Sei sulla pagina 1di 4

ANCPI

OFICIILE DE CADASTRU SI PUBLICITATE IIIIOBTLIARA

in atenlia: Doam.ei/DomnuluiDirector
Doamnei/Domnului Resistlato. - Ser
Doamnei/Domnului Insiner - Sef

Legii n., 197/2016 privind aprobarea


Refefiror la: apticarea prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guver.ului n( 2212014 pe rru
modilicarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind aurorizaroa
executirii lucraribr de constructii

Slimate doamne/Stimati domni.

VA adu@m la clnogtinla bptul c, la data de 04 noiembrie 2016 a intrat in vigoae


Legea nr. 197/2016 ptivind aprobarea Ordanantei de urgenF a Govemului nr. 22/2014
penttu tuodilicarea Si conplelarea Legii nr. 50/1991 ptivind aubnzarca exetut4tii ludArilor
de corstrucl.,r publicaEin Monilorul oficial, Parlea Inr.874din 01 noiembde2016.
Prin acest acl nomativ s-au adus modifice asupE Legil nr. 50/1991 p vind
autorza.ea execu6ni lucrarilo. de constructii, p.ecom 9i asupra Legi nr. 350/2001 pivind
amenajar$ tertorului 9l urbanismul, care inlereseaza in mod direct aclivilalea de
cadastru sioublicitate imobiliara. duod cum urmeaza:

l. Pol vit art.6 alin- (6) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executsrii
lucrarilor de constructii:
'' Cehilicalul de uhanism se emile $i ln umAloarele situatii: (. .)
c) pentru cercn in iustitie 9i apeftltuni nobnate piind cltculala inabitiad, atunci
d6nd opealiunile respective au ca obiect:
- comasarea, respectiv deznenbrarca tetenunlot dinnn @l pulin 3 parcele;
- inpa4eli on comasen de parcele salicitale in s@pul realizerii de lucdn de
@nstructi 9j de inftustructura:
const unea mej seNitol de trecere N prMrc ta un inobit. operaliunite iundi@
menlionate, etectuale ln lipsa cenilicatului .le urbanisn, sunt bvne de nuhate. salicitarea
cenifaatuluide urbanisn esle facoltativA alunci cand opetalunile de lnpe4efi ai @msen
de parcele fac obiectd bgnii din indivizione, cu ex@pla situatei in carc elicitarea esle
faculA in scopul .ealizaiide luuan de consltuc\i si/sau de lucrati de intasttuctDrt."

Aplicare:
Cerfin€tu| de urbanism irebuie sA fi€ mentionat in aclul autentic nohnal de
alipire/dezioie sau de constituire a seNitutii, ori acest @niiicai hebuie anexat cere.ii de

Pohivn prevederilor cilale, opera{iunile juidice mai sus menlionale, efectuate in


ripsa cerrifi€tului de urbanism, suat /ov,te de nrlitale. Astiel, san4iunea avut, i. vedee
decelre legiuiror. penttu aesteope€tiunl, esle nuLltatea absoluE.
in a@asta silualie sunt aplicabile dispoziiiiLe art.30 alin. (2) din Legea @dasiruluisi
a publlcltetii irnobiliare nr. 7/1996, reierltoare la respingerea de citre regislratorulde carle

16rz:erui otu@ai@.rci4!M
tt
t"
AN(lPI

tunciarE a cererii de inscne€ a aclulul ju dic a cerui nulitaie absolutA esie prevazu€ ln
mod exp€s de Lege sau pentru nelndeplinirea unor @ndltii speciaLe p€Gzute de
rcglementAile in vigoare.
Precizar.:
Solicilarea de cate oroDrielar a @nifi@tului de urbanism este faculiauva atunci
cand operaliunile de impadeli ori comasdri de parcele fac obiecluL ieqnii din indiviziune,
situatie in carc nu esle obligaiorie anexarea cerlincalu ul de urbanism la c€rcrea de
inscrlerea sau mentiona.ea a@stuia in cuDnnsulactulul noianal.
ln acesi caz, pentru a justitica lipsa cer netulul de urbanism, esle necesa.6
aner€rea la @reea de inscnere a declaraliei pe prcpde dspundere a proprielarului care
certifica iaptul ca operaliunea lehnicd de dezLipi€/alipire are ca scop ietirea din

ll. Potrivitart,29 alin. (2) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului

'cenifbatut de urbanisn trebuie enis (...) pentru intacnirca documentaliilal


cadastale de demenbmre a lerenutilat sitoate in int.ailanul lacalftatilat, in cel putin 3
parcele. atunci cend opealiunile respective au ca obiect realizarea de ludad de consttuclii

Apl&3lq
DocumentalLa cadaslrala de dezLipre iniocmiiS de peGoana lizic,,/juidici
autorzala va hebui insolile de o declaralie pe prop.ie raspundere a proprietarulli
imobitull]i, slb semnilura prival5, in care a@sta pteczeaze cA ope€liunea de
dezmembrare a imobilului situat in intEvilan nu are @ obiect realizarea de lucr6ri de
construclii 9i de infrasttucure. in caz contEr. certficatul de ubanism lrebuie anexat
documentatiei cadastrale de dezLioire.
ln lipsa decla.aliei pe propne rbsplndere a ptoprielarului sau, dupe caz, a
certificatului de urbanism, inspectorul de edaslru va respinge propune.ea de

lll. Potivit art, 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lu6iilor de consrructii:
''Cahstru.-liile executate fera aubizale de constune satl cu nercspectarea
ptevededlot acesleia. precum ti cele care nu au efecluaa .eceptia la tenjnarea luuailar,
polrivit legii, nu se consideh finaiizale-"

