Sei sulla pagina 1di 114

Sussidi liturgici

Ὄρθρος
τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Mattutino
della santa e grande quaresima

Roma
2018
Orthros della santa e grande quaresima
Il sacerdote entra nel santuario, si inchina tre volte davanti
alla santa mensa, mette l’epitrachílion e, aprendo la cortina,
dice ad alta voce:
Ἱ. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, S. Benedetto il Dio nostro in
πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς ogni tempo, ora e sempre nei
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. secoli dei secoli.
Χ. Ἀμήν. C. Amin.
Ἱ. Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. S. Gloria a te, Dio nostro, glo-
ria a te.
Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλη- Re celeste, Paraclito, Spirito
τε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, della verità, tu che ovunque
ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ sei e tutto riempi, tesoro dei
Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός beni ed elargitore di vita, vieni
τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χο- e poni in noi la tua dimora, pu-
ρηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν rificaci da ogni macchia e
ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς salva, o buono, le anime no-
ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ stre.
σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς
ἡμῶν. Ἀμήν.
Lettore:
Α. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος L. Santo Dio, santo forte, santo
Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, immortale, abbi pietà di noi. 3
ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ') volte.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον Santissima Trinità, abbi pietà
ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς di noi; Signore, placati di
ἁμαρτίαις ἡμῶν, Δέσποτα, fronte ai nostri peccati; So-
συγχώρησον τὰς ἀνομίας vrano, perdonaci le nostre ini-
ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴα- quità; o santo, visitaci nelle
σαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, nostre infermità e guariscici
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 19
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. per il tuo nome.
Κύριε, ἐλέησον (ἐκ γ') Signore, pietà; 3 volte
Di nuovo:

Α. Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...


Poi:
Α. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐ- L. Padre nostro che sei nei
ρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά cieli, sia santificato il tuo
σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, nome, venga il tuo regno, sia
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς fatta la tua volontà, come in
ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. cielo, cosí in terra. Dacci oggi
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιού- il nostro pane quotidiano, e ri-
σιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ metti a noi i nostri debiti,
ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα come noi li rimettiamo ai no-
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν stri debitori. E non ci indurre
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ in tentazione, ma liberaci dal
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρα- maligno.
σμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ
τοῦ πονηροῦ.
Sacerdote, ad alta voce:
Ἱ. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία S. Poiché tuoi sono il regno, la
καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ potenza, la gloria: del Padre,
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ del Figlio e del santo Spirito,
Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ora e sempre e nei secoli dei
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν secoli.
αἰώνων.
Χ. Ἀμήν C. Amin.
Nei primi cinque giorni delle settimane della santa e grande
quaresima, eccetto il primo lunedí, dopo il Padre nostro il let-
tore dice:

~4~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 19
Α. Κύριε, ἐλέησον (ἐκ ιβ') L. Signore, pietà, 12 volte.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Α. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν L. Venite, adoriamo e prostria-
καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ moci al Re, nostro Dio.
ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostria-
προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βα- moci al Cristo Re, nostro Dio.
σιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ Venite, adoriamo e prostria-
προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, moci a lui, il Cristo Re e Dio no-
τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν. stro.
3 prostrazioni. Quindi i salmi.

Salmo 19
2
Επακούσαι σου Κύριος ἐν 2 Ti esaudisca il Signore nel
ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπί- giorno della tribolazione, ti
σαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ protegga il nome del Dio di
᾿Ιακώβ. Giacobbe.
3 ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν 3 Ti mandi l'aiuto dal santuario

ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντι- e da Sion ti sostenga.


λάβοιτό σου.
4 μνησθείη πάσης θυσίας 4 Si ricordi di ogni tuo sacrifi-

σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου cio e renda pingue il tuo olo-


πιανάτω. causto
5 δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν 5. Ti dia secondo il tuo cuore e

καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν compia ogni tuo volere.


βουλήν σου πληρώσαι.
6 ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σω- 6 Esulteremo nella tua salvezza

τηρίῳ σου καὶ ἐν ὀνόματι e nel nome del nostro Dio sa-
Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυν- remo esaltati: compia il Si-
θησόμεθα. πληρώσαι Κύριος gnore tutte le tue richieste.
~5~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 20
πάντα τὰ αἰτήματά σου.
7 νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσε Κύριος 7 Ora so che il Signore ha sal-
τὸν χριστὸν αὐτοῦ· ἐπα- vato il suo Cristo; lo esaudirà
κούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ dal suo cielo santo: è in opere
ἁγίου αὐτοῦ· ἐν δυναστείαις potenti la salvezza della sua
ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ. destra.
8
οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν 8
Questi nei carri e quelli nei
ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι cavalli, ma noi ci appelleremo
Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυν- al nome del Signore Dio no-
θησόμεθα. stro.
9
αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ 9
Essi furono presi al laccio e
ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν caddero, noi invece ci siamo
καὶ ἀνωρθώθημεν. rialzati e siamo stati rimessi in
piedi,
Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα,
10 10 Signore, salva il re, ed esau-

καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν, ἐν ᾗ ἂν discici nel giorno in cui ti invo-


ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε. chiamo.

Salmo 20
2
Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐ- 2 Signore, il re gioirà nella tua
φρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ potenza e per la tua salvezza
ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλ- esulterà grandemente.
λιάσεται σφόδρα.
3 τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας 3 La brama della sua anima gli

αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν hai concesso e la supplica


θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ delle sue labbra non gli hai ne-
οὐκ ἐστέρησας αὐτόν. gato,
4 ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν 4 perché lo hai prevenuto con

εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθη- benedizioni di dolcezza, hai


κας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ posto sul suo capo una corona
στέφανον ἐκ λίθου τιμίου. di pietre preziose.
~6~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 20
5
ζωὴν ᾐτήσατό σε, καὶ 5
Vita ti ha chiesto, e tu gli hai
ἔδωκας αὐτῷ, μακρότητα dato lunghezza di giorni nei
ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. secoli dei secoli.
6
μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ 6
Grande è la sua gloria nella
σωτηρίῳ σου, δόξαν καὶ με- tua salvezza, gloria e magnifi-
γαλοπρέπειαν ἐπιθήσεις ἐπ᾿ cenza porrai su di lui,
αὐτόν·
7 ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν 7perché gli darai benedizione
εἰς αἰῶνα αἰῶνος, εὐφρανεῖς nei secoli dei secoli, lo colme-
αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ rai di gioia con il tuo volto;
προσώπου σου.
8
ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ 8
poiché il re spera nel Signore,
Κύριον καὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ e con la misericordia dell'Al-
῾Υψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ. tissimo non sarà mai scosso.
9 εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσι 9 Incontrino la tua mano tutti i

τοῖς ἐχθροῖς σου, ἡ δεξιά σου tuoi nemici, la tua destra trovi
εὕροι πάντας τοὺς μισοῦν- tutti i tuoi odiatori.
τάς σε.
10 θήσεις αὐτοὺς εἰς κλίβανον 10 Li renderai come fornace di
πουρὸς εἰς καιρὸν τοῦ προ- fuoco nel tempo del tuo vòlto;
σώπου σου· Κύριος ἐν ὀργῇ il Signore li sconvolgerà nella
αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς, sua ira e li divorerà il fuoco.
καὶ καταφάγεται αὐτοὺς
πῦρ.
11 τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ τῆς 11
Farai sparire il loro frutto
γῆς ἀπολεῖς καὶ τὸ σπέρμα dalla terra, e la loro discen-
αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων, denza dai figli degli uomini:
12 ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά, διε- 12 perché hanno riversato su di

λογίσαντο βουλάς, αἷς οὐ μὴ te il male, hanno tramato un


δύνωνται στῆναι. progetto che non potranno

~7~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 20
attuare.
13 ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον· ἐν 13 Li porrai di spalle, mentre al

τοῖς περιλοίποις σου ἑτοιμά- tuo resto renderai stabile


σεις τὸ πρόσωπον αὐτῶν. volto.
14
ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ 14.
Innàlzati, Signore, nella tua
δυνάμει σου· ᾄσομεν καὶ ψα- potenza; canteremo e salmeg-
λοῦμεν τὰς δυναστείας σου. geremo le tue opere potenti.
Δόξα… Και νυν... Gloria... Ora e sempre...
Α. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος L. Santo Dio, santo forte, santo
Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, immortale, abbi pietà di noi. 3
ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ') volte.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον Santissima Trinità, abbi pietà
ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς di noi; Signore, placati di
ἁμαρτίαις ἡμῶν, Δέσποτα, fronte ai nostri peccati; So-
συγχώρησον τὰς ἀνομίας vrano, perdonaci le nostre ini-
ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴα- quità; o santo, visitaci nelle
σαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, nostre infermità e guariscici
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. per il tuo nome.
Κύριε, ἐλέησον (ἐκ γ') Signore, pietà; 3 volte
Di nuovo:

Α. Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...


Poi:
Α. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐ- L. Padre nostro che sei nei
ρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά cieli, sia santificato il tuo
σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, nome, venga il tuo regno, sia
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς fatta la tua volontà, come in
ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. cielo, cosí in terra. Dacci oggi
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιού- il nostro pane quotidiano, e ri-
σιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ metti a noi i nostri debiti,
~8~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 20
ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα come noi li rimettiamo ai no-
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν stri debitori. E non ci indurre
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ in tentazione, ma liberaci dal
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρα- maligno.
σμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ
τοῦ πονηροῦ.
Sacerdote, ad alta voce:
Ἱ. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία S. Poiché tuoi sono il regno, la
καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ potenza, la gloria: del Padre,
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ del Figlio e del santo Spirito,
Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ora e sempre e nei secoli dei
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν secoli.
αἰώνων.
Χ. Ἀμήν C. Amin.
Quindi i seguenti tropari:
Χ. Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν C. Salva, Signore, il tuo po-
σου, καὶ εὐλόγησον τὴν polo, e benedici la tua eredità
κληρονομίαν σου, νίκας τοὶς dando ai re vittoria contro i
βασιλεύσι, κατὰ βαρβάρων barbari e custodendo con la
δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυ- tua croce la tua città.
λάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου
πολίτευμα.
Δόξα... Gloria...
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ Tu che volontariamente sei
ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου stato innalzato sulla croce, do-
καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρ- na, o Cristo Dio, la tua com-
μούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ passione al popolo nuovo che
Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνά- porta il tuo nome: rallegra con
μει σου, τοὺς πιστοὺς βασι- la tua potenza i nostri re fedeli,
λεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν concedendo loro vittoria
~9~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 20
αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, contro i nemici. Possano avere
τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν la tua alleanza, arma di pace,
σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττη- invitto trofeo.
τον τρόπαιον.
Καὶ νῦν ... Ora e sempre...
Theotokíon.
Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκα- Temibile presidio mai con-
ταίσχυντε, μὴ παρίδῃς, ἀγα- fuso, non disprezzare le nostre
θή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, πα- suppliche, o buona, o Madre
νύμνητε Θεοτόκε, στήριξον di Dio degna di ogni canto.
ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῷζε Conferma il popolo ortodosso,
οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν, salva coloro cui comandasti di
καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανό- regnare, e dal cielo accorda
θεν τὴν νίκην· διότι ἔτεκες loro vittoria, tu che hai parto-
τὸν Θεόν, μόνη εὐλογημένη. rito Dio, o sola benedetta.
Dopo i tropari, il sacerdote, dall’interno del santuario, dice:
Ἱ. Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς S. Pietà di noi, o Dio, secondo
κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου, la tua grande misericordia, ti
δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ preghiamo: esaudiscici e abbi
ἐλέησον. pietà di noi.
Χ. Κύριε, ἐλέησον (γ'). C. Signore, pietà. 3 volte.
Ἱ. Ἒτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐ- Ancora preghiamo per i nostri
σεβεστάτων καί θεοφυλάκ- governanti, e per tutte le auto-
των βασιλέων ἡμῶν, καὶ πα- rità.
ντὸς τοῦ στρατοπέδου αὐ-
τῶν.
Χ. Κύριε, ἐλέησον (γ'). C. Signore, pietà. 3 volte.

~ 10 ~
Orthros della santa e grande quaresima Exápsalmos
Ekfónisis:
Ἱ. Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάν- S. Poiché tu sei Dio misericor-
θρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ dioso e amico degli uomini, e
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, a te rendiamo gloria: al Padre,
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ al Figlio e al santo Spirito, ora
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ e sempre e nei secoli dei secoli.
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων..
Χ. Ἀμήν C. Amin.
Α. Ἐν ὀνόματι Κυρίου, L. Nel nome del Signore, bene-
εὐλόγησον, Πάτερ. dici, padre.
Sacerdote, ad alta voce:
Ἱ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμο- S. Gloria alla santa, consustan-
ουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ καὶ ziale, vivificante e indivisibile
ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, Trinità in ogni tempo, ora e
νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς sempre e nei secoli dei secoli.
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χ. Ἀμήν. C. Amin.

Exápsalmos
Ha inizio l’exápsalmos, che si ascolta in tutto silenzio e com-
punzione. Il fratello designato - o chi presiede - dice con pietà
e timore di Dio:
Α. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ L. Gloria a Dio nel piú alto dei
ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώ- cieli, pace sulla terra, e per gli
ποις εὐδοκία (ἐκ γ'). uomini benevolenza. 3 volte.
Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, Signore, apri le mie labbra, e la
καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ mia bocca proclamerà la tua
τὴν αἴνεσίν σου (ἐκ β'). lode. 2 volte.

~ 11 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 3
Dopo i primi tre salmi il sacerdote inizia a bassa voce le pre-
ghiere dell’órthros, p. 25, stando davanti all’icona del Cristo,
a capo scoperto. Se vuole, anziché di seguito, può dirle al luogo
indicato per ciascuna di esse.

Salmo 3
2
Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ 2. Signore, perché si sono mol-
θλίβοντές με; πολλοὶ tiplicati i miei oppressori?
ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ· Molti insorgono contro di me.
3
πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ 3. Molti dicono all’anima mia:
μου· οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ Non c’è salvezza per lui nel
ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. suo Dio.
4 σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ 4. Ma sei tu, Signore, il mio soc-

μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν corso, la mia gloria e colui che
τὴν κεφαλήν μου. innalza il mio capo.
5 φωνῇ μου πρὸς Κύριον 5. Con la mia voce ho gridato al

ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ μου Signore, e mi ha esaudito dal


ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. suo monte santo.
6 ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· 6. Io mi sono coricato e addor-

ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος ἀντι- mentato: mi sono destato per-


λήψεταί μου. ché il Signore mi soccorrerà.
7 οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυ- 7. Non temerò miriadi di po-

ριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συ- polo che intorno mi assalgono.


νεπιτιθεμένων μοι.
8 ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με, ὁ 8. Sorgi, Signore, salvami, Dio

Θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας mio! Perché tu hai percosso


πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς quanti mi avversano invano; i
μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρ- denti dei peccatori hai spez-
τωλῶν συνέτριψας. zato.
9 τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ 9. Del Signore è la salvezza, e

ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία

~ 12 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 37
σου. sul tuo popolo la tua benedi-
zione.
Si ripete:
6
Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνω- 6.
Io mi sono coricato e addor-
σα· ἐξηγέρθην ὅτι Κύριος mentato: mi sono destato per-
ἀντιλήψεταί μου ché il Signore mi soccorrerà.

Salmo 37
2
Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου 2. Signore, nel tuo sdegno non
ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ accusarmi, e nella tua ira non
σου παιδεύσῃς με. castigarmi.
3
ὅτι τὰ βέλη σου ἐνε- 3. Perché le tue frecce in me si
πάγησάν μοι, καὶ ἐπεστήρι- sono conficcate, hai gravato su
ξας ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου· di me la tua mano.
4 οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί 4. Non c’è sanità nella mia

μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀρ- carne dinanzi alla tua ira, non
γῆς σου, οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν c’è pace nelle mie ossa dinanzi
τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προ- ai miei peccati.
σώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου.
5 ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῇ- 5. Poiché le mie iniquità hanno

ραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ oltrepassato il mio capo; come


φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν carico pesante su di me hanno
ἐπ᾿ ἐμέ. pesato.
6 προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν 6. Fetide e putride sono le mie

οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώ- piaghe a causa della mia stol-


που τῆς ἀφροσύνης μου· tezza.
7
ἐταλαιπώρησα καὶ κα- 7. Un miserabile mi sono ri-
τεκάμφθην ἕως τέλους, ὅλην dotto, sino in fondo sono stato
τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων piegato: tutto il giorno me ne
ἐπορευόμην. andavo cupo.
~ 13 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 37
8
ὅτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν 8.
Sí, sono tutti offesi i miei
ἐμπαιγμάτων, καὶ οὐκ ἔστιν fianchi e non c’è sanità nella
ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου· mia carne.
9
ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην 9.
All’estremo sono stato mal-
ἕως σφόδρα, ὠρυόμην ἀπὸ trattato e umiliato, ruggivo
στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου. per il gemito del mio cuore.
10
Κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἡ 10.
Signore, davanti a te è tutto
ἐπιθυμία μου, καὶ ὁ στεναγ- il mio desiderio, e non ti è ri-
μός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπε- masto nascosto il mio gemito.
κρύβη.
11
ἡ καρδία μου ἐταράχθη, ἐγ- 11.
Il mio cuore è sconvolto, la
κατέλιπέ με ἡ ἰσχύς μου, καὶ mia forza mi ha abbandonato,
τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, e non è piú con me neppure la
καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ᾿ ἐμοῦ. luce dei miei occhi.
12 οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον 12. I miei amici e i miei vicini mi

μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν sono venuti incontro e si sono


καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά arrestati, e i miei congiunti si
μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν· sono arrestati lontano.
13 καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζη- 13. Mi facevano violenza quelli

τοῦντες τὴν ψυχήν μου, καὶ che cercavano l’anima mia, e


οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι quelli che cercavano contro di
ἐλάλησαν ματαιότητας, καὶ me il male hanno detto parole
δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν vane e meditato inganni tutto
ἐμελέτησαν. il giorno.
14 ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ 14. Ma io come un sordo non

ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ udivo, ed ero come un muto


ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ· che non apre la bocca.
15 καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρω- 15. Sono divenuto come un

πος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ uomo che non sente e non ha
ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ repliche sulla sua bocca.

~ 14 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 37
ἐλεγμούς.
16 ὅτι ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα· 16. Poiché in te, Signore, ho spe-
σὺ εἰκακούσῃ, Κύριε ὁ Θεός rato: tu esaudirai, Signore Dio
μου. mio.
17
ὅτι εἶπα· μήποτε ἐπιχαρῶσί 17.
Perché ho detto: Che mai go-
μοι οἱ ἐχθροί μου· καὶ ἐν τῷ dano di me i miei nemici, essi
σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ᾿ che quando vacillavano i miei
ἐμὲ ἐμεγαλοῤῥημόνησαν. piedi hanno parlato contro di
me con arroganza.
18
ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοι- 18.
Ecco, sono pronto ai flagelli,
μος, καὶ ἡ ἀλγηδών μου e il mio dolore mi sta sempre
ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. davanti.
19
ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 19.
Sí, dichiarerò la mia ini-
ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω quità, starò in ansia per il mio
ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου. peccato.
20 οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ 20. Ma i miei nemici vivono, si

κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ, καὶ sono fatti forti contro di me, e


ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές quelli che ingiustamente mi
με ἀδίκως· odiano si sono moltiplicati.
21 οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κα- 21. Quelli che mi rendono male

κὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλ- per bene mi calunniavano,


λόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον perché perseguivo la bontà.
ἀγαθωσύνην.
22 μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε· 22.
Non abbandonarmi, Signore
ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ Dio mio, da me non allonta-
ἐμοῦ· narti.
23 πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν 23. Volgiti in mio aiuto, Signore

μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου. della mia salvezza.


Si ripete:
22
μὴ ἐγκαταλίπῃς με Κύριε ὁ 22.
Non abbandonarmi, Signore
~ 15 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 62
Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ' Dio mio, da me non allonta-
ἐμοῦ narti.
23
πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν 23.
Volgiti in mio aiuto, Signore
μου Κύριε τῆς σωτηρίας μου della mia salvezza.

Salmo 62
2
Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ 2. O Dio, Dio mio, per te veglio
ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή all’alba. È assetata di te l’ani-
μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ ma mia, quante volte ha avuto
μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ sete di te la mia carne in una
καὶ ἀνύδρῳ. terra deserta, senza via e
senz’acqua.
3 οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην 3. Cosí sono comparso davanti
σοι τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου a te nel santuario, per vedere
καὶ τὴν δόξαν σου. la tua potenza e la tua gloria.
4 ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου 4. Poiché la tua misericordia

ὑπὲρ ζωάς· τὰ χείλη μου vale piú di ogni vita: le mie


ἐπαινέσουσί σε. labbra ti loderanno.
5 οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ 5. Cosí ti benedirò nella mia

ζωῇ μου καὶ ἐν τῷ ὀνόματί vita, e nel tuo nome alzerò le


σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου. mie mani.
6 ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος 6. Come di grasso e pinguedine

ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου, καὶ sia colmata l’anima mia, e con


χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει labbra di esultanza ti loderà la
τὸ στόμα μου. mia bocca.
7 εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς 7. Se mi ricordavo di te sul mio

στρωμνῆς μου, ἐν τοῖς ὄρ- giaciglio, all’alba su di te me-


θροις ἐμελέτων εἰς σέ· ditavo:
8 ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου, 8. perché ti sei fatto mio aiuto,

καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύ- ed esulterò al riparo delle tue


γων σου ἀγαλλιάσομαι. ali.
~ 16 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 62
9
ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου Ha aderito a te l’anima mia,
9.

ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντε- mi ha sostenuto la tua destra.


λάβετο ἡ δεξιά σου.
10
αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτη- E quelli hanno cercato in-
10.

σαν τὴν ψυχήν μου, εἰσε- vano l’anima mia: entreranno


λεύσονται εἰς τὰ κατώτατα nelle profondità della terra,
τῆς γῆς·
11 παραδοθήσονται εἰς 11. saranno consegnati in mano
χεῖρας ρομφαίας, μερίδες alla spada, diverranno parte
ἀλωπέκων ἔσονται. delle volpi.
12
ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσε- 12.
Il re invece si allieterà in Dio,
ται ἐπὶ τῷ Θεῷ, ἐπαινεθήσε- sarà lodato chiunque giura
ται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ, per lui, perché è stata serrata
ὅτι ἐνεφράγη στόμα λα- la bocca di quanti dicono cose
λούντων ἄδικα. ingiuste.
Si ripete:
7b
ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων 7b.
All’alba su di te meditavo:
εἰς σὲ
8 ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου 8.
perché ti sei fatto mio aiuto,
καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύ- ed esulterò al riparo delle tue
γων σου ἀγαλλιάσομαι ali.
9 ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπί- 9. Ha aderito a te l’anima mia,

σω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο mi ha sostenuto la tua destra.


ἡ δεξιά σου
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ- Alleluia, Alleluia, Alleluia,
ληλούϊα,
Κύριε, ἐλέησον. (ἐκ γ') Signore, pietà; (3 volte)
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

~ 17 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 87
Salmo 87
2
Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας 2. Signore, Dio della mia sal-
μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν vezza, di giorno ho gridato e
νυκτὶ ἐναντίον σου· di notte davanti a te.
3 εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ 3. Entri la mia preghiera al tuo

προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς cospetto, piega il tuo orecchio


σου εἰς τὴν δέησίν μου. alla mia supplica.
4 ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή 4. Perché è stata colmata di

μου, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ mali l’anima mia, e la mia vita
ἤγγισε· si è avvicinata all’ade.
5
προσελογίσθην μετὰ τῶν 5. Sono stato annoverato tra
καταβαινόντων εἰς λάκκον, quelli che scendono nella fos-
ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος sa, sono divenuto come un uo-
ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύ- mo senza aiuto, fra i morti li-
θερος, bero;
6 ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδο- 6. come gli uccisi che dormono

ντες ἐν τάφῳ, ὧν οὐκ nella tomba, di cui non ti sei


ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ piú ricordato, e che dalla tua
τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν. mano sono stati respinti.
7 ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατω- 7. Mi hanno posto in una fossa

τάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν profondissima, in luoghi tene-


σκιᾷ θανάτου. brosi e nell’ombra di morte.
8 ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυ- 8. Su di me si è addensato il tuo

μός σου, καὶ πάντας τοὺς με- sdegno, su di me tutte le tue


τεωρισμούς σου ἐπήγαγες tempeste hai rovesciato.
ἐπ᾿ ἐμέ.
9 ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς 9. Hai allontanato da me i miei

μου ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέ- conoscenti, mi hanno reso un


λυγμα ἑαυτοῖς, παρεδόθην abominio per loro; sono stato
καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην. consegnato e non ne uscivo.

~ 18 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 87
10
οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένη- I miei occhi si sono estenuati
10.

σαν ἀπὸ πτωχείας· ἐκέκραξα per la povertà. Ho gridato a te,


πρὸς σέ, Κύριε, ὅλην τὴν Signore, tutto il giorno; a te ho
ἡμέραν, διεπέτασα πρὸς σὲ teso le mie mani.
τὰς χεῖράς μου·
11
μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις Farai forse meraviglie per i
11.

