Sei sulla pagina 1di 3
&SFRACTAL Phone: (4a) 2261400; a (4032) 296 1402 tr, 121 26.02.2019 PROCES VERBAL [AL SEDINTEL CCOMITETULUE CREDITORILOR DEBITORULUT ORION AUTO INVEST SRL 4. Date privind dosarul: Numr dosar 293/1250/2018, afat pe rolul Trbunellut Speciolizat rges. 2. Arhiva / Registratura instanjel: Judetul Arges, Pest, sulevarau Telefon: (0248) 610303, Fax: (0248) 223200, Emall t-arges-comercal@just. 6 Brian or, 7, 3. __Debitor: ORION AUTO INVEST SRL, persoan’ juried roman n insolvent, n Insolvency, ‘en procedure coletive, and sedi Tn Judeful Arges, Comuna Miricinen, Sat Argegelu Nr. 605 8, Hala-Producte, Cod Postal 117451, lnrelstrat la Realstrul Comerull Arges su ramarul de ordine 303/272/3996, Cod Unic de Inrsistrare 8314793, Atnbut Fiscal RO. 4. Administrator Judiciar: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, avin seul in Bucurestl,Sectorul 2, Strada Dionsie Lupu nr. 33, Cod Postal 020024, inrelstraté in Registrul Formelor de Organizare ‘sb ne. RFO IL- 0637, Cod de Invalstrare Fiscal 31026728, abut Fiscal RO, telefon 031 226 1400, fax 031 226 14 01, emalloflce@fractal.cu, reprezentant administrator judi persoan jr practilan coordonator Alexandr Rust 5, Administrator Special: DI. ION SCORTAR. 6, Subscrisa, FRACTAL INSOLVENTA SPRL, in temeilarticoll 61, allneat2 al Logi 85/2014 coroborat eu art. 144 alineat 2 dn acelal act normatv, a convocat SEDINTA COMITETULUI CREDITORILOR, DEBITORULUY ORION AUTO INVEST SRL 1a seat aaminstratoruu jue, in Bucuresti, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Postal 020022, pentru data de 26.02.2039, la ora 10.00, cu urmatoarea erie ber —— FRACTAL 1. Aprobarea Raportuul privindactivitatea desfisurats in pericada 01.11.2018 ~ 31.01.2019 (aferenth ‘Aoull = Semestrul TT din "anal de reorganizare) st skuatile nance si chetuele,iregistrat sub nf, 110/22.02.2018, cu privie la debitorul Onan Auto Invest. ‘Convocarea Comitetulu crestor 2 fost pubicat in BPI nr. 9950 dn data de 25.02.2019, O_o La sedinta Comitetull creditor nu a fst prezent nicl un membru, ns, a fos trimiee votuet in scis ‘de cre urmatorii membr al Comtetlu! Credtorlor ~ Banca De Export-Import A Romaniel Exim Bank SA - Presedinte; ~ BRD Groupe Societe Ganerale SA = Membru; ~DGRFP PLOTESTE- Membru; ‘vind In vedere dspoxtie a. 51 alin 4 din Logen nr. 85/2014, potivitclrora decile comvtetukt se au cy majontatea simpla cin otal numrull de membri al acestlasfaptul etre ca 5 (cn) rmembr al comitetulu debitosr, pentru gecinfa comitetulul de ata! au fost primite 3 (tel) vot scise, adminstratoruljudcar constat cB est legal intrunltComitetul Credtolor convocat entry ata de astin, 26.02.2018. _—vorurereprronnion ‘Banca De Exnort-Lmport A Romfniel Exim Bank SA = Presadinto, rin votul scrs, 2 comunicatfeptul cd la act de prezentaree de cStre administratrul judiciar 2 ‘report er. 140/22.02.2019." ‘otodati, prin votul srs, Exim Bank soit urmitoaree -Avind jn vedere stl! procesurl debltoarel Orion Auto Invest SRL precum gl imorejurarea cS ‘operate de valrificare actve sunt expres previzute $1 bine indlviduaizate prin planul de reorganizare confirmat de citer judecStoru sind, Exim Bank SA solt# administrator judkiar Convocarea urgent®, jn termen de 5 zile, 2 adundrcredtorior pentru exprimarea vot asupra Lurmatoareiorchestin: 1) prezantarea si aprobarea Strategie de valorificare @bunurilor dn patrimonil debltarel; 1) prezentares $1 aproterea Regulamentelor de organizare 2 procedurlor de promovare, ‘fertare si vaorfeare @ bunuilor dn patron debitoarel” 11, BRD Groupe Societe Generale SA= membru, Prin vol srs, ne-a comuniat fal ca act de Raportulpivind activatea destgurat in perioada (01.11.2018 ~ 31.01.2019 (aferemté Anviul I ~ Semestrul II gin Planal de reorganizare) si skate ‘nanciare sl cheltuele, Iregist3t sub ne. 110/22.02.2019, cu pve la debtorl Orion Aut Invest <)FRACTAL IIL DGRFP Plolesti ~ memoru. Prin votu srs, nea transmis faptul ck wurmare a convacSil Senge comitetulu creditorior ar. 4112/22.02,2019, publicat in 69 nr. 3950 din 25.02.2019, ceva ave alec la data de 26.02.2019, or 410, V8 comunicio urmatoarele: nsttuna noast’ soit reconvocarea comitetuescredtorior,avBnd In vedere provederie art. 48 ‘alin. 1 ln Legea 85/2014, cater eSrora: ,Convocarea creditorior se reaizeaz8_prin puicarea In ‘BP cuca putin 5 zie anterior teri sect (.) lor convocatorul se depune la BPI cu 3 ze nantes tel a care treble cuts publares.” HOTARARE ‘vind in vedere faptul cB In sadn comstetl retorilr a transmis votuet seis 3 (tre) ctr ce ' (cnc) membri a} Comitetulsrectorlor dbitoorel ORION AUTO INVEST SRL, prevedeie art. 51 alin. (4) dn Legea 85/2014 privind procedure de prevenre @ insolventel 91 de Insolvent potrivt ‘rora ,decalecomitetululcredtorilor se au cu maferitatesinp@ dn foal numrat de memtrdat ‘acestua” gt hind in consierarevoturle creitorlr, rez faptul cS ds! Comitetlcredtarior ests legal intra, 2costa nu Intuneste cvorumul legal pentru a ue dials prin urmare-nu poate ha nicl ‘Admiolstratoruljualelar precizeacé eX va avea in vedere soictarea creditoull Ex Bank cu priv a ‘convocarea adunir crestoror pentru exprimares Volull asupra prezentael 5 aprodsrstrategial de ‘loriicare a bunurior cin patrmonial debitoare! a Regulamentetor de organizare a procedurior de promovare ofertare sl valerficare a bunurilor din patrmoniul debiterel Nemaliind alte puncte aflate pe ordines de za sede! Comitetului Creditor dn data de 26.02.2019, adminstatorljudiiar deca sedina inchis8. Prezentul preces verbal a fost sermat ast, 26.02.2019, in dovs exemplare originale, nu pentru 2 administrator judearg! unl pntru a depus la instar. FRACTAL INSOLVENTA SPRL Prin practian coordonator Alexandru Rusu Pag 3s

Potrebbero piacerti anche