Sei sulla pagina 1di 99

Health Capital

INDICE

INDICE ....................................................................................................................................................................... 2
INDICE DE FORMULACIONES .................................................................................................................................. 4
POR ORDEN ALFABÉTICO ................................................................................................................................... 4
POR ORDEN DE REFERENCIA ............................................................................................................................. 7
AGENDA DE TRATAMIENTO....................................................................................................................................10
1. ALERGIAS - INMUNIDAD .............................................................................................................................11
2. APARATO CIRCULATORIO .........................................................................................................................13
3. APARATO DIGESTIVO ................................................................................................................................16
4. SISTEMA NERVIOSO ..................................................................................................................................19
5. REUMATISMOS ...........................................................................................................................................21
6. APARATO RESPIRATORIO .........................................................................................................................23
7. TRASTORNOS FEMENINOS .......................................................................................................................25
8. TRASTORNOS MASCULINOS .....................................................................................................................26
9. METABOLISMO ...........................................................................................................................................27
10. APARATO URINARIO .............................................................................................................................29
11. PIEL ........................................................................................................................................................31
FORMULACIONES ....................................................................................................................................................32
23570 --- AN SHEN BU NAO PIAN .................................................................................................................32
23573 --- AN SHEN BU XIN PIAN (F33) .......................................................................................................33
23545 --- BA ZHEN PIAN (F31) .....................................................................................................................34
23579 --- BA ZHENG PIAN (F49) ...................................................................................................................35
23711 --- BAI TOU WENG PIAN (F24 o F30) ................................................................................................36
23587 --- BAI ZI REN PIAN ............................................................................................................................37
23740 --- BAN XIA XIE XIN PIAN ..................................................................................................................38
23582 --- BAO HE PIAN (F9)..........................................................................................................................39
23567 --- BI YAN PIAN ...................................................................................................................................40
23549 --- BU YANG HUAN WU PIAN (F1) .....................................................................................................41
23574 --- BU ZHONG YI QI PIAN (F12) .......................................................................................................42
23710 --- CANG ER ZI PIAN (F38).................................................................................................................43
20713 --- CHAI HU SHU GAN PIAN (F14) .....................................................................................................44
23718 --- CHUAN XIN LIAN PIAN ..................................................................................................................45
23707 --- CHUAN XIONG CHA TIAO PIAN (F10) .......................................................................................46
23725 --- DA CHAI HU TANG PIAN ...............................................................................................................47
23547 --- JIA WEI XIAO YAO PIAN (F128) ...................................................................................................48
23709 --- DANG GUI PIAN (F40) ...................................................................................................................49
23598 --- DU HUO JI SHENG PIAN (F22) ....................................................................................................50
23600 --- ER CHEN PIAN (F36) .....................................................................................................................51
23737 --- ER MIAO PIAN................................................................................................................................52
23672 --- ER XIAN PIAN.................................................................................................................................53
23566 --- FU FANG DAN SHEN PIAN (F35) ..................................................................................................54
23605 --- GAN MAI DA ZAO PIAN .................................................................................................................55
23572 --- GUI PI PIAN (F6) ...........................................................................................................................56
23723 --- GUI ZHI TANG PIAN ......................................................................................................................57
23738 --- HUANG LIAN JIE DU PIAN.............................................................................................................58
23557 --- HUANG LIAN SHANG QING PIAN (F47) .......................................................................................59
23616 --- HUANG LIAN SU PIAN (F43) .........................................................................................................60
23550 --- HUO XIANG ZHENG QI PIAN (F11) ..............................................................................................61
23547 --- JIA WEI XIAO YAO PIAN (F128) ...................................................................................................62
23561 --- JIN KUI SHEN QI PIAN (F2) ..........................................................................................................63
23713 --- JIAN PI PIAN (F44) ........................................................................................................................64
23722 --- JIN LING ZI PIAN (F14).................................................................................................................65
23611 --- KANG GU ZENG SHENG PIAN (F16) ............................................................................................66

Health Capital
Página 2
23729 --- LI ZHONG PIAN ..............................................................................................................................67
23599 --- LIU WEI DI HUANG PIAN (F15) ....................................................................................................68
23562 --- LONG DAN XIE GAN PIAN (F34) ...................................................................................................69
23669 --- MAI WEI DI HUANG PIAN (F23) ...................................................................................................70
23701 --- MING MU DI HUANG PIAN (F7) ....................................................................................................71
23568 --- NIU HUANG JIE DU PIAN ..............................................................................................................72
23691 --- QI JU DI HUANG PIAN (F17) ........................................................................................................73
23730 --- QING RE AN CHUANG PIAN (F46) ................................................................................................74
23708 --- RUN CHANG PIAN (F25) ................................................................................................................75
23548 --- SHEN LING BAI ZHU PIAN (F3) ...................................................................................................76
23614 --- SHENG MAI PIAN (F13) .................................................................................................................77
23705 --- SHI QUAN DA BU PIAN (F4) ........................................................................................................78
23546 --- SHOU WU PIAN (F45)....................................................................................................................79
23686 --- SI JUN ZI PIAN (F21) ...................................................................................................................80
23610 --- SI WU PIAN (F32).........................................................................................................................81
23580 --- SUAN ZAO REN TANG PIAN ..........................................................................................................82
23563 --- TAO HONG SI WU PIAN (F8) ........................................................................................................83
23581 --- TIAN WANG BU XIN PIAN (F37) ..................................................................................................84
23590 --- WEI TE LING PIAN.........................................................................................................................85
23704 --- WEN DAN PIAN (F41)...................................................................................................................86
23703 --- XIANG SHA YANG WEI PIAN (F19) .............................................................................................87
23693 --- XIAO CHAI HU PIAN ......................................................................................................................88
23724 --- XIAO FENG SAN PIAN ....................................................................................................................89
23612 --- XIAO HUO LUO PIAN .....................................................................................................................90
20559 --- XIAO PANG MEI PIAN (F50).........................................................................................................91
23583 --- XIAO YAO PIAN (F28)....................................................................................................................92
23552 --- YANG XUE AN SHEN PIAN.............................................................................................................93
23739 --- YI GUAN JIAN PIAN .......................................................................................................................94
23750 --- YI QI CONG MING PIAN (F39) ......................................................................................................95
23565 --- YIN QIAO JIE DU PIAN ..................................................................................................................96
23564 --- YU PING FENG PIAN (F27)............................................................................................................97
23678 --- ZHI BAI DI HUANG PIAN (F20) ...................................................................................................98
23569 --- ZUO JIN PIAN (F29).......................................................................................................................99

Health Capital
Página 3
INDICE DE FORMULACIONES

POR ORDEN ALFABÉTICO

REF. DESCRIPCION FORMATO


23570 AN SHEN BU NAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23573 AN SHEN BU XIN PIAN 0,60g * 60 tablet
23545 BA ZHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23579 BA ZHENG PIAN 0,60g * 60 tablet
23711 BAI TOU WENG PIAN 0,60g * 60 tablet
23587 BAI ZI REN PIAN 0,60g * 60 tablet
23740 BAN XIA XIE XIN PIAN 0,60g * 60 tablet
23582 BAO HE PIAN 0,60g * 60 tablet
23567 BI YAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23549 BU YANG HUAN WU PIAN 0,60g * 60 tablet
23574 BU ZHONG YI QI PIAN 0,60g * 60 tablet
23710 CANG ER ZI PIAN 0,60g * 60 tablet
20713 CHAI HU SHU GAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23718 CHUAN XIN LIAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23707 CHUAN XIONG CHA TIAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23725 DA CHAI HU TANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23735 DANG GUI KU SHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23709 DANG GUI PIAN 0,60g * 60 tablet
23598 DU HUO JI SHENG PIAN 0,60g * 60 tablet
23600 ER CHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23737 ER MIAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23672 ER XIAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23702 FENG SHI HANG TONG PIAN 0,60g * 60 tablet
23566 FU FANG DAN SHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23605 GAN MAI DA ZAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23554 GENG NIAN AN PIAN 0,60g * 60 tablet
23572 GUI PI PIAN 0,60g * 60 tablet
23670 GUI ZHI FU LING PIAN 0,60g * 60 tablet
23723 GUI ZHI TANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23578 HUA FEN QING PIAN 0,60g * 60 tablet
23738 HUANG LIAN JIE DU PIAN 0,60g * 60 tablet
23557 HUAN LIAN SHANG QING PIAN 0,60g * 60 tablet
23616 HUANG LIAN SU PIAN 0,60g * 60 tablet
23550 HUO XIANG ZHENG QI PIAN 0,60g * 60 tablet

Health Capital
Página 4
REF. DESCRIPCION FORMATO
23714 JI SHENG SHEN QI PIAN 0,60g * 60 tablet
23547 JIA WEI XIAO YAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23713 JIAN PI PIAN 0,60g * 60 tablet
23712 JIANG PING PIAN 0,60g * 60 tablet
23561 JIN KUI SHEN QI PIAN 0,60g * 60 tablet
23722 JIN LING ZI PIAN 0,60g * 60 tablet
23688 JIN QI JIANG TANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23671 JUAN BI PIAN 0,60g * 60 tablet
23611 KANG GU ZENG SHENG PIAN 0,60g * 60 tablet
20101 LI DAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23729 LI ZHONG PIAN 0,60g * 60 tablet
23742 LIAN QIAO BAI DU PIAN 0,60g * 60 tablet
23599 LIU WEI DI HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23562 LONG DAN XIE GAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23692 MAI GUAN FU KANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23669 MAI WEI DI HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23701 MING MU DI HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23568 NIU HUANG JIE DU PIAN 0,60g * 60 tablet
23755 PI FU KANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23680 PI FU XUE DU PIAN 0,60g * 60 tablet
23689 PING XIAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23691 QI JU DI HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23553 QIAN LIE PIAN 0,60g * 60 tablet
23730 QING RE AN CHUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23744 QING ZAO JIU FEI PIAN 0,60g * 60 tablet
23708 RUN CHANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23736 SAN HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23752 SANG JU GAN MAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23548 SHEN LING BAI ZHU PIAN 0,60g * 60 tablet
23614 SHENG MAI PIAN 0,60g * 60 tablet
23705 SHI QUAN DA BU PIAN 0,60g * 60 tablet
23546 SHOU WU PIAN 0,60g * 60 tablet
23686 SI JUN ZI PIAN 0,60g * 60 tablet
23610 SI WU PIAN 0,60g * 60 tablet
23580 SUAN ZAO REN TANG PIAN 0,60g * 60 tablet

Health Capital
Página 5
REF. DESCRIPCION FORMATO
23563 TAO HONG SI WU PIAN 0,60g * 60 tablet
23706 TIAN QI DIE DA PIAN 0,60g * 60 tablet
23581 TIAN WANG BU XIN PIAN 0,60g * 60 tablet
23673 WANG BI PIAN 0,60g * 60 tablet
23590 WEI TE LING 0,60g * 60 tablet
23704 WEN DAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23606 WU JI BAI FENG PIAN 0,60g * 60 tablet
23749 WU JIA SHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23743 WU ZI YAN ZONG PIAN 0,60g * 60 tablet
23703 XIANG SHA YANG WEI PIAN 0,60g * 60 tablet
23693 XIAO CHAI HU PIAN 0,60g * 60 tablet
23724 XIAO FENG SAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23612 XIAO HUO LUO PIAN 0,60g * 60 tablet
23753 XIAO PANG MEI PIAN 0,60g * 60 tablet
23583 XIAO YAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23552 YANG XUE AN SHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23674 YANG XUE SHENG FA PIAN 0,60g * 60 tablet
23613 YAO TONG PIAN 0,60g * 60 tablet
23739 YI GUAN JIAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23750 YI QI CONG MING PIAN 0,60g * 60 tablet
23565 YIN QIAO JIE DU PIAN 0,60g * 60 tablet
23677 YIN XING YE PIAN 0,60g * 60 tablet
23504 YU JIN YIN XIE PIAN 0,60g * 60 tablet
23564 YU PING FENG PIAN 0,60g * 60 tablet
23551 YUAN HU PIAN 0,60g * 60 tablet
23601 YUE JU PIAN 0,60g * 60 tablet
23678 ZHI BAI DI HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23569 ZUO JIN PIAN 0,60g * 60 tablet

Health Capital
Página 6
POR ORDEN DE REFERENCIA

REF. DESCRIPCION FORMATO


20101 LI DAN PIAN 0,60g * 60 tablet
20713 CHAI HU SHU GAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23504 YU JIN YIN XIE PIAN 0,60g * 60 tablet
23545 BA ZHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23546 SHOU WU PIAN 0,60g * 60 tablet
23547 JIA WEI XIAO YAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23548 SHEN LING BAI ZHU PIAN 0,60g * 60 tablet
23549 BU YANG HUAN WU PIAN 0,60g * 60 tablet
23550 HUO XIANG ZHENG QI PIAN 0,60g * 60 tablet
23551 YUAN HU PIAN 0,60g * 60 tablet
23552 YANG XUE AN SHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23553 QIAN LIE PIAN 0,60g * 60 tablet
23554 GENG NIAN AN PIAN 0,60g * 60 tablet
23557 HUAN LIAN SHANG QING PIAN 0,60g * 60 tablet
23561 JIN KUI SHEN QI PIAN 0,60g * 60 tablet
23562 LONG DAN XIE GAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23563 TAO HONG SI WU PIAN 0,60g * 60 tablet
23564 YU PING FENG PIAN 0,60g * 60 tablet
23565 YIN QIAO JIE DU PIAN 0,60g * 60 tablet
23566 FU FANG DAN SHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23567 BI YAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23568 NIU HUANG JIE DU PIAN 0,60g * 60 tablet
23569 ZUO JIN PIAN 0,60g * 60 tablet
23570 AN SHEN BU NAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23572 GUI PI PIAN 0,60g * 60 tablet
23573 AN SHEN BU XIN PIAN 0,60g * 60 tablet
23574 BU ZHONG YI QI PIAN 0,60g * 60 tablet
23578 HUA FEN QING PIAN 0,60g * 60 tablet
23579 BA ZHENG PIAN 0,60g * 60 tablet
23580 SUAN ZAO REN TANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23581 TIAN WANG BU XIN PIAN 0,60g * 60 tablet
23582 BAO HE PIAN 0,60g * 60 tablet
23583 XIAO YAO PIAN 0,60g * 60 tablet

Health Capital
Página 7
REF. DESCRIPCION FORMATO
23587 BAI ZI REN PIAN 0,60g * 60 tablet
23590 WEI TE LING 0,60g * 60 tablet
23598 DU HUO JI SHENG PIAN 0,60g * 60 tablet
23599 LIU WEI DI HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23600 ER CHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23601 YUE JU PIAN 0,60g * 60 tablet
23605 GAN MAI DA ZAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23606 WU JI BAI FENG PIAN 0,60g * 60 tablet
23610 SI WU PIAN 0,60g * 60 tablet
23611 KANG GU ZENG SHENG PIAN 0,60g * 60 tablet
23612 XIAO HUO LUO PIAN 0,60g * 60 tablet
23613 YAO TONG PIAN 0,60g * 60 tablet
23614 SHENG MAI PIAN 0,60g * 60 tablet
23616 HUANG LIAN SU PIAN 0,60g * 60 tablet
23669 MAI WEI DI HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23670 GUI ZHI FU LING PIAN 0,60g * 60 tablet
23671 JUAN BI PIAN 0,60g * 60 tablet
23672 ER XIAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23673 WANG BI PIAN 0,60g * 60 tablet
23674 YANG XUE SHENG FA PIAN 0,60g * 60 tablet
23677 YIN XING YE PIAN 0,60g * 60 tablet
23678 ZHI BAI DI HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23680 PI FU XUE DU PIAN 0,60g * 60 tablet
23686 SI JUN ZI PIAN 0,60g * 60 tablet
23688 JIN QI JIANG TANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23689 PING XIAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23691 QI JU DI HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23692 MAI GUAN FU KANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23693 XIAO CHAI HU PIAN 0,60g * 60 tablet
23701 MING MU DI HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23702 FENG SHI HANG TONG PIAN 0,60g * 60 tablet
23703 XIANG SHA YANG WEI PIAN 0,60g * 60 tablet
23704 WEN DAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23705 SHI QUAN DA BU PIAN 0,60g * 60 tablet
23706 TIAN QI DIE DA PIAN 0,60g * 60 tablet

Health Capital
Página 8
REF. DESCRIPCION FORMATO
23707 CHUAN XIONG CHA TIAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23708 RUN CHANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23709 DANG GUI PIAN 0,60g * 60 tablet
23710 CANG ER ZI PIAN 0,60g * 60 tablet
23711 BAI TOU WENG PIAN 0,60g * 60 tablet
23712 JIANG PING PIAN 0,60g * 60 tablet
23713 JIAN PI PIAN 0,60g * 60 tablet
23714 JI SHENG SHEN QI PIAN 0,60g * 60 tablet
23718 CHUAN XIN LIAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23722 JIN LING ZI PIAN 0,60g * 60 tablet
23723 GUI ZHI TANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23724 XIAO FENG SAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23725 DA CHAI HU TANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23729 LI ZHONG PIAN 0,60g * 60 tablet
23730 QING RE AN CHUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23735 DANG GUI KU SHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23736 SAN HUANG PIAN 0,60g * 60 tablet
23737 ER MIAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23738 HUANG LIAN JIE DU PIAN 0,60g * 60 tablet
23739 YI GUAN JIAN PIAN 0,60g * 60 tablet
23740 BAN XIA XIE XIN PIAN 0,60g * 60 tablet
23742 LIAN QIAO BAI DU PIAN 0,60g * 60 tablet
23743 WU ZI YAN ZONG PIAN 0,60g * 60 tablet
23744 QING ZAO JIU FEI PIAN 0,60g * 60 tablet
23749 WU JIA SHEN PIAN 0,60g * 60 tablet
23750 YI QI CONG MING PIAN 0,60g * 60 tablet
23752 SANG JU GAN MAO PIAN 0,60g * 60 tablet
23753 XIAO PANG MEI PIAN 0,60g * 60 tablet
23755 PI FU KANG PIAN 0,60g * 60 tablet

Health Capital
Página 9
AGENDA DE TRATAMIENTO

El objetivo de esta agenda de tratamiento es ofrecer una guía de utilización práctica en el


tratamiento con prescripciones fitoterápicas, de acuerdo a los síndromes que aparecen en el
individuo y que determinan su estado patológico en cada momento.

