Sei sulla pagina 1di 6
IMINISTERUL EOUCATLEL NATIONALE DIRECTIA GENERALA INVATANANT SECUNOAR SUPERIOR 51 EDUCATIE PERMANENT [UNITATEA PENTRU FINANTAREA INVATANANTULGT PREUNIVERSTTAR Nel274/DGISSEPI26 04.2018 cat INSPECTORATELE SCOLARE JUDETENE INSPECTORATUL $COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI {In ategia doamneidomnului Inspector Seolar General Prin prezentarevenim la adresa nt 28963/4.08.2018 prin care slictam, pind pe data de 27 apie 2018, inareares datelor in modulul DATE FINANCIARE din aplicatia SHIR cu informatie aferente anu financiar 2017, espectiv cu date aferenteanulu financiar 2018, Avind in vedere importanjaaefunii pentu determinarea costului standard si noilo coefcienf de diferentere yi de corectie spect inant de baza va ragim si asigurati rigoare ln incdrearea datelor in modul de etre unitifile de invatimant preuniversitar si sh ‘oordonati cu responsabilitate actiunea, pentru a beneficia de date valde, De asemenea, vi informa ci datele introduse in modulul DATE, FINANCIARE vor fi utiizate la elaborarea normelor metodologice de determinare a costului standard per leviprescolar si stablire a finantirii de bazi a unitiilor de fnvatimane preuniverstar, cae se asigura Jin bugerul de stat, din sume detaieate dln T.V.A., pe baza costs standard per elevipresolar pentru anul 2019, Pentra finalizarca ct suocess & accastel imporaneaeun,reiterim si ydmintea ca, icepand cu luna mai 2018, pind pe 20 ae ln ile de inviamant s8 incarce, in submodulele BUGETE si PLATI, date aferente luni anteriare, DDeoarace mauulul DATE FINANCIARE a fost relizat din 2015 dar inetreasa dtelor se face seum, in premier, au apiruto serie de distunctit pe care ccipa de priest dorete 8 le solujoneze, Agadar, daca intimpinai dificult la inearcarea datolr, vi procikm cf exist un forum dedicat suportulu technic pentru aplicatia SIR Ia adres htpforum portal edu roindex php ?s=4408(623/Phob MSada?ddS4e3398878eshow forum unde aveiposbiltatea dea vi ere cont. Acolo putei gsi rispunsur deja formulate pentru difeite probleme privind utilizarea pice SIIR sau ave psibilitatea sa pune noi inrebiri, Echipa care asiguré suport thnic ‘monitrizeaza forumul si vi rispunde ev prompinuine. a DIRECTIA GENERALA INVATAMANT SECUNOAR SUPERIOR 5] EDUCATIE PERMANENTA LUNITATER PENTRU FINANTAREA IRVETAMANTL ‘Se introduc si datete care privesefnantaren de baz pentru invatdonantl general obligatoriu particular si confesional acredat, precm si pentru cei dim “nvigmnel profesional seal acreditat, particular sconfesional [Nu se introduc datele care privese: bugeul inspectoratulul scolar yi al unitilor Desi mu introduceti bugerul final (se introduce bugetul inifal + influentele rexultind afl bugerl final, confirmati DOAR bugetul Apasatl bulonul Finaiceazi doar dupa ce at finalizatde introdus informatie pe ‘of anit = Instuetunite peivind ineicaree dateloe in modulul DATE. FINANCIARE din aplicfa SUR sunt anesate la prezenta ates, Director DILP, [MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE DIRECTIA GENERAL INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR §! EDUCATE PERMANENT LUNITATEA PENTRU FINANTAREA INVATANANTULUT PREUNIVERGITAR De asemenca, suportultebnic este asigurat spe e-mail la adesa suport-siis@siveco.0, unde avi posibiltatea de a serie, dacé problema identifica de dumneaveasré nu are deja solufa formulat pe forum. “Totodats, v8 informim e8 penta introducerca datelor in mol se utilizead browser Google Chrome | ‘ntrucdt au fost unete difiultiqi in introducerea informatilor si pentru a asigura curate in increas termenul de finalizare a aetiunt find data de 11 mai 2018, Dupa ce sau inrodus toate informaile petra bugete 5 pit ferene ailor 2017 gi 2018 este necesrh marcarea ea Finslizath a acest lurmitort pays ‘+ Se accesears sectunea Date fnanclare + Se aceseuzdopfiunea Confirmari (iam =? temo et th | ‘Pentru confirmareaincheiritintroduceri bugetuui final pentru tot anii fiscal (2017 si 2018) se apasibutonul Finalizeazd ATENTIE: