Sei sulla pagina 1di 4
@ MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE —_- aay, romania2019.eu CATRE: TOATE UNITATILE DE iNVATAMANT DIN JUDETUL GOR {in atentia doamnelor/domnilor Director Roferitor la concursurile naionale organizate de Ministerul Educajiei Nationale si parteneri si ‘cuprinse in Calendarul Activitatilor Educative finantate 2019, vi comunicim urmatoarele: 1. CONCURSUL NATIONAL EUROPA, MAI APROAPE DE NOI” Tema editiei 2019: conservarea patrimoniului cultural national b. Conditii de participare: Ia concurs participa echipaje de 7 elevi cu vaste intre 10 si 18 ani + un ceadru didactic de la palate/cluburi ale copiitor. .__ Etapele concursului ~ Faza judefeani/a municipiului Bucuresti va fi organizaté de inspectoratul scolar pana la data de 1S mai 2019. Echipajele clasate pe locul Ila faza judefeana vor intra in faza de preselectie najionala. ~ Preselectia pentru faza national: echipajele clasate pe locul | la faza judeteand vor intra in Preselectia nafionala. Pe baza punctajului obfinut in urma preselectiei, Ia faza nationala vor participa primele 10 echipaje calificate. Rezultatele presclectiei vor fi comunicate tuturor echipajelor inscrise pan la data de 14 junie 2019. ~ Faza nafionalit va fi organizati de Ministerul Educatiei Nationale in colaborare cu Palatul Copiilor Cluj Napoca si Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, la Baigoara, in iulie 2019, 4. Probele de concurs: ~ In faza judeeand — realizarea de cite fiecare echipaj a unui poster/atig centrat pe tema conservarea Patrimonjului cultural national. Criteriile de evaluare a posterului sunt: 1. Creativitate; 2. Originalitate; 3. Identficarea si selectarea informatilor relevante; 4. Abilititi de producere a. mesajuluis 3. Relevanta posterului din punctul de vedere al temei. Produsul anterior mentionat va constitui proba de concurs la faza judejeans, va contribui la presel pentru faza nationala sive fi prezentat in cadrul fazeinafionale. Acesta va contribu’ in proportie de 40% la evaluarea final din cadrul fazei nationale. + la preselectia pentru faza nationala, echipajele clasate pe locul I la faza judeteana vor transmite lun tabel cu componenta echipajului cu date de contact ale profesorului coordonator, cel pujin 4 fotografi relevante ale posterului si un escu de maximum 2 pagini (font: Times New Roman ~ 12, paragraf 1,5) pe tema editci, realizat de cei 7 elevi din echipai, prin e-mail, doarmnei Cristina Vasiliu, profesor la Palatul National al Copiilor Bucuresti ~ cristina.alina006@yahoo.com. in urma evaluarii posterului si eseului vor fi selectate 10 echipaje, ce vor participa la faza nationale. CCiterile de evaluare a eseului sunt: Buna cunoastere a subiectului: Originalitatea; Exprimarea valorilor sia atitudinilor personale legate de tema eseului; |. Relevanfa informatilor Corectitudinea exprima Caracterul persuasiv; . Atmonizarea ideilor 3i a argumentelor. + la faza national, fiecare echipaj va prezenta posterul realizat pentru inscrierea la concurs si va Participa lao serie de ateliere si probe specifice. €. Date de contact organizare; profesor Cristina Vasiliu (cristina.alina006@yahoo.com 0788.174,300). 2. CONCURSUL NATIONAL ,EUROPA DE MAINE” Concursul are doua seetiuni: gimnaziu si licen Sir. General Berthelot nr. 28-0, Sector 1,1 Strada Vietoriei nr. 132 — 134 010168, Bucuresti Ta—Jiu, cod 210234 Tel: +40 ()21 40557 06, Telefon : 0253-22717 Fax: 440 (0)21 310 3205, wowed 20 Fax = 0253-24750 a a romania2019.eu ‘a, Tema edifiei 2018; ganse egale tuturor la educajie ». Condifii de participare: la concurs participa echipaje de 4 elevi de gimnaziu + un cadru didactic, respectiv 4 elevi de liceu + un cadru didactic. Etapele concursului: - Faza judefeani/a municipiului Bucuresti va fi organizata de inspectoratul scolar pana la