Sei sulla pagina 1di 2

Formularul 6

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art. 69^1
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul Ramba Andrei Ovidiu, reprezentant legal Subcontractantului SC PLUS


CONFORT SRL participant la procedura de atribuire a contractului de contractului de lucrari
Sistemul centralizat de canalizare menajera si constructia unei statii de epurare
in comuna Studina, judetul Olt, prin prezenta, declar pe propria răspundere cunoscând
prevederile art. 292 Cod penal privind falsul în declaraţii, că în cadrul consiliului de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al acestuia, ori în calitate de
acţionari, asociaţi, nu se regăsesc persoane care sunt soţi/soţii, rudă sau afin până la gradul
al patrulea inclusiv, astfel cum sunt acestea prevăzute de art. 69 lit. a) din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane care deţin funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante Consiliul Local Studina.
De asemenea, declar că nici una din persoanele de mai sus nu se află în relaţii
comerciale cu Consiliul Local Studina.
Declar, de asemenea, faptul că cunosc sancţiunea prevăzută de art. 69^1 din O.U.G.
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Data completării ............................

SC PLUS CONFORT SRL