Sei sulla pagina 1di 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

PONTIFICIO COLLEGIO GRECO

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ


IL PICCOLO CANONE DELLA PARAKLISIS

ΡΩΜΗ - Roma 2010


2 Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

A cura di:
Nicodim Nicolaisen
Giorgio Palamaris

Ad uso interno
PICCOLO CANONE DELLA PARAKLISIS 3

Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν Sacerdote: Benedetto il nostro Dio in ogni
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Χορός: Ἀμήν. Coro: Amìn.
Τὸ Πάσχα: A Pasqua:
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον Cristo è risorto dai morti, con la sua morte ha
πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν, ζωὴν calpestato la morte, ed ai morti nei sepolcri ha
χαρισάμενος. [3] elargito la vita. [3]

ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΒˊ SALMO 142


Ἀναγνώστης: Kύριε, εἰσάκουσον τῆς Lettore: Signore, ascolta la mia preghiera,
προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei
ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ fedele, e per la tua giustizia rispondimi. Non
δικαιοσύνῃ σου. Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν chiamare in giudizio il tuo servo: nessun vi-
μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται vente davanti a te è giusto. Il nemico mi perse-
ἐνώπιόν σου, πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ guita, calpesta a terra la mia vita mi ha relega-
ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν to nelle tenebre come i morti da gran tempo. In
ζωήν μου. Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς me languisce il mio spirito, si agghiaccia il
νεκροὺς αἰῶνος, καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ἐμὲ τὸ mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a
πνεῦμά μου, ἐν εμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te
Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν protendo le mie mani, sono davanti a te come
πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν πoιήμασι τῶν χειρῶν terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene
σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo
μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ volto, perché non sia come chi scende nella
εἰσάκουσόν μου, Κύριε· ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia,
μου· Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ poiché in te confido. Fammi conoscere la stra-
ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν da da percorrere, perché a te si innalza l'anima
εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi
ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. Γνώρισόν μοι, affido. Insegnami a compiere il tuo volere,
Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ᾖρα perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono
τὴν ψυχήν μου. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν mi guidi in terra piana. Per il tuo nome, Signo-
μου, Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· Δίδαξόν με re, fammi vivere, liberami dall'angoscia, per la
τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ, εἶ ὁ Θεός tua giustizia. Per la tua fedeltà disperdi i miei
μου. Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν nemici, fa' perire chi mi opprime, poiché io
γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, sono tuo servo.
ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ
θλίψεως τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου
ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου. Καὶ ἀπολεῖς
πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ
δοῦλός σού εἰμι.
4 Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΚΑΝΩΝ CANONE

Ὠδὴ α´ Ode prima


Χ α´: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C1: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, * πρὸς σὲ Oppresso da molte tentazioni, presso di te mi
καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν, * ὦ Μῆτερ rifugio, cercando salvezza: o Madre del Verbo
τοῦ Λόγου, καὶ Παρθένε, * τῶν δυσχερῶν καὶ e Vergine, salvami dalle difficoltà e dalle tre-
δεινῶν με διάσωσον. pidazioni.
Χ βˊ: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C2: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί * πολλῆς Gli assalti delle passioni mi sconvolgono,
ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν * riempiendo l'anima mia di grande sconforto,
εἰρήνευσον, Κόρη τῇ γαλήνῃ, * τῇ τοῦ Υἱοῦ rappacificami, o Fanciulla, nella serenità del
καὶ Θεοῦ σου, Πανάμωμε. tuo Figlio e Dio.
Χ α´: Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ C1: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito San-
Πνεύματι. to.
Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεόν, * δυσωπῶ, Te che hai partorito il Salvatore e Dio, o Ver-
Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν * σοὶ γὰρ gine, io supplico di liberarmi dalle trepidazio-
νῦν προσφεύγων ἀνατείνω * καὶ τὴν ψυχὴν ni: ora, infatti, rifugiandomi presso di te, in-
καὶ τὴν διάνοιαν. nalzo la mia anima e il mio pensiero.
Χ βˊ: Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν C2: E ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
αἰώνων. Ἀμήν. Amìn.
Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, * Il mio corpo infermo e la mia anima rendili
ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας τῆς παρὰ σοῦ, * degni di una tua divina visita e di una amore-
ἀξίωσον μόνη Θεομῆτορ,* ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ vole provvidenza, o sola Madre divina, geni-
τε λοχεύτρια. trice buona di Colui che è buono.

