Sei sulla pagina 1di 5

Chinese Phrase Book real estate + relocation services |

(Directions & Taxi Continued)

Pick my friend up Jie xia wo peng you


Bank
Please wait Shao deng
Deposit funds Wo xiang cun yi bi
Receipt Fa piao
qian
Do any of your Qing wen ni de tong Stop Zhe zhe er ting yi xia

colleagues speak shi you shuo ying Straight ahead Yi zhi zhou
wen de ma
English Take me to airport Qu ji chang
How long will it take Yao duo chang shi
Take me to nearest Qu zui jin de di tie
jian zhan
subway station
I would like to transfer Wo yao zhuan
funds zhang Thank you Xie xie ni

Is there a charge for Zhe ge shou fei ma Turn left Zuo zhuan

this Turn off the heating Guan shang nuan qi

Is there an English You ying wen ban Turn on the air- Kai kong tiao
interface ben ma
conditioning
Open a web-banking Wo yao kai yi ge Turn on the heating Kai kai nuan qi
account wang shang yin
hang zhang hu Turn right You zhuan

Open an account Wo yao kai yi ge Turn-off the air- Ba kong tiao guan le
zhang hu conditioning
Pay internet bill Wo xiang fu wang fei Use the meter Da biao

Pay telephone bill Wo xiang fu dian We’ve arrived Dao le


hua fei
Where is ... ... zai na er?
Please check my Qing cha yi xia yu e
balance Grocery - Dairy
Transfer funds to a Wo yao zhuan yi bi
qian dao guo wai Butter Huang you
foreign account
Cheese Nai lao
What are the transfer Zhuan zhang fei
costs yong shi duo shao Cream Nai you

Withdraw Wo yao qu qian Fresh cream Xian nai you

Fresh milk Xian nai


Directions & Taxi
Ice cream Bing ji ling
Close the window Guan shang chuang Low fat milk Tuo zhi nai
hu
Organic milk You ji nai
Don’t smoke Qing wu chou yan
Organic yoghurt You ji suan nai
Don’t stop the meter Ji xu da biao
Soya Milk Dou nai
Drive carefully Kai che xiao xin
dian er Yoghurt Suan nai
Go east Wang dong zou
Grocery - Dry goods
Go north Wang bei zou

Go south Wang nan zou Baking soda Fa jiao fen

Go straight Zhi zou Brown rice Hei mi

Go west Wang xi zou Brown sugar Hong tang

How far is ... You duo yuan Corn starch yu mi dian fen

How long will it take to Qu ... yong duo Egg noodles Ji dan mian tiao
get to ... chang shi jian
Flour mian fen
Open the window Kai kai chuang hu Jasmine rice Xiang mi

real estate + relocation services | www.lihong.biz | info@lihong.biz


Chinese Phrase Book real estate + relocation services |

(Grocery - Dry goods Continued) (Grocery - Fruit Continued)


Kidney beans Nai hua yun dou Sweet (taste) Tian de

Oats Yan mai Watermelon Xi gua

Organic rice You ji mi


Grocery - Spices & Preserves
Pasta Yi da li mian

Rice Mi Basil Luo le

Rice noodles Mi fen Bay leaf Yue gui shu ye

Salt Yan Corn oil Yu mi you

Sugar Tang Garlic powder Suan fen

Whole wheat Quan mai Honey Feng mi

Jam Guo jiang


Grocery - Fish & Meat
Olive oil Gan lan you

Bacon Pei gen Oregano Xiao ye bo he

Beef Niu rou Oyster sauce Hao you

Beef and mutton Niu yang rou Paprika Hong deng long la
jiao
Beef minced Niu rou xian
Pepper - black Hei hu jiao fen
Beef steak Niu pai
Pepper - white Bai hu jiao fen
Chicken Ji rou
Sesame sauce Zhi ma jiang
Chicken breast Ji xiong rou
Soy sauce Jiang you
Cod Xie yu
Sugar Tang
Fish Yu
Tomato sauce Fan qie jiang
Ham Huo tui
Vanilla Xiang cao
Lamb Yang rou
Vanilla stick Xiang cao zhi
Lamb leg Yang pai

