Sei sulla pagina 1di 3

|| eÁÕ£ÁzÉêÀ vÀÄ PÉʪÀ®åªÀiï ||

ªÉÃzÁAvÀ¨sÁgÀwÃ
ZÀAzÀæªÀi˽ gÀ¸ÉÛ, PÀȵÀÚgÁd£ÀUÀgÀ - 571602
ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè. zÀÆgÀªÁtÂ: 08223-262471, 264371
Email: vedantabharati@yahoo.com. Website: www.vedantabharati.org
=======================================================================
ªÉÃzÁAvÀ¨sÁgÀwà UÀæAxÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ

PÀæ.¸ÀA. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ºÉ¸g


À ÀÄ ¨É¯É. gÀÆ.

1. «ªÉÃPÀZÆ
À qÁªÀÄt 200.00
(±ÀÈAUÉÃj dUÀzÀÄÎgÀÄ ²æòæà ZÀAzÀæ±ÃÉ RgÀ¨Ás gÀwà ªÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ½AzÀ C£ÀÄUÀæ»ÃvÀªÁzÀ
¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÁåSÁå£À ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ ¸À»vÀ)
2. ²æà ±ÀAPÀgÀ¨sÀUÀªÀvÁàzÀ «gÀavÀ ²ªÀ¸ÉÆÃÛ vÁæt (ªÀÄÆ®, ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð, n¥ÀàtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ) 60.00
3. D²ÃªÀðZÀ£ª À Àiï (zÀQëuÁªÀiÁßAiÀÄ ±ÀÈAUÉÃj ±ÁgÀzÁ¦ÃoÀzÀ ²æêÀÄdÓUÀzÀÄÎgÀÄUÀ¼À D²ÃªÀðZÀ£ÀzÀ DAUÁè£ÀĪÁzÀ) 30.00
4. ²ªÁ£ÀAzÀ®ºÀjà ªÀÄvÀÄÛ zÀQëuÁªÀÄÆwð ¸ÉÆÛÃvÀæ (ªÀÄÆ®, ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð, n¥ÀàtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ) 60.00
5. AiÀÄÄUÀ¥ÀÄgÀĵÀ ±ÀAPÀgÀ (¸ÀAQë¥ÀÛ fêÀ£ÀZÀjvÉæ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÉñÀ-PÀ£ÀßqÁªÀÈwÛ) 15.00
6. AiÀÄÄUÀ¥ÀÄgÀĵÀ ±ÀAPÀgÀ (¸ÀAQë¥ÀÛ fêÀ£ÀZÀjvÉæ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÉñÀ-DAUÁèªÀÈwÛ) 20.00
7. À sÀUÀªÀvÁàzÀ «gÀavÀ zÉëøÉÆÛÃvÁætÂ-¨sÁUÀ 1 (ªÀÄÆ®, ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð, n¥ÀàtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ)
²æà ±ÀAPÀg¨ 50.00
8. À sÀUÀªÀvÁàzÀ «gÀavÀ zÉëøÉÆÛÃvÁætÂ-¨sÁUÀ 2 (ªÀÄÆ®, ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð, n¥ÀàtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ)
²æà ±ÀAPÀg¨ 75.00
9. ¹zÁÞAvÀ¯ÉñÀ¸ÀAUÀæºÀ (ªÀÄÆ®, PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ) 200.00
10. ¢ªÀåeÉÆåÃw ±ÀAPÀgÀ (fêÀ£ÀZÀjvÉæ -PÀ£ÀßqÁªÀÈwÛ) 30.00
