Sei sulla pagina 1di 3

réf.

16974 fr gb es it pt de
CDM 180

Gl O detector de movemento CDM 180 asegura el mando automático de la ilumina-


ción en función del nivel de luminosidad y de la detección de personas en
movimiento.
Se instala en la fachada. Su área de detección es de 180°

Es El detector de movimiento CDM 180 asegura el mando automático de la ilumina-


ción en función del nivel de luminosidad y de la detección de personas en
movimiento.
Se instala en la fachada. Su área de detección es de 180°

Descubra

Gl
1. Lentiña óptica.
2. Añuste do umbral de luminosidade (2...1000 lux).
3. Axuste da temporización da iluminación (5 segundos...12
minutos) despois da última detección de movemento.
4. Soporte de fixación mural.
5. Tapas para limitar a zona de detección.
6. Xunta pasacable.

Es
1. Lentilla óptica.
2. Ajuste del umbral de luminosidad (2...1000 lux).
3. Ajuste de la temporización de la iluminación (5 segundos...12
minutos) después de la última detección de movimiento.
4. Soporte de fijación mural.
5. Tapas para limitar la zona de detección.

3
6. Junta pasacable.

Instalación
Realice las conexiones / Faga as conexións

Gl Conexión estándar. Para potencias superio- Gl Conexión con posibilidade de forzado


res: empregueun contactor CT Merlin Gerin.

Es Conexión con posibilidad de forzado "ON"


Es Conexión estándar. Para potencias superio-
res: utilice un contactor CT Merlin Gerin.

Regule

Gl 1- Probe e delimite a zona de detección: Es 1- Pruebe y delimite la zona de detección:


Axuste o potenciómetro de umbral de luminosi- Ajuste el potenciómetro de umbral de luminosi-
dade en T e o potenciómetro de temporización dad en T y el potenciómetro de temporización
en T. en T.
Poña o detector baixo tensión, a lámpada Ponga el detector bajo tensión, la lámpara se
acéndese, espere que se apague a lámpada enciende, espere que se apague la lámpara antes
antes de empezar as probas. de comenzar las pruebas.
Probe a zona de detección desprazándose diante Pruebe la zona de detección desplazándose
e verificando o mando de iluminación. delante y verificando el mando de iluminación.
Axuste o alcance de detección orientando o Ajuste el alcance de detección orientando el
detector e adapatando as tapas de ser preciso. detector y apatando las tapas de ser nececesario.
2- Axuste a temporización entre 5 s (T) y 12 min. 2- Ajuste la temporización entre 5 s (T) y 12 min.
(+). (+).
3- Axuste o umbral de luminosidad entre 1000 lux 3- Ajuste el umbral de luminosidad entre 1000 lux
(T) (detección en plena luz) y 2 lux (detección (T) (detección en plena luz) y 2 lux (detección
casi en la oscuridad). casi en la oscuridad).

Características Técnicas.
Gl Tensión: 230 V ± 10 % - 50/60 Hz Es Tensión: 230 V ± 10 % - 50/60 Hz
Consumo: < 0,5 W Consumo: < 0,5 W
Potencia de iluminación: Potencia de iluminación:
incandescente: 1000 W incandescente: 1000 W
halóxeno 230 V: 1000 W halógeno 230 V: 1000 W
fluorescente con balasto compensado paralelo: fluorescente con balasto compensado paralelo:
10 x 40 W 10 x 40 W
Detección: Detección:
ángulo: 180 ángulo: 180
alcance: 12 m alcance: 12 m
Umbral de luminosidad: 2 ….1000 lux Umbral de luminosidad: 2 ….1000 lux
Tiempo de iluminación: 5 s ....12 min, despois da Tiempo de iluminación: 5 s ....12 min, después de la
última detección de movemento última detección de movimiento
Índice de protección: IP44 Índice de protección: IP44
Clase de isolamiento: Clase II Clase de aislamiento: Clase II
Temperatura de funcionamento: -20 ºC a + 40 ºC. Temperatura de funcionamiento: -20 ºC a + 40 ºC.
Solucións ós problemas máis comúns
Gl
Problema Causa posible Solución
A luz non se acende Ausencia de alimentación eléctrica. Verificar a alimentación eléctrica.
Axuste demasiado baixo do umbral de luminosidade. Aumentar lentamente o umbral de luminosidade ata
Non se detecta ningún movemento. que se acenda a luz.
Lámpada defectuosa. Verificar a zona de detección e retirar as tapas do
detector.
Cambiar a lámpada.

A luz non se apaga Axuste demasiado alto do umbral de luminosidade. Diminuir o umbral de luminosidade.
Detector en fase de temporización. Diminuir a temporización.
Movemento continuo na zona de detección. Verificar e delimitar a zona de detección, adaptar as
Forzar durante un tempo longo. tapas.
Cortar a alimentación do detector polo menos
durante 10 segundos, e logo volver a dar tensión.

A luz acéndese de maneira Perturbacións por fontes de calor (radiador, sol, Verificar e delimitar a zona de detección, adaptar as
intempestiva lámpadas ...) tapas.
Ocurriu un corte o microcorte eléctrico. Facer verificar se é normal a frecuencia de cortes /
microcortes na instalación.

Animais movéndose na zona de detección. Verificar e delimitar a zona de detección, adaptar as


O vento move as árbores na zona de detección. tapas
Paso de vehículos na zona de detección.
Condicions atmosféricas que provocan cambios bruscos
de temperatura (vento, choiva, neve), ventiladores,
fiestras abiertas.

Soluciones a los problemas más comunes


Es
Problema Causa posible Solución
La luz no se enciende Ausencia de alimentación eléctrica. Verificar la alimentación eléctrica.
Ajuste demasiado bajo del umbral de luminosidad. Aumentar lentamente el umbral de luminosidad
No se detecta ningún movimiento. hasta que se encienda la luz.
Lámpara defectuosa. Verificar la zona de detección y retirar las tapas del
detector.
Cambiar la lámpara.

La luz no se apaga Ajuste demasiado alto del umbral de luminosidad. Disminuir el umbral de luminosidad.
Detector en fase de temporización. Disminuir la temporización.
Movimiento continuo en la zona de detección. Verificar y delimitar la zona de detección, adaptar las
Forzar durante un tiempo largo. tapas.
Cortar la alimentación del detector al menos durante
10 segundos, y luego volver a dar tensión.

La luz se enciende de Perturbación por fuentes de calor (radiador, sol, Verificar y delimitar la zona de detección, adaptar las
manera intempestiva lámparas ...) tapas.
Ocurrió un corte o microcorte eléctrico. Hacer verificar si es normal la frecuencia de cortes /
microcortes en su instalación.

Animales se desplazan en la zona de detección. Verificar y delimitar la zona de detección, adaptar las
El viento mueve los árboles en la zona de detección. tapas
Paso de vehículos en la zona de detección.
Condiciones atmosféricas que provocan cambios
bruscos de temperatura (viento, lluvia, nieve), ventilado-
res, ventanas abiertas.