Sei sulla pagina 1di 10

A petchay, Girlie Rodis 2. Lang.

Reg: youth
and adult expression, gayspeak 3.Fil Stan.
Aketch(a.ketch) 1. Other Slang Term:----- Lang.: babae 4.Eng Stan. Lang.: a girl
2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.:
ako 4. Eng. Stan. Lang.: me Babush(ba.bush) 1.Other Slang Term:
baboo 2.Lang. Reg: youth expression,
Akis(a.kis) 1. Other Slang Term: aketch 2. gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: paalam 4.Eng.
Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: Stan. Lang.: goodbye
ako 4. Eng. Stan. Lang.: me
Badaf(ba.daf) 1.Other Slang Terms: bayot,
Anakis(a.na.kis) 1. Other Slang Terms: okoma, beki, tuyab, jokla,bektas,
junanaks, junakstra 2. Lang. Reg.: juding,berde, bading, mariposa, ngedabi,
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: anak 4.Eng. shokla, shopapels, bakluh,beklabu 2. Lang.
Stan. Lang.: child, offspring Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: bakla
4.Eng. Stan. Lang.: a gay
Anetch(a.netch) 1. Other Slang Term:-----
2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: Bakluh(bak.luh.) 1. Other Slang Terms:
ano 4. Eng. Stan. Lang.: what bayot, okoma, beki, tuyab, bektas, jokla,
berde, juding, bading, mariposa, ngedabi,
Anekwaboom(a.nek.wa.boom)1.Other
shokla, shopapels, badaf 2. Lang. Reg.:
Slang Term: anetchewa 2. Lang. Reg.:
gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: bakla 4. Eng.
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: ano? 4.Eng.
Stan.Lang.: gay
Stan. Lang.: what?
Beki(be.ki)1. Other Slang Terms: badaf,
Anetchewa(a.net.che.wa) 1.Other Slang
okoma, beklabu, bayot, tuyab, jokla,bektas,
Term: anekwaboom 2. Lang. Reg.:
berde, juding, bading, mariposa, ngedabi,
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang: ano 4. Eng.
shokla, shopapels, bakluh 2. Lang. Reg.:
Stan. Lang.: what
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: bading, bakla
Anjenet(an.je.net) 1.Other Slang Term: 4.Eng. Stan. Lang.: a gay
-----2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan.
Beklabu(bek.la.bu) 1. Other Slang Terms:
Lang.: ang init 4. Eng.Stan. Lang.: so hot!
badaf, bayot, okoma, berde, beki, tuyab,
Ateng(a.teng) 1.Other Slang Terms: the, bektas, jokla, juding, bading, mariposa,
sisterakas, chira 2. Lang. Reg.: gayspeak ngedabi, shokla, shopapels, bakluh 2. Lang.
3.Fil. Stan. Lang.: ate, matandang kapatid Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: bading,
na babae 4.Eng. Stan. Lang.: sister bakla 4.Eng. Stan. Lang.: a gay

Award(a.ward) 1. Other Slang Terms:----- Bongga(bong.ga) 1. Other Slang Term:


2.Lang. Reg: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: ----- 2.Lang. Reg.: gayspeak and youth
lagot 4.Eng. Stan. Lang.: expression 3. Fil. Stan. Lang.: maganda
4.English Stan. Lang.: something beautiful
B
Booking(boo.king) 1. Other Slang Terms:
Babaita(ba.ba.i.ta) 1.Other Slang Terms: -----2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan.
ona, mojer, jobae, jobayels, ,girlilay, girlash, Lang.: may service 4.Eng. Stan. Lang.:
badiday, girlita, murat, bebot, bekels,
murata, merla, chicks, mirat, perlat, starlet,
Borlog(bor.log) 1. Other Slang Term: ----- Reg.: youth expression. gayspeak 3. Fil.
2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: Stan. Lang.: hindi totoo 4. Eng. Stan. Lang.:
bolero 4.Eng. Stan. Lang.: bluffer not real

