Sei sulla pagina 1di 18

‡vœÀ‡>}iÊ

"9-
ˆÀ̅Ê̜ÊxÊÞi>ÀÃÊ­â‡ÃVœÀiî

 

 


 

 


 

 
Ê­Ž}ɓӮ


 

 

 

 

 

 

 

-ONTHS             
"IRTH YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS
}iÊ­Vœ“«iÌi`ʓœ˜Ì…ÃÊ>˜`ÊÞi>Àî
7"Ê
…ˆ`ÊÀœÜ̅Ê-Ì>˜`>À`Ã
BMI-for-age BOYS
5 to 19 years (z-scores)

36 36
3
34 34

32 32

30 30
2
28 28

26 26
BMI (kg/m²)

1
24 24

22 0 22

20 20
-1
18 18
-2
16 16
-3

14 14

12 12
Months 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
Years 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Age (completed months and years)
2007 WHO Reference
Head circumference-for-age BOYS
Birth to 5 years (z-scores)

3
54 54
2
52 1 52

0
50 50
-1
48 48
-2
Head circumference (cm)

46 -3 46

44 44

42 42

40 40

38 38

36 36

34 34

32 32

30 30
Months 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10
Birth 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
Age (completed months and years)
WHO Child Growth Standards
i˜}̅Ʌiˆ}…̇vœÀ‡>}iÊ "9-
ˆÀ̅Ê̜ÊxÊÞi>ÀÃÊ­â‡ÃVœÀiî

 

 

 

 

 

 


 
i˜}̅Éiˆ}…ÌÊ­V“®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ONTHS             
"IRTH YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS
}iÊ­Vœ“«iÌi`ʓœ˜Ì…ÃÊ>˜`ÊÞi>Àî
7"Ê
…ˆ`ÊÀœÜ̅Ê-Ì>˜`>À`Ã
Height-for-age BOYS
5 to 19 years (z-scores)

200 200
3

190 2 190

1
180 180
0
170 170
-1

160
-2 160

-3
Height (cm)

150 150

140 140

130 130

120 120

110 110

100 100

90 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
90
Months
Years 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Age (completed months and years)
2007 WHO Reference
7iˆ}…̇vœÀ‡>}iÊ "9-
ˆÀ̅Ê̜ÊxÊÞi>ÀÃÊ­â‡ÃVœÀiî

 

 

 

 

 


 
7iˆ}…ÌÊ­Ž}®

 

 


 

 

 

 

 

 

-ONTHS             
"IRTH YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS
}iÊ­Vœ“«iÌi`ʓœ˜Ì…ÃÊ>˜`ÊÞi>Àî
7"Ê
…ˆ`ÊÀœÜ̅Ê-Ì>˜`>À`Ã
Weight-for-age BOYS
5 to 10 years (z-scores)

3
55 55

50 50

45 2 45

40 40
Weight (kg)

1
35 35

0
30 30

-1
25 25
-2
20 -3 20

15 15

Months 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
Years 5 6 7 8 9 10
Age (completed months and years)
2007 WHO Reference
7iˆ}…̇vœÀ‡i˜}Ì…Ê "9-
ˆÀ̅Ê̜ÊÓÊÞi>ÀÃÊ­â‡ÃVœÀiî

 

 

 


 


 

7iˆ}…ÌÊ­Ž}®


 

 

 

 

 

 

 

       

i˜}̅ʭV“®
7"Ê
…ˆ`ÊÀœÜ̅Ê-Ì>˜`>À`Ã
7iˆ}…̇vœÀ‡…iˆ}…ÌÊ "9-
ÓÊ̜ÊxÊÞi>ÀÃÊ­â‡ÃVœÀiî

 

 

 


 


 


 
7iˆ}…ÌÊ­Ž}®


 

 

 

 

 

 

 

