Sei sulla pagina 1di 2

il'ANCPT

ictlrIra xitior*^Ll
Dt crrr+rro tl
AtttrN I tA lrh t rv
$llruBLlcn AIE IMCBILIARA
INTBARE

I'ilnr D .(..^ "..C,fl


1

,o'l€'i.'.l.dElrrl

lctut D E CAOA STRU


) IPUBLICI TATE
Citre: PROMETER M&G S.R.L. I MOBILIARA
INIR 4RE
ln atenfia: Doamnei Lia COSTEA - Director E9!Ra
Mun. Timisoara, sk. Dafinului nr. 22, jud. TlMl$

ppre gtiinli;Oficiilor de Cadastru 9i Publicitate lmobiliar6


Inaten$a: Doamnei/Domnului Director
Spre gtiinti: Doamnei/Domnului lnginer Sef

iiq Referitor la: Adresa inregistrati la A.N.C.P.|. sub nr. 19266/20.05.20,t9


(
*.l) Stimati Doamni Director,
I
t
I
Referitor la adresa dumneavoaskd ?nregistrati la A.N.c.p.l. sub nr. 1926680.05.2019,
\
vd comunicim faptul ci
autorizarea persoanelor fizice 9i juridice se realizeazi conform
Regulamentului pivind autoizarea gi recunoagterea autoizdrii persoanelor fizice gi juridice in
vederea realizdtii gi verificdii lucrdilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei gi
carTografiei pe teritoiul Romdniei, (Regulament) aprobat prin Ordinut Directorutui Genera! al
A.N.C.P.I. nr. 107/2010, cu modificdite gi completdile ulterioare.
conform art. 58, alin. ('l) din Regula ment ,,ceftificarea document4iitor intocmite de
persoanele iuidice autoizate se realizeazd de cdtre acestea, impreund cu persoana fizicd
autorizatd angajatd care a realizat/veificat lucrarea prin menlionarea pe documentele
intocmite a urmdtoarelor informalii: numele, prenumele, categoia, sen'a gl nr. autoizaliei,
scnse cu maiuscule, gi semndtura otografd a persoanilslfizice autorizate angajate, denumirea,
clasa, seia gi nr. autoizaliei persoanei juidice autoizate, scnse cu majuscule. Men[ionarea
numelui gi prenumelui/denumirii, categoiei/clasei, seiei gi nr. autoizaliei se poate face gi pin
utilizarea gtampilelor, conform modelelor prevdzute in anexa nr. 6.".
De asemenea, potrivit art. Vll alin. (1) din Ordonanla de urgenld nr. 4gD.017 pivind
unele mdsui in vederea accelerdii implementdii proiectelor de infrastructurd de transpofi de
interes nalional, pentru modificarea gi comptetarea ordonantei de urgenld a Guvemului nr.
40/2015 pivind gestionarea financiard a fonduilor europene pentru peioada de programare
2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea gi utilizarea fonduilor
exteme nerambursabile gi a cofinanldii publice nalionale, pentru obiectivul "cooperare
Teitoiald Europeand", precum gi pentru modificarea gi completarea ordonan[ei Guvemuluj
nr. 17/2015 pivind reglementarea unor mdsuri fiscal-bugetare gi modificarea gi completarea
unor acte normative (OUG nr. 49/2017), nele fizice rsoanele de
recu i entitd te uidicd u au obli a aa a e declara

ANCPUSIT. Splaiul lndependenlei. Nr. 202 A Etaj l. Sector 6, Cod pogtal 060022, Bucuresti. RoMANtA Hfcat SR EN ISO 90012015
T6lefon: (+4021) 317 73 39: Faxj (+4021) 316 52 24: e+najt: ofice @ancai.ro; www.ancoi.ro N..2921l0S/R
Extrase de cade funciard oentru informare online: epav.ancoi.ro
-e$,
AN cpT
rcr!.Tu n^rroN^Ll
o! clorrrlu tr

cereri. contracte sau orice alte documente sau inscisui depuse Ia institutiile sau autoitdtile
eiate in rela acu instit
Avind in vedere cele de mai sus, precizEm ci in situatia in care pe documenta,tiile
cadastrale sunt men.tionate toate informaliile previzute in Regulament, iar acestea sunt
corecte 9i lizibile nu mai este necesara aplicarea gtampilei.
De asemenea, vi ci
se va line cont de aceste prevederi gi la modificarea
informim
Regulamentului de avizare, receptie gi insciere in evidentele de cadastru gi carte funciard,
aprobat pin Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr. 700/2014, cu modificdile gi
completdrile u lteioare.

Cu deosebfti consideratie,
PA

DlRE UNCT

loan n BUZAS

Director Direclia adastru 9i Geodezie

ANcPl,,Str-Sraiul lndep€ndenlai Nr. 202 A Etaj l, Seclor 6. Cod postal 060022, Bucuregtl. ROMANIA Ceruical SR EN ,SO 9o01:2015
Telelo (+4021J, 317 73 39: Fax: (+4021) 316 52 24; e-mail: offlce@ancpi.ro; !44!l_g!gjlg Nr ir/921/os/R
Exlrase de cafte funciare oentru informare online: ePav.ancpi.ro