Sei sulla pagina 1di 1

Pernrennra RouANn

AnHEPIS coPIA DuNanu DE Jos


*,. .€.*9. ..r *9.,[,..H.7

CATRE: TOATE PROTOIERIILE


iru errrurlA:
t
PPCC PROTOIERET

in conformitate cu rezolufia ips. parinte Arhiepiscop de pe temeiul inregistrat la


numdrul de mai sus, cLl privire la desfXgurarea programelor social-filantropice din data de
3 martie - Duminica infricogdtoarei Judecd{i gi 3L martie - Duminica Sf. Cruci, vefi avea
in vedere urmdtoarele activitdli" dup[ cum urmeazi:

L. Rostirea in cadrul Sfintei Liturghii a rugiciunilor qi cererilor speciale pentru


tofi semenii aflali i:r suferinfi;
2. Arondarea parohiilor, de citre ppcc protoierei, in vederea efectudrii de deplasdri
la penitenciarele, spitalele gi azilurile de bdtrAni pentru vizitarca gi ajutorarea persoanelor
aflate in aceste institufii;
3. Anunfarea conducerii institufiilor vizitate in privinfa programului stabilit de
cdtre cei implicali gi solicitarea acordului gi sprijinului managerilor sau Persoanelor din
conducerea acestora;
4. Yizitarea centrelor respective, dupi Sfinta Liturghie, de citre un grup de
credincioqi din parohie, insofifi de cdtre preofii slujitori gi de preotul capelan (acolo unde
este cazul), persoanele asistate urmAnd a fi unse cu untdelemn sfinlit de la Taina Sf. Maslu,
vor fi stropite cu agheasmi gi li se vor impirli obiecte de colportaj (iconife, c[r]i de
rugiciune etc), precum gi pachete cu alimente;
5. Parohiile ce vor fi implicate in programul din Duminica fnfricoqitoarei Judecdli,
nu vor participa la activitdlile organizate in Duminica sf. Cruci;
6. preo{ii parohi vor intocmi scurte rapoarte asupra modului de desfigurare a
acestor activitifi (institulia sociald vizltatl, num[r de Persoane ajutate, valoarea
ajutoarelor acordate, numdr de voluntari sau Persoane implicate, imagini foto/video), pe
7 martie a.c.
care le vor inainta Centrului eparhiaf cltt viza pc protoiereu, pAni pe data de
qi 5 aprilie a.c.

ips. parinte Arhiepiscop Dr. Casian al Dundrii de ]os,

ffi:s
il i$*hffitfffi
3' tffi ;.r *;
frI:.t.J":-t)

Str. Domneasci, nr. 104' 800201 Galali


.
TeL 0236.460014; 415065 Fax: 0236.303225; O372.875446. www.edj.ro ' E-mail: arhiepiscopia@edj.ro
C.U.I - 3L27395. Cont IBAN RO9SRNCB0I+L032864090001 - BCR Galali