Sei sulla pagina 1di 2

Analiza SWOT a turismului din Grecia

Puncte forte (S) Puncte slabe (W)


1. Poziţionarea turismului ca ramură prioritară a 1. Cadru legislativ şi normativ insuficient şi
economiei Greciei. neactualizat
2. Disponibilitatea de resurse turistice naturale şi 2. Insuficienţa capacităţilor umane calificate
antropice în gestionarea domeniului şi prestarea
3. Existenţa cadrului avantajos legislativ şi serviciilor de calitate
normativ în domeniu 3. Clasificarea nu foarte riguroasa a
4. Implementarea proiectelor în domeniul hotelurilor
turismului cu finanţare de la bugetul de stat 4. Număr redus de structuri de cazare
5. Implementarea strategiilor şi programelor de clasificate
dezvoltare a turismului în diferite regiuni. 5. Indicatoare turistice insuficiente
6. Disponibilitate de structuri de primire turistică 6. Numar redus de panouri informaţionale în
cu funcţiuni de cazare şi alimentare moderne apropierea obiectivelor turistice
7. Existenţa sălilor de conferinţe dotate cu utilaj 7. Lipsa locurilor special amenajate pentru
modern campare
8. Funcţionarea a unor centre de perfecţionare 8. Datele statistice sînt raportate si calculate
profesională a cadrelor din industria turismului eronat şi nu reflectă situaţia reală a
9. Activitatea diverselor asociaţii de specialitate domeniului
10. Grecia este membru al organismelor 9. Nu este ţinută evidenţa turiştilor
internaţionale care sprijină dezvoltarea turismului individuali
(Organizaţia Mondială a Turismului a Naţiunilor 10. Eficienţa slabă a mecanismului de
Unite) control si a respectării calităţii serviciilor
11. Infrastructura rutiera foarte bine dezvoltata turistice prestate
12. Diversitatea preturilor, oferte pentru toate 11. Lipsa fiscalitatii
categoriile de turisti 12. Salubrizarea indoielnica
13. Accesibilitatea 13. Program redus la magazine si benzinarii
14. Bucataria traditionala gustoasa 14. Distanta destul de mare
15. Cultura antica, obiectivele turistice culturale si 15. Calduri toride in anumite perioade ale
religioase verii
16. Posibilitatea accesului doar cu buletinul 16. Lipsa posibilitatilor de distractie pentru
17. Existenta unei game largi de produse copii
alimentare autohtone (alimentatia mediteraneana) 17. Lipsa sau amenajarea
18. Cultura ospitalitatii si a comertului necorespunzătoare a grupurilor sanitare la
19. Clima favorabila intrarea în ţară, precum şi la staţiile PECO,
20. Existenta excursiilor optionale menite să deservească grupurile de turişti.
21. Asezarea geografica strategică benefică a ţării
Oportunităţi (O) Ameninţări (T)
1. Lipsa necesităţii de vize pentru cetăţenii ţărilor- 1. Lipsa climatului investiţional favorabil
membre UE, SUA, Japoniei pentru investitorii care să dezvolte
2. Reducerea numărului de ţări care au statut de infrastructura structurilor de primire
ţară cu risc sporit de migraţie, luîndu-se ca bază turistică cu funcţiuni de cazare şi alimentare
lista aprobată de Uniunea Europeană pentru turismul de masă
3. Conexiuni aeriene cu principalele noduri 2. Competitivitate redusă a ofertei turistice
aeroportuare a Greciei (costuri înalte pentru viza de
4. Liberalizarea preţurilor la cursele aeriene şi intrare în Grecia, costuri înalte la cursele
demonopolizarea sectorului aviatic aeriene deservite de companiile aeriene
5. Existenţa proiectelor de asistenţă externă pentru autohtone) - pt. non UE
dezvoltarea turismului 3. Promovare rudimentara pentru obiective
6. Numărul mare de evenimente cu atractivitate turistice.
turistică: cultural-artistice, religioase, sportive, de 4. La nivel local este insuficientă
agrement gestionarea domeniului turistic
7. Brand cunoscut de ţară turistica 5. Accesibilitate redusa a obiectivelor
8. Pătrunderea masivă a tehnologiei informaţiei şi turistice cu mijloace de transport in comun.
a comunicaţiilor în sfera de servicii 6. Criza economică.
9. Existenţa suportului politic. 7. Proteste masive în marile orașe.
10. Posibilitatea de petrecere a vacantei in tot Instabilitatea politica
timpul anului 8. Probabilitatea crescuta de greve