Bowa(bo.wa) 1. Other Slang Terms: papa, Check(check) 1. Other Slang Terms: -----2.
jowa, dyowa, kb2, watut 2. Lang. Reg.: Lang. Reg.: gayspeak 3 Fil. Stan. Lang.:
gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: karelasyong okay lang 4. Eng. Stan. Lang.: okay
lalaki/babae 4. Eng. Stan. Lang.:
boyfriend/girlfriend Chever(che.ver) 1.Other Slang Term: -----
2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
Bugarou(bu.ga.rou) 1. Other Slang Term: ekpresyon ng hindi paniniwala sa sinasabi
suba, scag, yosi 2. Lang. Reg.: gayspeak ng ibang tao 4.Eng. Stan. Lang.:
3.Fil. Stan. Lang.: sigarilyo 4.Eng. Stan.
Lang.: cigarette Cheverlu(che.ver.lu) 1. Other Slang Terms:
makasibat, gorabels, taralets,ronda,
C Teopisto Guinggona, atak, lumarga, gora 2.
Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
Ces Drilon(ces.dri.lon) 1. Other Slang umalis 4.Eng.Stan. Lang.: to go
Term: istress Drilon 2. Lang. Reg.:
gayspeak 3. Fil.Stan. Lang.: taong Chika(chi.ka) 1. Other Slang Term:
masyadong naapektuhan ng sobrang pag chismaks 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil.
iisip 4. Eng.Stan. Lang.: Stress Stan. Lang.: gustong makahanap ng balita o
tsismis 4.Eng. Stan. Lang.: gossip
Chaka(cha.ka) 1.Other Slang Terms:
kurimaw, boso-mitai, jongit, ChaKarina Chikadora(Chi.ka.do.ra) 1.Other Slang
Sanchez, ChaCarmen, syongit, Terms: palengker, chismakers 2. Lang.
chamita,mermaid, thunderlu, ngetpa 2. Reg.: youth expression and gayspeak 3.Fil.
Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: Stan. Lang.: salita ng salita 4.Eng. Stan.
pangit 4.Eng. Stan. Lang.: ugly Lang.: gossiper

Chakarina Chipipay(chi.pi.pay) 1. Other Slang Terms:


