Sei sulla pagina 1di 11

Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău

Hasan (Sbîrciog) Aurelia – Anul II

CUPRINS

Procedura de inscriere în cartea funciară...........................................................................2


Cererea de înscriere în cartea funciară...............................................................................2
Întabularea sau înscrierea provizorie.................................................................................3
Acţiunile de carte funciară - sunt specifice regimului de carte funciară şi nu se confundă
cu acţiunile reale de care se deosebesc din mai multe puncte de vedere, respectiv:.........7
Acţiunea în prestaţie tabulară............................................................................................7
Caracterele juridice............................................................................................................8
Calitatea procesuală pasivă................................................................................................9
Condiţiile de admisibilitate................................................................................................9
Acţiunea în rectificarea înscrierilor de carte funciară........................................................9
Procedura de rectificare şi îndreptare a erorilor materiale...............................................10
Caracterele juridice ale acţiunii în rectificare..................................................................10
Calitatea procesuală.........................................................................................................11
Efectele hotărârii judecătoreşti........................................................................................11
BIBLIOGRAFIE..............................................................................................................12

1
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia – Anul II

ÎNSCRIERILE DE CARTE FUNCIARĂ

Procedura de inscriere în cartea funciară


Noţiunea de “înscriere” în cartea funciară în lumina prevederilor Legii nr. 7/1996,
trebuie privită ca expresie generală a introducerii în cartea funciară a stărilor, actelor,
faptelor şi raporturilor juridice.
Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate, cu excepţia
cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se îndreaptă la
biroul unde se afla cartea funciară în care urmează să se faca înscrierea.
Înscrierea în cartea funciara se face în urmă toarele cazuri:
- dacă este cerută de cel îndreptăţit în legătură cu un drept real sau personal, un
fapt sau un raport juridic referitor la un drept;
- dacă notarul public a cerut din oficiu efectuarea înscrierii;
- dacă instanţa a transmis din oficiu o hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă,
constitutivă sau declarativă asupra unui drept real.
Cererea de înscriere în cartea funciară - se va depune la birourile teritoriale ale
oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta,
prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va
păstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară .
În cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că
este definitivă şi irevocabilă. Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de
intrare, cu menţionarea datei şi a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii
lor.
Dacă mai multe cereri au fost depuse deodată la acelaşi birou teritorial, drepturile
de ipotecă şi privilegiile vor avea acelaşi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai
provizoriu rang egal, urmând ca prin judecată să se hotărască asupra rangului şi asupra
radierii înscrierii nevalabile.
Întabularea sau înscrierea provizorie - poate fi cerută de orice persoană care,
potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative,
urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept

2
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia – Anul II

tabular.
Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:
a) de mandatarul general al celui îndrituit;
b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept.
Creditorul a cărui creanţă certă şi exigibilă este dovedită printr-un înscris sau printr-o
hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a autorităţii
administrative, va putea cere instanţei, în numele şi în folosul debitorului său, înscrierea unui
drept tabular sau radierea unei sarcini.
Debitorul care a platit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea
funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfăţişează înscrisul original al cesiunii şi
chitanţa doveditoare a plaţii.
Cererea se rezolva prin pronunţarea unei încheieri fără citarea părţilor. În cazul în
care registratorul admite cererea, dispune întabularea sau înscrierea provizorie prin
încheiere.
Cererea de înscriere în cartea funciară poate fi admisă dacă înscrisul pe care se
întemeiază îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
b) indică numele părţilor;
c) individualizează imobilul printr-un identificator unic;
d) este însoţit de o traducere legalizată , daca actul nu este întocmit în limba
română;
e) este însoţit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru
autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului.
În conformitate cu prevederile art. 54 alineatul (1) fraza finala din Legea nr. 7/1996,
republicată, pe perioada de valabilitate a extrasului de carte funciara pentru autentificare,
registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciara, cu excepţia aceleia
pentru care a fost eliberat extrasul. Potrivit articolului 58 alineatul (3) din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, 1perioada de
valabilitate a extrasului de carte funciara pentru autentificare, perioada în care cartea

1
aprobat prin Ordinul nr. 633 din 13 octombrie 2006 al Directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