Se relacionan, tan solo, algunos de los síndromes más comunes, que no siempre se ajustarán por
completo a la realidad del individuo en cuestión, pero si, podrán orientar en la dirección que se
debe seguir para llevar a cabo un correcto tratamiento del mismo.

Health Capital
Página 10
1. ALERGIAS - INMUNIDAD

1.1. Rinitis alérgica:

 Síndrome de insuficiencia de Qi Pulmón. Suele presentarse con sintomatología respiratoria


a.) Durante la crisis con gran cantidad de descargas nasales fluidas:
o 23710 Cang Er Zi Pian (F38)
o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)
b.) Fuera de la crisis, con síntomas respiratorios, debilidad pulmonar:
o 23564 Yu Ping Feng Pian (F27)
o 23686 Si Jun Zi Pian (F21)

 Síndrome de insuficiencia de Qi Bazo. Suele acompañarse de sintomatología digestiva.


a.) Durante la crisis, con descargas nasales:
o 23710 Cang Er Zi Pian (F38)
o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)
b.) Fuera de la crisis, astenia, cansancio:
o 23574 Bu Zhong Yi Qi Pian (F12)
o 23564 Yu Ping Feng Pian (F27)

 Síndrome de insuficiencia de Yang Riñón. Suele tratarse de patologías muy crónicas


a.) Durante la crisis, con descargas nasales:
o 23710 Cang Er Zhi Pian (F38)
o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)
b.) Fuera de la crisis, debilidad lumbar, cansancio:
o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)

1.2. Asma bronquial:

 Síndrome de insuficiencia de Pulmón. Suele acompañarse de sintomatología respiratoria,


a.) Durante la crisis:
o 23669 Mai Wei Di Huang Pian (F23)
b.) Fuera de la crisis, debilidad pulmonar, cansancio:
o 23564 Yu Ping Feng Pian (F27)

 Síndrome de insuficiencia de Bazo. Con trastornos digestivos, humedad, pesadez, fatiga...


o 23686 Si Jun Zi Pian (F21)
o 23600 Er Chen Pian (F36)

 Síndrome de insuficiencia de Yang de Riñón, sensación de frío y debilidad lumbar, rodillas,...


o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón, sensación de calor y debilidad lumbar, rodillas,...


o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)

 Síndrome de calor por insuficiencia de Yin de Riñón, con exceso de calor fuego
o 23678 Zhi Bai Di Huang Pian (F20)
o 23669 Mai Wei Di Huang Pian (F23)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre de Corazón y Riñón, palpitaciones


o 23581 Tian Wang Bu Xin Pian (F37)
Health Capital
Página 11
1.3. Urticaria:

 Síndrome de insuficiencia de Qi y sangre, con fatiga, palidez facial, palpitaciones,..


o 23572 Gui Pi Pian (F6)
o 23545 Ba Zhen Pian (F31)

 Síndrome de calor por insuficiencia, calor en la sangre, erupciones cutáneas, acné, dermatitis
o 23616 Huang Lian Su Pian (F43)
o 23730 Qing Re An Chuan Pian (F46)

1.4. Conjuntivitis, fatiga ocular, falta de visión

 Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre de Hígado e insuficiencia de Riñón, enrojecimiento,


sequedad ocular,..
o 23701 Ming Mu Di Huang Pian (F7)
o 23691 Qi Ju Di Huang Pian (F17)

 Síndrome de insuficiencia de Qi y Jing de Riñón, trastornos de la visión y audición


o 23546 Shou Wu Pian (F45)
o 23750 Yi Qi Cong Ming Pian (F39)

 Fuera de la crisis estimular Xue y defensas


o 23610 Si Wu Pian (F32)
o 23564 Yu Ping Feng Pian (F27)

1.5. Sistema defensivo:

 Síndrome de deficiencia de Wei Qi, falta de defensas


o 23564 Yu Ping Feng Pian (F27)

Health Capital
Página 12
2. APARATO CIRCULATORIO

2.1. Varices. Tromboflebitis venosa:

 Síndrome de estasis sanguínea. Dificultad en el retorno venoso.


o 23563 Tao Hong Si Wu Pian (F8)

2.2. Hemorroides:

 Síndrome de calor, humedad y viento en Intestino. Crisis aguda de hemorroides con dolores,
sensación de quemazón anal, hemorragia rectal,...
o 23569 Zuo Jin Pian (F29)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago. Fase crónica, con prolapso rectal.


o 23574 Bu Zhong Yi Qi Pian (F12)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre.


o 23708 Run Chang Pian (F25)
o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)

2.3. Insuficiencia vascular cerebral:

 Síndrome de estasis sanguínea debido a insuficiencia de Qi. Generación de viento interno por
insuficiencia de Qi y Sangre, que hace que la sangre se estanque en Jiao Superior.
o 23549 Bu Yang Huang Wu Pian (F1)
o 23750 Yi Qi Cong Ming Pian (F39)

2.4. Arteriosclerosis:

 Síndrome de frío y humedad, hace que la sangre no circule correctamente y no se nutren los
órganos, enfriamiento y color pálido de las extremidades, dolor de piernas, parestesias,..
o 23598 Du Huo Ji Sheng Pian (F22)

 Síndrome de estasis sanguínea, extremidades inferiores moradas y edematosas, trastornos de


la piel y uñas,
o 23563 Tao Hong Si Wu Pian (F8)
o 23566 Fu Fang Dan Shen Pian (F35)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre de Corazón, con insuficiencia de Yin de Riñón.


Disfunción entre Corazón y Riñón, Fuego-agua.
o 23573 An Shen Bu Xin Pian (F33)
o 23581 Tian Wang Bu Xin Pian (F37)

2.5. Hipotensión:

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago, cansancio, fatiga, pérdida apetito


o 23574 Bu Zhong Yi Qi Pian (F12)
o 23686 Si Jun Zi Pian (F21)
o 23572 Gui Pi Pian (F6)

Health Capital
Página 13
2.6. Hipertensión:

 Síndrome de ascenso de Yang de Hígado por bloqueo de las vías de paso, irritabilidad,
o 23547 Jia Wei Xiao Yao Pian (F128)

 Síndrome de estasis sanguínea, por trastornos cardiacos, palpitaciones


o 23566 Fu Fang Dan Shen Pian (F35)
o 23563 Tao Hong Si Wu Pian (F8)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre de Hígado y Riñón, agujetas, sequedad ocular


o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)
o 23691 Qi Ju Di Huang Pian (F17)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre de Corazón y Riñón, irritabilidad, sueño agitado


o 23581 Tian Wang Bu Xin Pian (F37)

2.7. Mareos, vértigos:

 Síndrome de insuficiencia de Qi y sangre de Bazo y Corazón. Desequilibrio funcional entre


Corazón y Bazo, pérdida de memoria. Insomnio, anemia
o 23572 Gui Pi Pian (F6)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago, sudoración al mínimo esfuerzo, disnea,.


o 23574 Bu Zhong Yi Qi Pian (F12)
o 23686 Si Jun Zi Pian (F21)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre de Hígado y Riñón, visión borrosa, cefalea,


o 23691 Qi Ju Di Huang Pian (17)
o 23546 Shou Wu Pian (45)

2.8. Anemia:

 Síndrome de insuficiencia de Sangre, palidez facial, amenorrea,


o 23610 Si Wu Pian (F32)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo, fatiga, cansancio, pérdida apetito,


o 23686 Si Jun Zi Pian (F21)
o 23703 Xiang Sha Yang Wei Pian (F19)

 Síndrome de insuficiencia de Qi y sangre al mismo tiempo, trastornos menstruales, fatiga,


cansancio
o 23545 Ba Zhen Pian (F31)
o 23709 Dang Gui Pian (F40)
o 23572 Gui Pi Pian (F6)

 Síndrome de insuficiencia de Yang de Hígado y de Riñón, enfriamiento de manos y pies


o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón, cansancio, debilidad lumbar


o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)
Health Capital
Página 14
2.9. Memoria:

 Síndrome de insuficiencia de Sangre a nivel cerebral y Yin de Riñón, vista cansada


o 23610 Si Wu Pian (F32)
o 23691 Qi Ju Di Huang Pian (F17)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre de Corazón y Riñón, insomnio, neurastenia


o 23573 An Shen Bu Xin Pian (F33)
o 23581 Tian Wang Bu Xin Pian (F37)

Health Capital
Página 15
3. APARATO DIGESTIVO

3.1. Digestiones pesadas, digestiones lentas:

 Síndrome de estasis alimentaria, exceso de alimentos,


o 23582 Bao He Pian (F9)
o 23713 Jian Pi Pian (F44)

 Síndromes de estasis de Qi digestiva, acumulación de alimentos no digeridos, plenitud y


distensión
o 23582 Bao He Pian (F9)
o 23713 Jian Pi Pian (F44)
o 23600 Er Chen Pian (F36)

3.2. Flatulencias:

 Síndrome de estancamiento de alimentos, exceso de alimentos


o 23582 Bao He Pian (F9)
o 23713 Jian Pi Pian (F44)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo debido a acumulación de frío y humedad en digestivo.


o 23548 Shen Ling Bai Zhu Pian (F3)
o 23703 Xiang Sha Yang Wei Pian (F19)
o 23550 Huo Xiang Zheng Qi Pian (F11)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago, fatiga, cansancio


o 23686 Si Jun Zi Pian (F21)
o 23574 Bu Zhong Yi Qi Pian (F12)

 Síndrome de bloqueo de Qi de Hígado que afecta a Bazo, indigestión, trastornos menstruales


o 23583 Xiao Yao Pian (F28)
o 20713 Chai Hu Shu Gan Pian (F14)

3.3. Diarreas:

 Síndrome de estasis alimentaria, exceso de alimentos


o 23582 Bao He Pian (F9)
o 23713 Jian Pi Pian (F44)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago


o 23686 Si Jun Zi Pian (F21)
o 23574 Bu Zhong Yi Qi Pian (F12)

 Síndrome de insuficiencia de Yang de Riñón, enfriamiento de manos y pies


o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo debido a acumulación de frío y humedad en digestivo.


o 23703 Xiang Sha Yang Wei Pian (F19)
o 23550 Huo Xiang Zheng Qi Pian (F11)
o 23548 Shen Ling Bai Zhu Pian (F3)
Health Capital
Página 16
 Síndrome de insuficiencia de Qi y sangre de Bazo y Corazón. Disfunción orgánica entre
Corazón y Bazo, palpitaciones
o 23572 Gui Pi Pian (F6)

 Síndrome de bloqueo de Qi de Hígado que afecta a Bazo, irritabilidad, trastornos digestivos


o 23583 Xiao Yao Pian (F28)
o 23547 Jia Wei Xiao Yao Pian (F128)
o 20713 Chai Hu Shu Gan Pian (F14)

 Síndrome de humedad calor en Estómago e Intestinos, disentería, colitis,


o 23711 Bai Tou Weng Pian (F24 o F30)
o 23616 Huang Lian Su Pian (F43)
o 23562 Long Dan Xie Gan Pian (F34)

3.4. Estreñimiento:

 Síndrome de viento, calor y humedad en el intestino, heces sanguinolentas, hemorroides

 Síndrome de estasis alimentaria en intestinos


o 23708 Run Chan Pian (F25)

 Síndrome de fuego y sequedad en Intestino Grueso, heces secas y duras


o 23708 Run Chang Pian (F25)

3.5. Gastritis:

 Síndrome de bloqueo de Qi por acumulación de frío y humedad en sistema digestivo, vómitos,


o 23703 Xiang Sha Yang Wei Pian (F19)
o 23600 Er Chen Pian (F36)
o 23550 Huo Xiang Zheng Qi Pian (F11)

 Síndrome de bloqueo de Qi hepático que genera fuego y afecta a digestivo, regurgitación


ácida,
o 23569 Zuo Jin Pian (F29)
o 20713 Chai Hu Shu Gan Pian (F14)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y de Qi de Estómago. Fuego de Hígado


o 23569 Zuo Jin Pian (F29)
o 20713 Chai Hu Shu Gan Pian (F14)

 Síndrome de estasis alimentaria, exceso de alimentos, regurgitaciones ácidas, vómitos


o 23582 Bao He Pian (F9)
o 23713 Jian Pi Pian (F44)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo, vómitos, borborigmos, diarreas


o 23550 Huo Xiang Zheng Qi Pian (F11)
o 23600 Er Chen Pian (F36)
o 23548 Shen Ling Bai Zhu Pian (F3)

Health Capital
Página 17
 Síndrome de bloqueo de Qi de Hígado con disfunción digestiva, eructos, indigestión
o 23547 Jia Wei Xiao Yao Pian (F128)
o 20713 Chai Hu Shu Gan Pian (F14)

 Síndrome de acumulación de flemas de carácter viscoso


o 23704 Wen Dan Pian (F41)

3.6. Anorexia, inapetencia:

 Síndrome de estasis alimentaria, exceso de alimentos


o Bao He Pian 23582 (F9)
o Jian Pi Pian 23713 (F44)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago, debilidad muscular


o 23686 Si Jun Zi Pian (F21)
o 23574 Bu Zhong Yi Qi Pian (F12)

 Síndrome de bloqueo de Qi hepático, irritabilidad,


o Xiao Yao Pian 23583 (F28)
o Chai Hu Shu Gan Pian 20713 (F14)

 Síndrome de insuficiencia de Qi y sangre, fatiga, palpitaciones, anemia


o 23545 Ba Zhen Pian (F31)
o 23572 Gui Pi Pian (F6)

Health Capital
Página 18
4. SISTEMA NERVIOSO

4.1. Ansiedad:

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Corazón con insuficiencia sanguínea, insomnio, agitación,


o 23572 Gui Pi Pian (F6)
o 23573 An Shen Bu Xin Pian (F33)
o 23581 Tian Wang Bu xin Pian (F37)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón, agitación, sudor de manos y pies


o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)

 Síndrome de bloqueo de Qi hepático, con producción de fuego, irritabilidad


o 23547 Jia Wei Xiao Yao Pian (F128)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y deficiencia de Qi, cefalea, astenia, sudoración


diurna
o 23546 Shou Wu Pian (F45)
o 23614 Sheng Mai San (F13)

4.2. Depresión:

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón y deficiencia de Qi al mismo tiempo


o 23614 Sheng Mai San (F13)

 Síndrome de bloqueo de Qi hepático, vértigo


o 23583 Xiao Yao Pian (F28)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo y Corazón. Palpitaciones,


o 23572 Gui Pi Pian (F6)

4.3. Insomnio:

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Corazón y de insuficiencia sanguínea


o 23572 Gui Pi Pian (F6)
o 23573 An Shen Bu Xin Pian (F33)
o 23581 Tian Wang Bu xin Pian (F37)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón


o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)

 Síndrome de bloqueo de Qi hepático, vértigo, palpitaciones


o 23583 Xiao Yao Pian (F28)
o 23547 Jia Wei Xiao Yao Pian (F128)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón y deficiencia de Qi al mismo tiempo,


agitación
o 23573 An Shen Bu Xin Pian (F33)
o 23581 Tian Wang Bu xin Pian (F37)

Health Capital
Página 19
 Síndrome de insuficiencia de Qi y sangre de Bazo y Corazón, palpitaciones
o 23572 Gui Pi Pian (F6)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre de Corazón, con insuficiencia de Yin de Riñón.


Disfunción entre Corazón y Riñón, Fuego-agua.
o 23573 An Shen Bu Xin Pian (F33)
o 23701 Ming Mu Di Huang Pian (F7)

4.4. Nerviosismo, tranquilizante:

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Corazón y de insuficiencia sanguínea


o 23572 Gui Pi Pian (F6)
o 23573 An Shen Bu Xin Pian (F33)
o 23709 Dang Gui Pian (F40)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón, acúfenos, visión borrosa


o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)
o 23691 Qi Ju Di Huang Pian (F17)

 Síndrome de bloqueo de Qi hepático, agitación


o 23583 Xiao Yao Pian (F28)
o 23547 Jia Wei Xiao Yao Pian (F128)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón y deficiencia de Qi al mismo tiempo,


fatiga, debilidad miembros
o 23709 Dang Gui Pian (F40)
o 23581 Tian Wang Bu xin Pian (F37)

4.5. Estrés:

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Corazón y de insuficiencia sanguínea, palpitaciones


o 23572 Gui Pi Pian (F6)
o 23573 An Shen Bu Xin Pian (F33)
o 23581 Tian Wang Bu xin Pian (F37)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón, acúfenos, visión borrosa


o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)
o 23691 Qi Ju Di Huang Pian (F17)

 Síndrome de bloqueo de Qi hepático, irritabilidad


o 23583 Xiao Yao Pian (F28)
o 23547 Jia Wei Xiao Yao Pian (F128)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón y deficiencia de Qi al mismo tiempo


o 23709 Dang Gui Pian (F40)
o 23581 Tian Wang Bu xin Pian (F37)

Health Capital
Página 20
5. REUMATISMOS

5.1. Artritis reumatoidea:

 Síndrome de ataque de factores patógenos viento-frío-humedad, congestión nasal


o 23598 Du Huo Ji Sheng Pian (F22)
o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón, dolor lumbar y debilidad de rodillas


o 23611 Kang Gu Zheng Sheng Pian (F16)

 Síndrome de insuficiencia de Yang de Hígado y Riñón, dolor lumbar y debilidad de rodillas


o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)
o 23598 Du Huo Ji Sheng Pian (F22)

5.2. Artrosis:

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón, dolor lumbar y debilidad de rodillas


o 23611 Kang Gu Zheng Sheng Pian (F16)
o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)

5.3. Cervicalgias:

 Síndrome de frío y humedad, congestión nasal


o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)
o 23598 Du Huo Ji Sheng Pian (F22)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón, dolor lumbar y debilidad de rodillas


o 23611 Kang Gu Zheng Sheng Pian (F16)
o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)

 Síndrome de estasis sanguínea, dificultad retorno venoso, palpitaciones


o 23563 Tao Hong Si Wu Pian (F8)
o 23566 Fu Fang Dan Shen Pian (F35)

5.4. Ciáticas:

 Síndrome de frío y humedad, congestión nasal


o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)
o 23598 Du Huo Ji Sheng Pian (F22)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón:


o 23611 Kang Gu Zheng Sheng Pian (F16)
o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)

 Síndrome de estasis sanguínea, dificultad retornos venoso


o 23563 Tao Hong Si Wu Pian (F8)

Health Capital
Página 21
5.5. Lumbalgias:

