Sei sulla pagina 1di 5
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT. FEDERATION ES SYNDICATS LIBRES DE U'ENSEIGNEMENT FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION ROMANIA BUCURESTI Bd. Regina Fisabeta nr. 32, sect. 5, cod 050017 Teh, (+021 315.1695, 021.315.7870, Fax. (-4)021.312.58.37 wwwsslito—si@Fsliro Nr. 43/08.02.2019 f Tine citre, Ministerul Educatiei Nationale, Doamnei ministru Ecaterina Andronescu, Va transmitem propunerile Federatiel Sindicatelor Libere din Invitamant la proiectul Ordinului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invitamént, aprobate Prin Ordinul ministrului educayiei, cercetaril,tineretului si sportulul nr, $559/2011, cu ‘modificirile si completirile ulterioare: 4. Titlul ordinului si titlul Normelor se modified si vor avea urmatorul cuprins: “Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnd al personaiului didactic de predare, de conducere, de indrumare $i ‘control din invaigarmdnn.” Alineatul (5) al art. 1 se abrogd. Motivare: suprapunere de reglementare cu prevederile de a art. 11. 3.1n coea ce priveste numarul zilelor de concediu de odihné ale personalului lactic de conducere din unitatile de invayimant, trebuie stabiit expres in noua lege; pana atunci din punctul nostru de vedere, acesta nu poate fi inferior uméirului zilelor de concediu ale celorlalte categorii de personal angajat la nivelul unitatii, acordate conform legli si contractului colectiv de muncd aplicab 4. Alin. (2) al art. 2 se abroga si se renumeroteazs celelalte alineate. 5. Alin. (3) al art. 2, devenit alin, (2), se modificd si se completeaza si va avea urmétorul euprins (2) Personalul didactic de predare care a desfaisurat activitate o parte din anul scolar/universitar are dreptul la un concediu de odihnd cu 0 duraté calculaté @ ») FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT. ROMANIA proportional cu perioada lucraté. ” Motivare: suprapunere de reglementare intre cole dou’ alineate, 6. Art. 3 se modificd si va avea urmatorul cuprins: »Ar. 3 Personalului didactic de predare core, pe parcursul unui an scolar/universitar, isi desf@soard activitatea succesiv in mai multe unita/nstitutii de invéémant, | se acordé concediul de odihnd de ciitre unitatea/institutia la care este angajat cu contract individual de muncéi in momentul inceperli vacantei, proportional cu perioada lucrata in cursul anului scolar/universitar respectiv, in baza acestui contract. Unitatea/unitatile de invatamént la care sia desfésurat anterior activitatea arefau obligatia compensirii in bani a concediului de odihnd neefectuat anterior incetéril contractului individual de muncé." 7. Alineatul (1) al art. 5 se modified si va avea urmitorul cuprins: (1) Personatul didactic de predare care desfisoard si activitate in regim de platé cu ra, in baza unui alt contract individual de munci, distinct de cel incheat pentru functia de baz, are dreptul Ia concediul de adihnd plétit numai pentru functia de bari. 8. Alineatul (3) al articolul 6 se modificd si se completeaza si va avea urmatorul cuprins: a(8) La programarea concedillor de odibné ale salariatilor prevézupi ta art. 1 conducereo unitéti/institutiei are in vedere, in mésura in care este posibil, si specificul activité soJului/soyiel. ka aceasti programare se are in vedere, efectuarea cu prioritate a zilelor de concediu de odihnd restant, aferent anului seolar/anilor scolari anterior/anteriori". 9. Alineatul (4) al ar cuprins: (4) Programarea concediului de odihnd se dispune prin decizie a directorului/ rectorului/inspectorului scolar general al unitdti/institutiel /inspectoratului scolar”. ul 6 se modificé si se completeaza si va avea urmatorul 10, Dupa alineatul (5) al art. 6 se introduc dous alineate noi, alin. (6) si alin. (7), eu ‘urmatorul euprins: (6) Consilul de administrate al unitgii/institutiel de invéitammént va stabili mésurile hnecesare pentru ca perscnalul didactic de predare sa efectueze concediul de odihnd In perioada vacantelor scolare/universitare, cu asigurarea personalului necesar pentru desfisurarea examenelor nationale”. “(7) Programarea concedillor de odihnd care se cuvin personalulul didactic de conducere, de indrumare si control din invéiimant se face, de reguld, in perioada vacantelor scolare” ©) FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT NS ROMANIA 11. Art. 7 se modificd si se completeaz’ si va avea urmatorul cuprins: “(Q) la stabilrea duratei concediului de odihnd anual, perioadele de incapacitate tempororé de muncé si cele aferente concediului de maternitate, concediului de rise ‘maternal si concediuiti pentru ingrijirea copilului bolnay in vérsté de pénd la 7 ani, ‘ar in cazu! copitului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pnd la implinirea Vvarstei de 18 ani, se considerd perioade de activitate prestat. (2) fn situatia in care incapacitatea temporaré de muncé sau concediul de ‘maternitate, concediul de rise maternal ori concediul pentru ingrijrea copilului bolnay a survenit in timpul efectudrii concediului de odihnd anual, acesta se Intrerupe, urménd ca personalul didactic sé efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incopacitate temporaré de munci, de maternitate, de rise maternal ori cea de ingrire a copilului bolnav, iar céind nu este posibil urmeazé ca Zilele neefectuate sé fie reprogramate. (3) Solariatul are dreptul ta concediu de odihnd anual $i in situafia in care ‘ncapacitatea temporaré de muncé se mentine, in conditile legil, pe intreaga perioada @ unui an calendaristic, angajatorul flind obligat sé acorde concediul de ‘odin anual intro perioadé de 18 luni incepénd cu anul urméitor celui in care acesta S-a aflat in concediu medical, (4) Salariatul care a fost in concediu far platés mntregul an scolar/universitar nu are