Sanchez(cha.ka.ri.na.San.chez) 1.Other dyologs, hip-hap du-dung, tsip, badodels
Slang Terms: kurimaw, boso-mitai, jongit, 2.Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
ChaCarmen, chaka, syongit, chamita, baduy 4.Eng. Stan. Lang.: unfashionable
mermaid, thunderlu, ngetpa 2. Lang. Reg.:
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: pangit 4.Eng. Chocolate(cho.co.late) 1.Other Slang
Stan. Lang.: ugly Terms: ------ 2. Lang. Reg: gayspeak 3.Fil
Stan. Lang.: maitim na balat 4.Eng Stan.
Chanda Romero(Chan.da.Ro.me.ro) 1. Lang.: black complexion
Other Slang Terms: gurangets, guramelyas,
gurang, masyosyonda, Granny gudsna, D
thunderbird, thundercat 2. Lang. Reg.: Duty Free(du.ty.free) 1.Other Slang
gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: matanda Terms: jutay, chisay, juty fry,chiquito 2.
4.Eng. Stan. Lang.: an old person Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
Charing (Cha.ring) 1. Other Slang maliit 4.Eng. Stan. Lang.: small
Terms:eclavu, choks, kemerlu 2. Lang.
Dyosa(dyo.sa) 1.Other Slang Terms: takla, Girlalu(ger.la.lu) 1. Other Slang Terms: -----
akirachiramira 2. Lang. Reg.: gayspeak 3. 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
Fil. Stan. Lang.: magandang babae 4. Eng. babaeng-babae 4. Eng.Stan. Lang.: a
Stan. Lang.: beautiful girl person who is very much feminine in
actuations
Dyowa(dyo.wa) 1. Other Slang Terms:
bowa, papa, watut, kb2, jowa 2.Lang. Reg: Girlash(gir.lash) 1. Other Slang Terms:
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: karelasyong murat, ona, mojer, jobae, jobayels, ,girlilay,
lalaki/babae 4.Eng. Stan. Lang.: bebot, badiday, girlita, babaita, bekels,
boyfriend/girlfriend chicks, mirat, murata, perlat, starlet,
petchay, Girlie Rodis, babaita, merla 2.
E Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
babae 4.Eng. Stan. Lang.: a girl
Echoz(e.choz)1.Other Slang Terms:
charing, kemedu 2. Lang. Reg: gayspeak Givenchy(gi.ven.chy) 1. Other Slang
3.Fil Stan. Lang.: nagbibiro 4.Eng Stan. Terms: gibsung, Debbie Gibson, Janno
Lang.: kidding Gibbs 2.Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan.
Lang.: magbigay 4. Eng. Stan. Lang.: to
Echoserang
give
palaka(e.cho.se.rang.pa.la.ka) 1.Other
Slang Terms: ----- 2. Lang. Reg: gayspeak Gora(go.ra) 1.Other Slang Terms: atak,
3.Fil Stan. Lang.: sinungaling 4.Eng Stan. taraletz, Teopisto Guinggona, lumarga,
Lang.: liar! ronda makasibat , cheverlu 2. Lang. Reg.:
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: umalis 4.Eng.
F
Stan. Lang.: to go!
Fez(fez) 1. Other Slang Term: peslock
Gorabells(go.ra.bells) 1. Other Slang
2.Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
Terms: atak, taraletz, Teopisto Guinggona,
mukha 4.Eng. Stan. Lang.: face
lumarga, ronda makasibat , cheverlu 2.
Fez(fez) 1.Other Slang Terms: viola, Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.:
papable, b.y, otokromai, kireng, wafu 2. umalis 4.Eng. Stan. Lang.: to go!
Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.:
Guramelyas(gu.ra.mel.yas) 1. Other Slang
gwapong lalaki 4. Eng. Stan. Lang.:
Terms: gurangets, thundercat, thunderbird,
handsome boy
gurang, granny gudsna, masyosyonda 2.
Fudang(fu.dang) 1. Other Slang Terms: Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.:
lapang, 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. matanda 4. Eng. Stan. Lang.: old person
Lang.: tapagkain4.Eng. Stan. Lang.: food
Gurangets(gu.ra.ngets) 1.Other Slang
Terms: gurang thundercats, Chanda
Romero, guramelyas, granny gudsna,
G masyosyonda 2. Lang. Reg.: gayspeak
3.Fil.Stan.Lang. matanda 4.Eng.Stan.
Gibsung(gib.sung) 1.Other Slang Terms:
Lang.: an old person
Givenchy, Debbie Gibson, Janno Gibbs 2.
Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: H
magbigay 4. English St. Language to give
HagarDina Bonnavie(ha.gar.Di.na. 3.Fil. Stan. Lang.: dumukot 4.Eng. Stan.
Bon.na.vie) 1. Other Slang Term: ----- 2. Lang.: steal
Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang. :
pagod na pero maganda pa rin 4.Eng. Stan. Janno Gibbs(Jan.no.Gibbs) 1. Other
Lang.: a person who is very tired but still Slang Terms: Givenchy, Debbie Gibson,
beautiful gibsung 2. Lang. Reg.: Gayspeak 3. Fil.
Stan. Lang.: ibigay, pahingi 4.Eng. Stan.
Hagardo Bersoza(ha.ga.do.ber.so.za)1.. Lang.: give
Other Slang Term: ----- 2. Lang. Reg.:
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang. : pagod na, Jelly bean(jel.ly.bean) 1.Other Slang
pangit pa.Eng. Stan. Lang.: a person who is Terms: ----- 2. Lang. Reg: gayspeak 3.Fil
very tired and looks like ugly Stan. Lang.: madulas 4.Eng Stan. Lang.:
slippery
Havey(ha.vey) 1.Other Slang Term: PNR
2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: Jinglebelz(jin.gle.belz) 1. Other Slang
pwede na rin 4.Eng. Stan. Lang.: there is an Terms: jinglelarya, jumingle 2. Lang. Reg.:
impact about one thing gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: umihi 4. Eng.
Stan. Lang.: to urinate
Hitachi(hi.ta.chi) 1. Other Slang Terms:
hitad, pandot, kire, Katrina 2. Lang. Reg.: Jinojomit(ji.no.jo.mit) 1.Other Slang Term:
gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: malandi 4. Eng ----- 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan.
Stan. Lang.: flirty Lang.: ang letrang j ay ginawang “g” na ang
ibig sabihin ay ginagamit 4.Eng. Stan.
I Lang.: using