θαυμάσια; ἢ ἰατροὶ ἀναστή- morti? Oppure i morti risusci-


σουσι, καὶ ἐξομολογήσονταί teranno e ti confesseranno?
σοι;
12
μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ 12.
Forse qualcuno racconterà
τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν nella tomba la tua misericor-
ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ; dia, e la tua verità nella perdi-
zione?
13
μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ 13. Saranno forse conosciute

σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ nelle tenebre le tue meraviglie,


ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπι- e la tua giustizia in una terra
λελησμένῃ; dimenticata?
14 κἀγὼ πρὸς σέ, Κύριε, 14. Eppure io a te, Signore, ho

ἐκέκραξα, καὶ τὸ πρωΐ ἡ προ- gridato, e al mattino ti pre-


σευχή μου προφθάσει σε. verrà la mia preghiera.
15 ἱνατί, Κύριε, ἀπωθῇ τὴν 15. Perché, Signore, respingi la

ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ mia anima, distogli da me il


πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ; tuo volto?
16 πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν 16. Povero sono io e nelle fati-

κόποις ἐκ νεότητός μου, che fin dalla giovinezza; sono


ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ stato innalzato e poi umiliato,
ἐξηπορήθην. e sono rimasto smarrito.
17 ἐπ᾿ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί 17. Su di me sono passate le tue

σου, οἱ φοβερισμοί σου ἐξε- ire, i tuoi terrori mi hanno


τάραξάν με, sconvolto.

~ 19 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 102
18
ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ 18.
Mi hanno circondato come
ὅλην τὴν ἡμέραν, περιέσχον acqua, tutto il giorno insieme
με ἅμα. mi hanno accerchiato.
19
ἐμάκρυνας ἀπ᾿ ἐμοῦ φίλον 19.
Hai allontanato da me amico
καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνω- e vicino, i miei conoscenti
στούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας. dalla mia sventura.
Si ripete:
2
Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας 2.
Signore, Dio della mia sal-
μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν vezza, di giorno ho gridato e
νυκτὶ ἐναντίον σου di notte davanti a te.
3 εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ 3. Entri la mia preghiera al tuo

προσευχή μου κλῖνον τὸ οὖς cospetto, piega il tuo orecchio


σου εἰς τὴν δέησίν μου alla mia supplica.

Salmo 102
1 Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 1. Benedici, anima mia, il Si-
Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός gnore, e tutto il mio intimo il
μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον suo santo nome.
αὐτοῦ·
2 εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 2. Benedici, anima mia il Si-
Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου gnore, e non dimenticare tutte
πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐ- le sue ricompense.
τοῦ·
3 τὸν εὐιλατεύοντα πάσας 3. Lui che perdona tutte le tue

τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμε- iniquità, che guarisce tutte le


νον πάσας τὰς νόσους σου· tue malattie,
4 τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς 4. che riscatta dalla corruzione

τὴν ζωήν σου, τὸν στεφα- la tua vita, che ti incorona di


νοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκ- misericordia e di ogni com-
τιρμοῖς· passione,

~ 20 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 102
5
τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς 5.
che sazia di beni la tua
τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαι- brama: sarà rinnovata come
νισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ quella dell’aquila la tua giovi-
νεότης σου. nezza.
6
ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύρι- 6.
Opera ogni misericordia il Si-
ος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδι- gnore, e giudizio per tutti
κουμένοις. quelli che subiscono ingiusti-
zia.
7
ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ 7.
Ha reso note a Mosè le sue
τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ vie, le sue volontà ai figli
τὰ θελήματα αὐτοῦ. d’Israele.
8
οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ 8.
Pietoso e misericordioso è il
Κύριος, μακρόθυμος καὶ πο- Signore, longanime e ricco di
λυέλεος· misericordia.
9 οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, 9. Non sarà adirato sino alla

οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ· fine, né in eterno sarà sde-


gnato.
10 οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν 10. Non secondo le nostre ini-

ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ quità ha agito con noi, né se-


τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀντα- condo i nostri peccati ci ha re-
πέδωκεν ἡμῖν, tribuiti.
11 ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρα- 11. Perché quanto è alto il cielo

νοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε sulla terra, altrettanto il Si-


Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ gnore ha reso forte la sua mi-
τοὺς φοβουμένους αὐτόν· sericordia su quelli che lo te-
mono.
καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατο-
12 12. Quanto dista l’oriente dal-

λαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν l’occidente, tanto ha allonta-


ἀφ᾿ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν. nato da noi le nostre iniquità.

~ 21 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 102
13
καθὼς οἰκτείρει πατὴρ 13.
Come un padre ha compas-
υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς sione dei figli, cosí ha avuto
φοβουμένους αὐτόν, compassione il Signore di
quelli che lo temono,
14
ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα 14.
poiché egli sa di che siamo
ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς plasmati, si ricorda che noi
ἐσμεν. siamo polvere.
15 ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ 15. L’uomo: come l’erba sono i

ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος suoi giorni; come fiore del


τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει· campo, cosí sfiorirà.
16
ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν 16.
Un soffio passa su di lui e
αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ piú non sarà, né riconoscerà
οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν piú il suo luogo.
τόπον αὐτοῦ.
17 τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ 17.
Ma la misericordia del Si-
τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶ- gnore è da sempre e per sem-
νος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους pre su quelli che lo temono, e
αὐτόν, καὶ ἡ δικαιοσύνη la sua giustizia sui figli dei fi-
αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν gli,
18 τοῖς φυλάσσουσι τὴν δια- 18. per quelli che custodiscono

θήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημέ- la sua alleanza, e si ricordano


νοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ dei suoi comandi per com-
ποιῆσαι αὐτάς. pierli.
19 Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοί- 19. Il Signore ha disposto nel

μασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ cielo il suo trono, e il suo re-
ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δε- gno domina tutto.
σπόζει.
20 εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάν- Benedite il Signore, voi tutti
20.

τες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνα- angeli suoi, potenti e forti ese-

~ 22 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 142
τοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν λό- cutori della sua parola, ap-
γον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς pena udite la voce delle sue
φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ. parole.
21
εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 21.
Benedite il Signore, voi tutte
πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, sue schiere, suoi ministri, ese-
λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες cutori delle sue volontà.
τὸ θέλημα αὐτοῦ·
22 εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάν- Benedite il Signore, voi tutte
22.

τα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ opere sue, in ogni luogo del


τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· suo dominio. Benedici, anima
εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν mia, il Signore.
Κύριον.
Si ripete:
ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσπο-
22b 22b. In ogni luogo del suo do-
τείας αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή minio, benedici, anima mia, il
μου τὸν Κύριον Signore.

Salmo 142
1 Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προ- 1. Signore, ascolta la mia pre-
σευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν ghiera, porgi l’orecchio alla
δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ mia supplica nella tua verità;
σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ esaudiscimi nella tua giusti-
δικαιοσύνῃ σου· zia.
2 καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν 2. E non entrare in giudizio con

μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ il tuo servo, perché non sarà
δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου giustificato davanti a te alcun
πᾶς ζῶν. vivente.
3 ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν 3. Sí, il nemico ha perseguitato

ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς l’anima mia, ha umiliato fino a


γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ terra la mia vita, mi ha fatto

~ 23 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 142
με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς sedere in luoghi tenebrosi,
αἰῶνος· come i morti dal tempo antico.
4
καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ 4.
Si è abbattuto in me il mio
πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχ- spirito, in me si è turbato il
θη ἡ καρδία μου. mio cuore.
5
ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, 5.
Mi sono ricordato dei giorni
ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔρ- antichi e ho meditato su tutte
γοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν le tue opere: sulle azioni delle
χειρῶν σου ἐμελέτων. tue mani meditavo.
6
διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς 6.
Ho teso a te le mie mani; la
χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ mia anima, davanti a te, come
ἄνυδρός σοι. terra senz’acqua.
7
ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύ- 7.
Presto esaudiscimi, Signore,
ριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου· è venuto meno il mio spirito;
μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσω- non distogliere da me il tuo
πόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιω- volto, perché sarei simile a
θήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν quelli che scendono nella
εἰς λάκκον. fossa.
8 ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ 8. Fammi sentire al mattino la

πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ tua misericordia, perché in te


ἤλπισα· γνώρισόν μοι, Κύριε, ho sperato; fammi conoscere,
ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι Signore, la via su cui cammi-
πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου· nare, perché a te ho levato
l’anima mia.
9
ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν 9. Strappami ai miei nemici,
μου, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ Signore, perché in te mi sono
κατέφυγον. rifugiato.
10 δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέ- 10. Insegnami a fare la tua vo-

λημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός lontà, perché tu sei il mio Dio;


μου· τὸ πνεῦμά σου τὸ il tuo spirito buono mi guiderà

~ 24 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ nella via retta.
εὐθείᾳ.
11
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, 11.
Per amore del tuo nome, Si-
Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαι- gnore, mi farai vivere; nella
οσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ tua giustizia trarrai dalla tri-
θλίψεως τὴν ψυχήν μου· bolazione l’anima mia.
12
καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολο- 12.
Nella tua misericordia ster-
θρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου minerai i miei nemici e farai
καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς perire tutti quelli che oppri-
θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, mono l’anima mia, perché io
ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι. sono tuo servo.
Si ripete:
1c2a.εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐν 1c-2a. Esaudiscimi, Signore,
τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ μὴ nella tua giustizia, e non en-
εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ trare in giudizio con il tuo
δούλου σου (ἐκ β') servo. 2 volte.
10b τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν 10b. Il tuo spirito buono mi gui-

ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. derà nella via retta.


Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ- Alleluia, Alleluia, Alleluia.
ληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ Gloria a te, o Dio. 3 volte;
γ').
Si prosegue con gli irinikà a p. 38

Preghiere dell’órthros
1.
Ἱ. Εὐχαριστοῦμεν σοι, Κύριε, S. Ti rendiamo grazie, Signore
ὁ Θεὸς ἡμῶν, τῷ ἐξαναστή- Dio nostro, tu che ci hai fatti
σαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν κοιτῶν levare dal nostro letto e ci hai
ἡμῶν, καὶ ἐμβαλόντι εἰς τὸ messo in bocca una parola di
~ 25 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
στόμα ἡμῶν λόγον αἰνέ- lode, per adorare e invocare il
σεως, τοῦ προσκυνεῖν καὶ tuo nome santo: noi ti pre-
ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα σου ghiamo per la compassione di
τὸ ἅγιον· καὶ δεόμεθα τοῖς cui hai circondato in ogni
σοῖς οἰκτιρμοῖς, οἷς πάντοτε tempo la nostra vita. Manda
ἐχρήσω περὶ τὴν ἡμετέραν ora il tuo aiuto su coloro che
ζωήν. Καὶ νῦν ἐξαπόστειλον stanno al cospetto della tua
τὴν βοήθειάν σου ἐπὶ τοὺς santa gloria e che attendono
ἑστῶτας πρὸ προσώπου τῆς l’abbondante misericordia che
ἁγίας δόξης σου και ἀπεκδε- viene da te: fa’ che, rendendoti
χομένους τὸ παρὰ σου πλού- culto con amore e timore in
σιον ἔλεος καὶ δὸς αὐτοῖς με- ogni tempo, lodino la tua
τὰ φόβου καὶ ἀγάπης πάντο- bontà inenarrabile.
τε σοι λατρεύειν, αἰνεῖν, ὑμ-
νεῖν, προσκυνεῖν, τὴν ἀνεκ-
διήγητόν σου ἀγαθότητα.
Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, Poiché a te si addice ogni glo-
τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ ria, onore e adorazione: al Pa-
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ dre, al Figlio e al santo Spirito,
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ ora e sempre e nei secoli dei
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν secoli. Amin.
αἰώνων. Ἀμήν.
2.
Ἱ. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ S. Dal primo albeggiare a te si
πνεῦμα ἡμῶν πρὸς σέ, ὁ Θε- volge il nostro spirito, o Dio
ὸς ἡμῶν, διότι φῶς τὰ προ- nostro, perché sono luce sulla
στάγματά σου ἐπι τῆς γῆς· terra i tuoi precetti. Insegnaci
δικαιοσύνην καὶ ἁγιασμὸν a portare a compimento giu-
ἐπιτελεῖν ἐν τῷ φόβῳ σου, stizia e santificazione nel tuo

~ 26 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
συνέτισον ἡμᾶς· σὲ γὰρ δο- timore: poiché noi ti glorifi-
ξάζομεν τὸν ὄντως ὄντα chiamo, o vero Dio nostro.
Θεὸν ἡμῶν. Κλῖνον τὸ οὗς Piega il tuo orecchio ed esau-
σου καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν· discici. Ricordati, Signore, di
καὶ μνήσθητι, Κύριε, τῶν συ- tutti quelli che sono qui con
μπαρόντων καὶ συνευχομέ- noi e con noi pregano - cia-
νων ἡμῖν πάντων κατ᾽ ὄνο- scuno per nome: e salvali, con
μα καὶ σῶσον αὐτοὺς τῇ δυ- la tua potenza. Benedici il tuo
νάμει σου· ἐυλόγησον τὸν popolo e santifica la tua ere-
λαόν σου καὶ ἁγίασον τὴν dità. Concedi pace al tuo
κληρονομίαν σου· εἰρήνην mondo, alle tue Chiese, ai no-
τῷ κόσμῳ σου δώρησαι, ταῖς stri re, e a tutto il tuo popolo.
ἐκκλησίαις σου, τοῖς ἱερεῦσι,
τοῖς βασιλεῦσιν, ἡμῶν καὶ
παντὶ τῷ λαῷ σου.
Ὅτι ηὐλόγηται καὶ δεδόξα- Poiché benedetto e glorificato
σται τὸ πάντιμον καὶ μεγα- è il venerabilissimo e magni-
λοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ fico tuo nome: del Padre, del
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Figlio e del santo Spirito, ora e
Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ sempre e nei secoli dei secoli.
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν Amin.
αἰώνων. Ἀμήν.
3.
Ἱ. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ S. Dal primo albeggiare a te si
πνεῦμα ἡμῶν πρὸς σέ ὁ volge il nostro spirito, o Dio,
Θεὸς, διότι φῶς τὰ προστάγ- perché sono luce i tuoi pre-
ματα σου. Δίδαξον ἡμᾶς, ὁ cetti: insegnaci, o Dio, la tua
Θεὸς, τὴν δικαιοσύνην σου, giustizia, i tuoi comandamenti
τὰς ἐντολάς σου καὶ τὰ δι- e i tuoi decreti. Illumina gli oc-
καιώματά σου· φώτισον τοὺς chi della nostra mente, perché
~ 27 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
ὀφθαμοὺς τῶν διανοιῶν ἡ- non ci addormentiamo nei
μῶν, μήποτε ὑπνώσωμεν ἐν peccati e cosí moriamo. Fuga
ἁμαρτίαις εις θάνατον· ἀπέ- ogni oscurità dai nostri cuori:
λασον πάντα ζόφον ἀπὸ τῶν concedici il sole di giustizia e
καρδιῶν ἡμῶν· χάρισαι ἡμῖν custodisci illesa la nostra vita
τὸν τῆς δικαιοσύνης ἥλιον nel sigillo del tuo santo Spi-
καὶ ἀνεπηρέαστον τὴν ζωὴν rito. Dirigi i nostri passi sulla
ἡμῶν διαφύλαξον ἐν τῇ via della pace. Dacci di vedere
σφραγῖδι τοῦ ἁγίου σου l’alba e il giorno con esul-
Πνεύματος· κατεύθυνον τὰ tanza, per elevare a te le nostre
διαβήματα ἡμῶν εἰς ὁδὸν preghiere mattutine.
εἰρήνης· δὸς ἡμῖν ἰδεῖν τὸν
ὄρθρον καὶ τὴν ἡμέραν ἐν
ἀγαλλιάσει, ἵνα σοι τὰς ἑω-
θινὰς ἀναπέμπωμεν εὐχάς.
Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ Poiché tua è la forza e tuoi
ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύνα- sono il regno, la potenza e la
μις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς gloria: del Padre, del Figlio e
καί τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου del santo Spirito, ora e sempre
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ e nei secoli dei secoli. Amin.
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
4.

Ἱ. Δέσποτα ὁ Θεὸς, ὁ ἅγιος S. Sovrano Iddio, santo e in-


καὶ ἀκατάληπτος, ὁ εἰπὼν ἐκ comprensibile, tu che hai
σκότους φῶς λάμψαι, ὁ ἀνα- detto che dalle tenebre rifulga
παύσας ἡμᾶς ἐν τῷ τῆς νυ- la luce, tu che ci hai donato il
κτὸς ὕπνῳ καὶ διαναστήσας riposo col sonno della notte, e
πρὸς δοξολογίαν καὶ ἱκεσίαν ci hai destati per glorificare e

~ 28 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
τῆς σῆς ἀγαθότητος, δυσω- supplicare la tua bontà – mos-
πούμενος ὑπο τῆς ἰδίας σου so dalla tua stessa amorosa
εὐσπλαγχνίας, πρόσδεξαι ἡ- compassione, accoglici anche
μᾶς καὶ νῦν προσκυνοῦντάς ora mentre ti adoriamo e,
σε καὶ κατὰ δύναμιν εὐχαρι- come possiamo, ti rendiamo
στοῦντάς σοι καὶ δώρησαι grazie. Concedici tutto ciò che
ἡμῖν πάντα τὰ πρὸς σωτη- abbiamo chiesto a nostra sal-
ρίαν αἰτήματα· ἀνάδειξον vezza, rendici figli della luce e
ἡμᾶς υἱοὺς φωτὸς καὶ ἡμέ- del giorno, ed eredi dei tuoi
ρας καὶ κληρονόμους τῶν beni eterni. Nella moltitudine
αἰωνίων σου ἀγαθῶν. Μνή- delle tue compassioni ricor-
σθητι, Κύριε, ἐν τῷ πλήθει dati, Signore, anche di tutto il
τῶν οἰκτιρμῶν σου καὶ πα- tuo popolo che è qui con noi e
ντὸς τοῦ λαοῦ σου, τῶν συ- con noi prega, e di tutti i nostri
μπαρόντων καὶ συνευχομέ- fratelli che sulla terra, sul
νων ἡμῖν καὶ πάντων τῶν mare, in ogni luogo del tuo
ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐν γῇ, dominio implorano il tuo
τῶν ἐν θαλάσσῃ, τῶν ἐν πα- amore per gli uomini, e a tutti
ντὶ τόπω τῆς δεσποτείας σου dispensa la tua grande miseri-
δεομένων τῆς σῆς φιλαν- cordia.
θρωπίας καὶ βοηθείας, καὶ
πᾶσι χορήγησον τὸ μέγα σου
ἔλεος.
Ἵνα, σεσωσμένοι ψυχῇ τε καὶ Affinché, permanendo in ogni
σώματι πάντοτε διαμένο- tempo nella salute dell’anima
ντες, μετὰ παῤῥησίας δοξά- e del corpo, con franchezza
ζωμεν τὸ θαυμαστὸν καὶ glorifichiamo il meraviglioso e
εὐλογημένον ὄνομά σου, τοῦ benedetto tuo nome: del Pa-
Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ dre, del Figlio e del santo Spi-
Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ rito, ora e sempre e nei secoli

~ 29 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν dei secoli. Amin.
αἰώνων. Ἀμήν.
5.
Ἱ. Ἀγαθῶν θησαυρέ, πηγὴ S. Tesoro dei beni, fonte pe-
ἀέναος, Πάτερ ἅγιε, θαυμα- renne, Padre santo, operatore
στοποιέ, παντοδύναμε καὶ di meraviglie, onnipotente e
παντοκράτορ, πάντες σὲ signore dell’universo: tutti ti
προσκυνοῦμεν καὶ σοῦ δεό- adoriamo e ti preghiamo, in-
μεθα, τὰ σὰ ἐλέη καὶ τοὺς vocando le tue misericordie e
σοὺς οἰκτιρμοὺς ἐπικαλού- le tue compassioni in aiuto e
μενοι εἰς βοήθειαν καὶ ἀντί- soccorso alla nostra pochezza.
ληψιν τῆς ἡμετέρας ταπει- Ricòrdati, Signore, di chi ti
νώσεως. Μνήσθητι, Κύριε, supplica: accogli le preghiere
τῶν σῶν ἱκετῶν· πρόσδεξαι mattutine di noi tutti, come in-
πάντων ἡμῶν τὰς ἑωθινας censo davanti a te, e non ripro-
δεήσεις, ὡς θυμίαμα ἐνώ- vare nessuno di noi, ma ser-
πιον σου, καὶ μηδένα ἡμῶν baci tutti salvi, per le tue com-
ἀδόκιμον ποιήσης, ἀλλά πά- passioni. Ricòrdati, Signore, di
ντας ἡμᾶς περιποίησαι διὰ quelli che vegliano e salmeg-
τῶν οἰκτιρμῶν σου. Μνήσθη- giano a gloria tua, dell’unige-
τι, Κύριε, τῶν ἀγρυπνούντων nito tuo Figlio e Dio nostro e
καὶ ψαλλόντων εἰς δόξαν del tuo santo Spirito. Fatti loro
σὴν καὶ τοῦ μονογενοῦς σου aiuto e soccorritore: accogli le
Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν καὶ τοῦ loro suppliche sul tuo altare
ἁγίου σου Πνεύματος. Γενοῦ intelligibile al di sopra dei
αὐτῶν βοηθὸς καὶ ἀντιλή- cieli.
πτωρ· πρόσδεξαι αὐτῶν τὰς
ἱκεσίας εἰς τὸ ὑπερουράνιον
καὶ νοερόν σου θυσιαστή-
ριον.
~ 30 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Poiché tu sei il nostro Dio e a
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, te rendiamo gloria: al Padre, al
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Figlio e al santo Spirito, ora e
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ sempre e nei secoli dei secoli.
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν Amin.
αἰώνων. Ἀμήν.
6.
Ἱ. Εὐχαριστουμέν σοι, Κύριε S. Ti rendiamo grazie, Si-
ὁ Θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν, gnore, Dio delle nostre sal-
ὅτι πάντα ποιεῖς εἰς εὐεργε- vezze, perché tutto fai per col-
σίαν τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἵνα διὰ mare di benefici la nostra vita,
παντὸς πρὸς σὲ ἀποβλέπω- affiché noi guardiamo sempre
μεν, τὸν σωτῆρα καὶ εὐεργέ- a te, salvatore e benefattore
την τῶν ἡμετέρων ψυχῶν· delle nostre anime: tu ci hai
ὅτι διανέπαυσας ἡμᾶς ἐν τῷ fatto riposare nella parte or-
παρελθόντι τῆς νυκτὸς μέ- mai trascorsa di questa notte,
τρῳ καὶ ἐξήγειρας ἡμᾶς ἐκ poi ci hai destati dal nostro
τῶν κοιτῶν ἡμῶν καὶ ἔστη- letto e ci hai fatti stare in piedi
σας εἰς προσκύνησιν τοῦ τι- per adorare il tuo venerabile
μίου ὀνόματός σου. Διὸ δεό- nome. Perciò ti preghiamo, Si-
μεθά σου, Κύριε· δὸς ἡμῖν χά- gnore: da’ a noi grazia e forza
ριν καὶ δύναμιν, ἵνα κατα- perché diventiamo degni di
ξιωθῶμεν ψάλλειν σοι συ- salmeggiare a te con intelli-
νετῶς καὶ προσεύχεσθαι ἀδι- genza e di pregare incessante-
αλείπτως ἐν φόβῳ καὶ τρό- mente con timore e tremore,
μῳ, τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν operando la nostra salvezza
κατεργαζόμενοι, διὰ τῆς col soccorso del tuo Cristo. Ri-
ἀντιλήψεως τοῦ Χριστοῦ cordati anche, Signore, di
σου. Μνήσθητι, Κύριε, καὶ quelli che gridano a te nella

~ 31 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
τῶν ἐν νυκτὶ πρὸς σὲ βοώ- notte: esaudiscili e abbine mi-
ντων· ἐπάκουσον αὐτῶν καὶ sericordia, stritola sotto i loro
ἐλέησον καὶ σύντριψον ὑπὸ piedi i nemici invisibili e ostili.
τοὺς πόδας αὐτῶν τοὺς ἀο-
ράτους καὶ πολεμίους ἐχ-
θρούς.
Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῆς Poiché tu sei il Re della pace e
εἰρήνης καὶ Σωτήρ τῶν ψυ- il Salvatore delle anime no-
χῶν ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν stre, e a te rendiamo gloria: al
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ Padre, al Figlio e al santo Spi-
τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύ- rito, ora e sempre e nei secoli
ματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς dei secoli. Amin.
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
7.

