Sei sulla pagina 1di 10
, =— Sa & romania2019.eu , Exemplar unie Ne. 40=84,2 1ANPI29 a 2019 Doamneidomnului, Director Penitenciar , CE, CD, BAGR, SHPAP Tg Ocha, Spital Penitencia, ‘Stimative doamnaldomnule director, In data de 28.05.2019 ANP a Inaintat Ministerului Jusijei adresa nr. 40242 (atagata in copie) prin care a comunicat faptul 4 In actualele conaiti de finantare, pana Ja supimentarea bugetul cu suma de 60,927 mile, pentru plata orelor supimentare, in ‘semestrul Il al anului 2019 nu poate fi asigurat mai mult de 1.000 mi le prin vrare de la alte subdiviziuni ale clasiicaiel bugetare din cadrul Titus | “Chettuiel de personal” rucat in hina ianuafle 2019 necesarul de fonduri pentru plata orelor suplimentare efectuate si necompensate cu timp liber corespunzator este in suma de aproximstv 1.822 mile, se observa faptul cd se poate asigura numai 55% din necesar. In acest sens, luand in considerare gi disponiblul din buget la alineatul 10.01.07 "Ore suplimentare’, care este In sum de 170 mile, prin viare de credite de la alte subdiviziuni ale clasficalei bugetare din cadul Titlulu | Cheltuiel de personal se va ‘asigura suma de 830 milo ‘Avand in vedere cele precizate anterior, flecare unitate va completa in macheta atagati coloanele 9-14 cu alineatele bugetare de la care se propune diminuarea sisumele aierente atat pentru credte de angajament cat si bugetare, este: ~ Nu vor fi efectuate propuner! de diminuare din salarile de baza si din contribuile aferente; = In coloana 8 sunt precizate sumele care vor fl asigurate prin virile de credit, = Sumale negative din coloana © urmeazs a fi retrase din bugetele unitior respective si redistribute in bugetele celorlalte unit; ~ "Diminuarea prin vrare a creditelor bugetare se va realza numai din trimestrul I; ~ 'Unmatoarele unitti nu vor completa macheta:Penitenciarele: Mioveni, lagi Poaria Alba, Satu Mare, Tg Jiu, CE Tg Ocna, CD Craiova, SNPAP, ANP, Penitenciar Spital Mioveni, Penitenciar Spital Constanja Poarta Alba, Complex Flamingo si Complex Sovata; = Penitenciarele Spital vor preciza sumole ce urmeazi a fl virate la nivel de alineat pentru fiecare sursa de finanare (CASA OPSNAJ sau Buget de stat), suplimentarea la alin, 10.01.07 se va realiza Tn cadrul aceleiasisurse de finantare. Datele solcitate vor fi transmise in format excel si scanat pe adresa de e-mail ovina ene@anp 10 9 roxana.storisiean@enp.= pana la data de 30.05.2019 ora 12,00, cu stima, TRINA Buel Svs Ghbos or? romania2019.eu Comisst e pntaniae Gara OSU Ore Directia Econctcg Adnniatratvs Wy tym Comisar gef de penitenciare Gabriela PETROVICI Sof Serviciu Buget si Salarjzare Re ae SEs CR 7 nee? ‘ust SS = rommania2019.eu y,Pxemplat 40242 EN 28.05.2019 Doamnel Laura IGHAT ‘Soeretar General Adjunct ‘Ministorul Justiiel Referitor la: analiza ofectiati asupra bugetulul aprobat pentru sistomul ppenitenciar, prin Lages nr. 60/2019 privind bugotul de stat pe anul 2019, la Til | ‘Cheliuieli de personal Stimat loarm Secratar General Adjunct, In data de 22 mai 2079, la sadlul Guvernului Romane! a avut lac o inane la care ‘au paricipat minisrul interimar al justjel, vicepremierul pentru implomentarea parteneriatelor strategice, doamna Ana Birchall, minisrulfinanfelor public, minis al fondurilor suropene, interimar, domnul Eugen Teodorovic, directoral general al Adminisratiei Najjonale a Peritenciarelr, domnul Cristian Plesa 1 reprezentanti sindicatelor din penitenciare, In cadrul careia au fost discutate problemele existente tn Sistemul penitencar gi solute propuse. ‘Aceasté intlnre s-a finalzat cu acordul Inchelat Intre reprezentanti Guvernulul FRoméniei gi cel a sinicatelor pivnd plata drepturlor de natura salariala gi de asistonta social a personalulu din sistomul pertenciar in sum tatala de 60.972 mie, in cadrul unui calendar de pt! agreat de comun acord, conform adresei nr, 2/45697/22,05 2018, ‘Avand in vedere concluzile intalirii menfionate anterior, n data de 28 mai 2019, a sediul Ministerului Jusijel a avut loc o tntalnire de ucru Inve specialit din cade Directieh Financiar Contabile din Ministerul Juste! si al Direcfei Economica - Administativa din Administratia Nafonala a Penitenciarolor, In cadrul civeia s-a analzat buaetul aprobat sistem ciar pent Ti | cheltulel de pers siexecutia bugetaré preiminata pentru acest ty de chetuel, la strsitul semestrulai al anului 2018, {in vederea denticdrii unor solut tehnice pentru asigurarea dreptutlor de natu salaialé ppentu personal din sistemul penitenciar.