Sei sulla pagina 1di 6
CONSILIUL JUDETEAN OLT oe. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTASOCIALA $! PROTECTIA COPILULUI st te Slatina, str. Dréganesti nr. 7, jud Ott, tel: 0372-71562, 563, 564, 565, 0349-408182, romania2019.eu fax 0249412692, e-mail dapdeot@rdsmail ro, web: www daaspe-oltr0 —— : ‘operator de date cu caracter personal nr. 5707 Serviciul monitorizare, analiza, statistic, indicatori asistenta sociald gi incluziune sociald, strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu organizatiile neguvernamentale Nr. 24039 ISMSP/.L905* 2019 In atentia furnizorilor de servicii sociale Ref: Colectare date furnizori publici si privati, servicii sociale administrate, beneficiari Stimati colaboratori, in conformitate cu prevederile Legii asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si completari ulterioare, precum si ale HG nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor- cadru de organizare si functionare ale servicillor publice de asistenta sociala si a structuri orientative de personal cu modificarile ulterioare, una dintre atributille institutiei noastre este aceea de a colecta, prelucra si administra datele si informatiile privind ybeneficiarii, furnizorii publici si privati si serviciile sociale administrate de acestia”. jin acest scop, a fost elaboraté Fisa de monitorizare trimestriala privind furnizorii publici $i privati, serviciile sociale administrate $i beneficiarii, document pe care il regasiti atasat prezentei (format editabil) Fisa va fi completata si transmisa cdtre DGASPC Olt trimestrial, at&t de cdtre furnizorii acreditati, cat si de cei neacreditati, pana pe data de 10 a lunii urmatoare inchei fiecarui trimestru. Astfel, pentru trimestrul | 2019, termenul de transmitere este 10 aprilie 2019. Formularele completate pot fi transmise prin post’, fax (la numéirul 0249 412 692) sau in format electronic pe adresa de e-mail dgpdcot@rdsmail.ro. Pentru alte informatii/ clarificari, persoana de contact este d-na Mariana Tanase (e-mail: mariatan74@ yahoo.com). Cu consideratie, DIRECT RADITA DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Sorin Mihail GI IRGHE intocmit, Mariana, Tanase Th Fisa de monitorizare trimestriala privind furnizorii publici i privati, servicile sociale administrate si beneficiarii Sectiunea |: FISA DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE Denumire furnizor Date de contact ‘Adresa completa Telefon/ Fax E-mail Persoana de contact Tipul furnizoruluil forma de organizare a furnizorului Public: Cl structuri specializate din _—_cadrul/subordinea__autoritatilor administratiei publice locale si autoritatile executive din unitatile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comund, oras, municipiu gi sectoare ale municipiului Bucuresti 1 autoritati ale administratiei publice centrale ori alte institutii aflate in subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atributii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari CO unitati sanitare, unitati de invatémant gi alte institutii publice care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate ‘organizajii neguvernamentale, respectiv asociafi si fundatii culte recunoscute de lege Q Qo OO filiale si sucursale ale asociatillor si fundafillor intemationale Fecunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare a a persoane fizice autorizate in conditile legi ‘operatori economic, in conditii speciale, prevazute de lege Acreditare: CO Acreditat din data de O Neacreditat, deoarece ... Servicii sociale furnizate (se includ si serviciile infiintate dar nefunctionale) Numér total servicii sociale furniz din care - Numar servicii sociale licentiate (licenta provizorie , liventa definitiva) - Numér servicii sociale in curs de licentiere (cu dosar/ cerere depusa) - Numar servicii sociale nelicentiate ............. din care: = Servicii pentru care nu a fost inaintat dosar pentru licentiere * Servicii respinse in procesul de licentiere Servicii sociale propuse spre i Data estimata infiintare Figa de monitorizare trimestriala privind fumizorii publici si privali, servicile sociale administrate si beneficiarii Sectiunea II: FISA DE IDENTIFICARE A SERVICIULUI SOCIAL (se va completa cate 0 fig pentru fiecare serviciu social in parte — doar serviciile de pe raza judetului Olt) Denumire servi social Cod serviciu social (Nomenciator) Date de contact ‘Adresa completa Telefon/ Fax E-mail: Persoana de contact Nume si prenume: Functie: | Telefon: E-mail. es Forme ce crumeare | Cent rezidertal cu cazare pe perioada nedeterminata ° CO Centru rezidential cu cazare pe perioada determinata C Locuinta protejata OO Centr de zi C_Unitate de ingrijit ta domicitiu C2 Serviciu acordat in comunitate (consiliere, informare, orientare vocational, interventie in strad’, ambulanté sociala) OF Cantina social CO Masa pe rofi C1 Alta forma . Care? Licenta de T_Licenta definitiva nr....... din data de nN functionare C1 Licenta provizorie nr... .. din data de ... 1 Serviciu tn curs de licentiere (cu dosar/cerere depusé) C. Serviciu respins in procesul de licentiere (1 Nusa depus dosar de licentiere decarece o Alte situatii Capacitate serviciu _social (numar locuri) Categorii beneficiari (se pot bifa mai multe categorii) Copii | Tineri si] Varstnici | Famili (0-48 | adutti(18- | (265 ani) | _grupurit ani) | 65 ani) comunitate = Separati de paring familie = In risc de separare de parin{i/ familie = In strada =n situapi de adic = Tn situatii de abuz/ negijare = Cu dizabilitat = Tn situatii de boald ~ In situatii de dependenta = Risc de sardcie si excluziune sociala