Sei sulla pagina 1di 6
Iss INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN BRAILA Nr. 524/ /28.03.2019 Catre TOATE UNITATILE DE {NVATAMANT Referitor Ia adresa Institujei Prefectului ~ Judetul Braila nr. 4060 / 27.03.2019, va precizam faptul cd persoanele interesate si fie admise in Corpul expersilor electorali sau s& indeplineesea functia de operator de calculator al biroului electoral al sectiei de votare, vor depune cererile de inseriere direct {a sediul Institufiei Prefectului —Judetul Braila, cel tarziu, pana pe data de 03.04.2019 Bedul Al 1Cuza, nr. 172, 810025 Bria; Tel: +40(0) 239 61 91 60; Fans +40(0) 259 61 40 6 worw isibrailao, brailaisi@gmail.com NATIONALE JUDETEAN et / 4 | fomanic2019.eu scone MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 4 INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL BRAILA we Aled 4_ £6.08 Beh Catre, ‘TOATE INSTITUTIILE PUBLICE DIN JUDETUL BRAILA TOATE UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDETUL BRAILA Urmare adresel nr.1122/19.03.2019, inregistrat& la Institufia Prefectului — Judeful Brélla sub umérul 3806/20,03.2019, Autoritatea Electoral Permanent ne solicit sprijinul in identificarea si selectarea de noi persoane interesate s3 fie admise in Corpul expertilor electorali sau s& indeplineascd functia de operator de calculator ale biroului electoral al sectiei de votare, astfel inct s8 se asigure organizarea $i desfésurarea tn bune conditi a alegerilor pentru membrii din Roménia tn Parlamentul European din data de 26 mai 2019, ‘Admiterea in Corpul expertilor electorali se face in conformitate cu Metodologia de admitere {n Corpul expertilor electorali aprobate prin Hotirérea Autoritdtil Electorele Permanente nr. 11/2015, cu modificarile si complettiile ulterioare. conformitate cu art. 3 al metodologie! mai sus amintite, Autoritatea Electoral Permanent, emite aviz favorabil pentru admiterea in Corpul expertior electorall in cazul persoanel care indeplineste Cumulativ urmtoarele conditi: are cetatenia rom&n8; cunoaste limba rom&ind, scris si vorbit; are drent de vot; are o stare de s&ndtate corespunzétoare indeplinii functiel; nu face parte dintr-un partid politic; a absolvit cel putin invatéméntul general obligatoriu; nu este urmérit penal, trimisé in judecat penald sau condamnata penal; a exercitat functia de presedinte al biroului electoral al sectiel de votare sau de loctiitor al acestuia la cel putin un scrutin; nu a sivarsit contraventi in legatur’ cu alegerile sau cu un referendum pe durata indepiiniri functiei de presedinte al birouiui electoral al sectei de votare sau de loctitor al acestuia; nu a svarsit erori grave in operatiunile de consemnare a rezultatelor votril in procesele verbale prevazute de legislatia in vigoare; nu a fost exclus& din Corpul expertior electorali; nu s-a retras din Corpul expertilor electoral. Aceste persoane trebuie sé depun&, in scris sau electronic, fa Autoritatea Electoral Permanent’: ori la Institutia Prefectulul - Judeful Bréila, 0 cerere datat& si semnati, insotit de o cople a actulul de identtate si o copie @ actului de studi. In conformitate cu art. 7 alin. al acelelasi metodologii, la examenul pentru admiterea fn Corpul expertilor electorali poate participa persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele condifi: are ccetatenia roman’; cunoaste limba rom&na, scris si vorbit; are drept de vot; are o stare de sinitate corespunzitoare Indepliniri functiei; nu face parte dintr-un partid politic; a absolvit cel putin Tnvatémantul general obiigatoriu; nu este urm&rit’ penal, trimis8 in judecatS penal sau condamnat’ Penal; ‘nu a mal exercitat functia de presedinte al biroului electoral al Sectiel de votare sau de loctitor al acestula $i a depus in scris sau electronic, la Autoritatea