Ὠδὴ γˊ Ode terza


1
Χ α´: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C : Santissima Madre di Dio, salvaci.
Προστασίαν καὶ σκέπην, * ζωῆς ἐμῆς τίθημι, Protettrice e difesa della mia vita ti costituisco,
Σὲ Θεογεννῆτορ Παρθένε * σύ με o divina Genitrice e Vergine; dirigimi al tuo
κυβέρνησον, * πρὸς τὸν λιμένα σου, * τῶν porto, tu che sei causa di ogni bene, sostegno
ἀγαθῶν ἡ αἰτία, * τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, dei fedeli, o sola degna di ogni lode.
μόνη πανύμνητε.
Χ βˊ: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C2: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Ἱκετεύω Παρθένε, * τὸν ψυχικὸν τάραχον, καὶ Ti supplico, o Vergine, dissipa il turbamento
τῆς ἀθυμίας τὴν ζάλην διασκεδάσαι μου· * σὺ dell'anima mia e la tempesta del mio scorag-
γάρ, Θεόνυμφε, * τὸν ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης, * giamento: tu, infatti, o Sposa divina, hai gene-
τὸν Χριστὸν ἐκύησας, μόνη πανάχραντε. rato Cristo, la causa prima della serenità, o so-
la tutta immacolata.
Χ α´: Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ C1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito
Πνεύματι. Santo.
Εὐεργέτην τεκοῦσα, * τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, Tu che hai dato alla luce il Benefattore, causa
τῆς εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, πᾶσιν di ogni bene, spandi su noi tutti la ricchezza
ἀνάβλυσον· * πάντα γὰρ δύνασαι, * ὡς dei tuoi benefici: tutto puoi, infatti, o divina-
δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, * τὸν Χριστὸν κυήσασα, mente Beata, tu che hai generato Cristo l'On-
PICCOLO CANONE DELLA PARAKLISIS 5

Θεομακάριστε. nipotente.
Χ βˊ: Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν C2: E ora e sempre, e nei secoli dei secoli A-
αἰώνων. Ἀμήν. mìn.
Χαλεπαῖς ἀρρωστίαις, * καὶ νοσεροῖς πάθεσιν, Vieni in mio aiuto, o Vergine, perché sono
ἐξεταζομένῳ Παρθένε, * σύ μοι βοήθησον· * provato da insopportabili malattie e da morbo-
τῶν ἰαμάτων γάρ, * ἀνελλιπῆ σε γινώσκω * se passioni: te, infatti, riconosco, o Tutta pura,
θησαυρόν, Πανάμωμε, καὶ ἀδαπάνητον. quale perenne ed impagabile tesoro delle gua-
rigioni.
Χ α´: Διάσωσον, * ἀπὸ κινδύνων τοὺς C1: Libera dai pericoli i tuoi servi, o Madre di
δούλους σου Θεοτόκε, * ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν Dio: tutti, infatti, dopo Dio ricorriamo a te, ba-
εἰς σὲ καταφεύγομεν, * ὡς ἄρρηκτον τεῖχος luardo inespugnabile e protezione.
καὶ προστασίαν.
Χ βˊ: ᾽Επίβλεψον * ἐν εὐμενείᾳ πανύμνητε C2: Volgi il tuo sguardo benevolo, o gloriosis-
Θεοτόκε, * ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος sima Madre di Dio, sull'insopportabile malattia
κάκωσιν, * καὶ ἴασαι * τῆς ψυχῆς μου τὸ del mio corpo e sana la sofferenza dell'anima
ἄλγος. mia.

Ὠδὴ δˊ Ode quarta


Χ α´: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C1: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Τῶν παθῶν μου τὸν τάραχον, * ἡ τὸν κυβερνή Tu che hai generato il Signore, nostro noc-
την τεκοῦσα Κύριον, * καὶ τὸν κλύδωνα chiero, placa il turbamento delle mie passio-
κατεύνασον, * τῶν ἐμῶν πταισμάτων Θεονύμ ni e il tumulto delle mie colpe, o Sposa divi-
φευτε. na.
Χ βˊ: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C2: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Εὐσπλαγχνίας τὴν ἄβυσσον, * ἐπικαλουμένῳ L'abisso della tua sviscerata bontà concedi a
τῆς σῆς παράσχου μοι, * ἡ τὸν εὔσπλαγχνον me che t'invoco, tu che hai generato il Miseri-
κυήσασα, * καὶ Σωτῆρα πάντων τῶν cordioso, il Salvatore di tutti quelli che ti in-
ὑμνούντων σε. neggiano.
Χ α´: Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ C1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito
Πνεύματι. Santo.
Ἀπολαύοντες Πάναγνε, * τῶν σῶν δωρημάτων Godendo dei tuoi favori, o Tutta pura, a te can-
εὐχαριστήριον, * ἀναμέλπομεν ἐφύμνιον, * οἱ tiamo un inno di ringraziamento, riconoscen-
γινώσκοντές σε Θεομήτορα. doti vera Madre divina.
Χ βˊ: Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν C2: E ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
αἰώνων. Ἀμήν. Amìn.
Οἱ ἐλπίδα καὶ στήριγμα, * καὶ τῆς σωτηρίας Noi che possediamo te, o gloriosissima, quale
τεῖχος ἀκράδαντον, * κεκτημένοι σε speranza e sostegno, e difesa inconcussa della
πανύμνητε, * δυσχέρειας πάσης nostra salvezza, siamo liberati da ogni avversi-
ἐκλυτρούμεθα. tà.