 Síndrome de viento externo y humedad, congestión nasal


o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)
o 23598 Du Huo Ji Sheng Pian (F22)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón, dolor lumbar y debilidad de rodillas


o 23611 Kang Gu Zheng Sheng Pian (F16)
o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)

 Síndrome de insuficiencia de Yang de Hígado y Riñón:


o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)
o 23598 Du Huo Ji Sheng Pian (F22)

5.6. Dolores musculares:

 Síndrome de ataque de factores patógenos externos viento frío y humedad:


o 23598 Du Huo Jin Shen Pian (F22)
o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y Yang Renal. Debilitamiento general de huesos y tendones


o 23598 Du Huo Ji Shen Pian (F22)

Health Capital
Página 22
6. APARATO RESPIRATORIO

6.1. Bronquitis:

 Síndrome de viento externo. Síndrome de viento calor y fuego en el Jiao Superior, faringitis,
conjuntivitis, anginas
o 23557 Huang Lian Shang Qing Pian (F47)
o 23730 Qing Re An Chuang Pian (F46)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Pulmón y de Yin de Riñón simultáneamente, tos, acúfenos,


o 23669 Mai Wei Di Huang Pian (F23)
o 23614 Sheng Mai San (F13)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo con acumulación de humedad, flema fluida, tos


o 23600 Er Chen Pian (F36)
o 23548 Shen Ling Bai Zhu Pian (F3)

 Síndrome de acumulación de flemas de carácter viscoso, difícil expectoración, tos


o 23704 Wen Dan Pian (F41)

6.2. Estados febriles:

 Síndrome de viento frío externo y humedad, congestión nasal, cefalea, fiebre baja,
o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)

 Síndrome de viento calor externo, fuego en Jiao Superior, fiebre, cefaleas, vértigo,
o 23557 Huang Lian Shang Qing Pian (F47)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y de Qi, fatiga, astenia, respiración corta y superficial


o 23614 Sheng Mai San Pian (F13)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago, cansancio, fatiga, pérdida apetito


o 23574 Bu Zhong Yi Qi Pian (F12)
o 23686 Si Jun Zi Pian (F21)

 Síndrome de insuficiencia de Qi y sangre de Bazo y Corazón. Disfunción entre Bazo y Corazón,


palpitaciones, insomnio
o 23572 Gui Pi Pian (F6)

 Síndrome de calor tóxico, humedad calor en Estómago e Intestinos, diarrea, colitis


o 23711 Bai Tou Weng Pian (F24 o F30)
o 23616 Huang Lian Su Pian (F43)
o 23562 Long Dan Xie Gan Pian (F34)

Health Capital
Página 23
6.3. Estados griposos:

 Síndrome de viento frío externo y humedad, congestión nasal, cefalea, fiebre baja
o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)

 Síndrome de frío y humedad, dolor muscular


o 23598 Du Huo Ji Sheng Qi Pian (F22)
o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)

 Síndrome de insuficiencia Pulmonar, debilitamiento de Wei Qi, to, asma, palpitaciones


o 23564 Yu Ping Feng San Pian (F27)
o 23669 Mai Wei Di Huang Pian (F23)

6.4. Laringitis:

 Síndrome de viento calor externo, fuego en Jiao Superior, fiebre, cefaleas, vértigo
o 23557 Huang Lian Shang Qing Pian (F47)
o 23730 Qing Re An Chuang Pian (F46)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo con acumulación de humedad, flema fluida, tos


o 23600 Er Chen Pian (F36)
o 23548 Shen Ling Bai Zhu Pian (F3)

6.5. Tos:

 Síndrome de viento externo, calor tóxico

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Pulmón y de insuficiencia de Yin de Riñón, tos, acúfenos,


o 23669 Mai Wei Di Huang Pian (F23)
o 23704 Wen Dan Pian (F41)
o 23614 Sheng Mai San Pian (F13)

6.6. Sinusitis:

 Síndrome de ataque de factores patógenos externos viento frío y humedad:


o 23707 Chuan Xiong Cha Tiao Pian (F10)

Health Capital
Página 24
7. TRASTORNOS FEMENINOS

7.1. Alteraciones menstruales: Amenorrea

 Síndrome de insuficiencia y estasis sanguínea, coágulos, menstruación muy corta


o 23563 Tao Hong Si Wu Pian (F8)
o 23610 Si Wu Pian (F32)

7.2. Alteraciones menstruales: Dismenorrea

 Síndrome de insuficiencia de Sangre y de Yin, cansancio, debilidad de los miembros


o 23709 Dang Gui Pian (F40)
o 23610 Si Wu Pian (F32)

 Síndrome de estasis de sangre


o 23563 Tao Hong Si Wu Pian (F8)

7.3. Alteraciones menstruales: Metrorragia:

 Síndrome de insuficiencia de sangre y de Yin, cansancio, debilidad de los miembros


o 23709 Dang Gui Pian (F40)
o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)

 Síndrome de insuficiencia de sangre, anemia, acúfenos


o 23610 Si Wu Pian (F32)

 Síndrome de insuficiencia de Qi y sangre al mismo tiempo, anemia, fatiga, cansancio


o 23545 Ba Zhen Pian (F31)
o 23572 Gui Pi Pian (F6)

7.4. Síndrome premenstrual:

 Síndrome de bloqueo de Qi de Hígado, irritabilidad, agitación


o 23583 Xiao Yao San Pian (F28)
o 23547 Jia Wei Xiao Yao Pian (F128)

7.5. Síndrome menopáusico: Climaterio

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón, con ascenso de Yang hepático patológico:
o 23573 An Shen Bu Xin Pian (F33)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre de Corazón y Riñón


o 23581 Tian Wang Bu Xin Pian (F37)

Health Capital
Página 25
8. TRASTORNOS MASCULINOS

8.1. Impotencia sexual:

 Síndrome de estasis sanguínea, edemas, calambres, dificultad de retorno venoso,


o 23563 Tao Hong Si Wu Pian (F8)

 Síndrome de insuficiencia de Yang de Riñón, fatiga, astenia, emisión nocturna, espermatorrea


o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón, emisión nocturna, espermatorrea, sudoración,


o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y Yang de Riñón, juntamente con insuficiencia de Jing de


Riñón, emisión nocturna, espermatorrea,
o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)
o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)

 Síndrome de calor y humedad en Jiao Inferior, retención de líquidos


o 23678 Zhi Bai Di Huang Pian (F20)
o 23562 Long Dan Xie Gan Pian (F34)

 Síndrome de insuficiencia de Qi y sangre de Bazo y Corazón, palpitaciones, cansancio, fatiga


o 23572 Gui Pi Pian (F6)
o 23545 Ba Zhen Pian (F31)

8.2. Espermatorrea:

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón, emisión nocturna, sudoración nocturna,


o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)

 Síndrome de insuficiencia de Yang de Riñón, emisión nocturna, astenia, neurastenia,


o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre de Corazón y Riñón, neurastenia, insomnio, agitación


o 23581 Tian Wang Bu Xin Pian (F37)
o 23573 An Shen Bu Xin Pian (F33)
o 23701 Ming Mu Di Huang Pian (F7)

Health Capital
Página 26
9. METABOLISMO

9.1. Delgadez, constitución física delgada:

 Síndrome de insuficiencia de Qi y de sangre, anorexia, anemia, vértigos, palpitaciones


o 23545 Ba Zhen Pian (F31)
o 23572 Gui Pi Pian (F6)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón, acúfenos, tinitus, dolor lumbar y rodillas


o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)
o 23709 Dang Gui Pian (F40)

9.2. Coadyuvante en la Diabetes:

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón, sudoración nocturna, calor manos y pies,


palpitaciones, acúfenos, tinitus,
o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)
o 23678 Zhi Bai Di Huang Pian (F20)

 Síndrome de insuficiencia de Yin y de Yang de Riñón, simultáneamente, dolor lumbar y rodillas,


emisión nocturna, sudoración nocturna,
o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)
o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)
o 23611 Kang Gu Zheng Sheng Pian (F16)

9.3. Celulitis:

 Síndrome de calor y humedad en Jiao Inferior, retención de líquidos, dificultad circulatoria,


o 23678 Zhi Bai Di Huang Pian (F20)
o 23562 Long Dan Xie Gan Pian (F34)

 Síndrome de insuficiencia de Bazo que genera humedad, cansancio, fatiga, digestión pesada,
debilidad muscular,
o 23600 Er Chen Pian (F36)
o 23548 Shen Ling Bai Zhu Pian (F3)

 Síndrome de bloqueo de Qi hepático que genera fuego y afecta a Bazo y Estómago,


indigestión, menstruación irregular
o 20713 Chai Hu Shu Gan Pian (F14)
o 23547 Jia Wei Xiao Yao Pian (F128)

9.4. Control de peso:

 Síndrome de insuficiencia de Bazo que genera humedad, cansancio, fatiga, digestión pesada,
debilidad muscular
o 23600 Er Chen Pian (F36)
o 23548 Shen Ling Bai Zhu Pian (F3)
o 20559 Xiao Pang Mei Pian (F50)

Health Capital
Página 27
 Síndrome de bloqueo de Qi hepático que genera fuego y afecta a Bazo y Estómago,
estreñimiento, indigestión,
o 23708 Run Chang Pian (F25)
o 23547 Jia Wei Xiao Yao Pian (F128)
o 20713 Chai Hu Shu Gan Pian (F14)

Health Capital
Página 28
10. APARATO URINARIO

10.1. Próstata:

 Síndrome de calor y humedad en Jiao Inferior, retención de líquidos, acúfenos, tinitus


o 23678 Zhi Bai Di Huang Pian (F20)
o 23579Ba Zheng Pian (F49)
o 23562 Long Dan Xie Gan Pian (F34)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago, anorexia, cansancio, fatiga,


o 23574 Bu Zhong Yi Qi Pian (F12)
o 23686 Si Jun Zi Pian (F21)

 Síndrome de insuficiencia de Yang de Hígado y Riñón, lumbalgias, falta de fuerza en los


miembros
o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón, acúfenos, tinitus, fatiga ocular


o 23599 Liu Wei Di Huang Pian (F15)
o 23691 Qi Ju Di Huang Pian (F17)

10.2. Cistitis:

 Síndrome de calor y humedad en Jiao Inferior, quemazón a la micción, pesadez, retención


orina
o 23678 Zhi Bai Di Huang Pian (F20)
o 23579 Ba Zheng Pian (F49)
o 23562 Long Dan Xie Gan Pian (F34)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón, calor, fuego por insuficiencia, debilidad zona
lumbar y rodillas, sudoración nocturna,
o 23678 Zhi Bai Di Huang Pian (F20)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo con humedad y estasis de Qi, edema,


o 23548 Shen Ling Bai Zhu Pian (F3)
o 23711 Bai Tou Weng Pian (F24 o F30)

10.3. Edemas:

 Síndrome de calor y humedad en Jiao Inferior, retención orina, distensión abdominal


o 23678 Zhi Bai Di Huang Pian (F20)
o 23579 Ba Zheng Pian (F49)
o 23562 Long Dan Xie Gan Pian (F34)

 Síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón, calor, fuego por insuficiencia, debilidad zona
lumbar y rodillas, sudoración nocturna
o 23678 Zhi Bai Di Huang Pian (F20)

Health Capital
Página 29
 Síndrome de insuficiencia de Yang de Bazo y de Riñón, dolor lumbar, falta de fuerza en
miembros,
o 23561 Jin Kui Shen Qi Pian (F2)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo con humedad y estasis de Qi, distensión abdominal,


o 23713 Jian Pi Pian (F44)
o 23548 Shen Ling Bai Zhu Pian (F3)

10.4. Oliguria:

 Síndrome de calor y humedad en Jiao Inferior, retención orina, distensión abdominal


o 23678 Zhi Bai Di Huang Pian (F20)
o 23579 Ba Zheng Pian (F49)
o 23562 Long Dan Xie Gan Pian (F34)

 Síndrome de insuficiencia de Qi de Bazo con humedad y estasis de Qi, distensión abdominal


o 23713 Jian Pi Pian (F44)
o 23548 Shen Ling Bai Zhu Pian (F3)

Health Capital
Página 30
11. PIEL

11.1. Herpes:

 Síndrome de calor y humedad en Hígado y Vesícula Biliar, fiebre, cefalea, vértigo


o 23616 Huang Liang Su Pian (F43)
o 23557 Huang Lian Shang Qing Pian (F47)
o 23730 Qing Re An Chuang Pian (F46)
o 23562 Long Dan Xie Gan Pian (34)

 Síndrome de estancamiento de Qi de Hígado, con mucho calor, fuego, irritabilidad,


palpitaciones,
o 23547 Jia Wei Xiao Yao Pian (F128)

Health Capital
Página 31
FORMULACIONES

23570 --- AN SHEN BU NAO PIAN


"Píldoras para calmar el espíritu y tonificar el cerebro"

Composición:

 Polygonum multiflorum Radix Polygoni Multiflori HE SHOU WU


 Ligustrum lucidum Fructus Ligustri Lucidi NU ZHEN ZI
 Poligonatum sibiricum Rhizoma Poligonati Sibirici HUANG JING
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Albizzia Julibrissim Cortex Albizziae Julibrissi HE HUAN PI
 Poria cocos Sclerotium Priae FU LING
 Eclipta prostata Herba Ecliptae HAN LIAN CAO
 Ziziphus jujuba semilla Semen Ziziphi Spinosae SUAN ZAO REN
 Morus alba Folium Mori SANG YE
 Polygala tenuifolia Radix Polygalae tenuifoliae YUAN ZHI

Acciones:

Nutre y moviliza la sangre


Nutre el Yin de Hígado y Riñón
Calma el espíritu, el Shen
Restaura y armoniza la comunicación entre Corazón y Riñón

Indicaciones:

Síndrome de insuficiencia de Yin y de sangre de Corazón


Síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón
Síndrome de insuficiencia de sangre de Hígado y de Corazón con viento interno y ascenso de
Yang

Síntomas:

Insomnio, agitación, palpitaciones, cefaleas, vértigos, acúfens, neurastenia, síndrome de Menière, falta
memoria

Health Capital
Página 32
23573 --- AN SHEN BU XIN PIAN (F33)
"Píldoras para calmar el espíritu y tonificar el Corazón"
Prescripciones que calman el espíritu en caso de disfunción entre Corazón y Riñón

Composición:

 Tribulus terrestris Fructus Tribuli BAI JI LI


 Lugustrum lucidum Fructus Ligustri Lucidi NU ZHEN ZHI
 Salvia miltiorrhiza Radix Salviae Miltiorrhizae DAN SHEN
 Cuscuta chinensis Semen Cuscutae Chinensis TU SI ZI
 Acorus gramineus Rhizoma Acori Graminei SHI CHANG PU
 Polygonum multiflorum Radix Polygoni Multiflori HE SHOU WU
 Eclipta prostrata Herba Ecliptae Prostratae HAN LIAN CAO
 Albizzia julibrissim Cortex Albizziae Julibrissin HE HUAN PI
 Schisandra chilensis Fructus Schisandrae Chinensis WU WEI ZI
 Uncaria rincofila Ramulus Uncariae Cum Uncis GOU TENG

Acciones:

 Nutre y moviliza la sangre


 Calma el espíritu
 Restaura y armoniza la comunicación entre Corazón y Riñón

Indicaciones:

Síndrome de insuficiencia de Yin y de sangre de Corazón y síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón

Síntomas:

Insomnio, agitación, palpitaciones, ateroscleroris, estasis de sangre en los vasos, sueños perturbados y
abundantes, pesadillas,

Health Capital
Página 33
23545 --- BA ZHEN PIAN (F31)
"Píldoras de los ocho tesoros"
Prescripciones tonificantes de amplio espectro.
Tonificantes de Qi y Xue

Composición:

 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI


 Rehmannia glutinosa Radix Rhemannie Praeparata SHU DI HUANG
 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae Lactiflorae BAI SHAO YAO
 Ligusticum chuanxiong Radix Ligustici Wallichii CHUAN XIONG
 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN
 Atractylodes macrocephala Rhizoma Atractylodis BAI ZHU
 Poria cocos Macrocephalae FU LING
 Glycycrrhiza uralensis Sclerotium Poriae GAN CAO
Radix Glycyrrhizae

Acciones:
 Tónico reconstituyente del estado general del individuo
 Tonificante del Qi
 Nutriente de la sangre
 Produce un calentamiento generalizado con la regulación de las funciones y aumento de energía.

Indicaciones:
En casos de síndromes de insuficiencia simultánea de Qi y Xue. En casos de enfermedades crónicas,
pérdidas sanguíneas crónicas,
Anemia, metrorragias, abscesos crónicos, astenia, fatiga generalizada

Síntomas:
Vértigo, debilidad de los cuatro miembros, respiración corta y rápida y en ocasiones sincopal,
Anemia, metrorragias, abscesos crónicos, astenia, fatiga generalizada, debilidad de los cuatro miembros,
palpitaciones, anorexia, pérdida del apetito, menstruaciones irregulares, cara pálida o cetrina (amarillo-
paja),

Lengua: pálida con capa fina y blanca

Pulso: Xi y Wei, Da, Xu, grande, insuficiente y sin fuerza, débil y filiforme, de cuerda y filiforme,
filiforme y rugoso,

Health Capital
Página 34
23579 --- BA ZHENG PIAN (F49)
"Píldoras de ocho ingredientes"
Prescripción para corregir trastornos menstruales

Composición:

 Dianthus superbus Herba Dianthii QU MAI


 Polygonum aviculare Herba Polygoni BIAN XU
 Talcum Kaolin HUA SHI
 Plantago asiatica Semen Plantaginis CHE QIAN ZI
 Gardenia jasminoides Fructus Gardeniae ZHI ZI
 Rheum palmatum Rhizoma Rhei DA HUANG
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Juncus effusus Herba Juncae DENG XIN CAO

Acciones:
 Elimina calor y humedad por Vejiga urinaria
 Elimina humedad de la base del cuerpo
 Diurética, Promueve la diuresis y reduce la estranguria
 Dispersa el calor y purga el fuego

Indicaciones:
En casos de infecciones urinarias con cistitis y uretritis. Nefritis aguda, litiasis urinaria, prostatitis aguda
Síndromes de Calor y Humedad en las vías urinarias
Síndromes de Humedad-Calor en Jiao Inferior que se manifiesta con estranguria causada por Calor

Síntomas:
Micción de escasa cantidad y muy dolorosa, micción frecuente, retención de orina, orina roja y amarilla,
fluidez obstruida, distensión abdominal, boca y garganta seca
Lengua: roja con capa amarilla
Pulso: rápido y enérgico fuerte

Health Capital
Página 35
23711 --- BAI TOU WENG PIAN (F24 o F30)
"Píldoras de pulsatilla"
Prescripciones que clarifica el calor toxico

Composición:

 Schisandra chinensis Fructus Schisandrae WU WEI ZI


 Coptis chinensis Rhizoma Coptidis HUANG LIAN
 Phellodendron amurense Cortex Phellodendri HUANG BAI
 Lonicera japonica Flos Lonicerae JIN YIN HUA

Acciones:
 Elimina Calor y toxinas de Estómago e Intestinos
 Febrífugo
 Refresca la Sangre
 Drena la Humedad Calor
 Trata la disentería

Indicaciones:
Personas afectadas de disentería (por Calor). Síndrome de Calor tóxico, en ocasiones acompañado de
Humedad Calor en el Estómago y los Intestinos y habiendo penetrado a la Sangre.
Disentería amebiana, disentería infecciosa, enteritis aguda, colitis aguda.

