Sei sulla pagina 1di 12

Present simple tense – Prosto sadašnje vreme

Ovo jednostavno vreme ćete najčešće koristiti i najlakše je za učenjw. Present simple tense se koristi za
sledeće radnje:

 Za radnje koje se odvijaju u trenutku govora, ne za pre i posle


 Za radnje koja se često odvijaju
 Za neke opšte radnje
 Za navike
 Za hobije
 Kako bi izrekli neke planove
 Za unapred određene radnje
 Za radnje čije trajanje ne možemo odrediti
Present simple tense se gradi od subjekta( I, you, he, she, it, we, you, they ), glagola i glagolskog nastavka -s
za treće lice jednine.

SUB + G + S
Na primer: I play the piano.

Present continuous tense – Sadašnje trajno vreme


Present continuous tense je sadašnje trajno vreme što znači da se odnosi na radnje koje TRAJU. Odnosno,
koristi se za sledeće radnje:
 Za radnje koje se dešavaju u trenutku govora ali će se nastaviti i kasnije
 Kod radnja koje se sporo menjaju
 Za neke buduće planove
 Kod radnja koje neprekidno traju
Umesto upotrebe prostog sadašnjeg vremena, upotrebite sadašnji oblik glagola TO BE, i dodajte glagol sa
nastavkom ING.

SUB + TO BE ( AM, IS, ARE ) + ING


Na primer: I am working on a new book.
Vremenske odrednice po kojima najlakše možete prepoznati present continuous tense su at the moment (u
ovom trenutku) i now (sada).
Postoje i glagoli koji se ne upotrebljavaju u present continuous tense, već u present simple tense a neki koji se
najčešće koriste su remember, wish, see, hear, want, look, lovee, hate, taste, know, mind, smell i understand.
Past simple tense – Prosto prošlo vreme
Kada želite da govorite o nekoj radnji koja se dogodila i završila u prošlosti, najčešće ćete koristiti ovo vreme.
Past simple tense se upotrebljava kada:

 Kada se nešto desilo i završilo u prošlosti.


 Za nešto što se dešavalo iznova i iznova u prošlosti
 Za neke tvrdnje koje danas više nisu tačne
 Za opis nekih radnji, hobija ili navika koje ste imali u prošlosti
Past simple tense se gradi od subjekta, pravilnog glagola sa nastavkom ED, ili iz druge kolone nepravilnih
glagola.

SUB + G (ED) ili druga kolona nepravilnih glagola


Primer: The car broke down after they crossed the bridge.
Vremenska odrednica koja se veoma često upotrebljava kod ovog vremena je ago, i po njoj najlakše možete
prepoznati past simple tense.

Past perfect simple tense – Prošlo svršeno vreme


Ovo je još jedan način da govorite o prošlosti. Ali za razliku od prostog prošlog vremena, koristi se za
opisivanje nečega što se desilo pre neke druge radnje koja se takođe desila u prošlosti.

Past perfect simple tense se gradi od subjekta, HAD, pravilnog glagola sa nastavkom ED, ili od glagola iz treće
kolone nepravilnih glagola.

SUB + HAD + G ( ED ) ili treća kolona nepravilnih glagola


Na primer: He had never studied art before he came to college.
Vremenske odrednice koje se mogu javiti u past perfect simple tense su after, because i when.

Past perfect continuous tense – prošlo trajno svršeno vreme


Kao i kod sadašnjeg trajnog vremena i kod past perfect contiuous tense radnje su započele u prošlosti i
nastavile su da se događaju još neki period. Trajanje radnje nije bitno već da da radnja mora prestati pre ovog
trenutka. Ovim vremenom se ne naglašava da je radnja završena već njeno trajanje.

Gradi se od subjekta, glagola TO BE u past perfect tense, odnosno HAD BEEN, i glagola sa nastavkom ING.

SUB + HAD BEEN + G ( ING )


Na primer: We had been walking for over 2 hours before we finally found help.
Vremenske odrednice koje se obično koriste za past perfect contiuous tense su since i for po kojima možete
lako da prepoznate ovo vreme.
Simple future tense – Prosto buduće vreme
Za razliku od prostog prošlog i prostog sadašnjeg vremena, futur simple tense je malo složenije buduće vreme
u engleskom jeziku.

Koristi se za radnje koje pretpostavljamo ili predviđamo da će se desiti u budućnosti i za neke odluke koje su
donete u trenutku govora.

Gradi se subjekta, modalnog glagola WILL, i glagola u infinitivu.

