Sei sulla pagina 1di 105
CU LOGEVALN: DIETA OKUSNE JED! ZA 90 DNI ~ a ) vee Zivijenjecin kilogrami Piso. . og aid fe cee Tee Podarite si zadovoljstvo na tehtnici, v oblaéilih, na obrazu, v dusi in telesu Naroéite se na Rino in vsaka dva meseca vas bo priéakala v domaéem nabiralniku. In Se prihranili boste. Naroéila: Uredni8tvo revije Rina, Katarina d. 0. 0. Cankarjeva ulica 6, 2250 Ptuj Tel.: 02 778 17 71, Faks: 02 779 09 21 E-pogta: katarina@amis.net ® na- Rina ~ 2ivljenje in kilogrami { 90-dnevna logevalna dieta, posebna izdaja revije Rina september 2005 (drugi. dopolnjeni ponatis) Breda Hrobat — Mojca Poljangek IZDAJATELJ Katarina, d. 0. 0., Ptuj TEHNICNA UREDNICA Irma Sutlié LEKTORICA Mojea Poljangek TISK MACTISK d. o. o., Maribor NASLOVNICA Foto: FOTO SPRING Naklada je 10.000 izvodov. Cena je 2980 SIT. V ceni je obraéunan DDV. ‘90-dnevna loéevalna dieta, posebna izdaja revije Rina, Steje med grafiéne proizvode, za katere se na podiagi zakona o DDV (Ur. list RS, St. 89/98) ‘obraéunava DDV po stopnji 8,5%. Vsem, ki so prispevali v dieti preizkuene jedilnike z recepti, se Zahvaljujemo za sodelovanje. Posebej se zahvaljujemo dr. Stefanu Celanu za strokovno teoretiéno predstavitev diete. Copyright © 2004 Katarina d. 0. 0. Vse pravice so pridrzane. Noben del te knjige se brez pisnega soglasia izdaja- telja ne sme v nobeni obliki reproducirati ali z uporabo elektronskih sistemov ko- Pirati, razmnoditi, razSirjati ali prevajati. ISSN 1581-8675 JUTRI ZACNEM! To je stavek, ki ga vsi bolj ali manj obdarjeni s kilogrami prepogosto izrekamo. Vemo le to, da nas kilogrami tezijo in bi se jih radi znebili enkrat za vselej Zdravstvena organizacija trdi, da je debelost zelo kompleksna in najbolj mnoziéna bolezen modeme dobe, ki jo je potrebno zdraviti, doma in v svetu pa je Se vedno obravnavana s stali8éa estetskih kriterijev ali bolj preprosto: vitkost je zakon. Skoda, ki jo debelost povzroéa zdrayju, jih ne zanima. Najdejo se tudi taki, ki trdijo, da je debelost socialna bolezen, znak rev&cine. Resnici na ljubo tudi Ijudje z debelejgimi denarnicami radi posezejo po belem kruhu, ki je na debelo namazan z maslom in oblozen s slastnimi rezinami tega ali onega. Tudi med njimi je precej “nevitkih” . Marsikdo je Ze naSel natin, kako prisluhniti potrebam svojega telesa, in temu prilagodil svojo prehrano in telesno aktivnost. Mnogi so naili “tisto ta pravo” v 90-dnevni logevalni dieti. Nihovi uspehi so zavidjivi Na eni strani nas je k izdaji jedilnikov za 90 dni spodbudilo njihovo navduSenje nad to dieto, na drugi pa je za knjigo “krivo” pomanjkanje idej za obroke vseh tistih, ki so nekje na sredi obupali, éeprav so se tudi njihovi kilogrami pridno topili. Ceprav niso bili laéni, so se naveligali monotonega ponavijanja jedi. Kako torej popestriti jedilnik, vztrajati 90 dni in shujati tako, da boste pridobljeno teZo zlahka vzdréevali? Osnovno naéelo diete je prehranjevanje po toéno doloéenem zaporedju dni in v loéevanju hrane. Uspeh je odvisen od vas samih. Knjigo imate pred seboj. Zdaj je na vrsti temeljito branje, preverjanje pripravijenosti in potem: Jutri zaénem in tokrat vztrajam do cilja a =

Potrebbero piacerti anche