Sei sulla pagina 1di 1

Programma Generale Karate Wado Ryu - Programma per passaggi di grado kyu

10 IPPON KUMITE
2 NIHON KUMITE
10 KUMITE KATA (classici)
RENZOKU YAKUSOKU 36 KUMITE KATA (originali)
WAZA KUMITE 10 KIHON KUMITE

SONOBA TSUKI KIHON UKE


SONOBA UCHI KIHON GERI
KIHON SONOBA UKE
GOSHIN
HO KIHON TSUKI TOBIKOMITSUKI
KIHON UCHI NAGASHI TSUKI
POSIZIONI PRINCIPALI
Jigotai Heisoku dachi
Shiko dachi Zenkutsu dachi
5 - SHINKEN Shomen neko ashi dachi Mahanmi neko ashi dachi
SHIRA HA
DORI Seisan dachi Tate seisan dachi
Juntsuki notsukomi Gyakutsuki notsukomi dachi
Nagashi tsuki dachi

10 - TANTO KATA PINAN SHODAN KUSHANKU


DORI PINAN NIDAN NAIANCHI
10 PINAN SANDAN SEISHAN
IDORI PINAN YONDAN CHINTO
PINAN GODAN BASSAI
JION
JITTE
ROHAI
NISEISHI
WANSHU

© Ermanno Passalenti pagina 11

Potrebbero piacerti anche