Ἱ. Ὁ Θεὸς καὶ Πατηρ τοῦ Κυ- S. Dio e Padre del Signore no-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ stro Gesú Cristo, che ci hai
ἐξαναστήσας ἡμᾶς ἐκ τῶν fatti levare dal nostro letto e ci
κοιτῶν ἡμῶν καὶ ἐπισυνα- hai raccolti per l’ora della pre-
γαγὼν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προ- ghiera, da’ a noi grazia al-
σευχῆς, δὸς ἡμῖν χάριν ἐν l’aprirsi della nostra bocca, ac-
ἀνοίξει τοῦ στόματος ἡμῶν cogli le azioni di grazie che
καὶ πρόσδεξαι ἡμῶν τὰς eleviamo secondo le nostre
κατὰ δύναμιν εὐχαριστίας· forze, e insegnaci i tuoi
καὶ δίδαξον ἡμᾶς τὰ δικαιώ- decreti. Poiché noi non sap-
ματά σου, ὅτι προσεύξασθαι piamo pregare come dob-
καθ᾽ ὅ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἐὰν biamo se tu, Signore, non ci
μὴ σύ, Κύριε, τῷ Πνεύματι guidi con il tuo Spirito santo.
σου τῷ ἁγίῳ ὁδηγήσης ἡμᾶς. Perciò ti preghiamo: se in
Διό, δεόμεθα σου· εἴ τι ἡμάρ- qualcosa fino a questo mo-
τομεν μέχρι τῆς παρούσης mento abbiamo peccato, in
~ 32 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
ὥρας, ἐν λόγω ἤ ἔργω ἤ κατὰ parole, opere o pensieri, vo-
διάνοιαν, ἑκουσίως ἤ ἀκου- lontariamente o involontaria-
σίως, ἄνες, ἄφες, συγχώρη- mente, condona, assolvi, per-
σον· ἐὰν γὰρ ἀνομίας παρα- dona. Perché se osservi le ini-
τηρήσης, Κύριε, Κύριε, τίς quità, Signore, Signore chi po-
ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ἡ trà resistere? Ma certo presso
ἀπολύτρωσις. Σὺ εἶ μόνος di te è la redenzione. Tu solo
ἅγιος, βοηθός, κραταιὸς ὑπε- sei santo, aiuto, protettore
ρασπιστης τῆς ζωῆς ἡμῶν forte della nostra vita, e in te è
καὶ ἐν σοὶ ἡ ὕμνησις ἡμῶν il nostro inno di lode in ogni
διαπαντός. tempo.
Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας Sia benedetta e glorificata la
σου εὐλογημένον καὶ δεδο- potenza del tuo regno: del Pa-
ξασμένον τοῦ Πατρὸς καὶ dre, del Figlio e del santo Spi-
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου rito, ora e sempre e nei secoli
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ dei secoli. Amin.
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
8.

Ἱ. Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν S. Signore, Dio nostro, che hai


τοῦ ὕπνου ῥᾳθυμίαν ἀπο- bandito da noi l’inerzia del
σκεδάσας ἀφ᾽ ἡμῶν, καὶ συ- sonno e ci hai convocati con
γκαλέσας ἡμᾶς κλήσει ἁγία, una chiamata santa perché
τοῦ καὶ ἐν νυκτὶ ἐπάραι τὰς leviamo anche nella notte le
χεῖρας ἡμῶν καὶ ἐξομολο- nostre mani e ti celebriamo
γεῖσθαι σοι ἐπὶ τὰ κρίματα per i giudizi della tua giusti-
τῆς δικαιωσύνης σου, πρόσ- zia, accogli le nostre suppli-
δεξαι τὰς δεήσεις ἡμῶν, τὰς che, le preghiere di interces-
ἐντεύξεις, τὰς ἐξομολογή- sione, di confessione, gli atti di
σεις, τὰς νυκτερινὰς culto della notte; e concedici, o
~ 33 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
λατρείας· καὶ χάρισαι ἡμῖν, ὁ Dio, fede che non si lascia con-
Θεὸς, πίστιν ἀκαταίσχυντον, fondere, speranza salda, carità
ἐλπίδα βεβαίαν, ἀγάπην ἀ- non ipocrita. Benedici il nostro
νυπόκριτον· εὐλόγησον ἡ- entrare e il nostro uscire, le no-
μῶν εἰσόδους καὶ ἐξόδους, stre azioni, i lavori, le parole, i
πράξεις, ἔργα, λόγους, ἐνθυ- pensieri. E donaci di pervenire
μήσεις· καὶ δὸς ἡμῖν κα- agli inizi del giorno lodando,
ταντῆσαι εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς celebrando e benedicendo la
ἡμέρας, αἰνοῦντας, ὑμνοῦν- bontà della tua inesprimibile
τας, εὐλογοῦντας τῆς σῆς dolcezza.
ἀφράστου χρηστότητος τὴν
ἀγαθότητα.
Ὅτι ηὐλόγηταί τὸ πανάγιον Poiché benedetto è il tuo san-
σου ὄνομα, καὶ δεδόξασταί tissimo nome, e glorificato il
σου ἡ βασιλεία, τοῦ Πατρὸς tuo regno: del Padre, del Fi-
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου glio e del santo Spirito, ora e
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ sempre e nei secoli dei secoli.
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Amin.
Ἀμήν.
9.
Ἱ. Λάμψον, Δέσποτα φιλάν- S. Fa’ risplendere nei nostri
θρωπε, ἐν ταῖς καρδίαις ἡ- cuori, o Sovrano amico degli
μῶν, τὸ τῆς σῆς θεογνωσίας uomini, la pura luce della tua
ἀκήρατον φῶς, καὶ τοὺς τῆς divina conoscenza, e apri gli
διανοίας ἡμῶν διάνοιξον occhi della nostra mente alla
ὀφθαλμοὺς διάνοιξον εἰς τὴν comprensione dei tuoi mes-
τῶν εὐαγγελικῶν σου κη- saggi evangelici. Poni in noi
ρυγμάτων κατανόησιν. Ἔν- anche il timore dei tuoi beati
θες ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακα- comandamenti, affinché, cal-
ρίων σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα pestate tutte le concupiscenze
~ 34 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
πάσας τὰς σαρκικὰς ἐπιθυ- mondane, perseguiamo un
μίας καταπατήσαντες, πνευ- modo di vita spirituale, pen-
ματικὴν πολιτείαν μετέλθω- sando e facendo tutto ciò che è
μεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέ- secondo il tuo compiacimento.
στησιν τὴν σὴν καὶ φρο-
νοῦντες καὶ πράττοντες.
Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν, Poiché tu sei la santificazione
καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέ- e l’illuminazione nostra, e a te
μπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ rendiamo gloria: al Padre, al
καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν Figlio e al santo Spirito, ora e
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας sempre e nei secoli dei secoli.
τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Amin.
10.
Ἱ. Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν S. Signore Dio nostro che, gra-
διὰ μετανοίας ἄφεσιν τοῖς zie alla conversione, hai accor-
ἀνθρώποις δωρησάμενος dato agli uomini la remissione
καὶ τύπον ἡμῖν ἐπιγνώσεως dei peccati, e che, quale mo-
ἀμαρτημάτων καὶ ἐξομολο- dello per il riconoscimento dei
γήσεως τὴν τοῦ προφήτου peccati e la confessione, ci hai
Δαυΐδ μετάνοιαν πρὸς συγ- dato il pentimento del profeta
χώρησιν ὑποδείξας· αὐτός, Davide, per ottenere perdono:
Δέσποτα, πολλοῖς ἡμᾶς καὶ tu, o Sovrano, per la tua
μεγάλοις περιπεπτωκότας grande misericordia, abbi
πλημμελήμασιν, ἐλέησον pietà di noi caduti in molte e
κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος, καὶ, grandi colpe e, secondo la
κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρ- moltitudine delle tue compas-
μῶν σου, ἐξάλειψον τὰ ἀνο- sioni, cancella le nostre ini-
μήματα ἡμῶν· ὅτι σοι ἡμάρ- quità. Perché abbiamo pec-
τομεν, Κύριε, τῷ καὶ τὰ cato, Signore, contro di te che

~ 35 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
ἄδηλα καὶ κρύφια τῆς καρ- conosci le cose occulte e se-
δίας τῶν ἀνθρώπων γινώ- grete del cuore degli uomini e
σκοντι καὶ μόνῳ ἔχοντι ἐξου- che solo hai il potere di rimet-
σίαν ἀφιέναι ἀμαρτίας. Καρ- tere i peccati. Crea dunque in
δίαν δὲ καθαρὰν κτίσας ἐν noi un cuore puro, rafforzaci
ἡμῖν καὶ πνεύματι ἡγεμο- con lo Spirito che ci guida e fa’
νικῷ στηρίξας ἡμᾶς καὶ την che conosciamo l’esultanza
ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου della tua salvezza: non riget-
σου γνωρίσας ἡμῖν, μὴ tarci lontano dal tuo volto, ma,
ἀποῤῥίψῃς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ poiché sei buono e amico degli
προσώπου σου· ἀλλ᾽ εὐδόκη- uomini, rendici degni, fino al
σον, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάν- nostro ultimo respiro, di of-
θρωπος, μέχρι τῆς ἐσχάτης frirti il sacrificio di giustizia e
ἡμῶν ἀναπνοῆς προσφέρειν l’oblazione sui tuoi santi al-
σοι θυσίαν δικαιοσύνης καὶ tari.
ἀναφορὰν ἐν τοῖς ἁγίοις σου
θυσιαστηρίοις.
Ἐλέει, καὶ οἰκτιρμοίς, καὶ φι- Per la misericordia, le compas-
λανθρωπία τοῦ μονογενοῦς sioni e l’amore per gli uomini
σου Υἱοῦ, μεθ᾽ οὖ εὐλογητὸς del tuo unigenito Figlio, col
εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ quale sei benedetto, insieme al
ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου santissimo, buono e vivifi-
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς cante tuo Spirito, ora e sempre
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. e nei secoli dei secoli. Amin.
Ἀμήν.
11.
Ἱ. Ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τας S. O Dio, Dio nostro, che hai
νοερὰς καὶ λογικὰς ὑποστη- sottomesso alla tua volontà le
σάμενος δυνάμεις τῷ σῷ θε- schiere intellettuali e raziona-
λήματι, σοῦ δεόμεθα καὶ σὲ
~ 36 ~
Orthros della santa e grande quaresima Preghiere dell’órthros
ἱκετεύομεν, πρόσδεξαι ἡμῶν li, ti preghiamo e ti supplichia-
μετὰ τῶν κτισμάτων σου πά- mo di accettare la dossologia
ντων τὴν κατὰ δύναμιν δο- che - per quanto ci è possibile
ξολογίαν καὶ ταῖς πλουσίαις - noi eleviamo assieme a tutte
τῆς σῆς ἀγαθότητος ἀντά- le tue creature, e di elargirci in
μειψαι δωρεαῖς· ὅτι σοὶ κά- cambio i ricchi doni della tua
μπτει πᾶν γόνυ ἐπουρανίων bontà. Perché a te si piega ogni
καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθο- ginocchio delle creature cele-
νίων καὶ πᾶσα πνοὴ καὶ κτί- sti, terrestri e sotterranee, e
σις ὑμνεῖ τὴν ἀκατάληπτόν tutto ciò che respira e ogni
σου δόξαν· μόνος γὰρ εἶ Θεὸς creatura inneggia alla tua in-
ἀληθινὸς καὶ πολυέλεος. comprensibile gloria: tu solo
sei Dio vero e ricco di miseri-
cordia.
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ Poiché te lodano tutte le
δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ schiere dei cieli, e a te noi ren-
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, diamo gloria: al Padre, al Fi-
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ glio e al santo Spirito, ora e
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ sempre e nei secoli dei secoli.
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- Amin.
νων. Ἀμήν.
12.

Ἱ. Αἰνοῦμεν, ὑμνοῦμεν, εὐ- S. Lodiamo, celebriamo, bene-


λογοῦμεν καὶ εὐχαριστοῦ- diciamo e rendiamo grazie a
μεν σοι, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων te, Dio dei padri nostri, perché
ἡμῶν, ὅτι παρήγαγες τὴν hai allontanato l’ombra della
σκιὰν τῆς νυκτὸς καὶ ἔδειξας notte e ci hai mostrato di
ἡμῖν πάλιν τὸ φῶς τῆς ἡμέ- nuovo la luce del giorno. Im-
ρας· ἀλλ᾽ ἱκετεύομεν τὴν σὴν ploriamo dunque la tua bontà:

~ 37 ~
Orthros della santa e grande quaresima Irinikà
ἀγαθότητα· ἱλάσθητι ταῖς perdona i nostri peccati e acco-
ἀμαρτίαις ἡμῶν καὶ πρόσδε- gli la nostra supplica nella tua
ξαι τὴν δέησιν ἡμῶν ἐν τῇ grande compassione, perché
μεγάλῃ σου εὐσπλαγχνίᾳ, noi ci rifugiamo in te, Dio mi-
ὅτι πρὸς σὲ καταφεύγομεν, sericordioso e onnipotente.
τὸν ἐλεήμονα καὶ παντοδύ- Fa’ risplendere nei nostri cuori
ναμον Θεόν· λάμψον ἐν ταῖς il vero sole della tua giustizia:
καρδίαις ἡμῶν τὸν ἀληθινὸν illumina il nostro intelletto e
ἥλιον τῆς δικαιοσύνης σου· custodisci i sensi tutti, affin-
φώτισον τὸν νοῦν ἡμῶν καὶ ché, camminando come di
τὰς αἰσθήσεις ὅλας διατήρη- giorno con decoro per la via
σον, ἵνα ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχη- dei tuoi comandamenti, per-
μόνως περιπατοῦντες τὴν veniamo alla vita eterna - per-
ὁδὸν τῶν ἐντολῶν σου, κατα- ché presso di te è la sorgente
ντήσωμεν εἰς τὴν ζωὴν τὴν della vita - e siamo resi degni
αἰώνιον· ὅτι παρὰ σοί ἐστιν ἡ di godere della luce inaccessi-
πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ ἐν ἀπο- bile.
λαύσει γενέσθαι καταξιω-
θῶμεν τοῦ ἀπροσίτου φω-
τός.
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Poiché tu sei il nostro Dio e a
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, te rendiamo gloria: al Padre, al
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Figlio e al santo Spirito, ora e
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ sempre e nei secoli dei secoli.
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν Amin.
αἰώνων. Ἀμήν
Baciata l’icona del Signore, il sacerdote entra nel santuario
per la porta sud.

Irinikà
Al termine dell’exápsalmos, il sacerdote, davanti alla santa
~ 38 ~
Orthros della santa e grande quaresima Irinikà
mensa, dice la grande colletta (o iriniká). A ogni prece i cori
rispondono avvicendandosi.
Ἱ.Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δε- S. In pace preghiamo il Si-
ηθῶμεν. gnore.
Χ. Κύριε ἐλέησον. [καί μετά C. Signore, pietà. (e così alle in-
ἀπό κάθε αἴτηση] vocazioni successive)
Ἱ. Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, S. Per la pace dall’alto e la sal-
καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν vezza delle anime nostre, pre-
ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ghiamo il Signore.
Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμ- Per la pace del mondo intero,
παντος κόσμου, εὐσταθείας per la saldezza delle sante
τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλη- Chiese di Dio e l’unione di
σιῶν, καί τῆς τῶν πάντων tutti, preghiamo il Signore.
ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δε-
ηθῶμεν.
Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τού- Per questa santa casa e per
του, καί τῶν μετὰ πίστεως, quelli che vi entrano con fede,
εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ pietà e timore di Dio, pre-
εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ ghiamo il Signore.
Κυρίου δεηθῶμεν.
Ὑπέρ τοῦ Ἐπισκόπου ἡμῶν, Per il nostro vescovo N. amato
(τοῦ δεῖνος), τοῦ τιμίου πρε- da Dio, per il venerabile pre-
σβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ sbiterio, per la diaconia in Cri-
διακονίας, παντός τοῦ Κλή- sto, per tutto il clero e il po-
ρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου polo, preghiamo il Signore.
δεηθῶμεν.
Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Per i nostri governanti, e per
Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ tutte le autorità, preghiamo il
Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ Signore.
ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα

~ 39 ~
Orthros della santa e grande quaresima Irinikà
φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ,
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ὑπέρ τῆς πόλεως ταύτης, Per questa città (o questo
πάσης πόλεως καὶ χώρας καί santo monastero, o questo
τῶν πίστει οἰκούντων ἐν paese, o questa isola), per ogni
αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δε- città, paese e per i fedeli che vi
ηθῶμεν. abitano, preghiamo il Signore.
Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, Per la mitezza del clima, per
εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς l’abbondanza dei frutti della
γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, terra, perché ci siano dati
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. tempi di pace, preghiamo il Si-
gnore.
Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπο- Per i naviganti, per quelli che
ρούντων, νοσούντων, κα- sono in viaggio, per i malati, i
μνόντων, αἰχμαλώτων καί sofferenti, i carcerati e la loro
τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ salvezza, preghiamo il Si-
Κυρίου δεηθῶμεν. gnore.
Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς Perché siamo liberati da ogni
ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, tribolazione, ira, pericolo e an-
κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ gustia, preghiamo il Signore.
Κυρίου δεηθῶμεν.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον Soccorrici, salvaci, abbi pietà
καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ di noi e custodiscici, o Dio, con
Θεός, τῇ σῇ χάριτι. la tua grazia.
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, Facendo memoria della tutta
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, santa, immacolata, piú che be-
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου nedetta, gloriosa Sovrana no-
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, stra, la Madre di Dio e sempre
μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων Vergine Maria, insieme a tutti
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς i santi, affidiamo noi stessi, gli

~ 40 ~
Orthros della santa e grande quaresima Alleluia
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν uni gli altri, e tutta la nostra
ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ vita a Cristo Dio.
παραθώμεθα.
Χ. Σοὶ Κύριε. C. A te, Signore.
Il sacerdote, volendo, può dire la preghiera 1. dell’órthros,
p. 25, quindi l’ekfónisis:
Ἱ. Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα S. Poiché a te si addice ogni
δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, gloria, onore e adorazione: al
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Padre, al Figlio e al santo Spi-
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ rito, ora e sempre e nei secoli
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν dei secoli.
αἰώνων.
Χ. Ἀμήν. C. Amin.

Alleluia
Invece di Il Signore è Dio, si canta l'Alleluia, tre volte se-
condo il tono, facendo precedere uno degli stichi seguenti:
Στίχ. α'. Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει Stico 1.: Dal primo albeggiare
τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ a te si volge il mio spirito, o
Θεός, διότι φῶς τὰ προ- Dio, perché sono luce i tuoi
στάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς. precetti sulla terra.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ- Alleluia, Alleluia, Alleluia.
ληλούϊα.
Στίχ. β'. Δικαιοσύνην μάθε- Stico 2.: Imparate la giustizia,
τε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς voi che abitate la terra.
γῆς.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ- Alleluia, Alleluia, Alleluia.
ληλούϊα.
Στίχ. γ'. Ζῆλος λήψεται λαὸν Stico 3.: La gelosia afferrerà un
ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ popolo privo di istruzione,
τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται, perciò il fuoco divorerà gli
~ 41 ~
Orthros della santa e grande quaresima Inni triadici
avversari.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ- Alleluia, Alleluia, Alleluia.
ληλούϊα.
Στίχ. δ'. Πρόσθες αὐτοῖς Stico 4.: Aggiungi loro mali, Si-
κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς gnore, aggiungi mali ai glo-
κακά, τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς. riosi della terra.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλ- Alleluia, Alleluia, Alleluia.
ληλούϊα.
Quindi gli inni triadici del tono corrente.

Inni triadici
La conclusione del primo triadikón si fa come segue:
Lunedí:
...προστασίαις τῶν ἀσω- ...Per la protezione degli incor-
μάτων, σῶσον ἡμᾶς porei, salvaci.
Martedí:
...πρεσβείαις τοῦ προδρόμου, ...Per l'intercessione del pre-
σῶσον ἡμᾶς cursore, salvaci.
Mercoledì e venerdí:
...δυνάμει τοῦ σταυροῦ σου, ...Per la potenza della croce,
σῶσον ἡμᾶς salvaci.
Giovedì:
...πρεσβείαις τῶν ...Per l'intercessione degli apo-
ἀποστόλων, σῶσον ἡμᾶς stoli, salvaci.
Tono 1.
Σωματικαῖς μορφώσεσι, τῶν Elevàti a un pensiero intellet-
ἀσωμάτων δυνάμεων, πρὸς tivo e immateriale dalle sem-
νοερὰν καὶ ἄϋλον ἀναγόμε- bianze corporee delle potenze
νοι ἔννοιαν, καὶ τρισαγίῳ με- incorporee, e accogliendo l'il-
λῳδήματι, τρισυποστάτου
~ 42 ~
Orthros della santa e grande quaresima Inni triadici
θεότητος, ἐκδεχόμενοι ἔλ- luminazione della Deità trisi-
λαμψιν, χερουβικῶς βοήσω- postatica con la triadica melo-
μεν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ dia, acclamiamo al modo dei
Θεός... cherubini: Santo, santo, santo
tu sei o Dio...
Δόξα.. Gloria...
Μετὰ πασῶν τῶν οὐρανίων Con tutte le potenze celesti,
Δυνάμεων, χερουβικῶς τῷ acclamiamo come cherubini a
ἐν ὑψίστοις βοήσωμεν· τὸν colui che è nell'alto dei cieli,
Τρισάγιον ἀναπέμποντες intonando l'inno trisagio:
αἶνον, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ Santo, santo, santo tu sei, o
ὁ Θεός; Πρεσβείαις, Κύριε, Dio: per l'intercessione (del
(τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ), καὶ santo o della santa della chiesa)
σῶσόν με. salvaci.
Καὶ νῦν.. Ora e sempre
Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου, Sorgendo dal sonno, a te ci
προσπίπτομέν σοι Ἀγαθέ, prostriamo, o buono, e per te
καὶ τῶν Ἀγγέλων τὸν ὕμνον, facciamo risuonare l’inno de-
βοῶμέν σοι· Δυνατέ, Ἅγιος, gli angeli, o potente: Santo,
Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ santo, santo tu sei o Dio, per la
τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς Madre di Dio abbi pietà di noi.
Tono 2
Ἄκτισε φύσις, ἡ τῶν ὅλων δη- O Natura increata, Creatore di
μιουργὸς τὰ χείλη ἡμῶν ἄ- tutti, apri le nostre labra, per-
νοιξον, ὅπως ἀναγγέλλωμεν ché proclamiamo la tua lode,
τὴν αἴνεσίν σου βοῶντες· Ἅ- acclamando: Santo, santo,
γιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός... santo, tu sei, o Dio...
Δόξα.. Gloria...
Τὰς ἄνω δυνάμεις μιμούμε- Imitando le potenze superne,
νοι οἱ ἐπὶ γῆς, ἐπινίκιον noi che siamo della terra, a te
~ 43 ~
Orthros della santa e grande quaresima Inni triadici
ὕμνον προσφέρομέν σοι eleviamo un inno di vittoria, o
Ἀγαθέ, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος buono: Santo, santo, santo tu
εἶ ὁ Θεός; Πρεσβείαις, Κύριε, sei, o Dio; Per l'intercessione
(τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ), καὶ (del santo o della santa della
σῶσόν με. chiesa) salvaci.
Καὶ νῦν.. Ora e sempre...
Τῆς κλίνης καὶ τοῦ ὕπνου, Tu che mi hai destato dal letto
ἐξεγείρας με Κύριε, τὸν νοῦν e dal sonno, o Signore, illu-
μου φώτισον, καὶ τὴν καρ- mina il mio intelletto e il mio
δίαν καὶ τὰ χείλη μου cuore, e apri le mie labra, per-
ἄνοιξον, εἰς τὸ ὑμνεῖν σε, ché io ti canti, o santa Trinità:
Ἁγία Τριάς, Ἅγιος, Ἅγιος, Santo, santo, santo tu sei, o
Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θε- Dio; per la madre di Dio, abbi
οτόκου ἐλέησον ἡμᾶς pietà di noi.
Tono 3
Πατέρα ἄναρχον, Υἱὸν συ- Come i cheurubini glorifi-
νάναρχον, συναΐδιον, Θεό- chiamo il Padre senza princi-
τητα μίαν χερουβικῶς δο- pio, il Figlio con lui senza
ξάσωμεν, Ἅγιος, Ἅγιος, principio, lo Spirito coeterno,
Ἅγιος εἶ ὁ Θεός... Deità una: Santo, santo, santo
tu sei, o Dio...
Δόξα.. Gloria...
Τριὰς ὁμοούσιε καὶ ἀδιαί- Triade consustanziale e indi-
ρετε, Μονὰς τρισυπόστατε visibile, Monade trisipostatica
καὶ συναΐδιε, σοὶ ὡς Θεῷ τῶν e coeterna, a te, Dio degli an-
Ἀγγέλων τὸν ὕμνον κραυ- geli, gridiamo l'inno: Santo,
γάζομεν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος santo, santo tu sei, o Dio; Per
εἶ ὁ Θεός; Πρεσβείαις, Κύριε, l'intercessione (del santo o della
(τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ), καὶ santa della chiesa) salvaci.
σῶσόν με.
~ 44 ~
Orthros della santa e grande quaresima Inni triadici
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Ἀθρόον ὁ Κριτὴς ἐπελεύσε- D'improvviso il Giudice verrà,
ται, καὶ ἑκάστου αἱ πράξεις e saranno svelate le opere di
γυμνωθήσονται, ἀλλὰ φόβῳ ognuno: con timore gridiamo
κράξωμεν ἐν τῷ μέσῳ τῆς dunque nel mezzo della notte:
νυκτός· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Santo, santo, santo tu sei, o
εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου Dio; per la Madre di Dio abbi
ἐλέησον ἡμᾶς pietà di noi.
Tono 4.
Τὸν ἄναρχόν σου Πατέρα, Il Padre tuo senza principio, e
καὶ σέ, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸ te, Cristo Dio, e il tuo Spirito
πανάγιόν σου Πνεῦμα, χε- santissimo, come i cherubini
ρουβικῶς δοξολογεῖν τολ- osiamo Così glorificare: Santo,
μῶντες, λέγομεν· Ἅγιος, santo, santo tu sei, o Dio...
Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός...
Δόξα.. Gloria...
Ὡς αἱ τάξεις νῦν τῶν Ἀγγέ- Come le schiere degli angeli in
λων ἐν οὐρανῷ, καὶ στάσεις cielo, così le nostre assemblee
φόβῳ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς umane in terra con timore ti
γῆς, ἐπινίκιον ὕμνον προ- offrono, o buono, l'inno di vit-
σφέρομέν σοι Ἀγαθέ· Ἅγιος, toria: Santo, santo, santo tu
Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός; Πρε- sei, o Dio; Per l'intercessione
σβείαις, Κύριε, (τοῦ ἁγίου τοῦ (del santo o della santa della
Ναοῦ), καὶ σῶσόν με. chiesa) salvaci.
Καὶ νῦν.. Ora e sempre...
Τῶν νοερῶν σου λειτουργῶν, Osiamo offrirti, noi mortali,
προσφέρειν, οἱ θνητοὶ τὸν l'inno dei liturghi spirituali, e
ὕμνον τολμῶντες, λέγομεν· diciamo: Santo, santo, santo tu
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θε- sei, o Dio; per la Madre di Dio
abbi pietà di noi.
~ 45 ~
Orthros della santa e grande quaresima Inni triadici
ός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέη-
σον ἡμᾶς
Tono pl. 1.
Ὑμνῳδίας ὁ καιρός, καὶ È il tempo dell'innodia, l'ora
δεήσεως ὥρα, ἐκτενῶς della supplica; con ardore a te,
βοήσωμέν σοι τῷ μόνῳ Θεῷ· solo Dio, acclamiamo: Santo,
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός santo, santo tu sei, o Dio...
Δόξα.. Gloria...
Εἰκονίζειν τολμῶντες, τὰ νο- Osando rappresentare i tuoi
ερά σου στρατεύματα, Τριὰς eserciti spirituali, o Trinità
ἄναρχε, στόμασιν ἀναξίοις senza principio, a te con boc-
βοῶμέν σοι· Ἅγιος, Ἅγιος, che indegne acclamiamo: San-
Ἅγιος εἶ ὁ Θεός; Πρεσβείαις, to, santo, santo tu sei, o Dio;
Κύριε, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ), Per l'intercessione (del santo o
καὶ σῶσόν με. della santa della chiesa) salvaci.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Ὁ ἐν μήτρᾳ παρθενικῇ χω- O tu che sei stato accolto in un
ρηθείς, καὶ τῶν κόλπων τοῦ grembo verginale e non hai la-
Πατρὸς μὴ χωρισθείς, σὺν sciato il seno del Padre, in-
Ἀγγέλοις καὶ ἡμᾶς πρόσδε- sieme agli angeli accetta, o
ξαι, Χριστὲ ὁ Θεός, βοῶντάς Cristo Dio, anche noi che a te
σοι· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ acclamiamo: Santo, santo,
Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέη- santo tu sei, o Dio; per la Ma-
σον ἡμᾶς dre di Dio abbi pietà di noi.
Tono pl. 2.
Ἀσωμάτοις στόμασιν, ἀσιγή- Con bocche incorporee, con
τοις τὰ Ἑξαπτέρυγα ᾄδουσί dossologie senza fine, gli es-
σοι τὸν τρισάγιον ὕμνον, ὁ seri dalle sei ali cantano a te
Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς οἱ ἐπὶ l'inno trisagio, o Dio nostro;

