Sei sulla pagina 1di 5

Proiectul unităţii de învăţare nr.

II
Cuvântul și textul
Clasa a V-a,
Numărul de ore: 12 ;

Competenţe specifice:
4. Organizarea/desfăşurarea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin observare directă şi exersare.
7. Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii române literare.
8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.
9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.

Unități de competenţe vizate:


4.1 Utiliuzarea dictionarului (explicativ şcolar, de sinonime, de antonime, de neologisme, de expresii şi locuţiuni de paronime) în stabilirea sensurilor cuvintelor
necunoscute şi a nuanţelor de sens ale cuvintelor;
7.1 Respectarea regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, gramaticale, a normei semantice în textul produs (oral şi scris).
8.1 Lectura expresivă a fragmentului de text epic..
8.2.Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic.
9.1 Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare studiate în procesul de analiză a textului.
9.2. Aplicarea instrumentariului de interpretare a textului.
Data Conținutul Etapele lecției Tehnologia Manage Evaluarea
(subiectul orei) didactică mentul
timpului
1. Cuvântul și rolul Evocare : Se verifică tema de acasă din punct de vedere Exerciţiul 10 Verificare orală
lui în comunicare. cantitativ şi calitativ. Explicaţia Evaluarea cantitativă
Dicționarul Se completează un rebus, din care se deduce care este subiectul Conversaţia si calitativă a temei.
explicativ. lecţiei de azi:
1) Se pune la sfârşitul propoziţiei;
2) Desparte cuvintele unei enumerări; Rebus
3) Sunete rostite fără ajutorul altor sunete;
4) Este alcătuit din toate literele unei limbi;
5) Cea mai mică parte a cuvântului;
6) Semnele scrise ale sunetelor;
7) A spune, a zice, a aduce la cunoştinţă;
8) Convorbirea dintre două persoane.