Síntomas:
Dolor abdominal con tenesmo, diarrea con sangre y pus, leucorrea con descargas muy rojizas, sed con
ganas de beber, sensación de quemazón alrededor del ano.
Diarrea debida al calor, disentería infecciosa, enteritis aguda, colitis aguda, dolor abdominal, presencia
de sangre y pus en las heces, leucorrea, infección urinaria, conjuntivitis, sed.
Lengua: roja con capa amarilla
Pulso: rápido y de cuerda.

Contraindicaciones: Síndrome de insuficiencia de Yang de Bazo.


Diarreas de tipo insuficiencia o por Frío por insuficiencia.

Health Capital
Página 36
23587 --- BAI ZI REN PIAN
"Píldoras de biota"

Composición:

 Biota orientales Semen Biotae Orientalis BAI ZI REN


 Pinellia ternata Rhizoma Pinelliae BAN XIA
 Triticum aestivum Fructus Tritici Levis FU XIAO MAI
 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN
 Atractylodes marcocephala Rhizoma Atractylodis Macrocephalae BAI ZHU
 Ostrea gigas Concha Ostreae MU LI
 Schisandra chinensis Fructus Schisandrae WU WEI ZI
 Ziziphus jujuba Fructus Ziziphi Jujubae DA ZAO

Acciones:
 Elimina el calor por insuficiencia
 Armoniza, regula las menstruaciones

Indicaciones:
Trastornos del ciclo menstrual
Amenorrea debido a calor por insuficiencia de Yin y de sangre
Menstruaciones iirregulares debido a insuficiencia de Yin y de sangre

Síntomas:
Anemia, ansiedad, fatiga y nerviosismo, irregularidad en la duración del ciclo menstrual, retraso del
ciclo menstrual
Lengua: ligeramente roja
Pulso: rápido (Shu) y fino (Xu)

Health Capital
Página 37
23740 --- BAN XIA XIE XIN PIAN
"Píldoras de Pinellia para drenar el corazón"

Composición:

 Pinelia ternata Rhizoma Pinelliae BAN XIA


 Zingiber officinale Rhizoma Zingiberis Officinalis GAN JIANG
 Scutellaria baicalensis Radix Scutellariae baicalensis HUANG QIN
 Panax ginseng Radix Ginseng REN SHEN
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Coptis chinensis Rhizoma Coptidis HUANG LIAN
 Ziziphus jujaba frutos Fructus Ziziphi Jujubae DA ZAO

Acciones:
 Armoniza el Estómago y los intestinos
 Hace descender el ascenso de Qi patológico a contracorriente
 Dispersa las acumulaciones
 Elimina la plenitud epigástrica y abdominal

Indicaciones:
Sindromes donde se cmbina la presencia de calor y frío, la insuficiencia y plenitud a nivel de Jiao Medio,
frecuentemente a continuación de una purgación
Gastroenteritis aguda, gastritis crónica

Síntomas:
Indigestión, presión torácica sin dolor y seguida a continuación de uan purgación, plenitud epigástrica
sin dolor, regurgitaciones, náuseas, vómitos, borborigmos, diarreas, disminución de apetito
Lengua: con capa amarilla y algo viscosa
Pulso: rápido (Shu) y tirante (Xian).

Health Capital
Página 38
23582 --- BAO HE PIAN (F9)
"Píldoras para conservar la armonía"
Prescripción que regula la digestión

Composición:

 Crataegus cuneata Fructus Crataegui SHAN ZHA


 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Pinellia ternata Rhizoma Pinelliae Ternatae BAN XIA (FA)
 Poria cocos Sclerotium Poriae FU LING
 Citrus reticulata Pericarpium Citri Reticulatae CHEN PI
 Forsythia suspensa Fructus Forsythiae Suspensae LIAN QIAO
 Raphanus sativus Semen Raphani Sativi LAI FU ZI
 Hordeum vulgare Fructus Hordei Vulgari Germinatus MAI YA

Acciones:
 Activa el vaciamiento gástrico, hace circular los alimentos retenidos y promueve la digestión
 Regula la función de Estómago, función digestiva y estomacal
 Regula el Qi digestivo
 Produce una tonificación del Bazo dando lugar a una acción antiemética y eupéptica

Indicaciones:
Trastornos digestivos debidos a excesos alimentarios, abuso de alcohol, así como en caso de
determinadas intoxicaciones alimentarias
Estasis alimentaria y de Qi, acumulación de alimentos estancados sin digerir, con distensión abdominal
y epigástrica
Pancreatitis aguda, hepatitis aguda, colecistitis aguda y crónica,

Síntomas:
Indigestión gripe, dispepsias agudas causadas por una excesiva ingestión de alimentos, con flatulencia y
dolores abdominales
Plenitud y distensión en la zona gástrica, eructos, vómitos, regurgitación ácida, pirosis, pérdida de
apetito, estreñimiento o diarrea, abdominalgia, hinchazón y congestión abdominal, fiebre intermitente,

Lengua: con capa amarilla, gruesa y viscosa

Pulso: resbaladizo

Health Capital
Página 39
23567 --- BI YAN PIAN
"Píldoras para la inflamación nasal"

Composición:

 Xanthium sibiricum Fructus Xanthii Sibirici CANG ER ZI


 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Magnolia liliflora Flos Magnoliae XIN YI HUA
 Angelica dahurica Radix Angelicaa Dahuricae BAI ZHI
 Forsythia suspensa Fructus Forsythiae Suspensae LIAN QIAO
 Platycodon grandiflorum Radix Platycodi Grandiflori JIE GENG
 Anemarrhena Rhizoma Anemarrhenae ZHI MU
asphodeloides Cortex Pellodendri HUANG BAI
 Phellodendron amurense Radix Ledebouriellae FANG FENG
 Saposhnikovia divaricata Herba Schizonepetae tenuifoliae JING JIE
 Schizonepeta tenuifolia Fructus Schisandrae WU WEI ZI
 Schisandra chinensis Flos Crysanthemi Indici JU HUA
 Chrysanthemum morifolium

Acciones:
 Libera el exterior, libera el Biao
 Descongestiona la nariz, abre los orificios nasales
 Acción antiinflamatoria sobre la mucosa nasal y ojos

Indicaciones:
Agresión de factores patógenos externos detipo viento frío o viento calor con infección e inflamación
nasal

Síntomas:
Rinorrea, conjuntivitis, cefaleas, sinusitis

Health Capital
Página 40
23549 --- BU YANG HUAN WU PIAN (F1)
"Píldoras para reforzar el Qi y restaurar el normal funcionamiento de las 5 vísceras"
Prescripciones que tratan la estasis sanguínea con deficiencia de Qi y de Yang

Composición:

 Astragalus membranaceus Radix Astragali Membranacei HUANG QI


 Paeonia veitchii Radix Paeoniae Rubrae CHI SHAO
 Angelica sinensis Radix Angelicae DANG GUI
 Ligusticum chuanxiong Radix Ligustici Wallichii CHUAN XIONG
 Prunus persica Semen Pruni Persicae TAO REN
 Carthamus tinctorius Flos Carthami Tinctorii HONG HUA
 Spatholobus suberectus Caulis Spatholobi JI XUE TENG

Acciones:
 Nutre el Qi
 Estimula la circulación sanguínea, elimina la estasis sanguínea
 Activa la circulación en meridianos principales y secundarios, desbloqueo de los meridianos
 Recupera el Yang Qi

Indicaciones:
Síndromes con apoplejía post-cerebral y con síntomas de hemiplejía. ACV.
Parálisis causada por insuficiencia de Qi y estasis sanguínea
Secuelas de accidentes vasculares cerebrales, hemiplejías, secuelas de poliomielitis, parálisis de
miembros inferiores, desviación facial,

Síntomas:
Hemiplejía, apoplejía, desviación de la boca y ojos, micción frecuente, incontinencia urinaria, salivación
continua, parálisis fláccidas, parálisis infantil,
Lengua: con capa blanca
Pulso: moderado, pausado, frenado,

Health Capital
Página 41
23574 --- BU ZHONG YI QI PIAN (F12)
"Píldoras tonificar el Qi y reforzar el Jiao Medio"
Prescripciones tonificantes
Tonifican el Qi de centro
Composición:

 Astragalus membranaceus Radix Astragali Membranacei HUANG QI


 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae Uralensis GAN CAO
 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis pilosulae DANG SHEN
 Atractylodes macrocephala Radix Atractylodis Macrocephalae BAI ZHU
 Ziziphus jujuba Fructus Ziziphi Jujubae DA ZAO
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Cimicifuga heracleifolia Rizoma Cimicifugae SHENG MA
 Bupleurum chinense Radix Bupleuri CHAI HU
 Citrus reticulata Pericarpium Citri Reticulatae CHEN PI
 Zingiber officinale Rizoma Zingiberi Recens SHENG JIANG

Acciones:
 Tonifica el Qi de Bazo y Estómago
 Recupera el Yang de Jiao Medio,
 Regula todo el sistema digestivo
 Fortalece los pulmones
 Sustenta el Yang, favoreciendo la eliminación del prolapso.

Indicaciones:
Síndromes de insuficiencia de Qi
Gastroptosis, prolapso de recto y de útero, hemorragias uterinas, diarrea crónica,

Síntomas:
Prolapso por insuficiencia de Qi de Jiao Medio, fiebre, dolor de cabeza, irritabilidad, fatiga generalizada,
debilidad general del organismo, sudoración espontánea, sudoración diurna que se aumenta con el
esfuerzo, aversión al frío, perdida de apetito, sed, astenia, anorexia, distensión abdominal, prolapso
rectal y/o uterino, respiración corta y superficial,
Lengua: pálida con capa blanca y fina
Pulso: débil, largo y ondulante

Health Capital
Página 42
23710 --- CANG ER ZI PIAN (F38)
"Píldoras de polvo de frutos de xanthium"
Prescripciones que dispersan el viento

Composición:

 Magnolia liliflora Flos Magnoliae XIN YI


 Angelica Dahurica Radix Angelicae Dahuricae BAI ZHI
 Mentha haplocalyx Herba Menthae BO HE

Acciones:
 Dispersa el viento externo
 Drena el sistema superficial por diaforesis
 Abre orificios
 Elimina la humedad patógena
 Calma los dolores
 Descongestiona la nariz

Indicaciones:
Ataque de factores patógenos externos Viento- Humedad con inflamación nasal.
Individuos con congestión nasal, sinusitis, con grandes descargas, rinitis crónica, rinitis alérgica.

Síntomas:
Grandes descargas nasales líquidas, dolor de cabeza frontal y temporal, fiebre ligera, descargas nasales
continuas, congestión nasal
Lengua: con capa blanca y fina
Pulso: flotante

Health Capital
Página 43
20713 --- CHAI HU SHU GAN PIAN (F14)
"Píldoras con polvo para dispersar el Qi de Hígado"
Prescripciones que armonizan Hígado y Bazo

Composición:

 Bupleurum chínense Radix Bupleuri CHAI HU


 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae BAI SHAO YAO
 Cyperus rotundus Albiflorae XIANG FU
 Citrus aurantium Rizoma Cyperi Rotundi ZHI QIAO
 Ligusticum chuanxiong Fructus Citri Aurantii CHUAN XIONG
 Citrus reticulata Radix Ligustici Wallichii CHEN PI
 Glycyrrhiza uralensis Peric citri Reticulatae GAN CAO
Radix Glycyrrhizae

Acciones:
 Regula la circulación de Qi y Xue
 Alivia los dolores producidos por el estasis de Qi y Xue
 Dispersa el estancamiento de Qi de Hígado

Indicaciones:
Estancamiento de Qi de Hígado, que en ocasiones se manifiesta en forma de depresión,
Estancamiento de Qi y Xue en Hígado
Síndrome premenstrual,

Síntomas:
Dolor del hipocondrio, indigestión, dolor abdominal, diarrea, menstruaciones irregulares, dismenorreas,
distensión en el pecho, depresión, hipertensión, estreñimiento,
Lengua: con capa fina y blanca
Pulso: delgado, tirante, tenso

Health Capital
Página 44
23718 --- CHUAN XIN LIAN PIAN
"Píldoras antiinflamatorias de Andrografis"

Composición:

 Andrographis paniculata Herba Andrographis Paniculatae CHUAN XIN LIAN

Acciones:
 Elimina calor tóxico
 Clarifica el calor y elimina toxicidad de las vías respiratorias e intestinales
 Acción antiinfecciosa y antiinflamatoria de las vías respiratorias

Indicaciones:
Calor tóxico en Jiao superior
Inflamación de las vías respirtatorias superiores

Síntomas:
Tos con expectoración y mucosidad amarillenta, inflamación de garganta, abscesos, forúnculos, asma
crónico, disentería, diarrea, infeccioens urinarias,..
Lengua: roja con capa fina blanca o anarillenta
Pulso: rápido (Shu), y a veces resbaladizo (Hua)

Health Capital
Página 45
23707 --- CHUAN XIONG CHA TIAO PIAN (F10)
"Píldoras de ligusticum con té verde"
Prescripciones que dispersan el viento-frío

Composición:

 Ligusticum chuanxiong Rhizoma Chuanxiong CHUAN XIONG


 Notopterygium incisum Rhizoma Notopterygii QIANG HUO
 Angelica dahurica Radix Angelicae Dahuricae BAI ZHI
 Angelica pubescens Radix Angelicae Pubescentis DU HUO
 Schinozepeta tenuifolia Herba Schizonepetae JING JIE
 Saposhnikovia divaricada Radix Saposhnikoviae FANG FENG
 Mentha haplocalyx Herba Menthae BO HE
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycirrhizae GAN CAO

Acciones:
 Analgésica, alivia dolores
 Dispersa el viento-frío patógeno, causante de los dolores
 Drena orificios
 Drena el sistema superficial, dispersa factores patógenos externos viento-frío por diaforesis

Indicaciones:
Ataque de factores patógenos externos viento-frío. Personas con dolor de cabeza causado por el viento-
frío externo. Esta prescripción se utiliza generalmente para tratar el resfriado, cefalea, migraña, rinitis
crónica, sinusitis, dolores de cabeza neurálgicos.

Síntomas:
Dolor de cabeza frontal, occipital, bilateral, vertical o migraña. Vértigo, fiebre, aversión al frío. Fiebre y
escalofríos, congestión nasal.
Lengua: rosa con capa blanca y fina, con poca capa
Pulso: flotante y tenso

Health Capital
Página 46
23725 --- DA CHAI HU TANG PIAN
"Píldoras de la gran prescripción de bupleurum"
Prescripciones que armonizan Shao Yang

Composición:

 Bupleurum chinense Radix Bupleuri CHAI HU


 Pinellia ternata Rhizoma Pinelliae BAN XIA
 Scutellaria baicalensis Radix Scutllariae baicalensis HUANG QIN
 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae Albae BAI SHAO YAO
 Citrus aurantium Fructus Citri Aurantii Inmaturi ZHI SHI
 Rheum palmatum Rhizoma Rhei DA HUANG
 Zingiber officinale Rhizoma Zingiberis Recens SHENG JIANG
 Ziziphus jujuba Fructus Ziziphi Jujubae DA ZAO

Acciones:
 Regula el meridiano de Shao Yang
 Purga el calor del interior
 Dispersa la plenitud de Yang Ming
 Drena las acumulaciones internas debidas a calor
 Elimina factores patógenos externos calor
 Evita la penetración de estos factores patógenos externos

Indicaciones:
Síndromes del meridiano de Shao Yang y del Yang Ming. Calor plenitud en Estómago y Vesícula Biliar.
Obstrucción intestinal, pancreatitis aguda, colecistitis aguda, cálculos biliares, gastroenteritis aguda,
hepatitis, neuralgia del trigémino,

Síntomas:
Alternancia entre fiebre y escalofríos, boca amarga, vómitos, dolor espasmódico y opresión en la región
epigástrica, estreñimiento o diarrea, náuseas, vómitos, irritabilidad, abatimiento,
Lengua: roja con capa amarilla
Pulso: delgado, tirante, tenso, enérgico

Health Capital
Página 47
DAN ZHI XIAO YAO SAN
23547 --- JIA WEI XIAO YAO PIAN (F128)
"Píldoras de la gran tranquilidad"
Prescripciones que armonizan el Hígado y Bazo o Estómago

Composición:

 Bupleurum chinense Radix Bupleuri CHAI HU


 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Atractylodes macrocephala Rhizoma Atractylodis Macrocephalae BAI ZHU
 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae Albae BAI SHAO YAO
 Poria cocos Sclerotium Poriae FU LING
 Mentha haplocalyx Herba Menthae BO HE
 Gardenia jasminoides Fructus Gardeniae ZHI ZI
 Paeonia suffruticosa Cortex Radicis Paeonia Moutan MU DAN PI

Acciones:
 Desbloquea el Qi de Hígado
 Tonifica el Bazo
 Nutre la sangre
 Clarifica el calor
 Armoniza las disfunciones entre Hígado y Bazo

Indicaciones:
Síndrome de estancamiento de Qi de Hígado que se transforma en calor con insuficiencia de Bazo
Indicaciones análogas que Xiao Yao Pian, con la particularidad que también elimina el calor que se
produce en Hígado.

