Sei sulla pagina 1di 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic Traian Vuia, Oradea


Data: 25.01.2016
Profesor: Cheregi Mihaela
Clasa: a IX-a A
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea: Familia
Subiectul: Textul literar (text suport – Părinții, de Ana Blandiana)
Tipul lecţiei: Lecție de formare a priceperilor și deprinderilor
Competenţe specifice:
1.4 redactarea unor texte diverse;
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
comunicare;
2.1 aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea unor texte literare sau nonliterare;
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textelor literare studiate.
Obiective operaţionale:
a) Obiective cognitive la sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili:
– să definească conceptul operaţional de text literar;
– să recunoască trăsăturile acestui tip de text;
– să identifice teme și motive literare în diverse mesaje;
– să-și argumenteze opinia privind importanța familiei în formarea individului.
b) Obiective afective
– integrarea noilor informaţii în sistemul propriu de valori;
– cultivarea sensibilităţii prin receptarea textului literar;
– stârnirea interesului pentru lectură.
Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: votează un citat, conversaţia euristică, expunerea, exerciţiul,
aplicaţia, învățarea prin descoperire, brainstormingul.
2. Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe perechi.
3. Materiale didactice: fişe de lucru, înregistrere audio a textului Repetabila povară, de
Adrian Păunescu, recitat de Dorel Vișan
Bibliografie:
Programa școlară Limba si literatura română ciclul inferior al liceului, clasa a IX-a, București,
2004
Blandiana, Ana, Opera poetică, vol. I, Ed. Cartier, București, 2008
C. Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ,
Iaşi, Ed. Polirom, 1999
www.youtube.com/watch?v=dkFQdHpJA2E
Desfăşurarea lecţiei:

Activitatea Strategii de Forme de


Etapele lecţiei Activitatea elevilor Durată
profesorului învăţare evaluare
Organizarea Profesorul face Elevii îşi pregătesc cele Conversaţia 2 min
colectivului şi prezenţa elevilor şi necesare lecţiei
captarea atenţiei asigură climatul de
lucru
Actualizarea Ce aţi avut de Textul juridic, fragment 10 min
cunoştinţelor pregătit pentru azi? din Codul familiei. Evaluare
Anterioare Conversaţia frontală
Prin ce se - obiectivitate; euristică
caracterizează acest - este nonficțional;
tip de text? - utilizează termeni de
specialitate;
- cuvintele sunt utilizate cu Expunerea
sens denotativ;
- are scop informativ; Evaluare
- este structurat în articole, individuală
aliniate, paragrafe.
Dați exemple de Regulamentul școlar, Demonstraţia
alte texte juridice. Codul rutier, Codul penal.

Cine este Parlamentul


emițătorul acestui
tip de text?
Cine este - receptorul specializat
receptorul? - receptorul în curs de
specializare Conversaţia Evaluare
- receptorul interesat de orală
domeniul legislativ
respectiv