Ὠδὴ εˊ Ode quinta


Χ α´: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C1: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Ἔμπλησον, Ἁγνή, * εὐφροσύνης τὴν καρδίαν Riempi il mio cuore d'esultanza, o Pura, do-
μου, * τὴν σὴν ἀκήρατον διδοῦσα χαράν, * τῆς nandomi la tua gioia immacolata, tu che hai
εὐφροσύνης * ἡ γεννήσασα τὸν αἴτιον. generato la causa della nostra letizia.
6 Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

Χ βˊ: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C2: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Λύτρωσαι ἡμᾶς, * ἐκ κινδύνων Θεοτόκε Ἁγνή, Liberaci dai pericoli, o casta Madre di Dio, tu
* ἡ αἰωνίαν τεκοῦσα λύτρωσιν, * καὶ τὴν che hai generato l'eterna redenzione e quella
εἰρήνην * τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν. pace al di sopra dell'immaginazione di qual-
siasi mente.
Χ α´: Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ C1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Πνεύματι. Santo.
Λῦσον τὴν ἀχλύν, * τῶν πταισμάτων μου, Θεό Disperdi la nebbia delle mie colpe, o Sposa di-
νυμφε, * τῷ φωτισμῷ τῆς σῆς λαμπρότητος, * vina, con la luce del tuo splendore, tu che hai
ἡ φῶς τεκοῦσα * τὸ θεῖον καὶ προαιώνιον. generato la Luce divina ed eterna.
Χ βˊ: Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν C2: E ora e sempre e nei secoli dei secoli. A-
αἰώνων. Ἀμήν. mìn.
῎Ιασαι, Ἁγνή, τῶν παθῶν μου, τὴν ἀσθένειαν, Sana, o Pura, l'infermità delle mie passioni,
* ἐπισκοπῆς σου ἀξιώσασα, * καὶ τὴν ὑγείαν * rendendomi degno di una tua visita, e conce-
τῇ πρεσβείᾳ σου παράσχου μοι. dimi la guarigione per la tua intercessione .

Ὠδὴ ςˊ Ode sesta


1
Χ α´: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C : Santissima Madre di Dio, salvaci.
Θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς ὡς ἔσωσεν, * ἑαυτὸν O Vergine, prega il tuo Signore e Dio, che
ἐκδεδωκὼς τῷ θανάτῳ, * τὴν τῇ φθορᾷ, καὶ consegnando se stesso alla morte ha salvato
θανάτῳ μου φύσιν, * κατασχεθεῖσαν Παρθένε, dalla morte e dalla corruzione la mia natura
δυσώπησον, * τὸν Κύριόν σου καὶ Υἱόν, * τῆς decaduta a causa della corruzione e della mor-
ἐχθρῶν κακουργίας με ρύσασθαι. te, di liberami dalla malvagità dei nemici.
Χ βˊ: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C2: Santissima Madre dì Dio, salvaci.
Προστάτιν σε τῆς ζωῆς ἐπίσταμαι, * καὶ Protettrice e custode sicurissima della mia vita
φρουρὰν ἀσφαλεστάτην Παρθένε, * τῶν d riconosco, o Vergine, tu che dissipi la molti-
πειρασμῶν, διαλύουσαν ὄχλον, * καὶ ἐπηρείας tudine delle tentazioni e respingi gli assalti dei
δαιμόνων ἐλαύνουσαν * καὶ δέομαι διαπαντὸς demoni. Perciò ti supplico di liberarmi ognora
* ἐκ φθορᾶς, τῶν παθῶν μου ρυσθῆναί με. dalla corruzione delle mie passioni.
Χ α´: Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ C1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito
Πνεύματι. Santo.
ʽΩς τεῖχος καταφυγῆς κεκτήμεθα, * καὶ ψυχῶν Possediamo te, o Fanciulla quale baluardo di
σε παντελῆ σωτηρίαν, * καὶ πλατυσμόν, ἐν scampo e universale salvezza delle anime no-
ταῖς θλίψεσι Κόρη, * καὶ τῷ φωτί σου ἀεὶ stre, e liberazione nelle tribolazioni. Per la tua
ἀγαλλόμεθα. * Ὦ Δέσποινα καὶ νῦν ἡμᾶς, * luce noi gioiamo. Anche ora, o Signora, salva-
τῶν παθῶν καὶ κινδύνων διάσωσον. ci dalle passioni e dai pericoli.
Χ βˊ : Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν C2: E ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
αἰώνων. Ἀμήν. Amìn.
ʼΕν κλίνῃ νῦν ἀσθενῶν κατάκειμαι, * καὶ οὐκ Ora giaccio in un letto d'infermità, né vi è sa-
ἔστιν ἴασις τῇ σαρκί μου· * ἀλλʼἡ Θεὸν καὶ lute per il mio corpo; ma tu, che hai generato
Σωτῆρα τοῦ κόσμου, * καὶ τὸν λυτῆρα τῶν Dio, il Salvatore del mondo e il Guaritore delle
νόσων κυήσασα, * σοῦ δέομαι τῆς ἀγαθῆς. * malattie, ti prego, o Buona, sollevami dalla ro-
Ἐκ φθορᾶς νοσημάτων ἀνάστησον. vina delle infermità.
Χ α´: Διάσωσον, * ἀπὸ κινδύνων τοὺς C1: Libera dai pericoli i tuoi servi, o Madre di
δούλους σου, Θεοτόκε, * ὅτι πάντες μετὰ Dio; tutti, infatti, dopo Dio ricorriamo a te, ba-
PICCOLO CANONE DELLA PARAKLISIS 7