Síntomas:
Irritabilidad, mal humor, conjuntivitis crónica, disuria (micción dolorosa y difícil al mismo tiempo),
menorragia o metrorragia, palpitaciones, boca seca,
Lengua: rojiza
Pulso: Xu, Xian, Shu, hundido, tenso y rápido

Health Capital
Página 48
23709 --- DANG GUI PIAN (F40)
"Píldoras de angelica"
Prescripciones que paran hemorragias

Composición:

 Angelica sinensis Angelica sinensis root DANG GUI

Acciones:
 Nutre la sangre
 Tonifica el Bazo
 Clarifica el calor y refresca la sangre
 Tonifica el Yin y la Sangre
 Controlan Hemorragias

Indicaciones:
Síndromes de insuficiencia crónica de sangre y de Yin en caso de constitución débil.
Menstruaciones irregulares, dolores abdominales, anemia, metrorragias.

Síntomas:
Fiebre, irritabilidad, agitación, nerviosismo, alteraciones menstruales, metrorragias, epistaxis,
hemoptisis, hematemesis, palides de cara, tez cetrina, cansancio, fatiga, debilidad principalmente de los
miembros inferiores
Lengua: pálida con capa fina
Pulso: Xi o Rou, débil y filiforme

Health Capital
Página 49
23598 --- DU HUO JI SHENG PIAN (F22)
"Píldoras de angelica y de muérdago"
Prescripciones que dispersan el viento y la humedad,
acompañado de síndrome de insuficiencia.

Composición:

 Angelica pubescens Radix Angelicae Pubescentis DU HUO


 Gentiana macrophylla Radix Gentianae Macrophyllae QIN JIAO
 Silver divaricata Radix Ledebouriellae Divaricatae FANG FENG
 Spatholobus suberectus Caulis Spatholobi JI XUE TENG
 Eucommia ulmoides Cortes Eucommiae Ulmoidis DU ZHONG
 Cyathula officinalis Radix Cyathulae CHUAN NIU XI
 Cinnamomum cassia Cortex Cinnamomi Cassiae ROU GUI
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Ligusticum chuanxiong Radix Ligustici Wallichii CHUAN XIONG
 Rehmannia glutinosa Radix Rhemanniae Praeparata SHU DI HUANG
 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae Albae BAI SHAO YAO
 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN
 Poria cocos Sclerotium Poriae FU LING
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO

Acciones:
 Dispersa el viento, frío y humedad (antirreumática)
 Fortalece Hígado y Riñón
 Tonifica el Qi y la Sangre
 Elimina las obstrucciones dolorosas (antirreumática)

Indicaciones:
Personas con artralgias crónicas con inflamación y debilidad de Hígado y Riñón, deficiencia de Qi
Síndrome Bi doloroso debido a viento humedad y al frío, con insuficiencia de Hígado y Riñón
Artritis reumatoide crónica, ciática reumática, reumatismo, ciática, lumbalgia

Síntomas:
Dolor de la región lumbar y de las rodillas con sensación de frío y dificultad del movimiento articular,
parálisis, aversión al frío, mejora con el calentamiento, dolor localizado en la zona lumbar y los
miembros inferiores, dolor y debilidad de las rodillas, palpitaciones,
Lengua: pálida con capa blanca o transparente
Pulso: Chi, Ruo, débil y flojo, lento

Contraindicaciones:
Personas con artritis aguda, y con presencia de signos de calor

Health Capital
Página 50
23600 --- ER CHEN PIAN (F36)
"Píldoras de dos ingredientes conservados, viejos"
Prescripciones que secan la humedad, y transforman la mucosidad

Composición:

 Pinellia ternata Rhizoma Pinelliae Ternatae BAN XIA (FA)


 Citrus reticulata Pericarpium Citri Reticulatae CHEN PI
 Poria cocos Sclerotium Poriae FU LING
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Zingiber officinale Rhizoma Zingiberis Recens SHENG JIANG

Acciones:
 Disuelve y elimina flemas por sequedad de la humedad interna
 Regula la función de Bazo y Estómago para no generar más humedad y reabsorber la acumulada
 Regula la circulación de Qi
 Estimula la diuresis para eliminar la humedad y flema.
 Transforma y seca la humedad y mucosidad.

Indicaciones:
Flema y humedad interna con deficiencia de Qi
Síndromes de humedad - TAN, donde la mucosidad invade el Pulmón
Síndromes de mucosidad húmeda debido a insuficiencia de Qi de Bazo
Bronquitis crónica, efisema, gastritis, tos con fácil expectoración de mucosidad blanca y abundante,

Síntomas:
Esputos de color blanquecino, inflamación y dolor en la región epigástrica, náuseas, vómitos, acúfenos,
palpitaciones, vértigo, sensación de plenitud en la zona inferior del Corazón, abundante mucosidad y de
fácil expectoración, sensación de masa y opresión torácica y gástrica,
Lengua: hinchada con marcas dentarias, capa blanca y pegajosa
Pulso: resbaladizo, lento, profundo

Health Capital
Página 51
23737 --- ER MIAO PIAN
"Píldoras de dos ingredientes maravillosos"

Composición:

 Atractylodes lancea Rhizoma Atractylodis Lanceae CANG ZHU


 Phellondendron amurense Cortex Phellodendri HUANG BAI

Acciones:
 Clarifica el calor
 Seca la humedad

Indicaciones:
Humedad calor de Jiao Medio e Inferior, que agrede a los tendones y huesos y también a la esfera
genital
Leucorreas amarillas y de olor nauseabundo

Síntomas:
Lumbalgias, Poliartritis reumatoide, gota, dolor de extremidades, debidlidad y atrofia de los miembros
inferiores, pies y tobillos rojos, calientes e hinchados, vaginitis, infeccioens urinarias, orina poco
abundante
Lengua: con capa fina amarillenta y algo viscosa
Pulso: rápido (Shu) y blando (Ru) o resbaladizo (Hua)

Health Capital
Página 52
23672 --- ER XIAN PIAN
"Píldoras de dos inmortales"

Composición:

 Curculigo orchioides Rhizoma Curculiginis Orchioidis XIAN MAO


 Epimedium brevicorum Herba Epimedii YIN YANG HUO
 Morinda officinalis Radix Morindae Officinalis BA JI TIAN
 Angelica sinensis Radix Angelicae DANG GUI
 Phellodendron amurense Cortes Phellodendri HUANG BAI
 Anemarrehna Rhizoma Anemarrhenae ZHI MU
asphodeloides

Acciones:
 Tonifica Yin de Riñón
 Tonifica Yang y Jing de Riñón
 Regula el Chong Mai y Ren Mai

Indicaciones:
Insuficinecia de Yang de Riñón
Insuficiencia de Yin de Riñón con ascenso de Yang
Síndrome menopáusico

Síntomas:
Hipertensión, infecciones urinarias, trastornos menstruales, trastornos premenopáusicos, oleadas de
calor, sofocos, irritabilidad, nerviosismo, palpitacioens, fatiga, sudoración espontánea
Pulso: rápido (Shu), débil (Xu) y fino (Xi)

Health Capital
Página 53
23566 --- FU FANG DAN SHEN PIAN (F35)
"Píldoras a base de salvia"
Prescripciones que tratan los trastornos cardiacos,
movilizando la sangre y regularizando el Corazón

Composición:

 Salvia miltiorrhiza Radix Salviae Miltiorrhizae DAN SHEN


 Acorus graminea Rhizoma Acori Tatarinowii SHI CHANG PU
 Panax notoginseng Radix Panacis Notoginseng SAN QI

Acciones:
 Moviliza la sangre
 Dispersa el estasis sanguínea
 Regula desarreglos cardiacos
 Favorece las contracciones cardiacas y disminuye el ritmo

Indicaciones:
Trastornos cardiacos debidos a estasis sanguínea, endocarditis, miocarditis, angina de pecho

Síntomas:
Hematoma y dolor de origen traumático, dolor fijo, persistente, severo, agudo, a veces agravado por la
noche, y que se irradia al brazo izquierdo (infarto de miocardio)
Hipertensión, palpitaciones,
Lengua: violácea
Pulso: Chen, Se, profundo y rugoso

Health Capital
Página 54
23605 --- GAN MAI DA ZAO PIAN
"Píldoras reguladoras de licorice, semillas de trigo y frutos de jujuba"
Prescripciones que calman el espíritu

Composición:

 Triticum aestivum Fructus Tritici Levis FU XIAO MAI


 Polygonum multiflorum Radix Polygoni Multiflori HE SHOU WU
 Albizia julibrissin Cortex Albiziae Julibrissin HE HUAN PI
 Lilium brownii Bulbus Lilii BAI HE
 Poria cocos Sclertiu Poriae FU LING
 Ziziphus jujuba Fructus Ziziphi Jujubae DA ZAO
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO

Acciones:
 Nutre el Corazón
 Calma el espíritu, sedante y antiespasmódico
 Armoniza el Jiao Medio

Indicaciones:
Desórdenes orgánicos con afectación de Yin de Corazón y desarreglos entre el Qi de Bazo y la fluidez
del Qi de Hígado.
Síndrome menopáusico, histeria, manía, convulsiones, enuresis, neurastenia con melancolía,

Síntomas:
Excesivas emociones con pérdida del control, histeria, ansiedad, desorientación, melancolía,
hiperactividad mental que afectan a Yin de Corazón
Síndrome menopáusico, sudoración nocturna y depresión postparto,
Lengua: roja con capa fina y blanca
Pulso: fino (Xi), rápido (Shu)

Health Capital
Página 55
23572 --- GUI PI PIAN (F6)
"Píldoras para restaurar el Bazo"
Prescripción tonificante de amplio espectro

Composición:

 Codonoposis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN


 Atractylodes macrocephala Radix Atractylodis Macrocephalae BAI ZHU
 Astragalus membranaceus Radix Astragali Membranacei HUANG QI
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Poria cocos Sclerotium Poriae FU LING
 Polygala tenuifolia Radix Polygalae Tenuifoliae YUAN ZHI
 Ziziphus jujuba (semen) Semen Zizyphi Spinosae SUAN ZAO REN
 Euphoria longan Arillus Longanae LONG YAN ROU
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Citrus reticulata Pericarpium Citri Reticulatae CHEN PI
 Ziziphus jujuba (frutos) Fructus Zizyphi Jujubae DA ZAO

Acciones:
 Tonifica la energía de Bazo y sus funciones
 Nutre la sangre y tonifica el Corazón
 Tonifica el Qi y la sangre de Bazo y Corazón
 Calma el espíritu, sedante, cardiotónico

Indicaciones:
Cuando la deficiencia de Qi no es capaz de retener la sangre
Trastornos psíquicos debidos a deficiencia de Qi y sangre de Bazo y Corazón. Comportamiento s
obsesivos.
Gastritis, úlcera duodenal, gastroenteritis aguda, diarrea por indigestión, colon irritable, colitis alérgica,
trastornos del ciclo menstrual, amenorrea, metrorragia, anemia, astenia, debilitamiento generalizado

Síntomas:
Neurastenia, trastornos de la personalidad, taquicardia paroxística, palpitaciones, ansiedad, fobias, fatiga
generalizada, anemia, tez pálida, cetrina, sobre todo durante la menstruación, cansancio, pérdida de
apetito, distensión abdominal,
Lengua: pálida con capa blanquecina
Pulso: débil y corto, filiforme, imperceptible o frágil

Health Capital
Página 56
23723 --- GUI ZHI TANG PIAN
"Píldoras de ramas de canela"

Composición:

 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae Albae BAI SHAO YAO


 Zingiber officinale Rhizoma Zingiberis Recens SHENG JIANG
 Cinnamomum cassia Ramulus Cinnamomi GUI ZHI
 Ziziphus Jujuba Fructus Ziziphi Jujubae DA ZAO
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO

Acciones:
1. Elimina factores patógenos externos de origen externo Viento-frío.
2. Diaforético (estimula la sudoración) por el método terapéutico Jie-Ji, indicando que se trata de una
dispersión media de los factores perversos viento-frío a nivel de músculos y de la piel, o sea,
superficial
3. Desobstruye los meridianos Tai-Yang (Intestino Grueso / Vejiga) bloqueados por Frío perverso.
Restablece la energía defensiva.

Indicaciones:
Síntomas muy precoces y en consecuencia moderados de tipo Viento-Frío superficial. El individuo
presenta una ligera sudoración espontánea, señal de que ya fue invadido por la energía patogénica. Se
presenta: fiebre ligera acompañada de escalofríos (sensación de calor y frío), aversión al viento, ligera
sudoración, dolores de cabeza, estados iniciales de resfriados o gripe, eventualmente náuseas y vómitos.
Lengua con capa fina y blanquecina. Pulso flotante (Fu), puede también ser lento o frenado (Huan),
pero no apretado (Jin) como sería el caso de un ataque violento de viento frío
Pulso: flotente y lento,

Health Capital
Página 57
23738 --- HUANG LIAN JIE DU PIAN
"Píldoras antiflogísticas de coptis"
"Píldoras de coptis para eliminar toxicidad"
Prescripciones que eliminan calor tóxico

Composición:

 Coptis chinensis Rhizoma Coptidis HUAN LIAN


 Gardenia jasminoides Fructus Gardeniae ZHI ZI
 Phellodendron amurense Cortes Phellodendri HUANG BAI
 Scutellaria baicalensis Radix Scutellariae HUANG QIN

Acciones:
 Dispersa calor y toxinas de los tres Jiaos (San Jiao)
 Dispersa calor y humedad de San Jiao

Indicaciones:
Calor tóxico que obstruye San Jiao,
Disentería, pneumonía, infecciones agudas del tracto urinario, carbunco o forúnculos, encefalitis,
infecciones cutáneas, ictericia,

Síntomas:
Fiebre elevada, irritabilidad, boca y garganta seca, insomnio, esputos con sangre, epistaxis, máculas,
infecciones supurativas, irritabilidad, hematemesis, delirios, disuria (micción en ocasiones dolorosa)
Lengua: roja con capa amarilla
Pulso: rápido y enérgico

Health Capital
Página 58
23557 --- HUANG LIAN SHANG QING PIAN (F47)
"Píldoras de Coptis para clarificar la altura"
Prescripciones que clarifican el calor de las vísceras. Clarifica el fuego de Hígado, en
trastornos oculares

Composición:

 Coptis chilensis Rhizoma Coptidis HUANG LIAN


 Schizonepeta tenuiflora Herba Szhixonepetae JING JIE
 Scutellaria baicalensis Radix Scutellariae HUANG QIN
 Gypsum fibrosum Gypsum SHI GAO
 Angelica dahurica Radix angelicae dahuricae BAI ZHI
 Rheum palmatum Rhizoma Rhei DA HUANG
 Forsythia suspensa Fructus forsythia LIAN QIAO
 Phellodendrom amurense Cortex Phellodendri HUANG BAI
 Gardenia jasminoides Fructus Gardeniae ZHI ZI
 Ligusticum chuanxiong Rhizoma Chuanxiong CHUAN XIONG
 Saposhnikovia divaricada Radix Ledebouriellae FANG FENG
 Platydocon grandiflorum Radix Platycodi JIE GENG
 Crhysanthemum morifolium Flos Crhrysanthemi JU HUA
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Vitex rotundifolia Semen Viticis MAN JING ZI
 Mentha haplocalyx Herba Menthae BO HE

Acciones:
 Clarifica el fuego
 Dispersa el viento calor
 Purga el calor de los intestinos

Indicaciones: Síndrome de viento calor y fuego en Jiao Superior y Jiao Medio. Bronquitis aguda,
pneumonía, absceso pulmonar,

Síntomas:
Gingivitis, anginas, faringitis, conjuntivitis, otitis, parotiditis, forúnculos, odontalgias, fiebres, cefaleas,
vértigo, ulceraciones en la boca y orejas, acúfenos durante el síndrome febril, estreñimiento,
Lengua: lengua roja con capa amarilla
Pulso: Fu, Shu, Hong, flotante, rápido, ondulante

Contraindicaciones: Síndrome de calor por insuficiencia

Health Capital
Página 59
23616 --- HUANG LIAN SU PIAN (F43)
"Pildoras de coptis”

Composición:

 Coptis chinensis Coptis chinensis rhizome HUANG LIAN

Acciones:
 Elimina la humedad
 Elimina el calor tóxico

Indicaciones:
Remedio eficaz en patologías infecciosas debidas a calor-humedad, o a calor tóxico.
Trastornos diversos, debidos a calor tóxico o bien a humedad –calor.
Enteritis, disentería, colitis, diarrea acuosa y en ocasiones sangre.

Síntomas:
Enteritis, colitis, disentería, diarrea acuosa que en ocasiones pueden presentar sangre, fiebre,
forúnculos, erupción cutánea purulenta, conjuntivitis, dolor abdominal, vómitos
Lengua: lengua roja con capa amarilla y a veces viscosa.
Pulso: rápido, resbaladizo

Health Capital
Página 60
23550 --- HUO XIANG ZHENG QI PIAN (F11)
"Píldoras de pogostemon para regular el Qi"
Prescripciones que transforman la humedad perversa

Composición:

 Atractylodes macrocephala Rhizoma Atractylodis M. BAI ZHU


 Citrus reticulata Citri Reticulatae CHEN PI
 Pinella ternata Rhizoma Pinelliae Ternatae BAN XIA JIANG
 Glycyrrhiza uralensis Radiz Glycyrrhizae GAN CAO
 Platycodon grandiflorum Radix Platycodi JIE GENG
 Ziziphus jujuba Fructus Jujubae HONG ZAO
 Zingiber oficinales Cortex Zingiberis Recens SHENG JIANG PI
 Poria cocos Sclerotium Poriae FU LING
 Angelica dahurica Radix Angelicae Dahuricae BAI ZHI
 Perilla frutescens Folium Perillae ZI SU YE
 Plantago asiatica Herba Plantaginis CHE QIAN CAO
 Atractylodes lancea Rhizoma Atractylodis CANG ZHU
 Pogostemon cablin Herba Pogostemonis HUO XIANG

Acciones:
 Resuelve la humedad y Tan de Bazo y Estómago, de Jia Medio
 Dispersa los factores patógenos externos de tipo viento frío que intentan agredir al organismo

Indicaciones:
Persona con acumulación de humedad en el interior y con afección de viento frío.
Casos de humedad y Tan interno, en Jiao Medio.
Gastritis agudas, diarreas agudas (especialmente en la estación estival)

Síntomas:
Fiebre con dolor de cabeza, cefalea, aversión al frío, distensión del pecho, dolor abdominal, náuseas y
vómitos, borborigmos y diarreas.
Lengua: con capa blanca y gruesa
Pulso: moderado o flotante y tirante, apretado

No usar en síndromes de humedad y calor, con sed, sequedad de garganta, fiebre sin aversión al frío,
lengua con capa amarillenta y viscosa

Health Capital
Página 61
DAN ZHI XIAO YAO PIAN (F128)
23547 --- JIA WEI XIAO YAO PIAN (F128)
"Píldoras de la gran tranquilidad"
Prescripciones que armonizan el Hígado y Bazo o Estómago

Composición:

 Bupleurum chinense Radix Bupleuri CHAI HU


 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae Albiflorae BAI SHAO YAO
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Atractylodes Radix Atractylodis Macrocephalae BAI ZHU
macrocephala Sclerotium Poriae FU LING
 Poria cocos Herba Menthae BO HE
 Mentha haplocalyx Cortes Moutan Radicis MU DAN PI
 Paeonia suffruticosa Fructus Gardeniae Jasminoidis ZHI ZI
 Gardenia jasminoides Radix Glycyrrhizae Praeparata GAN CAO (ZHI)
 Glycyrrhiza uralensis

Acciones:
 Desbloquea el Qi de Hígado
 Tonifica el Bazo
 Nutre la sangre
 Clarifica el calor
 Armoniza las disfunciones entre Hígado y Bazo

Indicaciones:
Síndrome de estancamiento de Qi de Hígado que se transforma en calor con insuficiencia de Bazo
Indicaciones análogas que Xiao Yao Pian, con la particularidad que también elimina el calor que se
produce en Hígado.

Síntomas:
Irritabilidad, mal humor, conjuntivitis crónica, disuria (micción dolorosa y difícil al mismo tiempo),
menorragia o metrorragia, palpitaciones, boca seca,
Lengua: rojiza
Pulso: Xu, Xian, Shu, hundido, tenso y rápido

Health Capital
Página 62
23561 --- JIN KUI SHEN QI PIAN (F2)
SHEN QI PIAN (F2)
"Píldoras para el Qi de los riñones"
Prescripción tonificante del Yang

Composición:

 Rehmannia gultinosa Radix Rhemanniae SHU DI HUANG


 Dioscorea opposita Praeparata SHAN YAO
 Cornus officinalis Radix Dioscoreae Oppositae SHAN ZHU YU
 Poria cocos Fructus Corni Officinalis FU LING
 Alisma orientale Sclerotium Poriae ZE XIE
 Paeonia suffruticosa Rhizoma Alismatis Orientalis MU DAN PI
 Cinnamomum cassia Cortex Moutan Radicis ROU GUI
 Zingiber officinale Cortex Cinnamomi GAN JIANG
Rhizoma Zingiberis Officinalis

Acciones:
 Tonifica el Yang de Riñón
 Tonifican y calientan el Yang de Riñones
 Dispersa el frío y restaura el Yang
 Calma los dolores por calentamiento y dispersión del frío

Indicaciones:
Insuficiencia de Yang de Riñón
Impotencia, debida a un síndrome de insuficiencia de Yang de Riñón
Nefritis crónica, diabetes, lumbalgias,

Síntomas:
Dolor lumbar, falta de fuerza en los miembros inferiores, lumbalgias acompañadas de fatigas en los
miembros inferiores, sensación de frío en la parte inferior del cuerpo, disuria o aumento del volumen de
orina, dolores en forma de cólico en la zona inguinal, disuria, sed, tos,

Lengua: pálida, hipertrófica, con capa fina y blanca

Pulso: sumergido y filiforme, vacío, imperceptible, sumergido y frenado o lento

Health Capital
Página 63
23713 --- JIAN PI PIAN (F44)
REN SHEN JIAN PI PIAN
"Píldoras para reforzar el Bazo"
Prescripciones que armonizan la digestión

Composición:

 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN


 Atractylodes macrocephalae Rhizoma Atractylodis Macrocephalae BAI ZHU
 Citrus reticulata Pericarpium Citri Reticulatae CHEN PI
 Citrus aurantium Fructus Maturus Citri Aurantii ZHI KE
 Hordeum vulgare Semen Hordei Germinatus MAI YA
 Crataegus cuenata Fructus Crataegi SHAN ZA

Acciones:
 Tonifica el Qi de Bazo
 Elimina acumulación de nutrientes, acúmulos alimentarios
 Dispersa la humedad

Indicaciones:
Trastornos digestivos debidos a una insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago que acumulan los nutrientes
y empieza a transformarse en calor
Gastritis crónica, úlcera péptica, prolapsos gástricos, disentería crónica, enfermedad de Crohn

Síntomas:
Fragilidad gastro-intestinal, pérdida de apetito, distensión del epigastrio y del abdomen, diarrea acuosa,
Digestiones lentas, distensión y dolor abdominal, adelgazamiento, incapacidad en aumentar peso o a
conservarlo.
Lengua: pálida, con capa amarilla y viscosa
Pulso: Xu, Wei, hundido y tenso

Health Capital
Página 64
23722 --- JIN LING ZI PIAN (F14)
"Píldoras de polvo de melia"

Composición:

 Melia toosendam Fructus Meliae Toosendam CHUAN LIAN ZI


 Corydalis yanhusuo Rhizoma Corydalis Yanhusuo YAN HU SUO

Acciones:
 Desbloquea el Qi de Hígado, libera las vías de paso
 Estimula y regula la circulación de Qi. Moviliza y regulariza el Qi
 Moviliza y regulariza la sangre
 Dispersa el calor
 Acción analgésica, calma los dolores

Indicaciones:
Estancamiento de Qi y de sangre de Hígado con producción de calor.
Dolor agudo en caso de síndrome de obstrucción de Qi hepático
Explotación de la madera a la tierra

Síntomas:
Algias torácicas y abdominales que aumentan con la ingestión de alimentos calientes. Dolor en
hipocondrio, algia inguinal
Úlceras gástricas y duodenales, gastritis crónicas, hepatitis, colecistitis, dismenorrea agravada por la
ingestión, hernia inguinal, irritabilidad
Lengua: roja, capa amarilla
Pulso: rápido (Shu) y de cuerda (Xian)

Health Capital
Página 65
23611 --- KANG GU ZENG SHENG PIAN (F16)
"Píldoras para fortalecer el sistema óseo”

Composición:

 Rehmannia glutinosa Radix Rhemanniae SHU DI HUANG


 Spatholobus suberectus Praeparata JI XUE TENG
 Raphanus sativus Caulis Sapatholobi LAI FU ZI
 Drynaria fortuney Semen Raphani GU SUI BU
 Epimedium grandiflorum Rhizoma Drynariae YIN YANG HUO
 Psoralea corylifolia Herba Epimedii grandiflori BU GU ZHI
 Cyathula officinalis Fructus Psoraleae CHUAN NIU XI
 Ligustrum lucidum Radix Cyathulae NU ZHEN ZI
 Eucommia ulmoides Fructus Ligustri lucidi DU ZHONG
Cortex Eucommiae

Acciones:
 Tonifica el Yin y Yang de Riñón y de Hígado
 Estimula la circulación sanguínea eliminando la estasis, tonificación de la sangre
 Fortalece el aparato locomotor, el sistema óseo y tendinomuscular
 Nutre la sangre

Indicaciones:
Indicado en pacientes afectados de un síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón y de Hígado, que
causen procesos osteofíticos, también con insuficiencia de Yang. Procesos artríticos vertebrales con
osteofitosis que provocan lumbociáticas, síndrome cervicobraquial, dolores intercostales, síndrome del
espolón calcáneo (osteofitosis en la cara plantar del calcanéo), espondilitis anquilopoyética, producido
como consecuencia de un síndrome de insuficiencia de Yin de Hígado y de Riñón.

Síntomas:
Artralgias difusas, debilidad de la zona lumbar y de las rodillas, limitación de los movimientos que se
acentúa con el cansancio, parestesias de los miembros, vértigos, acúfenos.

Lengua: roja
Pulso: sumergido
Contraindicaciones: durante el embarazo

Health Capital
Página 66
23729 --- LI ZHONG PIAN
"Píldora para regularizar el centro”

Composición:

 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN


 Zingiber officinale Rhizoma Zingiberris Officinalis GAN JIANG
 Atractylodes macrocephala Rhizoma Atractylodis Macrocephalae BAI ZHU
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO

Acciones:
 Calienta el Jiao Medio, el centro
 Tonifica el Bazo y Estómago
 Regulariza el centro

Indicaciones:
Síndromes de deficiencia de Jiao Medio, debilidad energética del centro

Síntomas:
Ptosis gástrica, gastritis aguda o crónica
Colitis crónica, diarrea acuosa, náuseas y vómitos, pérdida de apetito, ausencia de sed, plenitud
epigástrica o abdominal que se reduce con la presión, metrorragias

Lengua: pálida con capa blanca y húmeda


Pulso: profundo (Chen), lento (Chi), y débil (Ruo)

Contraindicaciones:
Durante el embarazo
Síndromes febriles externos
Insuficiencia de Yin
Trastornos digestivos debidos a calor

Health Capital
Página 67
23599 --- LIU WEI DI HUANG PIAN (F15)
"Píldoras de seis ingredientes con rehmannia"
Prescripciones que tonifican Yin

Composición:

 Rehmannia glutinosa Radix Rhemanniae SHU DI HUANG


 Cornus officinalis Praeparata SHAN ZHU YU
 Dioscorea opposita Fructus Corni Officinalis SHAN YAO
 Poria cocos Radix Dioscoreae Oppositae FU LING
 Alisma orientale Sclerotium Poriae ZE XIE
 Paeonia suffruticosa Rhizoma Alismatis Orientalis MU DAN PI
Cortex Moutan Radicis

Acciones:
 Refuerza, fortalece el Yin de Hígado y Riñón
 Tonifica el Yin de Riñón de forma generalizada. Tonifica el Qi y el Jing de Riñón
 Tonifica el Yin de Hígado como segunda actividad

Indicaciones:
Síndrome de insuficiencia de Yin, de Qi y de Jing de Riñón con debilitamiento generalizado y con
excesos sexuales.
Síndromes de insuficiencia de Yin de Hígado y Riñón
Retardo del crecimiento en niños, lumbago, retinitis central, tuberculosis pulmonar, diabetes,
hipertiroidismo, enfermedad de Addison's, hipertensión, neurastenia, infecciones crónicas del tracto
urinario,

Síntomas:
Acúfenos, tinitus, sequedad de garganta, fiebre, emisión nocturna, sudoración nocturna, sensación de
calor en los cinco corazones, dolor de muelas, boca seca, agujetas en la zona lumbar y de las rodillas,
vértigo, sordera o hipoacusia, pérdida de la memoria, fiebre intermitente, polidipsia, incontinencia
postmiccional, emisión seminal (espermatorrea), esterilidad, metrorragia,
Lengua: roja con capa fina y seca
Pulso: filiforme y rápido, sumergido
Contraindicaciones:
En casos de síndromes de insuficiencia de Yang, y de Insuficiencia de Bazo y Estómago

Health Capital
Página 68
23562 --- LONG DAN XIE GAN PIAN (F34)
"Prescripción que purga el fuego del hígado”

Composición:

 Gentiana scabra Radix Gentianae Scabrae LONG DAN CAO


 Bupleurum chinense Radix Blupeuri CHAI HU
 Scutellaria baicalensis Radix Scutellariae HUANG QI
 Gardenia Jasminoides Fructus Gardeniae ZHI ZI
 Alisma Orientale Jasminoidis ZE XIE
 Plantago Asiatica Rhizoma Alismatis Orientales CHE QIAN CAO
 Angelica Sinensis Herba Plantaginis DANG GUI
 Rehmania glutinosa Radix Angelicae Sinensis SHENG DI HUANG
 GlycYrrhiza uralensis Radix Rehmanniae GAN CAO
 Tetrapanax papyrifera Radix Glycyrrhizae TONG CAO
Medulla Tetrapanacis

Acciones:
 Elimina la humedad–calor de Hígado y Vesícula Biliar
 Elimina el calor y humedad de San Jiao, sobre todo de Jiao Inferior
 Acción febrífuga, purga el fuego de Hígado
 Tonifica el Yin y la sangre

Indicaciones:
Cuando hay un exceso de fuego de Hígado, hay que purgar el calor para que no afecte a las funciones
de los órganos. Casos de individuos con mucho fuego de Hígado que se traduce en dolor de cabeza,
dolor de pecho en el hipocondrio, boca amarga, congestión de la conjuntiva con enrojecimiento de ojos.
Individuos que presentan humedad – calor en meridiano de Hígado,
Individuos afectados de síndromes de fuego de Hígado y Vesícula Biliar. Cuando el fuego excesivo de
Hígado y Vesícula Biliar ataca a las orejas y ojos a lo largo del meridiano y se produce estancamiento de
Qi de Hígado y Vesícula Biliar

Síntomas:
Conjuntivitis aguda, otitis media aguda, hipertensión, hepatitis ictérica aguda, colecistitis aguda, herpes
zoster y herpes simple genital, uretritis aguda, cistitis aguda, prostatitis aguda, eczema escrotal,
dermatitis seborreica.
Lengua: roja con capa amarilla
Pulso: rápido y de cuerda.

Health Capital
Página 69
23669 --- MAI WEI DI HUANG PIAN (F23)
"Píldora de los ocho inmortales para vivir largo tiempo"
Prescripción que tonifica el Yin

Composición:

 Rehmannia glutinosa Radix Rhemanniae SHU DI HUANG


 Cornus officinalis praeparata SHAN ZHU YU
 Dioscorea opposita Fructus Corni Officinalis SHAN YAO
 Alisma orientale Radix Dioscoreae Oppositae ZE XIE
 Poria cocos Rhizoma Alismatis Orientalis FU LING
 Paeonia suffruticosa Sclerotium Poriae MU DAN PI
 Ophiopogon japonicus Cortex Moutan Radicis MAI MEN DONG
 Schisandra chinensis Tuber Ophiopogonis Japonici WU WEI ZI
Fructus Schisandrae
Chinensis

Acciones:
 Nutre el Yin de Riñón y de Pulmón
 Cama la tos
 Calma el asma

Indicaciones:
Síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón y de Pulmón, a veces con calor por insuficiencia.
Tuberculosis pulmonar, asma, tos seca con expectoración de sangre, hemoptisis, sudoración nocturna,
espermatorrea,

Síntomas:
Tos con sangre, asma, fiebre, sudoración nocturna, emisión seminal nocturna, espermatorrea,
Lengua: roja
Pulso: rápido

Health Capital
Página 70
23701 --- MING MU DI HUANG PIAN (F7)
"Píldora de Rehmannia para clarificar la vista"
Prescripción que tonifica el Yin

Composición:

 Rehmannia glutinosa Radix Rhemanniae Praeparata SHU DI HUANG


 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae Albiflorae BAI SHAO YAO
 Cornus officinalis Fructus Corni Officinalis SHAN ZHU YU
 Dioscorea opposita Radix Dioscoreae Oppositae SHAN YAO
 Alisma orientale Rhizoma Alismatis Orientales ZE XIE
 Poria cocos Sclerotium Poriae Cocos FU LING
 Paeonia suffruticosa Cortex Moutan Radicis MU DAN PI
 Tribulus terrestris Fructus Tribuli BAI JI LI
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Lycium barbarum Fructus Lycii GOU QI ZI
 Chrysanthemum morifolium Flos Chrysanthemi JU HUA

Acciones:
 Nutre el Yin y la sangre de Hígado y Riñón
 Clarifica la vista

Indicaciones:
Síndrome de insuficiencia de Yin y sangre de Hígado y síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón
Trastornos oculares crónicos, con disminución de la agudeza visual.

Síntomas:
Trastornos oculares crónicos, conjuntivitis, blefaritis, disminución de la agudeza visual, fatiga ocular,
fotofobia, ojos secos y dolorosos, glaucoma, agitación, insomnio, irritabilidad
Lengua: roja
Pulso: Xi, Shu, Xian, rápido, de cuerda y en ocasiones tenso,

Health Capital
Página 71
23568 --- NIU HUANG JIE DU PIAN
"Píldora a base de bilis que elimina toxicidad"

Composición:

 Rheum palmatum Radix Rhei DA HUANG


 Gypsum fibrosum Gypsum SHI GAO
 Scutellaria baicalensis Radix Scutellariae Baicalensis HUANG QIN
 Platycodon grandiflorum Radix Platycodi JIE GENG
 Coptis chinensis Rhizoma Coptidis HUANG LIAN
 Glycyrrhyza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Dryobalanops aromatica Borneolum BORNELUM
 Rehmannia glutinosa Radix Rehmanniae Recens SHENG DI HUANG

Acciones:
 Purga el calor y el fuego
 Elimina toxicidad
 Acción antiinflamatoria

Indicaciones:
Síndrome de calor tóxico o fuego intenso de Hígado, de Estómago y eventualmente de Corazón

Síntomas:
Anginas, faringitis, inflamaciones de garganta
Abscesos, forúnculos, feibre, cefalea, agitación, odontalgia, ulceraciones en la boca, acúfenos,
estreñimiento
Lengua: roja, con capa amarilla
Pulso: Xi, Shu, Xian, rápido, de cuerda y en ocasiones tenso,

Health Capital
Página 72
23691 --- QI JU DI HUANG PIAN (F17)
"Píldora de lycium, crisantemum y rehmannia"
Prescripciones que tonifican el Yin

Composición:

 Lycium barbarum Fructus Lycii GOU QI ZI


 Chrysanthemum morifolium Flos Chrysanthemi JU HUA
 Rehmannia glutinosa Radix Rhemanniae SHU DI HUANG
 Cornus officinalis Praeparata SHAN ZHU YU
 Dioscorea opposita Fructus Corni Officinalis SHAN YAO
 Alisma orientale Radix Dioscoreae Oppositae ZE XIE
 Paeonia suffruticosa Rhizoma Alismatis Orientalis MU DAN PI
 Poria cocos Cortex Moutan Radicis FU LING
Sclerotium Poriae

Acciones:
 Nutre el Yin de Riñón
 Nutre el Hígado y despeja los ojos.
 Agudiza la vista

Indicaciones:
Para personas con dificultad de la visión debido a una deficiencia de Hígado y Riñón (con predominancia
de la insuficiencia de Yin de Hígado)
Trastornos oculares crónicos, conjuntivitis, blefaritis, disminución de agudeza visual, fotofobia, fatiga
ocular, ojos secos y dolorosos,
Diabetes, glaucoma, hipertensión, oftalmalgia

Síntomas:
Visión borrosa, sequedad e inflamación de ojos, acúfenos, vértigo, HTA
Lengua: roja con poca capa
Pulso: filiforme y rápido

Health Capital
Página 73
23730 --- QING RE AN CHUANG PIAN (F46)
Prescripción para procesos infecciosos

Composición:

 Smilax glabra Rhizoma Smilacis Glabrae TU FU LING


 Sophora subprostata Radix Sophorae Tonkinesis SHAN DOU GEN
 Gardenia jasminoides Fructus Gardeniae ZHI ZI
 Taraxacum mongolicum Herba Taraxaci PU GONG YING
 Rheum palmatum Radix et Rhizoma Rhei DA HUANG
 Lonicera japonica Flos Lonicerae JIN YIN HUA
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO

Acciones:
 Elimina el calor tóxico
 Antibacteriano
 Refresca la sangre
 Elimina abcesos

Indicaciones:
Esta indicado para todo tipo de procesos infecciosos.
Eczemas, forúnculos, abcesos, dolores de garganta y trastornos diversos debidos a calor tóxico. En
casos de laringitis crónica, bronquitis.

