Sei sulla pagina 1di 10
ROMANIA Ne, 1249DIPI/6 12.2010 are Comsat yori Teen Dygctor Asner Je rOgtonsartor NOTA DE CONSTATARE Referitor la Sesizerea nr. 12491/23.10.2018 adresat Administratiel Nafonale a Penitenciarelor, Petont: LUnitate: Ponitenctarut lagi; Petentul solicit: sd ise comunice functia, gradu, numete 5 prenumete persoanlor care se fac vinovate de clasarea unui num impresionant de dosare daciplinare ale dejinuio, ‘aga cum rezulta din Nota de cercetare interna rr 26024/P11S/02.04 2018, prin care s-au constatat o serie de disfuncfonaitaprvind activtatea comisiei de disciptina dejinut constitu la nivelul Peritenciaul lag Anterior acestei soit, Directia Inspect Penitenciara a mai efectuat dou Vetfiodr cu privro la exsstonla unui numar mare de dosare discplinare clasato la Penitencarul as, ast: 4. Prin Nola de constatare nr-4201/07.03.2018, inlocmité ca umare a vetficdior efectuate pent. soluionarea sesizar dotinutull [au fost identfcate urmatoarele stuati La data de 02.10.2017, petentlu -a fost inloomitraporul de Incdent 821 ca mare a aptullc3, dotinui cazat In camera de definere au dectart n sri cd acosta a sparttelevizorul camerel de detinere, Petentul a fost audiat in data de 17.10.2017 de comisia de disciping gia sustnut cB a lovit aparatul TV din gregeald, tn timp co ficea ‘urafenie. Comisia de discpiné a hott nesancfionarea definutuli si desemnarea unel Comisi de cercetare administratva Tn vederea imputarl pagubel ~ La data de 18.10.2017 ha fost Intocmitraportul de incident nr. 52 ca wmare a faplului 08 un alt defnut, rospectv ‘ afemat verbal 08 arf fost agresat fle do care nurnitul TCU ocazia cerce i disciptinare ambil detinui au susfinut faptul 08 au avut un confict verbal isa nu s-wu agresatfizic. Avand In vedere acestea comisia de cisciping a hotdrat in data de 14.17.2017 nesanctionarea dejnutulu ROMANIA = La data de 08.11.2017 | s-aintocmitraportul de incident nr. 907, ea urmare a acresai de injuri unuia dintre mediel Pentensacui fal, Raporul de inelent a fost ‘oclangat de geful section data de 07.17.2077, Cercetaroa ciscplinara sa finalza in data de 22.11:2017 de catre domnuls n,oler ‘desemnat pentru efectuarea cerotaie in cada Penitancarull lagi, depigine tormenul do 10 zile provazut da art. 108 alin, 4 din Legea 25472013. Comisia de dsciing @ ‘analzat situajia definutull ri data de 10.12.2017 g\a constatat faptul ca dosaral agit in ‘ermen, mati pentru care a hota clasarea acest, 2. Pin Nota de constatare nr. 4635/08.04.201% inlocmitd ca urmare a ‘eritcdilorefectuate pentru solufonarea sesizai definutulul ‘care ‘semnala cazul detinutulu cauia hau {ost clasate numeroase dosarediscptinare, au fost constatae urmatoarele: fy urma analiza situatel discipline a defiutui |. _ a rozultat faptul & scasula au fos intocmite un qumar do 14 rapoare de incidoni, care au fost clasate de comisia do dlsciping, nefind apicaténicio sanctune diseiptinara. Pe cease sau consatat umétoare defen * la un numar de 8 dossie de cetectae discplinaré, hotrdrea coms de scp a fost arise cu dopasirea lernenelor prevlzue a at. 103, alin. (4) 31 (3) din Legea 25472013. (Gesarle rr. 403/16.05 2047, 6251.07 2017, 835/010 2017, 91608 17.2018, 9186 112017, 19/08.41.2017, 037/13 11:20%7, 1026:28.05 2018) scercetaoa dscipinara a fst efetuats defistar In dosarul cunt. 376(02,05:2017, iin sengul cf au sa Gt cont de probele existent la dosar care Inerminau fré GUD petsoana corctata dscpine, In reeraul de corctarediscpinarafacandu-se menfunea 8 deft nu se fae vinoval de sAvargitea abate discpinare; ‘gi Tr report de inctent notte report ale persoralu, dectaraile det, precur gin alte inser in dosaete de cereotare declnara eau evientate nels Sbater dsipinare prevazute de art. 81 