Indiana Jones(In.di.ana.jones) 1. Other Johay(jo.hay) 1.Other Slang Terms: balay,


Slang Term: Pocahontas 2. Lang. Reg.: high ball, johaybels 2. Lang. Reg.: gayspeak
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: hindi 3. Fil. Stan. Lang.: bahay 4. Eng. Stan.
sinipot/sumipot 4. Eng. St. Lang.: to indian Lang.: house
means to fail to show up at an appointment
Johaybels(jo.hay.bels) 1.Other Slang
Ismelanie Terms: balay, johay, high ball 2. Lang. Reg.:
Marques(is.me.la.nie.mar.ques) 1. Other gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: bahay 4.Eng.
Slang Term: ----- 2.Lang. Reg.: gayspeak Stan. Lang.: house
3.Fil. Stan. Lang.: amoy 4.Eng. Stan.
Lang.: smell Jokla(jok.la) 1.Other Slang Terms: bayot,
okoma, beki, tuyab, jokla,bektas juding,
Itetch(i.tetch) 1. Other Slang Term:----- 2. berde, bading, mariposa, ngedabi, shokla,
Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: ito shopapels, bakluh, beklabu, badaf 2. Lang.
4. Eng. Stan. Lang.: this Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: bakla
4.Eng. Stan. Lang.: a gay

Jontis(jon.tis) 1. Other Slang Terms:


J preggie, juntis jontesils, syontesils 2. Lang.
Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: buntis 4.
Janeth Napoles(ja.neth.na.po.les)1.Other
Eng. Stan. Lang.: pregnant
Slang Term: ----- 2. Lang. Reg.: gayspeak
Jopatid(jo.pa.tid) 1. Other Slang Terms: Junanaks(ju.na.naks) 1. Other Slang
syopatetels, shopatid, syopatembang 2. Terms: anakis, junakstra 2. Lang. Reg.:
Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: anak 4.Eng.
kapatid 4. Eng. Stan. Lang.: siblings Stan. Lang.: child, offspring

Jopit(jo.pit) 1. Other Slang Terms: -----2. Junjun(jun.jun) 1. Other Slang Terms:


Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: beybi, kelot, boylet 2. Lang. Reg.:
gupit 4. Eng. Stan. Lang.: to cut gayspeak 3 Fil. Stan. Lang.: lalaki 4. Eng.
Stan. Lang.: boy, male
Jotabelz(jo.ta.belz) 1.Other Slang Terms:
buko, bagets, batuta 2. Lang. Reg.: youth Juntis(jun.tis) 1. Other Slang Terms:
expression 3.Fil. Stan. Lang.: bata 4.Eng. shontis, preggie , syontesils, jontesils, jontis
Stan. Lang.: young, child 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
buntis 4.Eng. Stan. Lang.: pregnant
Jowa(jo.wa) 1. Other Slang Terms: bowa,
papa, watut, kb2, dyowa 2.Lang. Reg: Jutaw(ju.taw) 1. Other Slang Terms: taw,
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: karelasyong utaw 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan.
lalaki/babae 4.Eng. Stan. Lang.: Lang.: tao 4.Eng. Stan. Lang.: people
boyfriend/girlfriend
Jutay(ju.tay) 1. Other Slang Terms: duty
Joyong (jo.yong) 1. Other Slang Term: free, juty fry, chiquito, chisay 2. Lang. Reg.:
-----2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: maliit 4.Eng.
Lang. payong 4. Eng. Stan. Lang.: umbrella Stan. Lang.: small

Juding(ju.ding) 1.Other Slang Terms: Juwelya(ju.wel.ya) 1. Other Slang Term:


bayot, okoma, beki, tuyab, jokla, bektas, juwesarg 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil.
berde, bading, badaf. mariposa, ngedabi, Stan. Lang.: umuwi na 4.Eng. Stan. Lang.:
shokla, shopapels, bakluh,beklabu 2. Lang. return back
Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: bakla
4.Eng. Stan. Lang.: a gay K