data de 18 mai 2019. Echipajele clasate pe locul Ila faza judefeand vor intra in faza de preselecte nationals. + Preselectia pentru fa Ia preselectie participa echipajele clasate pe locul I la faza Judefeana. Pe baza punctajului obtinut in urma preselectic, la faza nafionala vor participa primele 13 ‘echipaje calificate la fieeare sectiune. Rezultatele preselectici vor fi comunicate tuturor echipajelor inscrise pind la data de 14 funie 2019. ~ Faza nafionalit va fi organizata de Ministerul Educafici Nationale in colaborare eu Palatul Copiilor Cluj Napoca si Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, la Baigoar 2019. 4d. Probele de concurs: + Ia faza judefeand © gimnaziu: realizarea si imerpretarea de catre fiecare echipaj a unui scenariu centrat pe tema sanse egale tuturor la educate. Criterile de evaluare a scenariului sunt: 1.“ Relevanja scenariului din punctul de vedere al relationarié acestuia cu tema data; 2. Identficarea si selectarea informatilor relevante; 3. Abilitati de interpreta 4. Originalitate si creativitate tn realizarea scenariului. Produsul anterior menjionat va constitu proba de concurs la fazajudefeand, va contribui la preselectia pentru faza nationala si va fi prezentat in cadrul fazei nationale, Acesta va contribui in proporjie de 40% la evaluarea finala din cadrul fazei nafionale. + liceu: realizarea de cdtre fiecare echipaj a unui clip video de maximum 3 minute centrat pe tema sanse egale tuturor la educatie. Criterile de evaluare a clipului sunt: Relevanfa clipului din punctul de vedere al relafionarii acestuia cu tema dat; Identificarea si selectarea informatilor relevante; Calitatea mesajului transmis; Originalitate gi creativitate in realizarea elipului « Produsul anterior mentionat va constitui proba de concurs la faza judejeand, va contribui la preselectia pentru faza nationald si va fi prezentat in cadrul fazei nafionale. Acesta va contribu in proportie de 40% Ia evaluarea finala din cadrul fazei national. - Ia preselectia pentru faza national, echipajele clasate pe locul I la faza judeteana vor transmite tun tabel cu componenta echipajului cu date de contact ale profesorului coordonator si filmarea scenariului (gimnaziu), respectiv clipul (liceu) prin e-mail, doamnei Cristina Vasiliu, profesor la Palatul Najional al Copiilor Bucuresti ~ cistina.alina006@-yahoo.com. In urma evaluarii produsului vor fi selectate 13 echipaje la fiecare sectiune, ce vor participa la faza najionala. Ja faza nationali, ficcare echipaj va prezenta produsul realizat pentru inscrieea la concurs si va participa lao serie de ateliere si probe specifice. € Date de contact organizare: profesor Cristina V: 0788.174,300). (cristina alina006@yahoo.com 3. CONCURSUL NATIONAL ,,CREEAZA-TI MEDIUL” ‘Tema editiei 2019: Arii Protejate Conditii de participare: la concurs participa echipaje de 5 elevi cu varste intre 9 si 13 ani + un cadru didactic din unitiile de invayamént preunivesitar. Fazele concursului = faza judeteand/a municipiului Bucuresti va fi organizata de inspectoratul scolar pana la data de 15 mai 2019. Echipajele clasate pe locul Ila faza judeteana vor intra in faza de preselectic najionals. = preselectia pentru faza nafionali: la accasta ctapa participa echipajele clasate pe locul | la faza Jjudefeana. Pe baza punctajului obfinut in urma preselectici, la faza nafionala vor participa primele 15 echipaje calificate. Rezultatele preselectiei vor fi comunicate tuturor echipajclor inscrise pana la data de 14 iunie 2019. Siz. General Berthelot nr. 2830, Sector LT Strada Vietoriei nr. 132-134 (010168, Bucuresti ‘Tg —Tiv, cod 210234 Tel: +40 (0)21 405 57 05 Telefon : 0253-227177 Fax : 0253-24750 |hitpy/isgiedu.ro, e-mail : isjgori@yahoo.com, @ MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE = —_- a= me