Θεὸν εἰς σὲ καταφεύγομεν, * ὥς ἄρρηκτον luardo inespugnabile e protezione.


τεῖχος καὶ προστασίαν.
Χ βˊ: Ἐπίβλεψον * ἐν εὐμενείᾳ πανύμνητε C2: Volgi il tuo sguardo benevolo, o gloriosis
Θεοτόκε, * ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος sima Madre di Dio, sull'insopportabile malattia
κάκωσιν, * καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος. del mio corpo e sana la sofferenza dell'anima
mia.

Ὠδὴ ζˊ Ode settima


Χ α´: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C1: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, * ὡς ἠθέλησας, Σῶτερ Allorché, o Salvatore, volesti attuare per noi
οἰκονομήσασθαι, * ἐν μήτρᾳ τῆς Παρθένου, l'economia salvifica, sei venuto nel mondo a
κατῴκησας τῷ κόσμῳ, * ἣν προστάτιν dimorare nel seno della Vergine, costituendola
ἀνέδειξας * Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, nostra protettrice. O Dio dei Padri nostri, sei
εὐλογητὸς εἶ. benedetto.
Χ βˊ: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C2: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Θελητὴν τοῦ ἐλέους, * ὃν ἐγέννησας Μῆτερ Il Desideroso di misericordia che tu hai gene-
νῦν ἐκδυσώπησον, * ρυσθῆναι τῶν πταισμά rato, o Madre, pregalo di liberare dalle ca-
των, ψυχῆς τε μολυσμάτων, * τοὺς ἐν πίστει dute e dalle macchie dell'anima coloro che
κραυγάζοντας * Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, con fede gridano: O Dio dei Padri nostri, sei
εὐλογητὸς εἶ. benedetto.
Χ α´: Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ C1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito
Πνεύματι. Santo.
Θησαυρὸν σωτηρίας * καὶ πηγὴν ἀφθαρσίας Tesoro di salvezza, fonte di incorruttibilità,
τὴν σὲ κυήσασαν, * καὶ πύργον ἀσφαλείας, torre di sicurezza e porta di penitenza hai co-
καὶ θύραν μετανοίας, * τοῖς κραυγάζουσιν stituito colei che ti ha generato per coloro
ἔδειξας * Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν Θεός, che gridano, o Dio dei Padri nostri, sei bene-
εὐλογητὸς εἶ. detto.
Χ βˊ: Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν C2: E ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
αἰώνων. Ἀμήν. Amìn.
Σωμάτων μαλακίας, * καὶ ψυχῶν ἀρρώστιας Degnati di sanare, o Genitrice di Dio le infer-
Θεογεννήτρια, * τῶν πόθῳ προσιόντων, τῇ mità dei corpi e le tribolazioni delle anime di
σκέπῃ σου τῇ θείᾳ, * θεραπεύειν ἀξίωσον, * ἡ quanti ricorrono con ardore alla tua divina pro-
τὸν Σωτῆρα Χριστὸν ἡμῖν ἀποτεκοῦσα. tezione, tu che ci hai generato Cristo il Salva-
tore.

Ὠδὴ ηˊ Ode ottava


Χ α´: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C1: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Τοὺς βοηθείας * τῆς παρὰ σοῦ δεομένους * μὴ Non disdegnare, o Vergine, le invocazioni di
παρίδῃς Παρθένε, ὑμνοῦντας, * καὶ coloro che ti pregano, cantandoti ed esaltando-
ὑπερυψοῦντάς * σε, Κόρη, εἰς αἰῶνας. ti, o Fanciulla, nei secoli.
Χ βˊ: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C2: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Τῶν ἰαμάτων * τὸ δαψιλὲς ἐπιχέεις * τοῖς L'abbondanza di guarigioni effondi, o Vergine,
πιστῶς ὑμνοῦσί σε Παρθένε, * καὶ su quanti con fede inneggiano ed esaltano il
ὑπερυψοῦσι * τὸν ἄφραστόν σου τόκον. tuo ineffabile parto.
Χ α´: Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ C1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito
8 Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

Πνεύματι. Santo.
Τὰς ἀσθενείας * μου τῆς ψυχῆς ἰατρεύεις, * Guarisci le infermità della mia anima e le af-
καὶ σαρκὸς τὰς ὀδύνας Παρθένε, * ἵνα σὲ flizioni della mia carne, o Vergine, affinché ti
δοξάζω * τὴν Κεχαριτωμένην. glorifichi Piena di grazie.
Χ α´: Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν C2: E ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
αἰώνων. Ἀμήν. Amìn.
Τῶν πειρασμῶν σὺ * τὰς προσβολὰς Gli assalti delle tentazioni e le insidie delle
ἐκδιώκεις, * καὶ παθῶν τὰς ἐφόδους Παρθένε, passioni fuga, o Vergine, perché ti possiamo
* ὅθεν σὲ ὑμνοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. inneggiare per tutti i secoli.

