Sei sulla pagina 1di 8
SCOLAR MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE IUDETEAN BoA q = Sa tomania2019.eu Toate unititile de inviitimant cu nivel de invitémént clasele I-VI Ln atentia doannei/domnului director Nr. 747/13.02.2019 Ref. Asigurarea manualelor scolare, prin retipariri, pentru clasele I-VI, anul scolar 2019-2020 in temeiul prevederilor art.69, alin(4) din Legea Educatiei nr.1/2011, cu modificarile si completatile ulterioare, Ministerul Educafiei Nationale (MEN), conform art.92 alin.(2) lit(f) din Legea Educajiei Nationale nr.1/2011 si HG nr.26/2017 privind organizarea si functionarea MEN, cu modificarile ulterioare, efectueazi completarea stocurilor de manuale gcolare pentru invafiméntul preuniversitar, prin retiparirea manualelor seolare. Procesul de selectie si transmitere a comenzilor de manuale scolare se realizeaz prin respectarea prevederilor Procedurii de selectie si de comandd a manualelor scolare noi nr, 1449/21.04.2016 si prin utilizarea aplicatiei web htips://ransfer.rocnee.ewmanuale digitale. A. 1. Pentru manualele scolare noi, pentru care CNEE a incheiat acorduri cadru cu editurile in perioada 2016-2017, procesul de selectie si de transmitere a comenzilor de manuale scolare pentru clasele I-V se refera la manualele colare precizate in Anexa 1 de la prezenta adresi. 2. fn derularea procesului de selectie, unitiile de invajamént vor respecta urmatoarele cerinte: ‘+ Pentru achizitia manualelor scolare la clasa I, enumerate in Anexa 1, comenzile de manuale gcolare se realizeazi integral, in conformitate cu efectivele de elevi de la clasa an scolar 2019-2020; + in vederea completarii stocurilor de manuale pentru clasele TI-V, enumerate in Anexa 1, numirul de manuale selecate din fiecare titlu in parte nu poate depiigi procentajul de 10% aplicat tirajului existent din respectivul titlu aflat in unitatea de invaftimént. B. 1. Toate celelalte manuale de la clasele I-VI vor fi asigurate pentru anul scolar 2019-2020 prin retipiriri efectuate de citre EDP, pentru manualele editate in anul 2018, conform Anexei 2 de la prezenta adresé, Ste Oita ne 24, Boots 600266, Bacu Tel: +40 0)234 511899 Pax: +40 (0234 571038 wauieeacaro | ysPECTORATUL $COLAR MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE JUDETEAN romania2019.eu BACAU 2. in derularea procesului de selectie, unitijile de invayamant vor respecta urmatoarele cerinte: * Pentru achizitia manualelor scolare la clasa T, enumerate in Anexa 2, comenzile de manuale scolare se realizeazi integral, in conformitate cu efectivele de elevi de la clasi, an scolar 2019-2020; invederea completirii stocului de manuale scolare pentru clasele II-VI, enumerate in Anexa 2, numérul de manuale selectate din fiecare titlu in parte nu poate depasi procentajul de 5% aplicat tira) invajamant. lui existent din respectivul tithy aflat in unitatea de Pentru aplicarea prevederilor legale, va solicitém si asiguraji completarea de e&tre unitatea de invajamént a datelor referitoare la comenzile scolare, pentru clasele I-VI. Comenzile se vor referi la manualele aprobate, cuprinse in Catalogul manualelor scolare valabile fn invajiméntul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, la care face referire prezenta adres. Pentru selectia si efectuarea comenzilor privind manualele scolare aplicatia informatica htips://transfer.rocnee.ewmanuale_digitale va fi deschisi in perioada 15.02-22.02.2019. Consilier Informatizare, Ing. Armasu Ingrid Monia y gt ba Administrator depozit carte, Juginaru Gabriel ‘St Oise 24, Basta 150266, Bacau “Tel: 440 (34 511899 Fac +40 (07234 571038 wiv isbacauso ClasaT ~Comunicare tn limba romana pentru scolile cu predare in limba german& -Limba moderna german Clasa a I. Limba inode germans -Religie-cultul romano-catolic tn Timba romani Clasa a Ila -Limba modemé german Clasa a IV-a — Limba gi literatura roménd ~ Limba si literatura roménd pentru scolile i secfile ou predare tn limba maghiara ~ Limba moderna engleza ~ Limba moderna francezst — Limba moderna german ~ Matematick ~ Stings ale naturit = Istorie = Geografic ~ Educatie civiea ~Muzicé si migcare ~ Arte vizuale gi abilitafi practice ~ Religie - Cultul ortodox Clasa a V-a Limba gi literatura romana Limba gi literatura roman pentru geolile si see -Limba gi literatura materné maghiara -Limba modem I~ Limbe englezi Limba modema 1 - Limba englezi—studiu intensiv Limba moderna 2— Limbs englezi -Limba modemé 2 Limba francezit cu predare in limba maghiara “Matematica Biologie -Edtucafie sociale storie Amexa 1