Sei sulla pagina 1di 13

1

SULIT 4551

Nama : .................................................................... Markah : ..............

Tingkatan : ..........................

UNIT PEPERIKSAAN
SMK ABDULLAH II, SEMPORNA
TAHUN 2014

UJIAN SETARA 1
BIOLOGI 4551
Tingkatan Empat
Kertas 1 & 2
1 ½ jam Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan di Bahagian A dan 3 soalan di Bahagian B.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.

4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan di Bahagian A.

5. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat dan
hitamkan jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak.

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
2
SULIT 4551
BAHAGIAN A
1 Rajah 1 menunjukkan struktur satu sel haiwan.

Rajah 1
Apakah P, Q dan R?
P Q R
A Jasad golgi Mitokondrion Retikulum endoplasma
licin
B Retikulum endoplasma Jasad golgi Mitokondrion
licin
C Retikulum endoplasma Mitokondrion Jasad golgi
licin
D Jasad golgi Mitokondrion Retikulum endoplasma
licin

2 Rajah 2 menunjukkan sejenis organisma unisel.

Rajah 2
Apakah struktur Z?
A Vakuol makanan C Vakuol mengecut
B Nukleus D Alur mulut

3 Pernyataan berikut manakah tidak benar tentang ribosom?


A Tapak sintesis protein
B Wujud dengan bebas dalam sitoplasma
C Menghasilkan tenaga
D Melekat pada retikulum endoplasma kasar

4 Rajah 3 menunjukkan organel pada suatu sel.

Rajah 3
Proses yang manakah hanya berlaku dalam organel ini?
A Osmosis C Respirasi
B Resapan D Fotosintesis

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
3
SULIT 4551
5 Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri tisu tumbuhan T.

 Terdiri daripada sel rakan


 Mengandungi tiub penapis

Proses yang manakah berkaitan dengan tisu T?


A Penyerapan C Transpirasi
B Pembiakan D Pengangkutan glukosa

6 Rajah 4 menunjukkan organisasi sel dalam organisma multisel.

Rajah 4

Apakah bahagian badan boleh diwakili oleh R?


A Darah C Ligamen
B Rawan D Jantung

7 Yang manakah berikut mengawal aras gula dalam darah?

I Sistem pencernaan
II Sistem peredaran darah
III Sistem endokrin
IV Sistem perkumuhan

A I dan II sahaja C I, II dan IV sahaja


B I, II dan III sahaja D I, III dan IV sahaja

8 Rajah 4 menunjukkan sel pengawal dalam suatu tumbuhan.

Rajah 4

Organel manakah yang paling banyak di dalam sel pengawal?


A Mitokondria C Ribosom
B Vakuol D Kloroplast

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
4
SULIT 4551
9 Rajah 5 menunjukkan organel yang terdapat dalam sel.

Rajah 5
Apakah kesannya jika organel tersebut tidak hadir dalam sel?
I Sel tidak dapat menjalankan fotosintesis
II Sel tidak dapat membina protein
III Sel tidak dapat mengangkut lipid dan steroid
IV Sel tidak dapat mengumpul bahan kimia yang terbentuk lalu membungkusnya
dalam membran

A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja


B II dan III sahaja D I, II, III dan IV

10 Rajah 6 menunjukkan struktur utama membran plasma.

Rajah 6
Apakah L, M dan S?
L M S
A Fosfolipid Protein pembawa Protein liang
B Dwilapisan fosfolipid Protein liang Protein pembawa
C Fosfolipid Protein liang Protein pembawa
D Dwilapisan fosfolipid Protein pembawa Protein liang

11 Rajah 7 menunjukkan pergerakan molekul P merentasi membran plasma melalui proses Q.

Rajah 7
Apakah proses Q?
A Osmosis C Resapan berbantu
B Resapan ringkas D Pengangkutan aktif

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
5
SULIT 4551
12 Rajah 8 menunjukkan sel tumbuhan di dalam larutan isotonik.

Rajah 8
Rajah manakah yang menunjukkan sel itu setelah direndam dalam larutan hipotonik?
A C

B D

13 Rajah 9 menunjukkan sel yang telah dimasukkan ke dalam larutan tertentu.

Rajah 9

Apakah yang dialami oleh sel itu?


A Krenasi C Deplasmolisis
B Plasmolisis D Hemolisis

14 Rajah 10 menunjukkan bentuk batang sawi yang diletakkan dalam jenis larutan tertentu.

Rajah 10

Antara berikut yang manakah merupakan jenis larutan yang betul?