~ 46 ~
Orthros della santa e grande quaresima Inni triadici
γῆς, ἀναξίοις χείλεσιν αἶνόν anche noi sulla terra, con lab-
σοι ἀναπέμπομεν· Ἅγιος, bra indegne eleviamo a te la
Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός lode: Santo, santo, santo tu sei,
o Dio...
Δόξα.. Gloria...
Παριστάμενα φόβῳ τὰ Χε- I cherubini assistendo con ti-
ρουβείμ, ἐξιστάμενα τρόμῳ more, i serafini estatici per il
τὰ Σεραφείμ, τὸν τρισάγιον tremore, offrono con voce che
ὕμνον προσφέρει, ἀσιγήτῳ mai tace l'inno trisagio; con
φωνῇ, μεθ' ὧν καὶ ἡμεῖς loro anche noi peccatori accla-
βοῶμεν οἱ ἁμαρτωλοί· Ἅγιος, miamo: Santo, santo, santo tu
Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός; Πρε- sei, o Dio; Per l'intercessione
σβείαις, Κύριε, (τοῦ ἁγίου τοῦ (del santo o della santa della
Ναοῦ), καὶ σῶσόν με. chiesa) salvaci.
Καὶ νῦν.. Ora e sempre...
Τριαδικῆς μονάδος Θεότητα, Glorifichiamo la divinità della
ἀσυγχύτῳ ἑνώσει δοξάσω- Trinità monadica in unione
μεν, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὸν senza confusione, e cantiamo
ὕμνον βοήσωμεν· Ἅγιος, l'inno degli angeli: Santo,
Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ santo, santo tu sei, o Dio; per
τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς la Madre di Dio, abbi pietà di
noi.
Tono grave.
Ὁ ὑψίστῃ δυνάμει χερου- Tu che con eccelsa potenza dai
βικῶς ἀνυμνούμενος, καὶ θε- cherubini sei celebrato, e con
ϊκῇ δόξῃ ἀγγελικῶς προσκυ- divina gloria dagli angeli sei
νούμενος, πρόσδεξαι καὶ adorato, accogli anche noi
ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, peccatori che indegnamente
ἀναξίως τολμῶντας κραυ- osiamo a te cantare: Santo,
γάζειν σοι· Ἅγιος, Ἅγιος, santo, santo tu sei, o Dio.
~ 47 ~
Orthros della santa e grande quaresima Inni triadici
Ἅγιος εἶ ὁ Θεός
Δόξα... Ora e sempre...
Τῇ ἀπροσίτῳ Θεότητι, τῇ ἐν Elevando alla inaccessibile Di-
Μονάδι Τριάδι, τῶν Σερα- vinità, alla Trinità nella Mo-
φεὶμ τὸν Τρισάγιον ἀναπέμ- nade, il trisagio dei serafini,
ποντες αἶνον, μετὰ φόβου con timore acclamiamo: Santo,
βοήσωμεν· Ἅγιος, Ἅγιος, santo, santo tu sei, o Dio; Per
Ἅγιος εἶ ὁ Θεός: Πρεσβείαις, l'intercessione (del santo o della
Κύριε, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ), santa della chiesa) salvaci.
καὶ σῶσόν με.
Καὶ νῦν..
Ὡς ὕπνον τὸν ὄκνον, ἀποθε- Deposta come sonno la pigri-
μένη ψυχή, διόρθωσιν πρὸς zia, mostra al Giudice, o ani-
ἔγερσιν, δεῖξον τῷ Κριτῇ, καὶ ma, che ti raddrizzi per destar-
ἐν φόβῳ βόησον· Ἅγιος, ti, e con timore grida: Santo,
Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ santo, santo tu sei, o Dio; per
τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς la Madre-di-Dio, abbi pietà di
noi.
Tono pl. 4.
Ὁρᾶν σε μὴ τολμῶντα τὰ Χε- Senza osare guardarti, i cheru-
ρουβείμ, ἱπτάμενα κραυ- bini volando gridano tra le ac-
γάζει ἀλαλαγμῷ, τὸ ἔνθεον clamazioni la divina melodia
μέλος τῆς Τρισαγίας φωνῆς, del canto trisagio; con loro an-
μεθ' ὧν καὶ ἡμεῖς βοῶμεν οἱ che noi peccatori cantiamo:
ἁμαρτωλοί· Ἅγιος, Ἅγιος, Santo, santo, santo tu sei, o
Ἅγιος εἶ ὁ Θεός Dio...
Δόξα... Gloria...
Εἰς οὐρανὸν τὰς καρδίας ἔ- Col cuore rivolto al cielo, imi-
χοντες, Ἀγγελικὴν μιμησώ- tiamo la schiera angelica e
μεθα τάξιν, καὶ ἐν φόβῳ τῷ prostriamoci con timore all'
~ 48 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
ἀδεκάστῳ προσπέσωμεν, incorruttibile, elevando la
ἐπινίκιον ἀνακράζοντες lode trionfale: Santo, santo,
αἶνον· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ santo tu sei, o Dio; Per l'inter-
ὁ Θεός; Πρεσβείαις, Κύριε, cessione (del santo o della santa
(τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ), καὶ della chiesa) salvaci.
σῶσόν με.
Καὶ νῦν... Ora e sempre...
Κατακαμπτόμενοι τῷ Curvi sotto la moltitudine
πλήθει, τῶν ἡμῶν, καὶ μὴ delle nostre colpe, e non
τολμῶντες ἀτενίσαι τῷ ὕψει osando fissare la tua subli-
σου, τὴν ψυχὴν σὺν τῷ mità, pieghiamo l'anima in-
σώματι κλίναντες, μετὰ sieme al corpo e con gli angeli
Ἀγγέλων τὸν ὕμνον βοῶμέν a te cantiamo l'inno: Santo,
σοι· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ santo, santo tu sei, o Dio; per
Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέη- la Madredi Dio, abbi pietà di
σον ἡμᾶς noi.
Si legge la parte di salterio stabilita per il giorno.
Al termine della prima sticología, il sacerdote dice la piccola
colletta:

Piccola colletta
Ἱ. Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ S. Ancora e ancora, in pace,
Κυρίου δεηθῶμεν. preghiamo il Signore.
Χ. Κύριε ἐλέησον C. Signore, pietà.
Ἱ. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέη- S. Soccorrici, salvaci, abbi
σον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ pietà di noi e custodiscici, o
Θεός, τῇ σῇ χάριτι. Dio, con la tua grazia.
Χ. Κύριε ἐλέησον C. Signore, pietà.
Ἱ. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, S. Facendo memoria della tut-
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, ta santa, immacolata, piú che
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου benedetta, gloriosa Sovrana
~ 49 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, nostra, la Madre di Dio e sem-
μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων pre Vergine Maria, insieme a
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς tutti i santi, affidiamo noi
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν stessi, gli uni gli altri, e tutta la
ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ nostra vita a Cristo Dio.
παραθώμεθα.
Χ. Σοὶ Κύριε. C. A te, Signore.
Il sacerdote, volendo, può dire la preghiera 3. dell’órthros,
p. 27, quindi l’ekfónisis:
Ἱ. Ὅτι σὸν τὸ κράτος καί σοῦ S. Poiché tua è la forza e tuoi
ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύνα- sono il regno, la potenza e la
μις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς gloria: del Padre, del Figlio e
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου del santo Spirito, ora e sempre
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ e nei secoli dei secoli.
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χ. Ἀμήν. C. Amin.
Seguono i kathísmata del paraklitikí.
Dopo la seconda sticología, di nuovo la piccola colletta
Quindi, ekfónisis:
Ἱ. Ὅτι ἀγαθὸς καὶ Φιλάν- S. Poiché tu sei Dio buono e
θρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ amico degli uomini, e a te ren-
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, diamo gloria: al Padre, al Fi-
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ glio e al santo Spirito, ora e
Ἁγίῳ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ sempre e nei secoli dei secoli.
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.
Χ. Ἀμήν. C. Amin.
Seguono i kathísmata. del triódion del giorno.
Se il santo del giorno ha il kondakion, dopo la terza stico-
logía si canta il martyrikón dell'ode 7. del triódion.

~ 50 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 50
Salmo 50
3
Ἐλέησον με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ 3. Pietà di me, o Dio, secondo la
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ tua grande misericordia, e
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου secondo la moltitudine delle
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· tue compassioni, cancella il
mio delitto.
4 ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ 4. Lavami del tutto dalla mia

τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς iniquità e purificami dal mio
ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. peccato.
5
ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 5. Poiché la mia iniquità io co-
γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου nosco, e il mio peccato è di-
ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. nanzi a me in ogni tempo.
6
σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ 6. Contro te solo ho peccato, e il
πονηρὸν ἐνώπιόν σου male davanti a te ho fatto: cosí
ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς che tu sia riconosciuto giusto
ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ nelle tue parole, e vinca
νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. quando sei giudicato.
7 ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ- 7. Ecco che nelle iniquità sono

νελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις stato concepito, e nei peccati,


ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. nel piacere, mi ha concepito
mia madre.
8 ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπη- 8. Ecco, la verità hai amato: le

σας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια cose occulte e i segreti della


τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς tua sapienza mi hai manife-
μοι. stato.
9 ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ κα- 9. Mi aspergerai con issopo e

θαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, sarò purificato; mi laverai, e


καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσο- sarò fatto piú bianco della
μαι. neve.
10 ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν 10. Mi farai udire esultanza e

~ 51 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 50
καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιά- gioia, esulteranno le ossa umi-
σονται ὀστέα τεταπεινω- liate.
μένα.
11
ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Distogli il tuo volto dai miei
11.

σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου peccati, e cancella tutte le mie


καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου iniquità.
ἐξάλειψον.
12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον Un cuore puro crea in me, o
12.

ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα Dio, e uno spirito retto rin-


εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς nova nelle mie viscere.
ἐγκάτοις μου.
13
μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 13.
Non rigettarmi dal tuo
προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦ- volto, e il tuo spirito santo non
μά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντα- togliere da me.
νέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.
14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν 14.
Rendimi l’esultanza della
τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύ- tua salvezza, e confermami
ματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. con lo spirito che guida.
15 διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς 15. Insegnerò agli iniqui le tue

σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπι- vie, e gli empi a te ritorne-


στρέψουσι. ranno.
16 ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ 16. Liberami dal sangue, o Dio,

Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας Dio della mia salvezza, e la


μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσ- mia lingua celebrerà con esul-
σά μου τὴν δικαιοσύνην σου. tanza la tua giustizia.
17
Κύριε, τὰ χείλη μου 17. Signore, apri le mie labbra, e

ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου la mia bocca proclamerà la tua


ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. lode.
18 ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, 18. Certo, se tu avessi voluto un

ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα sacrificio, lo avrei dato: di

~ 52 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 50
οὐκ εὐδοκήσεις. olocausti non ti compiacerai.
19 θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συ- 19. Sacrificio a Dio è uno spirito

ντετριμμένον, καρδίαν contrito: un cuore contrito e


συντετριμμένην καὶ τεταπει- umiliato Dio non lo disprez-
νωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξου- zerà.
δενώσει.
20
ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ 20.
Benefica, Signore, nel tuo
εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ compiacimento, Sion, e siano
οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη ῾Ιε- edificate le mura di Gerusa-
ρουσαλήμ· lemme.
21
τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δι- 21.
Allora ti compiacerai del sa-
καιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ crificio di giustizia, dell’obla-
ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοί- zione e di olocausti; allora of-
σουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν friranno vitelli sul tuo altare.
σου μόσχους.
Il sacerdote proclama a gran voce:
Ἱ. Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν D. Salva, o Dio, il tuo popolo,
σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κλη- e benedici la tua eredità.Visita
ρονομίαν σου· ἐπίσκεψαι τὸν il tuo mondo con misericordia
κόσμον σου ἐν ἐλέει καὶ e compassione. Solleva la
οἰκτιρμοῖς· ὕψωσον κέρας fronte dei cristiani ortodossi e
Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων, καὶ manda su di noi le tue abbon-
κατάπεμψον ἐφ ἡμᾶς τὰ danti misericordie; per inter-
ἐλέη σου τὰ πλούσια· πρε- cessione della purissima So-
σβείαις τῆς παναχράντου, vrana nostra, la Madre di Dio
Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου e sempre Vergine Maria; per la
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας· δυ- potenza della croce preziosa e
νάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοπο- vivificante; per la protezione
ιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις delle venerabili celesti schiere
τῶν τιμίων ἐπουρανίων incorporee; del venerabile,
~ 53 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 50
Δυνάμεων ἀσωμάτων, glorioso profeta, precursore e
ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, battista Giovanni; dei santi e
προφήτου Προδρόμου καὶ gloriosi apostoli degni di ogni
βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν lode; dei nostri santi padri,
ἁγίων, ἐνδόξων, καὶ πανευ- grandi pontefici e dottori ecu-
φήμων Ἀποστόλων. Τῶν ἐν menici, Basilio il grande, Gre-
ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, gorio il teologo e Giovanni
μεγάλων Ἱεραρχῶν, καὶ Crisostomo; di Atanasio e Ci-
Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, rillo, patriarchi di Alessan-
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, dria; del nostro santo padre
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Nicola il taumaturgo, arcive-
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, scovo di Mira di Licia; dei
Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, martiri santi, gloriosi e vitto-
Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, πα- riosi; dei nostri padri pii e
τριαρχῶν Ἀλεξανδρείας· Νι- teòfori; dei santi e giusti pro-
κολάου τοῦ ἐν Μύροις τῆς genitori di Dio, Gioacchino e
Λυκίας, Σπυρίδωνος ἐπι- Anna; del santo (della chiesa o
σκόπου Τριμυθοῦντος, καὶ del monastero) e di tutti i tuoi
Νεκταρίου τῆς Πεντα- santi: ti supplichiamo, Signore
πόλεως, τῶν θαυματουργῶν· pieno di misericordia, esaudi-
τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγαλο- sci noi peccatori che ti pre-
μαρτύρων Γεωργίου τοῦ Τρο- ghiamo, e abbi pietà di noi.
παιοφόρου, Δημητρίου τοῦ
Μυροβλύτου, Θεοδώρου τοῦ
Τήρωνος, καὶ Θεοδώρου τοῦ
Στρατηλάτου καὶ Μηνᾶ τοῦ
θαυματουργοῦ, τῶν ἱερο-
μαρτύρων Χαραλάμπους καὶ
Ἐλευθερίου· τῶν ἁγίων,

~ 54 ~
Orthros della santa e grande quaresima Salmo 50
ἐνδόξων, μεγάλων μαρ-
τύρων Θέκλας, Βαρβάρας,
Ἀναστασίας, Κυριακῆς, Φω-
τεινῆς, Μαρίνης, Παρα-
σκευῆς καὶ Εἰρήνης· τῶν
ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλ-
λινίκων Μαρτύρων, τῶν
ὁσίων καὶ θεοφόρων Πα-
τέρων ἡμῶν, (ναοῦ), τῶν
ἁγίων καὶ δικαίων θεοπα-
τόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης,
(ἡμέρας), καὶ πάντων σου
τῶν Ἁγίων ἱκετεύομέν σε,
μόνε πολυέλεε Κύριε,
ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἁμαρ-
τωλῶν δεομένων σου καὶ
ἐλέησον ἡμᾶς.
Χ. Κύριε, ἐλέησον (ιβ') C. Signore, pietà. 12 volte.
Si iniziano subito le nove odi.
Si dicono come segue:
Giorno odi complete: inizio e fine delle odi:
lunedí 1.,8.,9. 3.,4.,5.,6.,7.
martedí 2.,8.,9. 1.,3.,4.,5 .,6.,7.
mercoledí 3.,8.,9. 1.,4.,5.,6.,7.
giovedí 4.,8.,9. 1.,3.,5.,6.,7.
venerdí 5.,8.,9. 1.,3.,4.,6.,7.
il 2°, 3°e 4° sabato 6.,7.,8.,9. 1.,3.,4.,5.
L'ode 9. (L'anima mia magnifica il Signore...) si canta ogni
giorno dopo i canoni.

~ 55 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
Le nove odi
Ode prima
Ode di Mosè nell'Esodo (15,1-19).
(Al lunedí si legge per intero).
Inizio:
Ἄρδην βυθίσας Φαραώ, Sommerso il faraone nel mare,
Μωσῆς λέγει. Mosè disse:
Τῷ Κυρίῳ ᾄσωμεν· ἐνδόξως Al Signore cantiamo, perché si
γὰρ δεδόξασται. è grandemente glorificato.

ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ· ἐνδόξως Cantiamo al Signore, perché si


γὰρ δεδόξασται, ἵππον καὶ è grandemente glorificato: ca-
ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς vallo e cavaliere ha gettato nel
θάλασσαν. mare.
Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς Aiuto e scudo, egli è stato per
ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν, me la salvezza: è il mio Dio, lo
οὗτός μου Θεός, καὶ δοξάσω voglio glorificare; è il Dio di
αὐτόν, Θεὸς τοῦ Πατρός μου, mio padre, lo voglio esaltare.
καὶ ὑψώσω αὐτόν.
Κύριος συντρίβων πολέμους, Il Signore frantuma le guerre,
Κύριος ὄνομα αὐτῷ. Signore è il suo nome.
Ἅρματα Φαραὼ καὶ τὴν I carri del faraone e il suo eser-
δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς cito li ha gettàti nel mare: ha
θάλασσαν, ἐπιλέκτους ἀνα- sommerso nel Mar Rosso i ca-
βάτας τριστάτας κατεπόντι- pitani scelti della sua cavalle-
σεν ἐν Ἐρυθρᾷ, θαλάσσῃ. ria.
Πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτοὺς, Nell'abisso li ha sepolti: come
κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ pietra sono affondati nel pro-
λίθος. fondo.
~ 56 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
Ἡ δεξιά σου, Κύριε, δεδόξα- La tua destra, Signore, con vi-
σται ἐν ἰσχύϊ, ἡ δεξιά σου gore si è resa gloriosa: la tua
χείρ, Κύριε, ἔθραυσεν mano destra, Signore, ha in-
ἐχθρούς. Καὶ τῷ πλήθει τῆς franto i nemici! Con l'immane
δόξης σου συνέτριψας τοὺς tua gloria hai distrutto gli av-
ὑπεναντίους. versari.
Ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου, Hai inviato la tua ira che li ha
κατέφαγεν αὐτοὺς ὡσεὶ divorati come paglia.
καλάμην.
Καὶ διὰ πνεύματος τοῦ θυ- Si divise l'acqua al soffio del
μοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ, tuo furore; si consolidarono
ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα, come muraglia le acque, si
ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ consolidarono i flutti in mezzo
τῆς θαλάσσης. al mare.
Εἶπεν ὁ ἐχθρός· Διώξας κα- Disse il nemico: Li inseguirò e
ταλήψομαι, μεριῶ σκῦλα, li raggiungerò; dividerò le
ἐμπλήσω ψυχήν μου, ἀνελῶ loro spoglie, sazierò la mia vo-
τῇ μαχαίρᾳ μου, κυριεύσει ἡ glia, ucciderò con la mia
χείρ μου. spada, dominerà la mia mano.
Ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, Tu hai mandato il tuo soffio e
ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα, li ha ricoperti il mare, sono af-
ἔδυσαν ὡσεὶ μόλυβδος ἐν fondati come piombo nelle
ὕδατι σφοδρῷ. grandi acque.
Τὶς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, Chi è come te fra gli dèi, o Si-
Κύριε; τὶς ὅμοιός σοι; Δεδο- gnore, chi è come te? Glorifi-
ξασμένος ἐν Ἁγίοις, θαυμα- cato tra i santi, mirabile nelle
στὸς ἐν δόξαις, ποιῶν tue glorie, autore di portenti.
τέρατα.
Ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου, Hai teso la destra, li ha in-
κατέπιεν αὐτοὺς γῆ. ghiottiti la terra.

~ 57 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
Ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ Hai guidato con giustizia que-
σου τὸν λαόν σου τοῦτον, ὃν sto tuo popolo che hai riscat-
ἐλυτρώσω, παρεκάλεσας τῇ tato: lo hai sospinto con la tua
ἰσχύϊ σου εἰς κατάλυμα forza alla tua dimora santa.
ἅγιόν σου.
Ἤκουσαν ἔθνη, καὶ Hanno udito le genti e si sono
ὠργίσθησαν, ὠδῖνες ἔλαβον adirate: doglie hanno colto gli
κατοικοῦντας Φιλιστιείμ. abitanti della Filistea!
Per 8 stichi.
Τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Si agitaroro allora i, capi di
Ἐδώμ, καὶ ἄρχοντες τῶν Edom e i principi di Moab: tre-
Μωαβιτῶν, ἔλαβεν αὐτοὺς more li colse, vennero meno
τρόμος, ἐτάκησαν πάντες οἱ tutti gli abitanti di Canaan.
κατοικοῦντες Χαναάν.
Ἐπιπέσοι ἐπ' αὐτοὺς φόβος Piombi su di loro timore e tre-
καὶ τρόμος, μεγέθει more, restino pietrificati per la
βραχίονός σου ἀπολι- potenza del tuo braccio.
θωθήτωσαν.
Per 6 stichi.
Ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου, Finché sia passato il tuo po-
Κύριε, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ polo, Signore, finché sia pas-
λαός σου οὗτος, ὃν ἐκτήσω. sato questo tuo popolo che ti
sei acquistato.
Εἰσαγαγὼν καταφύτευσον Falli entrare e piantali sul
αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας monte della tua eredità, nell'a-
σου, εἰς ἕτοιμον κατοικη- bitazione ben disposta che ti
τήριόν σου, ὃ κατειργάσω, sei costruito, Signore, nel san-
Κύριε, ἁγίασμα, ὃ ἡτοίμασαν tuario che le tue mani hanno
αἱ χεῖρές σου. approntato.
Per 4 stichi.
~ 58 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
Termine:
Κύριος βασιλεύων τῶν Il Signore domina i secoli, in
αἰώνων, καὶ ἐπ' αἰῶνα, καὶ eterno e per sempre.
ἔτι.
Ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραὼ Perché la cavalleria del fa-
σὺν ἅρμασι καὶ ἀναβάταις raone, con carri e cavalieri era
εἰς θάλασσαν, καὶ ἐπήγαγεν entrata nel mare, e il Signore
ἐπ' αὐτοὺς Κύριος τὸ ὕδωρ aveva ricondotto su di loro
τῆς θαλάσσης, οἱ δὲ υἱοὶ l'acqua del mare: ma i figli d'I-
Ἰσραὴλ ἐπορεύθησαν διὰ ξη- sraele erano passati sull'a-
ρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης. sciutto in mezzo al mare.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Ode seconda
Ad ogni tropario si dice:
Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. Gloria a te, Dio nostro, gloria a
te.
Ode di Mosè nel Deuteronomio (32,1 -43).
(Al martedí si legge per intero).
Inizio:
Νόμου γραφέντος αὖθις ᾠδὴ Scritta la Legge, di nuovo
Μωσέως. un'ode di Mosè.