3
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia – Anul II

funciară este blocată, este de 5 zile lucrătoare (în care se include şi ziua depunerii cererii
de eliberare a menţionatului extras).
Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului
cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, precum şi a părţii cărţii funciare în care
urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi
numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor.
În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibila, pe baza
datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale întocmite şi recepţionate conform
prevederilor Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare.
Dacă se constată că cererea de înscriere în cartea funciară nu întruneşte condiţiile
legale, se va respinge printr-o încheiere motivată. Despre respingerea cererii se face
menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrarii acesteia, precum şi în cartea
funciară.
În art. 68 alin. (2) din regulament se dispune că „Notarea respingerii nu va fi
evidenţiata în extrasul de carte funciara pentru autentificare sau informare, cu excepţia
situaţiei în care a fost notată plângere împotriva încheierii de respingere”.
Doctrina 2 consideră deosebit de periculoasă o asemenea reglementare, pentru ca
este posibilă eliberarea unui extras de carte funciara de autentificare în intervalul dintre
data pronunţării încheierii de respingere a cererii de înscriere şi data notării plângerii,
extras de carte funciara ce nu ar reflecta situaţia reală, dat fiind că există o cerere cu
privire la a cărei soluţie poate interveni o modificare, ca urmare a admiterii unei plângeri
care ar fi promovată ulterior emiterii unui astfel de extras de carte funciară.
Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi se înscriu în cartea funciară pe baza
actului prin care s-au constituit sau s-au transmis în mod valabil din punct de vedere al
formei cerute pentru validitatea actului.
Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului (i) a carui nulitate absolută
este prevăzută expres de lege sau (ii) pentru neîndeplinirea unor condiţii speciale

2
Dan C. Tudorache, Efectuarea înscrierilor în cartea funciară în temeiul unei hotărâri judecătoreşti,
Analele ştiinţifice ale Universităţii „AL.I.CUZA” Iaşi, Tomul LIII, Ştiinţe Juridice, 2007.

4
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia – Anul II

prevăzute de reglementările in vigoare. Din analiza acestor dispoziţii se poate desprinde


concluzia că registratorul verifică mai mult condiţiile formale ale actului în baza căruia se
cere înscrierea dreptului respectiv în cartea funciară.
Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt
juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu
privire la imobilul în cauza, în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai
târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de
15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea împotriva încheierii se depune la
biroul teritorial şi se va înscrie din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat
să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află
imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.
Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată cu apel. În conformitate cu
prevederile art. 299 C. pr. civ., decizia pronunţată în apel este supusa recursului.
Legiuitorul şi-a mai atras o serie de critici şi în ceea ce priveşte soluţionarea
căilor de atac, în sensul că există unele nelămuriri privind actul normativ care ar trebui
să fie luat în considerare.
Din interpretarea oficială a legii s-a ajuns la concluzia că în ceea ce priveşte
procedura căilor de atac nu se aplică prevederile noii legi, până la finalizarea lucrărilor
cadastrale.
Dar practica judiciară a demonstrat că sunt de imediată aplicare noile prevederi în
materie, inclusiv prevederile procedurale cu privire la exercitarea căilor de atac
împotriva încheierilor date de judecătorul delegat.
Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului
teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului. Înscrierea făcută în
temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îţi produce efectele de la înregistrarea cererii de
înscriere la biroul teritorial.
În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătoreasca definitivă şi irevocabilă,
notările făcute se radiază din oficiu.

5
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia – Anul II

Acţiunile de carte funciară - sunt specifice regimului de carte funciară şi nu se


confundă cu acţiunile reale de care se deosebesc din mai multe puncte de vedere,
respectiv:
– temeiul juridic: pe când acţiunile de carte funciară îşi află temeiul în Legea nr.
7/1996, modificată prin Legea nr. 2472005, celelalte acţiuni îşi găsesc temeiul în
încălcarea unor dispoziţii legale de drept substanţial existente în Codul civil şi în alte
acte normative;
– obiectul: primele vizează înscrierile de carte funciară, celelalte înseşi
drepturile patrimoniale aflate în legătură imobilele cuprinse în cartea funciară;
– competenţa instanţei: regulile de competenţă materială şi teritorială sunt
parţial diferite pentru fiecare categorie de acţiuni;
– prescripţia extinctivă: pentru fiecare din aceste categorii de acţiuni există
reguli specifice în legătură cu termenele prescripţiei.
Acţiunile de carte funciară sunt acele acţiuni în justiţie care au ca obiect
înscrierile în cartea funciară3.
Legea nr. 7/1996, modificată prin Legea nr. 247/2005, reglementează, cu privire la
înscrierile de carte funciară, două acţiuni în justiţie:
· acţiunea în prestaţie tabulară;

· acţiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciară.