Ὠδὴ θˊ Ode nona


1
Χ α´: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C : Santissima Madre di Dio, salvaci.
Ροήν μου τῶν δακρύων, * μὴ ἀποποίησῃς, * ἡ Il flusso delle mie lacrime, non disprezzare o
τὸν παντὸς ἐκ προσώπου πᾶν δάκρυον, * Vergine, tu che hai generato Cristo, il quale
ἀφῃρηκότα Παρθένε * Χριστὸν κυήσασα. dal volto di ognuno ha tolto ogni lacrima.
Χ βˊ: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C2: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Χαρᾶς μου τὴν καρδίαν, * πλήρωσον Riempi di letizia il mio cuore, o Vergine, tu
Παρθένε, * ἡ τῆς χαρᾶς δεξαμένη τὸ che ricevesti la pienezza della gioia, e mettesti
πλήρωμα, * τῆς ἁμαρτίας τὴν λύπην in mostra la tristezza del peccato.
ἐξαφανίσασα.
Χ α´: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. C1: Santissima Madre di Dio, salvaci.
Λιμὴν καὶ προστασία * τῶν σοὶ Sii, Tu o Vergine, porto, protezione, baluardo
προσφευγόντων, * γενοῦ Παρθένε, καὶ τεῖχος inconcusso, rifugio, difesa ed esultanza di
ἀκράδαντον, * καταφυγή τε καὶ σκέπη * καὶ quanti a Te ricorrono.
ἀγαλλίαμα.
Χ βˊ: Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ C2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito
Πνεύματι. Santo.
Φωτός σου ταῖς ἀκτῖσι, * λάμπρυνον Παρθένε, Fai risplendere, o Vergine, con i raggi della tua
* τὸ ζοφερὸν τῆς ἀγνοίας διώκουσα, * τοὺς luce e dissipa la caligine dell'ignoranza da co-
εὐσεβῶς Θεοτόκον * σὲ καταγγέλλοντας. loro che devotamente ti proclamano Madre di
Dio.
Χ βˊ: Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν C2: E ora e sempre, e nei secoli dei secoli,
αἰώνων. Ἀμήν. Amìn.
Κακώσεως ἐν τόπῳ, * τῷ τῆς ἀσθενείας * Guarisci, o Vergine, me afflitto che sono in un
ταπεινωθέντα, Παρθένε θεράπευσον, * ἐξ luogo di sventura e di sofferenza, cambiando
ἀρρώστιας εἰς ρῶσιν * μετασκευάζουσα. la mia malattia in salute.
Ἀναγνώστης: Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, Lettore: E veramente giusto chiamare beata
μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν te, la Madre di Dio, che sei sempre beata e tut-
ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα ta immacolata e Madre del nostro Dio.
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Χ α´: Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ * καὶ C1: Te più onorabile dei Cherubini ed incom-
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, * τὴν parabilmente più gloriosa dei Serafini, Colei
ἀδιαφθόρως * Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν * τὴν che senza ombra di corruzione ha partorito Dio
ὄντως Θεοτόκον * σὲ μεγαλύνομεν. Verbo, la vera Madre di Dio, noi magnifi-
chiamo.
PICCOLO CANONE DELLA PARAKLISIS 9