Julalay(ju.la.lay) 1.Other Slang Terms: Kabog(ka.bog) 1. Other Slang Terms:


chimeaa, chimay,achay, p.a.(personal butata, loss, Luz Valdez, kulelat, olats
alalay), atsay, alipores 2. Lang. Reg.: adult 2.Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
expression 3.Fil. Stan. Lang.: alalay, talo 4.Eng. Stan. Lang.: defeated
katulong sa bahay, tagasunod 4.Eng. Stan. Kalurkey(ka.lur.key) 1. Other Slang Terms:
Lang.: follower, maid kaeklabuhan, ek-ek 2.Lang. Reg.: gayspeak
Julanski(ju.lans.ki) 1.Other Slang Terms: 3.Fil. Stan. Lang.: kaartehan 4.Eng. Stan.
yumoyolanda, Reyna Elena 2. Lang. Reg: Lang.:
gayspeak 3.Fil Stan. Lang.: babae 4.Eng Kemedu(ke.me.du) 1.Other Slang Term:
Stan. Lang.: a girl echoz, charing 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.
Jumbag(jum.bag) 1. Other Slang Terms: Fil.Stan. Lang.: nagbibiro lang 4. Eng. Stan.
upakan, umbagan 2.Lang. Reg.: gayspeak Lang.: kidding
3.Fil. Stan. Lang.: suntukin 4.Eng. Stan.
Lang.: to punch
Kemerlu(ke.mer.lu) 1. Other Slang Terms: M
charing, choks, eclavu 2. Lang. Reg.:
gayspeak 3. Fil.Stan. Lang.: pagbibiro, Magna cum laude(mag.na.cum.lau.de) 1.
pagsasabi ng hindi totoo 4. Eng. Lang. Other Slang Terms: matudnila, dorobo,
Reg.: not real matmat, matet 2. Lang. Reg.: gayspeak
3.Fil. Stan. Lang.: magnanakaw 4. Eng.
Keribels(ke.ri.bels) 1. Other Slang Term: Stan. Lang.: thief
kering-keri 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil.
Stan. Lang.: kaya, kayang-kaya 4. Majingjing(ma.jing.jing) 1. Other Slang
Eng.Stan. Lang.: capable of doing Term: ----- 2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil.
Stan. Lang.: maingay 4.Eng. Stan. Lang.:
Kuda(ku.da) 1. Other Slang Term: ----- 2. noisy
Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Lang. Reg.:
magaling magsalita, marami pang salita 4. Majoho(ma.jo.ho) 1. Other Slang Terms:
Eng.Stan. Lang.: eloquent speaker makyoko, masyoho, mahogany, malansa 2.
Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.:
Kukuro(ku.ku.ro) 1.Other Slang Term: sisa, mabaho 4. Eng. Stan. Lang.: kunplesant
krung-krung 2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. smell
Stan. Lang.: sira-ulo 4. Eng. Stan. Lang.:
crazy Majopit(ma.jo.pit) 1. Other Slang Terms:
-----2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan.
Kyogo(kyo.go) 1.Other Slang Term: ----- 2. Lang.: maggupit 4. Eng. Stan. Lang.: to trim
Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
bago 4.Eng. Stan. Lang.: new Makyoko(ma.kyo.ko) 1.Other Slang Term:
majoho, masyoho, mahogany, malansa 2.
L Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.:
mabaho 4.Eng. Stan. Lang.: unpleasant
Lafang(la.fang) 1. Other Slang Terms: laps, smell
chibog, chaw, chichi, lafung, llafag, lafangga
2. Lang Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: Malunggay(ma.lung.gay) 1.Other Slang
kain 4.Eng. Stan. Lang.: to eat Terms:----- 2. Lang. Reg: gayspeak 3.Fil
Stan. Lang.: silahis 4.Eng Stan. Lang.: gay,
Lafangga(la.fang.ga) 1.Other Slang Terms: a person who is attracted to both boys and
laps, chibog, chaw, chicha, lafung, lalafang, girls
lafang 2. Lang Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan.
Lang.: kain 4.Eng. Stan. Lang.: to eat Manoy(ma.noy) 1. Other Slang Terms: eda,
atip, datung, bread, kwarta, anjo purdoy 2.
Lucresia Kasilag(Luc.re.cia.Ka.si.lag) 1. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
Other Slang Terms: Sisa, krung-krung 2. pera 4.Eng. Stan. Lang.: money
Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
baliw 4.Eng. Stan. Lang.: crazy Mariposa(ma.ri.po.sa) 1.Other Slang
Terms: bayot, okoma, beki, tuyab,
Luz Valdez(Luz.Val.dez) 1. Other Slang jokla,bektas juding, berde, bading, badaf,