Electoral Permanent’ or la Institutia Prefectului ~ Judetul Brélla 0 cerere datata si seminats, insotitS de o copie a actului de identitate si o cople a actului de studii. Persoanele care vor fi admise in Corpul expertilor electorali vor participa la programe de Instrulre organizate si sustinute de c&tre Autoritatea Electoral Permanents. De asemenea, in conformitate cu prevedrile Ordonantei de Urgent’ nr.6/2019, in cadrul alegerilor Pentru membrii din Roménia in Parlamentul European din data de 26 mai 2019, va fi utlizat Sistemul informatic de monitorizare al prezentei la vot si de prevenire a votulut legal. Prin Hot&rérea Autoritatii Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificarle si completiirile ulterioare, au fost aprobate Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare al prezentei la vot si de prevenire a votului llegal, selectia si desemnarea operatorilor de calcul ai birourilor electorale ale sectiilor de votare. AAstfel, conform art. 7 alin.1 din normele mai sus mentionate, poate avea calitatea de operator de calculator al sectiei de votare orice persoand care indeplineste urmStoarele conditi: are cetStenia roman si doriciiul in Rom&nia; cunoaste limba romén8, scris si vorbit; are varsta de minimum 18 ani ‘impliniti; are capacitate deplin’ de exercitiu; a absolvit invaimantul general obligatoriu; are cunostinte de bazé in tehnologia informatiel, Selectarea operatorilor de calculator ai birourlor electorale ale sectilor de votare se reallzeazé pe baza examinatii practice a urmStoarelor competente: utilizarea notjunilor de baz ale tehnologiei Informatiel; introducerea si validarea datelor; prelucrarea datelor; ultizarea internetulul si a poste electronice; utilzarea echipamentelor periferice; asigurarea confidentialititii si securittil datelor. Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu sprijinul AutoritSti' Electorale Permanente si al Institutului National de Statistic’, organizeaza sesiuni de examinare Practicé a competentelor In centre de evaluare si in sistem online, La sesiunile de examinare practic’ participS persoanele propuse de citre autorititile ‘administratiel publice centrale si locale, conform legii, precum si alte persoane care indeplinesc conditile mentionate mai sus si care depun sau transmit cereri scrise, datate si semnate, conform modelului atasat, la birourile $flialele Autoritti Electorale Permanente. Persoanele care particip& la sesiunile de examinare practicd, organizate in centre de evaluare, sunt notficate telefonic sau prin e-mail de cétre Autoritatea Electoral Permanent cu privire la locul, data si ora sesiunii de examinare. Fat de cele prezentate mai sus, avem rugmintea de a ne comunica in regim de urgent pana fa data de 03.04.2019 datele de identificare (nume, prenume, nr.telefon, e-mail) ale Persoanelor din cadrul institutiei sau unit3tii administrativ teritoriale, care doresc s& fac& parte din Corpul expertilor electorali in calitate de presedinti ai birourilor electorale, respectiv ca operatori de calcul ai birourilor electorale ai sectiilor de votare, Lista persoanelor care au depus cereri de Inscriere, insotite de cererile semnate, vor f!transmise {a Institutia Prefectului ~ Judetul Bréila, at&t in format letric, cét si in format word la adresa de e-mail tral cu respectarea tabelulul anexat la prezenta, Alaturat, v8 transmitem in copie: Cererea de admitere in corpul expertilor electorali din taré pe baz de aviz favorabil, Cererea de admitere in corpul expertilor electorali din far’ pe baz de examen, Cererea pentru deserinarea ca operator de calculator al biroului electoral al sectiel de votare. Pata Independent, 1, cod postal 810240, Tel 0235-653900; Fax 0239-61970, ral; ‘emalideconcentrate@prefecturabrala.0; webste-wwaw.prefecturabrala.0