Ce aţi avut ca Expunerea Evaluare


temă? individuală

Pregătirea şi Se împart fișele de *Momentul de lectură 7 min


anunţarea lucru. Elevii citesc fragmentul şi Votează un Evaluare
subiectului Alegeți, din lista de identifică unităţi lexicale citat. individuală
pe Fișa de lucru, un necunoscute (dacă există)
citat care care vi se
pare definitoriu Brainstorming Observaţia
pentru relațiile Reflecţii ale elevilor l
dintre copii și
părinți.
Argumentați Argumentarea
alegerea făcută.
Comunicarea Astăzi vom discuta Elevii sunt atenţi şi îşi Expunerea Observaţia 2min
subiectului şi a în cadrul temei notează titlul lecţiei în
obiectivelor noii Familia, un alt tip caiete.
învăţări de text, textul
literar, urmărindu-i
trăsăturile, ideile
poetice și motivele
literare specifice.
Dirijarea Se face lectura *Momentul de lectură Învăţarea Evaluare 10min
învăţării textului Părinții, de Elevii citesc fragmentul şi prin curentă,
Ana Blandiana. identifică unităţi lexicale descoperire orală
necunoscute (dacă există)
1.Precizați - discriție – reținete,
sinonimele modestie, tăcere
contextuale ale - modești – simpli, reținuți
cuvintelor: discreţie Conversaţia
și modești. euristică
2. Prezentați - autor
instanțele - eu liric
comunicării acestui - cititor
text. Observaţia
3. Selectați trei - de exemplu: ne cresc,
cuvinte utilizate cu urmă, cuminți, privirea,
sens conotativ. obosiți, temelie.
4.Precizați tema - teme familiei;
poeziei, - motive literare: părinți,
identificând trei rușine, tăcere, privirea,
motive literare. raza, clipa, temelie.
5. Ce sentimente - duioșie, dragoste, regret,
transmite această admirație. Argumentarea Evaluare
poezie? frontală
6. Care este scopul - scop emotiv.
comunicării acestui
text?
7. Identificați, în - de exempu: prea bătrâni,
text, două imagini prea bolnavi – imagine Conversaţia
artistice. vizuală; în tăcere – euristică
imagine auditivă.
8. Ilustrați - de exemplu:
semnificația a două Ne privesc în tăcere –
figuri de stil metaforă
prezente în text. Ne privesc cuminți – epitet
9. Ce stă la baza b) imaginația autorului cu
creării acestui text? ajutorul căreia ilustrează
propria viziune despre
lume
Profesorul propune Textul literar este Învăţarea Evaluare
găsirea împreună a comunicarea artistică, prin frontală
tipului de text în subiectivă, în care autorul descoperire
care se încadrează reflectă lumea
poezia Părinții și a înconjurătoare pe baza
definiției accestuia. imaginației, prin utilizarea
imaginilor artistice și a
figurilor de stil.

Asigurarea Exercițiul III din - lucrează în perechi Conversaţia Evaluare 15min


feedback-ului Fișa de lucru pentru a rezolva cerinţa euristică Individuală
Argumentarea
Temă pentru Realizați un text - notează tema de casă 2 min
acasă argumentativ, de
15-30 de rânduri,
despre conflictul
între generații.
Notarea elevilor Profesorul notează Aprecieri 2 min
răspunsurile orale
elevilor, Notare
argumentându-le.
SCHEMA TABLEI

Textul literar:
Părinții, de Ana Blandiana

 Instanțe ale comunicării specifice: autor, eu liric, cititor;


 Cuvinte utilizate cu sens conotativ: ne cresc, urmă, cuminți, privirea, obosiți,
temelie;
 Tema textului este susținută prin motive literare: părinți, rușine, tăcere, privirea,
raza, clipa, temelie;
 Transmite sentimente: duioșie, dragoste, regret, admirație;
 Comunicarea are scop emotiv;
 Prezența imaginilor artistice prea bătrâni, prea bolnavi – imagine vizuală; în tăcere
– imagine auditivă și a figurilor de stil Ne privesc în tăcere – metaforă; Ne privesc
cuminți – epitet;
 Viziunea despre lume are la bază imaginația autotului.

Textul literar este comunicarea artistică, subiectivă, în care autorul reflectă lumea
înconjurătoare pe baza imaginației, prin utilizarea imaginilor artistice și a figurilor de stil.

Părinții, de Ana Blandiana Repetabila povară, de Adrian Păunescu

- prezintă relația dintre părinți și copii - prezintă relația dintre părinți și copii
- sentimente: duioșie, dragoste, regret, - sentimente: milă, compătimire,
admirație; duioșie, regret;
- rolul părinților: „Ne nasc şi ne cresc - rolul părinților: „Ne-au făcut, ne-au
mai mari decât ei” crescut, ne-au adus până-aici”; „Să
le fie copilul c-o treaptă mai domn”
- atitudinea copiilor: „Pentru noi prea - atitudinea copiilor: „Enervanți pot
modeşti şi prea simpli părinţi” părea, când n-ai ce să-i mai rogi/ Și
în genere sunt și niște pisălogi.”; „Că
povară îi simți și ei știu că-i așa.”