Sei sulla pagina 1di 27

PREGLED AKTIVNOSTI U ŠKOLSKOJ 2018/2019

01.06.2019.(SUBOTA)
9:30h
12:00h

03.06.2019.(PONEDELJAK)
18:00h
16:00h
18:00h

04.06.2019.(utorak)
18:00h
18:00h
18:00h
15:00h
17:00h
17:00h
18:00h
16:00h
16:00h
05.06.2019.(SRIJEDA)

06.06.2019(ČETVRTAK)
18:00h
17:00h
15:00h
16:00h
17:00h
07.06.2019.(PETAK)
15:00h
17:00h
16:00h
15:00h
15:00h
17:00h
17:00h
17:00h
15:30h

08.06.2019.(SUBOTA)
15:00h
12:00h
15:00h
10:00h
12:00h
16:00h
13:00h
15:00h
13:00h
12:00h
10.06.2019.(PONEDELJAK)
17:00h
17:00h

11.06.2019.(UTORAK)
16:00h
16:00h
16:00h
16:00h
12.06.2019.(SRIJEDA)
14:30h

13.06.2019.(ČETVRTAK)

14.06.2019.(PETAK)
16:00h
15:00h
15:00h
15:00h
15:00h
15:00h
15:00h
15:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
16:00h
16:00h
16:00h
16:00h
16:00h
14:00h
16:00h
16:00h
16:30h
15:00h
17:00h
17:00h
15.06.2019.(SUBOTA)
11:30h
11:30h
11:30h
12:00h
11:00h
12:00h
14:00h
14:00h
14:00h
14:00h
14:00h

17.06.2019.(PONEDELJAK)
17:00h
17:00h
17:00h
16:00h
16:00h
16:00h
16:00h
16:00h
15:00h
18:00h
izmjena termina za 18.06.
izmjena termina za 18.06.
izmjena termina za 18.06.
18:00h
18:00h
18:00h

18.06.2019.(UTORAK)
14:30h
14:30h
17:00h
17:00h
17:45h
18:00h
16:30h
16:30h
17:45h
16:00h
16:00h
16:00h
IZMJENA ZA 21.06.U 15:30h
IZMJENA ZA 21.06.U 15:30h
IZMJENA ZA 05.07.U 17:45h
19:00h
17:00h
17:00h
15:00h
15:00h
15:00h

19.06.2019.(SRIJEDA)
16:00h
16:00h
16:00h
16:00h
17:00h
17:00h
17:00h
18:00h
18:00h
18:00h
17:00h
16:00h
16:00h
15:00h
14:30h
14:30h
14:30h
16:00h
16:00h
16:00h
16:00h
17:00h

20.06.2019.(ČETVRTAK)
17:00h
17:00h
18:00h
17:30h
17:30h
16:00h
17:30h
16:30h
16:30h
16:30h
16:30h
18:00h
15:00h

21.06.2019.(PETAK)
15:30h
15:30h
16:00h
16:00h
14:30h
16:00h
19:00h
14:30h
16:00h
16:00h
16:00h
15:00h
15:00h
18:00h
16:00h
16:00h
17:00h
15:00h
16:00h
17:00h
16:00h
16:00h
18:00h
15:00h
15:30h
14:30h
14:30h
14:30h
22.06.2019.(SUBOTA)
9:00h
12:00h
10:00h
10:00h
12:00h
13:00h
13:00h
12:00h
12:00h
12:00h
10:00h
12:00h
12:00h
12:00h
12:00h
11:00h
12:00h
12:00h

24.06.2019.(PONEDELJAK)
16:30h
16:30h
16:00h
16:00h
15:00h
25.06.2019.(UTORAK)
15:00h
15:00h

26.6.2019.(SRIJEDA)
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:30h
17:45h
27.06.2019.(ČETVRTAK)
16:00h
17:30h
28.06.2019.(PETAK)
16:00h
15:00h
17:00h
17:30h
17:30h
29.06.2019.(SUBOTA)
9:00h
9:00h
10:00h
10:00h
10:00h
10:00h
10:00h
NOSTI U ŠKOLSKOJ 2018/2019