Síntomas:
Fiebre, forúnculos, erupciones cutáneas purulentas, dolor de garganta, inflamación.
Lengua: roja con capa amarilla
Pulso: rápido

Health Capital
Página 74
23708 --- RUN CHANG PIAN (F25)
"Píldora para humidificar los intestinos"
Prescripciones laxativas

Composición:
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI WEI
 Rehmannia glutinosa Radix Rehmanniae Recens SHENG DI HUANG
 Prunus persica Semen Pruni Persicae TAO REN
 Prunas humilis Semen Pruni Japonicae YU LI REN
 Prunus armeniaca Semen Pruni Armeniacae XING REN
 Citrus aurantium Fructus Citri Aurantii Inmaturus ZHI SHI

Acciones:
 Purgante emoliente, hidratante.
 Humidifica, hidrata los intestinos
 Nutre el Yin y la Sangre
 Dispersión del calor
 Regulación del Qi

Indicaciones:
Personas con estreñimiento causado por deficiencia de sangre. Trata el estreñimiento crónico debido a
la insuficiencia de Yin y de Sangre.
Insuficiencia de líquidos orgánicos.
Sequedad y calor intestinal y gástrico.

Síntomas:
Estreñimiento, cara pálida, acúfenos, vértigo, palpitaciones. Obstrucción y plenitud en el epigastrio y en
el abdomen, sequedad de boca, polidipsia, deposiciones secas y duras, ausencia de deposiciones
durante algunos días, orina frecuente,
Lengua: pálida con tendencia al rojo, con capa fina y viscosa en el centro
Pulso: filiforme y rápido

Aplicaciones: Estreñimiento y anemia


Estreñimiento debido a sequedad intestinal, por la insuficiencia de Yin y de Sangre
Estreñimiento postparto, estreñimiento crónico, estreñimiento por hemorroides,
Contraindicaciones: Mujeres embarazadas

Health Capital
Página 75
23548 --- SHEN LING BAI ZHU PIAN (F3)
"Píldoras de ginseng, poria y atractylodes"
Prescripciones que transforman la humedad perversa

Composición:

 Panax ginseng Radix Panacis ginseng REN SHEN


 Nelumbo nucifera Semen Nelumbinis LIAN ZI
 Dioscorea opposita Rhizoma Dioscoreae SHAN YAO
 Atractylodes macrocephala Rhizoma Atractylodis BAI ZHU
 Poria cocos Sclerotium Poriae FU LING
 Dolichos lablab Semen Dolichos BIAN DOU
 Coix lachryma-jobi Semen Coicis YI YI REN
 Amomum villosum Fructus Amomi SHA REN
 Platycodon grandiflorum Radix Platycodi JIE GENG
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO

Acciones:
 Tonifica el Qi
 Refuerza el Bazo y Estómago
 Elimina humedad debida a deficiencia de Bazo
 Trata los trastornos digestivos debidos a la humedad causada por una insuficiencia de Qi de Bazo y
Estómago

Indicaciones:
Personas con humedad debida a deficiencia de Qi de Bazo y Estómago. Personas de constitución débil
Trastornos digestivos debidos a insuficiencia de Bazo y Estómago
Gastroenteritis crónica, anemia, tuberculosis pulmonar, nefritis crónica, edema, diarrea infantil, debilidad
muscular en brazos y piernas, distensión abdominal, indigestión, vómitos

Síntomas:
Debilidad muscular, debilidad de brazos y piernas, distensión abdominal, indigestión, vómitos y diarrea,
cara pálida.
Lengua: pálida con capa blanca y espesa
Pulso: débil y moderado, tenso

Health Capital
Página 76
23614 --- SHENG MAI PIAN (F13)
"Píldoras que activan el sistema vascular"
"Píldoras para activar el pulso"
Prescripciones que tonifican el Qi

Composición:

 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN


 Ophiopogon Tuber Ophiopogonis Japonici MAI MEN DONG
japonicus Fructus Schisandrae WU WEI ZI
 Schisandra chinensis Chinensis

Acciones:
 Tontifica el Qi y el Yin
 Promueve la secreción de líquidos corporales
 Astringente, evita pérdida de líquidos, efecto adiaforético, frena la sudoración,
 Contención del Yin
 Dispersión del calor de Corazón, acción ansiolítica

Indicaciones:
Síndrome de insuficiencia de Qi y de Yin simultánea, debido a calor de verano extremo.
Tos crónica, tuberculosis pulmonar, neurastenia, enfermedades coronarias, angina de pecho, arritmia,
bronquitis crónica,

Síntomas:
Fatiga, astenia, respiración corta y superficial, sudoración profusa, intensa, o bien sudoración
espontánea, diaforesis diurna, aumentada con el esfuerzo, boca seca, polidipsia (sed excesiva), tos
crónica, astenia pulmonar, esputos,
Lengua: roja y seca, con capa muy fina o ausente
Pulso: flojo y débil, filiforme

Health Capital
Página 77
23705 --- SHI QUAN DA BU PIAN (F4)
"Píldoras de los diez para la gran tonificación"
Prescripciones tonificantes de amplio espectro

Composición:

 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN


 Poria cocos Sclerotium Poriae Cocos FU LING
 Rehmannia glutinosa Radix Rhemanniae Praeparata SHU DI HUANG
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Cinnamomum cassia Cortex Cinnamomi Cassiae ROU GUI
 Atractylodes macrocephala Rhizoma Atractylodis Macrocephalae BAI ZHU
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO (ZHI)
 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae Albiflorae BAI SHAO YAO
 Ligusticum chuanxiong Radix Ligustici Wallichii CHUAN XIONG
 Astragalus membranaceus Radix Astragali Membranacei HUANG QI

Acciones:
 Tonifica el Qi y la sangre
 Prescripción tonificante cuando el paciente presenta una tendencia al frío y una debilidad digestiva

Indicaciones:
Síndromes de insuficiencia de Qi y sangre, con tendencia hacia el frío y a la debilidad digestiva.
Estados de convalecencia de enfermedades crónicas, de intervenciones quirúrgicas, tratamientos
quimioterápicos, radioterápicos,..
Afecciones cardiacas, anemias, hemorragias uterinas, abscesos crónicos,

Síntomas:
Fatiga, mala digestión, pérdida de apetito, ansiedad, espermatorrea, debilidad de la región lumbar y de
las rodillas, convalecencias de radioterapias y quimioterapias, con fatiga generalizada, cara pálida, frío
en manos y pies, respiración corta,
Lengua: pálida
Pulso: Xu, Ruo, hundido y débil, filiforme, frágil y vacío

Contraindicaciones:
En caso de signos de calor

Health Capital
Página 78
23546 --- SHOU WU PIAN (F45)
"Píldoras de polygonum"
Prescripciones que tonifican la sangre

Composición:

 Polygonum multiglorum Radix Polygoni HE SHOU WU

Acciones:
 Nutre la sangre de hígado
 Tonifica el Qi y el Jing de Riñón

Indicaciones:
Síndrome de insuficiencia de sangre de hígado crónica, en ocasiones acompañada de fuego de Hígado o
de insuficiencia de Qi y de Jing de Riñón

Síntomas:
Astenia, cefalea, dolor ocular, visión borrosa, vértigo, lumbalgias, trastornos menstruales

Pulso: filiforme

Health Capital
Página 79
23686 --- SI JUN ZI PIAN (F21)
"Píldoras de los cuatro caballeros"
Prescripciones tonificantes de amplio espectro

Composición:

 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN


 Atractylodes Rhizoma Atractylodis BAI ZHU
macrocephala Macrocephalae FU LING
 Poria cocos Sclerotium Poriae Cocos GAN CAO
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae

Acciones:
 Fortalece el Jiao Medio
 Aumenta la energía (Qi) de Bazo y Pulmón
 Tonifica y fortalece el Bazo y Estómago
 Elimina la humedad

Indicaciones:
Síndromes de insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago
Síndromes de insuficiencia de Qi de Bazo y Pulmón
Patologías crónicas digestivas, gastritis crónica, úlcera gástrica y duodenal, dispepsia, colon irritable,
enteritis crónica, colitis alérgica,
Tuberculosis pulmonar, bronquitis crónica, tos crónica, faringitis crónica, cardiopatías, angina de pecho,
arritmia, infecciones de las vías respiratorias altas

Síntomas:
Cara pálida, voz débil, debilidad en los cuatro miembros, distensión abdominal, vómitos, borborigmos,
diarreas, pérdida de apetito, complexión débil y pálida, deposiciones líquidas, infecciones de las vías
respiratorias altas,
Lengua: pálida con capa delgada y blanca
Pulso: débil, filiforme y frenado

Health Capital
Página 80
23610 --- SI WU PIAN (F32)
"Píldoras de las cuatro materias"
Prescripciones tonificantes de amplio espectro

Composición:

 Rehmannia glutinosa Radix Rhemanniae SHU DI HUANG


 Angelica sinensis Praeparata DANG GUI
 Paeonia lactiflora Radix Angelicae Sinensis BAI SHAO YAO
 Ligusticum chuanxiong Radix Paeoniae Albiflorae CHUAN XIONG
Radix Ligustici Wallichii

Acciones:
 Tonifica la sangre
 Regula la menstruación
 Estimulación circulatoria de la sangre y Qi
 Nutre el Hígado

Indicaciones:
Síndromes de insuficiencia de Chong Mai y Ren Mai, causados por insuficiencia de Xue.
Anemias por insuficiencia de Xue y estasis sanguínea.
Síndrome de insuficiencia de Xue de Hígado con acúfenos, complexión pálida, dolor abdominal,
dismenorrea, amenorrea, menstruación irregular, anemia, debilidad postparto,
Patologías vasculares, angioneuralgias, hipertensión, anemia, anemia postparto,
Patologías menstruales

Síntomas:
Trastornos menstruales, dolores abdominales, dolor hipogástrico, con sensación de frío o calor,
metrorragia, masa sanguínea ocasionalmente dolorosa, amenaza de aborto, disminución del flujo
menstrual, amenorrea, masas abdominales, vértigo, acúfenos,
Lengua: pálida
Pulso: de cuerda y filiforme, o filiforme y rugoso,

Health Capital
Página 81
23580 --- SUAN ZAO REN TANG PIAN
"Píldoras de semillas de jujuba"

Composición:

 Ziziphus jujuba Semen Ziziphi Spinosae SUAN ZAO REN


 Ostrea gigas Concha Ostreae MU LI
 Biota orientales Semen Biotae Orientalis BAI ZI REN
 Polygonum multiflorum Radix Polygoni Multiflori HE SHOU WU
 Albizia julibrissin Cortex Albiziae Julibrissin HE HUAN PI
 Poria cocos Sclerotium Poriae FU LING
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO

Acciones:
 Nutre y tonifica el Corazón
 Tranquiliza el espíritu, el Shen
 Sedante y tranquilizante
 Clarifica el calor

Indicaciones:
Insuficiencia de sangre de Hígado con insuficiencia de Yang de Hígado altera el Corazón
Insomnio, sensación de tener mucho sueños, sueños agitados, pesadillas,
Actúa principalmente sobre la insuficiencia de sangre y/o de yin de Corazón, con fuego profundo y
secundariamente actúa sobre la insuficiencia de sangre con ascenso de Yang de Hígado

Síntomas:
Neurastenia: estrés, nerviosismo, agitación, angustia, irritabilidad, palpitaciones, sudoración nocturna,
vértigo, boca y garganta secas
Lengua: roja y seca
Pulso: Xi (fino), tenso (Xian) y rápido (Shu)

Health Capital
Página 82
23563 --- TAO HONG SI WU PIAN (F8)
"Píldoras cuatro materias con semillas melocotón y flor de cártamo"
Prescripciones tonificantes de amplio espectro

Composición:

 Rehmannia glutinosa Radix Rhemanniae praeparata SHU DI HUANG


 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae Albiflorae BAI SHAO YAO
 Ligusticum chuanxiong Radix Ligustici Wallichii CHUAN XIONG
 Prunus persica Semen Pruni Persicae TAO REN
 Cartamusm tinctorius Flos Carthami HONG HUA

Acciones:
 Tonifica y nutre la sangre
 Activa la circulación sanguínea, elimina la estasis sanguínea
 Regula la menstruación

Indicaciones:
Síndrome de estasis sanguínea y de insuficiencia de Xue.
Menstruaciones irregulares, dismenorrea, distensión abdominal, patologías circulatorias crónicas, varices,
venas varicosas, flebitis crónicas, arteriosclerosis y arteritis crónicas,

Síntomas:
Trastornos de la circulación sanguínea venosa, edemas, calambres, sensación de frío en las
extremidades, algias en los miembros, arteriosclerosis, dificultad en el retorno venoso,
Lengua: orcura, color púrpura
Pulso. De cuerda, filiforme, o filiforme y rugoso

Health Capital
Página 83
23581 --- TIAN WANG BU XIN PIAN (F37)
"Píldoras especiales del emperador celeste para tonificar el Corazón"
Prescripciones que calman el espíritu

Composición:

 Rehmannia glutinosa Radix Rehmanniae Recens SHENG DI HUANG


 Scrophularia ningpoensis Radix Scrophulariae XUAN SHEN
 Ophiopogon japonicus Tuber Ophiopogonis MAI MEN DONG
 Asparagus cochinchinensis Tuber Asparagi Cochinchinensis TIAN MEN DONG
 Salvia miltiorrhiza Radix Salviae Miltiorrhizae DAN SHEN
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Poria cocos Sclerotium Poriae FU LING
 Biota orientalis Semen Biotae Orientalis BAI ZI REN
 Polygala tenuifolia Radix Polygalae Tenuifoliae YUAN ZHI
 Schisandra chinensis Fructus Schisandrae WU WEI ZI
 Ziziphus jujuba Semen Ziziphi Spinosae SUAN ZAO REN
 Platycodon grandiflorum Radix Platycodi Grandiflori JIE GENG
 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN

Acciones:
 Nutre el Yin de Corazón y de Riñón. Nutre el Yin y la sangre
 Tonifica el Corazón,
 Sedativa, calma el espíritu
 Febrífuga

Indicaciones:
Personas con deficiencia de sangre y de Yin de Corazón y de Riñón
Síndromes de insuficiencia de Yin de Corazón y de Riñón, debido a una hiperactividad mental, que
afecta a la sangre y al Jing, y eventualmente con calor por insuficiencia.
Neurastenia, insomnio, hipertensión, hipertiroidismo,

Síntomas:
Insomnio con sueño agitado, fatiga, emisión nocturna, infección oral supurativa, aftas, sequedad de la
garganta, neurastenia, trastornos cardiacos, trastornos menopáusicos, irritabilidad, palpitaciones,
dificultad de concentración, ansiedad, pérdida de memoria, sudoración nocturna, insomnio, sueños
agitados, espermatorrea nocturna, urticaria, hipertensión,..
Lengua: roja sobre todo en la punta, con poca capa o sin ella
Pulso: Shu, Xi, filiforme y rápido

Contraindicaciones: Astenia de Bazo y Estómago o estancamiento de humedad y flema

Health Capital
Página 84
23590 --- WEI TE LING PIAN
"Píldoras especiales para el Estómago"

Composición:

 Sepiella maindroni Os Sepiae seu Sepiellae HAI PIAO XIAO


 Corydalis yanhusuo Rhizoma Corydalis Yanhusuo YAN HU SHUO

Acciones:
 Restaura y refuerza el Estómago
 Neutraliza la acidificación gástrica
 Dispersa la estasis sanguínea
 Calma y reduce los dolores gástricos

Indicaciones:
Dolor gástrico debido a una hiperacidez, generalmente seguida a una desarmonía entre el Hígado y el
Estómago
Calor y estancamiento en el Estómago

Síntomas:
Úlcera gástrica, úlcera duodenal, gastritis agudo o crónica con hiperacidez
Eructos, regurgitaciones ácidas, hematemesis, dolor durante o después de las comidas, distensión
abdominal

Health Capital
Página 85
23704 --- WEN DAN PIAN (F41)
"Píldoras que calientan la Vesícula biliar"
Prescripciones que clarifican y transforman las mucosidades calientes

Composición:

 Pinellia ternata Rhizoma Pinelliae Ternatae BAN XIA


 Citrus reticulata Pericarpium Citri Reticulate CHEN PI
 Poria cocos Sclerotium Poriae Cocos FU LING
 Citrus aurantium Fructus Citri Aurantii Inmaturus ZHI SHI
 Lophaterum gráciles Herba Lophatherii DAN ZHU YE
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Ziziphus jujuba Fructus Ziziphi Jujubae DA ZAO

Acciones:
 Expectorante
 Sedante
 Regulariza el Qi
 Armoniza el Estómago
 Clarifica el calor de Vesícula Biliar
 Transforma las mucosidades

Indicaciones:
Personas con flemas espesas, debido a una disfunción entre hígado y Estómago.
Disfunciones entre Vesícula Biliar y el Estómago con mucosidades calientes.
Traqueítis crónica, bronquitis, enfisema pulmonar, insomnio

Síntomas:
Esputos viscosos de color blanco, náuseas, vómitos, acúfenos, palpitaciones, insomnio.
Gastritis crónica, ulcera péptica, hepatitis crónica, bronquitis crónica, síndrome de Méniere,
comportamiento autista, vértigo, expectoraciones abundantes, boca amarga, sed ligera
Lengua: roja con capa espesa y amarilla
Pulso: rápido y resbaladizo

Health Capital
Página 86
23703 --- XIANG SHA YANG WEI PIAN (F19)
"Prescripción que armoniza la digestión”

Composición:

 Atractylodes macrocephala, Radix Atractylodis Macrocephalae BAI ZHU


 Citrus reticulata Pericarpium Citri Reticulatae CHEN PI
 Poria cocos Sclerotium Poriae Cocos FU LING
 Pinella Ternata Rhizoma Pinelliae Ternatae BAN XIA (FA)
 Amomum villosum Fructus Amomi SHA REN
 Cyperus rotundus Rhizoma Cyperii XIANG FU
 Citrus aurantium Fructus Inmaturi Citri Aurantii ZHI SHI
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO

Acciones:
 Tonifica el Qi de Bazo y Estómago
 Alivia la distensión abdominal provocada por Frío y Humedad
 Alivia la debilidad matutina
 Acción eupéptica, carminativa y analgésica
 Reduce nauseas

Indicaciones:
En casos de pacientes con debilidad e insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago, provocada por una
acumulación de Frío y Humedad en Jiao Medio, que se manifiesta como anorexia, eructo, distensión o
dolor en la zona gástrica y abdominal, vómitos, diarrea.
En casos de síndrome de insuficiencia de la función de Bazo y con estancamiento de Qi, que se
manifiesta por dispepsia, anorexia, distensión y dolor abdominal y epigástrico. Debilidad matutina,
gastritis crónica, ulcera gastroduenal.

