Sei sulla pagina 1di 1

Nr.înreg.

la ITM ………………

ANTET
Nr………………/………………................

Către,
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ………………

Subsemnatul ……………………………………, in calitate de reprezentant legal


al S.C. ……………………………. S.R.L., cu sediul social în …………………………………..,
CUI ……………….., număr de ordine în Registrul Comertului J…./……/……………, cu
activitate principală …………………………………… cod CAEN ………….,
În temeiul prevederilor art.8 alin.2 din Legea nr.52/2011, privind
exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri, coroborat
cu art. 5 alin. 3 din Ordinul nr. 831/600/2015, alăturat prezentei

DEPUNEM

o copie a Registrului de evidentă a zilierilor seria ………. nr. …………….., continând


înregistrările din luna ......................... anul …………. pentru punctul de
lucru ................................ certificată "conform cu originalul".
Declar că, în luna .................. anul ……………. au fost înregistrati un nr.
de ……………… zilieri, prestând activitate în următoarele domenii:

Domeniu de activitate Punct de lucru Nr. zilieri

TOTAL ZILIERI

Data Administrator,
................... ………………………………..