnificației figurii de
şi nonliterare, în limita stil
standardelor de conţinut. 8.2. Interpretarea 5.Tipuri de rimă 1 Clustering
textului liric, a textului
6.Adjectivul. Actualizare. 1 Identificarea
9. Operaţionalizarea epic (naraţiune,
elementelor
terminologiei lingvistice şi descriere).
lingvistice.
literare, în limita standardelor
7.Ortografia adjectivului. 1 Identificarea
de conţinut.
elementelor
9.3Aplicarea
lingvistice.
instrumentarului de
8.Gradele de comparație ale 1 Explicarea și
interpretare a textului
adjectivului. exemplificarea
9.Locuțiunea adjectival. 1 Utilizarea adecvată a
terminologiei
lingvistice
10.Proiectul Revista mea. Tinere 1 Realizarea unei pagini
talente. Poezie. de revistă Tinere
talente.
11. Evaluare sumativă 1 Test complex
Test complex
12. Analiza evaluării sumative. 1 Compararea
Evaluarea caietelor Interogare frontal

Total: 12 ore

Unitatea de învățare XII: Un om este suma actelor sale


Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de
competență Textul învățare/evaluare

3. Rezumarea textelor literare 3.1. Rezumarea unui 1. Mihail Sadoveanu ,,Domnu 1 Lectura interogativă
şi nonliterare. text descriptiv, în limita Trandafir”. Lectură.
de 100 de cuvinte. 2. Mihail Sadoveanu ,,Domnu 1 Identificarea ideilor
5. Elaborarea şi realizarea Trandafir”. Observare principale

13
spontană, fluentă, exactă a 5.3Realizarea 3. Mihail Sadoveanu ,,Domnul 1 Algoritm de
diverselor acte de spontană,fluentă,exactă Trandafir”. Explorare caracterizare
comunicare orală şi scrisă. a unei descrieri orale
4. Mihail Sadoveanu ,,Domnul 1 Expunerea rezumativă
6. Explicarea funcţionării 6.1. Identificarea Trandafir”. Interpretare
sistemului fonetic, lexical, elementelor fonetice;
5.Povestirea 1 Algoritmizare
gramatical al limbii române. perceperea în sistem a
Povestire
expresiilor şi cuvintelor
6.Verbul. Actualizare. 1 Clustering
9. Operaţionalizarea noi, a elementelor
terminologiei lingvistice şi gramaticale ale limbii 7.Verbul. Modurile personale. 2 Braistorming
literare, în limita standardelor în textul studiat. Actualizare
de conţinut 8. Infinitivul. 1 Exercițiul
9.2 Identificarea
noţiunilor lingvistice şi
literare studiate în 9. Infinitivul. Exerciții. 1 Diagrama Venn
textul epic dat.
10. Gerunziu 1 Acristih
11.Gerunziu. Exerciții. 1 Exercițiul
12.Atelier de scriere. Scriere 1 Scrierea în baza unei
imaginativă. imagini

13. Scrierea imaginativă în baza unui 1 Scrierea în baza unei


imagini imagini
Evaluarea caietelor

Total:14 ore

14
Unitatea de învățare XIII: Verbul
Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de
competență Textul învățare/evaluare

5. Elaborarea şi realizarea 5.3 Realizarea 1. Participiu 1 Explicarea


spontană, fluentă, exactă a spontană, fluentă,
diverselor acte de exactă a unei descrieri 2. Participiu.Exerciţii 1 Exerciții
comunicare orală şi scrisă. orale.
3. Supinul 1 Analiza gramaticală
7. Respectarea normei 7.1. Respectarea
ortografice, ortoepice, regulilor ortografice, 4. Supinul.Exerciţii 1 Exerciții
semantice, gramaticale, ortoepice,
punctuaţionale, stilistice a punctuaţionale, 5. Verbul.Sistematizare 1 Problematizarea
limbii române literare. gramaticale, a normei Diagrama Venn
semantice în orice
6-7. Realizarea unei descrieri de 2 Descrierea. Peisajul
situaţie de comunicare
natură. Peisajul
10.Valorificarea mijloaceor orală(dialog,prezentări,
expresive ale limbii române dezbateri) -scrisă(texte
literare, în diferite situaţii de literare, nonliterare) 8-9. Atelir de lectură. Vasile 2 Analiza figurile de stil
comunicare orală şi scrisă. Alecsandri Pasteluri
10.3 Realizarea 10. Evaluare sumativă 1 Test complex
spontană,fluentă,exactă Test complex
a unei descrieri
orale:descrieri de 11. Analiza evaluării 1 Compararea
natură,de portret,de Dialog
Evaluarea caietelor
interior,de exterior Interogare frontal

Total: 11 ore

Unitatea de învățare XIV: Toți oamenii maturi au fost mai întâi copii
Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de
15
competență Textul învățare/evaluare