Term: olats,kulelat, kabog, butata, loss 2. ngedabi, shokla, shopapels, bakluh,beklabu
Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
talunan 4. Eng. Stan. Lang.: loser bakla 4.Eng. Stan. Lang.: a gay
Masyoho(ma.syo.ho) 1. Other Slang Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
Terms: mahogani, majoho, makyoko, babae 4.Eng. Stan. Lang.: a girl
malansa 2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil.
Stan. Lang.: mabaho 4. Eng. Stan. Lang.: N
unpleasant smell Naawardan(na.a.wardan) 1. Other Slang
Masyosyonda(ma.syo.syon.da)1. Other Terms: -----2. Lang. Reg.: gayspeak 3 Fil.
Slang Terms: gurangets, Chanda Romero, Stan. Lang.: namura 4. Eng. Stan. Lang.:
thundercats, guramelyas, granny gudsna, Namesung(name.sung) 1. Other Slang
gurang, thunderbird 2. Lang. Reg.: adult Term: ----- 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil.
expression 3.Fil. Stan. Lang.: matanda Stan. Lang.: pangalan 4.Eng. Stan. Lang.:
4.Eng. Stan. Lang.: an old person, Bicolano name
term for old
Nyoyop(nyo.yop) 1. Other Slang Terms:
Mirat(mi.rat) 1.Other Slang Terms: ona,
-----2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan.
mojer, jobae, jobayels, merla, girlilay, Lang.: hayop 4. Eng. Stan. Lang.: animal
girlash, murat, badiday, girlita, babaita,
bekels, chicks, bebot, perlat, starlet,
petchay, Girlie Rodis, babaita, murata 2.
Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: O
babae 4.Eng. Stan. Lang.: a girl
Okray(ok.ray) 1. Other Slang Terms:
Mudrabels(mud.ra.bels) 1. Other Slang inilaska, alaska 2. Lang. Reg.: gayspeak
Terms: mudrah, mudrakils, ermat, 3.Fil. Stan. Lang.: lokohin, asarin 4. Eng.
mudrang , mudang , madir, mudak 2. Lang. Stan. Lang.: to tease
Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: inay, ina
P
4. Eng. Stan. Lang.: mother
Pagoda(pa.go.da) 1.Other Slang Terms:
Mudrah(mud.rah) 1. Other Slang Terms:
-----2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan.
mudrang, mudrabels, ermat, mudrakils,
Lang.: pagod 4.Eng. Stan. Lang.: tired
madir, mudang, mudak 2. Lang. Reg.:
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: ina, inay 4.Eng. Paminta(pa.min.ta) 1.Other Slang Term:
Stan. Lang.: mother hindi pa lantad na bading 2. Lang.
Reg.:gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: tagong
Mudrakils(mud.ra.kils) 1. Other Slang
bading 4. Eng. Stan. Lang.: close to being a
Terms: mudrabels, mudang, ermat, mudrah,
gay
mudak, mudrang, madir 2.Lang. Reg.:
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: ina, inay Papa(pa.pa) 1. Other Slang Terms: jowa,
4.Eng. Stan. Lang.: mother bowa, watut, kb2, dyowa 2. Lang. Reg.:
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: karelasyong
Murat(mu.rat) 1.Other Slang Terms: ona,
lalaki 4. Eng. Stan. Lang.: boyfriend
mojer, merla, jobae, jobayels, ,girlilay,
girlash, badiday, girlita, murata, babaita, Papable(pa.pa.ble) 1. Other Slang Terms:
bekels, WPS, chicks, mirat,perlat, starlet, b.y., wafu, otokromai, kireng, viola, fez 2.
petchay, Girlie Rodis, babaita,bebot 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
pogi 4.Eng. Stan. Lang.: handsome
Perla(per.la) 1.Other Slang Terms: masyoti youth 3.Fil. Stan. Lang.: tawag sa kaibigan
2. Lang. Reg: gayspeak 3.Fil Stan. Lang.: 4.Eng. Stan. Lang.: call for a friend
maputing balat 4.Eng Stan. Lang.: white
complexion Resbak(res.bak) 1. Other Slang Term: -----
2. Lang. Reg.: printed media 3.Fil. Stan.
Peslock(pes.lock) 1.Other Slang Term: fez Lang.: taong bumabawi 4.Eng. Stan. Lang.:
2. Lang. Reg: gayspeak 3. Fil Stan. Lang.: a person who takes revenge, backers, allies
mukha 4.Eng Stan. Lang.: face or back-up Cloud - in a happy state