romania2019.eu ~_ faza nafionali va fi organizatl de Ministeral Educajei Najionale in colaborare ou Palatal Copiiior Adrian Baran” Slatina si Inspectoratul Scolar Judetean Olt, in iulie 2019, ‘@. Probele de concurs: « la faza judeteani — realizarea de catrefiecare echipaj a unui produs media cu tema Ari protejate” Criteriile de evaluare a produsului sunt: 1. Creativitate; . Originalitae; - AAbilitaqi de ransmitere a. mesajului legat de protectia mediului; . Relajionarea produsului cu subiectul dat si relevanta acestui Produsul va constitui proba de concurs la faza judeteand, va contribui la preselectia pentru faza ‘ajionala si va fi prezentat in cadrul fazei nationale. Aceasta va contribui in proportie de 40% la evaluarea finala din cadrul fazei national. « la preselectia pentru faza nationala, echipajele clasate pe locul Ila faza judejeana vor transmite tun tabel cu componenfa echipajului, unitatea de invatamant si date de contact ale profesorului coordonator, Produsul media si un eseu de maximum I pagina (font: Times New Roman ~ 12, paragraf 1,5), care s& cuprinda mesajul produsului, realizat de cei $ elevi din echipaj. Acestea vor fi transmise prin e-mail, doamnei Cristina Vasiliu, profesor la Palatal National al Copiilor Bucuresti —cristina.alina006@yahoo.com, {n.urma evaluari fotografilor sia eseului vor fi selectate 18 eehipaje, ce vor participa la faza nationsla CCriteriile de evaluare a eseului sunt: Buna cunoastere si argumentare a subiectulu Originalitatea; Exprimarea valorilor si a atitudinilor personale legate de tema eseului Relevanta informatiilor si armonizarea ideilor; Corectitudinea exprimatii, + la faza nafionald, fiecare echipaj va prezenta produsul realizat pentru inscrierea la concurs si va participa la o serie de ateliere gi probe specie. b. Date de contact organizare: profesor Cristina Vasiliu (cristina.alina006@yahoo.com (0788.174.300). 4. CONCURSUL NATIONAL DE PROIECTE DE MEDIU ~ faza judeteand se va organiza pani la 30 mai 2019 = _faza nationald va avea loc in perioada 9 - 14.07.2019, Tabira Muncel, judetul Tasi 5. CONCURSULUI PENTRU SANATATE SI PRIM AJUTOR ,,SANITARII PRICEPUTI” — simnaziu + fara judefeanit se va organiza pana la 30 mai 2019 ~ _ faza nafionali va avea loc in luna julie 2019, la Poiana Pinului, jud. Buziu, 6, CONCURSUL NATIONAL ,,TINERE CONDEIE” + faza judeteand: martie~mai 2019, Va rugam sa transmitetilucrrile elevilorcalificat la etapa nafionala pana la data de 10 mai 2019, in vederea jurizarii acestora si stabiliri laure dintre care vor fi select pani la tabaira de profil, care va avea loc {una iunie, In Muncel, judetul 1a5i, La etapa nafionala se califici' maximum 20 de elevijudet, Jjurizarea urmdnd a avea loc in perioada 15 mai - | iunie 2019. Plicurile cu lucritite ele ‘alificati vor fi transmise la Scoala Gimnaziala nr. 280 Bucuresti (Strada Gheorghe Donici nr 4A, sector 5, Bucuresti), in atentia d-nei profesor Anca Oprea. ~ faza national: 16-21 iunie 2019, la Muneel, jud. lagi Pentru a se asigura o maxima obiectivitate a jurizArii, se mentin regulile de secretizare din anii {recuti, Nici un elev nu isi semneaza produsele; pe fiecare lucrare elevul autor isi va trece doar un motto, la libera alegere, pe prima pagina, in coltul din dreapta sus. Toate lucrarile din judet vor fi expediate intr-un singur plic A4; acesta va confine toate lucrarile (cu motto) si edte un plic AS sigilat pentru fiecare elev. Fiecare plic AS congine o lista cu titlurle lucrrilorrespectivului elev, motto-ul stu, numele si prenumele, clasa, scoala, localitarea, ‘Str. General Berthelot ne. 2830, Sector 1,1 Strada Vietoriei nr. 132-134 10168, Bucuresti ‘Tg ~Jiu, cod 210234 Tel +40 0}21 405 57 06 ‘Telefon : 0253-22717 Fax: +40 (0)21 310 3205 Fax : 0253-224750 worweduco htto//is.2kedu.ro, e-mail : isieorievahoo com