Sei sulla pagina 1di 6

The use of English as a catalyst in life

Vision : Instill a lifelong love for English and use it as a


catalyst for life

Mission : To tailor al students to become eloquent speakers


and writers who possess creative and critical thinking.

To support the nation’s effort to encourage the use of


English Language amongst students in and out of
classrooms.

Motto : English is the corridor of knowledge and wisdom.


Lampiran 2

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008-2012)


PANITIA BAHASA INGGERIS

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator


Pencapaian

Pencapaian 1. Peratus murid yang 1. Meningkatkan peratus 1. Meningkatkan kualiti 1. Peratus murid yang
Bahasa mendapat gred A bagi murid yang mendapat pengajaran guru. mendapat gred A
Inggeris mata pelajaran Bahasa gred A bagi mata bagi mata pelajaran
lemah inggeris tidak mencapai pelajaran Bahasa 2. Meningkatkan kualiti Bahasa Inggeris
100% dalam PMR dan Inggeris dalam PMR penbelajaran murid. dalam PKSR dan
SPM. dan SPM sehingga UPSR
mencapai 100% 3. Meningkatkan
2. Keupayaan murid menjelang tahun 2012. penglibatan murid 2. Keupayaan murid
bertutur, membaca dan dalam aktiviti bertutur, membaca
menulis dalam Bahasa 2. Meningkatkan sokongan Bahasa dan menulis dalam
Inggeris rendah. keupayaan murid Inggeris. Bahasa Inggeris.
bertutur, membaca dan
menulis dalam Bahasa
Inggeris sehingga
mencapai 60%
menjelang tahun 2012.

PMR = Penilaian Kendalian Sekolah Rendah


SPM = Ujian Pencapaian Sekolah Rendah

* Bagi sesuatu program, sekolah boleh menyediakan beberapa pelan operasi berdasarkan kepada aktiviti yang hendak dijalankan.
Lampiran 3

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2008)


BIDANG PANITIA BAHASA INGGERIS

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator


Pencapaian
1 Omnibus of Meningkatkan peratus 1. Ketua Panitia 100% Peratus
Essay murid yang Bahasa Inggeris Januari - RM200.00/ murid
berkemahiran menulis Oktober Panitia Bahasa 75% murid dari 85% murid menguasai
esei. 2. Guru Bahasa Inggeris tingkatan 1-3 format
Inggeris penulisan yang
bersesuaian
dengan
kehendak LPM.

2 Wonder English Meningkatkan prestasi 1. Ketua Panitia Peratus murid


(Latih Tubi untuk murid yang menguasai Bahasa Inggeris RM100.00/ menguasai
PMR dan SPM) gred A sebanyak 85% Januari - Panitia Bahasa 75% murid 85% minimum gred
dang red B 15% dalam 2. Guru Bahasa Oktober Inggeris (PMR) murid(PMR) C pelajaran
PMR dan Inggeris Bahasa
meningkatkan prestasi 70% murid 70% murid Inggeris
murid yang 95% yang (SPM) (SPM)
menguasai gred A
sebanyak 95% dan
gred B 25% dalam
SPM

3 Creative Writing Meningkatkan peratus 1. Ketua Panitia 100% murid


(Ting. 4-5) murid yang berupaya Bahasa Inggeris RM200.00/ berupaya
menghasilkan Januari - Panitia Bahasa 70% murid dari 80% murid dalam
constructive writing 2. Guru Bahasa Oktober Inggeris tingkatan 4-5 penguasaan
kepada 80% Inggeris creative writing
PELAN OPERASI
BIDANG PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Projek: Omnibus of Essay


Objektif:
Meningkatkan peratus murid yang berkemahiran menulis esei.
Tempoh: Januari hingga Oktober 2008

Kumpulan Sasaran: Semua murid tingkatan 1,2 dan 3

Guru Terlibat: 1. Cik. Hajijah bt. Mohd Zain


2. Cik. Nor Hasniza bt. Razak
3. En. Sergius Simon

Proses Kerja 1.1 Taklimat Program Omnibus of Essay


1.2 Ucapan Ketua Panitia
1.3 Penerangan tentang program Omnibus of Essay
1.4 Pelantikan Penyelaras Program

2. Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Analisis hasil ujian
2.2 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan

3. Perbincangan sesama guru Bahasa Inggeris untuk melaksanakan


program Omnibus of Essay dalam pengajaran & pembelajaran
berdasarkan kebolehan murid. Program ini dilaksanakan sebagai
sebahagian daripada sesuatu pelajaran.

4. Program dijalankan sebanyak tiga kali (pelajaran) seminggu pada


awal atau akhir pelajaran.

Kekangan: 1. Status motivasi murid yang rendah


2. Tidak ada peneguhan terhadap komunikasi dalam bahasa Inggeris di
luar dan di dalam sekolah.
3. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah

Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua


Panita/Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina
khas sekali sebulan bagi setiap kelas.
Penilaian: Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal
pasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi membaiki kecekapan dan


keberkesanan pengurusan program
PELAN OPERASI
BIDANG PANITIA BAHASA INGGERIS

Wonder English
Nama Projek:
Objektif: Meningkatkan prestasi murid yang menguasai gred A sebanyak 85% dang
red B 15% dalam PMR dan meningkatkan prestasi murid yang 95% yang
menguasai gred A sebanyak 95% dan gred B 25% dalam SPM

Tempoh: Januari - Oktober


Kumpulan Sasaran: Semua murid tingkatan 3 dan 5

Guru Terlibat: 1. Ketua Panitia Bahasa Inggeris

2. Guru Bahasa Inggeris

Proses Kerja 1. Jawatankuasa Program Wonder English mengadakan beberapa siri


mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus
pelaksanaan program.

2. Pelaksanaan Program:

Kekangan: Sukar memastikan penglibatan adalah 100% daripada guru
1.
Pemantauan: Aspek penilaian meliputi:
Pemantauan dilakukan Ketua Panita terhadap Program dengan
menggunakan instrument yang dibina khas.

Penilaian: 1. Kenerkesanan pengurusan Program


2. Penglibatan pelajar penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
3. Keberkesanan Material yang digunakan

Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi membaiki keberkesanan program pada


masa hadapan
PELAN OPERASI
BIDANG PANITIA BAHASA INGGERIS

Creative Writing
Nama Projek:
Objektif: Meningkatkan peratus murid yang berupaya menghasilkan constructive
writing kepada 80%
Tempoh: Mac 2008 ( 2.30 ptg – 6.00 ptg Rabu & Khamis)

Kumpulan Sasaran: Pelajar Tingkatan 4 dan 5

Guru Terlibat: 1. Ketua Panitia Bahasa Inggeris

2. Guru Bahasa Inggeris

Proses Kerja • Guru terlibat mengadakan beberapa siri perbincangan berkaitan


dengan perjalanan proses projek
• Mengagihkan tugas, menyediakan jadual dan kertas kerja
• Pengumuman kepada pelajar
Kekangan: 1. Penglibatan pelajar yang kurang memuaskan
2. Masa yang terhad

Pemantauan: 3. Ketua Panitia Bahasa Inggeris

4. Guru Bahasa Inggeris

Penilaian: Aspek penilaian meliputi:


1. Kemahiran pelajar dalam penulisan
2. kreativiti dan inovasi pelajar dalam mengarang

Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi membaiki kecekapan dan


keberkesanan selepas analisa dibuat kepada hasil dan maklumbalas
daripada pelajar.