Aolicare:
Dn ratiunide lehnicd leglslativE,2d. 37 alin. (5) dn Legea nr. 50/1991. refeitor a
inlabularea onslructiilor €alizale inainle de 1 augusl 2001 ln baza cediiicalului de
atestare fiscaa, a fosl modincal.
in consecinE, reman aplicabile in aceas6 materie Prevederile art 37 alin. (2)
din Legea cadastrului tia publicitalii imobiliare nr. 7/19S6, republicate, cu
modificarile 9i compbGrile ulterioare. care stipuleazd: Consttuclile realizate inainte de
1 augud 20A1, care este data intAii in vigoarc a Legi nt. 4$/2401 pentru rcdili@@ 9i
conpletarea Legii nr. 5A1991 ptivind autuizztea execu6ni luckilar de consttuclii 9i
unele nesuri penttu ealizarea locuin\e|or, e intabuleaze, in lipsa autotizatiei de
cansttune. in baza certjficalului de alestare tiscal4 pin @re se ates6 achttarea tuturcl

A@6i' sra" d.F.d-l"


AN(]PT

abtigaliitot tiscate de data dabrcIe aulo 4ii attministaliei pubtice bcate in a cerei @ze se
afla stuJad consttutia, precun $i a dacunentatEi cadastnte.

lV. Potrivil arl. 41 alin, (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
l!crarilor de conslruclii:
"Dteptul de concesjune asuua tercnului se insctie in canea funciad tn tenejul
actutui jundic pnn @re a fast tanshis drcptui de prcpielate asupn consttuctiei cont'am
ad. 40 afir. (1) Si prezenlului ani@], chiat Si in siluatiile in carc nu a lost emis un ad
adninistativ cu acest obiecl, iar in actd jundic.le lBnsfer al drcptuluide prcpnetate nu s-
a sliDulat ln nod exarcs transniterea @ncesiuhii."

cazul transteruLul oreptutui de proprietate asopra uneiconstruclii edificale pe un


teren concesionat, dreptul de concesiune asupE terenului se inscrie in cartea
funciarA in tavoarea dobanditorului consrructiei, rn temeiul acluLuijuridic p n care a
-n dreptul de prcprielate aslpra construcliei, chiar daca in actulju dic de
iosl lransmis
transfer al dreptului de proprierate nu s€ stipulat in mod expres transmiterea

Iniabularea in cane funciar6 a dreptului d6 concesiun€ in lavoarea dobanditorului


conslructiei se efeclueaza din oficiu
propnetate asupra constructiei.
I
E|€ tarif, concomitent cu inlabularea dreptului de

V, Polrivil pct. 1r din anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind auto.izarea


executarii lucrarilor de conslructii:
"Dteptul asuptu bnstucliei i/sau lercnului carc conlefi tilularului dreplul de a
obljne, pativit tegii, dih padea autor ati conpetente, autonzatia de @ndtune/.tesfiinlare

1 . drept de @ncesiune avand ca obiecl tercnuri allale in doneniol pubiic sau pival
al statului sau uniwor adninistnli!-lerilaiale.

Aolicare:
Se poate intabula in carlea funciara dreplul de concesiune asupra lerenurilor
aflate in domeniul public/privat al slatului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
@nsltuil prln acle trcheraie dupd data de 4 naienbie 2016 - @respunzAbare inl.Arii in
vigoare a Legii nr. 197/2016 p vind aprobarea Odonanleide ulgen{6 a Glvemului nr.
2212014 penttu modificarea 9icomplelarea Leginr. 50/1991 pnvind altorizarea executari
luffArilor de construcl i.

Vl. Polrivit arl, 29 alin. {2') din Legea nr. 350/2001 p vind amenajarea
te.itoriului Si urbanismul:
'ln scopul asisuani opaabititdlii faF de tedi a resutitar de
aprobarca pnn haEd@ consiliului lo@l a PUG si Puz, pnmdnile
t6nsn e holedrea insoli|e .le documentatie, in vederea no6ni in
faptului cA inobilul fa@ abie.lul respectivelor reglenenlen ubanislice.
Apl&src!
Notarea se efectueaza penlru fiecare lmobil aleclat, identiiiet
Iunciar6 in cee.ea tomulat6 de orimaria interesald si va avea ud'abrul

tt a: sa o6e@aiq 6i4j!e!4
ANC.PI

"Se noteazt faptut ca inobilul lace obieclul rcglenenqtilor utbanini@ cupnnse tn


PUG/PUZ. aDrcbate Dnn HCL nt. .. ."
Taiful penlru opetaliunea solicitaE este cel cofespunzator seruiciului cu codul
2.4.2. din anexa nt. 1 la Oldinul nr. 3912009 privind aprobarea tarifelor pentru seNiciile
tumizaie de Agenlia NationaE de Cadastru 9i Publicilate lmobilia.a si uniLlib sale
subodonate {. .. ), cu modilice le si compb|a le ultenoare.

Cu dssebila @nsideralie,

DIRECT

,Ebir ser6,@sdo6lM.8!a