MEĐUNARODNO BANKARSTVO
UPRAVNO PRAVO

MIKROBIOLOŠKA ANALIZA NAMIRNICA I VODE


KLINIČKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
UVIĐAJ SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

VIŠA MATEMATIKA NAPEDNI KURS


DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE
SUDSKA PSIHOLOGIJA I PSIHOPATOLOGIJA
HEMIJA
INTEGRALNI TRANSPORT
TEORIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
CAD SA OSNOVAMA TEHNIČKOG CRTANJA
EKSPLOATACIJA VOZILA

MENADŽMENT ODNOSA S JAVNOŠĆU PR


NAUKA O ISHRANI
ONKOLOGIJA I PALIJATIVNA ZDRAVSTVENA NJEGA
ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA
UVOD U MEDICINU I ZDRAVSTVENU NJEGU

OSNOVI FARMAKOLOGIJE SA TOKSIKOLOGIJOM


IZVOZNI MARKETING MENADŽMENT
EKSPERTNI SISTEMI
ADMINISTRATIVNO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE
MEDIJACIJA
FIZIOTERAPIJA U GERIJATRIJI
ORGANIZACIJA I VOĐENJE MARKETINGA
PLANIRANJE TRŽIŠNOG POSLOVANJA
RADNO PRAVO

ORGANIZACIJA I ADMINISTRACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SITEMA ZDRAVSTVENE


PROTETIKA I ORTOTIKA
FIZIOTERAPIJA U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU
ALGORITMI I SRUKTURE PODATAKA
MULTIMEDIJA
SPORTSKA MEDICINA
MENADŽMENT KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
MENADŽMENT KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
OSNOVI FARMAKOLOGIJE I DOPING U SPORTU

EKSPLATACIJA VOZILA
CAD SA OSNOVANMA TEHNIČKOG CRTANJA

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
TEORIJA SPORTSKOG TRENINGA
MENADŽMENT POSLOVNE BANKE
MNARKETIBG POSLOVNE BANKE

DRŽAVNI MENADŽMENT I PRAVNA DRŽAVA

ZDRAVSTVENA NJEGA KARDIOPULMUNALNIH BOLESNIKA INT. NJEGA U KARDI.


OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
SOCIJALNA EKOLOGIJA
FINASIJSKA I POSLOVNA MATEMATIKA
FIZIKA SA BIOFIZIKOM
FIZIKA SBF
VIŠA MATEMATIKA FPE
RADIOLOŠKA ZAŠTITA
MIKROEKONOMIJA
MAKROEKONOMIJA FPN
CARINSKI MENADŽMENT I CARINSKE POLITIKE
UPRAVLJANJE EKONOMSKIM RAZVOJEM
INVESTICIONI MENADŽMENT
EPIDEMIOLOGIJA
TRANSPORTNE OSOBINE ROBE
OSNOVI TRANSFUZIOLOGIJE
IMUNOLOGIJA
ARHITEKTURA I ORGANIZACIJA RAČUNARSKIH SISTEMA
ADMINSITRACIJA I ODRŽAVANJE IT SISTEMA
MOBILNO RAČUNARSTVO
OSNOVI ELEKTROTEHNIKE
ENTERPRISE PLATFORMSKE TEHNOLOGIJE
CITOLOGIJA
WEB PROGRAMIRANJE I DESING
WEB SERVISI I APLIKACIJE
NJEGA INTERNISTIČKIH BOLESNIKA SA OSNOVAMA INTERNE MEDICINE
UPRAVNO PROCESNO PRAVO
MENADŽMENT RIZIKA
KRIZNI MENADŽMENT

POSLOVNE FINANSIJE
MEĐUNARODNO BANKARSTVO
MEĐUNARODNE FINANSIJE
PREDUZETNIŠTVO I PEDUZETNIČKA EKONOMIJA
OSNOVE HIRURŠKOG INSTRUMENTIRANJA
POSLOVNO PRAVO
FIZIČKO HEMIJSKA ANALIZA NAMIRNICA I VODE
INSTRUMENTALNE METODE
UPRAVLJANJE I ZAŠTITA VODAMA
TEHNOLOGIJA VODE
UPRAVLJANJE OPSANIM OTPADOM

VREDNOVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U SAOBRAĆAJU-USMENI 20.06.19.