yi ar. 82" din Legea 254/2013, comisia co Scoping nua luat act de ecesta fru au ft itosmiterepoate de incident dettior Indica tn materakl probator (dosare rr. 376/02.05.2017, 60827-00017, £835108.10.2017, 9108.11 2017) Ca unmare 2 celor constatto prin Nota de constatare nr. 4635/D1P/05 04 2018, conducerea ANP 9 srobat masura pin care -a dispus drecoruui Pentncial lagi Ssnalzarea tntegi acivig a comsel de dscipina pentru definut)§ transmiterea ‘ezulauligia masuriordlspuse In consecya, Der! inepece Pentercara in daa de 05 042018 crecor Pentertiart lagia warsmis Diecbl Inspec Penitenciard rezutatul cercetirefectuate Tn peroada 1203 02042018, la nivel Penitenciarui ip rapertt a moduln carla ell compartment decipling dans " Gin tran de 102 de 9 seazare8 comic de soping, pereean csorna® poze acesteie gs creel Contan sania ca oa ttt es ipo audlraa porsanal ondarmat coretate 9 vareare spre ecesta, {Slntemen ce 10 se Gee pamtea recat crs pete, Smt Ge ec. SP Scitrea Pareto! condanate gs ariel al posse care ate cunagge despre igre cre 2 fa SSrargld opt, spe pin headers sated wn in sansa dpunre Se, dope on case str) Ge owrcalare * Ontgate !intercgtspersoaraor privat de bette on ROMANIA 0 respect termenele de soluonare a dasarelrdisciptinare ole detinuflo,provizute do legisletia in vigoare, pracurn si modul de erganizare gi desfagurare a anvailor speciice Ja nivel stuctur, Comisia desemnata de cate direcirul Pentencianui igi a Svatizat dosarole de cercetare dsciplinara din perioada nolembrie 2017 — lanuarie 2016. Astfel, win contextul Materaiui de cercetare intemd, Tnvegistat cu ne X26024/PT1SI02.04.2018, la nivelul Penitencarulifagi au fost reinute urmatoarele tlistunetionalta «+ in 36 dosare discipline vereates- constatat depgrea torment prevzut ta art. 103 ak. ©) din Legea nv. 2542013, «in 10 dosare dscpinare vericate aleatoriu s- constatat depagives termenu prevézuta at 103 an, (ln Legon v- 25472073; * atrbule shite prin anexa In a postulii offeror desemnagi pent cerectarea decipinaré a. abaterior dicipinare cunt fundamestale pe deporte reglementate de Lagea nr. 27572006, abrogate dn anul 2073; = nevespectarea termenclorprevézute de an, 103 dn Legea mr. 2542013 ado ingore Sblactvu procadunl diseipinae prevecut a an. 219 dn Hotarérea GuvernuLl tm. 15772016, respect “() In penfencare, ordinea s discplina sum stabiita montinuto Tiguos, n scopul esi gectii colecSve,indiduee,procum9'@ nel vein eamun bone expanizte + membri comisil de ciscipling cunosteau faptul in anumte dosare discipline fermenele de coreetare era dopa, = depasitea temmoneler putea f prevent daca coreotarea decipinar a daublor atl in arate realza pen videocorfernfa in cadtultmenelorecute de tant Sst Insintatea dosarelor In vederea continua procedurtdlsipinare Ta unison care Getnati rau tanetory = lave cmgartinertu pn dei acale specie nu sunt corgenizate corespunzaterfgelor postuevanexele la fgeleposturlor blectivele nda oa " *acliite speciice Ta cadrul comparimentul lscipina sunt coordonate de care stu sect (regi pentencar, «offer desemnal pert cercotarea disiplinar a absterrceciplinaro savargte do cite depnu au fostplanifleatin someagpercad’ e@ execute albu specie func de sof turfoctitor sat tra, fapt ce & generat nerespectarea temeneler prevazute 42 legisla oxecuonal penal Ca umare a fezittui cert intorne efecuste Ia rhe unital, vector Penitenclarti lg! a sous urmatoaele ms * Transmforearezutlu croatia Deca epecioPenitenciars { Atentonarea. pregedintelui comisi’ de diecpina, decor axjunct sguranta detinori sri penitencior Reinsinireainormarea personaluui cu prvie 1a respectiea procedur discipline, + Ocuparea inoepand cu data de 02.08 2018 a fund de oer cu deipna conform stat 38 orpenizre, i | | i I