Sei sulla pagina 1di 32
cwomtnone Sout” eae FESS oman eu PROB SECRETAR DE STAT, INSPECTORATUL SCOLAR. JAL MUNICIPIULUI BUCt Re) / aes Jn atonjia, Doamnel/Domnulul Inspector Scolar General et, Monuall de precedu vind organizorea #1 destSpraree proces de traneer/preluare a ‘thvelorde sublecte pentru EvluareaNaflonald pens absolvenlelael o Vika In vederea bunel destésurdil d procesului de fransfer/preluare o arhivelor de subjacto pentru Evaluarea Nationalé pentru absolventiclasel a Vil-a se oprobs i ee transmit tulurer uniéiilor ce inveémént Manualul de procedurl privind exganizarea #1 destégurarea procesulul de transfer/preluare a arhivelor de sublecte pentru Evalvarea Nafionalé pentru absolventi clasela Vita. ‘Acedt manual contin: + Procedura prvind transterul/preluarea arhivelor de sublocte pentty Evaluatea Nationala pentru absoiveni clase! a Vil = Procedura privind regimul§1 notmele de utllaare @ ceriiicalulul SL. necesar fa transferu/preluarea athivelor de sublecte pentu examoncle, eval ¢i ‘concursurile najtonate; + Procedura de lucru pentru ullizareo aplicatiel AUSL Mentiondim ¢ toate aceste proceduti au fost elaborate in baza prevederior Logi Educatiel nationale nr. 1/2011, cu moditicile # complete ullerioare, precum $14 OMEN nr. 4813/29.082018, prvind organizarea §i destégurared Evaluce Nationale Pentru absolvenficlosei a Vil-a DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL Dettirs, Dome NEE, ‘Mihaela Tania IRINA ST Mayle eh Sura MANUAL DE PROCEDURI privind organizarea $1 destésurarea procesulul de transfer/preluare a ‘arhivelor de sublecte pentru Evaluarea Nafionald pentru absolvenfit clasel a Vilta Manualul cuprinde urmdtoarele procedul + Procedura nr, 466/04,03.2019 privind transteru/preluarea athivelor de subiecte pentru Evaluarea Nofionald pentru absolventi close a Via. = Procedura mt. 1652/11.05.2016 privind regimul 1 nomele de ulllzare Cortiiealului SSL necesar Ia fransferu/prelucrea amnivelor de sublecte pentty ‘excmenelo, value gi concursule nationale, Procedura de lucru ar. 1653/11.08.2016 pentru utlizarea oplicatiel AUS! (cdminlsrare ~ulizcton -§coll 9 Inepectorate), PROCEDURA prlvind transterul/preluarea arhivelor de sublecte pentru Evaluarea Nefionalé pentru absolvenfil clase! a Vika |.Dispoziti generale {At 1. Prezenta procedxd reglementearé modaliiatea de transor/oreluare a axhivelor de sublocte pent Evoluarea Nationalé pentru absolventl clase a Vila ‘Ar.2. In sonsul prezentel procedurl se defines urmétorl ferment ©) athivd de sublecte = folder in format electronic, ariva, care confine vaianta de let pentru [probele srise pent Evaluarec Notional pentru cbsolventiclasel a Villa: bb) contms de examen/de comunicare - denumit In continuare ceniru - prin care se Injeloge unitatoa do invétéimént lcecl/gimnazial In care se orgenlzeax6 Evaluaren, Noafionalé pentru absolventi close! Vil ©) ceftiicat SSL Gecure Sockets Layer) ~ cerlicat genera! pentru autentcarea Ltlizatosor sistemelor informatics puse la dispoztie de Cenirul Notional de Evaluate § Examinare (denumit in confinuare CNED) $1 care protejeaz’ comunicatia prin criptare a. atelor vehicula: responsabil cu aetivitatea de comunicafii vituale 1a nivel de inspectorat scolar judelecn/al municipiulul Bucuresti - persoané clesemnaié prin decizia Inspectorulul colar general care are In cributl gestionarea transferull de date 41 de amive de Subiacte do lo CNEE la inspectoralul ;colar,responeabilul cu activtateo de comunicati vituale ceordd consultan gi susine activitatea porsoanelor de contact din centrele de ‘examen/de comunicare; ©) persoana de contact din centrul de examen/de comunicare - responsbilul pent Cctivtates de preluare/descarcare a arhivelor de sublecte, cadtu cidactic/eadry didactic auxiior dntro unitate de Invotamént, absoWvent al une! institu de invatémont “superior in domeniulinfornaticd/statsleg/ calculatoate ele; in siluaie exceplionai, pporsoana de contact poate fl un cadru dldactie/cadu didactic cuxila,Indiferent de stud, posesor al unor cerificate recunoscute ECDL sau CISCO sau core a absohit un ‘our in domeniui caleulatoarsior/informattcl. 3 An. 3. ~ (1) Inspectoratole gcolare judofene/al municipiulul Bucure¢!i— centrale axigué toate condiile penttu ca activtfle cestogurate in vederea lonsforull/prelussi cthivelor de sublecte pentru Eveluoree Nafionalé pentru absowvenfi clatei a Villa #2 eo ddestéigoare In conti optime. @ Rosponscbilul cu activictea de comunicatil vituale a nivel de inspectorat scolar Judefean/at municloului Bucureg! ¢! persoanele ce contact din lecare ceniny completeazs ‘Anexele 3A #1 3B a prezonta procedurt¢incarcé datele in aplicatia dedlcata, @ Orice moaiicare refertoare la potsoanai de contact sau la reeponeabill cu actilatea de Comunicafl vituale fa nivel de inspectorat scolar judofean/al municiplulul Bucuresti este ‘ronsmiss prin fax edo CNEE lo nr 0273103207 sau scanat pe canaiul de comunicoti dato, cu 24 de or inaintea destéguran umétoarel actuni de transmitere/preluare a arhivelor de sublocte,