Lean meat Li ji Grocery - Toiletries


Pork Zhu rou
Band aid/Plaster Beng dai/ Chuang
Salami Se la mi ke tie

Salmon San wen yu Conditioner Hu fa su

Sausages Xiang chang Diapers Niao bu shi

Lotion Hu fu you
Grocery - Fruit Sanitary pad Wei sheng jin

Apple Ping guo Shampoo Xiang bo

Avocado E li Shaving blade Gua hu dao

Grapes Pu tao Shoe polish Xie you

Grapes - seedless Wu zi pu tao Toothbrush Ya shua

Honey melon Mi gua Toothpaste Ya gao

Orange Cheng zi
Grocery - Useful
Pear Li

Persimmon Shi zi Aluminum foil Xi zhi

Pineapple Bo luo Baking paper Shao kao zhi

Ripe Shu le Can I pay with a foreign Wo ke yi yong guo


credit card wai de xin yong ka
Sour (taste) Suan de zhi fu ma

real estate + relocation services | www.lihong.biz | info@lihong.biz


Chinese Phrase Book real estate + relocation services |

(Grocery - Useful Continued) (Idioms Continued)

Cling wrap Bao xian mo Ruin it by overdoing it Hua she tian zu

Large garbage bag Da la ji dai Spoil things by Ba miao zhu zhang

No plastic bag Mei you su liao dai excessive enthusiasm


Plastic bag Su liao dai Staying conventional An bu jiu ban

Receipt Fa piao Things change An bing bu dong

To no avail Bei shui che xin


Grocery - Vegetables
To rest easy Ai li bu li

Broccoli Xi lan hua


Restaurant - Chinese
Cabbage Yuan bai cai

Carrot Hu luo bo Beef slices on hot plate Tie ban niu rou

Cherry tomato Xiao fan qie Chicken and cashew Yao guo ji ding
nuts
Chinese cabbage Da bai cai
Fried broccoli with Suan rong xi lan hua
Corn Yu mi
garlic
Egg plant Qie zi
Fried egg noodles Chao ji dan mian
French beans He lan dou
Fried flat noodles Chao kuan mian tiao
Garlic Suan
Fried long beans Gan bian si ji dou
Kailan Jie lan
Fried mixed vegetables Chao shi shu
Leak Da cong
Fried rice Chao mi fan
Lettuce Sheng cai
Fried rice noodles Chao mi fen
Long beans Chang dou jiao
Fried toufu Zha dou fu
Mushroom Mo gu
Noodles with black Dou shi mian tiao-
bean paste - Beijing bei jing feng wei
Onion Yang cong

Potato Tu dou style


Spinach Bo cai Rice Mi fan

Spring onion Xiao cong Sichuan deep fried Si chuan zha ji


chicken
Squash Xi hu lu
Steamed broccoli Qing zheng xi lan
Tomato Xi hong shi hua

Yam/Tarot Fan shu Steamed fish Zheng yu

Wonton noodles in Yun tun mian tang


Idioms soup
All sorts of feelings well Bai gan jiao ji
Restaurant - Dim Sum
up in one’s heart.
Display inferior talent in Ban men nong fu Barbecue pork Shao kao zhu rou
dumpling jiao zi
front of an expert
Extremely suspicious Bei gong she ying Barbecue pork in pastry Cha shao su

Have a style of one’s Bie ju yi ge Beijing beef dumpling Bei jing niu rou xian
jiao zi
own
Loving something too Ai bu shi shou Beijing lamb dumpling Bei jing yang rou
xian jiao zi
much to part with it
Operate in a vacuum Bi men zao che Beijing pork dumpling Bei jing zhu rou xian
jiao zi
Remain puzzled after Bai si bu jie
pondering on it a lot

real estate + relocation services | www.lihong.biz | info@lihong.biz


Chinese Phrase Book real estate + relocation services |

(Restaurant - Dim Sum Continued) (Restaurant - Useful Continued)

Beijing vegetarian Bei jing su jiao zi Do you have a no Qing wen you wu
dumpling smoking area yan qu ma

Chicken porridge with Pi dan zhou Fish yu


preserved egg Fork Cha zi
Crispy deep fried yam Cui shu bing
Fried You zha
dumpling
I am vegetarian Wo shi su shi zhe
Fish porridge Yu zhou
I can’t eat beef Wo bu chi niu rou
Fried yam cake Jian yu tou bing
I can’t eat pork Wo bu chi zhu rou
Pork and shrimp Zhu rou he xia xian
dumpling jiao zi I think you forgot one of Wo xiang ni wang
my orders le wo men dian de
Pork porridge Rou zhou dong xi