Síntomas:
Digestiones lentas, distensión y dolor abdominal, adelgazamiento, incapacidad en aumentar peso o a
conservarlo. Fragilidad gastro-intestinal, pérdida de apetito, distensión del epigastrio, y del abdomen,
diarrea acuosa.

Lengua: Pálida, con capa amarilla y viscosa.


Pulso: Débil, imperceptible, sumergido y tenso.

Health Capital
Página 87
23693 --- XIAO CHAI HU PIAN
"Píldoras de la pequeña decocción de Bupleurum"
Prescripciones que armonizan el Shao Yang

Composición:
 Bupleurum chinensis Radix Bupleuri CHAI HU
 Pinellia ternata Rhizoma Pinelliae BAN XIA
 Scutellaria baicalensis Radix Scutellariae Baicalensis HUANG QIN
 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Zingiber officinale Rhizoma Zingiberis Recens SHENG JIANG
 Ziziphus jujuba Fructus Ziziphi Jujubae DA ZAO

Acciones:
 Regulación de Shao Yang
 Tratamiento de enfermedades febriles donde los factores patógenos no son superficiales ni
profundos
 Dispersa las energías perversas externas e internas

Indicaciones:
Personas con síndrome de Shao Yang con síntomas internos y externos al cuerpo. Presencia de los
factores patógenos en Shao Yang.
Se suele administrar en casos de pacientes que sufren síndrome de Shao Yang reflejado en malaria,
colecistitis, hepatitis, ictericia, amenorrea, resfriado, hepatitis infecciosa, tuberculosis pulmonar,

Síntomas:
Alternancia de fiebre y escalofrío, dolor en la región costal y pectoral, boca amarga, sequedad de
garganta, acúfenos, pérdida de apetito, infección respiratoria, colecistitis, neuralgia intercostal, síndrome
gripal, ictericia, náuseas, vómitos, vértigo,
Lengua: con capa blanca y fina
Pulso: Xian, delgado, tenso, de cuerda

Contraindicaciones:
Fuego de Hígado o Yang de Hígado que asciende

Health Capital
Página 88
23724 --- XIAO FENG SAN PIAN
"Píldoras de polvo para eliminar viento"

Composición:

 Schizonepeta tenuifolia Herba Schizonepetae JING JIE


 Saposhnikovia divaricata Radix Ledebouriellae FANG FENG
 Arctium lappa Fructus Arctii NIU BANG ZI
 Atractylodes lancea Rhizoma Atractylodis CANG ZHU
 Sophora flavescens Radix Sophorae Flavescentis KU SHEN
 Anemarrhena Rhizoma Anemarrhenae ZHI MU
asphodeloides Radix Rehmanniae Recens SHENG DI HUANG
 Rehmannia glutinosa Radix Angelicae DANG GUI
 Angelica sinensis Semen Sesami Indici HEI ZHI MA
 Sesamun indicum Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Glycyrrhiza uralensis

Acciones:
 Clarifica el calor
 Dispersa viento
 Elimina humedad
 Refresca la sangre

Indicaciones:
Erupciones cutáneas debidas a la penetración bajo la piel de viento calor o de viento humedad con
humedad calor preexistente

Síntomas:
Urticaria, eccema, psoriasis, dermatitis de contacto, micosis, pie de atleta,..
Erupción roja, pruriginosa, excoriación incluso con sangre, que se agrava con el calor
Lengua: con capa blanca o amarilla, y a veces viscosa
Pulso: Flotante (Fu), rápido (Shu), y fuerte (Yu Li)

Contraindicaciones: en caso de marcadas insuficiencia de Qi o de sangre

Health Capital
Página 89
23612 --- XIAO HUO LUO PIAN
"Píldoras de polvo para eliminar viento"

Composición:

 Morus alba Ramulus Mori SANG ZHI


 Piper kadsura Caulis Piperis kadsura HAL FENG TENG
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Cyperus rotundus Rhizoma Cyperi XIANG FU
 Angelica pubescens Radix Angelicae Pubescentis DU HUO
 Notopterygium incisum Rhizoma Notopterygii QIANG HUO
 Cinnamomum cassia Cinnamomum cassia stem GUI ZHI
 Gentiana macropylla Radix Gentianae Macrophyllae QIN JIAO
 Olibanum Resinatum Olibanum RU XIANG
 Ligusticum chuanxiong Rhizoma Ligustici Wallichi CHUAN XIONG
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO

Acciones:
 Elimina el frío y la humedad en los meridianos Jing Mai
 Estimula la circulación de la sangre
 Transforma las flemas y la mucosidad (Tan)
 Calma los dolores, dando efectos analgésicos

Indicaciones:
Dolor crónico debido a una acumulación de viento, de frío, de humedad y/o de flemas en Jing Mai
Estasis de sangre con frío,

Síntomas:
Debilidad, parálisis o parestesia del os miembros inferiores rpincipalmente, como consecuencia a
accidentes vasculares cerebrales
Artritis, neuralgia periférica, dolor fijo o errático en los huesos y articulacioens con reducción de
movimiento
Se agravan los síntomas con el frío

Lengua: pálida, con capa húmeda o blanca


Pulso: lento (Chi), anulado (Jie), tenso (tiendu),

Contraindicaciones:
Durante la gestación,
Dolor debido al calor, articulacioens rojas, hinchadas, fiebre,..
Individuos de constitución débil o en caso de insuficiencia

Health Capital
Página 90
20559 --- XIAO PANG MEI PIAN (F50)
"Prescripción para la belleza y el control de peso”

Composición:

 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN


 Smilax glabra Rizoma Smilacis Glabrae TU FU LING
 Alisma Orientalis Rizoma Alismatis ZE XIE
 Blupeurum Chinensis Radix Bupleuri CHAI HU
 Sophora subsprostrata Radix Sophorae subprostratae SHAN DOU GEN
 Citrus reticulata Pericarpium Citri Reticulatae CHEN PI
 Pinella ternata Tuber Pinelliae BAN XIA
 Scutellaria baicalensis Radix Scutellariae HUANG QIN
 Ophiopogon japonicus Radix Ophiopogonis MAI MEN DONG
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO

Acciones:
 Elimina la acumulación de sustancias impuras (toxinas)
 Aumenta el metabolismo
 Fortalece el sistema digestivo
 Regula la función de distribución de los líquidos del bazo
 Estimula la diuresis para favorecer la eliminación de Humedad y factores patógenos.

Indicaciones:
Indicado para síndromes de obesidad simple
Drenaje hepático y desbloqueo
Tonificación de Bazo y de Qi

Síntomas:
Retención de liquidos, dificultad en la circulación de la sangre por acumulación de humedad y flema,
edemas, debilidad generalizada, astenia, fatiga.
Lengua: pálida con capa blanca.
Pulso: débil

Health Capital
Página 91
23583 --- XIAO YAO PIAN (F28)
"Píldoras de la tranquilidad"
"Píldora del libre vagabundo"
Prescripciones que regulan Hígado, Bazo y Estómago, particularmente Hígado y Bazo

Composición:

 Bupleurum chinense Radix Bupleuri CHAI HU


 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae Albiflorae BAI SHAO YAO
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Atractylodes macrocephala Rhizoma Atractylodis Macrocephalae BAI ZHU
 Poria cocos Sclerotium Poriae Cocos FU LING
 Mentha haplocalyx Herba Menthae BO HE
 Zingiber officinale Rhizoma Zingiberis Recens SHENG JIANG

Acciones:
 Coordina el funcionamiento de Hígado y Bazo
 Tonificación de la función de Bazo y de la sustancia sanguínea
 Elimina el estancamiento de Qi en Hígado
 Tonifica la sangre.
 Nutre la sangre y regula la menstruación
 Desbloqueo de la obstrucción hepática, al dispersar el estancamiento de Qi de Hígado, libera las
vías de paso

Indicaciones:
Síndromes de estancamiento de Qi de Hígado acompañado de una hipofunción de Bazo
Síndromes de estancamiento de Qi de Hígado con insuficiencia sanguínea
Hepatitis crónica, menstruación irregular, hemorragia uterina, leucorrea, distensión del pecho,
colecistitis, gastritis, hiperplasia de las glándulas mamarias, mastitis

Síntomas:
Dolor costal, dolor de cabeza, vértigo, boca y garganta secas, pérdida de apetito, menstruación
irregular, distensión en el pecho, fiebre intermitente
Lengua: pálida o rojiza
Pulso: débil y tenso

Health Capital
Página 92
23552 --- YANG XUE AN SHEN PIAN
"Píldoras que tranquilizan el Shen"

Composición:

 Albizia julibrissin Cortex Albizziae Julibrissin HE HUAN PI


 Spatholobus suberectus Caulis Spatholobi seu Milletti JI XUE TENG
 Eclipta prostrata Herba Ecliptae HAN LIAN CAO
 Rehmannia glutinosa Radix Rehmanniae Recens SHENG DI HUANG
 Rehmannia glutinosa Radix Rehmanniae Praeparata SHU DI HUANG
 Polygonum multiflorum Radix Polygoni Multiflori HE SHOU WU

Acciones:
 Nutre la sangre
 Estimulan la circulación de la sangre y eliminan la estasis sanguínea
 Tonifica el Yin de Riñón
 Sedación ansiolítica, tranquilizan el Shen

Indicaciones:
Síndrome de isnuficiencia de sangre que altera el Shen
Insomnio causado por una insuficiencia de sangre e insuficiencia de yin de Riñón
Ansiedad y nerviosismo con irritabilidad

Síntomas:
Insomnio, sensación de realizar muchos sueños, palpitaciones
Vértigos, acúfenos, mareos, boca seca, deshidratada, lumbalgias,
Auemnto de la temperatura de la palma de lasmanos y de la planta de los pies

Lengua: roja, con capa enrarecida


Pulso: filiforme y rápido

Health Capital
Página 93
23739 --- YI GUAN JIAN PIAN
"Píldoras para la coordinación en serie"

Composición:

 Rehmannia glutinosa Radix Rehmanniae Recens SHENG DI HUANG


 Lycium chinense Fructus Lycii GOU QI ZI
 Glehnia littoralis Radix Glehniae Littoralis BEI SHA SHEN
 Angelica sinensis Radix Angelicae Sinensis DANG GUI
 Ophipogon japonicus Tuber Ophiopogoni MAI MEN DONG
 Melia toosendan Fructus Meliae CHUAN LIAN ZI

Acciones:
 Nutre el Yin
 Detiene el Qi patológico de Hígado

Indicaciones:
Síndromes de insuficienica de Yin de Hígado y de Riñón con estancamiento de Qi

Síntomas:
Hepatitis crónica, cirrosis, úlcera péptica, hipertensión
Orquitis crónica, neuralgia intercostal, neurastenia
Dolor en hipocondrios, distensión epigástrica y abdominal, regurgitación ñacida, garganta seca, boca
seca y amarga

Lengua: rojiza
Pulso: fino (Xi), vacío (Xu), tenso (Xian), débil (Ruo)

Health Capital
Página 94
23750 --- YI QI CONG MING PIAN (F39)
"Píldoras para aumentar el Qi y la agudeza visual y auditiva"
Prescripciones que tonifican el Qi

Composición:

 Paeonia lactiflora Radix Paeoniae Albae BAI SHAO YAO


 Codonopsis pilosula Radix Codonopsis Pilosulae DANG SHEN
 Astragalus membranaceus Radix Astragali Membranacei HUANG QI
 Vitex trifolia Fructus Viticis MANG JING ZI
 Pueraria lobata Radix Puerariae GE GEN
 Phellodendron amurense Cortex Phellodendri HUANG BAI
 Cimicifuga heracleifolia Rhizoma Cimicifugae SHENG MA
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO

Acciones:
 Tonifica el Qi de centro. Fortalecimiento de Bazo y Estómago
 Hace subir el Qi de Bazo
 Aumenta la agudeza visual y auditiva
 Hace subir el Yang

Indicaciones:
Insuficiencia crónica de Qi de Jiao Medio con obstrucción visual y alteración de la audición
Se emplea en pacientes que sufren una ausencia de ascenso de Yang puro debido a una insuficiencia de
Qi, tales como cataratas seniles, debilitamiento general, trastornos visuales crónicos, monocromatismo,
disminución de la audición, arteriosclerosis cerebral, artrosis cervical,

Síntomas:
Cataratas, trastornos de la visión, visión borrosa, acúfenos, disminución de la audición, pérdida de
apetito, diarrea, dolor abdominal,
Lengua: pálida, con capa lingual fina y blanca
Pulso: sumergido y filiforme

Health Capital
Página 95
23565 --- YIN QIAO JIE DU PIAN
"Píldoras de madreselva y forsitia para disipar la toxicidad"

Composición:

 Lonicera japonica Flos Lonicerae JIN YIN HUA


 Forsythia suspensa Fructus Forsythiae LIAN QIAO
 Mentha haplocalyx Herba Menthae BO HE
 Platycodon grandiflorum Radix Platycodi Grandiflori JIE GENG
 Arctium lappa Fructus Arctii NIU BANG ZI
 Glycine max Semen Glycine Max DAN DOU CHI
 Glycyrrhiza uralensis Radix Glycyrrhizae GAN CAO
 Lophatherum gracile Folium Lophatheri DAN ZHU YE
 Schizonepeta tenuifolia Herba Schizonepetae JING JIE

Acciones:
 Libera el exterior
 Dispersa veinto calor del exterior
 Purifica el calor tóxico

Indicaciones:
Síndromes de viento calor o estados precoces de enfermedades febriles (Wen Bing), que penetran en el
organismo por la nariz y la boca y atacan al Pulmón

Síntomas:
Bronquitis, infeccioens de las v-ias respiratorias altas, cefaleas, fiebre, sed, garganta seca y dolorosa,

Lengua: roja, con capa fina blanco o amarilla


Pulso: Flotante (Fu), rápido (Shu)

Health Capital
Página 96
23564 --- YU PING FENG PIAN (F27)
"Píldoras de polvo de jade para proteger del viento"
Prescripciones astringentes

Composición:

 Saposhnikovia divaricata Radix Ledebouriellae Divaricatae FANG FENG


 Astragalus membranaceus Radix Astragali Membranacei HUANG QI
 Atractylodes macrocephala Rhizoma Atractylodis Macrocephalae BAI ZHU

Acciones:
 Fortalece el Wei Qi, el sistema superficial de defensa,
 Tonifica el Qi de Pulmón y de Bazo y Estómago
 Controla las sudoraciones,

Indicaciones:
Síndrome de insuficiencia de Biao, del sistema superficial de defensa,
Prevención de síndromes gripales
Infecciones de las vías respiratorias, inmunidad deficitaria, rinitis alérgica, bronquitis crónica,

Síntomas:
Aversión al viento, sudoración espontánea, y abundante, diaforesis diurna que aumenta con el esfuerzo,
color de la cara blanco vidrioso, tos rinorrea, estado general debilitado, tendencia a la gripe y los
resfriados,
Lengua: pálida y capa blanca
Pulso: flotante y vacío,

Health Capital
Página 97
23678 --- ZHI BAI DI HUANG PIAN (F20)
"Píldora de anemarrhena, phellodendron y rehmannia"
Prescripciones que tonifican el Yin

Composición:

 Anemarrhena asphodeloides Radix Anemarrhenae ZHI MU


 Phellodendron amurense Cortex Phellodendri HUANG BAI
 Rehmannia glutinosa Radix Rhemanniae SHU DI HUANG
 Cornus officinalis Praeparate SHAN ZHU YU
 Dioscorea opposita Fructus Corni Officinalis SHAN YAO
 Alisma orientale Radix Dioscoreae Oppositae ZE XIE
 Paeonia suffruticosa Rhizoma Alismatis Orientalis MU DAN PIAN
 Poria cocos Cortex Moutan Radicis FU LING
Sclerotium Poriae Cocos

Acciones:
 Nutre el Yin de Riñón y reduce el fuego

Indicaciones:
Persona con fuego debido a un síndrome de insuficiencia de Yin de Riñón.
Casos de calor que consume el Yin
Tinitus, espermatorrea, gingivitis, diabetes, nefritis crónica, infección del tracto urinario, diabetes,
acúfenos, sensación de calor en los huesos, sudoración nocturna,

Síntomas:
Tinitus, espermatorrea, fiebre, sensación de calor y opresión en los huesos, sudoración nocturna,
emisión seminal espontánea, dolores generalizados, calor en los cinco centros, dolor de la zona lumbar y
rodillas, sofocos en el síndrome menopáusico, dificultad urinaria, dolor crónico de la garganta
Lengua: roja
Pulso: filiforme y rápido

Health Capital
Página 98
23569 --- ZUO JIN PIAN (F29)
"Píldora de anemarrhena, phellodendron y rehmannia"

Composición:

 Coptis chinensis Rhizoma Coptidis HUANG LIAN


 Evodia ruteacarpa Fructus Evodiae WU ZHU YU

Acciones:
 Clarifica y drena el calor de Hígado
 Reduce el ascenso patológico de Qi
 Elimina estancamientos y acumualciones

Indicaciones:
Síndromes de calor en Hígado, causando desarmonía entre el Hígado y el Estómago

Síntomas:
Dolor en el hipocondrio, a lo largo del meridiano de Hígado
Gastritis aguda o crónica, úlcera péptica, hernia de hiato,
Distensión epigástrica, vómitos, regurgitaciones ácidas, eructos
Boca amarga y seca
Lengua: roja, con capa amarilla
Pulso: rápido (Shu), de cuerda (Xian)

Health Capital
Página 99