REGULISANJE I UPRAVLJANJE U SAOBRAĆAJU USMENI 20.06.2019
SPORTSKI TURIZAM I WELNES
UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA
MENADŽMENT POSLOVNE LOGISTIKE I ŠPEDICIJE
PROIZVODNI I OPERATIVNI MENADŽMENT
UPRAVLJANJE LANCIMA SNABDJEVANJA
LOGISTIKA I ŠPEDICIJA
KADROVSKI MENADŽMENT
POSLOVNE APLIKACIJE
NOMOTEHNIKA
UPRAVNO PRAVO
USTAVNO PRAVO
KOMPJUTERSKA GRAFIKA I DIZAJN
OSNOVE TEORIJE SISTEMA I UPRAVLJANJA
SAVREMENI MENADŽMENT

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO


STVARNO PRAVO
TEORIJA SPORTSKOG TRENINGA
MENADŽMENT U SPORTU
MEDICINSKA MASAŽA
OSNOVE PROJEKTOVANJA U SAOBRAĆAJU -USMEMI 20.06.2019.
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
KRIMINOLOGIJA
FIZIOTERAPIJA U NEURLOGIJI
KOMUNIKOLOGIJA FPE,FZN
GEOPOLITIKA
NEUROMARKETING
MEĐUNARODNE FINANSIJE
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
POSLOVNE FINANSIJE
TEORIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA
PLANIRANJE SAOBRAĆAJA
NEMOTORIZOVANI I STACIONARNI SAOBRAĆAJ
NOMOTEHNIKA
UPRAVNO PRAVO
USTAVNO PRAVO

DINAMIKA VOZILA
KVANTITATIVNE METODE-PISMENI 03.07. U 16:00h USMENI
STATISTIKA FZN,FSN -03.07. U 16:00h USMENI
OPERACIONA ISTRAŽIVANJA U INŽINJERSTVU--03.07. U 16:00h USMENI
ENGLESKI JEZIK 1
ENGLESKI JEZIK 2
NJEMAČKI JEZIK 1 I 2
VIŠA MATEMATIKA OPŠTI KURS
DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE
VIŠA MATEMATIKA NAPREDNI KURS
ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA
MEDICINSKA BIOHEMIJA
INTERNET MARKETING IELEKTRONSKO POSLOVANJE
PROPEDEVTIKA I ZDRAVSTVENA NJEGA U KLNIČKO BONIČKOJ PRAKSI
RETORIKA SA TEORIJOM PISMENOSTI
DRŽAVNI MENADŽMENT I PRAVNA DRŽAVA
DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO
EKSPERTNI SISTEMI
POSLOVNA INTELIGENCIJA
DSS SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU
MBIS
OSNOVI KRIMINALISTIKE

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA
UVIĐAJI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
ANALIZA ,ZAŠTITA I KONTROLA VAZDUHA
OSNOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
TELEVIZIJSKO OGLAŠAVANJE
ISHRANA ,NUTRITIVNA TERAPIJA I DIJETETIKA
KRIVIČNO PRAVO OPŠTI DIO
KRIVIČNO PRAVO POSEBNI DIO
MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO
PREKRŠAJNO PRAVO
DERMATOVENEROLOGIJA I PRIDRUŽENA NJEGA
RIMSKO PRAVO