Prawn dumpling Xiao jiao Knife Dao

Spring roll Chun juan Less salt Shao fang dian yan

Sticky rice with chicken He ye nuo mi ji Napkins Can jin

wrapped in lotus leaf No MSG Bu yao wei jing

No spicy dishes Bu yao la de cai


Restaurant - Drinks
Plate Pan zi
Apple juice Ping guo zhi
Pork Zhu rou
Beer Pi jiu
Receipt please Qing kai fa piao
Chrysanthemum tea Ju hua cha
Soup Tang
Coca cola Ke kou ke le
Spicy dishes La de cai
Coffee Ka fei
Spoon Shao zi
Coke – diet Jian yi ke le
Steamed Zheng
Green tea Lv cha
That was a great meal Fan hen hao chi
Ice Bing

Milk Nai Restaurant - Xinjiang


No ice Bu yao bing Big plate of spicy Da pan ji
Orange juice Cheng zhi chicken stew with pasta
Pepsi Bai shi ke le Lamb on a barbecue Yang rou chuan er
skewer
Pepsi – diet Jian yi bai shi ke le
Naan bread Nang
Sprite Xue bi
Pan fried spicy lamb Zi ran yang rou
Restaurant - Useful Pasta squares in a Chao mian pian er
tangy tomato-lamb
Baby chair Ying er yi
sauce
Beef Niu rou
Roast lamb Kao yang rou
Bowl Wan

Can we move to Wo men ke yi huan Shopping


another table dao ling wai de zhuo
zi ma Another colour Bie de yan se

Call this number before Song zhi qian bo


Chicken Ji rou
you deliver zhe ge dian hua
Chopsticks Kuai zi
Can I pay with a foreign Wo ke yi yong guo
Deep fried Zha hen yi dian credit card wai de xin yong ka
zhi fu ma

real estate + relocation services | www.lihong.biz | info@lihong.biz


Chinese Phrase Book real estate + relocation services |

(Shopping Continued) (Tech & Gadget continued)

Can you deliver Ke yi song huo ma Laser printer cartridge Lei she da yin ji tan
fen he
Can you lower the price Ke yi pian yi dian ma

Deliver to ... Song dao ... LCD monitor Ye jing xian shi qi

How long will it take Dei duo chang shi Lens Jing tou
jian Mother board Zhu ban
I live here. I am not a Wo zhu zai zhe, bu
Mouse Shu biao
tourist shi you ke
Photo printer Zhao pian da yin ji
I will recommend your Wo hui gei wo de
shop to my friends peng you tui jian ni RAM Nei cun
de shang dian
Receipt Fa piao

Is there an ATM Fu jin you ti kuan Scanner Sao miao yi


machine nearby ji ma
SD/CF card reader SD ka du ka qi
Receipt Fa piao

Thank you Xie xie SLR camera Dan fan xiang ji

Too big Tai da le Software Ruan jian

Too small Tai xiao le Video card Shi pin ka

When do you close Shen me shi hou Web camera Wang luo she xiang
guan men tou

Wrap carefully Bao zhuang de shi Wide angle lens Guang jiao jing tou
hou xiao xin dian
Wireless router Wu xian lu you qi
Your price is very high Tai gui le
What is the password Mi ma shi shen me

Tech & Gadget What is the user name Yong hu ming shi
she me

Battery Dian chi

Bluetooth Lan ya

Cordless telephone Wu sheng dian hua

CPU
Do you have an English You ying wen ban
version de ma

Duplexer Shuang gong qi

Earphone Er ji

Fax Chuan zhen

Hard drive Ying pan

Headphone with mic Dai mai ke de er ji

How long is the Bao xiu qi duo


warranty for chang

Ink jet cartridge Mo he

Ink jet printer Mo fen da yin ji

Is the warranty valid Bao xiu zai guo wai


outside of China you xiao ma

Is this compatible with Zhe ge neng yong


a Mac zai ping guo ji shang
ma
Keyboard Jian pan

Laser printer Ji guan da yin ji

real estate + relocation services | www.lihong.biz | info@lihong.biz