Plangak(pla.ngak) 1. Other Slang Term: Reyna Elena(rey.na.e.le.na) 1. Other Slang


amats, tomo, kurikung 2. Lang. Reg.: gay Term: yumoyolanda, julanski 2. Lang. Reg.:
lingo 3.Fil. Stan. Lang.: tama 4.Eng. Stan. gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: umuulan
Lang.: correct, right 4.Eng. Stan. Lang.: its raining

Plasticia(pla.ti.cia) 1.Other Slang Term: Rusty Lopez(rus.ty.lo.pez) 1. Other Slang


orokan, moja 2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Term:-----2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil.
Stan. Lang.: mapangpanggap, plastik na tao Stan. Lang.: nagmamadali 4.Eng. Stan.
4.Eng. Stan. Lang.: pretender Lang.: in a hurry

Pudang(pu.dang) 1. Other Slang Terms: S


erpat, pudrah, pudrabels, padir 2. Lang.
Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: tatay, Shala(sha.la.) 1. Other Slang Terms:
ama 4.Eng. Stan. Lang.: father churchchill, sosy 2. Lang. Reg.: gayspeak
3.Fil. Stan. Lang.: sosyal pumorma 4.Eng.
Pudrabels(pud.ra.bels) 1. Other Slang Stan. Lang.: one who act as a socialite
Terms: erpat, pudrah, pudang, padir 2.
Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: Shokla(shok.la) .Other Slang Terms: bayot,
aama, tatay 4. Eng. Stan. Lang.: father okoma, beki, tuyab, jokla, bektas juding,
berde, bading, mariposa, ngedabi, badaf,
Pudrah(pud.rah) 1.Other Slang Terms: shopapels, bakluh,beklabu 2. Lang. Reg.:
erpat, pudang, padir,pudrabels 2. Lang. gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: bakla 4.Eng.
Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: tatay, Stan. Lang.: a gay
ama 4.English St. Language father
Sinetch(si. netch) 1.Other Slang Term:
Q sineck 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan.
Lang.: sino? 4.Eng. Stan. Lang.: who?