11. ²æà ±ÀAPÀgÀ¨sÀUÀªÀvÁàzÀ «gÀavÀ ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjà (ªÀÄÆ®, ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð, n¥ÀàtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ) 125.00
12. ±ÀAPÀgÀ & ±ÁAPÀgÀ (EAVèÃµï ««zsÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ) 50.00
13. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÁ (ªÀÄÆ®, ±ÁAPÀgÀ¨Ás µÁå£ÀĸÁgÀ ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð n¥ÀàtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ) 220.00
14. ¥ÀAZÀzÀ²Ã ¥ÀæªÀZÀ£À (²æà «zÁågÀtå¸Áé«Ä «gÀavÀ ¥ÀAZÀzÀ²AiÀÄ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ C£ÀĪÁzÀ) 175.00
15. ²æñÀAPÀgÀ¨sÀUÀªÀvÁàzÀ ¥ÀÆeÁ«¢üB (µÉÆÃqÀ±ÉÆÃ¥ÀZÁgÀ ¥ÀÇeÁPÀæªÀÄ) 30.00
16. ±ÁAPÀgÀ¸ÉÆÃÛ vÁæt (±ÀAPÀgÀ¨ÀsUÀªvÀ ÁàzÀ «gÀavÀ ¸ÉÆÛÃvÀæ¸ÀAUÀæºÀ-ªÀÄÆ®ªÀiÁvÀ)æ 150.00
17. VÃvÉAiÀÄ ¨É¼PÀ ÀÄ (¨sUÀ ÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ ¸ÁgÀ PÀxÁgÀÆ¥Àz°À è-ªÀÄPÀ̽UÁV) 30.00
18. «µÀÄÚ¥ÀÅgÁtzÀ°è CzÉéöÊvÀ ¹zÁÞAvÀ («µÀÄÚ¥ÀÅgÁtzÀ°è£À CzÉéöÊvÀ¥ÀgÀ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ vÁvÀàAiÀÄðzÉÆA¢UÉ) 25.00
19. gÁªÀiÁAiÀÄt vÁvÀàAiÀÄð ¸ÀAUÀæºÀ (gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è ²ªÀ¥ÁgÀªÀÄå) 30.00
20. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ vÁvÀàAiÀÄð ¸ÀAUÀæºÀ (ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ²ªÀ¥ÁgÀªÀÄå) 25.00
21. ²æà ±ÀAPÀgÀ¨sÀUÀªÀvÁàzÀ«gÀavÀ «µÀÄÚ¸ÉÆÛÃvÁæt (ªÀÄÆ®, ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð, n¥ÀàtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ) 80.00
22. ²æÃUÀÄgÀÄvÀ¥ÉÇêÀÄ»ªÀiÁ 50.00
(²æòæà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¨sÁgÀwêÀĺÁ¸Áé«ÄUÀ¼À PÀÄjvÁV ²æòæà ±ÀAPÀgÀ¨sÁgÀwøÁé«ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ G¥À£Áå¸À ¸ÀAUÀæºÀ)
23. vÉÊwÛjÃAiÉÆÃ¥À¤µÀvï ¥ÀæªÀZÀ£À (²PÁë-§æºÀä-¨sÀÈUÀĪÀ°èUÀ¼ÀÄ vÁvÀàAiÀÄðzÉÆA¢UÉ) 80.00
24. ²æà ±ÀAPÀgÀ¨sÀUÀªÀvÁàzÀ«gÀavÀ ¸ÀAQÃtð¸ÉÆÛÃvÁæt 40.00
(««zsÀ zÉêÀvÁ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð, n¥ÀàtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ)
25. C¥ÀgÉÆÃPÁë£ÀĨsÀÆw (¥ÀæPÀgÀtUÀæAxÀ- ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð¸À»vÀ) 30.00