Πρόσεχε οὐρανέ, καὶ Fa' attenzione, o cielo, e par-


λαλήσω, καὶ ἀκουέτω ἡ γῆ lerò, e oda la terra le parole
ρήματα ἐκ στόματός μου. della mia bocca.
Προσδοκάσθω ὡς ὑετὸς τὸ Si attenda come pioggia il mio
ἀπόφθεγμά μου, καὶ κατα- dire, e scendano come rugiada
βήτω ὡς δρόσος τὰ ρήματά le mie parole, come acquaz-
μου, ὡς ὄμβρος ἐπ᾿ ἄγρωστιν zone sulla gramigna del prato,
~ 59 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
καὶ ὡσεὶ νιφετὸς ἐπὶ χόρτον. come scroscio sull'erba.
Ὅτι τὸ ὄνομα Κυρίου Perché il nome del Signore ho
ἐκάλεσα· δότε μεγαλωσύνην invocato: date magnificenza al
τῷ Θεῷ ἡμῶν. nostro Dio.
Θεός, ἀληθινὰ τὰ ἔργα Dio: veraci sono le opere sue,
αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ e tutte le sue vie sono giudizi.
αὐτοῦ κρίσεις· Θεὸς πιστός, È un Dio fedele e in lui non c'è
καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία, δίκαιος ingiustizia: giusto e santo è il
καὶ ὅσιος Κύριος. Signore.
Ἡμάρτοσαν οὐκ αὐτῷ τέκνα Hanno peccato, non sono suoi
μωμητά, γενεὰ σκολιὰ καὶ figli, sono riprovevoli: genera-
διεστραμμένη. Ταῦτα Κυρίῳ zione tortuosa e perversa,
ἀνταποδίδοτε; questo tu rendi al Signore?
Οὗτος λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ È un popolo stolto, non sa-
σοφός; οὐκ αὐτὸς οὗτός σου piente: non è lui il tuo padre
πατὴρ ἐκτήσατό σε καὶ che ti ha acquistato, ti ha fatto,
ἐποίησέ σε καὶ ἔπλασέ σε; ti ha plasmato?
Μνήσθητε ἡμέρας αἰῶνος, Ricòrdati dei giorni antichi, ri-
σύνετε ἔτη γενεᾶς γενεῶν· flettete con intelligenza sugli
ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου, anni, su generazioni di gene-
καὶ ἀναγγελεῖ σοι, τοὺς πρε- razioni. Interroga tuo padre e
σβυτέρους σου, καὶ ἐροῦσί te lo dichiarerà, i tuoi anziani,
σοι. Ὅτε διεμέριζεν ὁ ῞Υψι- e te lo diranno. Quando l'Al-
στος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν tissimo divideva le genti,
υἱοὺς ᾿Αδάμ, ἔστησεν ὅρια quando disperdeva i figli di
ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν Adamo, stabili i confini delle
ἀγγέλων Θεοῦ, genti secondo il numero degli
angeli di Dio.
Καὶ ἐγενήθη μερίς Κυρίου E divenne porzione del Signo-
re il suo popolo Giacobbe,

~ 60 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
λαὸς αὐτοῦ ᾿Ιακώβ, σχοίνι- porzione della sua eredità,
σμα κληρονομίας αὐτοῦ ᾿Ισ- Israele.
ραήλ.
Αὐτάρκησεν αὐτὸν ἐν γῇ Lo provvide del necessario nel
ἐρήμῳ, ἐν δίψει καύματος ἐν deserto, nell'arsura della
γῇ ἀνύδρῳ· ἐκύκλωσεν vampa bruciante, nella terra
αὐτὸν καὶ ἐπαίδευσεν αὐτὸν senz'acqua: lo circondò, lo
καὶ διεφύλαξεν αὐτὸν ὡς educò, lo custodi come pupilla
κόρην ὀφθαλμοῦ, dell'occhio.
Ὡς ἀετὸς σκεπάσαι νοσσιὰν Come un'aquila che protegga
αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς νεοσσοῖς la sua nidiata e si protenda an-
αὐτοῦ ἐπεπόθησε, διεὶς τὰς siosa verso i suoi piccoli,
πτέρυγας αὐτοῦ ἐδέξατο aperte le sue ali li accolse e li
αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς fece salire sulle sue spalle.
ἐπὶ τῶ μεταφρένων αὐτοῦ.
Κύριος μόνος ἦγεν αὐτοὺς Il Signore solo li conduceva, e
καὶ οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν θεὸς non vi era con loro alcun dio
ἀλλότριος. Ἀνεβίβασεν αὐ- straniero. Li fece salire ai luo-
τοὺς ἐπὶ τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς, ghi forti della terra, li sfamò
ἐψώμισεν αὐτοὺς γενήματα con i prodotti dei campi. Suc-
ἀγρῶν· Ἐθήλασαν μέλι ἐκ chiarono miele dalla roccia,
πέτρας καὶ ἔλαιον ἐκ στε- olio dalla dura roccia.
ρεᾶς πέτρας,
Βούτυρον βοῶν καὶ γάλα Burro di bovini e latte di pe-
προβάτων μετὰ στέατος core con grasso di agnelli e
ἀρνῶν καὶ κριῶν, υἱῶν montoni, di giovani tori e ca-
ταύρων καὶ τράγων, μετὰ pri, con grasso di reni del fru-
στέατος νεφρῶν πυροῦ, καὶ mento, e beveva come sangue
αἷμα σταφυλῆς ἔπιον οἶνον. dell'uva il vino.

~ 61 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
Καὶ ἔφαγεν ᾿Ιακὼβ καὶ ἐνε- Ha mangiato Giacobbe, si è sa-
πλήσθη, καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ziato, e ha recalcitrato il di-
ἠγαπημένος, ἐλιπάνθη, letto: si è ingrassato, si è fatto
ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη· καὶ pingue, si è ingrossato e ha ab-
ἐγκατέλιπε τὸν Θεὸν τὸν bandonato il Dio che lo ha
ποιήσαντα αὐτὸν καὶ fatto, si è allontanato da Dio
ἀπέστη ἀπὸ Θεοῦ σωτῆρος suo salvatore.
αὐτοῦ.
Παρώξυνάν με ἐπ᾿ ἀλλο- Mi hanno provocato con dèi
τρίοις, ἐν βδελύγμασιν stranieri, e con i loro abomini
αὐτῶν ἐξεπίκρανάν με· Ἔθυ- mi hanno amareggiato.
σαν δαιμονίοις καὶ οὐ Θεῷ, Hanno sacrificato ai demoni e
θεοῖς, οἷς οὐκ ᾔδεισαν· καινοὶ non a Dio, a dèi che non cono-
καὶ πρόσφατοι ἥκασιν, οὓς scevano; dèi nuovi e venuti di
οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες recente, che i loro padri non
αὐτῶν. avevano conosciuto.
Θεὸν τὸν γεννήσαντά σε Hai abbandonato il Dio che ti
ἐγκατέλιπες καὶ ἐπελάθου ha generato, ti sei dimenticato
Θεοῦ τοῦ τρέφοντός σε. del Dio che ti ha allevato.
Καὶ εἶδε Κύριος καὶ ἐζήλωσε Ha visto il Signore ed è dive-
καὶ παρωξύνθη δι᾿ ὀργὴν nuto geloso, si è esasperato
υἱῶν αὐτοῦ καὶ θυγατέρων. per l'ira contro i suoi figli e le
sue figlie.
Καὶ εἶπεν· ἀποστρέψω τὸ E ha detto: Distoglierò da loro
πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν il mio volto, e mostrerò ciò che
καὶ δείξω τί ἔσται αὐτοῖς ἐπ᾿ sarà di loro alla fine, perché
ἐσχάτων ἡμερῶν· ὅτι γενεὰ sono una generazione per-
ἐξεστραμμένη ἐστίν, υἱοί, οἷς versa, figli nei quali non c'è fe-
οὐκ ἔστι πίστις ἐν αὐτοῖς. deltà.
Αὐτοὶ παρεζήλωσάν με ἐπ᾿ Mi hanno ingelosito con ciò

~ 62 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
οὐ Θεῷ, παρώργισάν με ἐν che non è dio, mi hanno irri-
τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν· κἀγὼ tato con i loro idoli; e io li ren-
παραζηλώσω αὐτοὺς ἐπ᾿ οὐκ derò gelosi per un popolo che
ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ πα- non è popolo, li provocherò
ροργιῶ αὐτούς. con un popolo insensato.
Ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐκ τοῦ Perché si è acceso un fuoco nel
θυμοῦ μου, καυθήσεται ἕως mio sdegno; e arderà sino nel
ᾅδου κατωτάτου, καταφάγε- profondo dell'ade: divorerà la
ται γῆν καὶ τὰ γενήματα terra e i suoi prodotti, incen-
αὐτῆς, φλέξει θεμέλια dierà le fondamenta dei
ὀρέων. Συνάξω εἰς αὐτοὺς monti. Accumulerò mali su di
κακὰ καὶ τὰ βέλη μου συ- loro, e darò fondo contro di
ντελέσω εἰς αὐτούς. Τηκόμε- loro ai miei dardi. Consunti
νοι λιμῷ καὶ βρώσει ὀρνέων dalla fame, saranno pasto de-
καὶ ὀπισθότονος ἀνίατος· gli uccelli, vittime di incurabili
ὀδόντας θηρίων ἐξαποστελῶ convulsioni; manderò contro
εἰς αὐτοὺς μετὰ θυμοῦ di loro denti di fiere, col furore
συρόντων ἐπὶ τῆς γῆς. di serpenti che strisciano al
suolo.
Ἔξωθεν ἀτεκνώσει αὐτοὺς Di fuori la spada li priverà di
μάχαιρα καὶ ἐκ τῶν ταμιείων figli, dalle loro stanze più in-
φόβος· νεανίσκος σὺν παρ- terne verrà il terrore: peri-
θένῳ, θηλάζων μετὰ καθε- ranno il giovane con la ver-
στηκότος πρεσβυτέρου. gine, il lattante con chi già è
giunto alla vecchiaia.
Εἶπα· διασπερῶ αὐτούς, παύ- Ho detto: Li disperderò, farò
σω δὲ ἐξ ἀνθρώπων τὸ μνη- scomparire di tra gli uomini il
μόσυνον αὐτῶν, Εἰ μὴ δι᾿ loro ricordo. Se non fosse per
ὀργὴν ἐχθρῶν, ἵνα μὴ μα- l'ira dei nemici, perché non
κροχρονίσωσι, καὶ ἵνα μὴ continuino a vivere a lungo,

~ 63 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
συνεπιθῶνται οἱ ὑπεναντίοι, perché non se ne avvalgano,
μὴ εἴπωσιν· ἡ χεὶρ ἡμῶν ἡ gli avversari, e dicano: La no-
ὑψηλὴ καὶ οὐχὶ Κύριος stra mano alzata ha fatto tutto
ἐποίησε ταῦτα πάντα. ciò, e non il Signore.
Ὅτι ἔθνος ἀπολωλεκὸς Sì, è un popolo che ha perduto
βουλήν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν il discernimento, non c'è
αὐτοῖς ἐπιστήμη καὶ οὐκ scienza in loro, non hanno
ἐφρόνησαν συνιέναι. avuto l'intelligenza di capire.
Ταῦτα πάντα καταδεξάσθω- Tutto ciò possano ammetterlo
σαν εἰς τὸν ἐπιόντα χρόνον. nel tempo a venire.
Πῶς διώξεται εἷς χιλίους καὶ Come uno potrà inseguirne
δύο μετακινήσουσι μυ- mille, e due potranno allonta-
ριάδας, εἰ μὴ ὁ Θεὸς ἀπέδοτο narne diecimila, se non perché
αὐτοὺς καὶ Κύριος παρέδω- Dio li ha abbandonàti, perché
κεν αὐτούς; il Signore li ha consegnati?
Οὐ γὰρ εἰσὶν οἱ θεοὶ αὐτῶν Perché non sono i loro dèi
ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν · οἱ δὲ ἐχθροὶ come il nostro Dio: ma i nostri
ἡμῶν ἀνόητοι. Ἐκ γὰρ nemici sono insensati. Dalla
ἀμπέλων Σοδόμων ἡ ἄμπε- vigna di Sodoma è la loro vi-
λος αὐτῶν, καὶ ἡ κληματὶς gna, i loro tralci da Gomorra;
αὐτῶν ἐκ Γομόρρας· ἡ στα- la loro uva è uva di fiele, un
φυλὴ αὐτῶν σταφυλὴ χολῆς, grappolo di amarezza è per
βότρυς πικρίας αὐτοῖς· Θυ- loro. Umore di draghi il loro
μὸς δρακόντων ὁ οἶνος vino, e inguaribile veleno di
αὐτῶν καὶ θυμὸς ἀσπίδων aspidi.
ἀνίατος.
Οὐκ ἰδοὺ ταῦτα συνῆκται Tutto ciò non è stato forse rac-
παρ᾿ ἐμοὶ καὶ ἐσφράγισται colto presso di me e sigillato
ἐν τοῖς θησαυροῖς μου; nei miei forzieri?

~ 64 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
Ἐν ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἀντα- Nel giorno della vendetta
ποδώσω, ἐν καιρῷ, ὅταν darò loro il contraccambio, nel
σφαλῇ ὁ ποῦς αὐτῶν, ὅτι tempo in cui il loro piede va-
ἐγγὺς ἡμέρα ἀπωλείας cillerà: perché è vicino il
αὐτοῖς, καὶ πάρεστιν ἕτοιμα giorno della loro perdizione, è
ὑμῖν. già qui ciò che è pronto per
voi.
Ὅτι κρινεῖ Κύριος τὸν λαὸν Poiché il Signore giudicherà il
αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις suo popolo e si lascierà com-
αὐτοῦ παρακληθήσεται. muovere per i suoi servi.
Εἶδε γὰρ παραλελυμένους Egli ha infatti visto che sono
αὐτοὺς καὶ ἐκλελοιπότας ἐν disfatti, sfiniti nella sventura,
ἐπαγωγῇ καὶ παρειμένους. privi di ogni forza.
Καὶ εἶπε Κύριος· ποῦ εἰσιν οἱ E il Signore ha detto: Dove
θεοὶ αὐτῶν, ἐφ᾿ οἷς ἐπε- sono i loro dèi, quelli in cui
ποίθεισαν ἐπ᾿ αὐτοῖς; Ὧν τὸ avevano posto fiducia? Quelli
στέαρ τῶν θυσιῶν αὐτῶν di cui mangiavate il grasso dei
ἠσθίετε καὶ ἐπίνετε τὸν sacrifici, e bevevate il vino
οἶνον τῶν σπονδῶν αὐτῶν; delle libagioni? Sorgano ad
Ἀναστήτωσαν καὶ βοηθη- aiutarvi e si facciano vostri
σάτωσαν ὑμῖν καὶ γενη- protettori.
θήτωσαν ὑμῖν σκεπασταί.
Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ Badate, badate che Io sono, e
οὐκ ἔστι Θεὸς πλὴν ἐμοῦ· non c'è dio all'infuori di me. Io
ἐγὼ ἀποκτενῶ καὶ ζῆν ucciderò e farò vivere, colpirò
ποιήσω, πατάξω κἀγὼ ἰάσο- e guarirò e nessuno sfuggirà
μαι, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐξε- alle mie mani.
λεῖται ἐκ τῶν χειρῶν μου.
Ὅτι ἀρῶ εἰς τὸν οὐρανὸν τὴν Sí, alzerò verso il cielo la mia
χεῖρά μου καὶ ὀμοῦμαι τῇ mano, giurerò con la destra e

~ 65 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
δεξιᾷ μου καὶ ἐρῶ· ζῶ ἐγὼ εἰς dirò: Vivo io in eterno.
τὸν αἰῶνα,
Ὅτι παροξυνῶ ὡς ἀστραπὴν Affilerò come folgore la mia
τὴν μάχαιράν μου, καὶ spada, la mia mano afferrerà il
ἀνθέξεται κρίματος ἡ χείρ giudizio, ritorcerò la vendetta
μου, καὶ ἀποδώσω δίκην τοῖς sui nemici e darò il contrac-
ἐχθροῖς καὶ τοῖς μισοῦσί με cambio a quanti mi odiano.
ἀνταποδώσω.
Μεθύσω τὰ βέλη μου ἀφ᾿ Inebrierò di sangue i miei
αἵματος, καὶ ἡ μάχαιρά μου dardi, e la mia spada mangerà
φάγεται κρέα, ἀφ᾿ αἵματος carne, sangue di feriti e prigio-
τραυματιῶν καὶ αἰχμαλωσί- nieri, teste dei capi delle genti.
ας, ἀπὸ κεφαλῆς ἀρχόντων
ἐθνῶν.
Termine:
Εὐφράνθητε, οὐρανοί, ἅμα Rallegratevi, o cieli, insieme a
αὐτῷ, καὶ προσκυνησάτω- lui, e lo adorino tutti gli angeli
σαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι di Dio.
Θεοῦ.
Εὐφράνθητε, ἔθνη μετὰ τοῦ Rallegratevi, o genti, insieme
λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνι- al suo popolo, e gli aggiun-
σχυσάτωσαν αὐτῷ πάντες gano forza tutti i figli di Dio:
υἱοὶ Θεοῦ· ὅτι τὸ αἷμα τῶν perché è vendicato il sangue
υἱῶν αὐτοῦ ἐκδικᾶται, καὶ dei suoi figli, Dio farà giustizia
ἐκδικήσει καὶ ἀνταποδώσει e ritorcerà la vendetta sui ne-
δίκην τοῖς ἐχθροῖς καὶ τοῖς mici, renderà il contraccambio
μισοῦσιν ἀνταποδώσει, καὶ a quanti lo odiano: e purifi-
ἐκκαθαριεῖ Κύριος τὴν γῆν cherà il Signore la terra del suo
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. popolo.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
~ 66 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
Ode terza
Preghiera di Anna; madre del profeta Samuele. (1 Re [1
Sam] 2,1-10)
(Al mercoledí si legge per intero).
Inizio:
Θεὸν γεραίρει στεῖρα τίκ- La sterile che partorisce
τουσα ξένως. straordinariamente, onora
Dio.
Ἅγιος εἶ, Κύριε, καὶ σὲ ὑμνεῖ Santo tu sei, Signore, e a te in-
τὸ πνεῦμά μου. neggia il mio spirito.

Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Si è rafforzato il mio cuore nel


Κυρίῳ, ὑψώθη κέρας μου ἐν Signore, la mia fronte si è in-
Θεῷ μου, ἐπλατύνθη ἐπ' nalzata nel mio Dio, si è dila-
ἐχθρούς μου τὸ στόμα μου, tata la mia bocca contro i miei
εὐφράνθην ἐν σωτηρίῳ σου. nemici, mi sono rallegrata per
la tua salvezza.
Ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιος, ὡς ὁ Poiché non c'è santo come il
Κύριος, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος, Signore, non c'è giusto come il
ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ nostro Dio, non c'è santo all'in-
ἔστιν ἅγιος πλήν σου. fuori di te.
Μὴ καυχᾶσθε καὶ μὴ λαλεῖτε Non vantatevi e non dite
ὑψηλὰ εἰς ὑπεροχήν, μηδὲ grandi cose per innalzarvi, e
ἐξελθέτω μεγαλορρημοσύνη non escano dalla vostra bocca
ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν. parole arroganti.
Ὅτι Θεὸς γνώσεων Κύριος, Perché è un Dio di scienza il
καὶ Θεὸς ἑτοιμάζων ἐπιτη- Signore, un Dio che ben di-
δεύματα αὐτοῦ. spone sue imprese.

~ 67 ~
Orthros della santa e grande quaresima Le nove odi
Τόξον δυνατῶν ἠσθένησε, Egli ha allentato l'arco dei po-
καὶ οἱ ἀσθενοῦντες περιε- tenti e ha cinto i deboli di po-
ζώσαντο δύναμιν. tenza.
Πλήρεις ἄρτων ἠλαττώθη- Sono venuti meno quelli che
σαν, καὶ οἱ πεινῶντες abbondavano di pane, mentre
παρῆκαν γῆν, ὅτι στεῖρα ἔτε- gli affamati hanno trascurato
κεν ἑπτά, καὶ ἡ πολλὴ ἐν la terra; la sterile ha partorito
τέκνοις ἠσθένησε. sette volte, mentre quella che
aveva molti figli si è indebo-
lita.
Κύριος θανατοῖ καὶ ζωογο- Il Signore dà la morte e la vita,
νεῖ, κατάγει εἰς ᾅδου καὶ fa scendere negli inferi e ne fa
ἀνάγει. risalire.
Κύριος πτωχίζει καὶ πλουτί- Il Signore rende poveri e arric-
ζει, ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ. chisce, umilia ed esalta.
Ἀνιστᾷ ἀπὸ γῆς πένητα, καὶ Rialza dalla terra il bisognoso
ἀπὸ κοπρίας ἐγείρει πτωχόν, e solleva il povero dal letame
τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ δυ- per farlo sedere con i potenti
ναστῶν λαοῦ, καὶ θρόνον δό- del popolo, e dargli in sorte un
ξης κατακληρονομῶν αὐ- trono di gloria.
τοῖς.
Per 8 stichi.
Διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ, Egli dà la preghiera a chi
καὶ εὐλόγησεν ἔτη δικαίου. prega e benedice gli anni del
giusto.
Ὅτι οὐκ ἐνισχύει ἐν τῇ ἰσχὺϊ Perchè il potente non riuscirà
αὐτοῦ, δυνατὸς ἀνὴρ Κύριος grazie alla sua forza. Il Signore
ἀσθενῆ ποιήσει τὸν ἀντίδι- renderà debole il suo avversa-
κον αὐτοῦ, Κύριος ἅγιος. rio, santo è il Signore.
Per 6 stichi.

~ 68 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
Μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ Non si vanti il sapiente della
σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ μὴ καυ- sua sapienza, non si vanti il
χάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ potente della sua potenza, non
δυνάμει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυ- si vanti il ricco della sua ric-
χάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ chezza.
πλούτῳ αὐτοῦ.
Ἀλλ' ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ Ma in questo si vanti chi si
καυχώμενος, ἐν τῷ συνιεῖν vanta, di avere l'intelligenza e
καὶ γινώσκειν τὸν Κύριον, la conoscenza del Signore, e di
καὶ ποιεῖν κρῖμα καὶ δικαι- operare giudizio e giustizia in
οσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς. mezzo alla terra.
Per 4 stichi.
Termine:
Κύριος ἀνέβη εἰς οὐρανούς, Il Signore è salito ai cieli e ha
καὶ ἑβρόντησεν, αὐτὸς κρινεῖ tuonato: egli giudicherà gli
ἄκρα γῆς, δίκαιος ὢν. estremi della terra nella sua
giustizia.
Καὶ δώσει ἰσχὺν τοῖς βασι- E darà forza ai nostri re, e sol-
λεῦσιν ἡμῶν, καὶ ὑψώσει leverà la fronte dei suoi consa-
κέρας χριστῶν αὐτοῦ. crati.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

Piccola colletta
Ἱ. Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ S. Ancora e ancora, in pace,
Κυρίου δεηθῶμεν. preghiamo il Signore.
Χ. Κύριε ἐλέησον C. Signore, pietà.
Ἱ. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέη- S. Soccorrici, salvaci, abbi
σον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ pietà di noi e custodiscici, o
Θεός, τῇ σῇ χάριτι. Dio, con la tua grazia.
Χ. Κύριε ἐλέησον C. Signore, pietà.
Ἱ. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, S. Facendo memoria della
~ 69 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, tutta santa, immacolata, piú
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου che benedetta, gloriosa So-
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, vrana nostra, la Madre di Dio
μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων e sempre Vergine Maria, in-
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς sieme a tutti i santi, affidiamo
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν noi stessi, gli uni gli altri, e
ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ tutta la nostra vita a Cristo
παραθώμεθα. Dio.
Χ. Σοὶ Κύριε. C. A te, Signore.
Il sacerdote, volendo, può dire la preghiera 5. dell’órthros,
p. 30, quindi l’ekfónisis:
Ἱ. Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ S. Poiché tu sei il nostro Dio e
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, a te rendiamo gloria: al Padre,
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ al Figlio e al santo Spirito, ora
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ e sempre e nei secoli dei secoli.
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν Amin.
αἰώνων. Ἀμήν.
Χ. Ἀμήν. C. Amin.
Ode quarta
Preghiera del profeta Abacuc (3)
(Al giovedí si legge per intero).
Inizio:
Τὴν τοῦ Λόγου κένωσιν Mostraci, Abacuc, l'annienta-
Ἀββακούμ, φράσον. mento del Verbo.
Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. Gloria alla tua potenza, Si-
gnore.

Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν Signore, ho udito il tuo annun-


σου, καὶ ἐφοβήθην, Κύριε, cio e ho avuto timore, Signore,
~ 70 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
κατενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ ho considerato le tue opere e
ἐξέστην. sono restato sbigottito.
Ἐν μέσῳ δύο ζώων γνω- Tra due viventi ti farai cono-
σθήσῃ, ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη scere, quando si avvicine-
ἐπιγνωσθήσῃ, ἐν τῷ πα- ranno gli anni sarai ricono-
ρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδει- sciuto, quando sarà il tempo ti
χθήσῃ, ἐν τῷ ταραχθῆναι mostrerai, quando la mia
τὴν ψυχήν μου ἐν ὀργῇ, anima sarà turbata, nell'ira ti
ἐλέους μνησθήσῃ. ricorderai della misericordia.
Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει, καὶ Dio verrà da Teman, il Santo
ὁ Ἅγιος ἐξ ὄρους κατασκίου da boscoso monte adombrato.
δασέος.
Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ Ha coperto i cieli la sua mae-
αὐτοῦ, καὶ τῆς αἰνέσεως stà, della sua lode è piena la
αὐτοῦ πλήρης ἡ γῆ. terra.
Καὶ φέγγος αὐτοῦ ὡς φῶς Il suo bagliore sarà come luce:
ἔσται, κέρατα ἐν χερσὶν raggi nelle sue mani, egli ha
αὐτοῦ, καὶ ἔθετο ἀγάπησιν dimostrato il suo forte amore
κραταιὰν ἰσχύος αὐτοῦ. potente.
Πρὸ προσώπου αὐτοῦ πο- Davanti a lui camminerà la pa-
ρεύσεται λόγος, καὶ ἐξε- rola e uscirà davanti a lui
λεύσεται εἰς παιδείαν κατὰ come ammaestramento.
πόδας αὐτοῦ.
Ἔστη, καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ, Si fermò e si scosse la terra;
ἐπέβλεψε, καὶ ἐτάκη ἔθνη. guardò, e le genti vennero
meno.
Διεθρύβη τὰ ὄρη βίᾳ, ἐτάκη- Ha frantumato i monti con
σαν βουνοὶ αἰώνιοι, πορείας violenza, si sono sciolti i colli
αἰωνίους αὐτοῦ ἀντὶ κόπων eterni del suo eterno cam-
εἶδον. mino.

~ 71 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
Σκηνώματα Αἰθιόπων, πτοη- Nel travaglio ho visto le tende
θήσονται καὶ αἱ σκηναὶ γῆς degli etiopi, saranno atterrite
Μαδιάμ. anche le tende della terra di
Madian.
Μὴ ἐν ποταμοῖς ὠργίσθης, Forse ti adirerai con i fiumi, Si-
Κύριε; μὴ ἐν ποταμοῖς ὁ θυ- gnore, sarà forse contro i fiumi
μὸς σου; ἢ ἐν θαλάσσῃ τὸ ὅρ- il tuo furore? Oppure contro il
μημά σου; ὅτι ἐπιβήσῃ ἐπὶ mare il tuo impeto? Perché sa-
τοὺς ἵππους σου, καὶ ἡ lirai sui tuoi cavalli, e sarà sal-
ἱππασία σου σωτηρία. vezza la tua cavalleria.
Ἐντείνων ἐντενεῖς τὸ τόξον Sí, tenderai tuoi archi contro
σου ἐπὶ σκῆπτρα, λέγει gli scettri, dice il Signore; si
Κύριος, ποταμῶν ῥαγήσεται squarcerà la terra dei fiumi.
γῆ.
Ὄψονταί σε καὶ ὠδινήσουσι Ti vedranno e saranno in do-
λαοί, σκορπίζων ὕδατα πο- glie i popoli, mentre dividerai
ρείας, ἔδωκεν ἡ ἄβυσσος le acque fluenti: l'abisso ha
φωνὴν αὐτῆς, ὕψος φα- emesso la sua voce, ha solle-
ντασίας αὐτῆς. vato in alto lo spettacolo delle
sue acque.
Ἐπήρθη ὁ ἥλιος, καὶ ἡ Si è levato il sole e la luna è
σελήνη ἔστη ἐν τῇ τάξει stata ferma al suo posto. Alla
αὐτῆς, εἰς φῶς βολίδες σου luce andranno i tuoi dardi, al
πορεύσονται, εἰς φέγγος bagliore delle tue armi lam-
ἀστραπῆς ὅπλων σου. peggianti.
Ἐν ἀπειλῇ ὀλιγώσεις γῆν, Alla tua minaccia farai rimpic-
καὶ ἐν θυμῷ πατάξεις ἔθνη. ciolire la terra, e col tuo furore
abbatterai le genti.
Ἐξῆλθες εἰς σωτηρίαν λαοῦ Sei uscito per salvare il tuo po-
σου, τοῦ σῶσαι τὸν χριστόν

~ 72 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
σου ἐλήλυθας, ἔβαλες εἰς κε- polo, per salvare i tuoi consa-
φαλὰς ἀνόμων θάνατον, crati sei venuto, hai gettato la
ἐξήγειρας δεσμοὺς ἕως morte sulle teste degli empi,
τραχήλου εἰς τέλος. hai sollevato catene fino al
loro collo, fino alla fine.
Διέκοψας ἐν ἐκστάσει κε- Hai reciso tra lo sbigottimento
φαλὰς δυναστῶν, σεισθήσο- le teste dei potenti: si squasse-
νται ἐν αὐτοῖς, διανοίξουσι ranno, scioglieranno le loro re-
χαλινοὺς αὐτῶν, ὡς ὁ dini, [saranno] come il povero
ἐσθίων πτωχὸς λάθρᾳ. che mangia di nascosto.
Καὶ ἐπεβίβασας εἰς θάλασ- E fai salire sul mare i tuoi ca-
σαν τοὺς ἵππους σου, valli, che sconvolgeranno
ταράσσοντας ὕδατα πολλά. grandi acque.
Ἐφυλαξάμην, καὶ ἐπτοήθη ἡ Mi sono messo di vedetta e si
καρδία μου, ἀπὸ φωνῆς προ- è turbato il mio cuore alla voce
σευχῆς χειλέων μου, καὶ orante delle mie labbra: nelle
εἰσῆλθε τρόμος εἰς τὰ ὀστᾶ mie ossa è entrato il tremore, e
μου, καὶ ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ in me è stata sconvolta la mia
ἰσχύς μου. forza.
Ἀναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ Avrò riposo nel giorno della
θλίψεώς μου, τοῦ ἀναβῆναί mia tribolazione dal salire al
με εἰς λαὸν παροικίας μου. popolo del mio peregrinare.
Per 8 stichi.
Διότι συκῆ οὐ καρποφορήσει, Poiché il fico non darà frutto, e
καὶ οὐκ ἔσται γεννήματα ἐν non ci saranno prodotti nelle
ταῖς ἀμπέλοις. vigne.
Ψεύσεται ἔργον ἐλαίας, καὶ Verrà meno il lavoro dell'u-
τὰ πεδία οὐ ποιήσει βρῶσιν. livo, e i campi non daranno
cibo.
Per 6 stichi.

~ 73 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
Ἐξέλιπον ἀπὸ βρώσεως Dai pascoli sono venute meno
πρόβατα, καὶ οὐχ ὑπάρξουσι le pecore, e non ci sono buoi
βόες ἐπὶ φάτναις. nelle stalle.
Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ Κυρίῳ ἀγαλ- Ma io esulterò nel Signore,
λιάσομαι, χαρήσομαι ἐπὶ τῷ gioirò in Dio mio salvatore.
Θεῷ τῷ Σωτῆρί μου.
Per 4 stichi.
Termine:
Κύριος ὁ Θεός μου δύναμίς Il Signore mio Dio è la mia
μου, καὶ τάξει τοὺς πόδας forza, e darà stabilità ai miei
μου εἰς συντέλειαν. piedi sino alla fine.
Καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιβιβᾷ με, E mi fa salire su cime elevate,
τοῦ νικῆσαί με ἐν τῇ ᾠδῇ perché io vinca col suo canto.
αὐτοῦ.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Ode quinta
Preghiera del profeta Isaia (26,9-20).
(Al venerdí si legge per intero).
Inizio:
Ἡσαΐου πρόρρησις, εὐχὴ τὸ Oracolo di Isaia, o piuttosto
πλέον. preghiera.
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην Signore, Dio nostro, dona a
δὸς ἡμῖν. noi la pace.

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ Dal primo albeggiare a te si


πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, volge il mio spirito, o Dio, per-
διότι φῶς τὰ προστάγματά ché sono luce i tuoi precetti
σου ἐπὶ τῆς γῆς. Δικαιοσύνην sulla terra. Imparate la giusti-
μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ zia, voi che abitate la terra.
~ 74 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
τῆς γῆς.
Πέπαυται γὰρ ὁ ἀσεβής, πᾶς Perché l'empio ha cessato di
ὃς οὐ μὴ μάθῃ δικαιοσύνην essere: se uno non impara la
ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλήθειαν οὐ μὴ giustizia sulla terra, non agirà
ποιήσῃ, ἀρθήτω ὁ ἀσεβής, con verità; sia tolto via l'empio
ἵνα μὴ ἴδῃ τὴν δόξαν Κυρίου. affinché non veda la gloria del
Signore.
Κύριε, ὑψηλός σου ὁ Signore, il tuo braccio è levato
βραχίων, καὶ οὐκ ᾔδεισαν, e non l'hanno capito: quando
γνόντες δέ, αἰσχυνθήτωσαν. capiranno, resteranno confusi.
Ζῆλος λήψεται λαὸν La gelosia afferrerà un popolo
ἀπαίδευτον, καὶ νῦν πῦρ privo di istruzione, perciò il
τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται. fuoco divorerà gli avversari.
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην Signore, nostro Dio, dona a
δὸς ἡμῖν· πάντα γὰρ noi la pace: tutto infatti tu ci
ἀπέδωκας ἡμῖν. hai donato.
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, κτῆσαι Signore, nostro Dio, rendici
ἡμᾶς, Κύριε, ἐκτός σου tuo possesso: Signore, all'in-
ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομα fuori di te non conosciamo al-
σου ὀνομάζομεν. tri, il tuo nome pronunciamo.
Οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδω- Ma i morti non vedranno la
σιν, οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ vita, né i medici li faranno ri-
ἀναστήσουσι, διὰ τοῦτο sorgere: perciò hai riversato
ἐπήγαγες καὶ ἀπώλεσας, καὶ su di loro la rovina e hai tolto
ἤρας πᾶν ἄρσεν αὐτῶν. di mezzo ogni loro maschio.
Per 8 stichi.
Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, Aggiungi loro mali, Signore,
πρόσθες αὐτοῖς κακὰ τοῖς aggiungi mali ai gloriosi della
ἐνδόξοις τῆς γῆς. terra.
Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθημέν Signore, nella tribolazione ci
~ 75 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
σου· ἐν θλίψει μικρᾷ ἡ παι- siamo ricordati di te: in una
δεία σου ἡμῖν. piccola tribolazione è la tua
correzione per noi.
Per 6 stichi.
Καὶ ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει Come la partoriente vicina al
τοῦ τεκεῖν, καὶ ἐπὶ τῇ ὠδῖνι parto grida per il dolore, cosí
αὐτῆς ἐκέκραγεν, οὕτως siamo diventati noi per il tuo
ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ diletto.
σου.
Διὰ τὸν φόβον σου, Κύριε, ἐν Per il tuo timore, Signore, ab-
γαστρὶ ἐλάβομεν, καὶ biamo concepito, ci hanno
ὠδινήσαμεν, καὶ ἐτέκομεν preso le doglie, e abbiamo par-
πνεῦμα σωτηρίας, ὃ torito uno spirito di salvezza,
ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς. che abbiamo prodotto sulla
terra.
Per 4 stichi.
Termine:
Οὐ πεσούμεθα, ἀλλὰ Non cadremo, ma cadranno
πεσοῦνται οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ gli abitanti della terra.
τῆς γῆς.
Ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ Risusciteranno i morti, sorge-
ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς ranno quanti sono nei sepolcri
μνημείοις, καὶ εὐφρανθή- e si rallegreranno quanti sono
σονται οἱ ἐν τῇ γῇ. nella terra.
Ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ Poiché la rugiada che vien
ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν, ἡ δὲ γῆ date è guarigione per loro,
τῶν ἀσεβῶν πεσεῖται. mentre la terra degli empi ca-
drà.
Βάδιζε λαός μου, εἴσελθε εἰς Va', popolo mio, entra nella
τὸ ταμιεῖόν σου, ἀπόκλεισον tua camera, chiudi la porta,
~ 76 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
τὴν θύραν σου, ἀποκρύβηθι nasconditi per un poco sol-
μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν tanto, finché sia passata l'ira
παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου. del Signore.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Ode sesta
Preghiera del profeta Giona (2,3-10).
Inizio:
Ἐκ θηρὸς ἐκραύγαζεν Dall'interno del mostro gri-
Ἰωνᾶς, λέγων. dava Giona dicendo:
Ὡς τὸν προφήτην Ἰωνᾶν, Come il profeta Giona, salvaci,
σῶσον ἡμᾶς, Κύριε. Signore.

Ἐβόησα ἐν θλίψει μου πρὸς Nella mia tribolazione ho gri-


Κύριον τὸν Θεόν μου, καὶ dato al Signore mio Dio e mi
εἰσήκουσέ μου, ἐκ κοιλίας ha esaudito, dal ventre dell'a-
ᾅδου κραυγῆς μου ἤκουσας de ha esaudito il mio grido:
φωνῆς μου. hai ascoltato la mia voce.
Ἀπέρριψάς με εἰς βάθη καρ- Mi hai gettato nelle profondità
δίας θαλάσσης, καὶ ποταμοὶ del cuore del mare, e le cor-
ἐκύκλωσάν με. renti hanno avvolto.
Πάντες οἱ μετεωρισμοί σου Tutti i tuoi alti flutti e le tue
καὶ τὰ κύματά σου ἐπ' ἐμὲ onde sono passati su di me.
διῆλθον.
Per 8 stichi.
Κἀγὼ εἶπον· Ἀπῶσμαι ἐξ E io ho detto: Sono rigettato
ὀφθαλμῶν σου, ἄρα προ- dalla tua vista; potrò dunque
σθήσω τοῦ ἐπιβλέψαι με ancora vedere il tuo tempio
πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου; santo?

~ 77 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
Περιεχύθη μοι ὕδωρ ἕως ψυ- L'acqua è penetrata fino alla
χῆς μου, ἄβυσσος ἐκύκλωσέ mia anima, mi ha circondato il
με ἐσχάτη, ἔδυ ἡ κεφαλή μου più profondo abisso: la mia te-
εἰς σχισμὰς ὀρέων, κατέβην sta è sprofondata fino alle fen-
εἰς γῆν, ἧς οἱ μοχλοὶ αὐτῆς diture dei monti, sono sceso
κάτοχοι αἰώνιοι. nella terra le cui sbarre sono
serrami eterni.
Per 6 stichi.
Καὶ ἀναβήτω ἐκ φθορᾶς ἡ Risalga dalla corruzione a te la
ζωή μου, πρὸς σέ, Κύριε, ὁ mia vita, Signore mio Dio!
Θεός μου.
Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὴν Quando veniva meno in me
ψυχήν μου, τοῦ Κυρίου l'anima mia, mi sono ricordato
ἐμνήσθην, καὶ ἔλθοι πρὸς σὲ del Signore: giunga a te la mia
ἡ προσευχή μου πρὸς ναὸν preghiera, verso il tuo tempio
τὸν ἅγιόν σου. santo.
Per 4 stichi.
Termine:
Φυλασσόμενοι μάταια καὶ Quanti osservano vanità e
ψευδῆ, ἔλεον αὐτοῖς ἐγκατέ- menzogne, hanno abbando-
λιπον. nato la misericordia che era
per loro.
Ἐγὼ δὲ μετὰ φωνῆς αἰνέσε- Ma io sacrificherò a te con
ως καὶ ἐξομολογήσεως θύσω voce di lode e di confessione:
σοι, ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω ti renderò secondo i voti fatti
σοι εἰς σωτηρίαν μου τῷ per la mia salvezza al Signore.
Κυρίῳ.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

Piccola colletta
Ἱ. Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ S. Ancora e ancora, in pace,
~ 78 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
Κυρίου δεηθῶμεν. preghiamo il Signore.
Χ. Κύριε ἐλέησον C. Signore, pietà.
Ἱ. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέη- S. Soccorrici, salvaci, abbi pie-
σον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ tà di noi e custodiscici, o Dio,
Θεός, τῇ σῇ χάριτι. con la tua grazia.
Χ. Κύριε ἐλέησον C. Signore, pietà.
Ἱ. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, S. Facendo memoria della
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, tutta santa, immacolata, piú
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου che benedetta, gloriosa So-
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, vrana nostra, la Madre di Dio
μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων e sempre Vergine Maria, in-
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς sieme a tutti i santi, affidiamo
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν noi stessi, gli uni gli altri, e
ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ tutta la nostra vita a Cristo
παραθώμεθα. Dio.
Χ. Σοὶ Κύριε. C. A te, Signore.
Il sacerdote, volendo, può dire la preghiera 6. dell’órthros,
p. 31, quindi l’ekfónisis:
Ἱ. Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῆς S. Poiché tu sei il Re della pace
εἰρήνης καὶ Σωτήρ τῶν ψυ- e il Salvatore delle anime no-
χῶν ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν stre, e a te rendiamo gloria: al
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ Padre, al Figlio e al santo Spi-
τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύ- rito, ora e sempre e nei secoli
ματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς dei secoli. Amin.
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Χ. Ἀμήν. C. Amin.
Quindi il kondakion del santo, se c'è; altrimenti, il marty-
rikón del tono dopo i kathísmata. Lettura del sinassario.
Si leggono quindi le rimanenti odi del canone.

~ 79 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
Ode settima
Preghiera dei tre fanciulli (Dn 3,26 -56).
Inizio:
Αἶνος φλόγα σβέννυσι τῶν La lode dei tre giovani spegne
τριῶν Νέων. la fiamma.
Τῶν Πατέρων καὶ ἡμῶν Benedetto tu sei, Dio dei padri
Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. e nostro Dio.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς Benedetto tu sei, Signore, Dio


τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ dei padri nostri, degno di lode
αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ e glorificato è il tuo nome nei
ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. secoli.
Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς Poiché sei giusto in, tutto ciò
ἐποίησας ἡμῖν, καὶ πάντα τὰ che ci hai fatto, tutte le tue
ἔργα σου ἀληθινά, καὶ opere sono veraci, e rette le tue
εὐθεῖαι αἱ ὁδοί σου, καὶ vie, e tutti i tuoi giudizi sono
πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀλη- veri.
θεῖς.
Καὶ κρίματα ἀληθείας ἐποίη- Hai fatto giudizi di verità in
σας κατὰ πάντα, ἃ ἐπήγαγες tutto quello che hai fatto ve-
ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν nire su di noi e sulla città santa
ἁγίαν τὴν τῶν Πατέρων dei nostri padri, Gerusa-
ἡμῶν Ἱερουσαλήμ, ὅτι ἐν lemme: con verità e giudizio
ἀληθείᾳ καὶ κρίσει ἐπήγαγες hai fatto venire su di noi tutte
ταῦτα πάντα ἐφ' ἡμᾶς, διὰ queste cose a causa dei nostri
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. peccati.
Ὅτι ἡμάρτομεν καὶ Perché abbiamo peccato e
ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ commesso iniquità con l'allon-
σοῦ, καὶ ἐξημάρτομεν ἐν tanarci da te, e in tutto ab-
πᾶσι, καὶ τῶν ἐντολῶν σου biamo peccato; non abbiamo
~ 80 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
οὐκ ἠκούσαμεν, οὐδὲ συνε- ascoltato i tuoi comandamenti
τηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσα- né li abbiamo osservati, né ab-
μεν, καθώς ἐνετείλω ἡμῖν, biamo fatto come ci avevi co-
ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται. mandato perché ce ne venissé
bene.
Καὶ πάντα ὅσα ἐποίησας Tutto ciò che ci hai fatto e tutto
ἡμῖν, καὶ πάντα ὅσα ἐπήγα- ciò che hai fatto venire su di
γες ἡμῖν, ἐν ἀληθινῇ κρίσει noi, lo hai fatto con giudizio
ἐποίησας, καὶ παρέδωκας ἡ- verace; ci hai consegnato nelle
μᾶς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν ἀνό- mani dei nostri iniqui nemici,
μων, ἐχθίστων ἀποστατῶν, i peggiori degli empi, e a un re
καὶ βασιλεῖ ἀδίκῳ καὶ πονη- iniquo, il piú malvagio della
ροτάτῳ παρὰ πᾶσαν τὴν terra.
γῆν.
Καὶ νῦν οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀνοῖ- Non possiamo dunque aprir
ξαι τὸ στόμα ἡμῶν, αἰσχύνη bocca: vergogna e vituperio
καὶ ὄνειδος ἐγενήθημεν τοῖς siamo divenuti per i tuoi servi
δούλοις σου καὶ τοῖς σε- e per quanti ti rendono culto.
βομένοις σε.
Μὴ δὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς Non consegnarci del tutto alla
τέλος, διὰ τὸ ὄνομά σου τὸ sventura, per amore del tuo
ἅγιον, καὶ μὴ διασκεδάσῃς santo nome; non sciogliere la
τὴν διαθήκην σου, καὶ μὴ tua alleanza, e non distogliere
ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ' da noi la tua misericordia, per
ἡμῶν, διὰ Ἀβραὰμ τόν ἠγα- Abramo tuo dilettò, per Isacco
πημένον ὑπὸ σοῦ, καὶ διὰ tuo servo, e per Israele tuo
Ἰσαὰκ τὸν δοῦλόν σου, καὶ santo.
Ἰσραὴλ τὸν ἅγιόν σου.
Οἷς ἐλάλησας πληθῦναι τὸ Ad essi avevi detto che avresti
σπέρμα αὐτῶν, ὡς τὰ ἄστρα

~ 81 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ὡς τὴν ἄμ- moltiplicato la loro discenden-
μον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς za come le stelle del cielo e
θαλάσσης. come la sabbia che è sulla riva
del mare.
Ὅτι, Δέσποτα, ἑσμικρύνθη- Noi, o Sovrano, siamo diven-
μεν παρὰ πάντα τὰ ἔθνη καὶ tati meno numerosi di qual-
ἐσμεν ταπεινοὶ ἐν πάσῃ γῇ siasi popolo, e siamo oggi
σήμερον, διὰ τὰς ἁμαρτίας umiliati in tutta la terra, a mo-
ἡμῶν. tivo dei nostri peccati.
Καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ καιρῷ E non abbiamo ora un prin-
τούτῳ ἄρχων, καὶ προφήτης, cipe, un profeta, un capo; né
καὶ ἡγούμενος, οὐδὲ ὁλο- olocausto, né sacrificio, né of-
καύτωσις, οὐδὲ θυσία, οὐδὲ ferta, né incenso, né un luogo
προσφορά, οὐδὲ θυμίαμα, οὐ dove sacrificare davanti a te e
τόπος τοῦ καρπῶσαι ἐνώπι- trovare misericordia.
όν σου, καὶ εὑρεῖν ἔλεος.
Ἀλλ' ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ Possiamo dunque essere ac-
καὶ πνεύματι ταπεινώσεως colti da te con un'anima con-
προσδεχθείημεν. trita e uno spirito umiliato.
Ὡς ἐν ὁλοκαυτώμασι κριῶν Come con olocausti di mon-
καὶ ταύρων, καὶ ὡς ἐν μυ- toni e tori, e come con miriadi
ριάσιν ἀρνῶν πιόνων, οὕτω di agnelli pingui, così sia oggi
γενέσθω ἡ θυσία ἡμῶν davanti a te il nostro sacrificio,
εὐπρόσδεκτος ἐνώπιόν σου e possiamo compierlo col se-
σήμερον, καὶ ἐκτελείσθω guire te: perché non c'è vergo-
ὄπισθέν σου· ὅτι αἰσχύνη gna per quanti confidano in te.
τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ σέ.
Καὶ νῦν ἐξακολουθοῦμεν ἐν Ora ti seguiamo con tutto il
ὅλῃ καρδίᾳ, καὶ φοβούμεθά cuore, ti temiamo e cerchiamo

~ 82 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
σε, καὶ ζητοῦμεν τὸ πρόσω- il tuo volto: fa' che non re-
πόν σου, μὴ καταισχύνῃς stiamo confusi. Agisci invece
ἡμᾶς. Ἀλλὰ ποίησον μεθ' con noi secondo la tua cle-
ἡμῶν κατὰ τὴν ἐπιείκειάν menza e secondo la ricchezza
σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ della tua misericordia.
ἐλέους σου.
Ἐξελοῦ ἡμᾶς κατὰ τὰ θαυ- Liberaci, con le meraviglie che
μάσιά σου, καὶ δὸς δόξαν τῷ tu fai, e da' gloria al tuo nome,
ὀνόματί σου, Κύριε. Signore.
Καὶ ἐντραπείησαν πάντες οἱ Restino confusi tutti coloro
ἐνδεικνύμενοι τοῖς δούλοις che fanno del male ai tuoi
σου κακά, καὶ καταισχυν- servi, abbiano vergogna per
θείησαν ἀπὸ πάσης δυνα- ogni atto di oppressione, e sia
στείας, καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν συ- infranta la loro forza.
ντριβείη.
Καὶ γνώτωσαν ὅτι σὺ εἶ Κύ- Sappiano che tu sei il Signore,
ριος, Θεὸς μόνος καὶ ἔνδο- il solo Dio, glorioso per tutta la
ξος, ἐφ' ὅλην τὴν οἰκουμέ- terra.
νην.
Καὶ οὐ διέλιπον οἱ ἐμβα- Intanto i servi del re che li ave-
λόντες αὐτοὺς ὑπηρέται τοῦ vano gettati nella fornace, non
βασιλέως, καίοντες τὴν cessavano di far fuoco con
κάμινον νάφθῃ καὶ πίσσῃ nafta, pece, stoppia e sar-
καὶ στυππίῳ καὶ κληματίδι. menti.
Καὶ διεχεῖτο ἡ φλὸξ ἐπάνω Il fuoco si alzava di quaranta-
τῆς καμίνου ἐπὶ πήχεις τεσ- nove cubiti al di sopra della
σαράκοντα ἐννέα, καὶ fornace e la fiamma si spinse
διώδευσε, καὶ ἐνεπύρισεν fino a bruciare quanti trovò in-
οὓς εὗρε περὶ τὴν κάμινον torno alla fornace dei caldei.
τῶν Χαλδαίων.