      

iˆ}…ÌÊ­V“®
7"Ê
…ˆ`ÊÀœÜ̅Ê-Ì>˜`>À`Ã
‡vœÀ‡>}iÊ,-
ˆÀ̅Ê̜ÊxÊÞi>ÀÃÊ­â‡ÃVœÀiî

 

 

 

 

 

 
Ê­Ž}ɓӮ

 


 


 

 

 

 

 

-ONTHS             
"IRTH YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS
}iÊ­Vœ“«iÌi`ʓœ˜Ì…ÃÊ>˜`ÊÞi>Àî
7"Ê
…ˆ`ÊÀœÜ̅Ê-Ì>˜`>À`Ã
BMI-for-age GIRLS
5 to 19 years (z-scores)

36 3 36

34 34

32 32

30 30
2
28 28

26 26
BMI (kg/m²)

1
24 24

22 22
0
20 20

-1
18 18

16
-2 16

-3
14 14

12 12

Months 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
Years 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Age (completed months and years)
2007 WHO Reference
Head circumference-for-age GIRLS
Birth to 5 years (z-scores)

54 3 54

2
52 52
1
50 0 50

48
-1 48
-2
Head circumference (cm)

46 46
-3
44 44

42 42

40 40

38 38

36 36

34 34

32 32

30 30
Months 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10
Birth 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
Age (completed months and years)
WHO Child Growth Standards
i˜}̅Ʌiˆ}…̇vœÀ‡>}iÊ,-
ˆÀ̅Ê̜ÊxÊÞi>ÀÃÊ­â‡ÃVœÀiî

 

 

 

 

 

 

 
i˜}̅Éiˆ}…ÌÊ­V“®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ONTHS             
"IRTH YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS
}iÊ­Vœ“«iÌi`ʓœ˜Ì…ÃÊ>˜`ÊÞi>Àî
7"Ê
…ˆ`ÊÀœÜ̅Ê-Ì>˜`>À`Ã
Height-for-age GIRLS
5 to 19 years (z-scores)

3
180 180

2
170 1 170

0
160 160
-1
150 -2 150
Height (cm)

-3
140 140

130 130

120 120

110 110

100 100

Months 90 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 90
Years 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Age (completed months and years)
2007 WHO Reference
7iˆ}…̇vœÀ‡>}iÊ,-
ˆÀ̅Ê̜ÊxÊÞi>ÀÃÊ­â‡ÃVœÀiî

 

 

 

 

 

 


7iˆ}…ÌÊ­Ž}®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ONTHS             
"IRTH YEAR YEARS YEARS YEARS YEARS
}iÊ­Vœ“«iÌi`ʓœ˜Ì…ÃÊ>˜`ÊÞi>Àî
7"Ê
…ˆ`ÊÀœÜ̅Ê-Ì>˜`>À`Ã
Weight-for-age GIRLS
5 to 10 years (z-scores)

60 60
3

55 55

50 50

2
45 45

40 40
Weight (kg)

1
35 35

0
30 30

-1
25 25
-2
20 -3 20

15 15

Months
10 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 10
Years 5 6 7 8 9 10
Age (completed months and years)
2007 WHO Reference
7iˆ}…̇vœÀ‡i˜}̅Ê,-
ˆÀ̅Ê̜ÊÓÊÞi>ÀÃÊ­â‡ÃVœÀiî


 


 


 


 


 

7iˆ}…ÌÊ­Ž}®

 

 

 

 

 

 

 

       

i˜}̅ʭV“®
7"Ê
…ˆ`ÊÀœÜ̅Ê-Ì>˜`>À`Ã
7iˆ}…̇vœÀ‡iˆ}…ÌÊ,-
ÓÊ̜ÊxÊÞi>ÀÃÊ­â‡ÃVœÀiî

 

 

 

 

 

 


7iˆ}…ÌÊ­Ž}®

 


 

 

 

 

 

 

 

      

iˆ}…ÌÊ­V“®
7"Ê
…ˆ`ÊÀœÜ̅Ê-Ì>˜`>À`Ã