3. Rezumarea textelor literare 3.1. Rezumarea unui 1. Aurelia Busuioc ,,Cînd bunicul 1 Lectura interogativă
şi nonliterare. text descriptiv, în limita era nepot...” Lectură.
de 100 de cuvinte. 2. Aurelia Busuioc ,,Cînd bunicul 1 Bulgărele de zăpadă
9. Operaţionalizarea era nepot...” Observare
terminologiei lingvistice şi 9.2Identificarea 3. Aurelia Busuioc ,,Cînd bunicul 1 Piramida personajului
literare, în limita standardelor noţiunilor lingvistice şi era nepot...” Explorare.
de conţinut. literare studiate în 4. Aurelia Busuioc ,,Cînd bunicul 1 Cadranul
textul epic dat. era nepot...” Interpretare.
5. Adverbul. Actualizare. 1 Exerciții
13. Producerea textelor care 13.1. Reflectarea 6-7. Gradele de comparație ale 2 Utilizarea adecvată a
reflectă propriile experienţe propriei experienţe într- adverbului. terminologiei
senzoriale, idei, judecăţi, o pagină de jurnal, într- lingvistice
opinii, argumente. un text reflexiv despre o 8.Adevrbul. Exerciții. 1 Exerciții
experienţă proprie(gen:
cine are dreptate/ de ce 9. Reflectarea propriei experiențe 1 Caracterizare de
am procedat aşa). într-un text scris. personaj
Algoritm
10. Proeictul Revista mea. Tinere 1 Realizarea unei pagini
talente. Proză de revistă.
11.Dictare cu itemi 1 Dictare cu itemi
12. Analiza dictărilor 1 Analiza greșelilor
Evaluarea caietelor Dialogul
Problematizarea

Total: 12 ore

Unitatea de învățare XV: Asemeni oamenilor

Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de


competență Textul învățare/evaluare

16
Elaborarea şi realizarea 5.2. Lansarea orală a 1. Alecu Donici ,,Doi câini”. 1 Explozia stelară
spontană, fluentă, exactă a discur-sului dat într-un Observare Lectura expresivă
diverselor acte de comuni- timp limită (2/3 min.). 2. Alecu Donici ,,Doi câini”. 1 Clustering
care orală şi scrisă. Explorare.
3. Alecu Donici ,,Doi câini”. 1 Acrostih
8.Lectura ,audierea şi 8.1. Comentarea Interpretare.
interpretarea textelor literare textului epic. 4.Fabula 1 Fotoliul autorului
şi nonliterare,în limita 5.Prepoziția. Actualizare. 1 Explicarea
standardelor de conţinut. 6-7.Prepoziția. Exerciții. 2 Exemplificarea
14.1.Autoevaluarea 8.Locuțiunea prepozițională. 1 Construirea enunțurilor
propriilor competenţe
14.Identificarea propriilor de comunicare scrisă. 9. Realizarea unei descrieri orale: 1 Prezentare de portret
atuuri, nevoi şi puncte portretul.. Scrierea liberă
vulnerabile în diferite situaţii 10.Proiectul Revista mea. Personajul 1 Realizarea unei pagini
de comunicare orală şi scrisă. meu preferat. de revistă.
11. Evaluare sumativă 1 Test complex
Test complex
12. Analiza evaluării sumative. 1 Analiza gramaticală
Evaluarea caietelor
Total: 12 ore

Unitatea de învățare XVI: Asemeni oamenilor

Competența specifică Unitatea de Tema lecției. Nr. de ore Data Activități de


competență Textul învățare/evaluare

5.Elaborarea şi realizarea 5.1 .Producerea 1.Ana Blandiana ,,Scrisoare”. 1 Explozia stelară


spontană, fluentă, exactă a Unui discurs în limita Observare Lectura expresivă
diverselor acte de unei pagini de caiet(o 2. Ana Blandiana ,,Scrisoare”. 1 Clustering

17
comunicare orală şi scrisă. impresie; o opinie Explorare
personală; relatarea
3. Ana Blandiana ,,Scrisoare”. 1 Acrostih
unei întîmplări;
Interpretare
argumentarea unui
4.Propoziția. Actualizare. 1 Fotoliul autorului
6. Explicarea funcţionării punct de vedere;
sistemului fonetic, lexical, aprecieri simple privind 5.Propoziții afirmative și negative. 1 Explicarea
gramatical al limbii române. textele literare studiate). 6. Propoziții enunțiative și 1 Exemplificarea
interogative.
6.1. Identificarea 7.Propoziții simple și dezvoltate 1 Construirea enunțurilor
14.Identificarea propriilor elementelor fonetice; 8. Argumentarea simplă (II). 1 Scrierea liberă
atuuri, nevoi şi puncte perceperea în sistem a Aurgumentarea în baza unor versuri.
vulnerabile în diferite situaţii expresiilor şi cuvintelor 9.Proiectul Revista mea. Noutăți. 1 Realizarea unei pagini
de comunicare orală şi scrisă. noi, a elementelor de revistă.
gramaticale ale limbii 10.. Proiectul Revista mea. 1 Prezentări
în textul studiat. Prezentări.
11. Atelier de discuție. Călătorii 1 Discuții ghidate
14.1.Autoevaluarea Evaluarea caietelor
propriilor competenţe 12. Recapitulări anuale 1 Exerciții
de comunicare scrisă.
13.Evaluare finală. 1 Test complex
14.Generalizări anuale 1
Total: 14 ore

Total: 206 ore

18
19