26. ªÁPÀåªÀÈvÁÛ÷å¢ ¥ÀæPÀgu À Á¤ (¥ÀæPÀgÀtUÀæAxÀ- ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð¸À»vÀ) 30.00
27. À sÀUÀªÀvÁàzÀ«gÀavÀ wæ¥ÀÅgÀ¸ÀÄAzÀjà ªÀiÁ£À¸À¥ÀÇeÁ¸ÉÆÃÛ vÀæ (¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð, n¥ÀàtÂUÀ¼ÉÆA¢UÉ)
²æà ±ÀAPÀg¨ 40.00
28. ¥Àæ¨ÉÆÃzsÀ¸ÀÄzsÁPÀgÀ (¥ÀæPÀgÀtUÀæAxÀ- ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð¸À»vÀ) 50.00
29. ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjà (PÀ£ÀßqÀ / zÉêÀ£ÁUÀjà °¦-ªÀÄÆ®ªÀiÁvÀæ ¥ÁgÁAiÀÄtPÁÌV) * 5.00
30. ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjà DrAiÉÆà ¹.r. * 30.00
31. «ªÉÃPÀ¢Ã¦¤Ã (¥Àæ±Æ É ßÃvÀg
Û ÀªÀiÁ°PÁ ¸ÀAUÀæºÀ, CxÀð¸À»vÀ - PÀ£ÀßqÀ/EAVèõï) * 5.00
32. «ªÉÃPÀ¢Ã¦¤Ã DrAiÉÆà PÁå¸Émï * 30.00
33. ±ÀAPÀgÀªZ À À£ÁªÀÄÈvÀ (PÀ£ÀßqÀ / DAUÀè) *5.00
34. £Á£ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ (PÀ£ÀßqÀ / DAUÀè) *3.00
35. ±ÁAPÀgÀ¸ÀÛªÀªÀiÁ¯Á (¸ÉÆÛÃvÀæ¸ÀAUÀæºÀ-PÀ£ÀßqÀ/zÉêÀ£ÁUÀjÃ/vÉ®ÄUÀÄ) 20.00
36. ±ÁAPÀgÀ¸ÀÛªÀªÀiÁ¯Á DrAiÉÆà ¹.r 40.00
37. ²ªÉÇĺÀªÀiï (UÀĪÀðµÀÖPÀ, zÀ±À±ÉÆèÃQÃ, ¤ªÁðtµÀlÌUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ/zÉêÀ£ÁUÀjà °¦) * 5.00
38. zÀ±À±Æ É èÃQà DrAiÉÆà ¹.r (UÀĪÀðµÀÖPÀ, zÀ±À±ÉÆèÃQÃ, ¤ªÁðtµÀlÌUÀ¼ÀÄ) * 20.00
39. EAiÀÄzÀ¢üPÀgÀuÁxÀð«ZÁgÀB (¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ/PÀ£ÀßqÀ) 20.00
40. CzÉéöÊvÀ (CzÉéöÊvÀ vÀvÀÛ÷ézÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀjZÀAiÀÄ) 30.00
41. ²æà ±ÀAPÀgÀ¨sÀUÀªÀvÁàzÀgÀÄ (ªÀiÁzsÀ«ÃAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ¢VédAiÀiÁ£ÀĸÁgÀ ²æà ±ÀAPÀgÀgÀ fêÀ£ÀZjÀ vÉæ) 30.00
42. ªÀĺÀ¶ð AiÀiÁdÕª® À Ì÷ågÀÄ (AiÀiÁdÕªÀ®Ì÷ågÀ fêÀ£ÀZÀjvÉæ) 25.00
43. ¯ÉÆÃPÀ»vÉʶ ²æñÀAPÀgÀgÄÀ (²æñÀAPÀgÀgÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀPÁgÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ) 15.00
44. ±ÁAPÀgÀ¸ÉÆÃÛ vÀ¨ æ sÀÆ«ÄPÉ (±ÀAPÀgÀgÀ ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À PÀÄjvÀ «±ÉÃè µÀuÉ) 25.00
45. ºÀj«ÄÃqÉ ¹.r. (±ÀAPÀgÀ¨ÀsUÀªvÀ ÁàzÀ «gÀavÀ ««zsÀ ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉ) *30.00
46. ²æêÀÄzsÀĸÀÆzÀ£¸ À ÀgÀ¸éÀwUÀ¼ÀÄ (ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À¸ÀgÀ¸ÀéwUÀ¼À fêÀ£À ZÀjvÉæ) 30.00
47. D£ÀAzÀ¹AzsÀÄ PÀ£ßÀ qÀ/¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ (¸ÉÆÛÃvÀæ¸ÀAUÀæºÀ) *5.00
48. D£ÀAzÀ¹AzsÀÄ DrAiÉÆà ¹.r. *30.00
49. ºÀj«ÄÃqÉ-2 DrAiÉÆà ¹.r. (±ÀAPÀgÀ¨ÀsUÀªÀvÁàzÀ «gÀavÀ ««zsÀ ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉ) 70.00
50. ªÀiÁzsÄÀ jÃ- DrAiÉÆà ¹.r. (±ÀAPÀgÀ¨ÀsUÀªvÀ ÁàzÀ «gÀavÀ ««zsÀ ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉ) 50.00
51. PÀoÉÆÃ¥À¤µÀvï¥ÀæªÀZÀ£À (¯ÉÃRPÀgÀÄ : «zÁé£ï C£ÀAvÀ±ÀªÀiÁð ¨sÀĪÀ£ÀVj) 50.00
52. ²æøÀzÁ²ªÀ§æºÉäÃAzÀægÀÄ (fêÀ£ÀZÀjvÉæ, ¯ÉÃRPÀgÀÄ : «zÀĶ C£ÀAvÀ®Që÷äà £ÀlgÁd£ï) 20.00
53. ²æøÀzÁ²ªÉÃAzÀæ£ÀÄwPÀĸÀĪÀÄ (²æøÀzÁ²ªÀ§æºÉäÃAzÀægÀ PÀÄjvÁzÀ ¸ÉÆÛÃvÀæ¸ÀAUÀæºÀ : «|| §¼Àî¥ÀzÀªÅÀ ªÀiÁzsª À À G¥ÁzsÁåAiÀÄ) *10.00
54. ¨ÉÆÃzsÀgÀÆ¥ÀªÀiï (PÀ£ÀßqÀ /zÉêÀ£ÁUÀj- zÀQëuÁªÀÄÆwð¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À ¸ÀAUÀæº)À *10.00
55. ¨ÉÆÃzsÀgÀÆ¥ÀªÀiï DrAiÉÆà ¹.r. (zÀQëuÁªÀÄÆwð¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À zsÀ餪ÀÄÄ¢æPÉ) *30.00
56. §æºÀä¸ÀvÀåA dUÀ¤äxÁå (ªÉÃzÁAvÀvÀvÀ÷Û ézÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¯ÉÃRPÀgÀÄ:¥ÉÆæ. JªÀiï.J¯ï.£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð wgÀÄ¥Àw) 50.00
57. CzÉéöÊvÀPÉÆñÀ (¥Àæ¸ÁÜ£ÀvAÀæ iÀÄ ªÀÄÆ®, ±ÁAPÀgÀ¨sÁµÀåUÀ¼À°èAiÀÄ ±À§ÝUÀ¼À CxÀð¸ÀAUÀæºÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ-¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ) 600.00
58. §æºÀä¸ÀvÀåA dUÀ¤äxÁå DAUÀè (PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ DAUÁè£ÀĪÁzÀ: «. ¸ÀħæºÀätåªÀiï EªÀjAzÀ) 60.00
59. ºÀjºÀgÁzÉéöÊvÀ¨sÀƵÀtªÀiï (ºÀjºÀgÀgÀ°èAiÀÄ C¨sÃÉ zÀ¥Àæw¥ÁzÀPÀ UÀæAxÀ) 100.00
60. ²æÃUÀÄgÀÄ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ (zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄgÀ fêÀ£ÀZÀjvÉæ ºÁUÀÆ G¥ÀzÉñÀ) 75.00
61. ¥Á°«ÄPïì CgËAqï ªÀĺÁªÁPÀå (DAUÀ)è (G¥À¤µÀvïªÀĺÁªÁPÀåUÀ¼À ªÉÄð£À «ªÀıÉð) 20.00
62. zÀQëuÁªÀÄÆwð¸ÉÆÃÛ vÁæt (±À¨ÁÝxð À , vÁvÀàAiÀÄðUÀ¼ÉÆA¢UÉ) 20.00
63. ±ÁAPÀgÀ¸ÉÆÃÛ vÀ¸ æ ÀégÀªÄÀ Adj (±ÀAPÀgÀgÀ ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ½UÉ ±Á¹ÛçÃAiÀĸÀAVÃvÀzÀ ¸ÀégÀ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÉÆA¢UÉ) 250.00