P U N C T
V I R G U L A
V O C A L E
A L F Â B E T U L
S U N E T
L I T E R E Identificarea
C O M U N I C A sensurilor
D I A L O G cuvintelor
necunoscute.
Realizarea sensului: Se citește textul de la pag.26. Integrarea 20
Ex.1-4 pag 26. cuvintelor
Se explică că cuvântul are formă și conținut. explicate în
Se analizează dicționarele explicative propuse. contexte concrete.
Ex.5-8, pag 27 Construirea
Reflecție Ex.9-11, pag 27 enunţurilor în 15
Extindere: Tema pentru acasă (15 min) parametrii daţi.
Ex.12, pag27
2. Familia lexicală Evocare: Se analizează desenul de la pag.28 Explicația 10
Realizarea sensului: Se selectează toate cuvintele derivate Identificarea
selectate din desen. elementelor 20
Se explică ce sunt cuvintele derivate, familia lexical. lingvistice
Se amintește ce sunt sufixele, prefixele, rădăcina, desinența studiate.
Reflecție Ex.4-8, pag 29, Ex. 10, pag.29 Analiză 15 Exerciții
Extindere: Tema pentru acasă (15 min)
Ex.9, pag29
3. Cuvintele Evocare Se verifică tema de acasă din punct de vedere cantitativ Dictare de cuvinte 10 Dictare de cuvinte
derivate. şi calitativ.Se propune o dictare de cuvinte cu identificarea
Structura elementelor studiate.
morfematică a Realizarea sensului: Completarea ciorchinelui ,, Structura Analiză 15 Analiză
cuvântului: temă, morfematică a cuvântului”
desinebță, rădăcină, Se analizează la tablă cuvintele propuse.
prefix, sufix. Reflecție: Fișe de lucru(fișa 1) 20
Extindere Tema pentru acasă (15 min)
De analizat după structură cuvintele propuse(fisa2)
4. Câmpul lexical. Evocare Se verifică tema de acasă din punct de vedere cantitativ 10
şi calitativ.
Se analizează desenul, pag.30
Realizarea sensului: Se explică noțiunea de Câmp lexical Problematizarea 25 Exerciții
Ex. 8-12, pag.31 Descoperirea.
Reflecție Lucru în perechi: ex. 13-15, pag.31
Extindere Tema pentru acasă (5 min) 10
De memorat noțiunile studiate
5. Poezia lirică Evocare Se va caracteriza imaginea unde este reprezentată o 10
,,O furnică” de T. furnică.
Arghezi. Observarea Ce informații cunosc elevii despre furnici.
textului. Realizarea sensului: date despre autor. Lectura expresivă. 25
Vocabularul. Lectura-model a poeziei. Definirea sensului Lectură expresivă
Ortografie și Lectura în lanț a poeziei- Ce fel de text este acesta? Motivaţi. de bază al
punctuație. - Despre cine este vorba în poezie? cuvântului uzual.
- Când are loc acţiunea, care este timpul desfăşurării acţiunii? Lectura cu voce a
- Unde se petrece acţiunea? textului literar.
- Care sunt personajele participante la acţiune?
- Care sunt sentimentele poetului faţă de mica făptură?
- Ce ne transmite poetul prin aceste versuri?
Ex.1-6, pag.33
Reflecție Completarea ,, Hărții poeziei” 10
Extindere Tema pentru acasă (15 min)
De realizat fișa scriitorului Tudor Arghezi (portofoliu)
6. ,,O furnică” de T. Evocare Se verifică tema de acasă din punct de vedere cantitativ 10
Arghezi. şi calitativ.
Exploararea textului. Realizarea sensului: Se explică noțiunile de ,, realitate„ și ,, Conversația 25 Exploarea textului.
Realitate si fictiune. Ficțiune” în baza Ex.9-14, pag.34 euristică.
Reflecție: Ex. 15-17, pag.35 Exploarea textului. 10
Extindere Tema pentru acasă (15 min)
Ex.
7. ,,O furnică” de Evocare Se verifică tema de acasă din punct de vedere cantitativ Simularea unei 10
T.Arghezi. şi calitativ. situații de
Interpretarea Realizarea sensului Se identifică un elev pentru citirea expresivă comunicare.
textului. a poeziei. Se cere elevilor să prezinte într-o singură frază situaţia Conversaţia Aprecieri verbale
surprinsă în poezia ,,O furnică,,. Se va evidenţia faptul că poetul 25
porneşte de la un fapt obişnuit. Explicația
De unde se inspiră poetul pentru ideea poeziei?
Identificaţi în textul poetic aspectele care nu pot fi reale, Învățarea prin Observarea
constituind rodul imaginaţiei poetului. descoperire sistematică
Identificaţi expresiile, care pun în evidenţă că furnica are un
comportament aproape omenesc (apare în postura unei gospodine
îndrăzneţe, harnice şi grijulii;)
Se explică procedeul prin care se măreşte expresivitatea unui text.
Acest procedeu poartă numele de figură de stil.
Figura de stil este un procedeu utilizat pentru a spori
expresivitatea unei comunicări.
Personificarea este figura de stil prin care se atribuie însuşiri
omeneşti lucrurilor, animalelor sau fenomenelor naturii.
Reflecție Se înmânează elevilor o fișă de lucru (Anexa 1)prin care
se urmăreşte valorificarea noilor cunoștințe.. 10
Extindere Tema pentru acasă (10 min)
Ex.18, pag.35
8. ,,O furnică”de Evocare Se verifică tema de acasă din punct de vedere cantitativ 10 Aprecieri verbale
T.Arghezi. Tema, şi calitativ.
mesajul textului. Realizarea sensului
 Prezentaţi într-o singurã propoziţie întâmplarea surprinsã Conversația 25
în poezia “O furnica” euristică. Observarea
 Alege o expresie semnificativă (sintagmă pentru sistematică
conţinutul textului). Analiza
 Descrie “culoarea sentimentală” a textului. fragmentelor de
 Găseşte un simbol (grafic) pentru textul în cauză. text
Ex.1-4, pag.36 Jurnalul dublu 10
Reflecție Identifică câte o trăsătură a furnicii care rezultă din Memorarea
versurile poeziei, pe baza citatelor oferite (fise) textului.
Extindere Tema pentru acasă (15 min)
De memorat un fragment din poezie
9. Atelier de lectură. Evocare Se verifică tema de acasă din punct de vedere cantitativ 10 Aprecieri verbale
,,Povestea furnicii” şi calitativ.
de I.Druță. Realizarea sensului: Lectură
Lectura comentată a textului, pag.37 interogativă a 25
Ex. 1-2, pag. 37 textului. Observarea
Lucru în perechi Ex.4, pag.37 Reacția cititorului. 10 sistematică
Reflecție.: Se realizează ,, Harta textului”
Extindere Tema pentru acasă (10 min)
Ex.3, pag.37
10. Recapitulare și Evocare Se verifică tema de acasă din punct de vedere cantitativ 10 Aprecieri verbale
sistematizare şi calitativ.
Realizarea sensului: Se realizează ex. 1-11, pag 38 Exerciții. Observarea
Reflecție Fișă de lucru 25 sistematică
Extindere. Tema pentru acasă (10 min)
De analizat după structură cuvintele propuse. 10
11. Evaluare scrisă. Evocare Se verifică tema de acasă din punct de vedere cantitativ Dictare 5 Dictare0
Dictare cu sarcini. şi calitativ.
Realizarea sensului: Se citește textul
Elevii realizează evaluarea 40

12. Analiza lucrării Evocare: Se propun curiozități despre animale. Algoritmul de 10


de evaluare Elevii își amintesc și ei curiozități cunoscute. analiză, cercetare
Realizarea sensului Se analizează oral lucrările elevilor. și corectare a Exerciții.
Se efectuează exerciții pentru înlăturarea greșelilor greșelelor. 25
Reflecție. Fișe de lucru
Extindere: Tema pentru acasă (15 min) 10