Acţiunea în prestaţie tabulară


Acţiunea în prestaţie tabulară este acea acţiune prin care dobânditorul unui drept
real imobiliar solicită instanţei obligarea pârâtului de a preda înscrisul necesar pentru
înscrierea în cartea 138 funciară, dacă este singurul exemplar doveditor, iar în caz

3
Andreea Annamaria Ţuluş, Acţiunile de carte funciară în lumina actualei reglementări, în „Dreptul” nr. 11/1999, p. 33-40

6
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia – Anul II

contrar să dispună înscrierea în cartea funciară 4. Potrivit art. 29 alin. 1 din Legea nr.
7/1996, modificată prin Legea nr. 247/2005, cel care s-a obligat să strămute sau să
constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil, este dator să-i predea toate
înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept.
Dacă un drept înscris în cartea funciară se stinge, titularul este obligat să predea
celui îndreptăţit înscrisurile necesare radierii. În situaţia în care cel obligat nu predă
înscrisurile, persoana interesată va putea solicita instanţei să dispună înscrierea în cartea
funciară. Hotărârea instanţei va suplini onsimţământul la înscriere al părţii care are
obligaţia de a preda înscrisurile necesare înscrierii.
Articolul 29 din Legea nr. 7/1996 are o formulare diferită faţă de cea din
articolele 22 şi 24 din Decretul – Lege nr. 115/1938, datorită faptului că în
reglementarea dată de Legea nr. 115/1938, întabularea are caracter constitutiv de
drepturi.
Astfel, conform art. 22 din Decretul – Lege nr. 115/1938, cel care să obligat să
strămute sau să constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator să-
i predea înscrisurile trebuitoare pentru înscrierea acelui drept, iar potrivit art. 24, dacă
cel obligat nu predă înscrisul trebuitor, partea va putea cere instanţei judecătoreşti să
dispună înscrierea.
Această obligaţie instituită prin lege specială este o obligaţie „de a face”, iar dacă
cel obligat refuză să o îndeplinească poate fi constrâns la executarea ei5.

Caracterele juridice
Acţiune în prestaţie tabulară este o acţiune reală, principală, în realizare de
drepturi, caracter conservator şi imprescriptibilă.
- acţiune reală6, deoarece apără însuşi dreptul real dobândit de reclamant,
opozabil inter partes, însă inopozabil erga omnes;
- acţiune principală, întrucât nu poate fi promovată decât pe cale principală;
- acţiune în realizare, deoarece reclamantul urmăreşte obligarea pârâtului
(înstrăinătorul sau constituitorul dreptului real), să predea înscrisul necesar pentru
intabularea sau înscrierea provizorie;

4
Andreea Annamaria Ţuluş, op. cit., p. 36;
5
Constantin Bîrsan, Maria Gaiţă, Mona Maria Pivniceru, Drept civil. Drepturile reale, Editura Institutul European,
Iaşi, 1997, p. 222
6
Gabriel Boroi, Drept civil, Partea generală, Editura All Beck, 1999, p. 286

7
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia – Anul II

- acţiune cu caracter conservator, întrucât tinde la păstrarea şi consolidarea


dreptului real dobândit, motiv pentru care poate fi promovată şi de o persoană
incapabilă;
- acţiune imprescriptibilă, caracter care rezultă din dispoziţiile art. 29 alin. 4 din
Legea nr. 7/1996, modificată prin Legea nr. 247/2005, care prevede că dreptul la
acţiunea în prestaţie tabulară este imprescriptibil.
Calitatea procesuală pasivă
Acţiunea în prestaţie tabulară se intentează împotriva următoarelor persoane, care
au calitatea de pârât în proces:
- cel care a strămutat sau constituit un drept real asupra unui imobil;
- terţul dobânditor înscris în cartea funciară, dacă sunt întrunite cumulativ
următoarele condiţii:
a) actul juridic în baza căruia se solicită prestaţia tabulară să fie încheiat anterior
celui în baza căruia a fost înscris dreptul terţului în cartea funciară;
b) terţul să fi dobândit imobilul cu titlu gratuit sau, dacă l-a dobândit cu titlu
oneros, să fie de rea credinţă.

Condiţiile de admisibilitate
Acţiunea în prestaţie tabulară este admisibilă dacă sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
1. să existe un singur exemplar doveditor al actului translativ sau constitutiv de
drepturi reale imobiliare;
2. înscrisul translativ sau constitutiv al dreptului real să se găsească în
posesiunea înstrăinătorului sau a constituitorului dreptului.
.
Acţiunea în rectificarea înscrierilor de carte funciară
Acţiunea în rectificare este acea acţiune prin care orice persoană interesată poate
solicita în cazuri prevăzute de lege radierea sau îndreptarea înscrierilor de carte funciară
în scopul restabilirii concordanţei dintre starea tabulară şi situaţia juridică reală a
imobilului cuprins în cartea funciară7
. Acţiunea în rectificare înscrierilor de carte funciară este reglementată în mod
asemănător atât în sistemul Decretului – Lege nr. 115/1938, şi al Legii nr. 7/1996,
modificată prin Legea nr. 247/2005, având un regim juridic cvasi-identic.

