Sei sulla pagina 1di 5

ADRESĂ CIRCULARĂ

NR. 18 din 1 aprilie 2016

În atenţia: Preşedinţilor, Preşedinţilor Executivi şi Copreşedinţilor Filialelor ALDE

Către : Filialele Judeţene ALDE

De la : Secretariatul General ALDE

Subiect: Documentaţie electorală actualizată pentru alegerile locale din 5 iunie 2016

Data: 1 aprilie 2016

Stimaţi colegi,

În vederea înregistrării propunerilor de candidaturi pentru primar, consiliul local sau consiliul judeţean,
după caz, partidele politice/alianţele electorale vor depune la biroul electoral de circumscripţie competent, până
cel târziu în data de 26 aprilie 2016, ora 24.00, 4 dosare care trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

Nr.
Documentul Dosarul 1 Dosarul 2 Dosarul 3 Dosarul 4
Crt.

Listă de candidaţi (pentru


consilieri) şi/sau Propunerea
1. de candidat (pentru primar şi
exemplar original exemplar original copie copie
pentru consilieri)1

2. Actul de identitate copie copie copie copie

Declaraţia de acceptare a
3. candidaturii exemplar original exemplar original copie copie

4. Declaraţia de avere exemplar original exemplar original copie copie

5. Declaraţia de interese exemplar original exemplar original copie copie

Declaraţia pe propria răspundere


privind calitatea de lucrător al
6. securităţii sau de colaborator al
exemplar original exemplar original copie copie
acesteia 2

1
Lista de candidaţi se depune doar pentru consilieri, iar propunerea de candidat se depune şi pentru primari şi pentru
consilieri
2
Această declaraţie o dau NUMAI candidaţii născuţi înainte de 22 decembrie 1973 (art. 5, alin. 1 din OUG nr. 24/2008)
1
Detalii despre conţinutul celor 4 dosare de candidatură:
Fiecare dosar din cele 4 trebuie să fie însoţit de un opis al documentelor existente în acestea
(formularele C1-C7)
Prin exemplar original se înţelege documentul tehnoredactat computerizat şi listat, documentul
dactilografiat, formularul completat olograf, etc., semnat şi datat olograf de către persoanele
îndreptăţite să le semneze şi să le dateze.
Dosarele nr. 1 şi nr. 2 (dosarele cu documente originale) se păstreză de către biroul electoral de
circumscripţie.
Dosarele nr. 3 şi nr. 4 (dosarele cu copii) certificate de către biroul electoral de circumscripţie prin
semnătura preşedintelui acestuia şi prin aplicarea ştampilei, se restituie depunătorului; unul dintre
dosarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria în a cărei rază
teritorială se află circumscripţia electorală pentru care se depune candidatura, respectiv la
tribunal.

Detalii despre centralizarea listelor de susţinători:


Partidele politice sau alianţele electorale depun câte un exemplar original şi câte o copie a listei de
susţinători pentru fiecare listă de candidaţi şi candidatură propusă, conform modelului aprobat de
Hotărârea AEP nr. 1/2016 şi transmis de către Secretariatul General ALDE prin Adresa Circulară Nr.
2/09.02.2016.
Listele de susţinători vor fi îndosariate, iar dosarele şi filele din acestea vor fi numerotate. La
începutul fiecărui dosar se va anexa un opis în care vor fi declarate pe propria răspundere de
către persoana care a întocmit dosarul respectiv, numărul de semnături, judeţul aferent, precum
şi numărul de file al dosarului (anexa 1 ataşată la prezenta adresa circulară)
Listele de susţinători trebuie să fie însoţite de un opis centralizator, semnat şi datat olograf de către
persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului sau a alianţei electorale care a propus lista
de candidaţi sau candidatură (formularele M1-M7)

Detalii despre declaraţia de avere, de interese şi declaraţia pe propria răspundere:


În cuprinsul declaraţiei de avere, al declaraţiei de interese şi al declaraţiei pe propria răspundere în
sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia care se depun la
birourile electorale de circumscripţie, conform Hotărârii Nr. 3/30.03.2016 a BEC, trimiterile la
infracţiunea de fals în declaraţii se referă la prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare.

2
În cuprinsul declaraţiei de avere care se depune la birourile electorale de circumscripţie potrivit
prezentei hotărâri, trimiterile la prevederile art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulteritoare se consideră a fi efectuate la dispoziţiile art. 61 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal.
La rubrica ,,având funcţia de ...’’ din formularele declaraţiilor de avere şi de interese, candidaţii vor
menţiona calitatea de candidat la una dintre funcţiile de primar, consilier local sau consilier judeţean.

