Sei sulla pagina 1di 3

PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Office ofDirector-General ofEducation Malaysia


ARAS 8, BLOK E8
Level 8, Block E8,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
Government Complex Parcel E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Tel: 03-8884 6077
Federal Government Administrative Centre Fax: 03-88894548
62604 PUTRAJAYA Laman web: http: www.moe.gov.my.

KP(BPSH-SPDK) 201/005/01Ijfd.;C.S)
140ktober 2010

Semua Pengarah Pelajaran


Jabatan Pelajaran Negeri

Y. Bhg. DatuklDato'fTuan/Puan,

SURAT PEKELILING /KHTlSAS B/LANGAN


PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
'f TAHUN 2010:

TAHAP SATU MULAI 2011

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan tentang


pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di semua sekolah rendah,

2. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) telah melalui proses


transformasi. Kurikulum yang telah diperkukuh dan ditambah baik ini dikenali sebagai
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Mulai tahun 2011, KSSR akan
dllaksanakan secara berperingkat bermula dengan Tahun 1.

3. Sehubungan itu, sekolah hendaklah menggunakan Dokumen Standard bagi


setiap kurikulum di bawah KSSR yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia.

4. Jumlah masa yang diperuntukkan untuk pelaksanaan KSSR ialah 1380 minit
seminggu (satu waktu pengajaran dan pembelajaran ialah 30 min it) sebagaimana
ditetapkan dalam jadual di Lampiran 1. Pihak sekolah perlu menyediakan jadual waktu
persekolahan sepertimana peruntukan masa yang ditetapkan.

5. Pihak sekolah perlu memilih untuk melaksanakan sekurang-kurangnya satu


bahasa dalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek penyediaan
guru, permintaan daripada murid serta prasarana sekolah.

6. Sila maklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua Pejabat


Pelajaran Daerah dan sekolah rendah di Negeri Y. Bhg. Datuk/Dato'fTuan/Puan.

Sekian, terima kasih

"BERKHIDMAT UN UKNEGARA"
..
I
I
TAN SRI DATO' H ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM
Ketua Pengarah Pel jaran Malaysia
Kementerian Pelaja n Malaysia
s.k. 1. YAB Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran

2. Y.B. Datuk Dr. Ir. Wee Ka Siong

Timbalan Menteri Pelajaran

3. Y.B. Dr. Mohd. Puad bin Zarkashi

Timbalan Menteri Pelajaran

4. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran

5. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha

Kementerian Pelajaran Malaysia

6. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia


Kementerian Pelajaran Malaysia

7. Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia

8. Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti


Kementerian Pelajaran Malaysia

9. Penasihat Undang-Undang

Kementerian Pelajaran Malaysia

10. Pegawai Perhubungan Awam

Kementerian Pelajaran Malaysia

Lampiran 1

Peruntukan Masa
Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MASA DALAM SEMINGGU


BIL MODUL (MINIT)
I
SK SJKG SJKT
I I I
I

MODUL TERAS ASAS


.... -

1 Bahasa Malaysia 360 300 300


! 2 I B~hasa Ingg~ris 300 150 150
I i Bahasa Gina - 360 -
3
,~i_.
I Bahasa Tamil - - 360
i Pendidikan Islam 180 120 i
120
4
• Pendidikan Moral 180 120 120

,~
5 Pendidikan Jasmani 60 60
6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30
7 Matematik 180 180 180 I

MODUL TERAS TEMA


i
Dunia Seni Visual 60 60 60 i

8 ! Dunia Muzik 30 30 30
I Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60
MODUL ELEKTIF

9
I B. Arabi BGSKlBTSK lB. 90 - -
Iban/B. Kadazandusun
i Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1380 1380 1380
i I