A Hipertonik C Hipotonik
B Isotonik D Supertonik

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
6
SULIT 4551
15 Rajah 11 menunjukkan proses resapan melalui membran separa telap.

Rajah 11
Apakah X dan Y?
X Y
A Larutan sukrosa 20% Air suling
B Air suling Air suling
C Larutan sukrosa 20% Larutan sukrosa 20%
D Air suling Larutan sukrosa 20%

16 Rajah 12 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji pergerakan bahan merentasi


membran.

Rajah 12

Antara graf A, B, C dan D berikut, yang manakah mewakili perubahan aras larutan dalam tiub
kapilari itu?
A C

B D

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
7
SULIT 4551
17 Rajah 13 menunjukkan pertukaran gas di alveolus.

Rajah 13
Yang manakah proses terlibat dalam pertukaran gas tersebut/
A Osmosis C Pengangkutan aktif
B Resapan ringkas D Resapan berbantu

18 Rajah 14 menunjukkan beberapa molekul protein.

Rajah 14
Struktur molekul protein manakah betul?
Primer Sekunder Tertier Kuartener
A P Q S R
B R Q S P
C Q R S P
D Q R P S

19 Rajah 15 menunjukkan proses pemecahan molekul disakarida kepada monosakarida.

Rajah 15
Apakah proses X?
A Dialisis C Asimilasi
B Hidrolisis D Kondensasi

20 Antara berikut yang manakah benar tentang air dalam sel?


I Merupakan medium untuk tindak balas biokimia dalam sel
II Mengekalkan tekanan osmosis
III Memberi sokongan kepada tumbuhan herba
IV Merupakan sebatian organik dalam sel

A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja


B II dan III sahaja D I, II, III dan IV

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
8
SULIT 4551

JAWAPAN BAHAGIAN A Markah:


Hitamkan jawapan yang betul. / 20

1 (A) (B) (C) (D) 11 (A) (B) (C) (D)


2 (A) (B) (C) (D) 12 (A) (B) (C) (D)
3 (A) (B) (C) (D) 13 (A) (B) (C) (D)
4 (A) (B) (C) (D) 14 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D) 15 (A) (B) (C) (D)
6 (A) (B) (C) (D) 16 (A) (B) (C) (D)
7 (A) (B) (C) (D) 17 (A) (B) (C) (D)
8 (A) (B) (C) (D) 18 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D) 19 (A) (B) (C) (D)
10 (A) (B) (C) (D) 20 (A) (B) (C) (D)

BAHAGIAN B
Jawab semua soalan dalam ruang yang disediakan.

1. Rajah 1 menunjukkan peringkat organisasi sel pada manusia.

Rajah 1

a) Namakan Sel P dan Tisu Q.


Sel P : .........................................................................................................................................
Tisu Q : .......................................................................................................................................
(2 markah)

b) Nyatakan fungsi tisu P?

..................................................................................................................................................
(1 markah)

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
9
SULIT 4551
c) Nyatakan Peringkat R dalam organisasi sel.
Peringkat R : ...............................................................................................................................
(1 markah)

d)(i) Nyatakan satu organel yang terdapat banyak dalam sel otot licin.
....................................................................................................................................................
(1 markah)

(ii) Terangkan kesan kepada sel tersebut jika organel dalam (d)(i) tidak wujud.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(3 markah)

e)(i) Nyatakan sistem yang terlibat dalam Rajah 1.


....................................................................................................................................................
(1 markah)

2. Rajah 2 menunjukkan model membran plasma.

Rajah 2
a) Pada Rajah 2, labelkan struktur P dan Q. (2 markah)

b) Namakan model membran plasma dalam Rajah 2 di atas.


....................................................................................................................................................
(1 markah)

c)(i) Nyatakan satu ciri membran plasma dalam Rajah 2.


....................................................................................................................................................
(1 markah)

(ii) Berikan satu contoh dan terangkan kenapa bahan tersebut tidak dapat merentasi struktur P.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(1 markah)

d) Namakan dua faktor yang mempengaruhi pergerakan molekul menerusi membran plasma.
....................................................................................................................................................
(2 markah)

e) Nyatakan fungsi kolesterol yang berada di dalam membran plasma.


....................................................................................................................................................
(1 markah)

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
10
SULIT 4551
3. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kesan kepekatan larutan sukrosa yang
berbeza ke atas tisu kentang.
Langkah-langkah berikut telah dijalankan:
Langkah 1 Empat keping cakera kentang dengan ketebalan 2 mm setiap
satu telah diperoleh daripada sebiji kentang.
Diameter setiap cakera ialah 1.5 cm.
Langkah 2 Setiap cakera telah direndam di dalam piring petri yang
mengandungi larutan sukrosa yang berbeza-beza kepekatan.
Langkah 3 Selepas 20 minit, cakera kentang telah dikeluarkan dan dilap
kering menggunakan kertas turas.
Langkah 4 Diameter akhir setiap cakera kentang itu telah diukur dan
direkodkan.

