Sei sulla pagina 1di 7

Katyusha


Arrangement

  
 4  
Sheet Music Boss

 
Matvei Blanter

 4     
 = 80

 
 
Piano

  44   
 


         
       
           
  
2


  
Pno.

 
   
 

     


  
 
        

4

   
Pno.

        


       
 

     
             
 
 = 120

             
7

  
Pno.

      
        
  

                    
            
11

              Pno.

  
              

                
            
           
   
           
14

    
 
Pno.

             
   

           
         



18

   
               
Pno.

       
   

     
            

          
22

         
             
Pno.

      
      
     
              
   

     
26

           
                
        
Pno.

  

           
      
       


29

           


         
                  
Pno.

      
                
           

   
   
32

       


                   
Pno.


           

2
  

 
           
                 
36

      
            
Pno.

  
 
 
  
  

  
 
            
      

             
        
   
   

     





40


Pno.

     
            
               

                    
        
       
  
 
 
    
43

Pno.

            
           
        
  
 
                      
         
46

   
          
Pno.

      
              
     
  
   
      
       
   

            
    dim. 
49

      
                  
Pno.


                 
  
   

        
     
           

     
52

             


                         
Pno.

   
  


       

3
          
       

55

                 
      
Pno.

             

       
  
           

           
      
58

           
    
Pno.

              
 
   

         
           

 
      
        
           
61

       
 
Pno.


       
       
         


     
          
         

                
           
64

 
 
Pno.

    
    
   

      
 6   
       

  
           
6
 

  
67

  
Pno.

         
 
          
3 3

         6  
        6    
   
 


69

 
Pno.

      
              
3 3
3 3


  
    
 

4
             
      
        
    
71

  
Pno.

    
             

  
3 3 3

 
3

  

3

    

        
     

       
   
6 6

   
74


Pno.

   6
 
6
 

         

   

          
 
6 6

 
75

Pno.

     

6 6


    
        

 

           
 
6 6 3 6

  
76


 
Pno.

           
3
6 6



   

                        
   
78

   

Pno.

  
     

 
     
   
80

 
Pno.

       
 

5
          
                       
82


Pno.

         
 
 
                


 
      
84


Pno.

        
     
 
  

                      
                      
86

   
               
Pno.

         
     
      
                      
          

       
 
90


    
                
Pno.

 
      
 
      
   
         
            

  
     
 
94

  

 
Pno.

    
   
 
    
           
         

96

    

     
Pno.

    
   
    
6
 
 

   
     
  
100

     

 
Pno.

   
 
 
 

 
     
  
 
102

  
3

Pno.

       
3


3

  