ATENŢIE !!!
Nu trebuie aduse modificari formularelor de declaratie a averii, de interese sau de necolaborare cu
Securitatea. Vor fi folosite exact modele de pe site-ul BEC si care sunt cele care sunt anexe la actele
normative aferente (neactualizate).
Hotărârea BEC doreşte doar să lămurească faptul că trimiterile din cadrul acestor formulare la acte
normative care nu mai sunt în vigoare se interpretează ca fiind trimiteri la actele normative care le-au
înlocuit.

Observaţii pentru cetăţenii Uniunii Europene:


Pe lângă toate documentele mai sus enumerate, cetăţenii Uniunii Europene trebuie să depună şi o copie
a unui document care atestă adresa din România, potrivit art. 23, alin. (3) din Legea nr. 115/2015 sau a
unui document emis de Inspectoratul General pentru Imigrări.
Odată cu depunerea candidaturii, pe lângă documentele mai sus enumerate, cetăţenii Uniunii Europene
trebuie să prezinte un document care le atestă identitatea şi o declaraţie pe propria răspundere:
a) că nu sunt lipsiţi de dreptul de a candida în statul membru de origine, în urma unei hotărâri
judecătoreşti penale sau civile definitive;
b) că nu deţin funcţii în alt stat membru al Uniunii Europene, echivalente funcţiilor incompatibile
în România cu statutul de ales local;
Documentele pentru cetăţenii Uniunii Europene se depun în 2 exemplare originale şi 2 copii.

Modalitatea prin care se poate renunţa la candidatură:


Candidaţii pot renunţa la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor
Declaraţia de renunţare la candidatură se depune la biroul electoral de circumscripţie la care a fost
depus dosarul de candidatură (formularele R1-R7)

3
Alte observaţii
Propunerile de candidatură şi listele de candidaţi care trebuie să fie semnate de către conducerea
organizaţiei judeţene a partidului politic vor fi semnate, conform art. 110, alin. (1) din Statutul
ALDE de către preşedintele şi preşedintele executiv sau copreşedinţii, după caz ai Biroului Politic
Teritorial sau de către persoanele împuternicite de către aceştia conform Legii.
Vă rugăm să consultaţi zilnic site-ul http://www.2016bec.ro/ pentru informarea dumneavoastră
corectă şi imediată.
Candidaturile se vor depune la birourile electorale de circumscripţie în perioada 12 – 26 aprilie ora
24.00.
Înregistraţi candidaturile cu 7-8 zile înainte de ultimul termen întrucât în cazul respingerii
unor candidaţi din listele de consilieri să aveţi timp să-i înlocuiţi:
 Art. 52, alin. (3) din Legea 115/2015: Listele de candidaţi pentru consiliile locale sau judeţene
în care există persoane care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a putea candida se admit în
parte, doar pentru acei candidaţi care îndeplinesc condiţiile legale. În această situaţie, poziţiile
ocupate de candidaţii admişi în lista de candidaturi se vor renumerota corespunzător,
candidaţii admişi ocupând locurile eliminate imediat superioare din lista în care se află

 Art. 52, alin. (4) din Legea 115/2015: În situaţia în care listele de candidaţi sunt admise numai
parţial, partidele politice, alianţele electorale pot retrage lista în vederea completării până la
data limită de depunere

În urma Hotărârii Nr. 3/30.03.2016 a Biroului Electoral Central, vă trimitem ataşat şi următoarele
formulare refăcute:
Formularele P1 – P7: Propunerea de candidat de primar de municipiu, primar de oraş, primar de
comună, listă de candidaţi pentru consiliul local de municipiu, consiliul local de oraş, consiliul local de
comună şi consiliul judeţean
Formularele D1 – D7: Declaraţiile de acceptare a candidaturii de primar de municipiu, primar de oraş,
primar de comună, listă de candidaţi pentru consiliul local de municipiu, consiliul local de oraş,
consiliul local de comună şi consiliul judeţean.

Formularele R1 – R7: Declaraţiile de renunţare a candidaturii de primar de municipiu, primar de oraş,


primar de comună, listă de candidaţi pentru consiliul local de municipiu, consiliul local de oraş,
consiliul local de comună şi consiliul judeţean.

4
Formulare L1-L4: Model pentru depunerea listelor de candidaţi pentru alegerea consilierilor locali şi a
consilierilor judeţeni

Formulare C1-C4: Model copertă şi opis pentru dosare pentru candidatura primarului de municipiu,
primarului de oraş, primarului de comună, listei de candidaţi pentru consiliul local de municipiu,
consiliul local de oraş, consiliul local de comună şi consiliul judeţean.

Formularul pentru declaraţia de avere (anexa 1 a Legii 176/2010)

Formularul pentru declaraţia de interese (anexa 2 a Legii 176/2010)

Formular pe propria răspundere

Cu stimă,