SUB + WILL + G
Primer: It will rain tomorrow. / I will buy you the sweetest cake for your birthday
Najbolji način da naučite kako prepoznati vremena u engleskom jeziku je kao što verovatno i sami znate
kontinuirano vežbanje. Iskoristite svaku priliku da koristite svako od vremena u različitim situacijama i sigurni
smo da ćete ih savladati.
Vremena u engleskom jeziku (Vežbanja)
Cilj vežbanja ispod je utvrđivanje vremena u engleskom jeziku. Više o svakom od tih vremena možete
pogledati klikom na naslov koji će Vas odvesti do odgovarajuće lekcije: Present Simple, Present
Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple, Future (be going to).
I Izaberite koje je vreme potrebno upotrebiti u rečenicama:
1. What ______ you ______ when I called you?

a) are / doing
b) were / doing
c) did / do

2. I ______ in this house since I was a little boy.

a) have lived
b) had lived
c) lived

3. ______ you ______ coffee?

a) Does / like
b) Do / liking
c) Do / like

4. They ______ a new store in the mall next Wednesday.

a) are opening
b) open
c) opened

5. By the time we arrived at the theater the play ______ already ______.

a) have / started
b) has / started
c) had / started

6. He ______ this car five years ago.

a) bought
b) buy
c) were buying

7. Michael ______ taller than Jack.

a) are
b) be
c) is

8. Where is Mark? He ______ his house.

a) paints
b) is painting
c) has painted

9. ______ you ______ the door open this morning?

a) Did / leave
b) Were / leaving
c) Do / leave
10. Emily ______ the violin since she was three.

a) played
b) have played
c) has played

II Izaberite odredbu za vreme koju je potrebno upotrebiti u rečenici:


1. I haven’t read the book ______.

a) yet
b) already
c) since

2. They moved five months ______.

a) at the moment
b) since
c) ago

3. Have you ______ been in England?

a) never
b) ever
c) yet

4. We are going to the cinema ______.

a) this evening
b) yesterday
c) just

5. Did you meet Jason ______?

a) this evening
b) yesterday
c) just

6. He had ______ cleaned the house when she got home.

a) since
b) already
c) never

III Upotrebiti sledeća vremena u recenicama ispod. Možete dodati odredbe za vreme. Pogledajte prvi primer:
1. Present Simple, Past Simple

I / get up / at eight
I get up at eight every morning.
I got up at eight yesterday.

2. Present Simple, Past Simple, Present Perfect


We / live / in this house

3. Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Continuous


Someone / knock / on the door.

4. Past Simple, Present Perfect, Future (going to)


She / read / that book
5. Present Continuous, Past Simple, Future (will)
Tom / buy / a car

6. Past Simple, Present Perfect, Past Perfect


We / start / the meeting

7. Present Simple, Present Continuous, Future (going to)


What / you / do ?

8. Present Simple, Future (will), Past Simple


The weather / be / not / nice
Lista nepravilnih glagola u engleskom jeziku
Infinitive Past Simple Past Participle
abide abode abode

arise arose arisen

awake awoke awoken

be was/were been

bear bore born

beat beat beaten

become became become

befall befell befallen

bend bent bent

begin began begun

bend bent bent

bet bet bet

bid bade bidden

bind bound bound

bite bit bitten

bleed bled bled

blow blew blown

break broke broken

breed bred bred

bring brought brought

broadcast broadcast broadcast

build built built

burst burst burst

burn burnt burnt

buy bought bought

cling clung clung

can could
catch caught caught

choose chose chosen

come came come

cost cost cost

creep crept crept

cut cut cut

dare dared dared

deal dealt dealt

dig dug dug

do did done

dive dove dived

draw drew drawn

dream dreamt dreamt

drink drank drunk

drive drove driven

dwell dwelt dwelt

eat ate eaten

fall fell fallen

feed fed fed

feel felt felt

fight fought fought

find found found

fit fit fit

flee fled fled

fling flung flung

fly flew flown

forbid forbade forbidden

forecast forecast forecast


forsake forsook forsaken

foresee foresaw foreseen

freeze froze frozen

foretell foretold foretold

forget forgot forgotten

forgive forgave forgiven

get got gotten

gild gilded gilded

grid gridded gridded

grind ground ground

grow grew grown

give gave given

go went gone

have had had

hear hear heard

hide hid hidden

hit hit hit

hold held held

hurt hurt hurt

keep kept kept

kneel knelt knelt

know knew known

lay laid laid

lead led led

leap leapt leapt

learn learnt learnt

leave left left

lend lent lent


let let let

lie lay lain

light lit lit

lose lost lost

make made made

meet met met

mean meant meant

misunderstand misunderstood misunderstood

mistake mistook mistaken

pay paid paid

prove proved proven

put put put

read read read

retell retold retold

ride rode ridden

run run run

ring rang rung

rise rose risen

saw sawed sawn

say said said

seek sought sought

sell sold sold

send send sent

set set set

see saw seen

sew sewed sewn

shake shook shaken

shave shaved shaved


shear shore shorn

shed shed shed

shine shone shone

shut shut shut

shrink shrank shrunk

shoot shot shot

show showed shown

shred shred shred

sing sang sung

sink sank sunk

sit sat sat

slit slit slit

slay slew slain

sleep slept slept

smell smelt smelt

slide slid slid

sling slung slung

slink slunk slunk

slit slit slit

smell smelt smelt

smite smote smitten

sow sowed sown

speak spoke spoken

spend spent spent

split split split

spell spelt spelt

speed sped sped

spoil spoilt spoilt


steal stole stolen

swim swam swum

take took taken

teach taught taught

tear tore torn

tell told told

think thought thought

throw threw thrown

tread trod trodden

thrust thrust thrust

undergo underwent undergone

understand understood understood

upset upset upset

undo undid undone

undertake undertook undertaken

win won won

wring wrung wrung

wind wound wound

withdraw withdrew withdrawn

work worked worked

write wrote written

wake woke woken

wear wore worn

weave wove woven

Potrebbero piacerti anche