Sinetchelz(si.net.chelz) 1.Other Slang


R Term: sineck 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil.
Stan. Lang.: sino? 4.Eng. Stan. Lang.: who?
Repapipz(re.pa.pipz) 1. Other Slang
Terms: dabarkadz, repapz. katropa 2. Lang. Skulembang(s.ku.lem.bang) 1.Other
Reg.: youth expression 3.Fil. Stan. Lang.: Slang Terms: ----- 2. Lang. Reg: gayspeak
tawag sa kaibigan 4.Eng. Stan. Lang.: call 3.Fil Stan. Lang.:skul, paaralan 4.Eng Stan.
for a friend Lang.: school
Repapz(re.papz) 1.Other Slang Terms:
dabarkadz, repapipz katropa 2. Lang. Reg.:
Splok(s.plok) 1.Other Slang Term:----- 2. Tomo(to.mo) 1. Other Slang Term: amats,
Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: kurikung, plangak 2. Lang. Reg.: youth
salita 4.Eng. Stan. Lang.: words expression 3.Fil. Stan. Lang.: tama 4.Eng.
Stan. Lang.: correct, right
Syongit(syo.ngit) 1.Other Slang Terms:
kurimaw, boso-mitai, jongit, ChaKarina Tomtoms(tom.toms) 1. Other Slang Terms:
Sanchez, ChaCarmen, chaka, jutomis, tomjones, tomgutz 2. Lang. Reg.:
chamita,mermaid, thunderlu, ngetpa 2. gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: gutom 4.Eng.
Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: Stan. Lang.: hungry
pangit 4.Eng. Stan. Lang.: ugly
Trulagen(tru.la.gen) 1. Other Slang Terms:
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: tawag sa trulala 2. Lang. Reg.: gayspeak3. Fil. Stan.
babaeng tanga, taong tanga 4.Eng. Stan. Lang.: tama, totoo 4. Eng. Stan. Lang.: true,
Lang.: stupid person real

Syoboyo(syo.bo.yo) 1.Other Slang Term: U


----- 2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan.
Lang.: kabayo 4. Eng. Stan. Lang.: horse Umbaw(um.baw) 1. Other Slang Term:
boylet 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan.
Syopatembang(syo.pa.tem.bang) 1. Other Lang.: lalaki 4.Eng. Stan. Lang.: a boy
Slang Terms: syopatetels, syopatid, jopatid,
2. Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: V
kapatid 4. Eng. Stan. Lang.: siblings Viola(vio.la) 1.Other Slang Term: b.y.,
Syopatid(syo.pa.tid) 1. Other Slang Terms: papable, fez, kireng, wafu, otokromai 2.
jopatid, syopatembang, syopatetels 2. Lang. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
Reg.: gayspaek 3. Fil. Stan. Lang.: kapatid gwapong lalaki 4.Eng. Stan. Lang.:
4.Eng. Stan. Lang.: siblings handsome boy

T W

Taruz(ta.ruz) 1.Other Slang Terms: ----- 2. Wafu(wa.fu) 1. Other Slang Terms:


Lang. Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: papable, b.y, viola, fez, otokromai, kireng 2.
mataray 4. Eng. Stan. Lang.: Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
gwapo 4. Eng. Stan.Lang.: handsome
Tegibolz(te.gi.bolz) 1. Other Slang Terms:
dead, dead-warak, dedo, utas, tepok, Waley(wa.ley) 1. Other Slang Term:
dedbol, ded, tsugi, todas, tiklo 2. Lang. zirowena 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil.
Reg.: gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: patay 4. Stan. Lang.: wala 4. Eng. Stan. Lang.: none
Eng. Stan. Lang.: dead Wit(wit) 1..Other Slang Terms: dehins,wiz ,
Tom Jones(Tom.Jones) 1. Other Slang witchibeng, witchelz 2. Lang. Reg.:
Terms: jutomis, tomgutz, tomtoms 2. Lang. gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: hindi 4.Eng.
Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: gutom Stan. Lang.: not, nope
4.Eng. Stan. Lang.: hungry Witchelz(wit.chelz) 1. Other Slang Terms:
dehins, wit, witchibeng, wiz 2. Lang. Reg.:
gayspeak 3. Fil. Stan. Lang.: hindi 4. Eng.
Stan. Lang.: not

Wiz(wiz) 1. Other Slang Terms: wit, dehins,


witchibeng, witchelz 2. Lang. Reg.:
gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.: hindi 4.Eng.
Stan. Langauge not, nope

Yumoyolanda(yu.mo.yo.lan.da) 1.Other
Slang Term: Reyna Elena, julanski 2. Lang.
Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan. Lang.:
umuulan 4.Eng. Stan. Lang.: it’s raining

Zirowena(zi.ro.we.na) 1.Other Slang Term:


waley 2. Lang. Reg.: gayspeak 3.Fil. Stan.
Lang.: wala 4.Eng. Stan. Lang.: none

Potrebbero piacerti anche