7
Andreea Annamaria Ţuluş, op. cit., p. 38

8
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia – Anul II

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, modificată prin Legea nr. 247/2005,
în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia
juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia.
Potrivit art. 35 alin 2 din Legea nr. 7/1996, modificată prin Legea nr. 247/2005,
prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei
operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.
Prin modificare, conform art. 35 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, modificată prin
Legea nr. 247/2005, se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale
imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care poartă asupra acelui
imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate.

Procedura de rectificare şi îndreptare a erorilor materiale


Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă prin
declaraţie autentică, fie în caz de litigiu prin hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă.
Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară pot fi îndreptate la
cerere sau din oficiu.
Conform art. 35 alin. 6 din Legea nr. 7/1996, modificată prin Legea nr. 247/2005,
procedura de rectificare a înscrierilor în cartea funciară, a modificărilor şi cea de
îndreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general
al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Caracterele juridice ale acţiunii în rectificare


Acţiunea în rectificare este o acţiune în realizare de drepturi, imprescriptibilă, sub
rezerva prescripţiei dreptului material la acţiunea în fond.
· acţiune în realizare de drepturi, întrucât reclamantul urmăreşte că instanţa să
dispună, în mod contradictoriu cu pârâtul, radierea sau îndreptarea cuprinsului cărţii
funciare fie în scopul restabilirii situaţiei tabulare anterioare înscrierii inexacte sau în
vederea înlocuirii unei înscrieri nevalabile cu o înscriere valabilă;

· acţiune imprescriptibilă, în raport de dispoziţiile art. 37 alin. 1 din Legea nr.


7/1996, modificată prin Legea nr. 247/2005, sub rezerva prescripţiei dreptului material
la acţiunea în fond. Conform alin. 2, faţă de terţele persoane care au dobândit cu bună-
credinţă un drept real prin donaţie sau legat, acţiunea în rectificare nu se va putea porni
decât în termen de 10 ani, socotiţi din ziua în care s-a înregistrat cererea lor de înscriere,

9
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia – Anul II

cu excepţia cazului în care dreptul material la acţiunea în fond nu s-a prescris mai
înainte.

Calitatea procesuală
Potrivit art. 36 din Legea nr. 7/1996, modificată prin Legea nr. 247/2005, orice
persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară, dacă printr-o
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că:
· înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;

· dreptul înscris a fost greşit calificat;

· nu mai sunt întocmite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat


efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea;

· înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a
imobilului.

Faţă de terţele persoane care au dobândit cu bună-credinţă un drept real prin


donaţie sau legat, acţiunea în rectificare nu se va putea porni decât în termen de 10 ani,
socotiţi din ziua în care s-a înregistrat cererea lor de înscriere, cu excepţia cazului în
care dreptul material la acţiunea în fond nu s-a prescris mai înainte.
Acţiunea în rectificare, întemeiată pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat
la baza acesteia sau pe greşita calificare a dreptului înscris, se va putea îndrepta şi
împotriva terţelor persoane care şi-au înscris un drept real, dobândit cu bună credinţă şi
prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe înscrisul cărţii funciare, în termen de 3 ani
de la data înregistrării cererii de înscriere formulată de dobânditorul nemijlocit al
dreptului a cărui rectificare se cere, afară de cazul când dreptul material la acţiunea de
fond nu s-a prescris.

Efectele hotărârii judecătoreşti


Hotărârea prin care s-a admis rectificarea unei înscrieri nu va fi opozabilă
persoanelor împotriva cărora acţiunea nu a fost admisă.
Dacă acţiunea în rectificare a fost înscrisă în cartea funciară, hotărârea
judecătorească va fi opozabilă şi terţelor persoane care au dobândit dreptul după
înscriere.

10
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia – Anul II

BIBLIOGRAFIE

1. Ioan Albu, Publicitatea imobiliară în dreptul român. Noile cărţi funciare, în


revista Dreptul, nr.11/1996, anul VII, seria III;
2. Pavel Perju, Discuţii asupra unor probleme controversate de drept procesual civil
şi de drept civil, în „Dreptul" nr. 10-11/1995;
3. T.I.Diaconescu, Notă critică la decizia nr.198/1944 a secţiei I a Curţii de Casaţie
şi Justiţie, in PR 1948, vol.I;
4. Andreea Annamaria Ţuluş, Acţiunile de carte funciară în lumina actualei
reglementări, în „Dreptul” nr. 11/1999
5. Constantin Bârsan, Maria Gaiţă, Mona Maria Pivniceru, Drept civil. Drepturile
reale, Editura Institutul European, Iaşi, 1997,
6. Gabriel Boroi, Drept civil, Partea generală, Editura All Beck, 1999
7. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Tratat de Drept civil, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2008
8. http://www.euroavocatura.ro/

11