Χ βˊ: Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, * καὶ C2: Colei che è più eccelsa dei cieli e più pura
καθαρωτέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν, * τὴν degli splendori solari. Colei che ci ha liberati
λυτρωσαμένην * ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας, * τὴν dalla maledizione, la Regina del mondo, con
Δέσποιναν τοῦ κόσμου, * ὕμνοις τιμήσωμεν. inni veneriamo.
Χ α´: Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, * C1: Per il gran numero dei miei peccati è in-
ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή· * fermo il mio corpo ed è inferma la mia anima;
πρὸς σὲ καταφεύγω * τὴν Κεχαριτωμένην * presso di te mi rifugio, che sei piena di grazie:
ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, * σύ μοι βοήθησον. o speranza dei disperati, porgimi aiuto.
Χ βˊ: Δέσποινα καὶ Μῆτερ τοῦ Λυτρωτοῦ, * C2: O Signora e Madre del Redentore accogli
δέξαι παρακλήσεις ἀναξίων σῶν ἱκετῶν, * ἵνα le suppliche dei tuoi indegni servitori, perché
μεσιτεύσῃς * πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα * ὦ possa intercedere presso Colui che da te è na-
Δέσποινα τοῦ κόσμου, * γενοῦ μεσίτρια. to. O Regina del mondo, sii nostra mediatrice.
Χ α´: Ψάλλομεν προθύμως σοὶ τὴν ᾠδήν, * C1: Orsù, cantiamo con ardore e con gioia a te
νῦν τῇ πανημνήτῳ, Θεοτόκῳ, χαρμονικῶς * un inno, o gloriosissima Madre di Dio. Assie-
μετὰ τοῦ Προδρόμου,* καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, me al Precursore e a tutti i Santi intercedi, o
* δυσώπει Θεοτόκε,* τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς. Madre di Dio, perché si abbia pietà di noi.
Χ βˊ: Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, * τῶν μὴ C2: Mute diventino le labbra degli empi, che
προσκυνούντων, τὴν εἰκόνα σου τὴν σεπτήν, * non si prostrano davanti alla tua veneranda i-
τὴν ἱστορηθεῖσαν * ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου, * cona, l’Odigitria, istoriata dal santo apostolo
Λουκᾶ ἱερωτάτου,* τὴν Ὁδηγήτριαν. Luca.
Χ α´: Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, * C1: Tutte le schiere degli Angeli, o Precursore
Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, * del Signore, o voi dodici Apostoli e voi tutti
οἱ Ἅγιοι Πάντες, * μετὰ τῆς Θεοτόκου, * Santi, assieme alla Madre di Dio, intercedete
ποιήσατε πρεσβείαν, * εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. perché siamo salvati.
Ἀναγνώστης: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Lettore: Santo Dio, Santo Forte, Santo Im-
Ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς. [3] mortale, abbi pietà di noi. [3]
Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amìn.
Ἀμήν.
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, Santissima Trinità, abbi pietà di noi; o Signo-
ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, re, perdona i nostri peccati, o Sovrano, rimetti
συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, le nostre iniquità; o Santo, visita e sana le no-
ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, stre infermità per la gloria del tuo nome.
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον. [3] Signore, pietà. [3]
Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι· καὶ Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amìn.
Ἀμήν.
Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il
ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. volontà, come in cielo cosi in terra. Dacci oggi
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri
σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ male.
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
10 Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

Ἱερεύς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ Sacerdote: Poiché tuo è il regno, la potenza e
δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, la gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς sempre, e nei secoli dei secoli.
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χορός: Ἀμήν. Coro: Amìn.
Ἀκολουθεὶ τὸ κοντάκιον Segue il kontakion

Κοντάκια Kontakia

Κοινὴ περίοδος τοῦ ἔτους Per il resto dell’anno liturgico


Πάντων * προστατεύεις, Ἀγαθή, * τῶν Tutti tu proteggi, * o buona, * quelli che con
καταφευγόντων ἐν πίστει * τῇ κραταιᾷ σου fede si rifugiano * nella tua mano potente. *
χειρί· * ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχομεν ἁμαρτωλοὶ Non abbiamo, noi peccatori, * altra perpetua
πρὸς Θεόν, * ἐν κινδύνοις καὶ θλίψεσιν, * ἀεὶ mediatrice presso Dio * tra i pericoli e le tribo-
μεσιτείαν, * οἱ κατακαμπτόμενοι ὑπὸ lazioni, * noi che siamo piegati per le tante
πταισμάτων πολλῶν,* Μῆτερ * τοῦ Θεοῦ τοῦ colpe, * o Madre del Dio altissimo. * Ci get-
Ὑψίστου, * ὅθεν σοὶ προσπίπτομεν ρῦσαι * tiamo dunque ai tuoi piedi: * libera i tuoi servi
πάσης περιστάσεως τοὺς δούλους σου. * da ogni sventura.
Πάντων * θλιβομένων ἡ χαρά, * καὶ Tu sei la gioia di tutti gli oppressi, * avvocata
ἀδικούμενων προστάτις, * καὶ πενομένων di chi subisce ingiustizia, * cibo degli affama-
τροφή, * ξένων τε παράκλησις καὶ βακτηρία ti, * conforto degli stranieri, * porto di chi è
τυφλῶν, * ἀσθενούντων ἐπίσκεψις,* sbattuto dalla burrasca, * visitatrice degli am-
καταπονουμένων, * σκέπη καὶ ἀντίληψις καὶ malati, * rifugio e soccorso degli affaticati * e
ὀρφανῶν βοηθός, * Μήτηρ * τοῦ Θεοῦ τοῦ bastone dei ciechi, * o Madre del Dio altissi-
Ὑψίστου * σὺ ὑπάρχεις Ἄχραντε, σπεῦσον, * mo; * per questo tutti a te ci prostriamo: * da
δυσωποῦμεν ρύσασθαι τοὺς δούλους σου. ogni avversità liberaci tu.