MEĐUNARODNE FINANSIJE
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
DRUMSKE I GRADSKE SAOBRAĆAJNICE
TRGOVINSKI MARKETING MENADŽMENT
PRIMJENA RAČUNARSKIH TEHNOLOGIJA U SAOBRAĆAJU
RDBMS
VIŠI PROGRAMSKI JEZICI I RAD ALATI
SOFTVERSKI INŽINJERING
PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA
BAZE PODATAKA
KOMUNIKOLOGIJA
KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA
MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM
INFORMATIKA I RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE
MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE
FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO
MARKETING PSIHOLOGIJA
SISTEMSKI SOFTVER(OPERATIVNI SISTEMI)
GRAĐANSKO VANPARNIČNO I IZVRŠNO PRAVO
GRAĐANSKO PARNIČNO PROCESNO PRAVO
NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA SA OSNOVAMA HIRURGIJE
RADIOLOGIJA I IMIDŽING U ZDRAVSTVU
VIKTIMOLOGIJA
RETORIKA SA TEORIJOM PISMENOSTI
DRŽAVNI MENADŽMENT I PRAVNA DRŽAVA
DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI


HARTIJE OD VRIEDNOSTI
PREVENTIVNA NJEGA U PORODIČNOJ MEDICINI
NJEGA ZARAZNIH BOLESNIKA I INFEKTIVNE BOLESTI
SANITARNO TEHNIČKI PRINCIPI U GRADITELJSTVU
FILOZOFIJA ŽIVOTA
MUNDOLOGIJA
PRIMJENA MANUELNIH TEHNIKA U FIZIOTERAPIJI
PROJEKTNI MENADŽMENT
UPRAVLJANJE EKONOMSKIM RAZVOJEM
IZVOZNI MARKETING MENADŽMENT
UNAPREĐENJE PRODAJE
CAYBER PRAVO
OSNOVE KRIPTOGRAFIJE
ZAŠTITABRAČUNARSKIH I POSLOVNIH SISTEMA
UPRAVNO PROCESNO PRAVO
PRAVLJANJE EKONOMSKIM RAZVOJEM
PROJEKTNI MENADŽMENT

OSNOVI PATOLOGIJE
OSNOVI ANATOMIJE I HISTOLOGIJE
OSNOVE MAŠINSTVA
HCI-INTERAKCIJA ČOVJEK RAČUNAR
FIZIOLOGIJA SA ŠATOFIZIOLOGIJOM

MOLEJULARNA BIOLOGIJA I GMO


CITOLOGIJA

STATISTIKA FPE,FIT,SBF
MAKROEKONOMIJA,FPE
OSNOVI TEORIJE SISTEMA I UPRAVLJANJA FIT
TEORIJA ODLUČIVANJA
PRAVNA MEDICINA ODBRANE SEMINARSKIH +ISPIT
EKSPERTIZE SAOBRAČAJNIH NEZGODA

EKSPERTIZE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA


SISTEMI UPRAVLJANJA BEZBJEDNOŠĆU I KVALITETOM HRANE
OSNOVI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE
FIZIOTERAPIJA U ORTOPEDIJI TEAUMATOLOGIJI
MRŽNO RAČUNARSTVO
OSNOVI RADNE TERAPIJE
ERGONOMIJA I MDICINA RADA

OSNOVE RAČUNOVODSTVA PREDISPITEN OBAVEZE + TEST


REVIZIJA I KONTROLA TRŽIŠNOG POSLOVANJA PREDISPITNE OBAVEZE +TEST
EKONOMIJA USLUGA
MARKETING MENADŽMENT ISTRAŽIVANJE
TEHNOLOŠKI MENADŽMENT
STRATEŠKI MENADŽMENT
HUMANA GENETIKA
PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ I ROK
PROF.DR VLADIMIR ĐURIĆ KONSULTACIJE

DOC.DR SLAVEN GRBIĆ II ROK


DOC.DR JASENKA MILJUŠ II ROK
DOC.DR MILAN TEŠIĆ II ROK

PROF.DR BRANKO SARIĆ II ROK


PROF.DR BRANKO SARIĆ II ROK
DOC.DR NERA ZIVLAK RADULOVIĆ II ROK
PROF.DR JASENKA MILJUŠ II ROK
DOC.DR SNJEŽANA RAJILIĆ II ROK
PROF.DR DANISLAV DRAŠKOVIĆ II ROK
PROF.DR MILICA MILIČIĆ II ROK
PROF.DR TOMISLAV VUJNOVIĆ KONSULTACIJE
PROF.DR TOMISLAV VUJNOVIĆ KONSULTACIJE

DOC.DR JANA ALEKSIĆ-ANĐELIĆ PREDAVANJE


PROF.DR BRANISLAV MIHAJLOVIĆ II ROK
PROF.DR ŽELJKA CVIJETIĆ II ROK
PROF.DR DRAGO TALIJAN II ROK
DOC.DR RADOJKA BIJELIĆ II ROK

DOC.DR TIJANA KOVAČEVIĆ II ROK


DOC.DR VANJA SREDOJEVIĆ II ROK
PROF.DR BRANKO LATINOVIĆ II ROK
PROF.DR SLAVICA LUKIĆ II ROK
PROF.DR SUAD HAMZABEGOVIĆ II ROK
Doc. dr Ajša Meholjić - Fetahović, Ljiljana Stojković Topić
PROF.DR MARKO LAKETA II ROK
PROF.DR MARKO LAKETA II ROK
DOC.DR BORISLV RADIĆ II ROK

PROF.DR SEVERIN RAKIĆ II ROK


PROF.DR JOVAN ĆULUM II ROK
DOC.DR GORDAN BAJIĆ II ROK
PROF.DR BOŠKO NIKOLOĆ II ROK
DOC.DR SINIŠA TOMIĆ II ROK
PROF.DR JOVAN ĆULUM II ROK
DOC.DR OSTOJA TRAVAR II ROK
DOC.DR SLAĐANA RADAKOVIĆ II ROK
PROF.DR OSTOJA TRAVAR II ROK
DOC.DR TIJANA KOVAČEVIĆ II ROK

PROF.DR TOMISLAV VUJNOVIĆ KONSULTACIJE


PROF.DR TOMISLAV VUJNOVIĆ KONSULTACIJE

PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ II ROK


PROF.DR VELIBOR SRDIĆ KOLOKVIJ
PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ KONSULTACIJE
PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ KONSULTACIJE

PROF.DR SINIŠA KARAN II ROK

PROF.DR LJUBOMIR ŠORMAZ JUNSKI ROK 06.07. JULSKI U 9:00h


AK.PROF.DR ESAD JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK 06.07. JULSKI U 9:00h
AK.PROF.DR ESAD JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK 06.07. JULSKI U 9:00h
AK.PROF.DR ESAD JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK 06.07. JULSKI U 9:00h
AK.PROF.DR ESAD JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK 06.07. JULSKI U 9:00h
AK.PROF.DR ESAD JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK 06.07. JULSKI U 9:00h
AK.PROF.DR ESAD JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK 06.07. JULSKI U 9:00h
AK.PROF.DR ESAD JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK 06.07. JULSKI U 9:00h
PROF.DR SANEL JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK 09.07.JULSKI U 17:00h
PROF.DR SANEL JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK 09.07.JULSKI U 17:00h
PROF.DR SANEL JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK 09.07.JULSKI U 17:00h
PROF.DR SANEL JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR SANEL JAKUPOVIĆ JUNSKI ROK 09.07.JULSKI U 17:00h
PROF.DR BRANISLAV MIHAJLOVIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR NOVAK DAMJANOVIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR ANA MACURA JUNSKI ROK
DOC.DR ANA MACURA JUNSKI ROK
PROF.DR GORAN ĐUKANOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR GORAN ĐUKANOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR GORAN ĐUKANOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR GORAN ĐUKANOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR GORAN ĐUKANOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR ŽIVORAD MALIČEVIĆ I ROK 28.06.II ROK U 15:00h
PROF.DR BOŠKO NIKOLIĆ II ROK
PROF.DR BOŠKO NIKOLIĆ I ROK 27.06. II ROK U 16:00h
PROF.DR ŽELJKA CVIJETIĆ KONSULTACIJE
PROF.DR MLAĐEN MANDIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR VEDRAN ŠUPUKOVIĆ JUNSKI ROK 09.07.JULSKI ROK U 17:00h
DOC.DR VEDRAN ŠUPUKOVIĆ JUNSKI ROK 09.07.JULSKI ROK U 17:00h

PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ I ROK


PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ II ROK
PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ I ROK
PROF.DR ALEKSANDRA VIDOVIĆ KONSULTACIJE
DOC.DR ŽELJKO JOVIČIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VLADIMIR ČOLOVIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR LJILJANA STOJANOVIĆ BIJELIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR LJILJANA STOJANOVIĆ BIJELIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR LJILJANA STOJANOVIĆ BIJELIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR LJILJANA STOJANOVIĆ BIJELIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR LJILJANA STOJANOVIĆ BIJELIĆ JUNSKI ROK

PROF.DR NENAD RUŠKIĆ JUNSKI ROK


PROF.DR NENAD RUŠKIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VELIMIR VUKAJLOVIĆ I ROK 27.07.II ROK U 17:00h
PROF.DR VELIBOR PEULIĆ JUNSKI ROK 06.07.JULSKI ROK U 13:00h
PROF.DR VELIBOR PEULIĆ JUNSKI ROK 06.07.JULSKI ROK U 13:00h
PROF.DR VELIBOR PEULIĆ JUNSKI ROK 06.07.JULSKI ROK U 13:00h
PROF.DR VELIBOR PEULIĆ JUNSKI ROK 06.07.JULSKI ROK U 13:00h
PROF.DR VELIBOR PEULIĆ JUNSKI ROK 06.07.JULSKI ROK U 13:00h
PROF.DR SLAVICA LUKIĆ I ROK
PROF.DR NEDIM SMAILOVIĆ I ROK 05.07.II ROK U 17:00h
PROF.DR VLADIMIR ĐURIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VLADIMIR ĐURIĆ I ROK
PROF.DR VLADIMIR ĐURIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR NEDIM SMAILOVIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR NINA UREMOVIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR NINA UREMOVIĆ JUNSKI ROK

PROF.DR DUŠKO MEDIĆ JUNSKI ROK


PROF.DR DUŠKO MEDIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VELIBOR SRDIĆ I ROK 16.07. II ROK U 16:00h
PROF.DR VELIBOR SRDIĆ JUNSKI ROK 16.07. JUNSKI ROK U 16:00h
PROF. DR GORDAN BAJIĆ,LJILJANA STOJKOVIĆ TOPIĆ I ROK 06.07 II ROK 10:45h
DOC.DR NENAD RUŠKIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR VELJKO IKANOVIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR VELJKO IKANOVIĆ JUNSKI ROK
PROF. DR GORDAN BAJIĆ,LJILJANA STOJKOVIĆ TOPIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR DRAGAN KOLEV I ROK
PROF.DR DRAGAN KOLEV I ROK
PROF.DR DRAGAN KOLEV I ROK
PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ GLIGORIĆ II ROK
PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ GLIGORIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ GLIGORIĆ II ROK
PROF.DANISLAV DRAŠKOVIĆ JUNSKI ROK
PRF.DR VALENTINA BASARIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VALENTINA BASARIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VLADIMIR ĐURIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VLADIMIR ĐURIĆ I ROK
PROF.DR VLADIMIR ĐURIĆ JUNSKI ROK

