Sei sulla pagina 1di 2
ROMANIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE fomania2019.eu Nesecret winisTRU Bus yg d Nrex. Doamnei judecitor Carmen Georgeta Negrilit Presedintele Biroului Electoral Central Spre stiimts Domnului Constantin-Florin Mituletu Buic Presedintele Autorititii Electorale Permanente Tonel-Sorinel Vasilea Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale Tudorel Andrei Presedintele Institutului National de Statistics Stimatit doamna presedinte, in scopul punerii in aplicare, cu eficienga, a prevederilor legale privind alegerile pentru membrii din Roménia in Parlamentul European si a Referendumului national din data de 26 mai 2019, respectiv a bunei organizari si desfigurdri a activitajilor/operatiunilor specifice procesului electoral/misiunilor specifice din sfera de competenfi a Ministerului Afacerilor Interne, va aducem la cunostin{a cdteva aspecte identificate cu privire la consemnarea rezultatelor votarii intocmite de birourile electorale ale secfiilor de votare care ar putea si nu respecte cheile de control din cadrul proceselor-verbale privind rezultatele votirii, si care impun unele clarificari suplimentare din partea Biroului Electoral Central, cum ar fi: - pirdsirea localului de vot cu buletinul de vot; - lisarea buletinului de vot in cabina de vot; - neintroducerea de catre alegatoi umele de vot a buletinelor de vot primite; - inménarea mai multor buletine de vot de acelasi tip alegatorului, precum si introducerea acestora in urna de vot. electoral al sectiei de votare sau de catre politisti. Fafi de cele de mai sus, supunem analizei Biroului Electoral Central oportunitatea stabilirii unor misuri suplimentare privind prevenirea situajiilor identificate, prin emiterea unei circulare cAtre birourile electorate ale sectiilor de votare, prin care si se aducdi la cunostinfa presedintilor si locfiitorilor acestora, inclusiv prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal - SIMPV, urmatoarele: - faptul c& membrii birourilor electorale ale secfiilor de votare trebuie si informeze alegatorii cu privire la obligatia de a introduce in umele de vot buletinele de vot primite, precum si cu privire la eventualele consecinje contravenjionale/penale ale nerespectirii acestei obligatiis - obligatia de a comunica personalului de paza situafiile in care alegatorii nu introduc buletinele de vot in urnele de vot, avand in vedere ca personalul de paza se afla, in afara sli unde se voteazi. Totodati, va rugim si stabilifi si si ne comunicaji procedura de urmat in cazul in care cheile de control prevaizute de procesele-verbale privind rezultatele votarii nu pot fi respectate din cauza actiunilor ilegale menfionate mai sus, findnd cont de impactul unor astfel de situafii asupra graficului centralizarii rezultatelor votitii si al predarii catre birourile electorale judejene sau de sector a materialelor electorale din sectiile de votare, asa cum acesta este prevazut de lege si de deciziile Biroului Electoral Central. Cu deosebita consideratie, ‘Tel. 021 312 12 45 ~ Fax 021 314 69 60 - e-mail: cabinet@mai.gov.ro ‘Bucuresti, Piala Revoluiei Nr. 1A, Sector 1, Cod postal 010086