Ἀπὸ τὴν 8η μέχρι τὴν 25η Νοεμβρίου Dal 8 fino al 25 Novembre


Ὁ καθαρώτατος Ναὸς τοῦ Σωτῆρος. * ἡ Il purissimo tempio del Salvatore, * il talamo
πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, * τὸ ἱερὸν preziosissimo e verginale, * il tesoro sacro del-
θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ * σήμερον la gloria di Dio, * è oggi introdotto nella casa
εἰσάγεται ἐν τῷ Οἴκῳ Κυρίου, * τὴν χάριν del Signore, * portandovi, insieme, la grazia
συνεισάγουσα τὴν ἐν Πνεύματι θείῳ· * ἣν del divino Spirito; * e gli angeli di Dio a lei
ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ * Αὕτη ὑπάρχει * inneggiano: * Costei è celeste dimora.
σκηνὴ ἐπουράνιος.

Ἀπὸ τὴν 26η Νοεμβρίου μέχρι τὴν 24η Dal 26 Novembre fino al 24 Dicembre
Δεκεμβρίου
Ἡ Παρθένος σήμερον * τὸν προαιώνιον Oggi la Vergine * viene nella grotta * per par-
Λόγον * ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται * ἀποτεκεῖν torire ineffabilmente * il Verbo che è prima
ἀπορρήτως. * Χόρευε, * ἡ οἰκουμένη, * dei secoli. * Danza, terra tutta, * che sei stata
ἀκουτισθεῖσα· * δόξασον, *μετὰ Ἀγγέλων resa capace di udire questo * glorifica con gli
καὶ τῶν ποιμένων * βουληθέντα angeli e i pastori * il Dio che è prima dei seco-
ἐποφθῆναι * Παιδίον νέον, * τὸν πρὸ αἰώνων li, * che ha voluto mostrarsi come bimbo ap-
Θεόν. pena nato.
PICCOLO CANONE DELLA PARAKLISIS 11

Ἀπὸ τὴν 1η μέχρι τὴν 14η Ἰανουαρίου Dal 1 fino al 14 Gennaio


Ἐπεφάνης σήμερον * τῇ οἰκουμένῃ, * καὶ τὸ Ti sei manifestato oggi * a tutto il mondo, * e
φῶς σου, Κύριε, * ἐσημειώθη ἐφ’ἡμᾶς * ἐν la tua luce, Signore, * è stata impressa su di
ἐπιγνώσει ὑμνοῦντάς σε·* Ἦλθες, ἐφάνης. * noi, * che riconoscendoti a te inneggiamo: *
τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον. Sei venuto, sei apparso, * o luce inaccessibile.

Ἀπὸ τὴν 14η Ἰανουαρίου μέχρι τὴν 10η Dal 14 Gennaio fino al 10 Febraio
Φεβρουαρίου
Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου, Tu che con la tua nascita * hai santificato il
* καὶ χεῖρας τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς grembo verginale, * e hai benedetto le mani di
ἔπρεπε, * προφθάσας καὶ νῦν ἔσωσας ἡμᾶς, * Simeone, * come conveniva, * ci hai prevenuti
Χριστὲ ὁ Θεός. * Ἀλλ' εἰρήνευσον ἐν πολέμοις anche ora * con la tua salvezza, * o Cristo Dio.
τὸ πολίτευμα, * καὶ κραταίωσον Βασιλεῖς, οὓς * Da’dunque pace alla città tra le guerre * e
ἠγάπησας, * ὁ μόνος φιλάνθρωπος. rafforza i re che hai amato, * o solo amico de-
gli uomini.

Ἀπὸ τὸ Πάσχα μέχρι τῆς Ἀναλήψεως Da Pasqua fino all’Ascensione


Ὁ Ἄγγελος ἐβόα τῇ κεχαριτωμένῃ· * Ἁγνὴ L’angelo gridava alla piena di grazia * Gioi-
Παρθένε, χαῖρε, καὶ πάλιν ἐρῶ, χαῖρε * ὁ σὸς sci, o Vergine pura, * lo voglio ripetere: Gioi-
Υἱὸς ἀνέστη * τριήμερος ἐκ τάφου. * sci! * È risorto il Figlio tuo dalla tomba * al
Φωτίζου, φωτίζου, * ἡ νέα Ἱερουσαλήμ * ἡ terzo giorno. Illúminati, illúminati, nuova Ge-
γὰρ δόξα Κυρίου * ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε. * Χόρευε rusalemme, * la gloria del Signore sopra di te è
νῦν * καὶ ἀγάλλου, Σιών· * σὺ δὲ ἁγνὴ sorta * Danza ora ed esulta, o Sion, * e tu tri-
*τέρπου Θεοτόκε, * ὲν τῇ Ἐγέρσει τοῦ τόκου pudia, pura Madre-di-Dio, * per la risurrezione
σου. del Figlio tuo.