~ 83 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
Ὁ δὲ ἄγγελος Κυρίου συ- Ma l'angelo del Signore scese
γκατέβη ἅμα τοῖς περὶ τὸν nella fornace insieme ad Aza-
Ἀζαρίαν εἰς τὴν κάμινον, καὶ ria e i suoi compagni e scosse
ἐξετίναξε τὴν φλόγα τοῦ via la fiamma del fuoco dalla
πυρὸς ἐκ τῆς καμίνου. fornace.
Καὶ ἐποίησε τὸ μέσον τῆς E fece sí che in mezzo alla for-
καμίνου ὡς πνεῦμα δρόσου nace soffiasse un vento rugia-
διασυρίζον, καὶ οὐχ ἥψατο doso: il fuoco non toccò affatto
αὐτῶν καθόλου τὸ πῦρ, οὐδὲ i giovani, non li fece soffrire in
ἐλύπησεν, οὐδὲ παρηνώχλη- alcun modo né diede loro fa-
σεν αὐτούς. stidio.
Τότε οἱ Τρεῖς, ὡς ἐξ ἑνὸς Allora i tre, a una sola voce,
στόματος, ὕμνουν καὶ εὐλό- presero a inneggiare, benedire
γουν καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν e glorificare Dio nella fornace,
ἐν τῇ καμίνῳ, λέγοντες· dicendo:
Inno che cantarono i tre giovani.
Per 8 stichi.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς Benedetto sei tu, Signore, Dio
τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ dei padri nostri, celebratis-
ὑπερύμνητος καὶ ὑπερυ- simo e sovresaltato nei secoli.
ψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας.
Καὶ εὐλογημένον τὸ ὄνομα E benedetto è il nome santo
τῆς δόξης σου τὸ ἅγιον, τὸ della tua gloria, celebratissimo
ὑπερύμνητον καὶ ὑπερυ- e sovresaltato nei secoli.
ψούμενον εἰς τοὺς αἰῶνας.
Per 6 stichi.
Εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ ναῷ Benedetto sei tu nel tempio
τῆς ἁγίας δόξης σου, ὁ della tua santa gloria, celebra-
ὑπερύμνητος, καὶ ὑπερυ- tissimo e sovresaltato nei se-
ψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. coli.
~ 84 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
Εὐλογημένος εἶ ὁ βλέπων Benedetto sei tu che guardi gli
ἀβύσσους, ὁ καθήμενος ἐπὶ abissi e siedi sui cherubini, ce-
τῶν Χερουβείμ, ὁ ὑπερύμνη- lebratissimo e sovresaltato nei
τος καὶ ὑπερυψούμενος εἰς secoli.
τοὺς αἰῶνας.
Per 4 stichi.
Termine:
Εὐλογημένος εἶ ὁ ἐπὶ θρόνου Benedetto sei tu sul trono di
δόξης τῆς βασιλείας σου, ὁ gloria del tuo regno, celebra-
ὑπερύμνητος καὶ ὑπερυ- tissimo e sovresaltato nei se-
ψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. coli.
Εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ στε- Benedetto sei tu nel firma-
ρεώματι τοῦ οὐρανοῦ, ὁ mento del cielo, celebratis-
ὑπερύμνητος καὶ ὑπερυ- simo e sovresaltato nei secoli.
ψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Ode ottava
Inno dei tre fanciulli.
(Si legge per intero ogni giorno).
Inizio:
Τὸν Δεσπότην ὕμνησον ἡ Celebrate il Sovrano, o voi
κτιστῶν φύσις. creature tutte.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, Celebrate il Signore, opere, e
καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας sovresaltatelo per tutti i secoli.
τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Benedite, opere tutte del Si-


Κυρίου, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε gnore, il Signore: celebratelo e
καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς sovresaltatelo nei secoli.
~ 85 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, Ἄγγελοι Κυρίου, Benedite, angeli del Signore,
οὐρανοὶ Κυρίου, τὸν Κύριον, cieli del Signore, il Signore: ce-
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε lebratelo e sovresaltatelo nei
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. secoli.
Εὐλογεῖτε ὕδατα, πάντα τὰ Benedite, acque tutte che siete
ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν, πᾶ- sopra i cieli, potenze tutte del
σαι αἱ δυνάμεις Κυρίου, τὸν Signore, il Signore: celebratelo
Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ- e sovresaltatelo nei secoli.
ψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, ἥλιος καὶ σελήνη, Benedite, sole e luna, stelle del
ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν cielo, il Signore: celebratelo e
Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ- sovresaltatelo nei secoli.
ψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, φῶς καὶ σκότος, Benedite, piogge e rugiade e
νύκτες καὶ ἡμέραι, τὸν venti tutti, il Signore: celebra-
Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ- telo e sovresaltatelo nei secoli.
ψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πᾶς ὄμβρος καὶ Benedite, fuoco e calore, fred-
δρόσος, πάντα τὰ πνεύματα, do e calura, il Signore: celebra-
τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπε- telo e sovresaltatelo nei secoli.
ρυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶ-
νας.
Εὐλογεῖτε, πὺρ καὶ καῦμα, Benedite, rugiade e nevi,
ψῦχος καὶ καύσων, τὸν ghiaccio e freddo, il Signore:
Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ- celebratelo e sovresaltatelo nei
ψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. secoli.
Εὐλογεῖτε, δρόσοι καὶ νιφε- Benedite, brine e acque gelate,
τοί, πάγοι καὶ ψῦχος, τὸν Κύ- fulmini e nubi, il Signore: cele-

~ 86 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
ριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ- bratelo e sovresaltatelo nei se-
ψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. coli.
Εὐλογεῖτε, πάχναι καὶ χιό- Benedite, luce e tenebra, notti
νες, ἀστραπαὶ καὶ νεφέλαι, e giorni, il Signore: celebratelo
τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπε- e sovresaltatelo nei secoli.
ρυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς
αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, γῆ, ὄρη καὶ βου- Benedite, terra, monti e colli e
νοί, καὶ πάντα τὰ φυόμενα tutto ciò che dalla terra nasce,
ἐν αὐτῇ, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε il Signore: celebratelo e sovre-
καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς saltatelo nei secoli.
τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πηγαί, θάλασσα Benedite, sorgenti, mare e
καὶ ποταμοί, κήτη, καὶ fiumi, cetacei e tutto ciò che si
πάντα τὰ κινούμενα ἐν τοῖς muove nelle acque, il Signore:
ὕδασι, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε celebratelo e sovresaltatelo nei
καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς secoli.
τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πετεινὰ Benedite, uccelli tutti del cielo,
τοῦ οὐρανοῦ, τὰ θηρία καὶ fiere e tutto il bestiame, il Si-
πάντα τὰ κτήνη, τὸν Κύριον, gnore: celebratelo e sovresal-
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε tatelo nei secoli.
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, υἱοὶ τῶν ἀνθρώ- Benedite, figli dell'uomo, be-
πων, εὐλογείτω Ἰσραήλ, τὸν nedica Israele il Signore: cele-
Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυ- bratelo e sovresaltatelo nei se-
ψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. coli.
Per 8 stichi.
Εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς Κυρίου, Benedite, sacerdoti del Si-
δοῦλοι Κυρίου, τὸν Κύριον, gnore, servi del Signore, il
~ 87 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε Signore: celebratelo e sovre-
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. saltatelo nei secoli.
Εὐλογεῖτε, πνεύματα καὶ ψυ- Benedite, spiriti e anime dei
χαὶ Δικαίων, ὅσιοι καὶ ταπει- giusti, pii e umili di cuore, il
νοὶ τῇ καρδίᾳ, τὸν Κύριον, Signore: celebratelo e sovre-
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε saltatelo nei secoli.
αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Per 6 stichi.
Εὐλογεῖτε, Ἀνανία, Ἀζαρία Benedite, Anania, Azaria e
καὶ Μισαήλ, τὸν Κύριον, ὑμ- Misaele, il Signore: celebratelo
νεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν e sovresaltatelo nei secoli.
εἰς τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, Ἀπόστολοι, Προ- Benedite, apostoli, profeti e
φῆται, καὶ Μάρτυρες Κυρίου, martiri del Signore, il Signore:
τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπε- celebratelo e sovresaltatelo nei
ρυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶ- secoli.
νας.
Per 4 stichi.
Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, Benediciamo il Padre, il Figlio
καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸν Κύρι- e il santo Spirito, il Signore: ce-
ον, ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦ- lebriamolo e sovresaltiamolo
μεν αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. nei secoli.
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ Lodiamo, benediciamo e ado-
προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον, riamo il Signore, celebrandolo
ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦν- e sovresaltandolo per i secoli.
τες αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Dopo l'ottava ode, si dice:
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ Lodiamo, benediciamo e ado-
προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον, riamo il Signore.
~ 88 ~
Orthros della santa e grande quaresima Cantico della Madre
Poi l'irmós del secondo canone dell'ode del triódion.
Dopo ciò, il sacerdote proclama a gran voce:
Ἱ. Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα S. Magnifichiamo la Madre di
τοῦ Φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶν- Dio e Madre della luce, ono-
τες μεγαλύνωμεν. randola con inni.
I cori cantano Piú venerabile, ripetendolo dopo ciascuno de-
gli stichi della nona ode della Madre di Dio.

Cantico della Madre


di Dio
(Luca 1,46-55)
La Vergine Madre canta il suo Figlio e Dio.
Χ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου C. L’anima mia magnifica il Si-
τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε gnore, e il mio spirito esulta in
τὸ πνεύμά μου ἐπὶ τῶ Θεῷ Dio, mio salvatore.
τῶ σωτήρί μου.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου- Piú venerabile dei cherubini,
βείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυ- incomparabilmente piú glo-
γκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν riosa dei serafini, tu che senza
ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε- corruzione hai generato il
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θε- Verbo Dio, realmente Madre
οτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. di Dio, noi ti magnifichiamo.
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα- Perché ha guardato l’umiltà
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ, della sua serva: d’ora in poi
ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νὺν μακα- tutte le generazioni mi di-
ριούσί με πᾶσαι γενεαί. ranno beata.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου- Piú venerabile dei cherubini...
βείμ...
Ὅτι ἐποίησέ μοὶ μεγαλεῖα ὁ Grandi cose ha fatto in me
Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα l’onnipotente e santo è il suo

~ 89 ~
Orthros della santa e grande quaresima Cantico della Madre
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς nome: la sua misericordia di
γενεάν, καὶ γενεὰν τοὶς φο- generazione in generazione è
βουμένοις αὐτόν. su quelli che lo temono.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου- Piú venerabile dei cherubini...
βείμ...
Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι Ha spiegato la potenza del suo
αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερη- braccio, ha disperso i superbi
φάνους διανοία καρδίας nei pensieri del loro cuore.
αὐτῶν.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου- Piú venerabile dei cherubini...
βείμ...
Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ Ha rovesciato i potenti dai
θρόνων, καὶ ὕψωσε ταπει- troni, ha innalzato gli umili;
νούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ha ricolmato di beni gli affa-
ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας mati, ha rimandato a mani
ἐξαπέστειλε κενούς. vuote i ricchi.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου- Piú venerabile dei cherubini...
βείμ...
Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς Ha soccorso Israele suo servo,
αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, ricordandosi della sua miseri-
καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς cordia - come aveva detto ai
πατέρας ἡμῶν, τῶ Ἀβραάμ, nostri padri - verso Abramo e
καὶ τῶ σπέρματι αὐτοῦ ἕως la sua discendenza per sem-
αἰῶνος. pre.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου- Piú venerabile dei cherubini...
βείμ...
Quindi il primo coro canta l'irmós della nona ode del
triódion; il secondo canta è veramente cosa degna, nel tono
dell'irmós:

~ 90 ~
Orthros della santa e grande quaresima Cantico della Madre
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα- È veramente cosa degna pro-
καρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, clamarti beata, o Madre sem-
τὴν ἀειμακάριστον καὶ πα- pre beata e tutta immacolata,
ναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Madre del nostro Dio. Piú ve-
Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν nerabile dei cherubini, incom-
τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξο- parabilmente piú gloriosa dei
τέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα- serafini, tu che senza corru-
φείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν zione hai generato il Verbo
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Dio, realmente Madre d Dio,
Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. noi ti magnifichiamo.
Ode nona
Preghiera di Zaccaria, padre del precursore (Lc 1,68 -79).
(Si legge ogni giorno per, intero).
Inizio:
Ὁ Ζαχαρίας εὐλογεῖ παιδὸς Zaccaria benedice per la na-
τόκον. scita del figlio.

Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς Benedetto il Signore, Dio d'I-


τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο sraele, perché ha visitato e re-
καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ dento il suo popolo.
λαῷ αὐτοῦ.
Καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας E ha suscitato per noi una po-
ἡμῖν, ἐν οἴκῳ Δαυῒδ τοῦ παι- tenza di salvezza, nella casa di
δὸς αὐτοῦ. Davide suo servo.
Καθὼς ἐλάλησε διὰ στόμα- Come aveva parlato per bocca
τος τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ΄ dei santi, dei suoi profeti di un
αἰῶνος Προφητῶν αὐτοῦ. tempo:
Σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, salvezza dai nostri nemici e

~ 91 ~
Orthros della santa e grande quaresima Cantico della Madre
καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μι- dalla mano di quanti ci odia-
σούντων ἡμᾶς. no.
Ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν Πα- Così egli ha concesso miseri-
τέρων ἡμῶν, καὶ μνησθῆναι cordia ai nostri padri, e si è ri-
διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ. cordato della sua santa al-
leanza.
Per 8 stichi.
Ὅρκον, ὃν ὤμοσε πρὸς Del giuramento fatto ad
Ἀβραὰμ τόν πατέρα ἡμῶν, Abramo nostro padre di con-
τοῦ δοῦναι ἡμῖν ἀφόβως, ἐκ cederci, liberàti dalle mani dei
χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυ- nostri nemici,
σθέντας.
Λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι di servirlo senza timore, in
καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον santità e giustizia al suo co-
αὐτοῦ, πάσας τὰς ἡμέρας spetto, tutti i giorni della no-
τῆς ζωῆς ἡμῶν. stra vita.
Per 6 stichi.
Καὶ σύ, Παιδίον, Προφήτης E tu, bambino, sarai chiamato
Ὑψίστου κληθήσῃ· προπο- profeta dell'Altissimo perché
ρεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου andrai innanzi al Signore a
Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς preparargli le strade.
αὐτοῦ.
Τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας Per dare al suo popolo la cono-
τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἐν ἀφέσει scenza della salvezza nella re-
ἁμαρτιῶν αὐτῶν, διὰ missione dei suoi peccati, per
σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ le viscere di misericordia del
ἡμῶν. nostro Dio.
Per 4 stichi.
Ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς Per le quali ci ha visitato l'O-
ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, ἐπιφᾶναι riente dall'alto, per rischiarare
~ 92 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta:
τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ quelli che siedono nelle tene-
θανάτου καθημένοις. bre e nell'ombra della morte,
Τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας e dirigere i nostri passi sulla
ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. via della pace.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...

Piccola colletta:
Ἱ. Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ S. Ancora e ancora, in pace,
Κυρίου δεηθῶμεν. preghiamo il Signore.
Χ. Κύριε ἐλέησον C. Signore, pietà.
Ἱ. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέη- S. Soccorrici, salvaci, abbi
σον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ pietà di noi e custodiscici, o
Θεός, τῇ σῇ χάριτι. Dio, con la tua grazia.
Χ. Κύριε ἐλέησον C. Signore, pietà.
Ἱ. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, S. Facendo memoria della
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, tutta santa, immacolata, piú
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου che benedetta, gloriosa So-
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, vrana nostra, la Madre di Dio
μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων e sempre Vergine Maria, in-
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς sieme a tutti i santi, affidiamo
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν noi stessi, gli uni gli altri, e
ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ tutta la nostra vita a Cristo
παραθώμεθα. Dio.
Χ. Σοὶ Κύριε. C. A te, Signore.
Volendo può dire la preghiera 11. dell'ortrhos, p. 36, quindi
l'ekfónisis:
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ Poiché te lodano tutte le
Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ schiere dei cieli, e a te noi ren-
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπουσι, diamo gloria: al Padre, al Fi-
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ glio e al santo Spirito, ora e
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ sempre e nei secoli dei secoli.
~ 93 ~
Orthros della santa e grande quaresima Piccola colletta:
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων..
Ἀμήν Coro: Amen.
Si canta per 3 volte il fotagoghikón del tono della settimana.
Per ogni fotagagoghikón si fa la conclusione nel modo se-
guente:
Per il 1.
Lunedí:
...Προστασίαις, Κύριε, τῶν ...Per la protezione, o Signore,
Ἀσωμάτων, καὶ σῶσόν με. degli incorporei, e salvami.
Martedí:
...Πρεσβείαις, Κύριε, τοῦ ...Per l'intercessione, o Signo-
Προδρόμου, καὶ σῶσόν με. re, del precursore, salvami.
Mercoledí e venerdí:
...Δυνάμει, Κύριε, τοῦ Σταυ- ...Per la potenza, o Signore,
ροῦ σου, καὶ σῶσόν με. della tua croce, e salvami.
Giovedí:
...Πρεσβείαις, Κύριε, τῶν ...Per l'intercessione, o Si-
Ἀποστόλων καὶ τοῦ Ἱεράρ- gnore, degli apostoli, e sal-
χου καὶ σῶσόν με. vami.
Per il 2.
...Πρεσβείαις, Κύριε, (τοῦ Per la protezione, o Signore
ἁγίου τοῦ Ναοῦ), καὶ σῶσόν (del santo o della santa della
με. chiesa) e salvami.
Per il 3.
...Πρεσβείαις, Κύριε, τῆς Θε- Per l'intercessione, o Signore,
οτόκου καὶ σῶσόν με, della Madre di Dio, e salvami.
Se la chiesa è dedicata alla Santa Trinità o al Signore Gesú,

~ 94 ~
Orthros della santa e grande quaresima Fotagoghika per ogni tono
per il primo, diciamo ogni giorno soltanto il fotagoghikón,
senza aggiungere Per la protezione, o Per l'intercessione, o Per
la potenza. Per il secondo diciamo ciò che caratteri zza il
giorno, e per il terzo: Per l'intercessione, o Signore, della Ma-
dre di Dio, e salvami.
Se la chiesa è dedicata alla Madre di Dio, o agli incorporei,
o alla croce preziosa, o al precursore, o agli apostoli, se ne pre-
mette la memoria.
Va anche notato che la conclusione del fotagoghikón del
tono pl. 2. e del tono grave è spostata all'inizio anziché alla
fine.

Fotagoghika per ogni tono


Tono 1.
Ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων Κύριε, O tu che fai sorgere la luce, Si-
τὴν ψυχήν μου καθάρισον gnore, purifica la mia anima
ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, προ- da ogni peccato, (per la prote-
στασίαις τῶν Ἀσωμάτων, zione, o Signore, degli incor-
καὶ σῶσόν με. porei), e salvami.
Tono 2.
Τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, ἐξα- Manda, o Signore, la tua
πόστειλον Κύριε, καὶ φώτι- eterna luce, e illumina gli oc-
σον τὰ ὄμματα τὰ κρυπτὰ chi nascosti del mio cuore,
τῆς καρδίας μου, προ- (per la protezione, o Signore,
στασίαις τῶν Ἀσωμάτων, degli incorporei), e salvami.
καὶ σῶσόν με.
Tono 3.
Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου, Manda la tua luce, o Cristo
Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ φώτισον Dio, e illumina il mio cuore,
τὴν καρδίαν μου, (per la protezione, o Signore,

~ 95 ~
Orthros della santa e grande quaresima Fotagoghika per ogni tono
προστασίαις τῶν Ἀσω- degli incorporei), e salvami.
μάτων, καὶ σῶσόν με.
Tono 4.
Ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων τῷ Tu che fai sorgere la luce sul
κόσμῳ σου, τὴν ἐν σκότει ψυ- tuo mondo, purifica da ogni
χήν μου ὑπάρχουσαν, ἀπὸ peccato la mia anima che è
πάσης ἁμαρτίας καθάρισον, nella tenebra, (per la prote-
προστασίαις τῶν Ἀσω- zione, o Signore, degli incor-
μάτων, καὶ σῶσόν με. porei), e salvami.
Tono pl. 1.
Φωτοδότα Κύριε, ἐξαπόστει- Signore datore di luce, manda
λον τὸ φῶς σου, καὶ φώτισον la tua luce, e illumina il mio
τὴν καρδίαν μου, προ- cuore, (per la protezione, o Si-
στασίαις τῶν Ἀσωμάτων, gnore, degli incorporei), e sal-
καὶ σῶσόν με. vami.
Tono pl. 2.
Προστασίαις Κύριε τῶν Per la protezione, o Signore,
Ἀσωμάτων, κατάπεμψον degli incorporei, manda alle
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὸ φῶς anime nostre la tua eterna
σου τὸ ἀΐδιον. luce.
Tono grave.
Προστασίαις Κύριε τῶν Per la protezione, o Signore,
Ἀσωμάτων, φῶς κατάπεμ- degli incorporei, manda la
ψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, διὰ τὸ luce alle anime nostre, per la
μέγα σου ἔλεος. tua grande misericordia.
Tono pl. 4.
Φῶς ὑπάρχων Χριστέ, Tu che sei luce, o Cristo, illu-

~ 96 ~
Orthros della santa e grande quaresima Fotagoghika per ogni tono
φώτισόν με ἐν σοί, προ- minami in te, (per la prote-
στασίαις τῶν Ἀσωμάτων, zione, o Signore, degli incor-
καὶ σῶσόν με. porei), e salvami.
Subito:

Salmo 148
1 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 1. Lodate il Signore dai cieli, lo-
οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν datelo nel piú alto dei cieli.
τοῖς Ὑψίστοις.
2
Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ 2. Lodatelo voi tutti, angeli
Ἄγγελοι αὐτοῦ, αἰνεῖτε suoi, lodatelo voi tutte sue
αὐτόν, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις schiere.
αὐτοῦ,
3 Αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ 3. Lodatelo, sole e luna, loda-

σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα telo voi tutte stelle e luce.


τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.
4 Αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ 4. Lodatelo, cieli dei cieli, e tu

τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ acqua al di sopra dei cieli.


ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.
5 Αἰνεσάτωσαν
τὸ ὄνομα 5. Lodino il nome del Signore,
Κυρίου, ὅτι αὐτὸς εἶπε, καὶ perché egli disse e furono fatti;
ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνε- egli comandò e furono creati.
τείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.
6 Ἔστησεν
αὐτὰ εἰς τὸν 6. Li ha stabiliti in eterno e nei
αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ secoli dei secoli; ha dato un or-
αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο, dine e non passerà.
καὶ οὐ παρελεύσεται.
7 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς 7. Lodate il Signore dalla terra,

γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι draghi e tutti gli abissi;


ἄβυσσοι·

~ 97 ~
Orthros della santa e grande quaresima Fotagoghika per ogni tono
8
Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύ- fuoco, grandine, neve, ghiac-
8.

σταλλος, πνεῦμα καταιγί- cio, vento di tempesta, voi che


δος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον eseguite la sua parola.
αὐτοῦ·
9
Τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, 9. Voi monti e colli tutti, alberi
ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι fruttiferi e tutti i cedri.
κέδροι·
10 Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ 10. Voi fiere e tutti gli animali,

κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ rettili e uccelli alati.


πτερωτά·
11
Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ 11. Re della terra e popoli tutti;
πάντες λαοί, ἄρχοντες καὶ principi e voi tutti giudici
πάντες κριταὶ γῆς· della terra.
12 Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, 12. Giovani e vergini, anziani

πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων· insieme ai giovinetti:


13 αἰνεσάτωσαν
τὸ ὄνομα 13. lodino il nome del Signore,
Κυρίου, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα perché il nome di lui solo è
αὐτοῦ μόνου· ἡ ἐξομολόγη- stato esaltato: la sua lode è
σις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρα- sulla terra e in cielo,
νοῦ.
14 καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ 14. ed egli esalterà la potenza

αὐτοῦ· καὶ ὑψώσει κέρας del suo popolo: inno per tutti i
λαοῦ αὐτοῦ· ὕμνος πᾶσι τοῖς suoi santi, per i figli d’Israele,
ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοῖς ᾿Ισ- popolo che a lui si accosta.
ραήλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ
Salmo 149
1 Ἄσατε
τῷ Κυρίῳ ᾆσμα 1. Cantate al Signore un canto
καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν nuovo, la sua lode nell’assem-
ἐκκλησίᾳ ὁσίων. blea dei santi.
2 εὐφρανθήτω ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τῷ 2. Si rallegri Israele nel suo

~ 98 ~
Orthros della santa e grande quaresima Fotagoghika per ogni tono
ποιήσαντι αὐτόν, καὶ οἱ υἱοὶ Creatore, e i figli di Sion esul-
Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ tino nel loro Re.
βασιλεῖ αὐτῶν.
3
αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐ- 3. Lodino il suo nome con la
τοῦ ἐν χορῷ, ἐν τυμπάνῳ καὶ danza, col timpano e l’arpa a
ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ, lui salmeggino.
4
ὅτι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λα- 4. Perché si compiace il Signore
ῷ αὐτοῦ καὶ ὑψώσει πραεῖς del suo popolo ed esalterà i
ἐν σωτηρίᾳ. miti con la salvezza.
5
καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ 5. Si vanteranno i santi nella
καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν gloria ed esulteranno sui loro
κοιτῶν αὐτῶν. giacigli.
6
αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ 6. Le esaltazioni di Dio nella
λάρυγγι αὐτῶν, καὶ ῥομ- loro bocca, e spade a due tagli
φαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν nelle loro mani,
αὐτῶν
7
τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν 7. per far vendetta tra le genti, e
τοῖς ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς ἐν castighi tra i popoli,
τοῖς λαοῖς,
8 τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς 8. per legare in ceppi i loro re, e

αὐτῶν ἐν πέδαις καὶ τοὺς i loro nobili in catene di ferro.


ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειρο-
πέδαις σιδηραῖς,
9 τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα 9. Per compiere fra di loro il

ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται giudizio già scritto: questa è la


πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. gloria per tutti i suoi santi.
Salmo 150
1 Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς 1 .Lodate Dio nei suoi santi, lo-

ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν datelo nel firmamento della


ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως sua potenza.

~ 99 ~
Orthros della santa e grande quaresima Fotagoghika per ogni tono
αὐτοῦ·
2 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυνα- 2. Lodatelo per le sue opere po-

στείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν tenti, lodatelo secondo l’im-


κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλω- mensità della sua grandezza.
σύνης αὐτοῦ.
3
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ- 3. Lodatelo al suono della
πιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν tromba, lodatelo con l’arpa e
ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ· la cetra.
4
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 4. Lodatelo col timpano e con la
καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν danza, lodatelo sulle corde e
χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ· sul flauto.
5
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις 5. Lodatelo con cembali armo-
εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν niosi, lodatelo con cembali ac-
κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. πᾶ- clamanti. Tutto ciò che respira
σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύρι- lodi il Signore.
ον.
Δόξα..., καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Piccola dossologia.
Il sacerdote, volendo, può dire la preghiera 12. dell’órthros,
p. 37.
Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ A te si addice la gloria, Si-
Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δό- gnore Dio nostro, e a te ren-
ξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πα- diamo gloria: al Padre, al Fi-
τρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ glio e al santo Spirito ora e
Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ sempre e nei secoli dei secoli.
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Amin.
Ἀμήν.
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ Gloria a Dio nel piú alto dei
ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώ- cieli, pace sulla terra, e per gli
ποις εὐδοκία. uomini benevolenza.

~ 100 ~
Orthros della santa e grande quaresima Fotagoghika per ogni tono
Ὑμνοῦμεν σε, εὐλογοῦμεν Noi ti celebriamo, ti benedi-
σε, προσκυνοῦμεν σε, δοξο- ciamo, ti adoriamo, ti glorifi-
λογοῦμεν σε, εὐχαριστοῦμεν chiamo, ti rendiamo grazie per
σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δό- la tua grande gloria.
ξαν.
Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Signore, Re del cielo, Dio Pa-
Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· dre onnipotente; Signore, Fi-
Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ glio unigenito, Gesú Cristo, e
Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. santo Spirito.
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Signore Dio, agnello di Dio,
Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ Figlio del Padre, tu che togli il
αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κό- peccato del mondo abbi pietà
σμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων di noi: tu che togli i peccati del
τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. mondo.
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, Accogli la nostra supplica, tu
ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ che siedi alla destra del Padre,
Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. e abbi pietà di noi.
Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ Perché tu solo sei santo, tu
μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χρι- solo Signore, Gesú Cristo, a
στός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. gloria di Dio Padre. Amin.
Ἀμήν.
Καθ΄ ἑκάστην ἡμέραν εὐλο- Ogni giorno ti benedirò, e lo-
γήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ derò il tuo nome in eterno e
ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ nei secoli dei secoli.
εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης Signore, ti sei fatto nostro rifu-
ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεά. gio di generazione in genera-
Ἐγὼ εἶπα. Κύριε, ἐλέησον μέ, zione. Io ho detto: Signore,
ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι abbi pietà di me, sana l’anima
ἥμαρτον σοί. mia perché ho peccato contro

~ 101 ~
Orthros della santa e grande quaresima Fotagoghika per ogni tono
di te.
Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, Signore, in te mi sono rifu-
δίδαξον μὲ τοῦ ποιεῖν τὸ θέ- giato: insegnami a fare la tua
λημά σου, ὅτι σὺ εἲ ὁ Θεός volontà, perché tu sei il mio
μου. Dio.
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς. ἐν Poiché presso di te è la sor-
τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. gente della vita, nella tua luce
vedremo la luce.
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου Dispiega la tua misericordia
τοῖς γινώσκουσι σέ. per quelli che ti conoscono
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ Concedici, Signore, in questo
ἡμέρᾳ ταύτῃ ἀναμαρτήτους giorno, di essere custoditi
φυλαχθῆναι ἡμάς. senza peccato.
Εὐλογητὸς εἴ, Κύριε, ὁ Θεὸς Benedetto sei tu, Signore, Dio
τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ dei padri nostri, degno di lode
αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ e glorificato è il tuo nome nei
ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. secoli. Amin.
Ἀμήν.
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου Sia la tua misericordia, Si-
ἐφ' ἡμάς, καθάπερ ἠλπίσα- gnore, su di noi, come in te ab-
μεν ἐπὶ σέ. biamo sperato.
Εὐλογητὸς εἴ, Κύριε, δίδαξον Benedetto sei tu, Signore: inse-
μὲ τὰ δικαιώματά σου. gnami i tuoi decreti.
Εὐλογητὸς εἴ, Δεσπότα, συ- Benedetto sei tu, Sovrano,
νέτισον μὲ τὰ δικαιώματά dammi l’intelligenza dei tuoi
σου. decreti.
Εὐλογητὸς εἴ, Ἅγιε, φώτισον Benedetto sei tu, Santo, illumi-
μὲ τοῖς δικαιώμασί σου. nami con i tuoi decreti.
Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν Signore, la tua misericordia è
αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν in eterno, le opere delle tue

~ 102 ~
Orthros della santa e grande quaresima Ektenia
σου μὴ παρίδῃς. mani non trascurare.
Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει A te si addice la lode, a te si
ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ addice l’inno, a te si addice la
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ gloria: al Padre, al Figlio e al
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, santo Spirito, ora e sempre e
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν nei secoli dei secoli. Amin.
αἰώνων. Ἀμήν.

Ektenia
Ἱ. Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς S. Pietà di noi, o Dio, secondo
κατὰ τὸ μέγα ἒλεός Σου, la tua grande misericordia, ti
δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ preghiamo: esaudiscici e abbi
ἐλέησον. pietà di noi.
Χ. Κύριε ἐλέησον [καί μετά C. Signore, pietà. (e così alle in-
ἀπό κάθε αἴτηση] vocazioni successive)
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἐπι- Ancora preghiamo per il no-
σκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος) stro vescovo N. amato da Dio
τοῦ δεῖνος, τοῦ τιμίου πρε- e per il venerabile presbiterio.
σβυτερίου.
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν ἀδελ- Ancora preghiamo per i nostri
φῶν ἡμῶν, τῶν ἱερέων, ἱερο- fratelli sacerdoti, ieromonaci,
μονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ diaconi, ierodiaconi e monaci,
μοναχῶν, καὶ πάσης τῆς ἐν e per tutti i nostri fratelli in
Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος. Cristo.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, Ancora preghiamo perché i
ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σω- servi di Dio che abitano o si
τηρίας, ἐπισκέψεως, συγ- trovano in questa città (o que-
χωρήσεως καὶ ἀφέσεως των sto paese, o questo monastero)
ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ ottengano misericordia, vita,
Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν pace, salute, salvezza, visita
καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, divina, perdono e remissione
~ 103 ~
Orthros della santa e grande quaresima Ektenia
τῶν κατοικούντων καὶ παρε- dei peccati.
πιδημούντων ἐν τῇ (πόλει,
κώμῃ), ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν,
ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν
καὶ ἀφιερωτῶν του ἁγίου
ναοῦ τούτου.
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μα- Ancora preghiamo per i beati
καρίων καὶ ἀοιδίμων e indimenticabili fondatori di
κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλη- questa santa chiesa (o mona-
σίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ stero) e per tutti i nostri padri
πάντων τῶν προαναπαυ- e fratelli che già si sono addor-
σαμένων πατέρων καὶ ἀδελ- mentati, e per tutti i fedeli or-
φῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε todossi che sono piamente se-
εὐσεβῶς, κειμένων, καὶ ἁπα- polti qui e dovunque.
νταχοῦ ὀρθοδόξων.
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν καρ- Ancora preghiamo per quelli
ποφορούντων καὶ καλλιερ- che portano offerte e lavorano
γούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ παν- in questo santo e venerabilis-
σέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιών- simo tempio, per quelli che vi
των, ψαλλόντων καὶ ὑπέρ si affaticano, per i cantori, e
τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ per il popolo qui presente che
ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ Σοῦ attende la grande e copiosa
μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. misericordia che viene da te.
Ekfónisis
Ι. Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάν- S. Poiché tu sei Dio misericor-
θρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ dioso e amico degli uomini, e
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, a te rendiamo gloria: al Padre,
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ al Figlio e al santo Spirito, ora
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ e sempre e nei secoli dei secoli.
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
~ 104 ~
Orthros della santa e grande quaresima Ektenia
αἰώνων..
Χ. Ἀμήν C. Amin.
Ἱ. Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν S. Completiamo la nostra pre-
δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ. ghiera mattutina al Signore.
Χ. Κύριε, ἐλέησον. C. Signore, pietà.
Δ. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέη- S. Soccorrici, salvaci, abbi
σον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ pietà di noi e custodiscici, o
Θεός, τῇ Σῇ χάριτι. Dio, con la tua grazia.
Χ. Κύριε, ἐλέησον. C. Signore, pietà.
Ἱ. Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τε- S. Invochiamo il Signore per-
λείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ché tutto questo giorno sia
ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ perfetto, santo, pacifico e
Κυρίου, αἰτησώμεθα. senza peccato.
Χ. Παράσχου Κύριε. [καί C. Concedi, o Signore. (così alle
μετά ἀπό κάθε αἴτηση] invocazioni successive)
Ἱ. Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν S. Invochiamo dal Signore un
ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν angelo di pace, guida fedele,
καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, custode delle nostre anime e
παρά τοῦ Κυρίου αἰτη- dei nostri corpi.
σώμεθα.
Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν Invochiamo dal Signore il per-
ἁμαρτιῶν καί τῶν πλημμε- dono e la remissione dei nostri
λημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ peccati e delle nostre colpe.
Κυρίου αἰτησώμεθα.
Τα καλὰ καὶ συμφέροντα Invochiamo dal Signore ciò
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ che è buono e giova alle anime
εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ nostre, e la pace per il mondo.
Κυρίου αἰτησώμεθα.
Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς Invochiamo il Signore perché

~ 105 ~
Orthros della santa e grande quaresima Ektenia
ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ με- ci dia di portare a termine il ri-
τανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ manente tempo della nostra
Κυρίου αἰτησώμεθα. vita nella pace e nella peni-
tenza.
Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς Invochiamo il Signore perché
ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυ- la fine della nostra vita sia cri-
ντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν stiana, senza dolore, senza
ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβε- vergogna, pacifica; e chiedia-
ροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ mo di avere una buona difesa
αἰτησώμεθα. al temibile tribunale di Cristo.
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, Facendo memoria della santis-
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου sima, immacolata, piú che be-
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου nedetta, gloriosa Sovrana no-
καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, stra, la Madre di Dio e sempre
μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων Vergine Maria, insieme con
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς tutti i santi, affidiamo noi
καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν stessi, gli uni gli altri, e tutta la
Ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ nostra vita a Cristo Dio.
παραθώμεθα.
Χ. Σοὶ Κύριε. C. A te, Signore.
Ekfónisis

Ἱ. Ὅτι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρ- S. Poiché tu sei Dio di miseri-


μῶν, καὶ φιλανθρωπίας cordia, di compassione, amico
ὑπάρχεις, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν degli uomini, e a te rendiamo
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ gloria: al Padre, al Figlio e al
τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ santo Spirito, ora e sempre e
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς nei secoli dei secoli.
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χ. Ἀμήν. C. Amin.

~ 106 ~
Orthros della santa e grande quaresima Ektenia
Ἱ. Εἰρήνη πᾶσι. S. Pace a tutti.
Χ. Καὶ τῷ πνεύματί σου. C. E al tuo spirito.
Ἱ.. Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ S. Chiniamo il capo davanti al
Κυρίῳ κλίνωμεν. Signore.
Χ. Σοὶ Κύριε. C. A te, Signore.
Sacerdote, sottovoce:
Ἱ. Κύριε, Ἅγιε, ὁ ἐν ὑψηλοῖς S. Signore santo, che dimori
κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ nel piú alto dei cieli e guardi a
ἐφορῶν, καὶ τῷ παντεφόρῳ ciò che è umile e osservi la
σου ὄμματι ἐπιβλέπων ἐπὶ creazione intera col tuo occhio
πᾶσαν τὴν κτίσιν, σοὶ ἐκλί- che su tutto vigila, davanti a te
ναμεν τὸν αὐχένα τῆς ψυχῆς abbiamo chinato il collo
καὶ τοῦ σώματος, καὶ δεό- dell’anima e del corpo, e ti
μεθά σου Ἅγιε Ἁγίων· ἔκτει- chiediamo: o Santo dei santi,
νον τὴν χεῖρά σου τὴν ἀόρα- stendi la tua invisibile mano
τον ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου dalla tua santa dimora e bene-
σου, καὶ εὐλόγησον πάντας dici noi tutti. Se in qualcosa
ἡμᾶς· καὶ εἴτι ἡμάρτομεν abbiamo peccato volontaria-
ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως, ὡς mente o involontariamente, tu
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος perdona - poiché sei Dio
Θεὸς συγχώρησον, δωρούμε- buono e amico degli uomini -
νος ἡμῖν τὰ ἐγκόσμια καὶ facendoci dono dei tuoi beni
ὑπερκόσμια ἀγαθά σου. di questo e dell’altro mondo.
Ekfónisis:
Ἱ. Σὸν γὰρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ S. Poiché tuo è l’avere miseri-
σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, cordia e salvarci, o Cristo Dio
καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀνα- nostro, e a te rendiamo gloria:
πέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ al Padre, al Figlio e al santo
Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, Spirito, ora e sempre e nei se-
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς coli dei secoli.
~ 107 ~
Orthros della santa e grande quaresima Ektenia
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χ. Ἀμήν. C. Amin.
Δ. Σοφία D. Sapienza!
Χ. Εὐλόγησον. C. Benedici.
Allo stico delle lodi si canta l'idiómelon dal triódion, e il
martyrikón con i suoi stichi:
Stico 1.
Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ Samo stati saziati al mattino
ἐλέους σου, Κύριε, καὶ ἠγαλ- dalla tua misericordia, Si-
λιασάμεθα καὶ ηὐφράνθη- gnore, e abbiamo esultato e
μεν ἐν πάσαις ταὶς ἡμέραις gioito. In tutti i nostri giorni ci
ἡμῶν. Εὐφρανθείημεν, ἀνθ’ sia dato di gioire per i giorni in
ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας cui ci hai umiliati, per gli anni
ἡμᾶς, ἐτῶν, ὧν εἴδομεν in cui abbiamo visto il male:
κακά, καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς guarda sui tuoi servi e sulle
δούλους σου καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα tue opere, e guida i loro figli.
σου, καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς
αὐτῶν.
Stico 2.
Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης E sia lo splendore del Signore
Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ' Dio nostro su di noi, e le opere
ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν delle nostre mani conduci a
χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ' buon fine per noi: si, l'opera
ἡμᾶς, καὶ τὸ ἔργον τῶν delle nostre mani conduci a
χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον. buon fine.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Theotokíon oppure stavrothe otokíon.
Al termine degli apósticha chi presiede dice:
Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι È bene confessare il Signore e

~ 108 ~
Orthros della santa e grande quaresima Ektenia
τῷ Κυρίῳ, καὶ ψάλλειν τῷ salmeggiare al tuo nome, Al-
ὀνόματί σου Ὕψιστε, τοῦ tissimo, per annunciare al
ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ mattino la tua misericordia e
ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλήθειάν la tua verità lungo la notte.
σου κατὰ νύκτα. Ἀμήν.
Α. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος L. Santo Dio, santo forte, santo
Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, immortale, abbi pietà di noi. 3
ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ') volte.
Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον Santissima Trinità, abbi pietà
ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς di noi; Signore, placati di
ἁμαρτίαις ἡμῶν, Δέσποτα, fronte ai nostri peccati; So-
συγχώρησον τὰς ἀνομίας vrano, perdonaci le nostre ini-
ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴα- quità; o santo, visitaci nelle
σαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, nostre infermità e guariscici
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. per il tuo nome.
Κύριε, ἐλέησον (ἐκ γ') Signore, pietà; 3 volte
Di nuovo:
Α. Δόξα... Καὶ νῦν ... Gloria... Ora e sempre...
Poi:
Α. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐ- L. Padre nostro che sei nei
ρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά cieli, sia santificato il tuo
σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, nome, venga il tuo regno, sia
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς fatta la tua volontà, come in
ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. cielo, cosí in terra. Dacci oggi
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιού- il nostro pane quotidiano, e ri-
σιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ metti a noi i nostri debiti,
ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα come noi li rimettiamo ai no-
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν stri debitori. E non ci indurre
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ in tentazione, ma liberaci dal
~ 109 ~
Orthros della santa e grande quaresima Ektenia
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρα- maligno.
σμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ
τοῦ πονηροῦ.
Sacerdote, ad alta voce:
Ἱ. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία S. Poiché tuoi sono il regno, la
καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ potenza, la gloria: del Padre,
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ del Figlio e del santo Spirito,
Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ora e sempre e nei secoli dei
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν secoli.
αἰώνων.
Χ. Ἀμήν C. Amin.
Si dice il seguente tropario:
Ἐν τῷ Ναῶ ἐστῶτες τῆς Stando nel tempio delle tua
δόξης σου, ἐν οὐρανῷ ἑστά- gloria, ci sembra di stare in
ναι νομίζομεν, Θεοτόκε, πύ- cielo. Madre di Dio, porta ce-
λη ἐπουράνιε, ἄνοιξον ἡμῖν leste, aprici la porta della tua
τὴν θύραν τοῦ ἐλέους σου. misericordia.
Κύριε, ἐλέησον (μ'). Signore, pietà, 40 volte.
Δόξα... Καὶ νῦν... Gloria... Ora e sempre...
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου- Piú venerabile dei cherubini,
βείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγ- incomparabilmente piú glo-
κρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν riosa dei serafini, tu che senza
ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε- corruzione hai generato il
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό- Verbo Dio, realmente Madre
κον, σὲ μεγαλύνομεν. di Dio, noi ti magnifichiamo.
Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγη- Nel nome del Signore, bene-
σον, Πάτερ. dici, padre.
Ἱ. Ὁ ὢν εὐλογητός, Χριστὸς ὁ S. Lui che è benedetto, il Cri-
Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε. νῦν, sto Dio nostro, in ogni tempo,
καὶ ἀεί ... ora e sempre e nei secoli dei
~ 110 ~
Orthros della santa e grande quaresima Ektenia
secoli. Amen.
Χ. Ἐπουράνιε Βασιλεῦ, τοὺς C. Re celeste, conferma i nostri
πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν στε- re (o capi) fedeli; sostieni la
ρέωσον, τὴν Πίστιν στήρι- fede; placa le nazioni; da' pace
ξον, τὰ Ἔθνη πράϋνον, τὸν al mondo; custodisci perfetta-
Κόσμον εἰρήνευσον, τὴν ἁγί- mente questa santa chiesa (o
αν Ἐκκλησίαν (ἢ Μονήν) monastero); colloca nelle
ταύτην καλῶς διαφύλαξον, tende dei giusti i padri e i fra-
τοὺς προαπελθόντας πα- telli, che se ne sono andati
τέρας καὶ ἀδελφοὺς ἡμῶν ἐν prima di noi; e accogli noi
σκηναῖς Δικαίων τάξον, καὶ nella penitenza e nella confes-
ἡμᾶς ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐξομο- sione, perché sei buono e
λογήσει παράλαβε, ὡς ἀγα- amico degli uomini.
θὸς καὶ φιλάνθρωπος.
Quindi 3 grandi prostrazioni dicendo tra sé la preghiera di
sant'Efrem:
Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς Signore e Sovrano della mia
μου, πνεῦμα ἀργίας, πε- vita, non darmi uno spirito di
ριεργίας, φιλαρχίας καὶ ἀρ- ozio, di curiosità, di amore del
γολογίας μή μοι δῷς. dominio e di vaniloquio.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, τα- Ma concedi al tuo servo uno
πεινοφροσύνης, ὑπομονῆς spirito di saggezza, di umiltà,
καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ di pazienza e di amore.
σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί Sí, o Signore e Re, dammi di
μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ vedere le mie colpe e di non
πταίσματα, καὶ μὴ κατα- giudicare il mio fratello, per-
κρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι ché benedetto tu sei nei secoli
εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας dei secoli. Amen.
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

~ 111 ~
Orthros della santa e grande quaresima Congedo
Dopo queste altre 12 piccole prostrazioni dicendo per cia-
scuna:
Ο Θεὸς ἱλάσθητι μοι τῷ O Dio, sii propizio a me pecca-
ἁμαρτωλῷ , καὶ ἐλέησόν με tore, e abbi pietà di me.
Di nuovo una grande prostrazione e l'ultimo stico della pre-
ghiera di sant'Efrem:
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί Sí, o Signore e Re, dammi di
μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ vedere le mie colpe e di non
πταίσματα, καὶ μὴ κατα- giudicare il mio fratello, per-
κρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι ché benedetto tu sei nei secoli
εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας dei secoli. Amen.
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Congedo
Sacerdote, dall’interno:
Ἱ. Ὁ ὢν εὐλογητός, Χριστὸς ὁ S. Lui che è benedetto, il Cri-
Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, sto Dio nostro, in ogni tempo,
καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας ora e sempre e nei secoli dei
τῶν αἰώνων. secoli.
Χ. Ἀμήν. C. Amin.
E aggiunge:
Χ. Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, C. Conferma, o Cristo Dio, la
τὴν ἁγίαν ἀμώμητον πίστιν santa fede ortodossa dei cri-
τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων stiani fedeli e ortodossi, in-
Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ sieme con questa santa chiesa
αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει (o monastero) per i secoli dei
(ἢ τῇ μονῇ) ταύτῃ εἰς αἰῶνας secoli.
αἰώνων. Ἀμήν.
Ἱ. Ἱπεραγία Θεοτόκε, σῶσον S. Santissima Madre di Dio,
ἡμᾶς. salvaci.

~ 112 ~
Orthros della santa e grande quaresima Congedo
Χ. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χε- C. Piú venerabile dei cheru-
ρουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυ- bini, incomparabilmente piú
γκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν gloriosa dei serafini, tu che
ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε- senza corruzione hai generato
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον il Verbo Dio, realmente Madre
Σὲ μεγαλύνομεν. di Dio, noi ti magnifichiamo.
Ἱ. Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς S. Gloria a te, Cristo Dio, spe-
ἡμῶν, Κύριε, δόξα Σοι. ranza nostra, gloria a te.
Α. Δόξα... Καὶ νῦν... , C. Gloria... Ora e sempre...
Κύριε ἐλέησον (γ') , Πάτερ Signore, pietà; (3 volte) Padre
ἅγιε, εὐλόγησον. santo, benedici.
Il sacerdote fa il congedo:
Ἱ. Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς S. Cristo, vero Dio nostro, per
ἡμῶν ταῖς πρεσβείαις τῆς l’intercessione della purissima
παναχράντου καὶ παναμώ- Madre sua; per la potenza
μου ἁγίας Αὐτοῦ μητρός, della croce preziosa e vivifi-
δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωο- cante; per la protezione delle
ποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις venerabili celesti schiere in-
τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυ- corporee; per le preghiere del
νάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις venerabile e glorioso profeta,
τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφή- precursore e battista Gio-
του Προδρόμου καὶ Βαπτι- vanni; dei santi e gloriosi apo-
στοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, stoli degni di ogni lode; dei
ἐνδόξων καὶ πανευφήμων martiri santi, gloriosi e vitto-
Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων riosi; dei nostri padri pii e
ἐνδόξων καὶ καλλινίκων teòfori; dei santi e giusti pro-
Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ genitori di Dio, Gioacchino ed
θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, Anna; del santo (del giorno) di
τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεο- cui facciamo memoria, e di
πατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, tutti i santi: abbia pietà di noi

~ 113 ~
Orthros della santa e grande quaresima Congedo
καὶ πάντων τὸν Ἁγίων, e ci salvi, poiché è Dio buono,
ἐλεή¬σαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς amico degli uomini e miseri-
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος cordioso.
καὶ ἐλεήμων Θεός.
Ἱ. Δι' εὐχῶν των ἁγίων Πα- S. Per le preghiere dei nostri
τέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ santi padri, Signore Gesú Cri-
Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέη- sto, Dio nostro, abbi pietà di
σον καὶ σῶσον ἡμᾶς. noi.
Ὁ λαός Ἀμήν. Tutti: Amin.

***

~ 114 ~