64. CzÉéöÊvÀ (DAUÀ)è (CzÉéöÊvÀ vÀvÀÛ÷ézÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀjZÀAiÀÄ) 60.00
65. ¥ÀæPÀgt
À ZÀvÄÀ µÀÖAiÀÄ (¥ÀæPÀgÀtUÀæAxÀ- ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð¸À»vÀ) 50.00
66. VÃvÁUÀÆqsÁxÀð¢Ã¦PÁ (¨sUÀ ÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ ²æêÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À¸ÀgÀ¸ÀéwøÁé«Ä«gÀavÀ ªÁåSÁå£ÀzÀ PÀ£ÀßqÁ£ÀĪÁzÀ) 450.00
67. ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjAiÀÄ°è PÁªÀå¸ËAzÀAiÀÄð (¯ÉÃR£À : qÁ|| ºÉZï.«.£ÁUÀgÁdgÁªïgÀªÀjAzÀ) 50.00
68. ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvÀ¸Æ É ÛÃvÀæªÀiÁ¯Á (««zsÀ zÉêÀvÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¥ÀÆdå²æòæà UÀt¥Àw¨sÁgÀwøÁé«ÄUÀ¼ÀªgÀ ÀÄ gÀa¹zÀ ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼ÀÄ) 50.00
69. ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd (¯ÉÃR£À: ¥ÉÆæ. JªÀiï.J.ºÉUÀqÉ ²gÀ¹) 30.00
70. ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjAiÀÄ°è ¨sÀQÛ (¯ÉÃR£À: «|| UÀuÉñÀ ¨sl À Ö ºÉÆç½ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ) 50.00
71. ±ÁAPÀgÀ¸ÉÆÃÛ vÁæt (±ÀAPÀgÀ¨ÀsUÀªvÀ ÁàzÀ «gÀavÀ ¸ÉÆÛÃvÀæ¸ÀAUÀæºÀ-zÉêÀ£ÁUÀj°¦AiÀÄ°è) 180.00
72. ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÛÃvÀæ¸Á»vÀå (¯ÉÃR£À: qÁ|| «.PÉ. ºÀA¦ºÉÆý) 30.00
73. ²æà ¸ÀÄgÉñÀégÁZÁAiÀÄðgÀÄ (fêÀ£ÀZÀjvÉæ- ¯ÉÃRPÀgÀÄ: «zÀĶ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Që÷äÃ) 50.00
74. ¥Àæ±Æ
É ßÃvÀg
Û ÀgÀvÀߪÀiÁ°PÁ (DAUÀè- vÁvÀàAiÀÄð, «ªÀgÀuÉ ¸À»vÀ-¯ÉÃRPÀgÀÄ: ²æÃ. J¸ï.J¸ï.£ÁUÁ£ÀAzÀ) 150.00
75. ªÉÃzÁAvÀ¥Àj¨sÁµÁ (ªÁwðPÁ£ÀĸÁgÀ ¥Àj¨sÁµÁ- ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ- «|| PÉ.PÀȵÀÚeÆ É Ã¬Ä¸ï) 150.00
76. ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjà (¸ÉÆÛÃvÀæ ªÀÄÆ®ªÀiÁvÀæ-vÉ®ÄUÀÄ °¦) 10.00
77. ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjà (ªÀÄÆ®ªÀiÁvÀæ vÀ«Ä¼ÀÄ °¦) 20.00
78. ¸ËAzÀAiÀÄð®ºÀjà ¥ÀæªZ À À£À («|| gÀAUÀ£ÁxÀ ±ÀªÀiÁð ) 80.00
79. DvÀä¨ÉÆÃzsÀ (¥ÀæPÀgÀtUÀæAxÀ- ¥Àæw¥ÀzÁxÀð, vÁvÀàAiÀÄð¸À»vÀ) 40.00
80. ±ÁAPÀgÀ¸ÀÛªª
À ÀiÁ¯Á- (vÉ®ÄUÀÄ °¦) 30.00