DOC.DR LJUBO GLAMOČIĆ I ROK 03.07. II ROK U 16:00h


PROF.DR MIRJANA LANDIKA JUNSKI ROK 03.07. JULSKI U 16:00h
PROF.DR MIRJANA LANDIKA JUNSKI ROK 03.07. JULSKI U 16:00h
PROF.DR MIRJANA LANDIKA JUNSKI ROK 03.07. JULSKI U 16:00h
PROF. MIRELA SIMIĆ JUNSKI ROK
PROF. MIRELA SIMIĆ JUNSKI ROK
PROF. MIRELA SIMIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR BRANKO SARIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR BRANKO SARIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR BRANKO SARIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR BOŠKO NIKOLIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR JASENKA MILJUŠ I ROK 05.07.II ROK U 16h
PROF.DR BRANKO LARTINOVIĆ I ROK 05.07.II ROK U 16h
PROF.DR LJUBOMIR ŠORMAZ JUNSKI ROK
PROF.DR SINIŠA KARAN I ROK
PROF.DR SINIŠA KARAN JUNSKI ROK
PROF.DR SINIŠA KARAN JUNSKI ROK
PROF.DR BRANKO LATINOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR GORDANA RADIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR GORDANA RADIĆ I ROK
PROF.DR GORDANA RADIĆ KONSULTACIJE
PROF.DR GORAN GAJIĆ JUNSKI ROK

DOC.DR MILAN TEŠIĆ JUNSKI ROK 18.07.JULSKI ROK U 16:00h


DOC.DR MILAN TEŠIĆ JUNSKI ROK 18.07.JULSKI ROK U 16:00h
PROF.DR MILICA MILIČIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR PREDRAG ILIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR PREDRAG ILIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR MAJA ĐOKIĆ I ROK 05.07.II ROK U 16h
PROF.DR BRAISLAV MIHAJLOVIĆ KONSULTACIJE
PROF.DR LJUBINKO MITROVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR LJUBINKO MITROVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR LJUBINKO MITROVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR LJUBINKO MITROVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR JAGODA BALABAN I ROK
PROF.DR IVO MIRO JOVIĆ JUNSKI ROK

PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ GLIGORIĆ II ROK


PROF.DR BOGDANA VUJNOVIĆ GLIGORIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VALENTINA BASARIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR VANJA SREDOJEVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR ZORAN AVRAMOVIĆ JUNSKI ROK 05.07.JULSKI ROK 14:30h
PROF.DR ZORAN AVRAMOVIĆ JUNSKI ROK 05.07.JULSKI ROK 16:00h
PROF.DR ZORAN AVRAMOVIĆ JUNSKI ROK 05.07.JULSKI ROK 19:00h
PROF.DR ZORAN AVRAMOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR BRANKO LATINOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR ZORAN AVRAMOVIĆ I ROK 05.07.JULSKI ROK 16:00h
PROF.DR LARISA ČOVIĆ I ROK
PROF.DR DRAGO NEDIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR DRAGO NEDIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR BRANKO LATINOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VLADIMIR ČOLOVIĆ I ROK 05.07. II ROK 16:00h
PROF.DR VLADIMIR ČOLOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR MIRO DŽAKULA I ROK
DOC. DR DINKA ANTIĆ KONSULTACIJE
DOC.DR JANA ALEKSIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR BORIS DAMJANOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR SUAD HAMZABEGOVI JUNSKI ROK
PROF.DR SUAD HAMZABEGOVI JUNSKI ROK
PROF.DR ŽELJKO JOVIČIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR HARIS HUSEINAGIĆ I ROK 05.07. II ROK U 15:00h
DOC.DR MARINA SIMOVIĆ I ROK
PROF.DR SINIŠA KARAN I ROK
PROF.DR SINIŠA KARAN JUNSKI ROK
PROF.DR SINIŠA KARAN JUNSKI ROK

PROF.DR DANISLAV DRAŠKOVIĆ I ROK


PROF.DR ZORICA DRLJAČA JUNSKI ROK 05.07.JULSKI ROK U 17:00h
DOC.DR RADOJKA BIJELIĆ I ROK 02.07 II ROK U 17:00h
PROF.DR BRANISLAV MIHAJLOVIĆ I ROK 02.07 II ROK U 17:00h
DOC.DR MARIN KVATERNIK I ROK 06.07. II ROK U 12:00h
PROF.DR MIŠO KULIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR MIŠO KULIĆ JUNSKI ROK
JUNSKI ROK
PROF.DR SANEL JAKUPOVIĆ I ROK 06.07. II ROK U 12:00h
PROF.DR SANEL JAKUPOVIĆ I ROK 06.07. II ROK U 12:00h
DOC.DR VANJA SREDOJEVIĆ JUNSKI ROK 20.07. JULSKI ROK U 10:00h
PROF.DR ALEKSANDRA VIDOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR MILAN MARKOVIĆ I ROK 06.07.JULSKI ROK U 12:00h
PROF.DR MILAN MARKOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR MILAN MARKOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR MLAĐEN MANDIĆ I ROK
PROF.DR SANEL JAKUPOVIĆ I ROK
PROF.DR SANEL JAKUPOVIĆ I ROK