Rajah 1 menunjukkan diameter awal bagi setiap cakera kentang.

Jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen ini.


Kepekatan Diameter akhir cakera kentang selepas 20 minit, cm
larutan
sukrosa, M
0.2

……………….
0.4

………………..
0.6

……………….
Jadual 1

a) Rekodkan diameter akhir setiap cakera kentang di dalam ruangan yang 1(a)
disediakan di dalam Jadual 1.
[3 markah]

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
11
SULIT 4551
b) i. Nyatakan dua pemerhatian yang berbeza berdasarkan Jadual 1.
Pemerhatian 1:
………………………………………………………………………………….
................................................................................................................
................................................................................................................

Pemerhatian 2:
………………………………………………………………………………….
................................................................................................................
1(b)(i)
................................................................................................................
[3 markah]

ii. Nyatakan inferens yang sepadan dengan setiap pemerhatian di 1(b)(i).

Inferens untuk pemerhatian 1:


……………………………………………………………………..................
................................................................................................................
................................................................................................................

Inferens untuk pemerhatian 2:


…………………………………………………………………………………
................................................................................................................
1(b)(ii)
................................................................................................................
[3 markah]

c) Lengkapkan Jadual 2 berdasarkan eksperimen ini.


Pemboleh ubah Cara mengendali pemboleh ubah
Pemboleh ubah dimanipulasi ……………………………………………......
……………………………………. ………………………………………………..
……………………………………. ………………………………………………..
Pemboleh ubah bergerak balas ………………………………………………..
……………………………………. ………………………………………………..
……………………………………. ………………………………………………..
Pemboleh ubah dimalarkan ………………………………………………..
……………………………………. ………………………………………………..
……………………………………. ………………………………………………...
1(c)
Jadual 2
[3 markah]

d) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.


…………………………………………………………………………………..............
.............................................................................................................................. 1(d)
..............................................................................................................................
[3 markah]

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
12
SULIT 4551
e)(i) Bina satu jadual dan rekod semua data yang dikumpul dalam eksperimen ini.
Jadual anda hendaklah mengandungi tajuk-tajuk berikut:
 Kepekatan larutan sukrosa
 Diameter awal cakera kentang
 Diameter akhir cakera kentang
 Peratus perubahan diameter cakera kentang

1(e)(i)

[3 markah]

(ii) Gunakan kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini.
Dengan menggunakan data dalam 1(e)(i), lukiskan graf untuk menunjukkan
hubungan antara peratus perubahan diameter cakera kentang dan kepekatan 1(e)(ii)
larutan sukrosa.
[3 markah]

f) Berdasarkan graf dalam 1(e)(ii), nyatakan kepekatan larutan sukrosa yang


isotonik kepada kepekatan sap sel kentang tersebut.
Terangkan jawapan anda.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 1(f)
[3 markah]

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT
13
SULIT 4551
g) Eksperimen ini diulang dengan menggunakan satu cakera kentang lain yang
mempunyai saiz awal yang sama. Cakera ini direndamkan di dalam air suling
selama 20 minit.
Ramalkan keputusan eksperimen ini.
Terangkan ramalan anda.
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 1(g)
..............................................................................................................................
[3 markah]

h) Berdasarkan eksperimen ini, takrifkan osmosis.


..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
1(h)
..............................................................................................................................
[3 markah]

i) Satu lagi eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kesan kepekatan larutan
sukrosa yang berlainan terhadap tisu jalur bayam.
Pemerhatian eksperimen ditunjukkan dalam Rajah 2.

Direndam dalam larutan Direndam dalam larutan Direndam dalam larutan


sukrosa P sukrosa Q sukrosa R
Rajah 2

Kelaskan larutan-larutan sukrosa P, Q dan R.


Kepekatan larutan sukrosa, M Jenis larutan berbanding dengan
kepekatan sap sel bayam

1(i)

[3 markah]

~ SOALAN TAMAT ~

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH,

................................................. ................................................................
(CIK YEAP CHYE FHERN) (PN DIYANA NOR SAFURAA KHALIM)
GURU MP BIOLOGI KETUA PANITIA BIOLOGI
SMK ABDULLAH II SMK ABDULLAH II

4551@ SMK ABDULLAH II [ Lihat halaman sebelah


SULIT