Ἀναλήψεως Dell’Ascensione
Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν * πληρώσας οἰκονομίαν, * καὶ Compiuta l’economia a nostro favore, * e
τὰ ἐπὶ γῆς* ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις, * congiunte a quelle celesti le realtà terrestri, *
ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, * sei asceso nella gloria, * o Cristo Dio nostro, *
οὐδαμόθεν χωριζόμενος, * ἀλλὰ μένων senza tuttavia separarti in alcun modo * da
ἀδιάστατος, * καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε *Ἐγώ quelli che ti amano; * ma rimanendo insepara-
εἰμι μεθ' ὑμῶν, * καὶ οὐδεὶς καθ' ὑμῶν. bile da loro, dichiari: * Io sono con voi, * e
nessuno è contro di voi.

Ἑβδομάς τῆς Παντηκοστῆς Settimana di Pentecoste

Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, * Quando discese a confondere le lingue, *


διεμέρισεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος * ὅτε τοῦ πυρὸς l’Altissimo divise le genti; * quando distribuì
τὰς γλώσσας διένειμεν * εἰς ἑνότητα πάντας le lingue di fuoco, * convocò tutti all’unità. *
ἐκάλεσε· * καὶ συμφώνως δοξάζομεν * τὸ E noi glorifichiamo ad una sola voce * lo Spi-
πανάγιον Πνεῦμα. rito tutto santo.
Ἱερεύς: Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα Sacerdote: Pietà di noi, o Dio, secondo la tua
ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ grande misericordia, noi ti preghiamo, esaudi-
ἐλέησον. scici ed abbi pietà.
Χορός: Κύριε ἐλέησον. [3] Coro: Signore pietà.[3]
Ἱερεύς: Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Sacerdote: Ancora preghiamo per i cristiani
12 Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ὀρθοδόξων χριστιανῶν. fedeli e ortodossi.


Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Πατρὸς καὶ Ancora preghiamo per il nostro Padre e Ve-
Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν [τοῦ δεῖνος], Πάπα scovo (N...) Papa di Roma e per il venerabile
Ρώμης, τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου. presbiterio.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, Ancora preghiamo perché i servi di Dio, cri-
ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως stiani fedeli, i frequentatori e quanti si dedica-
καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ no a questo santo tempio, ottengano miseri-
Θεοῦ τῶν παρακολουθούντων τὴν ἱερὰν cordia, vita, pace, salute, salvezza, visita divi-
παράκλησιν ταύτην. na, perdono e remissione dei peccati.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν Ancora preghiamo perché sia custodita questa
ἁγίαν ἐκκλησίαν καὶ πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν santa chiesa e questa città e ogni città e regio-
πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, ne, dall’ira, dalla peste, dalla carestia, dal ter-
καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς remoto, dalle inondazioni, dal fuoco, dalla
ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου spada, dall’invasione di stranieri, dalla guerra
θανάτου· καὶ ὑπέρ τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ καὶ civile e dalla morte improvvisa: e perché il no-
εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ stro Dio buono e amico degli uomini ci sia
φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ propizio, benigno e pronto al perdono; perché
διασκεδάσαι πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ' distolga e dissipi ogni ira e morbo suscitati
ἡμῶν κινουμένην καὶ ρύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς contro di noi, ci liberi dalla giusta minaccia
ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καὶ che ci sovrasta da parte sua, e abbia pietà di
ἐλεῆσαι ἡμᾶς. noi.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Ancora preghiamo perché il Signore nostro
Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν Dio ascolti la voce di supplica di noi peccatori,
ἁμαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς. e abbia pietà di noi.
Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ Esaudiscici, o Dio Salvatore nostro, speranza
ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν di tutti i confini della terra e di quelli che sono
θαλάσσῃ μακράν, καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν, lontano sul mare: plàcati, plàcati con noi So-
Δέσποτα ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐλέησον vrano, di fronte ai nostri peccati e abbi pietà di
ἡμᾶς. noi.
Ἐλεήμων γὰρ καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli
καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ uomini, e a te rendiamo gloria: al Padre, al Fi-
τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ glio e al Santo Spirito, ora e sempre e nei seco-
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. li dei secoli.
Χορός: Ἀμήν. Coro: Αmìn.
Ἱερεύς: Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα Sacerdote: Gloria a te, Cristo Dio, speranza
σοι. nostra, gloria a te.
Ἀναγνώστης: Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e al santo
Πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.
τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Αmìn.
Κύριε ἐλέησον [3], Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον. Signore pietà [3], Padre Santo Benedici.
Ἱερεύς: Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς Sacerdote: Cristo, vero Dio nostro, per
πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου l’intercessione della purissima e santa Madre
ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ sua tutta immacolata; dei santi e gloriosi Apo-
πανευφήμων Ἀποστόλων... καὶ πάντων τῶν stoli degni di ogni lode... e di tutti i Santi: ab-
Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς bia pietà di noi e ci salvi, poiché è buono e a-
καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός. mico degli uomini.
PICCOLO CANONE DELLA PARAKLISIS 13

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Per le preghiere dei nostri santi padri, Signore
Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ Gesù Cristo, Dio nostro, abbi pietà di noi.
σῶσον ἡμᾶς.
Χορός: Ἀμήν. Coro: Αmìn.