VIŠI.AST.ILIJA BAROŠ JUNSKI ROK


VIŠI.AST.ILIJA BAROŠ JUNSKI ROK
PROF.DR TOMISLAV VUJNOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR ŽELJKO STANKOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR ŽIVORAD MALIČEVIĆ KONSULTACIJE

DOC.DR NATAŠA MILJUŠ UVOD.PREDAVANJE


PROF.DR ŽIVORAD MALIĆEVIĆ II ROK

PROF.DR ĐURO MIKIĆ JUNSKI ROK 12.07. JULSKI U 17:00h


PROF.DR ĐURO MIKIĆ JUNSKI ROK 12.07. JULSKI U 17:00h
PROF.DR ĐURO MIKIĆ JUNSKI ROK 12.07. JULSKI U 17:00h
PROF.DR ĐURO MIKIĆ JUNSKI ROK 12.07. JULSKI U 17:00h
DOC.DR NERA ZIVLAK RADULOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR DANISLAV DRAŠKOVIĆ KONSULTACIJE

PROF.DR DANISLAV DRAŠKOVIĆ JUNSKI ROK


DOC.DR SLAVEN GRBIĆ
JUNSKI ROK
JUNSKI ROK
PROF.DR BORIS DAMJANOVIĆ KONSULTACIJE
PROF.DR SANJA BREKALO KONSULTACIJE
PROF.DR SANJA BREKALO KONSULTACIJE

PROF.DR MILANKA ALEKSIĆ JUNSKI ROK 10.07.JULSKI ROK U 17:00h


PROF.DR MILANKA ALEKSIĆ JUNSKI ROK 10.07.JULSKI ROK U 17:00h
PROF.DR VLADIMIR STOJANOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VLADIMIR STOJANOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VLADIMIR STOJANOVIĆ JUNSKI ROK
PROF.DR VLADIMIR STOJANOVIĆ JUNSKI ROK
DOC.DR JELENA PAJIĆ JUNSKI ROK
LSKI U 9:00h
LSKI U 9:00h
LSKI U 9:00h
LSKI U 9:00h
LSKI U 9:00h
LSKI U 9:00h
LSKI U 9:00h
LSKI U 9:00h
LSKI U 17:00h
LSKI U 17:00h
LSKI U 17:00h

LSKI U 17:00h

OK U 15:00h

ROK U 16:00h

LSKI ROK U 17:00h


LSKI ROK U 17:00h

OK U 17:00h
LSKI ROK U 13:00h
LSKI ROK U 13:00h
LSKI ROK U 13:00h
LSKI ROK U 13:00h
LSKI ROK U 13:00h
OK U 17:00h

ROK U 16:00h
NSKI ROK U 16:00h

ROK U 16:00h
LSKI U 16:00h
LSKI U 16:00h
LSKI U 16:00h
LSKI ROK U 16:00h
LSKI ROK U 16:00h

LSKI ROK 14:30h


LSKI ROK 16:00h
LSKI ROK 19:00h

LSKI ROK 16:00h

ROK 16:00h

ROK U 15:00h
LSKI ROK U 17:00h
OK U 17:00h
OK U 17:00h
ROK U 12:00h

ROK U 12:00h
ROK U 12:00h
LSKI ROK U 10:00h

LSKI ROK U 12:00h

LSKI U 17:00h
LSKI U 17:00h
LSKI U 17:00h
LSKI U 17:00h
LSKI ROK U 17:00h
LSKI ROK U 17:00h